ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România**)(actualizată pana la data de 28 aprilie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.In temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.  +  Articolul 1 (1) In înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;----------------Litera a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care detin vehicule inmatriculate in Romania sau inmatriculate in alte state;----------------Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. c) distribuitori - persoanele juridice agreate de către Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în condiţii ce vor fi publicate în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale şi personalul din reţeaua proprie a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu sarcini de serviciu în acest domeniu, care încasează tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi care eliberează rovinietele care atesta achitarea acestui tarif. (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor romani şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maxima autorizata (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.----------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (3) Pentru toate vehiculele de transport marfa având masa totală maxima autorizata mai mare sau egala cu 12 tone, tariful de utilizare se va aplica etapizat, conform anexei nr. 1. (4) Pentru toate vehiculele de transport marfa având masa maxima autorizata mai mica de 12 tone şi pentru vehiculele destinate transportului de persoane, indiferent de masa totală maxima autorizata a acestora, tariful de utilizare se va aplica etapizat, conform anexei nr. 2. (5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane şi de mărfuri, în compartimente separate, se tarifeaza ca şi vehiculele de transport marfa, conform anexelor nr. 1 şi 2. (6) Pentru plata tarifului de utilizare, prevăzute la alin. (2), utilizatorilor romani şi străini li se eliberează documentul care atesta dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit rovinieta, pentru care Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va stabili modelul, forma şi condiţiile de eliberare. (7) Tariful de utilizare este structurat in functie de durata de utilizare a drumurilor nationale din Romania, astfel: 7 zile, 30 de zile, 3 luni, 6 luni si 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.----------------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. (8) Tariful de utilizare se aplica în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii romani şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, aflată în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.----------------Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (9) Încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei se fac de către distribuitori. (10) In cazul schimbării deţinătorului vehiculului sau al cedarii dreptului de folosinţa, rovinieta îşi menţine valabilitatea. (11) In cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului roman i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare.--------------Alin. (11) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 2 (1) Pentru toate vehiculele de transport prevăzute la art. 1 alin. (4), având masa totală maxima autorizata de peste 12 tone inclusiv, tariful de utilizare se aplica în funcţie de numărul de axe ale vehiculului şi de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO). (2) Pentru toate vehiculele de transport prevăzute la art. 1 alin. (4), având masa totală maxima autorizata sub 12 tone, şi pentru toate vehiculele de transport persoane, indiferent de masa maxima autorizata, tariful de utilizare se aplica în funcţie de tipul vehiculului şi de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO). (3) In cazul în care documentele aflate la bordul vehiculului nu permit determinarea cu exactitate a datelor în funcţie de care se stabileşte tariful de utilizare, acesta se achită la valoarea maxima a tipului de vehicul utilizat, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de elementele identificate.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 3Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deţinute în proprietate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanta, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta, astfel cum au fost reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate, precum şi vehiculele deţinute în proprietate de Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.  +  Articolul 4Abrogat.----------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.  +  Articolul 5Abrogat.----------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.  +  Articolul 6 (1) Utilizatorii străini vor achită tariful de utilizare în valuta liber convertibilă, la echivalentul tarifului exprimat în euro, sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (2) Utilizatorii romani vor achită tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru vehiculele înmatriculate, pe toată perioada de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 7 (1) Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea rovinietei revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor romani, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului. (2) Valabilitatea rovinietei este determinata de încadrarea în durata de utilizare şi în criteriile de acordare.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.  +  Articolul 8 (1) Fapta de a circula fără a deţine rovinieta valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3. (3) Sumele încasate în urma aplicării amenzilor se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 75%, diferenţa de 25% revenind, ca venituri extrabugetare, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz. (4) Contravenienţii au obligaţia ca în termen de 72 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale sa achite tariful de utilizare. (5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se vor aplica amenzi contravenţionale numai în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România. (6) O data cu aplicarea amenzii contravenţionale, conducătorilor vehiculelor înmatriculate în România, care circula fără a avea rovinieta valabilă, li se retine certificatul de înmatriculare a vehiculului pana la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare. (7) Depăşirea termenului de valabilitate a rovinietei pentru un utilizator străin poate fi motivată în cazul blocarii fortuite a unui vehicul din cauza unor calamitaţi naturale, a unui accident sau a reţinerii conducătorului vehiculului de către autorităţile în drept. In aceste cazuri utilizatorul străin va prezenta reprezentanţilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din agenţiile din punctele de control al trecerii frontierei, la ieşirea din ţara, documente justificative încheiate de organele poliţiei rutiere, organele judecătoreşti si, în plus, dacă este cazul, dovada reparării vehiculului într-un atelier de reparaţie atestat de Regia Autonomă «Registrul Auto Roman». Dovada blocarii fortuite a vehiculului sau a reţinerii conducătorului vehiculului nu scuteşte utilizatorul străin de plata tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe întreaga perioada cuprinsă între data intrării şi data iesirii din România, ci justifica neaplicarea amenzii contravenţionale.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.  +  Articolul 9Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către: a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.; c) poliţia rutieră, în situaţia când efectuează controlul existenţei rovinietei valabile, fără personalul menţionat la lit. a) şi b);--------------Litera c) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. d) personalul poliţiei de frontiera care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, împreună cu personalul prevăzut la lit. a).---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 11Aplicarea tarifului de utilizare nu exonerează utilizatorii romani şi străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prevăzute de legislaţia în vigoare.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 12 (1) Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare se constituie venit la dispoziţia Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plati în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 8 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 8 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (4) Abrogat.--------------Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 8 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. (5) Falsificarea rovinietelor, deţinerea sau utilizarea de formulare false constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 282 din Codul penal. (6) In cazul lipsei rovinietei din motive justificate, dovada achitării tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de plata a acestuia.---------------Alin. (6) al art. 12 au fost introdus de pct. 9 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.---------------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 12^1Abrogat.--------------Art. 12^1 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 13In termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.  +  Articolul 15Prezenta ordonanţa transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene nr. 62/1999/CE din 17 iunie 1999, cu privire la taxarea vehiculelor de transport marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier.-------------Art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a reţelei de drumurinaţionale din România de la 1 iulie 2002 pentru vehiculele**) de transportmarfa cu masa totală mai mare sau egala cu 12 tone┌───────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│Nr de │Durata │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în ││axe │ de │perioada 1.07.2002- │perioada 1.01.2005- │perioada După ││ │parcurs│31.21.2004 │31.12.2007 │1.01.2008 ││ │si sta-├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │tionare│NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO ││ │ în │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi ││ │ROMÂNIA│ │ │peste │ │ │peste │ │ │peste ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2│ 2│ 2│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 10│ 9│ 8│ 19│ 17│ 15│ 32│ 29│ 25││maximum├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│3 axe │30 zile│ 35│ 31│ 27│ 69│ 61│ 54│ 115│ 102│ 90││(inclu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│siv) │6 luni │ 173│ 153│ 135│ 346│ 306│ 270│ 576│ 510│ 450││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 288│ 255│ 225│ 576│ 510│ 450│ 960│ 850│ 750│├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 2│ 2│ 2│ 5│ 5│ 5│ 8│ 8│ 8││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 16│ 14│ 13│ 31│ 28│ 25│ 52│ 47│ 42││maximum├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│4 axe │30 zile│ 56│ 50│ 45│ 112│ 101│ 90│ 186│ 168│ 150││(inclu-├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│siv) │6 luni │ 279│ 252│ 225│ 558│ 504│ 450│ 930│ 840│ 750││ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni│ 465│ 420│ 375│ 930│ 840│ 750│ 1.550│ 1.400│ 1.250│└───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘  +  Anexa 2Introducerea etapizata a tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionaledin România de la 1 iulie 2002 pentru vehicule****) având masa totală maximaautorizata sub 12,0 tone şi pentru vehicule****) de transport pasageri┌─────────┬────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ │Durata │Tariful în EURO în │Tariful în EURO în │Tariful în EURO ││ │ de │perioada 1.07.2002- │perioada 1.01.2005- │începând cu ││ Tip │parcurs │31.21.2004 │31.12.2007 │1.01.2008 ││vehicul │ şi │ │ │ │├─────────┼────────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤│ │statio- │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO │NON- │EURO I│EURO ││ Tip │nare în │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi │EURO │ │II şi ││ │ROMÂNIA │ │ │peste │ │ │peste │ │ │peste │├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 0,6│ 0,6│ 0,6│ 1,0│ 1,0│ 1,0││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 3,0│ 2,4│ 1,8│ 5,0│ 4,0│ 3││autotu- ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│risme │30 zile │ 0│ 0│ 0│ 6,0│ 4,8│ 3,6│ 10│ 8│ 6││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 15,0│ 12,0│ 9,0│ 25│ 20│ 15││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni │ 0│ 0│ 0│ 24,0│ 21,0│ 16,8│ 40│ 35│ 28│├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 4,2│ 3,6│ 3,0│ 7│ 6│ 5││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 15,0│ 12,0│ 9,0│ 25│ 20│ 15││micro- ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│buze │30 zile │ 0│ 0│ 0│ 54,0│ 48,0│ 39,0│ 90│ 80│ 65││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 156,0│ 138,0│ 114,0│ 260│ 230│ 190││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni │ 0│ 0│ 0│ 216,0│ 210,0│ 204,0│ 360│ 350│ 340│├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │1 zi │ 0│ 0│ 0│ 4,8│ 4,2│ 3,6│ 8│ 7│ 6││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 16,8│ 14,4│ 12,0│ 28│ 24│ 20││auto- ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│buze şi │30 zile │ 0│ 0│ 0│ 60,0│ 54,0│ 48,0│ 100│ 90│ 80││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│auto- │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 318,0│ 282,0│ 240,0│ 530│ 470│ 400││care ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni │ 0│ 0│ 0│ 510,0│ 450,0│ 390,0│ 850│ 750│ 650│├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1 zi │ 0│ 0│ 0│ 1,2│ 1,2│ 1,2│ 2│ 2│ 2││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 0│ 0│ 0│ 6,0│ 5,4│ 4,8│ 10│ 9│ 8││marfa/0 ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│< MTMA < │30 zile │ 0│ 0│ 0│ 21,0│ 18,0│ 15,0│ 35│ 30│ 25││3,5 t ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 0│ 0│ 0│ 54,0│ 48,0│ 39,0│ 90│ 80│ 65││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni │ 0│ 0│ 0│ 90,0│ 78,0│ 60,0│ 150│ 130│ 100│├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1 zi │ 2,4│ 1,8│ 1,5│ 4,8│ 3,6│ 3,0│ 8│ 6│ 5││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 8,4│ 6,9│ 5,4│ 16,8│ 13,8│ 10,8│ 28│ 23│ 18││marfa/3,5├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│≤ MTMA < │30 zile │ 30,0│ 27,0│ 22,5│ 60,0│ 54,0│ 45,0│ 100│ 90│ 75││7,0 t*) ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 90,0│ 75,0│ 60,0│ 180,0│ 150,0│ 120,0│ 300│ 250│ 200││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni │ 120,0│ 114,0│ 105,0│ 240,0│ 228,0│ 210,0│ 400│ 380│ 350│├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │ 1 zi │ 2,4│ 2,1│ 1,8│ 4,8│ 4,2│ 3,6│ 8│ 7│ 6││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │7 zile │ 9,0│ 7,5│ 6,0│ 18,0│ 15,0│ 12,0│ 30│ 25│ 20││marfa/7,0├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│≤ MTMA < │30 zile │ 31,5│ 28,5│ 25,5│ 63,0│ 57,0│ 51,0│ 105│ 95│ 85││12 t**) ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │6 luni │ 165,0│ 147,0│ 129,0│ 330,0│ 294,0│ 258,0│ 550│ 490│ 430││ ├────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤│ │12 luni │ 270,0│ 240,0│ 210,0│ 540,0│ 480,0│ 420,0│ 900│ 800│ 700│└─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘Obs: *) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.Obs: **) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003.  +  Anexa 3CUANTUMULamenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipseirovinietei valabile──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                      Cuantumul amenzii contravenţionale [lei]Tipul vehiculului ─────────────────────────────────────────                                              minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MTMA ≥ 12 t cu minimum 4 axe (inclusiv) 45.000.000 70.000.000 MTMA ≥ 12 t cu maximum 3 axe (inclusiv) 35.000.000 55.000.000        7 t ≤ MTMA < 12,0 t 25.000.000 40.000.000       3,5 t ≤ MTMA < 7,0 t 15.000.000 25.000.000         0 < MTMA < 3,5 t 10.000.000 15.000.000           autobuz 30.000.000 45.000.000           microbuz 15.000.000 25.000.000          autoturism 3.000.000 4.500.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.--------