ORDONANTA nr. 75 din 30 august 2001 (**republicată**)(*actualizata*)privind organizarea şi functionarea cazierului fiscal(actualizata până la data de 22 aprilie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 10 din 21 ianuarie 2005; LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007.______________**) Republicată în temeiul art. XIV lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002 şi ulterior a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi functionarea cazierului fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001, aprobata prin Legea nr. 228/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003;- Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004.  +  Articolul 1În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, precum şi în scopul intaririi administrarii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizeaza cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor.  +  Articolul 2În cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociatilor, acţionarilor şi reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiti în continuare contribuabili.  +  Articolul 3 (1) Cazierul fiscal se organizeaza de Ministerul Finanţelor Publice*) la nivel central şi la nivelul unităţilor teritoriale competente.____________*) Conform art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2007privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.(1^1) Unitatile teritoriale competente sunt directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile finanţelor publice ale municipiilor reşedinţa de judet, precum şi cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. (2) La nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza cazierul fiscal naţional, în care se tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al României, iar la nivelul unităţilor teritoriale competente se organizeaza cazierul fiscal local, în care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritoriala a acestora.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. (3) Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel naţional, cat şi la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structura specializata care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare şi functionare a Ministerului Finanţelor Publice. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizeaza cazierul fiscal în care se tine evidenta contribuabililor mari care intră în competenţa de administrare a acestei unităţi fiscale, potrivit legii.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.  +  Articolul 4 (1) În cazierul fiscal se inscriu date privind sanctiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2, rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale.---------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANTA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005. (2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive şi irevocabile potrivit legislaţiei în vigoare.---------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDONANTA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005.  +  Articolul 6 (1) Înscrierea datelor prevăzute la art. 4 se face în baza urmatoarelor documente: a) extrasele de pe hotărârile judecătorești definitive şi irevocabile, transmise de instantele judecătorești Ministerului Finanţelor Publice;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.(1^1) Dispozitivul hotărârii judecătorești definitive şi irevocabile se comunică directiei generale a finanţelor publice în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul fiscal persoana sanctionata, în termen de 15 zile de la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătorești.-------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.(1^2) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la ramanerea definitivă a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se inscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, sa transmita aceste acte directiei generale a finanţelor publice în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul fiscal persoana sanctionata.-------------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. b) extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor rămase definitive prin neexercitarea cailor de atac; c) actele/documentele intocmite de organele fiscale şi vamale din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, rămase definitive, prin care se consemneaza datele şi informaţiile prevăzute la art. 2 şi 4; d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 şi să aplice sancţiuni. (2) În scopul completarii cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Politiei şi unităţilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au savarsit faptele prevăzute la art. 2. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitarii acestora. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru.  +  Articolul 7 (1) Contribuabilii care au inscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenta dacă se afla în urmatoarele situaţii: a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege; b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatata prin hotărâre judecătorească; c) nu au mai savarsit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte; d) decesul, respectiv radierea contribuabilului. (2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflati în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) exista şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenta.  +  Articolul 8 (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în urmatoarele situaţii: a) la înfiinţarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative şi a cooperativelor agricole de către asociaţi, actionari şi reprezentantii legali desemnaţi;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. b) la solicitarea inscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor, a asociaţiilor şi fundatiilor, de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora; c) la autorizarea exercitarii unei activităţi independente de către solicitanţi. d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către asociaţi sau actionari.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusa de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.(1^1) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este indeplinita în situaţiile prevăzute la lit. a) şi d) prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Ministerul Finanţelor Publice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de 8 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, urmatoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul de identificare fiscala.-------------Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. (2) Persoanele fizice şi juridice straine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au datorii fiscale. (3) Judecatorul delegat, instantele şi organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfăşurarea de activităţi în formele menţionate la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala. (4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera după 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante. (5) La solicitarea motivata a organelor de urmărire penala şi a instanţelor judecătorești Ministerul Finanţelor Publice va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati în curs de urmărire sau de judecată. (6) În baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finanţelor Publice poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.  +  Articolul 9 (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. (2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face în termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii. (3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal, precum şi pentru transmiterea electronică a informaţiilor din cazierul fiscal se percepe o taxa în suma de 5 lei.---------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. (4) La cerere, pentru situaţii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în maximum doua zile lucratoare, cu plata unei taxe în suma de 100 lei.---------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007.---------------Alin. (4^1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 91 din 10 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 19 aprilie 2007. (5) Taxele prevăzute la alin. (3) şi (4) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 10 (1) Contribuabilii care figurează în evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, dacă acestea nu corespund situaţiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispoziţiilor legale. (2) Cererea de rectificare, însoţită de acte doveditoare, se adreseaza unităţii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal. (3) Organele fiscale vor comunică contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. (4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor şi, dacă constata ca în cazierul fiscal s-a facut o înregistrare gresita, iau măsuri de rectificare a datelor şi comunică sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (5) Certificatul de cazier fiscal eliberat în condiţiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.  +  Articolul 11 (1) Contribuabilii cărora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia se poate introduce şi în cazul în care eroarea înregistrării în cazierul fiscal nu se datorează organelor fiscale. (2) Contestaţia se solutioneaza de către tribunal, Sectia de contencios administrativ în a carei raza teritoriala îşi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fără procedura prealabila. (3) Contestaţia este scutita de taxa de timbru. (4) Hotărârea prin care se solutioneaza contestaţia este definitivă şi irevocabila. (5) În caz de admitere a contestaţiei instanţa va trimite o copie de pe hotărârea organului fiscal în vederea rectificarii cazierului fiscal.  +  Articolul 12Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de către funcţionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice, împuterniciţi sa exercite atribuţii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia şi se aplică faptelor constatate prin acte incheiate începând cu această dată, chiar dacă faptele au fost savarsite în perioade anterioare intrarii în vigoare a prezentei ordonante, dacă la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare la acea data.  +  Articolul 14 (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor inscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi a informaţiilor din cazierul fiscal. (2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a cărui prezentare este obligatorie la înfiinţarea societatilor comerciale pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1), va fi convenita prin protocol incheiat între Ministerul Finanţelor Publice - Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, până la data de 31 martie 2004.  +  Articolul 15Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor inscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.______________