ORDIN nr. 2.185 din 2 aprilie 2007pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2007    Potrivit dispoziţiilor art. 13-16 şi ale art. 41 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii şi cultelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se comunică Direcţiei generale patrimoniu cultural naţional - Direcţia muzee, colecţii şi garanţii guvernamentale din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuBucureşti, 2 aprilie 2007.Nr. 2.185.  +  Anexa NORMEde clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice, denumite în continuare norme, reglementează criteriile în funcţie de care se clasifică muzeele şi colecţiile publice.  +  Articolul 2Muzeele şi colecţiile publice se clasifică după următoarele criterii: a) forma de proprietate, de constituire şi modul de administrare a patrimoniului muzeal; b) forma de organizare; c) aria de acoperire teritorială, mărimea şi importanţa patrimoniului.  +  Capitolul II Clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice  +  Articolul 3 (1) În funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată. (2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau de instituţiile tutelare. (3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.  +  Articolul 4În funcţie de forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridică; prin excepţie de la regulă, se pot organiza muzee şi colecţii publice fără personalitate juridică ca filiale sau secţii.  +  Articolul 5În funcţie de aria de acoperire teritorială, de mărimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasifică astfel: a) muzee şi colecţii publice de importanţă naţională; b) muzee şi colecţii publice de importanţă regională; c) muzee şi colecţii publice de importanţă judeţeană; d) muzee şi colecţii publice de importanţă locală.  +  Secţiunea 1 Muzee de importanţă naţională, regională, judeţeană şi locală  +  Articolul 6 (1) Muzeele de importanţă naţională sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 50.000 de bunuri culturale mobile, printre care şi bunuri culturale mobile clasate: a) în tezaur - de valoare excepţională, reprezentative în plan internaţional şi naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie; b) în fond - de valoare deosebită, reprezentative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie. (2) În vederea acordării titulaturii de muzeu de importanţă naţională, ponderea în patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate trebuie să fie de cel puţin 15%, din care cel puţin 5% bunuri culturale mobile clasate în tezaur. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pot fi clasificate în muzee de importanţă naţională instituţii muzeale al căror patrimoniu cuprinde bunuri culturale mobile ce constituie colecţii unicat la nivel naţional.  +  Articolul 7 (1) Muzeele de importanţă regională sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 40.000 de bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie să fie reprezentative în plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie. (2) În vederea acordării titulaturii de muzeu de importanţă regională, ponderea în patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate în tezaur şi fond trebuie să fie de cel puţin 10%.  +  Articolul 8Muzeele de importanţă judeţeană sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie să fie reprezentative în plan judeţean pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.  +  Articolul 9Muzeele de importanţă locală sunt muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile, reprezentative în plan local - municipal, orăşenesc sau comunal - pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.  +  Secţiunea a 2-a Colecţii publice de importanţă naţională, regională, judeţeană şi locală  +  Articolul 10 (1) Colecţiile publice de importanţă naţională sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal şi bunuri culturale mobile clasate: a) în tezaur - de valoare excepţională, semnificative în plan internaţional şi naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie; b) în fond - de valoare deosebită, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie. (2) În vederea acordării titulaturii de colecţie publică de importanţă naţională, ponderea în patrimoniul muzeal a bunurilor culturale mobile clasate trebuie să fie de cel puţin 15%, din care cel puţin 5% bunuri culturale mobile clasate în tezaur.  +  Articolul 11Colecţiile publice de importanţă regională sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 50% bunuri culturale mobile reprezentative în plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.  +  Articolul 12Colecţiile publice de importanţă judeţeană sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal cel puţin 50% bunuri culturale mobile reprezentative în plan judeţean pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.  +  Articolul 13Colecţiile publice de importanţă locală sunt colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri culturale mobile reprezentative în plan local pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.  +  Capitolul III Documentaţia necesară în vederea acordării titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală  +  Articolul 14Persoana juridică de drept public sau de drept privat ori persoana fizică, în a cărei subordine, respectiv proprietate, se află muzeul sau colecţia publică, trebuie să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală.  +  Articolul 15 (1) În vederea acordării titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală, solicitantul trebuie să depună la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor următoarea documentaţie: a) cerere, în sensul obţinerii avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor pentru acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală, precum şi iniţierii de către Ministerul Culturii şi Cultelor a unei hotărâri a Guvernului privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală; b) memoriu care să conţină prezentarea patrimoniului muzeului sau colecţiei publice: număr de bunuri culturale mobile, număr de bunuri culturale mobile clasate (în tezaur şi în fond), argumentaţia referitoare la reprezentativităţile menţionate (în plan naţional, regional, judeţean, local); c) declaraţie pe propria răspundere a conducătorului instituţiei muzeale sau al colecţiei publice respective privind veridicitatea datelor conţinute în memoriul prevăzut la lit. b). (2) Prin bun cultural mobil reprezentativ în plan naţional, regional, judeţean sau local se înţelege apartenenţa bunului la un anumit teritoriu; în funcţie de aria de acoperire teritorială, există bunuri culturale mobile cunoscute sau reprezentative în plan internaţional, naţional, regional, judeţean ori local.  +  Capitolul IV Procedura de acordare a titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală  +  Articolul 16Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.  +  Articolul 17 (1) În termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de acordare a titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor verifică corectitudinea întocmirii documentaţiei prevăzute la art. 15 alin. (1). (2) În cazul în care se constată că documentaţia este incompletă sau conţine erori, aceasta va fi restituită solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acesteia, în vederea completării sau corectării şi retransmiterii acesteia direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) În situaţia în care direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentele norme, întocmeşte un referat de oportunitate privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală şi înaintează documentaţia depusă, spre avizare, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. (4) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor analizează solicitarea de acordare a titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală, precum şi documentaţia aferentă şi propune ministrului culturii şi cultelor, în cazul unui aviz favorabil, iniţierea unei hotărâri a Guvernului privind acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală.  +  Articolul 18Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea persoanei juridice sau a persoanei fizice care are în subordine, respectiv în proprietate, muzeul sau colecţia publică.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 19Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţionează în concordanţă cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.-------