LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizata*)pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie(actualizata până la data de 1 aprilie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 şi prin LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 aprilie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANTA nr. 83 din 29 august 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002; LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003; LEGEA nr. 521 din 24 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 69 din 26 martie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sanctionare a faptelor de corupţie şi se aplică urmatoarelor persoane: a) care exercită o functie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice; b) care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor naţionale, societatilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenti economici; c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii; d) care acorda asistenţa specializata unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa; e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acorda asistenţa specializata, în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la: operaţiuni care antreneaza circulatia de capital, operaţiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne şi internationale; f) care deţin o functie de conducere într-un partid sau intr-o formatiune politica, într-un sindicat, intr-o organizaţie patronala ori intr-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundatie; g) alte persoane fizice decat cele prevăzute la lit. a)-f), în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul II Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie  +  Articolul 2Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atribuţiilor sau insarcinarilor încredinţate, cu respectarea stricta a legilor şi a normelor de conduita profesionala, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetatenilor, fără să se foloseasca de functiile, atribuţiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.  +  Articolul 3 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a), precum şi persoanele care deţin o functie de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor naţionale, societatilor naţionale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici şi a unor persoane cu functii de conducere. (2) Nedepunerea declaraţiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declanşarea din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) şi c) au obligaţia sa declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea functiilor sau atribuţiilor lor, cu excepţia celor care au o valoare simbolica. (2) Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaraţiei de avere se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la alin. (1).  +  Capitolul III Infractiuni  +  Secţiunea 1 Categorii de infractiuni  +  Articolul 5 (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infractiuni de corupţie infractiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege, precum şi infractiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităţi specifice ale infracţiunilor prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, şi la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) În înţelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infracţiunilor de corupţie infractiunile prevăzute la art. 10-13. (3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor menţionate la art. 17, care sunt în legătură directa cu infractiunile de corupţie sau cu cele asimilate acestora. (4) Dispozitiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene prevăzute la art. 18^1-18^5, prin sanctionarea cărora se asigura protectia fondurilor şi a resurselor Comunitatilor Europene.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Infractiuni de corupţie  +  Articolul 6Infractiunile de luare de mita - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mita - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite prevăzută la art. 256 din Codul penal şi de trafic de influenţa prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.  +  Articolul 6^1 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, de daruri ori alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenţa sau lasă să se creada ca are influenţa asupra unui functionar, pentru a-l determina sa faca ori sa nu faca un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani. (2) Faptuitorul nu se pedepseste dacă denunta autorităţii fapta mai înainte ca organul de urmărire sa fi fost sesizat pentru acea fapta. (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au facut obiectul infractiunii prevăzute la alin. (1) se confisca, iar dacă acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani. (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazul prevăzut la alin. (2).-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 7 (1) Fapta de luare de mita, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost savarsita de o persoană care, potrivit legii, are atribuţii de constatare sau de sanctionare a contraventiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infracţiunilor, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind savarsirea infractiunii de către un functionar cu atribuţii de control. (2) Fapta de dare de mita savarsita faţă de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau faţă de un functionar cu atribuţii de control se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 255 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani. (3) Dacă infractiunile prevăzute la art. 256 şi 257 din Codul penal, precum şi infractiunile prevăzute la art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege au fost savarsite de una dintre persoanele menţionate la alin. (1) şi (2), maximul special al pedepsei se majoreaza cu 2 ani.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 8Constituie infractiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege şi faptele incriminate în aceste texte savarsite de manageri, directori, administratori, cenzori sau alte persoane cu atribuţii de control la societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi la orice alti agenti economici.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 8^1Prevederile art. 254-257 din Codul penal şi ale art. 6^1 şi 8^2 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi urmatoarelor persoane: a) functionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul unei organizaţii publice internationale la care România este parte; b) membrilor adunarilor parlamentare ale organizaţiilor internationale la care România este parte; c) functionarilor sau persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuţii similare în cadrul Comunitatilor Europene; d) persoanelor care exercită functii judiciare în cadrul instanţelor internationale a caror competenţa este acceptata de România, precum şi functionarilor de la grefele acestor instante; e) functionarilor unui stat strain; f) membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.-------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 8^2Promisiunea, oferirea sau darea, direct ori indirect, de bani sau alte foloase unui functionar al unui stat strain ori al unei organizaţii publice internationale, pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la indatoririle sale de serviciu, în scopul obtinerii unui folos necuvenit în cadrul operaţiunilor economice internationale, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 7 ani.-------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 9În cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta secţiune, dacă sunt savarsite în interesul unei organizaţii, asociaţii sau grupari criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenţa negocierile tranzactiilor comerciale internationale ori schimburile sau investiţiile internationale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infractiuni se majoreaza cu 5 ani.  +  Secţiunea a 3-a Infractiuni asimilate infracţiunilor de corupţie  +  Articolul 10Sunt pedepsite cu inchisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, dacă sunt savarsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite: a) stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comerciala reala, a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisa în cadrul actiunii de privatizare ori de executare silita, de reorganizare sau lichidare judiciara ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vanzare a acestora sau de executare silita, savarsita de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silita, de reorganizare ori lichidare judiciara;---------------Lit. a) a art. 10 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 septembrie 2005. b) acordarea de subventii cu incalcarea legii, neurmarirea, conform legii, a destinatiilor subventiilor;---------------Lit. b) a art. 10 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 69 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2007. c) utilizarea subventiilor în alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmeaza să fie rambursate din fonduri publice.---------------Lit. c) a art. 10 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 69 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2007.  +  Articolul 11 (1) Fapta persoanei care, în virtutea functiei, a atributiei ori a insarcinarii primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo insarcinare, de a intermedia sau de a inlesni efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost savarsita într-un interval de 5 ani de la încetarea functiei, atributiei ori insarcinarii, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 12Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, dacă sunt savarsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoană ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informaţiile obtinute în virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.  +  Articolul 13Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 13^1Infractiunea de santaj, prevăzută la art. 194 din Codul penal, în care este implicata o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, se pedepseste cu inchisoare de la 7 la 12 ani.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 13^2Infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi infractiunea de abuz în serviciu prin ingradirea unor drepturi, dacă functionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani.--------------Art. 13^2 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 521 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.  +  Articolul 14Dacă faptele prevăzute la art. 12 şi 13 sunt savarsite în condiţiile art. 9, maximul pedepsei prevăzute de lege se majoreaza cu 3 ani.  +  Articolul 15Tentativa la infractiunile prevăzute în prezenta secţiune se pedepseste.  +  Articolul 16Dacă faptele prevăzute în prezenta secţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sanctiunile stabilite în aceste legi.  +  Secţiunea a 4-a Infractiuni în legătură directa cu infractiunile de corupţie  +  Articolul 17În înţelesul prezentei legi, urmatoarele infractiuni sunt în legătură directa cu infractiunile de corupţie, cu infractiunile asimilate acestora sau cu infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene:-------------Partea introductiva a art. 17 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 septembrie 2005. a) tainuirea bunurilor provenite din savarsirea unei infractiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a, precum şi favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune; b) asocierea în vederea savarsirii unei infractiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol; c) falsul şi uzul de fals savarsite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a sau savarsite în realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune; d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuzul în serviciu prin ingradirea unor drepturi, savarsite în realizarea scopului urmarit, printr-o infractiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;--------------Litera d) a art. 17 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 521 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.d^1) santajul, savarsit în legătură cu infractiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. d^1) a art. 17 a fost introdusa de pct. 9 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. e) infractiunile de spalare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din savarsirea unei infractiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. e) a art. 17 a fost modificata de pct. 10 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. f) contrabanda cu bunuri provenite din savarsirea unei infractiuni prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a sau savarsita în realizarea scopului urmarit printr-o asemenea infractiune; g) infractiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, savarsite în legătură cu infractiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. g) a art. 17 a fost modificata de pct. 11 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. h) infractiunea de bancruta frauduloasa şi celelalte infractiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, savarsite în legătură cu infractiunile prevăzute în secţiunile a 2-a şi a 3-a; i) traficul de droguri, traficul de substante toxice şi nerespectarea regimului armelor de foc şi al munitiilor, savarsite în legătură cu o infractiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. i) a art. 17 a fost modificata de pct. 12 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. j) infractiunile de trafic de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, savarsite în legătură cu o infractiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a;-------------Lit. j) a art. 17 a fost introdusa de pct. 13 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. k) infractiunea prevăzută în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001pentru prevenirea şi combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, savarsita în legătură cu o infractiune prevăzută în secţiunile a 2-a şi a 3-a.-------------Lit. k) a art. 17 a fost introdusa de pct. 13 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 18 (1) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. a)-d^1) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Codul penal pentru aceste infractiuni, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. e) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 656/2002pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, al caror maxim se majoreaza cu 3 ani.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al caror maxim se majoreaza, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. (4) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.-------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (5) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. h) se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani. (6) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. i) privind traficul de droguri se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 143/2000privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani, infractiunea privind traficul de substante toxice se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 312 din Codul penal, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani, iar infractiunea de nerespectare a regimului armelor şi munitiilor se sancţionează cu pedepsele prevăzute la art. 279 din Codul penal al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.-------------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (7) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. j) privind traficul de persoane se sancţionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 678/2001privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, al caror maxim se majoreaza cu 2 ani.-------------Alin. (7) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (8) Infractiunea prevăzută la art. 17 lit. k) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 159/2001pentru prevenirea şi combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar în scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, al carei maxim se majoreaza cu 2 ani.-------------Alin. (8) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Secţiunea 4^1 Infractiuni împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene-------------Secţiunea a 4^1-a din Cap. III a fost introdusa de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 18^1 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.-------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 18^2 (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).-------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 18^3 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.-------------Art. 18^3 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 18^4Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 18^1-18^3 se pedepseste.-------------Art. 18^4 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 18^5Incalcarea din culpa, de către director, administrator sau persoana cu atribuţii de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, dacă a avut ca rezultat savarsirea uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 18^1-18^3 sau savarsirea unei infractiuni de corupţie ori de spalare a banilor în legătură cu fondurile Comunitatilor Europene, de către o persoană care se afla în subordinea sa şi care a actionat în numele acelui agent economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.-------------Art. 18^5 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Secţiunea a 5-a Dispozitii comune  +  Articolul 19În cazul savarsirii infracţiunilor la care se referă prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina savarsirea infractiunii sau pentru a rasplati pe infractor ori cele dobandite prin savarsirea infractiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vatamate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia, se confisca, iar dacă bunurile nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.  +  Articolul 20În cazul în care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.  +  Capitolul IV Dispozitii procedurale  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 21 (1) Infractiunile prevăzute de prezenta lege ca infractiuni de corupţie sau ca infractiuni asimilate acestora ori ca infractiuni în legătură directa cu infractiunile de corupţie, dacă sunt flagrante, se urmaresc şi se judeca potrivit dispoziţiilor art. 465 şi art. 467-479 din Codul de procedură penala. (2) Dacă infractiunile prevăzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmarirea penala şi judecata se efectueaza potrivit procedurii de drept comun.  +  Articolul 22În cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza în mod obligatoriu de către procuror.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Dispozitii speciale privind descoperirea şi urmarirea infracţiunilor  +  Articolul 23 (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmărire penala sau, după caz, organul de constatare a savarsirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii ca s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi. (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penala.  +  Articolul 24Persoanele prevăzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaţiuni ce antreneaza circulatia de capitaluri sau alte activităţi, prevăzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune ca provin din infractiuni de corupţie sau asimilate acestora ori din infractiuni ce au legătură cu acestea, au obligaţia sa sesizeze organele de urmărire penala sau, după caz, organele de constatare a savarsirii infractiunii ori organele de control, abilitate de lege.  +  Articolul 25 (1) Indeplinirea cu buna-credinta a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar şi nu atrage raspunderea penala, civila sau disciplinara. (2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neinceperea sau încetarea urmaririi penale ori la achitare.-------------Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Neindeplinirea cu rea-credinta a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 constituie infractiuni şi se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.  +  Articolul 26Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmaririi penale, şi nici instanţei de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică la cererea scrisa a procurorului, în cursul urmaririi penale, sau a instanţei, în cursul judecatii.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 26^1 (1) În cazul în care exista indicii temeinice şi concrete ca s-a savarsit sau ca se pregăteşte savarsirea de către un functionar a unei infractiuni de luare de mita, prevăzută de art. 254 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite, prevăzută de art. 256 din Codul penal, sau de trafic de influenţa, prevăzută de art. 257 din Codul penal, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reala, în scopul descoperirii faptelor, identificarii faptuitorilor şi obtinerii mijloacelor de proba. (2) Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul politiei judiciare, anume desemnaţi în acest scop, în condiţiile legii. (3) Investigatorii cu identitate reala sunt lucrători operativi din cadrul politiei judiciare. (4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reala este data prin ordonanţa motivata de procurorul competent să efectueze urmarirea penala, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile, care poate fi prelungita motivat numai dacă temeiurile care au determinat autorizarea se mentin. Fiecare prelungire nu poate depăşi 30 de zile, iar durata totala a autorizarii, în aceeasi cauza şi cu privire la aceeasi persoana, nu poate depăşi 4 luni. (5) Ordonanţa procurorului prin care se autorizeaza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reala trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penala, urmatoarele: a) indiciile temeinice şi concrete cu privire la savarsirea sau la pregătirea savarsirii infracţiunilor prevăzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal; b) functionarul faţă de care exista presupunerea ca a savarsit sau pregăteşte savarsirea unei infractiuni dintre cele prevăzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal, atunci când identitatea acestuia este cunoscuta; c) activităţile pe care investigatorul sub acoperire sau investigatorul cu identitate reala este autorizat să le efectueze; d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaza a efectua activităţile autorizate; e) perioada pentru care se da autorizarea. (6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate reala pot fi autorizati sa promita, să ofere sau, după caz, sa dea bani ori alte foloase unui functionar, în condiţiile prevăzute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal. (7) Procesele-verbale incheiate de investigatorii sub acoperire sau de investigatorii cu identitate reala cu privire la activităţile desfăşurate, autorizate în condiţiile alin. (6), pot constitui mijloace de proba şi pot fi folosite numai în cauza penala în care a fost data autorizarea. (8) Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluita în timpul ori după terminarea actiunii acestora. (9) Procurorul competent sa autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul să-i cunoasca adevarata identitate, cu respectarea secretului profesional. (10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu identitate reala pot fi audiati ca martori în condiţiile art. 86^2 din Codul de procedură penala.-------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 6 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 27 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea uneia dintre infractiunile prevăzute în prezenta lege, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, procurorul poate să autorizeze motivat, pe o durată de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicatiilor; c) accesul la sisteme informationale; d) comunicarea de inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile. (2) Pentru motive temeinice autorizarea prevăzută la alin. (1) poate fi prelungita, în aceleasi condiţii, fiecare prelungire neputand depăşi 30 de zile. Durata maxima a masurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) autorizate este de 4 luni. (3) În cursul judecatii, instanţa poate dispune prelungirea masurilor prevăzute la alin. (1), prin încheiere motivata. (4) Dispozitiile art. 91^1-91^5 din Codul de procedură penala se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.--------------Art. 28 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 11 aprilie 2002.  +  Articolul 29 (1) Pentru judecarea în prima instanţa a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate.-------------Alin. (2) al art. 29 a fost abrogat de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Dispozitii comune  +  Articolul 30Hotărârea judecătorească definitivă de condamnare sau de achitare se poate publică în ziarele centrale sau, după caz, locale, menţionate în hotărâre.  +  Articolul 31 (1) Prevederile prezentei legi se completeaza, în ceea ce priveste urmarirea şi judecata, cu dispozitiile Codului de procedura penala. (2) Dispozitiile Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi prezentei legi, în măsura în care aceasta nu prevede altfel.-------------Alin. (2) al art. 31 a fost introdus de pct. 24 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul V Dispozitii finale-------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 33Orice prevedere contrara prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREIDEPUTATILORION DIACONESCUp. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU------------