LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 (*actualizată*)privind regimul monopolului de stat(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 februarie 1997 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999 suspendată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 şi respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002; DECIZIA nr. 15 din 25 ianuarie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001; LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999, prevederile Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, se abrogă.Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000 s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat.În consecinţă, de la data publicării DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 15 din 25 ianuarie 2000 în Monitorul Oficial, redevin aplicabile dispoziţiile Legii nr. 31/1996, abrogate prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999.Prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, aflate în procedura de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.Pe perioada suspendării ordonanţelor şi ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestor ordonanţe.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul IDispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activităţi economice.Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor economici cu capital de stat şi privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activităţile economice constituind monopol de stat şi condiţiile de exercitare a acestora.  +  Articolul 2Constituie monopol de stat: a) fabricarea şi comercializarea armamentului, muniţiilor şi explozibililor; b) producerea şi comercializarea stupefiantelor şi a medicamentelor care conţin substanţe stupefiante; c) extracţia, producerea şi prelucrarea în scopuri industriale a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; d) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale; e) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţii de calitate, a alcoolului şi a băuturilor spirtoase distilate; f) fabricarea şi importul, în vederea comercializării în condiţiile de calitate, a produselor de tutun şi a hârtiei pentru ţigarete; g) organizarea şi exploatarea sistemelor de joc cu miză, directe sau disimulate; h) organizarea şi exploatarea pronosticurilor sportive.Nu constituie monopol de stat fabricarea băuturilor alcoolice în gospodăriile personale pentru consum propriu.-------------Cap. I a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. I a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.  +  Capitolul IIAdministrarea şi exploatarea monopolurilor de stat  +  Articolul 3Administrarea monopolurilor de stat prevăzute la art. 2 se face de către Ministerul Finanţelor. Exploatarea activităţilor constituind monopol de stat se face de către agenţii economici cu capital de stat şi privat, inclusiv de către producătorii individuali, după caz, pe bază de licenţe eliberate de Ministerul Finanţelor, cu avizul ministerului de resort sau al Băncii Naţionale a României în cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase.  +  Articolul 4Licenţa reprezintă o autorizare acordată de stat pentru o perioadă determinata, în baza căreia o persoană fizică sau juridică poate să producă, să prelucreze ori să comercializeze, în cantitatea solicitată şi de o anumită calitate, un anume produs sau serviciu, care face obiectul monopolului de stat, în schimbul unui tarif de licenţa.Nivelul tarifului de licenţa se stabileşte de către Guvern anual sau pe o perioadă determinata în funcţie de obiectul monopolului de stat, de cantitatea şi calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licenţa.  +  Articolul 5Titularii licenţelor au obligaţia să respecte condiţiile din licenţa referitoare la exploatarea activităţii pentru care a fost acordată şi la plata tarifului de licenţa; sumele percepute se vărsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în vederea acoperirii cheltuielilor materiale şi de capital necesare administrării monopolurilor de stat.  +  Articolul 6Licenţa poate fi acordată cetăţenilor români sau persoanelor juridice cu capital de stat şi privat, înmatriculate în România.Licenţa este nominală şi se eliberează pentru locurile solicitate de către cei în cauza şi în care se desfăşoară activitatea pentru care este acordată. Ea nu poate fi cedată direct sau indirect.Compania Naţionala <> - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile proprii prevăzute la art. 2 lit. g) şi h). (Alin. 2^1)-------------Alin. 2^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.Comitetul Olimpic Român beneficiază de licenţa, prin efectul prezentei legi, pentru activităţile prevăzute la art. 2 lit. h). (Alin. 2^2)-------------Alin. 2^2 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.Alin. 3Abrogat.-------------Alin. 3 al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 9 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 aprilie 2001.  +  Articolul 7Nu se acordă licenţă persoanelor care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie, delapidare, înşelăciune, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori, infracţiuni contra securităţii naţionale ori infracţiuni de terorism, precum şi persoanelor condamnate pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. 13 alin. 1.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 57, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 8Este interzis agenţilor economici care intermediază, depozitează sau desfac produse ce fac obiectul monopolului de stat să se aprovizioneze de la alţi producători sau importatori decât cei autorizaţi prin licenţa în condiţiile stabilite prin aceasta.  +  Articolul 9Prevederile prezentei legi se aplică şi comercializării produselor din import şi exportului produselor care constituie monopol de stat potrivit art. 2.-------------Cap. II a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. II a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.------------Art. 10 a fost abrogat de art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998.Cap. III rămâne abrogat, întrucât acest capitol conţine doar un singur articol, articolul 10, care a fost abrogat prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 30 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 2 aprilie 1998.  +  Capitolul IVInfracţiuni, contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 11Controlul respectării regimului legal al activităţilor din domeniul monopolului de stat se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.Ministerele de resort şi, după caz, autorităţile publice interesate vor comunică, la solicitarea Ministerului Finanţelor, lista cu specialiştii agreaţi pentru activităţile ce intră în sfera monopolului de stat, în vederea exercitării controlului prevăzut la alin. 1.  +  Articolul 12Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi sau a condiţiilor prevăzute în licenţa atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz. În licenţa sunt prevăzute cazurile de suspendare sau de retragere a acesteia.  +  Articolul 13Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi g), constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre activităţile prevăzute la art. 2 lit. e), f) şi h) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 30.000 lei.Bunurile şi valorile care au servit sau care rezultă din comiterea contravenţiilor prevăzute la alin. 2 se confiscă.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 57, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 14Constituie contravenţie comercializarea, în afară condiţiilor stabilite prin licenţa ori la preţuri sau tarife peste cele maximale, a produselor care fac obiectul monopolului de stat şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 1.500.000 lei. Dispoziţiile privind reglementarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.-------------Cap. IV a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. IV a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.*) LEGEA nr. 32/1968 a fost abrogată de alin. (2) al art. 51 din ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 15Renunţarea la licenţa atrage obligaţia titularului de a plăti tariful de licenţa pe trimestrul în curs.În situaţia în care licenţa a fost suspendată sau retrasă se poate acorda celui care exploata monopolul de stat dreptul de a lichidă stocul de produse existente la data suspendării sau retragerii licenţei.  +  Articolul 16Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi exercita o activitate dintre cele menţionate la art. 2 vor trebui să solicite licenţecorespunzătoare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.În caz contrar, dacă cererea le va fi respinsă, acestora li se vor aplica dispoziţiile art. 15 alin. 2.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Guvernul va stabili, prin hotărâri, pentru fiecare activitate sau bun în parte ce constituie monopolul de stat, condiţiile de desfăşurare a activităţii, conţinutul, cadrul general, modul de acordare a licenţelor, precum şi alte elemente specifice.  +  Articolul 18Orice dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.-------------Cap. V a fost repus în vigoare prin declararea neconstituţională a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform DECIZIEI nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.Cap. V a fost repus în vigoare prin suspendarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 25 martie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999 a fost respinsă de LEGEA nr. 628 din 19 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN---------------