HOTARARE nr. 661 din 12 iulie 2001 (*actualizata*)privind procedura de eliberare a certificatului de producator(actualizata pana la data de 4 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 68 alin. (1) lit. r) si t) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  +  Articolul 1 (1) Certificatul de producator constituie actul doveditor al provenientei produselor agroalimentare pe baza caruia acestea pot fi comercializate in piete, targuri, oboare sau in alte locuri stabilite de consiliile locale.(1^1) Certificatul de producator trebuie sa cuprinda informatii si date privind: a) temeiul eliberarii certificatului; b) numele si prenumele titularului si ale membrilor din gospodaria titularului; c) denumirea produselor, productiile estimate si cantitatile destinate comercializarii.-------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. (2) Modelul certificatului de producator este prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. (3) Certificatele de producator se tiparesc de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, cu elemente impotriva falsificarii, si se distribuie in carnete de cate 100 de exemplare, cu contramatca. Distinctiile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o banda tricolora in dreapta sus si stema tarii in stanga sus. Tiparirea se va efectua prin grija consiliilor judetene care le vor difuza primarilor. In municipiul Bucuresti certificatele de producator se tiparesc prin grija primarilor de sector.--------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004. (4) Contravaloarea certificatelor de producator va fi achitata de consiliile locale comunale, orasenesti, municipale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti din sumele rezultate potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 2 (1) Certificatul de producator se elibereaza de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, in cel mult 15 zile de la data solicitarii, celor care indeplinesc conditiile prevazute de lege. (2) Primarii si secretarii unitatilor administrativ-teritoriale raspund de asigurarea necesarului de certificate de producator, de corecta intocmire si eliberare a acestora si au obligatia sa tina evidenta lor.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Producatorul care solicita eliberarea certificatului de producator va completa o cerere-tip, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. (2) Solicitarea producatorului va fi verificata cu privire la detinerea suprafetelor de teren ori a animalelor, atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si in teren. Verificarea trebuie sa stabileasca existenta produselor, estimarea productiilor si a cantitatilor destinate comercializarii pentru care se propune eliberarea certificatului de producator.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Verificarile prevazute la art. 3 alin. (2) vor fi efectuate de primar, viceprimar, secretar si de alte persoane imputernicite prin dispozitie a primarului. Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un proces-verbal pe baza caruia se va propune primarului eliberarea certificatului de producator sau respingerea cererii. Modelul procesuluiverbal este prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. (2) Evidenta certificatelor de producator se tine intr-un registru special de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de agentul agricol. Certificatele de producator se elibereaza pe serii corespunzatoare unui an agricol, care incepe la data de 1 iulie a anului si se incheie la data de 30 iunie a anului urmator. (3) Completarea certificatului de producator se face cu tus negru, cu nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente, precizandu-se produsul, si nu categoria de produse.  +  Articolul 5Certificatul de producator se identifica prin numarul de ordine, care incepe cu 0001 in cadrul fiecarei serii, si prin numarul de inregistrare a cererii.  +  Articolul 6Certificatele de producator se vizeaza trimestrial, prin aplicarea stampilei si semnaturii primarului, in spatiul corespunzator perioadei pentru care se solicita aceasta operatiune.  +  Articolul 7Pentru asigurarea publicitatii necesare titularii certificatelor de producator vor fi inscrisi intr-un tabel nominal care va fi afisat prin grija secretarului la sediul primariei. In tabel se vor mentiona si produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producator.  +  Articolul 8 (1) Pentru eliberarea certificatului de producator se percepe o taxa stabilita de consiliul local in conditiile legii. (2) La solicitarea titularului certificatului de producator, secretarul unitatii administrativ-teritoriale este obligat sa elibereze un numar de copii egal cu numarul membrilor din gospodaria titularului. Copiile se atesta pentru conformitate prin formula «conform cu originalul», urmata de semnatura olografa a secretarului si de stampila primariei. Pentru eliberarea de copii de pe certificatul de producator nu se percep taxe.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va comunica zilnic preturile medii de la producatori la principalele produse legumicole, pe baza informatiilor primite din principalele bazine legumicole din toate judetele tarii.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Accesul producatorilor in piata, inchirierea de mese si cantare se fac numai pe baza certificatului de producator in original sau in copie, eliberat in conformitate cu art. 8 alin. (2).-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.(1^1) La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei este obligat sa inscrie in registrul de evidenta special infiintat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au inchiriat locul de vanzare, cantitatea estimata a fi comercializata, precum si data, seria si numarul chitantei care atesta plata chiriei. Modelul registrului de evidenta este prevazut in anexa nr. 4*).-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.(1^2) La data inchirierii locului de vanzare, administratorul pietei va afisa in mod vizibil, la fiecare punct de vanzare, talonul de identificare a producatorului agricol sau, dupa caz, a comerciantului persoana juridica.-------------Alin. (1^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.(1^3) Talonul de identificare, al carui model este prevazut in anexa nr. 5, cuprinde urmatoarele date: a) numele si prenumele producatorului agricol sau denumirea comerciantului, dupa caz; b) seria si numarul certificatului de producator sau, dupa caz, codul unic de identificare a comerciantului; c) denumirea produselor si localitatea de origine a acestora.-------------Alin. (1^3) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. (2) Administratorii pietelor, impreuna cu personalul din subordine, vor organiza actiuni de control pe intreaga durata a activitatii din piete, cu privire la existenta si valabilitatea certificatului de producator si la concordanta dintre continutul acestuia si produsele care se comercializeaza si vor lua masuri pentru indepartarea din piete a vanzatorilor care nu poseda certificat de producator. (3) Organele de politie, jandarmii si gardienii publici sunt obligati sa acorde sprijin la cererea administratorului pietei. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din HOTARAREA nr. 164 din 3 martie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 14 martie 2005. (5) Administratorul pietei are obligatia sa afiseze la loc vizibil numele si prenumele titularului, precum si seria si numarul certificatului de producator eliberat fara respectarea conditiilor legale, potrivit propriilor constatari sau comunicarilor facute de alte organe abilitate.-------------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 10Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: a) eliberarea de catre primar a certificatului de producator fara existenta cererii si a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producator, desi in procesul-verbal de verificare se mentioneaza ca solicitantul nu detine teren ori animale, sau eliberarea certificatului de producator pentru cantitati de produse care sunt mai mari decat cele aferente suprafetelor sau animalelor pe care le detine solicitantul;-------------Litera a) a art. 10 a fost modificata de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. b) inchirierea de mese si cantare, fara verificarea existentei si valabilitatii certificatului de producator; c) neorganizarea actiunilor de control de catre administratorul pietei si neluarea de catre acesta a masurilor pentru indepartarea din piata a persoanelor care nu poseda certificat de producator; d) comercializarea produselor agroalimentare de catre persoane care nu au certificat de producator eliberat in conditiile prezentei hotarari; e) comercializarea produselor agroalimentare de catre persoane care au certificatul de producator suspendat, nevizat, cu viza expirata, precum si neconcordanta dintre datele inscrise in certificatul de producator si Registrul de evidenta a producatorilor individuali si a comerciantilor;-------------Litera e) a art. 10 a fost modificata de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decat titularul certificatului de producator sau de persoanele mentionate in certificat; g) comercializarea altor produse decat cele mentionate in certificatul de producator; h) nerespectarea conditiilor si a criteriilor in baza carora s-a eliberat certificatul de producator. i) cumpararea, de catre producatorii agricoli, de produse agroalimentare in scopul revanzarii acestora;-------------Litera i) a art. 10 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. j) necompletarea la zi de catre administratorul pietei a Registrului de evidenta a producatorilor individuali si a comerciantilor;-------------Litera j) a art. 10 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. k) comercializarea produselor alimentare de provenienta din import in alte locuri decat pietele agroalimentare sau spatiile autorizate.-------------Litera k) a art. 10 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004. l) incalcarea prevederilor art. 2.---------------Litera l) a art. 10 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004.  +  Articolul 11Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) faptele prevazute la lit. b), c) si j), cu amenda de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei; b) faptele prevazute la lit. d)-h), k) si l), cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;---------------Litera b) a art. 11 a fost modificata de pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.578 din 30 septembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004. c) faptele prevazute la lit. a) si i), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004.  +  Articolul 12 (1) Contraventiile prevazute la art. 10 se constata si sanctiunile se aplica dupa cum urmeaza: a) de catre imputernicitii prefectului si ai presedintelui consiliului judetean, precum si de catre ofiterii de politie, in cazul prevazut la lit. a); b) de catre imputernicitii primarului, ai prefectului, ai presedintelui consiliului judetean, precum si de catre ofiterii si subofiterii de politie si gardienii publici, in celelalte cazuri. (2) Contraventiilor prevazute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.  +  Articolul 13Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Cu aceeasi data prevederile ce reglementeaza certificatul de producator din Hotararea Guvernului nr. 732/1996 privind unele masuri de comercializare a produselor agroalimentare in piete, targuri si oboare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, si orice alte dispozitii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemneaza:──────────────Ministrul administratiei publice,Octav CozmancaMinistrul finantelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul agriculturii,alimentatiei si padurilor,Ilie Sarbu  +  Anexa 1  Sigla ROMANIA seria .................                                                     nr. ...................    ANEXA 1  Judetul ................. Primarul*) ..................                                emite urmatorul                            CERTIFICAT DE PRODUCATOR             nr. .......... din .............. anul ..............    In temeiul prevederilor art. 68, alin(1), lit. t din Legea administratiei  publice locale, nr. 215/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind  procedura de eliberare a certificatului de producator;    Analizand cererea dlui (dnei).........................., ca titular (a),  domicilat(a) in judetul ................. localitatea ................. str.  ................., nr. ...... legitimat (a) cu cartea de identitate / BI seria  ...... nr. ..................... cod numeric personal (CNP) _______________,    SE CERTIFICA ca titularul, sau urmatorii membri din componenta gospodariei  sale:    1. .................................. CI/Bl seria ........ nr. ............  CNP __________    2. .................................. CI/Bl seria ........ nr. ............  CNP __________    3. .................................. CI/Bl seria ........ nr. ............  CNP __________  sunt producatori si pot comercializa in pietele, targurile, oboarele sau alte  locuri stabilite de consiliile locale, potrivit prevederilor legale,  urmatoarele produse agro-alimentare: ┌────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┐ │Produsul│Suprafata │Productia│Din care │Produsul │Numar │Productia│Din care │ │ ├────┬─────┤estimata │ pt. │ │ │estimata │ pt. │ │ │ ha │ ari │ (kg) │comercia-│ │ │ (kg) │comercia-│ │ │ │ │ │lizare │ │ │ │lizare │ │ │ │ │ │ (kg) │ │ │ │ (kg) │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Grau │ │ │ │ │Bovine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Porumb │ │ │ │ │Porcine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Alte │ │ │ │ │Ovine si │ │ │ │ │cereale │ │ │ │ │caprine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Cartofi │ │ │ │ │Cabaline │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Legume │ │ │ │ │Pasari │ │ │ │ │total,de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ tomate│ │ │ │ │Oua(buc) │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ varza│ │ │ │ │Lactate │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ ardei│ │ │ │ │Miere │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ ceapa│ │ │ │ │Carne │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │alte leg│ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Pepeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Struguri│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Fructe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Flori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(buc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vegetale│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘    PRIMAR SECRETAR  ......... ...........  Nu este transmisibil si nu se admit modificari  *) Se specifica: comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti.                                                                         verso  Sigla ROMANIA seria ....................                                                    nr. ......................               PRODUSELE SI CANTITATILE DESTINATE COMERCIALIZARII ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ CANTITATI PE TRIMESTRE │ │ ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ │ │ ANUL .............. │ ANUL .............. │ ├──────────────┼───────────────┬──────────────┼───────────────┬──────────────┤ │ │ Trim. III │ Trim. IV │ Trim. I │ Trim. II │ │ │ iul-aug-sep │ oct-nov-dec │ ian-feb-mart │ apr-mai-iun │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ Stampila │ Stampila │ Stampila │ Stampila │ │ │ primariei │ primariei │ primariei │ primariei │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    Nu este transmisibil si nu se admit modificari--------------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 la HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, conform pct. 10 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 2                                                   Nr. inregistrare ..........  Catre  Primarul .....................*)  Avizat: data .................                                     CERERE  Subsemnatul ..................................... domiciliat in localitatea  ................, str. .................... nr. ....... judetul ............  posesor al cartii de identitate/Bl seria ....... nr. .......................  cod numeric personal (CNP)_________________, eliberat de Politia ...........  va rog sa-mi aprobati eliberarea certificatului de producator pentru vanzarea  urmatoarelor produse si cantitati ......................  .............................................................................  .............................................................................  ................................................................... declarand  pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal**), ca produ-  sele, productiile estimate si cantitatile destinate comercializarii pentru  care am solicitat eliberarea certificatului de producator sunt obtinute in  gospodaria mea, de pe terenurile ori de la animalele, dupa caz, pe care le am  inregistrate in Registrul agricol.  Certificatul de producator va fi folosit si de urmatorii membri din componenta  gospodariei:  1. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________  2. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________  3. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________  .............. ...............  (data) (semnatura)___________  *) Se specifica: comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti. **) Potrivit art. 292 din Codul penal.--------------Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa 2 la HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, conform pct. 10 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 3                                 PROCES-VERBAL                  incheiat astazi............ anul ...........  Subsemnatii: 1. ............, primar (viceprimar - imputernicit al primarului  localitatii)..................... in vederea verificarii detinerii folosintei  suprafetelor de teren, precum si a existentei produselor, productiilor esti-  mate si cantitatile destinate comercializarii, pentru care domnul/doamna  ........................ a solicitat eliberarea certificatului de producator,  2. ..................... avand competenta in completarea Registrului agricol,  3. .................... functionar, constatam ca acesta/aceasta figureaza  inscris/inscrisa in vol. ....... nr. crt. ...... cu teren arabil......... ha,  livezi ........ ha, vita de vie ............... ha, animale ......... capete,  pasari ............ capete, albine ............... familii, fapt pentru care  propunem, dupa verificarea in teren, inscrierea in certificatul de producator  a urmatoarelor produse, productii estimate si cantitati destinate comerciali-  zarii: ┌────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┬─────────┬─────────┐ │Produsul│Suprafata │Productia│Din care │Produsul │Numar │Productia│Din care │ │ ├────┬─────┤estimata │ pt. │ │ │estimata │ pt. │ │ │ ha │ ari │ (kg) │comercia-│ │ │ (kg) │comercia-│ │ │ │ │ │lizare │ │ │ │lizare │ │ │ │ │ │ (kg) │ │ │ │ (kg) │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Grau │ │ │ │ │Bovine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Porumb │ │ │ │ │Porcine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Alte │ │ │ │ │Ovine si │ │ │ │ │cereale │ │ │ │ │caprine │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Cartofi │ │ │ │ │Cabaline │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Legume │ │ │ │ │Pasari │ │ │ │ │total,de│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ tomate│ │ │ │ │Oua(buc) │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ varza│ │ │ │ │Lactate │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ ardei│ │ │ │ │Miere │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ ceapa│ │ │ │ │Carne │ - │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │alte leg│ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │animale │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Pepeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Struguri│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Fructe │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Flori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(buc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vegetale│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────────┴─────────┘  Certificatul de producator se poate viza pentru trimestrul ...... anul.......  pentru urmatoarele produse si cantitati:  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  Primar (Viceprimar), Secretar, Functionar,  ............... ........... .............  S-a eliberat certificatul de producator nr. ............--------------Anexa 3 a fost inlocuita cu anexa 3 la HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, conform pct. 10 al art. I din acelasi act normativ.  +  Anexa 4REGISTRULde evidenta a producatorilor individuali si a comerciantilor┌──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐│Nr. crt./ │ Numele │ Seria │ Domici- │ Seria si │ Comercianti: ││Data com- │ si pre- │ si nu- │ liul pro-│ numarul │ denumirea ││pletarii │ numele │ marul │ ducato- │ chitan- │ produselor. ││ │ produ- │ certi- │ rului/ │ tei care │ Producatori ││ │ cato- │ ficatu- │ Sediul │ atesta │ agricoli ││ │ rului │ lui de │ comer- │ plata │ individuali: ││ │ agri- │ produ- │ ciantu- │ chiriei/ │ denumirea ││ │ col/ │ cator/ │ lui/ │ Durata │ produselor, ││ │ Denumi- │ Codul │ alte │ inchiri- │ localitatea ││ │ rea │ unic de │ puncte │ erii lo- │ de origine, ││ │ comer- │ identi- │ de depo- │ cului de │ cantitati ││ │ ciantului │ ficare │ zit │ vanzare │ estimate ││ │ │ a comer-│ │ │ pentru ││ │ │ ciantu- │ │ │ comerciali- ││ │ │ lui │ │ │ zare │├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────────┘NOTA:Registrul se numeroteaza, se snuruieste si se sigileaza. Numarul fiselor si data inceperii se consemneaza in procesul-verbal pe prima fila a registrului, semnat de administratorul pietei si politistul desemnat sa asigure ordinea in piata.--------------Anexa 4 a fost inlocuită cu anexa la LEGEA nr. 365 din 2 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006 conform alin. (2) al art. 2 din acest act normativ.  +  Anexa 5TALON DE IDENTIFICARE nr. .... (MODEL)  1. Numele si prenumele producatorului agricol .............................  (sau denumirea comerciantului ...........................................)  2. Seria ............... numarul .............. Certificatului de producator  (sau codul unic de identificare a comerciantului ............)  3. Denumirea produselor care fac obiectul vanzarii si localitatea de origine  a acestora  a) produsul ...................... localitatea de origine ..................  b) produsul ...................... localitatea de origine ..................  c) produsul ...................... localitatea de origine ..................  4. Perioada de inchiriere a punctului de vanzare ...........................  eliberat la data de ..............................              ..............................................              (semnatura si parafa administratorului pietei)--------------Anexa 5 a fost introdusa de pct. 11 al art. I din HOTARAREA nr. 1.334 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004, avand continutul anexei 5 din acest act normativ.------