ORDIN nr. 255 din 1 martie 2007 (*actualizat*)privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră*1)(aplicabilă începând cu data de 17 iunie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iunie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009; ORDINUL nr. 855 din 26 aprilie 2013; ORDINUL nr. 865 din 3 iunie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor_____________*1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 338/97, Regulamentul (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică şi Regulamentul (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee.Având în vedere prevederile Legii nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973,ţinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 338/97, ale Regulamentului (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică şi ale Regulamentului (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee,în temeiul art. 53 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Condiţii generale privind solicitarea şi eliberarea permiselor şi a certificatelor CITES  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să desfăşoare activităţi de import, export sau reexport cu indivizi aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică prevăzute în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia de a solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului eliberarea permisului de import/export sau a certificatului de reexport ori a certificatului necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, sau pentru excepţii de la interzicerea activităţilor comerciale conform art. 8 din acelaşi regulament, prin completarea formularelor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene privind protecţia speciilor periclitate*1)._____________*1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 338/97, Regulamentul (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică şi Regulamentul (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee. (2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente: a) formularul de cerere, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2-4; b) copia documentului de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 9; c) datele şi documentele prevăzute la art. 5-14; d) fişa de înregistrare a solicitantului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia de a păstra un registru cuprinzând solicitanţii, pe baza fişei de înregistrare a solicitantului prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d).  +  Articolul 3Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate impune în permisele/certificatele CITES condiţii speciale pentru a asigura respectarea prevederilor Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, denumită în continuare Convenţie, şi a legislaţiei naţionale privind conservarea diversităţii biologice şi cea privind protecţia animalelor.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului analizează şi decide eliberarea permiselor/certificatelor în termen de 30 de zile de la data depunerii de către solicitant a documentaţiei complete. (2) În cazurile în care este necesară consultarea unui alt stat parte la Convenţie, decizia poate fi luată doar după încheierea consultărilor. În această situaţie autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va informa în scris solicitanţii dacă intervin întârzieri în analizarea cererilor lor.  +  Capitolul II Eliberarea permisului de import  +  Articolul 5 (1) În vederea eliberării permisului de import pentru un specimen al unei specii pe cale de dispariţie, conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să completeze o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Pentru obţinerea permisului de import prevăzut la alin. (1) solicitantul va anexa la documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare a societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie a autorizaţiei în cazul persoanelor fizice autorizate pentru activităţi legate de importul indivizilor aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică; c) declaraţia privind scopul pentru care este importat individul; d) în cazul indivizilor vii ai speciilor de animale, descrierea condiţiilor în care vor fi transportate şi a condiţiilor în care vor fi deţinute după efectuarea importului, conform reglementărilor privind protecţia animalelor, pentru a se evita riscul de rănire, de îmbolnăvire sau de deces.  +  Articolul 6 (1) În vederea eliberării unui permis de import pentru un specimen al unei specii ameninţate direct cu extincţia, conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să completeze o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Pentru obţinerea permisului de import prevăzut la alin. (1) solicitantul va anexa la documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare a societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie după autorizaţie în cazul persoanelor fizice autorizate pentru activităţi legate de importul indivizilor aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică; c) descrierea condiţiilor în care vor fi transportate şi a condiţiilor în care vor fi deţinute după efectuarea importului, conform reglementărilor privind protecţia animalelor, pentru a se evita riscul de rănire, de îmbolnăvire sau de deces, în cazul indivizilor vii ai speciilor de animale.  +  Articolul 7 (1) Permisul de import pentru specimenele menţionate în anexele A şi B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, precum şi pentru produsele menţionate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 348/81 poate fi eliberat doar în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în art. 5 şi 6. (2) Notificarea de import prevăzută la art. 4 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, pentru specimenele menţionate în anexele C şi D la acelaşi regulament, are modelul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Capitolul III Eliberarea permisului de export şi a certificatului de reexport  +  Articolul 8Pentru eliberarea unui permis de export sau a unui certificat de reexport în cazul unui specimen al unei specii prevăzute în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să completeze o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9 (1) Permisul de export pentru indivizi aparţinând speciilor menţionate în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi eliberat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Certificatul de reexport pentru indivizi aparţinând speciilor menţionate în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi eliberat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Pentru obţinerea permisului de export prevăzut la art. 9 alin. (1) sau a certificatului de reexport prevăzut la art. 9 alin. (2), solicitantul va anexa la documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare al societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie a autorizaţiei în cazul persoanelor fizice autorizate pentru desfăşurarea de activităţi legate de exportul indivizilor aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică; c) declaraţia privind scopul pentru care este exportat individul; d) în cazul indivizilor pentru care exista obligativitatea înregistrării, dovada înregistrării acestora, conform prevederilor art. 15-17; e) în cazul indivizilor aparţinând speciilor menţionate în anexa I la Convenţie, copie a permisului de import eliberat de autoritatea competenta a statului în care sunt exportaţi; f) copii ale documentelor care atestă că indivizii au fost obţinuţi în conformitate cu legislaţia în vigoare privind conservarea speciilor respective şi cu reglementările privind desfăşurarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie şi/sau comercializare a speciilor de fauna şi flora sălbatică; g) în cazul indivizilor vii ai speciilor de animale, descrierea condiţiilor în care vor fi transportaţi şi a condiţiilor în care vor fi deţinuţi după efectuarea importului, conform reglementărilor privind protecţia animalelor, pentru a se evita riscul de rănire, de îmbolnăvire sau de deces; h) în cazul exportului indivizilor născuţi şi crescuţi în captivitate sau propagaţi artificial, copii ale documentelor care atestă funcţionarea legală a acestor facilităţi şi descrierea crescătoriei sau culturii, care să ateste originea lotului de reproducere sau a stocului parental şi generaţia genetica din care fac parte indivizii exportaţi.  +  Articolul 11Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului eliberează permisul de export sau certificatul de reexport cu respectarea dispoziţiilor art. 9 şi 10.  +  Capitolul IV Deplasarea exemplarelor vii între statele membre ale Comunităţii Europene  +  Articolul 12Deplasarea indivizilor vii aparţinând speciilor menţionate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, de la locul de pe teritoriul României indicat în permisul de import sau în orice certificat eliberat conform Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie autorizata prin eliberarea de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului a unui certificat.  +  Articolul 13Pentru obţinerea certificatului necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale prevăzute la art. 12, solicitantul va anexa la documentele menţionate la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare a societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie a autorizaţiei în cazul persoanelor fizice autorizate pentru desfăşurarea de activităţi legate de deţinerea sau deplasarea indivizilor aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică, în cazul în care solicitantul desfăşoară astfel de activităţi; c) declaraţia scrisă privind scopul schimbării locaţiei individului; d) în cazul indivizilor pentru care exista obligativitatea înregistrării, dovada înregistrării acestora, conform prevederilor art. 15-17; e) copii ale documentelor care atestă locaţia actuală a indivizilor; f) avizul autorităţii ştiinţifice competente de la locul de destinaţie, prin care se atestă că locaţia unde se intenţionează a fi deplasat individul este adecvat echipată pentru păstrarea şi îngrijirea exemplarului.  +  Articolul 14Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va elibera certificatul necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale prevăzute la art. 12, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13.  +  Capitolul V Înregistrarea comercianţilor şi instituţiilor ştiinţifice  +  Articolul 15 (1) Pentru obţinerea derogărilor pentru comercializarea plantelor propagate artificial conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicitantul se adresează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru înregistrarea facilităţilor în care au loc activităţi de propagare artificială a plantelor incluse în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului păstrează evidenta etichetelor al căror model este stabilit conform anexei nr. 6. (2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente: a) formularul de cerere pentru obţinerea permisului de import-export sau a certificatului de reexport la Regulamentul (CE) nr. 865/2006, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; b) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; c) lista speciilor de plante din facilităţile respective, care fac subiectul aplicaţiei; d) scurta descriere a metodei utilizate pentru propagarea plantelor; e) producţia estimată de indivizi ce se va comercializa; f) datele care atestă că individul îndeplineşte criteriile care determina încadrarea sa în categoria plantelor propagate artificial conform art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006.  +  Articolul 16 (1) Pentru obţinerea derogărilor pentru împrumuturi necomerciale, donaţii şi schimburi de indivizi între cercetători şi instituţii ştiinţifice conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul se adresează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru înregistrarea cercetătorilor şi instituţiilor ştiinţifice. (2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente: a) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; b) descrierea activităţii ştiinţifice care are legătura cu schimbul de colecţii de exemplare cu alţi cercetători sau instituţii ştiinţifice; c) speciile şi exemplarele care vor face obiectul schimbului, numărul de exemplare şi frecventa cu care se vor face astfel de schimburi; d) lista cercetătorilor şi a instituţiilor ştiinţifice şi a ţărilor cu care se preconizează realizarea acestor schimburi de colecţii.  +  Capitolul VI Înregistrarea specimenelor şi acordarea derogărilor de la interzicerea activităţilor comerciale  +  Articolul 17 (1) Pentru exemplarele aparţinând unei specii pentru care exista reglementări legale în vigoare privind înregistrarea conform Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 865/2006, este obligatorie solicitarea înregistrării exemplarului de către: a) persoanele fizice sau juridice care păstrează un astfel de exemplar, chiar dacă în baza unei încredinţări a unei persoane dintr-un alt stat pentru o perioada mai mare de 90 de zile; b) persoanele fizice sau juridice care deţin un astfel de exemplar al cărui proprietar nu este cunoscut; c) persoanele fizice sau juridice care au un astfel de exemplar în proprietate. (2) Obligativitatea înregistrării nu se aplica în cazul exemplarelor care aparţin unor persoane fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), care locuiesc sau sunt rezidenţi permanenţi în afară României, când specimenul este importat în acord cu prevederile legale în vigoare pentru o perioada mai scurta de 90 de zile de la data importului. În cazul exemplarelor care aparţin unor persoane fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), care locuiesc sau sunt rezidenţi permanenţi într-un stat membru al Uniunii Europene, exemplarul trebuie să fie însoţit de un permis sau certificat corespunzător, eliberat de către autoritatea de management din statul membru al Uniunii Europene în care respectivele persoane locuiesc sau sunt rezidenţi permanenţi. În astfel de cazuri, durata în care nu au obligaţia înregistrării nu va depăşi 12 luni de la data importului exemplarului pe teritoriul României. (3) Certificatul pentru înregistrarea exemplarelor reprezintă: a) în cazul exemplarelor aparţinând unei specii pentru care se aplica prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia specimenelor aparţinând speciilor pentru care nu este obligatorie înregistrarea, un document de înregistrare împreună cu un certificat care permite excepţia de la interzicerea activităţilor comerciale, eliberate de autorităţile locale în domeniul protecţiei mediului; b) un certificat care permite excepţia de la interzicerea activităţilor comerciale, eliberat de o autoritate competenta a unui alt stat membru al Comunităţii Europene, împreună cu documentul de înregistrare a specimenului în România, eliberat de o autoritate locală în domeniul protecţiei mediului; sau c) în cazul în care nu este permisă excepţia conform lit. a) sau în cazul unui exemplar fără certificat care permite excepţia conform lit. b) ori pentru exemplarele aparţinând unei specii pentru care exista reglementări legale în vigoare privind înregistrarea, un document de înregistrare a specimenului, valabil pe teritoriul României. (4) Înregistrarea se realizează de către agenţiile locale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială în care solicitantul îşi are domiciliul sau sediul, denumita în continuare autoritate competenta pentru înregistrare. Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) vor fi obligate să se adreseze autorităţii competente pentru înregistrare, în vederea eliberării unui certificat de înregistrare sau, după caz, a unui certificat care permite excepţia de la interzicerea activităţilor comerciale, în cel mult 15 zile de la data achiziţiei specimenului, în cazul în care acesta nu a fost deja înregistrat, sau în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul exemplarelor deţinute şi care fac obiectul înregistrării. (5) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a marca exemplarele prevăzute la alin. (1), pe propria cheltuiala, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006.  +  Capitolul VII Comerţul cu piei de pui de focă şi produse derivate  +  Articolul 18 (1) Sunt interzise importul şi tranzitul în scop comercial al pieilor de focă şi al produselor derivate menţionate în anexa nr. 1, în special pentru vânzare, schimb sau cumpărare, oferta pentru vânzare, schimb sau oferta de cumpărare, achiziţia în scopuri comerciale, expunerea către public în scop comercial sau ca mostră, folosirea în scopul obţinerii unui câştig şi deţinerea sau transportul în scopul vânzării. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, în cazul în care importatorul face dovada că produsele sunt rezultate din activităţi de vânătoare tradiţională exercitate de către populaţia inuită în conformitate cu prevederile legale din ţara de origine, permite importul cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006.  +  Capitolul VIII Prevederi speciale  +  Articolul 19 (1) Pentru trofeele de vânătoare aparţinând speciilor înscrise în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care România a transmis la Secretariatul Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie cotele voluntare de export, va fi eliberat de către autoritatea de management un certificat pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. La cererea-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se vor anexa în copie următoarele documente: a) nota de plata pentru acţiuni de vânătoare cu cetăţeni străini, încheiată între gestionarul fondului de vânătoare şi vânătorul străin; b) fişa de evaluare a trofeului, eliberată de gestionarul fondului de vânătoare; c) autorizaţia de mediu a gestionarului fondului de vânătoare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de vânătoare, eliberată de autoritatea locală pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială în care se afla fondul de vânătoare, în limita cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vânătoare; d) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; e) autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă şi talonul de transport al vânatului. (2) Pentru sturioni şi produsele acestora, respectiv caviar, carne, semiprelucrate, precum şi material biologic viu, icre embrionate, puiet, în cazul în care sunt aprobate de Secretariatul Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie cote de export, conform prevederilor Rezoluţiei Conferinţei 12.7 (revizuită la a 13-a Conferinţa a părţilor), în cazul exportului, reexportului sau al activităţilor de comerţ între statele membre ale Comunităţii Europene, va fi eliberat de către autoritatea de management un permis de export, un certificat de reexport, respectiv un certificat pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene, după caz, iar la cererea-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 se vor anexa în copie următoarele documente care să ateste provenienţa legală a mărfii:1. în cazul în care marfa provine din captura proprie (de la pescari angajaţi ai firmei exportatoare): a) capturată în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării":(i) autorizaţia de mediu eliberată de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";(ii) permisele de pescuit ale pescarilor angajaţi, eliberate şi vizate în baza Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(iii) lista cuprinzând pescarii angajaţi, vizată de direcţia teritorială de muncă, solidaritate socială şi familie;(iv) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7;(v) fişa de captura pentru sturiori, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) pescuită în afară perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării":(i) contractul de folosinţa a potenţialului piscicol, în baza Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Compania Naţională "Apele Române" - S.A., sau de concesionare a fondului piscicol, încheiat cu Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol, în baza Legii nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(ii) lista cuprinzând pescarii angajaţi, vizată de direcţia teritorială de muncă, solidaritate socială şi familie;(iii) autorizaţiile de pescuit emise în baza Legii nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(iv) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;(v) fişa de captura pentru sturioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;2. în cazul în care marfa este achiziţionata de la alţi deţinători ai autorizaţiei de pescuit, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, facturile fiscale, borderourile de achiziţie a produselor şi bonurile de predare-primire la punctele de colectare, precum şi documentele menţionate la pct. 1a) şi 1b), după caz; în cazul în care marfa provine din achiziţii/vânzări repetate între mai multe firme, se prezintă actele, prevăzute la punctele de mai sus, ale firmei iniţiale care a realizat capturarea, astfel încât cantitatea vândută/cumpărată să se poată regăsi în autorizaţiile şi permisele eliberate;3. în cazul în care marfa provine din activităţi de acvacultura: a) dovada înregistrării societăţii care realizează activitatea de acvacultura, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, inclusiv dovada înregistrării şi marcării specimenelor deţinute; b) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; c) copii ale documentelor care atestă autorizarea firmei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultură; d) autorizaţia specială pentru capturare reproducători, emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru pescuitul reproducătorilor de sturioni, în baza Legii nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) fişa de captura pentru sturioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;4. raport tehnologic de prelucrare a cărnii/icrelor, în care se evidenţiază cantităţile brute şi nete după prelucrare şi destinaţia acestora;5. în cazul icrelor embrionate pentru export, avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;6. lista cuprinzând etichetele pentru colete şi ambalaje mici ale produselor care se exporta, conform prevederilor Rezoluţiei Conferinţei 12.7 (revizuită la a 13-a Conferinţa a părţilor);7. în vederea stabilirii credibilităţii societăţilor comerciale exportatoare de sturioni, acestea vor prezenta spre analiza un dosar care va conţine: a) prezentarea generală a societăţii comerciale pe baza documentelor de înfiinţare; b) acordul de mediu şi/sau autorizaţia de mediu, conform prevederilor legale în vigoare; c) punctele de achiziţie (plutitoare şi terestre) atestate cu licenţe de pescuit pentru condiţionare sturioni şi procesare produse de sturioni; d) exporturile de efective, realizate în ultimii 10 ani; e) declaraţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 11;8. societăţile comerciale care au înregistrat abateri de la normele legale în vigoare privind protecţia şi conservarea populaţiilor de sturioni nu vor beneficia de permise pentru export în anul respectiv.  +  Capitolul IX Prevederi tranzitorii şi finale  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga art. 11 şi secţiunea II din anexa nr. 12 din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din floră şi faună sălbatică, precum şi a importului acestora, aprobată prin Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 647/2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 1 martie 2007.Nr. 255.  +  Anexa 1 ┌───┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr.│Poziţia TVC Nr. │ Descriere │ ├───┼────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ex 43.01 │Blănuri neprelucrate şi blănuri tăbăcite sau tratate, │ │ │ │asamblate din bucăţi sau petece cusute împreună în │ │ │ │diferite forme, obţinute de la: │ │ │ │-pui de focă "cu palton alb"(Pagophilus groenlandicus),│ │ │ │-pui de focă "cu spatele albastra"(Cystophora cristata)│ ├───┼────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2 │ex 43.03 │Articole din blănurile menţionate la pct. 1 │ └───┴────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ 1 │1. Exportator/Reexportator/ │ PERMIS/CERTIFICAT │Nr./No. │ │ │Exporter/Re-exporter │ PERMIT/CERTIFICATE│ │ ├────┤ ├───────────────────┤ │ │ │ ││_│ IMPORT ├──────────────────┤ │ │ │ │2. Ultima dată de │ │ │ ││_│ EXPORT │valabilitate │ │ O │ │ │Last day of │ │ R │ ││_│ RE-EXPORT │validity │ │ I │ │ │ │ │ G │ ││_│ OTHER │ │ │ I ├────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤ │ N │3. Importator/Importer │[SIGLA] Convenţia privind comerţul │ │ A │ │[CITES] internaţional cu specii săl- │ │ L │ │ batice de faună şi floră pe │ │ │ │ cale de dispariţie │ │ │ │ Convention on Internaţional │ │ │ │ Trade in Endangered Species │ │ │ │ of Wild Fauna and Flora │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │4. Ţara de (re)export/Country of │ │ │ │ (re)-export │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │5. Ţara de import/Country of Import │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │6. Locul autorizat pentru păs- │7.Autoritatea administrativă emitentă/│ │ │trarea exemplarelor vii din spe-│Issuing Management Authority │ │ │ciile incluse în anexa A/ │ │ │ │Authorized location for live │ │ │ │specimens of Annex A species │ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ 1 │ │ │ └────┼────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤      │8. Descrierea exemplarelor (in- │9.Masa netă (kg)/ │10. Cantitate/ │      │clusiv marcaje, sex/ data naşte-│ Net mass (kg) │ Quantity │      │rii pentru animale vii) │ │ │      │Description of specimens (inclu-├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤      │ding marks, sex/ date of birth │11. Anexa│12. Anexa│13.Ori- │14.Scop/ │      │for live animals) │CITES/ │UE/ │gine/ │Purpose │      │ │CITES │EU Annex │Source │ │      │ │Appendix │ │ │ │      │ │ │ │ │ │      │ ├─────────┴─────────┴────────┴─────────┤      │ │15. Ţara de origine/Country of origin │      │ │ │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │16. Nr. Permis/ │17. Data emiterii/│      │ │Permit No │Date of issue │      │ │ │ │      │ ├───────────────────┴──────────────────┤      │ │18. Ţara ultimului re-export/Country │      │ │of last re-export │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │19. Nr. Certificat/│20. Data emiterii/│      │ │Certificate No │Date of issue │      │ │ │ │      ├────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤      │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │23. Condiţii speciale/Special conditions │      │ │      │Prezentul permis/certificat este valabil numai în cazul în care anima- │      │lele vii sunt transportate în conformitate cu Recomandările CITES pen- │      │tru transportul şi pregătirea transportului de animale sălbatice vii │      │sau, în cazul transportului aerian, în conformitate Reglementarea pri- │      │vind animalele vii publicată de Asociaţia de Transport Aerian (IATA)/ │      │This permit/ certificate is only valid if live animals are transported │      │in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Prepara- │      │tion for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air tran- │      │sport, the Live Animals Regulations published by the Internaţional Air │      │Transport Association (IATA). │      ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤      │24. Documentaţia de (re)export din │25. │_│ im- │_│ ex- │_│ re- │      │ţara de (re)export/The (re)-export │ portul portul exportul│      │documentation from the country │ │      │of (re)-export │ │      │ │ The impor- expor- re-expor- │      ││_│ a fost prezentată autorităţii │ tation tation tation │      │ emitente/has been surrendered to│ │      │ the issuing authority │mărfurilor descrise mai sus este │      │ │autorizat/of goods described above │      ││_│ trebuie prezentată la biroul │is hereby permitted │      │ vamal de frontiera de intrare/ │Semnătură şi ştampilă oficială/ │      │ /has to be surrendered │Signature and official stamp: │      │ to the border customs office of│ │      │ introduction │ │      │ ┌─────────────────────────────┐ │ │      │ │ │ │ │      │ │ │ │ │      │ └─────────────────────────────┘ │Numele funcţionarului emitent/ │      ├───────────────────────────────────┤Name of Issuing afficial: │      │26. Numărul conosamentului/scriso- │ │      │rii de transport aerian/Bill of │Locul şi data emiterii/Place and │      │ landing /Air waybill No. │date of Issue: │      │ │ │      ├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤      │27. Rezervat vămii/For customs Semnătura şi ştampila oficială/│      │purpose only Signature and official stamp: │      │ │      │┌──────────────┬───────────────┐ Document vamal/ │      ││Cantitate/Masă│Număr de ani- │ Customs document │      ││netă (kg) efec│male moarte la │ │      ││tiv importată │sosire/ Number │ Tip/Type: │      ││sau (re)expor-│of animals dead│ Număr/Number: │      ││tată/Quantity/│on arrival. │ │      ││net mass │ │ │      ││(kg) actually │ │ Data/Date: │      ││imported or │ │ │      ││(re)-exported │ │ │      └┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Numele şi adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele şi adresa complete ale proprietarului legal.2. Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăşi 6 luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăşi 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăşi 3 ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul şi neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original şi toate copiile autorităţii de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din ţara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depăşeşte 6 luni de la data emiterii sale.3. Numele şi adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.5. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.6. În cazul exemplarelor vii din speciile menţionate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ţinute, incluzând informaţii în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepţia deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente şi în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct la locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorităţii de gestionare competente.8. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil şi să includă un cod de 3 litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.9/10. Se utilizează unităţile de cantitate şi/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .11. Se completează numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Pentru a indica originea se utilizează unul dintre următoarele coduri:W Exemplare prelevate din naturăR Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut şanse extrem de reduse de a supravieţui până la maturitateD Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operaţiuni incluse în registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluţia Conf. 12.10 (Rev. CoP15), şi plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste plante sau animaleA Plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri necomerciale şi plante incluse în anexele B şi C înmulţite artificial în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste planteC Animale crescute în captivitate în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleF Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleI Exemplare confiscate sau puse sub sechestru*1)O Preconvenţie*1)---------*1) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.U Origine necunoscută (trebuie justificat)14. Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:B Creştere în captivitate sau reproducere artificialăE EducativG Grădini botaniceH Trofee de vânătoareL Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legalăM Medical (inclusiv cercetare biomedicală)N (Re)introducerea în naturăP PersonalQ Circuri sau expoziţii itineranteS ŞtiinţificT ComercialZ Grădini zoologice15-17. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o ţară terţă, rubricile 16 şi 17 trebuie să conţină informaţii cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplarele originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menţionată numai denumirea statului membru de origine.18-20. În cazul unui certificat de reexport, ţara ultimului reexport este ţara terţă reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de ţara terţă reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să conţină informaţii cu privire la certificatul de reexport corespunzător.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conformă cu referinţele standard pentru nomenclatură menţionate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .23-25. Parte rezervată administraţiei.26. Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorităţii de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorităţii emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorităţii din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) şi exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) (re)exportatorului.    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ 2 │1. Exportator/Reexportator/ │ PERMIS/CERTIFICAT │Nr./No. │ │ │Exporter/Re-exporter │ PERMIT/CERTIFICATE│ │ ├────┤ ├───────────────────┤ │ │ │ ││_│ IMPORT │ │ │ │ │ ├──────────────────┤ │ │ ││_│ EXPORT │██████████████████│ │E- │ │ │██████████████████│ │XEM-│ ││_│ RE-EXPORT │██████████████████│ │PLAR│ │ │██████████████████│ │pen-│ ││_│ OTHER │██████████████████│ │tru ├────────────────────────────────│───────────────────┴──────────────────┤ │ti- │3. Importator/Importer │[SIGLA] Convenţia privind comerţul │ │tu- │ │[CITES] internaţional cu specii săl- │ │lar/│ │ batice de faună şi floră pe │ │COPY│ │ cale de dispariţie │ │of │ │ Convention on Internaţional │ │the │ │ Trade in Endangered Species │ │hol-│ │ of Wild Fauna and Flora │ │der │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │4. Ţara de (re)export/Country of │ │ │ │ (re)-export │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │5. Ţara de import/Country of Import │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │6. Locul autorizat pentru păstra│7.Autoritatea de gestionare emitentă/ │ │ │rea exemplarelor vii din speci- │Issuing Management Authority │ │ │iile incluse în anexa A/ │ │ │ │Authorised location for live │ │ │ │specimens of Annex A species │ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ 2 │ │ │ └────┼────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤      │8. Descrierea exemplarelor (in- │9. Masa netă(kg)/ │10. Cantitate/ │      │clusiv marcaje, sex/ data naşte-│ Net mass (kg) │ Quantity │      │rii pentru animale vii) │ │ │      │Description of specimens (inclu-├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤      │ding marks, sex, date of birth │11. Anexa│12. Anexa│13.Origi│14.Scop/ │      │for live animals) │CITES/ │UE/ │ne/ │Purpose │      │ │CITES │EU Annex │Source │ │      │ │Appendix │ │ │ │      │ │ │ │ │ │      │ ├─────────┴─────────┴────────┴─────────┤      │ │15. Ţara de origine/Country of origin │      │ │ │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │16. Nr. Permis/ │17. Data emiterii/│      │ │Permit No │Date of issue │      │ │ │ │      │ ├───────────────────┴──────────────────┤      │ │18. Ţara ultimului re-export/Country │      │ │of last re-export │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │19. Nr. Certificat/│20. Data emiterii/│      │ │Certificate No │Date of issue │      │ │ │ │      ├────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤      │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │23. Condiţii speciale/Special conditions │      │ │      │Prezentul permis/certificat este valabil numai în cazul în care anima- │      │lele vii sunt transportate în conformitate cu Recomandările CITES pen- │      │tru transportul şi pregătirea transportului de animale sălbatice vii │      │sau, în cazul transportului aerian, în conformitate Reglementarea │      │privind animalele vii publicată de Asociaţia Internaţională de Tran- │      │sport Aerian (IATA)/ This permit/certificate is only valid if live │      │animals are transported in compliance with the CITES Guidelines for the│      │Transport and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the │      │case of air transport, the Live Animals Regulations published by the │      │Internaţional Air Transport Association (IATA). │      ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤      │24. Documentaţia de (re)export din │25. │_│im- │_│ex- │_│re- │      │ţara de (re)export/The (re)-export │ portul portul exportul│      │documentation from the country of │ │      │(re)-export │ │      │ │ The impor- expor- re-expor- │      ││_│ a fost prezentată autorităţii │ tation tation tation │      │ emitente/has been surrendered to│ │      │ the issuing authority │mărfurilor descrise mai sus este │      │ │autorizat/of the goods described │      ││_│ trebuie prezentată la biroul │above is hereby permitted │      │ vamal de la frontiera de │Semnătură şi ştampilă oficială/ │      │ intrare/has to be surrendered │Signature and official stamp: │      │ to the border customs office of│ │      │ introduction │ │      │ ┌─────────────────────────────┐ │ │      │ │ │ │ │      │ │ │ │ │      │ └─────────────────────────────┘ │Numele funcţionarului emitent/ │      ├───────────────────────────────────┤Name of Issuing afficial: │      │26. Numărul conosamentului/scriso- │ │      │ rii de transport aerian/Bill of │Locul şi data emiterii/Place and │      │ landing /Air waybill No. │date of Issue: │      │ │ │      ├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤      │27. Rezervat vămii/For customs Semnătura şi ştampila oficială/│      │purpose only Signature and official stamp: │      │ │      │┌──────────────┬───────────────┐ Document vamal/ │      ││Cantitate/ │Număr de ani- │ Customs document │      ││masă netă(kg) │male moarte la │ │      ││efectiv impor-│sosire/ Number │ Tip/Type: │      ││tată/Quantity │of animals dead│ Număr/Number: │      ││/net mass │on arrival. │ │      ││(kg) actually │ │ Data/Date: │      ││imported or │ │ │      ││(re)-exported │ │ │      └┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Numele şi adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele şi adresa complete ale proprietarului legal.2. Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăşi 6 luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăşi 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăşi 3 ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul şi neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original şi toate copiile autorităţii de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din ţara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depăşeşte 6 luni de la data emiterii sale.3. Numele şi adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.5. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.6. În cazul exemplarelor vii din speciile menţionate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ţinute, incluzând informaţii în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepţia deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente şi în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct la locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorităţii de gestionare competente.8. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil şi să includă un cod de 3 litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.9/10. Se utilizează unităţile de cantitate şi/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .11. Se completează numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Pentru a indica originea se utilizează unul dintre următoarele coduri:W Exemplare prelevate din naturăR Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut şanse extrem de reduse de a supravieţui până la maturitateD Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operaţiuni incluse în registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluţia Conf. 12.10 (Rev. CoP15), şi plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste plante sau animaleA Plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri necomerciale şi plante incluse în anexele B şi C înmulţite artificial în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste planteC Animale crescute în captivitate în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleF Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleI Exemplare confiscate sau puse sub sechestru1O Preconvenţie*1)---------*1) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.U Origine necunoscută (trebuie justificat)14. Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:B Creştere în captivitate sau reproducere artificialăE EducativG Grădini botaniceH Trofee de vânătoareL Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legalăM Medical (inclusiv cercetare biomedicală)N (Re)introducerea în naturăP PersonalQ Circuri sau expoziţii itineranteS ŞtiinţificT ComercialZ Grădini zoologice15-17. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o ţară terţă, rubricile 16 şi 17 trebuie să conţină informaţii cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menţionată numai denumirea statului membru de origine.18-20. În cazul unui certificat de reexport, ţara ultimului reexport este ţara terţă reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de ţara terţă reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să conţină informaţii cu privire la certificatul de reexport corespunzător.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conformă cu referinţele standard pentru nomenclatură menţionate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .23-25. Parte rezervată administraţiei.26. Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorităţii de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorităţii emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorităţii din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) şi exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) (re)exportatorului.    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ 3 │1. Exportator/Reexportator/ │ PERMIS/CERTIFICAT │Nr./No. │ │ │Exporter/Re-exporter │ PERMIT/CERTIFICATE│ │ ├────┤ ├───────────────────┤ │ │ │ ││_│ IMPORT ├──────────────────┤ │ │ │ │2. Ultima dată de │ │ │ ││_│ EXPORT │valabilitate │ │ │ │ │Last day of │ │E- │ ││_│ RE-EXPORT │validity │ │XEM-│ │ │ │ │PLAR│ ││_│ OTHER │ │ │care│ ├───────────────────┴──────────────────┤ │tre-├────────────────────────────────│[SIGLA] Convenţia privind comerţul │ │buie│3. Importator/Importer │[CITES] internaţional cu specii săl- │ │re- │ │ batice de faună şi floră pe │ │tur-│ │ cale de dispariţie │ │nat │ │ Convention on Internaţional │ │de │ │ Trade în Endangered Species │ │că- │ │ of Wild Fauna and Flora │ │tre │ ├──────────────────────────────────────┤ │vamă│ │4. Ţara de (re)export/Country of │ │au- │ │ (re)-export │ │tori│ ├──────────────────────────────────────┤ │tă- │ │5. Ţara de import/Country of Import │ │ţii │ │ │ │emi-├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ten-│6. Locul autorizat pentru păstra│7.Autoritatea de gestionare emitentă/ │ │te*)│rea exemplarelor vii din specii-│Issuing Management Authority │ │ │le incluse în anexa A/ │ │ │ │Authorised location for live │ │ │ │specimens of Annex A species │ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ 3 │ │ │ └────┼────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤      │8. Descrierea exemplarelor (in- │9.Masa netă(kg) │10. Cantitate/ │      │clusiv marcaje, sex/data naşte- │ /Net mass (kg) │ Quantity │      │rii pentru animale vii) │ │ │      │Description of specimens (inclu-├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤      │ding marks, sex/date of birth │11. Anexe│12. Anexa│13.Ori- │14.Scop/ │      │for live animals) │CITES/ │UE/ │gine/ │Purpose │      │ │CITES │EU Annex │Source │ │      │ │Appendix │ │ │ │      │ │ │ │ │ │      │ ├─────────┴─────────┴────────┴─────────┤      │ │15. Ţara de origine/Country of origin │      │ │ │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │16. Nr. Permis/ │17. Data emiterii/│      │ │Permit No │Date of issue │      │ │ │ │      │ ├───────────────────┴──────────────────┤      │ │18. Ţara ultimului reexport/Country │      │ │of last re-export │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │19. Nr. Certificat/│20. Data emiterii/│      │ │Certificate No │Date of issue │      │ │ │ │      ├────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤      │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │23. Condiţii speciale/Special conditions │      │ │      │Prezentul permis/certificat este valabil numai în cazul în care │      │animalele vii sunt transportate în conformitate cu Recomandările CITES │      │pentru transportul şi pregătirea transportului de animale sălbatice vii│      │sau, în cazul transportului aerian, în conformitate Reglementarea │      │privind animalele vii publicată de Asociaţia Internaţională de Tran- │      │sport aerian (IATA)/ This permit/certificate is only valid if live │      │animals are transported în compliance with the CITES Guidelines for the│      │Transport and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the │      │case of air transport, the Live Animals Regulations published by the │      │Internaţional Air Transport Association (IATA). │      ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤      │24. Documentaţia de (re)export din │25. │_│im- │_│ex- │_│re- │      │ţara de (re)export/The (re)-export │ portul portul exportul │      │documentation from the contry of │ │      │(re)-export │ │      │ │ The impor- expor- re-expor- │      ││_│ a fost prezentată autorităţii │ tation tation tation │      │ emitente/has been surrendered to│ │      │ the issuing authority │mărfurilor descrise mai sus este │      │ │autorizat/of goods described above │      ││_│ a trebuie depusă la biroul va- │is hereby permitted │      │ mal de frontiera de │Semnătură şi ştampilă oficială/ │      │ intrare/has to be surrendered │Signature and official stamp: │      │ to the border customs office of│ │      │ introduction │ │      │ ┌─────────────────────────────┐ │ │      │ │ │ │ │      │ │ │ │ │      │ └─────────────────────────────┘ │Numele funcţionarului emitent/ │      ├───────────────────────────────────┤Name of issuing afficial: │      │26. Numărul conosamentului/scriso- │ │      │ rii de transport aerian/Bill of │Locul şi data emiterii/Place and │      │ landing /Air waybill No. │date of issue: │      │ │ │      ├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤      │27. Rezervat vămii/For customs Semnătura şi ştampila oficială/│      │purpose only Signature and official stamp: │      │┌──────────────┬───────────────┐ Document vamal/ │      ││Cantitate/Masă│Număr de ani- │ Customs document │      ││netă(kg) efec-│male moarte la │ │      ││tiv importată │sosire/ Number │ Tip/Type: │      ││sau (re)expor-│of animals dead│ Număr/Number: │      ││tată/Quantity/│on arrival. │ │      ││net mass(kg) │ │ Data/Date: │      ││actually │ │ │      ││imported or │ │ │      ││(re)-exported │ │ │      └┴──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────┘-------------  *) În cazul unui permis de import pentru exemplarele din speciile incluse în  apendicele 1 la CITES, acest exemplar poate fi returnat solicitantului pentru  a fi depus la autoritatea de gestionare din ţara (re)exportatoare.Instrucţiuni şi explicaţii1. Numele şi adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele şi adresa complete ale proprietarului legal.2. Perioada de valabilitate a unui permis de export sau a unui certificat de reexport nu poate depăşi 6 luni, iar cea a unui permis de import nu poate depăşi 12 luni. Perioada de valabilitate a unui certificat de proprietate personală nu poate depăşi 3 ani. După ultima zi de valabilitate, documentul este nul şi neavenit, iar titularul trebuie să returneze fără întârziere exemplarul original şi toate copiile autorităţii de gestionare emitente. Permisul de import nu este valabil atunci când documentul CITES aferent din ţara (re)exportatoare a fost utilizat pentru (re)export după ultima sa zi de valabilitate sau dacă data introducerii în Uniune depăşeşte 6 luni de la data emiterii sale.3. Numele şi adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.5. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.6. În cazul exemplarelor vii din speciile menţionate în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial, autoritatea emitentă poate impune locul în care acestea trebuie ţinute, incluzând informaţii în acest sens la această rubrică. Orice deplasare, cu excepţia deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente şi în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct la locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorităţii de gestionare competente.8. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil şi să includă un cod de 3 litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.9/10. Se utilizează unităţile de cantitate şi/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .11. Se completează numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Pentru a indica originea se utilizează unul dintre următoarele coduri:W Exemplare prelevate din naturăR Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut şanse extrem de reduse de a supravieţui până la maturitateD Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operaţiuni incluse în registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluţia Conf. 12.10 (Rev. CoP15), şi plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste plante sau animaleA Plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri necomerciale şi plante incluse în anexele B şi C înmulţite artificial în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste planteC Animale crescute în captivitate în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleF Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleI Exemplare confiscate sau puse sub sechestru*1)O Preconvenţie*1)-----------*1) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.U Origine necunoscută (trebuie justificat)14. Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:B Creştere în captivitate sau reproducere artificialăE EducativG Grădini botaniceH Trofee de vânătoareL Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legalăM Medical (inclusiv cercetare biomedicală)N (Re)introducerea în naturăP PersonalQ Circuri sau expoziţii itineranteS ŞtiinţificT ComercialZ Grădini zoologice15-17. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o ţară terţă, rubricile 16 şi 17 trebuie să conţină informaţii cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menţionată numai denumirea statului membru de origine.18-20. În cazul unui certificat de reexport, ţara ultimului reexport este ţara terţă reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de ţara terţă reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să conţină informaţii cu privire la certificatul de reexport corespunzător.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conformă cu referinţele standard pentru nomenclatură menţionate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .23-25. Parte rezervată administraţiei.26. Importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie, după caz, să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. Se completează de către biroul vamal de intrare în Uniune sau de către biroul vamal de (re)export, după caz. În cazul intrării în Uniune, exemplarul original (formularul nr. 1) trebuie returnat autorităţii de gestionare din statul membru în cauză, iar exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) importatorului. În cazul (re)exportului, exemplarul de returnat de către vamă autorităţii emitente (formularul nr. 3) trebuie returnat autorităţii din statul membru în cauză, iar exemplarul original (formularul nr. 1) şi exemplarul pentru titular (formularul nr. 2) (re)exportatorului.    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌────┬────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐ │ 4 │1. Exportator/Reexportator/ │ PERMIS/CERTIFICAT │Nr./No. │ │ │Exporter/Re-exporter │ PERMIT/CERTIFICATE│ │ ├────┤ ├───────────────────┤ │ │ │ ││_│ IMPORT ├──────────────────┤ │ │ │ │2. Ultima dată de │ │ │ ││_│ EXPORT │valabilitate │ │ │ │ │Last day of │ │E- │ ││_│ RE-EXPORT │validity │ │XEM-│ │ │ │ │PLAR│ ││_│ OTHER │ │ │pen-│ ├───────────────────┴──────────────────┤ │tru ├────────────────────────────────│ Convenţia privind comerţul │ │au- │3. Importator/Importer │ [SIGLA internaţional cu specii săl- │ │to- │ │ CITES] batice de faună şi floră pe │ │ri- │ │ cale de dispariţie │ │ta- │ │ Convention on Internaţional │ │tea │ │ Trade in Endangered Species │ │emi-│ │ of Wild Fauna and Flora │ │ten-│ ├──────────────────────────────────────┤ │tă │ │4. Ţara de (re)export/Country of │ │ │ │ (re)-export │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │5. Ţara de import/Country of Import │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │6. Locul autorizat pentru păs- │7. Autoritatea de gestionare emitentă/│ │ │trarea exemplarelor vii din spe-│Issuing Management Authority │ │ │ciile incluse în anexa A/ │ │ │ │Authorised location for live │ │ │ │specimens of Annex A species │ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ 4 │ │ │ └────┼────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤      │8. Descrierea specimenelor (in- │9. Masa netă(kg) │10. Cantitate/ │      │clusiv marcaje, sex/data naşte- │ /Net mass (kg) │ Quantity │      │rii pentru animale vii) │ │ │      │Description of specimens (inclu-├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤      │ding marks, sex/date of birth │11. Anexe│12. Anexa│13. Ori-│14. Scop/│      │for live animals) │CITES/ │UE/ │gine/ │Purpose │      │ │CITES │EU Annex │Source │ │      │ │Appendix │ │ │ │      │ │ │ │ │ │      │ ├─────────┴─────────┴────────┴─────────┤      │ │15. Ţara de origine/Country of origin │      │ │ │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │16. Nr. Permis/ │17. Data emiterii/│      │ │Permit No │Date of issue │      │ │ │ │      │ ├───────────────────┴──────────────────┤      │ │18. Ţara ultimului re-export/Country │      │ │of last re-export │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │19. Nr. Certificat/│20. Data emiterii/│      │ │Certificate No │Date of issue │      │ │ │ │      ├────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤      │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │23. Condiţii speciale/Special conditions │      │ │      │ │      │Prezentul permis/certificat este valabil numai în cazul în care anima- │      │lele vii sunt transportate conform recomandărilor CITES pentru trans- │      │portul şi pregătirea transportului de animale sălbatice vii sau, în │      │cazul transportului aerian, în conformitate cu Reglementarea privind │      │animalele vii publicată de Asociaţia Internaţional de Tranport Aerian │      │(IATA)/ This permit/certificate is only valid if live animals are │      │transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport │      │and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of │      │air transport, the Live Animals Regulations published by the Interna- │      │tional Air Transport Association (IATA). │      ├───────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤      │24. Documentaţia de (re)export din │25. │_│ impor- │_│ expor- │_│ re- │      │ţara de (re)export/The (re)-export │ tul tul exportul │      │documentation from the country of │ │      │(re)-export │ │      │ │ The impor- expor- re-expor- │      ││_│ a fost prezentată autorităţii │ tation tation tation │      │ emitente/has been surrendered to│ │      │ the issuing authority │mărfurilor descrise mai sus este │      │ │autorizat/of the goods described │      ││_││_│ trebuie prezentată la biroul│above is hereby permitted │      │ vamal de la frontiera de │Semnătură şi ştampilă oficială/ │      │ intrare/has to be surrendered │Signature and official stamp: │      │ to the border customs office of│ │      │ introduction │ │      │ ┌─────────────────────────────┐ │ │      │ │ │ │ │      │ │ │ │ │      │ └─────────────────────────────┘ │Numele funcţionarului emitent/ │      ├───────────────────────────────────┤Name of Issuing afficial: │      │26.Numărul conosamentului/scrisorii│ │      │ de transport aerian /Bill of │Locul şi data emiterii/Place and │      │ landing /Air waybill No. │date of Issue: │      │ │ │      ├───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤      │27. Rezervat vămii/For customs Semnătura şi ştampila oficială/ │      │ purpose only Signature and official stamp │      │ │      │┌──────────────┬───────────────┐ Document vamal/ │      ││Cantitate/Masă│Număr de ani- │ Customs document │      ││netă(kg) efec-│male moarte la │ │      ││tiv importată │sosire/ Number │ Tip/Type: │      ││sau (re)expor-│of animals dead│ Număr/Number: │      ││tată /Quantity│on arrival │ │      ││net mass (kg) │ │ Data/Date: │      ││actually │ │ │      ││imported or │ │ │      ││(re)-exported │ │ │      │├──────────────┼───────────────┤ │      ││ │ │ │      │└──────────────┴───────────────┘ │      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ 5 │1. Exportator/Reexportator/ │ PERMIS/CERTIFICAT │ │ │Exporter/Re-exporter │ PERMIT/CERTIFICATE │ ├────┤ │ │ │ │ ││_│ IMPORT │ │ │ │ │ │ │ ││_│ EXPORT │ │ │ │ │ │ │ ││_│ RE-EXPORT │ │ │ │ │ │CE- │ ││_│ OTHER │ │RE- ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │RE/ │ │ Convenţia privind comerţul │ │A- │3. Importator/Importer │ [SIGLA internaţional cu specii săl- │ │PLI-│ │ CITES] batice de faună şi floră pe │ │CA- │ │ cale de dispariţie │ │TI- │ │ Convention on Internaţional │ │ON │ │ Trade in Endangered Species │ │ │ │ of Wild Fauna and Flora │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │4. Ţara de (re)export/Country of │ │ │ │ (re)-export │ │ │ ├──────────────────────────────────────┤ │ │ │5. Ţara de import/Country of Import │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ │6. Locul autorizat pentru păs- │7. Autoritatea de gestionare emitentă/│ │ │trarea exemplarelor vii din spe-│Issuing Management Authority │ │ │ciile incluse în anexa A/ │ │ │ │Authorised location for live │ │ │ │specimens of Annex A species │ │ │ │ │ │ ├────┤ │ │ │ 5 │ │ │ └────┼────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────┤      │8. Descrierea specimenelor (in- │9. Masa netă(kg) │10. Cantitate/ │      │clusiv marcaje, sex/data naşte- │ /Net mass (kg) │ Quantity │      │rii pentru animale vii) │ │ │      │Description of specimens (inclu-├─────────┬─────────┼────────┬─────────┤      │ding marks, sex/date of birth │11. Anexe│12. Anexa│13. Ori-│14. Scop/│      │for live animals) │CITES/ │UE/ │gine/ │Purpose │      │ │CITES │EU Annex │Source │ │      │ │Appendix │ │ │ │      │ │ │ │ │ │      │ ├─────────┴─────────┴────────┴─────────┤      │ │15. Ţara de origine/Country of origin │      │ │ │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │16. Nr. Permis/ │17. Data emiterii/│      │ │Permit No │Date of issue │      │ │ │ │      │ ├───────────────────┴──────────────────┤      │ │18. Ţara ultimului re-export/Country │      │ │of last re-export │      │ │ │      │ ├───────────────────┬──────────────────┤      │ │19. Nr. Certificat/│20. Data emiterii/│      │ │Certificate No │Date of issue │      │ │ │ │      ├────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤      │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │      │ │      ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤      │23. Prin prezenta solicit permisul/certificatul menţionat anterior/ │      │I hereby apply for the permit/certificate indicated above. │      │ │      │ │      │Observaţii(de exemplu: motivul introducerii, informaţii privind adăpos-│      │tirea exemplarelor vii etc.)/ │      │Remarks (eg. on purpose of introduction, details of accomodation for │      │live specimens, etc.) │      │ │      │ │      │ Anexez documentele justificative │      │ necesare şi declar că toate infor- │      │ maţiile furnizate sunt, după │      │ cunoştinţa mea, exacte. │      │ Declar că nici o cerere de permis/ │      │ certificat pentru exemplarele │      │ descrise nu a fost respinsă anterior│      │ / I attach the necessary │      │ documentary evidence and declare │      │ that all the particulars provided │      │ are to the best of my knowledge and │      │ belief correct. I declare that an │      │ application for a permit/certificate│      │ for the above specimens was not │      │ previously rejected. │      │ │      │ │      │Animalele vii sunt transportate în │      │conformitate cu Recomandările CITES │      │pentru transportul şi pregătirea _______________________________ │      │transportului de animale Semnătura/Signature: │      │sălbatice vii sau, în cazul │      │transportului aerian, în confor- ________________________________ │      │mitate Reglementarea privind Numele solicitantului/Name of │      │animalele vii publicată de applicant: │      │Asociaţia Internaţională de │      │Transport Aerian (IATA)/ │      │Live animals will be ________________________________ │      │transported in compliance with Locul şi data/Place and date: │      │the CITES Guidelines for the │      │Transport and Preparation for │      │Shipment of Live Wild Animals or, │      │in the case of air transport, │      │the Live Animals Regulations │      │published by the Internaţional │      │Air Transport Association (IATA). │      │ │      └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Numele şi adresa complete ale (re)exportatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. În cazul unui certificat de proprietate personală, numele şi adresa complete ale proprietarului legal.2. Nu se aplică.3. Numele şi adresa complete ale importatorului efectiv, nu ale unui reprezentant al acestuia. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.5. Nu se completează în cazul unui certificat de proprietate personală.6. Se completează numai pe formularul de cerere în cazul exemplarelor vii din speciile incluse în anexa A, altele decât exemplarele crescute în captivitate sau reproduse artificial.8. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil şi să includă un cod de 3 litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.9/10. Se utilizează unităţile de cantitate şi/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .11. Se completează numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data solicitării permisului/certificatului.12. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (A, B sau C) în care era inclusă specia la data cererii.13. Pentru a indica originea se utilizează unul dintre următoarele coduri:W Exemplare prelevate din naturăR Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut şanse extrem de reduse de a supravieţui până la maturitateD Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operaţiuni incluse în registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluţia Conf. 12.10 (Rev. CoP15), şi plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste plante sau animaleA Plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri necomerciale şi plante incluse în anexele B şi C înmulţite artificial în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste planteC Animale crescute în captivitate în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleF Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleI Exemplare confiscate sau puse sub sechestru*1)O Preconvenţie*1)----------*1) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.U Origine necunoscută (trebuie justificat)14. Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica scopul în care exemplarele trebuie să fie (re)exportate/importate:B Creştere în captivitate sau reproducere artificialăE EducativG Grădini botaniceH Trofee de vânătoareL Aplicarea legii/scopuri judiciare/medicină legalăM Medical (inclusiv cercetare biomedicală)N (Re)introducerea în naturăP PersonalQ Circuri sau expoziţii itineranteS ŞtiinţificT ComercialZ Grădini zoologice15-17. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial. Atunci când este vorba de o ţară terţă, rubricile 16 şi 17 trebuie să conţină informaţii cu privire la permisul corespunzător. Atunci când exemplare originare dintr-un stat membru al Uniunii sunt exportate în afara altui stat membru, la rubrica 15 trebuie menţionată numai denumirea statului membru de origine.18-20. În cazul unui certificat de reexport, ţara ultimului reexport este ţara terţă reexportatoare din care exemplarele au fost importate înainte de a fi reexportate în afara Uniunii. În cazul unui permis de import, este vorba de ţara terţă reexportatoare din care sunt importate exemplarele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să conţină informaţii cu privire la certificatul de reexport corespunzător.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conformă cu referinţele standard pentru nomenclatură menţionate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .23. Se precizează cât mai multe detalii posibil şi se justifică orice omitere a informaţiilor solicitate mai sus.    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌──┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │ 1│ Convenţia privind │Nr./No │ ├──┤ comerţul internaţional cu│ │ │ │ [SIGLĂ specii sălbatice de faună├───────────────────────────────────────┤ │ │ CITES] şi floră pe cale de │2. Ultima dată de valabilitate │ │ │ dispariţie │ Last day of validity │ │ │ Convention on │ │ │ │ Internaţional Trade in │ │ │ │ Endangered Species of │ │ │ │ Wild Fauna and Flora │ │ │ │ │ │ │O │ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT │ │ │R │ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE │ │ │I ├─┬────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┤ │G │A│8. Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10. Cantitate/ │ │I │ │(inclusiv marcaje, sex/data │ Net mass (kg) │ Quantity │ │N │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤ │A │ │Description of specimens │11. Anexe │12. Anexa │13. Ori-│14. Scop│ │L │ │(including marks, sex/date of │CITES/ │UE/ │gine/ │/Purpose│ │ │ │birth for live animals) │CITES │EU Annex │Source │ │ │ │ │ │Appendix │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤ │ │ │ │15. Ţara de origine/Country of origin │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │16. Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│ │ │ │ │ Permit No │Date of issue │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │ │18. Ţara ultimului reexport/Country of │ │ │ │ │last re-export │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │19. Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│ │ │ │ │Certificate No. │Date of issue │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │ │ │ │ │ ├──┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1│ │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │ │ │ │ │ └──┼─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤    │B│8. Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10. Cantitate/ │    │ │(inclusiv marcaje, sex/data │ Net mass (kg) │ Quantity │    │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤    │ │Description of specimens │11. Anexe │12. Anexa │13. Ori-│14. Scop│    │ │(including marks, sex/date of │CITES/ │UE/ │gine/ │/Purpose│    │ │birth for live animals) │CITES │EU Annex │Source │ │    │ │ │Appendix │ │ │ │    │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤    │ │ │15. Ţara de origine/Country of origin │    │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │16. Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│    │ │ │ Permit No │Date of issue │    │ │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤    │ │ │18. Ţara ultimului reexport/Country of │    │ │ │last re-export │    │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │19. Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│    │ │ │ Certificate No. │Date of issue │    │ │ │ │ │    ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤    │ │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤    │C│8. Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10. Cantitate/ │    │ │(inclusiv marcaje, sex/data │ Net mass (kg) │ Quantity │    │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤    │ │Description of specimens │11. Anexe │12. Anexa │13. Ori-│14. Scop│    │ │(including marks, sex/date of │CITES/ │UE/ │gine/ │/Purpose│    │ │birth for live animals) │CITES │EU Annex │Source │ │    │ │ │Appendix │ │ │ │    │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤    │ │ │15. Ţara de origine/Country of origin │    │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │16. Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│    │ │ │ Permit No │Date of issue │    │ │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤    │ │ │18. Ţara ultimului reexport/Country of │    │ │ │last re-export │    │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │19. Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│    │ │ │ Certificate No. │Date of issue │    │ │ │ │ │    ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤    │ │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┤    │ │Cantitate/ │Număr de animale │Semnătura şi ştampila oficială/ │    │ │Masă netă (kg) │moarte la sosire/ │Signature and official stamp: │    │ │efectiv impor- │Number of animals │ │    │ │tată sau (re)ex-│dead on arrival │ │    │ │portată/Quantity│ │ │    │ │/net mass (kg) │ │ │    │ │actually │ │ │    │ │imported or │ │ │    │ │(re)-exported │ │ │    │ ├─┬──────────────┼──────────────────┤Numele funcţionarului emitent/Name │    │ │A│ │ │of issuing official: │    │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤ │    │ │B│ │ │ │    │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤Locul şi data eliberării/Place and │    │ │C│ │ │date of issue: │    └─┴─┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┘    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌──┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │ 2│ Convenţia privind │Nr./No │ ├──┤ comerţul internaţional cu│ │ │E │ [SIGLĂ specii sălbatice de faună│ │ │X │ CITES] şi floră pe cale de │ │ │E │ dispariţie │███████████████████████████████████████│ │M │ Convention on │███████████████████████████████████████│ │P │ Internaţional Trade in │███████████████████████████████████████│ │L │ Endangered Species of │███████████████████████████████████████│ │A │ Wild Fauna and Flora │███████████████████████████████████████│ │R │ │███████████████████████████████████████│ │ │ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT │███████████████████████████████████████│ │p │ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE │███████████████████████████████████████│ │e ├─┬────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┤ │n │A│8. Descrierea exemplarelor │9. Masă netă (kg)/ │10. Cantitate/ │ │t │ │(inclusiv marcaje, sex, data │ Net mass (kg) │ Quantity │ │r │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤ │u │ │Description of specimens │11. Anexe │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│ │ │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/Column │gine/ │Purpose │ │t │ │birth for live animals) │CITES │EU Annex │Source │ │ │i │ │ │Appendix │ │ │ │ │t │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤ │u │ │ │15. Ţara de origine/Country of origin │ │l │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │a │ │ │16. Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│ │r │ │ │ Permit No │Date of issue │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │ │18. Ţara ultimului reexport/Country of │ │ │ │ │last re-export │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │19. Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│ │ │ │ │Certificate No. │Date of issue │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │ │ │ │ │ ├──┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2│ │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │ │ │ │ │ └──┼─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤    │B│8. Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10. Cantitate/ │    │ │(inclusiv marcaje, sex/data │ Net mass (kg) │ Quantity │    │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤    │ │Description of specimens │11. Anexe │12. Anexa │13. Ori-│14. Scop│    │ │(including marks, sex/date of │CITES/ │UE/ │gine/ │/Purpose│    │ │birth for live animals) │CITES │EU Annex │Source │ │    │ │ │Appendix │ │ │ │    │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤    │ │ │15. Ţara de origine/Country of origin │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │16. Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│    │ │ │ Permit No │Date of issue │    │ │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤    │ │ │18. Ţara ultimului reexport/Country of │    │ │ │last re-export │    │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │19. Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│    │ │ │ Certificate No. │Date of issue │    │ │ │ │ │    ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤    │ │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤    │C│8. Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10. Cantitate/ │    │ │(inclusiv marcaje, sex/data │ Net mass (kg) │ Quantity │    │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤    │ │Description of specimens │11. Anexe │12. Anexa │13. Ori-│14. Scop│    │ │(including marks, sex/date of │CITES/ │UE/ │gine/ │/Purpose│    │ │birth for live animals) │CITES │EU Annex │Source │ │    │ │ │Appendix │ │ │ │    │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤    │ │ │15. Ţara de origine/Country of origin │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │16. Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│    │ │ │ Permit No │Date of issue │    │ │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤    │ │ │18. Ţara ultimului reexport/Country of │    │ │ │last re-export │    │ │ │ │    │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤    │ │ │19. Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│    │ │ │ Certificate No. │Date of issue │    │ │ │ │ │    ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤    │ │21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    │ │22. Denumirea populară a speciei/Common name of species │    │ │ │    ├─┼────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┤    │ │Cantitate/ │Număr de animale │Semnătura şi ştampila oficială/ │    │ │Masă netă (kg) │moarte la sosire/ │Signature and official stamp: │    │ │efectiv impor- │Number of animals │ │    │ │tată sau (re)ex-│dead on arrival │ │    │ │portată/Quantity│ │ │    │ │/net mass (kg) │ │ │    │ │actually │ │ │    │ │imported or │ │ │    │ │(re)-exported │ │ │    │ ├─┬──────────────┼──────────────────┤Numele funcţionarului emitent/Name │    │ │A│ │ │of issuing official: │    │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤ │    │ │B│ │ │ │    │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤Locul şi data eliberării/Place and │    │ │C│ │ │date of issue: │    └─┴─┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┘    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION┌──* EXEMPLAR de returnat de către vamă autorităţii emitente│┌─┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐││3│ Convenţia privind │Nr./No ││├─┤ comerţul internaţional cu│ │└>*│ [SIGLĂ specii sălbatice de faună├───────────────────────────────────────┤ │ │ CITES] şi floră pe cale de │2. Ultima dată de valabilitate │ │ │ dispariţie │ Last day of validity │ │ │ Convention on │ │ │ │ Internaţional Trade in │ │ │ │ Endangered Species of │ │ │ │ Wild Fauna and Flora │ │ │ │ │ │ │ │ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT │ │ │ │ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE │ │ │ ├─┬────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┤ │ │A│8.Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10.Cantitate/ │ │ │ │(inclusiv marcaje, sex, data │Net mass (kg) │Quantity │ │ │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤ │ │ │Description of specimens │11. Anexa │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│ │ │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/EU │gine/ │Purpose │ │ │ │birth for live animals) │CITES │ Annex │Source │ │ │ │ │ │Appendix │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤ │ │ │ │15.Ţara de origine/Country of origin │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │16.Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│ │ │ │ │Permit No │Date of issue │ │ │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │ │18.Ţara ultimului reexport/Country of │ │ │ │ │last re-export │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │19.Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│ │ │ │ │Certificate No. │Date of issue │ │ │ ├────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │ ├─┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3│ │22.Denumirea populară a speciei/Common name of species │ └─┼─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤   │B│8.Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10.Cantitate/ │   │ │(inclusiv marcaje, sex, data │Net mass (kg) │Quantity │   │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤   │ │Description of specimens │11. Anexa │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│   │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/EU │gine/ │Purpose │   │ │birth for live animals) │CITES │ Annex │Source │ │   │ │ │Appendix │ │ │ │   │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤   │ │ │15.Ţara de origine/Country of origin │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │16.Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│   │ │ │Permit No │Date of issue │   │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤   │ │ │18.Ţara ultimului reexport/Country of │   │ │ │last re-export │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │19.Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│   │ │ │Certificate No. │Date of issue │   ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤   │ │21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │   ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ │22.Denumirea populară a speciei/Common name of species │   ├─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤   │C│8.Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10.Cantitate/ │   │ │(inclusiv marcaje, sex, data │Net mass (kg) │Quantity │   │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤   │ │Description of specimens │11. Anexa │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│   │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/EU │gine/ │Purpose │   │ │birth for live animals) │CITES │ Annex │Source │ │   │ │ │Appendix │ │ │ │   │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤   │ │ │15.Ţara de origine/Country of origin │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │16.Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│   │ │ │Permit No │Date of issue │   │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤   │ │ │18.Ţara ultimului reexport/Country of │   │ │ │last re-export │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │19.Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│   │ │ │Certificate No. │Date of issue │   ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤   │ │21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │   ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ │22.Denumirea populară a speciei/Common name of species │   ├─┼────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┤   │ │Cantitate/Masă │Număr de animale │Semnătura şi ştampila oficială/ │   │ │netă (kg)efectiv│moarte la sosire/ │Signature and official stamp: │   │ │importată sau │Number of animals │ │   │ │(re)exportată │dead on arrival │ │   │ │/Quantity/ │ │ │   │ │net mass (kg) │ │ │   │ │actually │ │ │   │ │imported or │ │ │   │ │(re)-exported │ │ │   │ │ │ │ │   │ ├─┬──────────────┼──────────────────┤Numele funcţionarului emitent/Name │   │ │A│ │ │of issuing official: │   │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤ │   │ │B│ │ │ │   │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤Locul şi data eliberării/Place and │   │ │C│ │ │date of issue: │   └─┴─┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┘    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION┌──* EXEMPLAR pentru autoritatea emitentă│┌─┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐││4│ Convenţia privind │Nr./No ││├─┤ comerţul internaţional cu│ │└>*│ [SIGLĂ] specii sălbatice de faună├───────────────────────────────────────┤ │ │ [CITES] şi floră pe cale de │2. Ultima dată de valabilitate │ │ │ dispariţie │ Last day of validity │ │ │ Convention on │ │ │ │ Internaţional Trade in │ │ │ │ Endangered Species of │ │ │ │ Wild Fauna and Flora │ │ │ │ │ │ │ │ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT │ │ │ │ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE │ │ │ ├─┬────────────────────────────────┼─────────────────────┬─────────────────┤ │ │A│8.Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10.Cantitate/ │ │ │ │(inclusiv marcaje, sex, data │Net mass (kg) │Quantity │ │ │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤ │ │ │Description of specimens │11. Anexa │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│ │ │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/EU │gine/ │Purpose │ │ │ │birth for live animals) │CITES │ Annex │Source │ │ │ │ │ │Appendix │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤ │ │ │ │15.Ţara de origine/Country of origin │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │16.Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│ │ │ │ │Permit No │Date of issue │ │ │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │ │18.Ţara ultimului reexport/Country of │ │ │ │ │last re-export │ │ │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ │19.Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│ │ │ │ │Certificate No. │Date of issue │ │ │ ├────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │ ├─┤ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4│ │22.Denumirea populară a speciei/Common name of species │ └─┼─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤   │B│8.Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10.Cantitate/ │   │ │(inclusiv marcaje, sex, data │Net mass (kg) │Quantity │   │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤   │ │Description of specimens │11. Anexa │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│   │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/EU │gine/ │Purpose │   │ │birth for live animals) │CITES │ Annex │Source │ │   │ │ │Appendix │ │ │ │   │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤   │ │ │15.Ţara de origine/Country of origin │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │16.Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│   │ │ │Permit No │Date of issue │   │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤   │ │ │18.Ţara ultimului re-export/Country of │   │ │ │last re-export │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │19.Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│   │ │ │Certificate No. │Date of issue │   ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤   │ │21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │   ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ │22.Denumirea populară a speciei/Common name of species │   ├─┼────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┤   │C│8.Descrierea exemplarelor │9. Masa netă (kg)/ │10.Cantitate/ │   │ │(inclusiv marcaje, sex, data │Net mass (kg) │Quantity │   │ │naşterii pentru animale vii) ├──────────┬──────────┼────────┬────────┤   │ │Description of specimens │11. Anexa │12. Anexa │13. Ori-│14.Scop/│   │ │(including marks, sex, date of │CITES/ │UE/EU │gine/ │Purpose │   │ │birth for live animals) │CITES │ Annex │Source │ │   │ │ │Appendix │ │ │ │   │ │ ├──────────┴──────────┴────────┴────────┤   │ │ │15.Ţara de origine/Country of origin │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │16.Nr. Permis/ │17.Data emiterii/│   │ │ │Permit No │Date of issue │   │ │ ├─────────────────────┴─────────────────┤   │ │ │18.Ţara ultimului re-export/Country of │   │ │ │last re-export │   │ │ ├─────────────────────┬─────────────────┤   │ │ │19.Nr. Certificat/ │20.Data emiterii/│   │ │ │Certificate No. │Date of issue │   ├─┼────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┤   │ │21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species │   ├─┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ │22.Denumirea populară a speciei/Common name of species │   ├─┼────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┤   │ │Cantitate/Masă │Număr de animale │Semnătura şi ştampila oficială/ │   │ │netă (kg)efectiv│moarte la sosire/ │Signature and official stamp: │   │ │importată sau │Number of animals │ │   │ │(re)exportată │dead on arrival │ │   │ │/Quantity/ │ │ │   │ │net mass (kg) │ │ │   │ │actually │ │ │   │ │imported or │ │ │   │ │(re)-exported │ │ │   │ ├─┬──────────────┼──────────────────┤Numele funcţionarului emitent/Name │   │ │A│ │ │of issuing official: │   │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤ │   │ │B│ │ │ │   │ ├─┼──────────────┼──────────────────┤Locul şi data eliberării/Place and │   │ │C│ │ │date of issue: │   └─┴─┴──────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────┘-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 855 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 10 iunie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌─┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐ │1│1.Titular/Holder │CERTIFICAT/CERTIFICATE │Nr./No │ ├─┤ │A nu se utiliza în afara │ │ │ │ │Uniunii Europene/Not for │ │ │ │ │use outside the European │ │ │ │ │Community │ │ │ │ ├────────────────────────────┤ │ │ │ │[] Cerificat de achiziţie │ │ │ │ │ legală/Cerificate for │ │ │ │ │ legal acquisition │ │ │ │ ├────────────────────────────┤ │ │ │ │[] Certificat pentru activi-│ │ │ │ │ tăţi comerciale/ │ │ │ │ │ Certificate for commer- │ │ │ │ │ cial activities │ │ │ │ ├────────────────────────────┤ │ │ │ │[] Certificat pentru │ │ │ │ │ transportul exemplarelor │ │ │ │ │ vii/Certificate for │ │ │ │ │ movement of live │ │ │ │ │ specimen │ │ │ │ ├────────────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului │ │ │ │şi Regulamentul (CE) nr. 865/2006 │ │ │ │privind protecţia speciilor faunei şi florei │ │ │ │sălbatice prin controlul comerţului cu │ │ │ │acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and │ │ │ │Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the │ │O│ │protection of species of wild fauna and flora │ │R│ │by regulating trade therein │ │I├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │G│2. Locul autorizat pentru │3. Autoritatea de gestionare emitentă/Issuing │ │I│păstrarea exemplarelor vii │Management authority │ │N│din speciile incluse în │ │ │A│anexa A/Authorized location│ │ │L│for live specimens of │ │ │ │Annex A │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┬────────────────┤ │ │4. Descrierea exemplarelor │5. Masa netă (kg)/Net mass │6.Cantitate/ │ │ │(inclusiv marcaje, sex, │(kg) │Quantity │ │ │data naşterii animalelor ├───────────────────┬─────────┴────┬───────────┤ │ │vii)/Description of │7.Anexa CITES/CITES│8.Anexa UE/ │9.Origine/ │ │ │specimens (including marks,│appendix │EU Annex │Source │ │ │sex, date of birth for live├───────────────────┴──────────────┴───────────┤ │ │animals) │10.Ţara de origine/Country of origin │ │ │ ├──────────────┬───────────────────────────────┤ ├─┤ │11.Nr. Permis/│12.Data emiterii/Date of issue │ │ │ │Permis No │ │ │1├───────────────────────────┴───────────┬──┴───────────────────────────────┤ └─┤16.Denumirea ştiinţifică a speciei/ │13.Statul membru importator/ │   │Scientific name of species │Member State of import │   ├────────────────────────────────┬──────┴───────────┬──────────────────────┤   │17.Denumirea populară a │14.Nr. Document/ │15.Data emiterii/ │   │speciei/ │Document No │Date of issue │   │Common name of species │ │ │   ├────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┤   │18. Se certifică prin prezentul că exemplarele descrise mai sus/ │   │It is hereby certified that the specimens described above: │   │ │   │a)[] au fost prelevate din natură în conformitate cu legislaţia în vigoare│   │ în statul membru emitent/were taken from the wild in accordance with the │   │ legislation in force in the issuing Member State; │   │ │   │b)[] sunt exemplare abandonate sau care au scăpat şi care au fost recupe- │   │ rate în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul membru emitent/ │   │ are abandoned or escaped specimens that were recovered in acordance with │   │ the legislation in force in the issuing Member State; │   │ │   │c)[] sunt exemplare născute şi crescute în captivitate sau reproduse │   │ artificial/are captive born-and-bred or artificially propagated │   │ specimens; │   │ │   │d)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune în conformitate cu │   │ dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului/were acquired │   │ in or introduced into the Union in compliance with the provisions of │   │ Regulation (EC) No 338/97; │   │ │   │e)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte de 1 iunie 1997│   │ în conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 3626/82 al Consiliului/were │   │ acquired in or introduced into the Union before 1 June 1997 in accordance│   │ with Councii Regulation (EC) No 3626/82 │   │ │   │f)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte de 1 ianuarie │   │ 1984, în conformitate cu dispoziţiile CITES/were acquired in or intro- │   │ duced into the Union before 1 January 1984 in compliance with the │   │ provisions of CITES; │   │ │   │g)[] au fost achiziţionate sau introduse în statul membru emitent înainte │   │ ca dispoziţiile Regulamentului (EC) 338/97 sau ale Regulamentului(CEE) │   │ nr. 3626/82 sau ale CITES să devină aplicabile pe teritoriul acestuia/ │   │ were acquired in or introduced into the issuing Member State before the │   │ provisions of the Regulation (EC) No 338/97 or (EEC) No 3626/82 or of │   │ CITES became applicable in this territory │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │19. Prezentul document/This document is issued for the purpose of: │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │a)[] confirma că un exemplar destinat a fi (re)exportat a fost achizi- │   │ ţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia │   │ speciei în cauză/confirming that a specimen to be (re)-exported has │   │ been acquired in accordance with the legislation in force on the │   │ protection of the species in question; │   │ │   │b)[] exceptează exemplarele incluse în anexa A de la interdicţiile │   │ referitoare la activităţile comerciale menţionate în art. 8 alin. (1) din│   │Regulamentul(CE) nr. 338/97 /exempting for sale Annex A specimens from the│   │ prohibitions relating to commercial activitie listed in Article 8.1 of │   │ Regulation(EC) No 338/97; │   │ │   │c)[] exceptează, pentru expunere publică fără vânzare, exemplarele incluse│   │ în anexa A de la interdicţiile referitoare la activităţile comerciale │   │ menţionate la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 / │   │ exempting for display to the public without sale Annex A specimes form │   │ the prohibition relating to commercial activities listed in Article │   │ 8.1 of Regulation (EC) No 338/97; │   │ │   │d)[] autorizează utilizarea exemplarelor în beneficiul ştinţei/creşterii │   │ sau al reproducerii/cercetării sau al învăţământului sau în alte │   │ scopuri care nu aduc prejudicii/using the specimens for the advancement │   │ of education or other non-detrimental purposes │   │ │   │e)[] autorizează circulaţia în Uniune a unui exemplar viu din speciile │   │ incluse în anexa A din locul indicat în permisul de import sau în │   │ orice alt certificat/authorising the movement within the Union of a live │   │ Annex A specimen from the location în the import or in any certificate │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │Certificat valabil numai pentru titularul menţiopnat la rubrica 1/ │   │Vertificate valid for holder named in box 1 Da [] Nu [] │   │ /Yes /No │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ │   │20. Condiţii speciale/Special conditions │   │ │   │ │   │ │   │Numele funcţionarului Locul şi data/ Semnătura şi ştampila/Signature │   │emitent/Name of Place and date and stamp │   │issuing official │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Numele şi adresa complete ale titularului efectiv al certificatului, nu ale unui reprezentant al acestuia.2. Se completează numai în cazul în care permisul de import pentru exemplarele în cauză stabileşte locul în care acestea trebuie ţinute sau în cazul în care exemplarele prelevate din natură într-un stat membru trebuie să fie ţinute într-un loc autorizat.Orice deplasare de la locul indicat, cu excepţia deplasărilor pentru tratamente veterinare urgente şi în cazul cărora exemplarele sunt returnate direct în locul autorizat, necesită autorizarea prealabilă a autorităţii de gestionare competente (a se vedea rubrica 19).4. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil şi să includă un cod de 3 litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.5/6. Se utilizează unităţile de cantitate şi/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .7. Se completează numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii certificatului.8. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor, faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii certificatului.9. Pentru a indica originea se utilizează unul din următoarele coduri:W Exemplare prelevate din naturăR Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut şanse extrem de reduse de a supravieţui până la maturitateD Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operaţiuni incluse în registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluţia Conf. 12.10 (Rev. CoP15), şi plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste plante sau animaleA Plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri necomerciale şi plante incluse în anexele B şi C înmulţite artificial în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste planteC Animale crescute în captivitate în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleF Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleI Specimene confiscate sau puse sub sechestru1O Preconvenţie*1)-----------*1) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.U Origine necunoscută (trebuie justificată)10-12. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.13-15. Statul membru importator, după caz, statul membru care a eliberat permisul de import pentru exemplarele respective.16. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conformă cu referinţele standard pentru nomenclatură menţionate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌─┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐ │2│1.Titular/Holder │CERTIFICAT/CERTIFICATE │Nr./No │ ├─┤ │A nu se utiliza în afara │ │ │E│ │Uniunii Europene/Not for │ │ │X│ │use outside the European │ │ │E│ │Community │ │ │M│ ├────────────────────────────┤ │ │P│ │[] Cerificat de achiziţie │ │ │L│ │ legală/Cerificate for │ │ │A│ │ legal acquisition │ │ │R│ ├────────────────────────────┤ │ │ │ │[] Certificat pentru activi-│ │ │p│ │ tăţi comerciale/ │ │ │e│ │ Certificate for commer- │ │ │n│ │ cial activities │ │ │t│ ├────────────────────────────┤ │ │r│ │[] Certificat pentru │ │ │u│ │ transportul exemplarelor │ │ │ │ │ vii/Certificate for │ │ │a│ │ movement of live │ │ │u│ │ specimen │ │ │t│ ├────────────────────────────┴─────────────────┤ │o│ │Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului │ │r│ │şi Regulamentul (CE) nr. 865/2006 │ │i│ │privind protecţia speciilor faunei şi florei │ │t│ │sălbatice prin controlul comerţului cu │ │a│ │acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and │ │t│ │Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the │ │e│ │protection of species of wild fauna and flora │ │ │ │by regulating trade therein │ │e├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │m│2. Locul autorizat pentru │3.Autoritatea de gestionare emitentă/Issuing │ │i│păstrarea exemplarelor vii │Management authority │ │t│din speciile incluse în │ │ │e│anexa A/Authorized location│ │ │n│for live specimens of │ │ │t│Annex A │ │ │ă├───────────────────────────┼─────────────────────────────┬────────────────┤ │ │4.Descrierea exemplarelor │5. Masa netă (kg)/Net mass │6.Cantitate/ │ │ │(inclusiv marcaje, sex, │(kg) │Quantity │ │ │data naşterii animalelor ├───────────────────┬─────────┴────┬───────────┤ │ │vii)/Description of │7.Anexa CITES/CITES│8.Anexa UE/ │9.Origine/ │ │ │specimens (including marks,│appendix │EU Annex │Source │ │ │sex, date of birth for live├───────────────────┴──────────────┴───────────┤ │ │animals) │10.Ţara de origine/Country of origin │ │ │ ├──────────────┬───────────────────────────────┤ ├─┤ │11.Nr. Permis/│12.Data emiterii/Date of issue │ │ │ │Permis No │ │ │2├───────────────────────────┴───────────┬──┴───────────────────────────────┤ └─┤16.Denumirea ştiinţifică a speciei/ │13.Statul membru importator/ │   │Scientific name of species │Member State of import │   ├────────────────────────────────┬──────┴───────────┬──────────────────────┤   │17.Denumirea populară a │14.Nr. Document/ │15.Data emiterii/ │   │speciei/ │Document No │Date of issue │   │Common name of species │ │ │   ├────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┤   │18. Se certifică prin prezentul că exemplarele descrise mai sus/ │   │It is hereby certified that the specimens described above: │   │ │   │a)[] au fost prelevate din natură în conformitate cu legislaţia în vigoare│   │ în statul membru emitent/were taken from the wild in accordance with the │   │ legislation in force in the issuing Member State; │   │ │   │b)[] sunt exemplare abandonate sau care au scăpat şi care au fost recupe- │   │ rate în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul membru emitent/ │   │ are abandoned or escaped specimens that were recovered in acordance with │   │ the legislation in force in the issuing Member State; │   │ │   │c)[] sunt exemplare născute şi crescute în captivitate sau reproduse │   │ artificial/are captive born-and-bred or artificially propagated │   │ specimens; │   │ │   │d)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune în conformitate cu │   │ dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului/were acquired │   │ in or introduced into the Union in compliance with the provisions of │   │ Regulation (EC) No 338/97; │   │ │   │e)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte de 1 iunie 1997│   │ în conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 3626/82 al Consiliului/were │   │ acquired in or introduced into the Union before 1 June 1997 in accordance│   │ with Councii Regulation (EC) No 3626/82 │   │ │   │f)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte de 1 ianuarie │   │ 1984, în conformitate cu dispoziţiile CITES/were acquired in or intro- │   │ duced into the Union before 1 January 1984 in compliance with the │   │ provisions of CITES; │   │ │   │g)[] au fost achiziţionate sau introduse în statul membru emitent înainte │   │ ca dispoziţiile Regulamentului (EC) 338/97 sau ale Regulamentului(CEE) │   │ nr. 3626/82 sau ale CITES să devină aplicabile pe teritoriul acestuia/ │   │ were acquired in or introduced into the issuing Member State before the │   │ provisions of the Regulation (EC) No 338/97 or (EEC) No 3626/82 or of │   │ CITES became applicable in this territory │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │19. Prezentul document/This document is issued for the purpose of: │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │a)[] confirmă că un exemplar destinat a fi (re)exportat a fost achizi- │   │ ţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia │   │ speciei în cauză/confirming that a specimen to be (re)-exported has │   │ been acquired in accordance with the legislation in force on the │   │ protection of the species in question; │   │ │   │b)[] exceptează exemplarele incluse în anexa A de la interdicţiile │   │ referitoare la activităţile comerciale menţionate în art. 8 alin. (1) din│   │ Regulamentul(CE) nr. 338/97 /exempting for sale Annex A specimens from the│   │ prohibitions relating to commercial activitie listed in Article 8.1 of │   │ Regulation(EC) No 338/97; │   │ │   │c)[] exceptează, pentru expunere publică fără vânzare, exemplarele incluse│   │ în anexa A de la interdicţiile referitoare la activităţile comerciale │   │ menţionate la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 / │   │ exempting for display to the public without sale Annex A specimes form │   │ the prohibition relating to commercial activities listed in Article │   │ 8.1 of Regulation (EC) No 338/97; │   │ │   │d)[] autorizează utilizarea exemplarelor în beneficiul ştinţei/creşterii │   │ sau al reproducerii/cercetării sau al învăţământului sau în alte │   │ scopuri care nu aduc prejudicii/using the specimens for the advancement │   │ of education or other non-detrimental purposes │   │ │   │e)[] autorizează circulaţia în Uniune a unui exemplar viu din speciile │   │ incluse în anexa A din locul indicat în permisul de import sau în │   │ orice alt certificat/authorising the movement within the Union of a live │   │ Annex A specimen from the location în the import or in any certificate │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │Certificat valabil numai pentru titularul menţiopnat la rubrica 1/ │   │Vertificate valid for holder named in box 1 Da [] Nu [] │   │ /Yes /No │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ │   │20. Condiţii speciale/Special conditions │   │ │   │ │   │ │   │Numele funcţionarului Locul şi data/ Semnătura şi ştampila/Signature │   │emitent/Name of Place and date and stamp │   │issuing official │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION ┌─┬───────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┐ │3│1.Titular/Holder │CERTIFICAT/CERTIFICATE │Nr./No │ ├─┤ │A nu se utiliza în afara │ │ │ │ │Uniunii Europene/Not for │ │ │C│ │use outside the European │ │ │E│ │Community │ │ │R│ ├────────────────────────────┤ │ │E│ │[] Cerificat de achiziţie │ │ │R│ │ legală/Cerificate for │ │ │E│ │ legal acquisition │ │ │/│ ├────────────────────────────┤ │ │A│ │[] Certificat pentru activi-│ │ │P│ │ tăţi comerciale/ │ │ │P│ │ Certificate for commer- │ │ │L│ │ cial activities │ │ │I│ ├────────────────────────────┤ │ │C│ │[] Certificat pentru │ │ │A│ │ transportul exemplarelor │ │ │T│ │ vii/Certificate for │ │ │I│ │ movement of live │ │ │O│ │ specimen │ │ │N│ ├────────────────────────────┴─────────────────┤ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului │ │ │ │şi Regulamentul (CE) nr. 865/2006 │ │ │ │privind protecţia speciilor faunei şi florei │ │ │ │sălbatice prin controlul comerţului cu │ │ │ │acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and │ │ │ │Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the │ │ │ │protection of species of wild fauna and flora │ │ │ │by regulating trade therein │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │ │2. Locul autorizat pentru │3.Autoritatea de gestionare emitentă/Issuing │ │ │păstrarea exemplarelor vii │Management authority │ │ │din speciile incluse în │ │ │ │anexa A/Authorized location│ │ │ │for live specimens of │ │ │ │Annex A │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────────────────────────┬────────────────┤ │ │4.Descrierea exemplarelor │5. Masa netă (kg)/Net mass │6.Cantitate/ │ │ │(inclusiv marcaje, sex, │(kg) │Quantity │ │ │data naşterii animalelor ├───────────────────┬─────────┴────┬───────────┤ │ │vii)/Description of │7.Anexa CITES/CITES│8.Anexa UE/ │9.Origine/ │ │ │specimens (including marks,│Appendix │EU Annex │Source │ │ │sex, date of birth for live├───────────────────┴──────────────┴───────────┤ │ │animals) │10.Ţara de origine/Country of origin │ │ │ ├──────────────┬───────────────────────────────┤ ├─┤ │11.Nr. Permis/│12.Data emiterii/Date of issue │ │ │ │Permis No │ │ │3├───────────────────────────┴───────────┬──┴───────────────────────────────┤ └─┤16.Denumirea ştiinţifică a speciei/ │13.Statul membru importator/ │   │Scientific name of species │Member State of import │   ├────────────────────────────────┬──────┴───────────┬──────────────────────┤   │17.Denumirea populară a │14.Nr. Document/ │15.Data emiterii/ │   │speciei/ │Document No │Date of issue │   │Common name of species │ │ │   ├────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┤   │18. Se certifică prin prezentul că exemplarele descrise mai sus/ │   │It is hereby certified that the specimens described above: │   │ │   │a)[] au fost prelevate din natură în conformitate cu legislaţia în vigoare│   │ în statul membru emitent/were taken from the wild in accordance with the │   │ legislation in force in the issuing Member State; │   │ │   │b)[] sunt exemplare abandonate sau care au scăpat şi care au fost recupe- │   │ rate în conformitate cu legislaţia în vigoare în statul membru emitent/ │   │ are abandoned or escaped specimens that were recovered in acordance with │   │ the legislation in force in the issuing Member State; │   │ │   │c)[] sunt exemplare născute şi crescute în captivitate sau reproduse │   │ artificial/are captive born-and-bred or artificially propagated │   │ specimens; │   │ │   │d)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune în conformitate cu │   │ dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului/were acquired │   │ in or introduced into the Union in compliance with the provisions of │   │ Regulation (EC) No 338/97; │   │ │   │e)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte de 1 iunie 1997│   │ în conformitate cu Regulamentul(CE) nr. 3626/82 al Consiliului/were │   │ acquired in or introduced into the Union before 1 June 1997 in accordance│   │ with Councii Regulation (EC) No 3626/82 │   │ │   │f)[] au fost achiziţionate sau introduse în Uniune înainte de 1 ianuarie │   │ 1984, în conformitate cu dispoziţiile CITES/were acquired in or intro- │   │ duced into the Union before 1 January 1984 in compliance with the │   │ provisions of CITES; │   │ │   │g)[] au fost achiziţionate sau introduse în statul membru emitent înainte │   │ ca dispoziţiile Regulamentului (EC) 338/97 sau ale Regulamentului(CEE) │   │ nr. 3626/82 sau ale CITES să devină aplicabile pe teritoriul acestuia/ │   │ were acquired in or introduced into the issuing Member State before the │   │ provisions of the Regulation (EC) No 338/97 or (EEC) No 3626/82 or of │   │ CITES became applicable in this territory │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │19.Prezentul document/This document is issued for the purpose of: │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │a)[] confirmă că un exemplar destinat a fi (re)exportat a fost achizi- │   │ ţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia │   │ speciei în cauză/confirming that a specimen to be (re)-exported has │   │ been acquired in accordance with the legislation in force on the │   │ protection of the species in question; │   │ │   │b)[] exceptează exemplarele incluse în anexa A de la interdicţiile │   │ referitoare la activităţile comerciale menţionate în art. 8 alin. (1) din│   │ Regulamentul(CE) nr. 338/97 /exempting for sale Annex A specimens from the│   │ prohibitions relating to commercial activitie listed in Article 8.1 of │   │ Regulation(EC) No 338/97; │   │ │   │c)[] exceptează, pentru expunere publică fără vânzare, exemplarele incluse│   │ în anexa A de la interdicţiile referitoare la activităţile comerciale │   │ menţionate la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 / │   │ exempting for display to the public without sale Annex A specimes form │   │ the prohibition relating to commercial activities listed in Article │   │ 8.1 of Regulation (EC) No 338/97; │   │ │   │d)[] autorizează utilizarea exemplarelor în beneficiul ştinţei/creşterii │   │ sau al reproducerii/cercetării sau al învăţământului sau în alte │   │ scopuri care nu aduc prejudicii/using the specimens for the advancement │   │ of education or other non-detrimental purposes │   │ │   │e)[] autorizează circulaţia în Uniune a unui exemplar viu din speciile │   │ incluse în anexa A din locul indicat în permisul de import sau în │   │ orice alt certificat/authorising the movement within the Union of a live │   │ Annex A specimen from the location în the import or in any certificate │   │ │   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │20.Observaţii/ Anexez documentele justificative necesare şi declar │   │ Remarks că toate informaţiile furnizate sunt, după cunoştinţa │   │ mea, exacte. Declar că nicio cerere de certificat │   │ pentru exemplarele descrise nu a fost respinsă │   │ anterior/ I attach the necessary documentary evidence │   │ and declare that all the particulars providad are to │   │ the best of my knowledge and belief correct I declare │   │ that an application for a certificate for the │   │ above specimens was not previously rejected. │   │ │   │ │   │ │   │Numele solicitantului/ Semnătura/Signature Locul şi data/ │   │Name of applicant Place and date │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Numele şi adresa complete ale solicitantului certificatului, nu ale unui reprezentant al acestuia.2. Se completează numai pe formularul de cerere în cazul exemplarelor vii din speciile incluse în anexa A, altele decât cele crescute în captivitate sau reproduse artificial.4. Descrierea trebuie să fie cât mai precisă posibil şi să includă un cod de 3 litere în conformitate cu anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.5/6. Se utilizează unităţile de cantitate şi/sau de masă netă prevăzute în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .7. Se completează numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data cererii.8. Se completează litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (A, B sau C) în care era inclusă specia la data cererii.9. Pentru a indica originea se utilizează unul din următoarele coduri:W Exemplare prelevate din naturăR Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut şanse extrem de reduse de a supravieţui până la maturitateD Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operaţiuni incluse în registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluţia Conf. 12.10 (Rev. CoP15), şi plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste plante sau animaleA Plante incluse în anexa A înmulţite artificial în scopuri necomerciale şi plante incluse în anexele B şi C înmulţite artificial în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste planteC Animale crescute în captivitate în conformitate cu cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleF Animale născute în captivitate, dar în cazul cărora nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în cap. XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 , precum şi părţi şi produse din aceste animaleI Exemplare confiscate sau puse sub sechestru*1)O Preconvenţie*1)---------*1) A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.U Origine necunoscută (trebuie justificată)10-12. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.13-15. Statul membru importator este, după caz, statul membru care a eliberat permisul de import pentru exemplarele respective.16. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conformă cu referinţele standard pentru nomenclatură menţionate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 .18. Se precizează cât mai multe detalii posibil şi se justifică orice omitere a informaţiilor solicitate mai sus.-----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 855 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 10 iunie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ UNIUNEA EUROPEANĂ │ CERTIFICAT DE EXPOZIŢIE ITINERANTĂ ││[SIGLA] EUROPEAN UNION │ TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE ││[CITES] ├──────────────────────────────────────────┤│ │ Original │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────┤│CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL │1. Nr. Certificat/ │ 2. Valabil până ││INTERNAŢIONAL │Certificate No │la/Valid until ││CU SPECII SĂLBATICE DE FAUNĂ ŞI │ │ ││FLORĂ PE CALE DE DISPARIŢIE │ │ ││CONVENTION ON INTERNAŢIONAL │ │ ││TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF │ │ ││WILD FAUNA AND FLORA │ │ │├───────────────────────────────────┴──┬─────────────────────┴─────────────────┤│3. Proprietarul exemplarului/ │4. Autoritatea administrativă emitentă/││exemplarelor (nume, adresa permanentă │Issuing management authority ││şi ţara înregistrării)/Owner of │ ││specimen(s) (name, permanent address │ ││and country of registration) │ ││ │ ││ ----------------------------------- │ ││Semnătura proprietarului/Signature of │ ││owner │ ││ │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│5. Condiţii speciale/Special conditions: ││ ││(a) Valabil pentru mai multe treceri transfrontaliere şi permite expunerea ││publică a exemplarelor în conformitate cu articolul 8 alin. (3) din ││Regulamentul (CE) Nr. 338/97 . Proprietarul păstrează originalul/ Valid for ││multiple cross-border movements and allowing the specimens to be displayed to ││the public in accordance with Article 8(3) Regulation (EC) No 338/97. Owner to││retain original form. ││ ││(b) Exemplarele care fac obiectul prezentului certificat nu pot fi vândute ││sau transferate, în conformitate cu dispoziţiile Regulamenului ││(CE) Nr. 338/97 , în alt stat decât statul în care expoziţia este stabilită şi ││înregistrată. Prezentul certificat nu este transferabil. În cazul în care ││exemplarele mor, sunt furate, distruse, pierdute, vândute sau tranferate în ││alt mod, proprietarul trebuie să returneze fără întârziere prezentul certficat││autorităţii de gestionare emitente/The specimen(s) covered by this certificate││may not be sold or otherwise transferred, in acompliance with the previsions ││of Regulation (EC) No 338/97, in any State other than the State in which the ││exhibition is bassed and registered. This certificate is non-transferable. ││If the specimen(s) dies, is stolen, destroyed, lost, sold, ar otherwise ││transferred, this certificate must be immediately returned by the ││owner to the issuing Management Authority. ││ ││(c) Prezentul certificat este valabil numai însoţit de un formular complemen- ││tar/This certificate is not valid unless acompanied by a continuation sheet ││ ││(d) Prezentul certificat nu aduce atingere în niciun fel dreptului statelor ││de a adopta măsuri interne mai stricte privind restricţiile sau condiţiile ││aplicabile exemplarelor care fac obiectul certificatului, în special ││în ceea ce priveşte posesia/deţinerea de animale vii/ The ││certificate shall in no way affect the right of States to adopt stricter ││measures regarding restrictions or conditions for the certified specimens, ││especially the holding/keeping of live animals. ││ ││Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care condiţiile de trans- ││port sunt conforme cu Recomandarea pentru transportul animalelor vii sau, în ││cazul transportului aerian, cu Reglementarea IATA privind animalele vii/This ││certificate is valid only if the transport conditions conform to the ││Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, ││to the IATA Live Animal Regulations │├──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤│6. Ţara de import/ │ 7. Scopul tranzacţiei/ │ 8. Timbru securizat nr./ ││ Country of import │ Purpose of the │ Security stamp No ││ │ transaction │ ││ │ │ ││ Diverse/Various │ Q │ │├──────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────────────────┤│9. Denumirea ştiinţi- │10. Descrierea exemplarului/exemplarelor, inclusiv ││fică (gen şi specie) │marcaje sau numerele de identificare, vârsta, sex/ ││şi denumirea populară │Description of specimen/s, including identifying ││a speciei/Scientific │marks or numbers, age, sex ││name (genus and │ ││species) and common │ ││name of species │ │├───────────┬──────────┴─┬────────────────┬────────────────────────────────────┤│11. Canti- │12. Anexa │13. Anexe UE/EU │14. Origine/Source ││tate/ │CITES/CITES │Annex │ ││Quantity │Appendix │ │ │├───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤│15. Ţara de│16. Numărul │17. Numărul de │18. Data achiziţionării (în cazul în││origine/ │şi data per-│înregistrare al │care exemplarul provine dintr-un ││Country of │misului/ │expoziţiei/ │stat membru al Uniunii/ Date of ││origin │Permit No │Exibition regis-│acquisition (if specimen originated ││ │and date │tration number │in a Member State of the Union) ││ │ │ │ │├───────────┴────────────┴────────────────┴────────────────────────────────────┤│19. Prezentul certificat este eliberat de/This certificate is issued by: ││ ││ ------------ ---------- ------------------------------- ││ Locul/Place Data/Date Semnătura şi ştampila oficială/ ││ Signature and official seal ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20. Condiţii suplimentare/Additional conditions ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. Aprobarea vămii (a se vedea formularul complementar)/Customs endorsement ││ (see continuation sheet) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Instructions and explanations*)---------*) Textul este redactat în limba engleză deoarece Certificatul pentru expoziţii itinerante şi Certificatul pentru bunuri personale sunt documente eliberate de către autoritatea de management din România, dar care au utilizare pe întreg teritoriul Uniunii Europene.1. A unique number should be generated by the issuing management authority for the certificate.2. The date of expiry of the document may not be more than three years after the date of issuance. Where the travelling exhibition originates from a third country the expiry date shall be no later than that indicated on the equivalent certificate from that country.3. Complete the full name, permanent address and country of the owner of the specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders the certificate invalid.4. The name, address and country of the issuing management authority should already be pre-printed on the form.5. This block has been pre-printed to indicate the validity of the certificate for multiple cross-border movements of the specimen with its exhibition for exhibition purposes only, allowing the specimens to be displayed to the public in accordance with Article 8(3) of Regulation (EC) No 338/97 and to clarify that the certificate is not to be collected but is to remain with the specimen/owner. This block also can be used to justify the omission of certain information.6. This block has been pre-printed to indicate that cross-border movement is permitted to any country accepting this certificate as a matter of naţional law.7. This block has been pre-printed with the code Q for circuses and travelling exhibitions.8. Where appropriate, indicate the number of the security stamp affixed in block 19.9. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation 865/2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.10. Describe, as precisely as possible, the specimen covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible.11. Indicate the total number of specimens. In the case of live animals it should normally be one. If more than one specimen, state 'see attached inventory'.12. Enter the number of the Appendix to the Convention (I, II or III) in which the species is listed at the time of issuance of the permit or certificate.13. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No. 338/97 (A, B or C) in which the species is listed at the time of issuance of the permit or certificate.14. Use the codes below to indicate the source. This certificate may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were acquired in, or were introduced into, the Union before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No. 338/97 became applicable to them and the code O is also used.W Specimens taken from the wildR Specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthoodA Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofC Animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofF Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereofU Source unknown (must be justified)O Pre-Convention (may be used in conjunction with any other code).15/16. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity or artificially propagated. Where this is a third country, box 16 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating in a Member State of the Union are exported from another, only the name of the Member State of origin must be mentioned in box17. This block must contain the exhibition registration number.18. Enter the date of acquisition only for specimens which were acquired in or were introduced into, the Union before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 338/97 applied to them.19. To be completed by the official who issues the certificate. A certificate may only be issued by the management authority of the country where an exhibition is based and only when the owner of the exhibition has registered full details of the specimen with that management authority. In the case of an exhibition originating in a third country, a certificate may only be issued by the management authority of the country of first destination. The name of the issuing official must be written in full. The seal, signature and, where appropriate, security stamp number, should be clearly legible.20. This block may be used to refer to naţional legislation or additional special conditions placed on the cross-border movement by the issuing management authority.21. This block has been pre-printed to refer to the attached continuation sheet, which should indicate all cross-border movements.Subject to point 5, upon expiration, this document must be returned to the issuing management authority.The holder or his authorised representative shall surrender the original of this certificate (form 1) - and, where applicable, the travelling exhibition certificate issued by a third country - for verification purposes and submit the accompanying continuation sheet or (where the certificate is issued on the basis of an equivalent certificate from a third country) the two continuation sheets and copies thereof to a customs office designated in accordance with Article 12(1) of Regulation (EC) No 338/97. The customs office shall, after completing the continuation sheet or sheets, return the original of this certificate (form 1), the original certificate issued by a third country (where applicable) - and the continuation sheet or sheets - to the holder or to his authorised representative and forward an endorsed copy of the continuation sheet of the certificate issued by Member State's management authority to the relevant management authority in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No 865/2006┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ UNIUNEA EUROPEANĂ │ CERTIFICAT DE EXPOZIŢIE ITINERANTĂ ││[SIGLA] EUROPEAN UNION │ TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE ││[CITES] ├──────────────────────────────────────────┤│ │Exemplar pentru autoritatea emitentă/Copy ││ │for issuing authority │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────┤│CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL │1. Nr. Certificat/ │ 2. Valabil până ││INTERNAŢIONAL │Certificate No │la/Valid until ││CU SPECII SĂLBATICE DE FAUNĂ ŞI │ │ ││FLORĂ PE CALE DE DISPARIŢIE │ │ ││CONVENTION ON INTERNAŢIONAL │ │ ││TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF │ │ ││WILD FAUNA AND FLORA │ │ │├───────────────────────────────────┴──┬─────────────────────┴─────────────────┤│3. Proprietarul exemplarului/ │4. Autoritatea administrativă emitentă/││exemplarelor (nume, adresa permanentă │Issuing management authority ││şi ţara înregistrării)/Owner of │ ││specimen(s) (name, permanent address │ ││and country of registration) │ ││ │ ││ ----------------------------------- │ ││Semnătura proprietarului/Signature of │ ││owner │ ││ │ │├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│5. Condiţii speciale/ Special conditions: ││ ││(a) Valabil pentru mai multe treceri transfrontaliere şi permite expunerea ││publică a exemplarelor în conformitate cu articolul 8 alin. (3) din ││Regulamentul (CE) Nr. 338/97 . Proprietarul păstrează originalul/ Valid for ││multiple cross-border movements and allowing the specimens to be displayed to ││the public in accordance with Article 8(3) Regulation (EC) No 338/97. Owner to││retain original form. ││ ││(b) Exemplarele care fac obiectul prezentului certificat nu pot fi vândute ││sau transferate, în conformitate cu dispoziţiile Regulamenului ││(CE) Nr. 338/97 , în alt stat decât statul în care expoziţia este stabilită şi ││înregistrată. Prezentul certificat nu este transferabil. În cazul în care ││exemplarele mor, sunt furate, distruse, pierdute, vândute sau tranferate în ││alt mod, proprietarul trebuie să returneze fără întârziere prezentul certficat││autorităţii de gestionare emitente/The specimen(s) covered by this certificate││may not be sold or otherwise transferred, in acompliance with the previsions ││of Regulation (EC) No 338/97, in any State other than the State in which the ││exhibition is bassed and registered. This certificate is non-transferable. ││If the specimen(s) dies, is stolen, destroyed, lost, sold, ar otherwise ││transferred, this certificate must be immediately returned by the ││owner to the issuing Management Authority. ││ ││(c) Prezentul certificat este valabil numai însoţit de un formular complemen- ││tar/This certificate is not valid unless acompanied by a continuation sheet ││ ││(d) Prezentul certificat nu aduce atingere în niciun fel dreptului statelor ││de a adopta măsuri interne mai stricte privind restricţiile sau condiţiile ││aplicabile exemplarelor care fac obiectul certificatului, în special ││în ceea ce priveşte posesia/deţinerea de animale vii/ The ││certificate shall in no way affect the right of states to adopt stricter ││measures regarding restrictions or conditions for the certified specimens, ││especially the holding/keeping of live animals. ││ ││Prezentul certificat este valabil numai în cazul în care condiţiile de trans- ││port sunt conforme cu Recomandarea pentru transportul animalelor vii sau, în ││cazul transportului aerian, cu Reglementarea IATA privind animalele vii/This ││certificate is valid only if the transport conditions conform to the ││Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, ││to the IATA Live Animal Regulations │├──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤│6. Ţara de import/ │ 7. Scopul tranzacţiei/ │ 8. Timbru securizat nr./ ││ Country of import │ Purpose of the │ Security stamp No ││ │ transaction │ ││ │ │ ││ Diverse/Various │ Q │ │├──────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────────────────┤│9. Denumirea ştiinţi- │10. Descrierea exemplarului/exemplarelor, inclusiv ││fică (gen şi specie) │marcaje sau numerele de identificare, vârsta, sex/ ││şi denumirea populară │Description of specimen/s, including identifying ││a speciei/Scientific │marks or numbers, age, sex ││name (genus and │ ││species) and common │ ││name of species │ │├───────────┬──────────┴─┬────────────────┬────────────────────────────────────┤│11. Canti- │12. Anexa │13. Anexe UE/EU │14. Origine/Source ││tate/ │CITES/CITES │Annex │ ││Quantity │Appendix │ │ │├───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤│15. Ţara de│16. Numărul │17. Numărul de │18. Data achiziţionării (în cazul în││origine/ │şi data per-│înregistrare al │care exemplarul provine dintr-un ││Country of │misului/ │expoziţiei/ │stat membru al Uniunii/ Date of ││origin │Permit No │Exibition regis-│acquisition (if specimen originated ││ │and date │tration number │in a Member State of the Union) ││ │ │ │ │├───────────┴────────────┴────────────────┴────────────────────────────────────┤│19. Prezentul certificat este eliberat de/This certificate is issued by: ││ ││ ------------ ---------- ------------------------------- ││ Locul/Place Data/Date Semnătura şi ştampila oficială/ ││ Signature and official seal ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20. Condiţii suplimentare/Additional conditions ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. Aprobarea vămii (a se vedea formularul complementar)/Customs endorsement ││ (see continuation sheet) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│ UNIUNEA EUROPEANĂ │ CERTIFICAT DE EXPOZIŢIE ITINERANTĂ ││ [SIGLA] EUROPEAN UNION │ TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE ││ [CITES] ├──────────────────────────────────────────┤│ │ Cerere/ Application │├───────────────────────────────────┼────────────────────────┬─────────────────┤│CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL │1. Nr. Certificat/ │ 2. Valabil până ││INTERNAŢIONAL │Certificate No │la/Valid until ││CU SPECII SĂLBATICE DE FAUNĂ ŞI │ │ ││FLORĂ PE CALE DE DISPARIŢIE │ │ ││CONVENTION ON INTERNAŢIONAL │ │ ││TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF │ │ ││WILD FAUNA AND FLORA │ │ │├───────────────────────────────────┴──┬─────────────────────┴─────────────────┤│3. Proprietarul exemplarului/ │4. Autoritatea administrativă emitentă/││exemplarelor (nume, adresa permanentă │Issuing management authority ││şi ţara înregistrării)/Owner of │ ││specimen(s) (name, permanent address │ ││and country of registration) │ ││ │ ││------------------------------------- │ ││Semnătura proprietarului/Signature of │ ││owner │ ││ │ │├──────────────────────┬───────────────┴───────────┬───────────────────────────┤│6. Ţara de import/ │ 7. Scopul tranzacţiei/ │ 8. Timbru securizat nr./ ││ Country of import │ Purpose of the │ Security stamp No ││ │ transaction │ ││ │ │ ││ Diverse/Various │ Q │ │├──────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────────────────┤│9. Denumirea ştiinţi- │10. Descrierea exemplarului/exemplarelor, inclusiv ││fică (gen şi specie) │marcaje sau numerele de identificare, vârsta, sex/ ││şi denumirea populară │Description of specimen/s, including identifying ││a speciei/Scientific │marks or numbers, age, sex ││name (genus and │ ││species) and common │ ││name of species │ │├───────────┬──────────┴─┬────────────────┬────────────────────────────────────┤│11. Canti- │12. Anexa │13. Anexe UE/EU │14. Origine/Source ││tate/ │CITES/CITES │Annex │ ││Quantity │Appendix │ │ │├───────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────────────────────┤│15. Ţara de│16. Numărul │17. Numărul de │18. Data achiziţionării (în cazul în││origine/ │şi data per-│înregistrare al │care exemplarul provine dintr-un ││Country of │misului/ │expoziţiei/ │stat membru al Uniunii/ Date of ││origin: │Permit No │Exibition regis-│acquisition (if specimen originated ││ │and date │tration number │in a Member State of the Union) ││ │ │ │ │├───────────┴────────────┴────────────────┴────────────────────────────────────┤│19. Prin prezenta solicit certificatul menţionat anterior/ I hereby ││apply for the certificate indicated above. ││ ││ Observaţii/Remarks ││ ││ Anexez documentele justificative││ necesare şi declar că toate ││ informaţiile furnizate sunt, ││ după cunoştinţa mea, exacte. ││ Declar că nico cerere de ││ certificat pentru exemplarele ││ descrise nu a fost respinsă ││ anterior./ I attach the ││ necessary documentary evidence ││ and declare that all the ││ particulars provided are to ││ the best of my knowledge and ││ belief correct. I declare that ││ an application for a permit/ ││ certificate for the above ││ specimens was not previously ││ rejected. ││ ││Animalele vii sunt transportate în ││conformitate cu Recomandările CITES pentru ││transportul şi pregătirea transportului de ││animale sălbatice vii sau, în cazul ││transportului aerian, în conformitate ││Reglementarea privind animalele vii ││publicată de Asiciaţia Internaţională de ││Transport Aerian (IATA)/Live animals will ││be transported in compliance with the -------------------- ││CITES Guidelines for the Transport Semnătura/Signature ││and Preparation for Shipment of Live Wild ││Animals or, in the case of air transport, ││the Live Animals Regulations published by ││the Internaţional Air Transport Association ---------------------- ││(IATA) Numele solicitantului/ ││ Name of Applicant ││ ││ ---------------------------- ││ Locul şi data/Place and date ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Instructions and explanations*)--------*) Textul este redactat în limba engleză deoarece Certificatul pentru expoziţii itinerante şi Certificatul pentru bunuri personale sunt documente eliberate de către autoritatea de management din România, dar care au utilizare pe întreg teritoriul Uniunii Europene.3. Complete the full name, permanent address and country of the owner of the specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders the certificate invalid.8. Where appropriate, indicate the number of the security stamp affixed in block 19.9. The scientific name must be in accordance with the standard references for nomenclature referred to in Annex VIII to Regulation 865/2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.10. Describe, as precisely as possible, the specimen covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible.11. Indicate the total number of specimens. In the case of live animals it should normally be one. If more than one specimen, state 'see attached inventory'.12. Enter the number of the Appendix to the Convention (I, II or III) in which the species is listed at the time of issuance of application.13. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No. 338/97 (A, B or C) in which the species is listed at the time of issuance application.14. Use the codes below to indicate the source. This certificate may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were acquired in, or were introduced into, the Union before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No. 338/97 became applicable to them and the code O is also used.W Specimens taken from the wildR Specimens of animals reared in a controlled environment, taken as eggs or juveniles from the wild, where they would otherwise have had a very low probability of surviving to adulthoodA Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofC Animals bred in captivity in accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofF Animals born in captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereofU Source unknown (must be justified)O Pre-Convention (may be used in conjunction with any other code).15/16. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred in captivity or artificially propagated. Where this is a third country, box 16 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating in a Member State of the Union are exported from another, only the name of the Member State of origin must be mentioned in box 15.17. This block must contain the exhibition registration number.18. Enter the date of acquisition only for specimens which were acquired in or were introduced into, the Union before the provisions relating to species listed in Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 338/97 applied to them.19. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information required above.-----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 855 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 10 iunie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION──┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐1 │ 1. Importator/Importer │NOTIFICARE DE IMPORT/ │Nr./No. │──┤ │IMPORT NOTIFICATION │ │O │ ├─────────────────────────────────┴──────────┤R │ │Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului │I │ │şi Regulamentul (CE) nr. 865/2006 privind │G │ │protecţia speciilor faunei şi florei │I │ │sălbatice prin controlul comerţului cu │N │ │acestea │A │ │Council Regulation (EC) No 338/97 │L │ │and Commission Regulation (EC) No 865/2006 │  │ │on the protection of species of wild fauna │  │ │and flora by regulating trade therein │  ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤  │2. Statul membru importator/ │3. Data importului/Date of import │  │Member State of import │ │  ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤  │4. Ţara de origine/Country of │5. Ţara (re)exportatoare/Country of │  │origin │ (re)-export │  ├─┬─────────────────────────────┼──────────────────────────┬─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │A│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │──┤ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤ 1│ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │──┤ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │B│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │C│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │D│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │E│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │F│ │ species │ │  ├─┴─────────────────────────────┴──────────┬───────────────┴─────────────────┤  │13. Pentru exemplarele de mai sus din │14. Ştampila oficială a biroului │  │speciile incluse în anexa III CITES, │vamal de frontieră/Official stamp│  │anexez documentele necesare provenind │of border customs office: │  │din ţara (re)exportatoare/For specimens │ │  │above wich are of species listed in Appen-│ │  │dix III to Cites, I attach the necessary │ │  │documents from the (re)-exporting country.│ │  │ │ │  │ │ │  │───────────────────────────────────────── │ │  │Semnătura importatorului sau a reprezen- │ │  │tantului autorizat al acestuia/Signature │ │  │of importer or his authorised │ │  │reprezentative │ │  │ │ │  │ │ │──┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Se indică numele şi adresa complete ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.4. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au fost crescute în captivitate sau au fost reproduse artificial.5. Se aplică numai dacă ţara din care se importă exemplarele nu este ţara de origine.6. Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.9. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.10. Se indică III pentru speciile incluse în apendicele III la CITES.12. Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.13. Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) şi "exemplarul pentru importator" (formularul nr. 2) semnate şi, după caz, însoţite de documentele din ţara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.14. Biroul vamal trimite exemplarul original ştampilat (formularul nr. 1) autorităţii de gestionare din ţara sa şi returnează "exemplarul pentru importator" (formularul nr. 2), de asemenea ştampilat, importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.    UNIUNEA EUROPEANĂ/EUROPEAN UNION──┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐2 │ 1. Importator/Importer │NOTIFICARE DE IMPORT/ │Nr./No. │──┤ │IMPORT NOTIFICATION │ │E │ ├─────────────────────────────────┴──────────┤X │ │Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului │E │ │şi Regulamentul (CE) nr. 865/2006 privind │M │ │protecţia speciilor faunei şi florei │P │ │sălbatice prin controlul comerţului cu │L │ │acestea │A │ │Council Regulation (EC) No 338/97 │R │ │and Commission Regulation (EC) No 865/2006 │  │ │on the protection of species of wild fauna │p │ │and flora by regulating trade therein │e ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤n │2. Statul membru importator/ │3. Data importului/Date of import │t │Member State of import │ │r ├───────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤u │4. Ţara de origine/Country of │5. Ţara (re)exportatoare/Country of │  │origin │ (re)-export │i ├─┬─────────────────────────────┼──────────────────────────┬─────────────────┤m │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │p │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │o │ │numărul documentului de (re) │ │ │r │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤t │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │a │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │t │ │(including source code and │ of species │ │o │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤r │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │ /│ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │C │A│ │ species │ │O ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤P │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │Y │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │f │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤o │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │r │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │t │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤h │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │e │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │B│ │ species │ │i ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤m │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │p │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │o │ │numărul documentului de (re) │ │ │r │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤t │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │e │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │r │ │(including source code and │ of species │ │──┤ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤2 │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │──┤ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │C│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │D│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │E│ │ species │ │  ├─┼─────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │6. Descrierea exemplarelor │7. Masă netă (kg)/ │8. Cantitate/ │  │ │(inclusiv codul de origine şi│ Net mass (kg) │ Quantity │  │ │numărul documentului de (re) │ │ │  │ │export pentru speciile inclu-├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │se în anexa III la CITES)/ │9. Denumirea ştiinţifică a│10. Anexa CITES/ │  │ │Description of specimens │ speciei/Scientific name│ CITES Appendix │  │ │(including source code and │ of species │ │  │ │(re)-export document number ├──────────────────────────┼─────────────────┤  │ │for CITES appendix III │11. Denumirea populară a │12. Anexa UE/EU │  │ │species) │ speciei/Common name of│ Annex │  │F│ │ species │ │  ├─┴─────────────────────────────┴──────────┬───────────────┴─────────────────┤  │13. Pentru exemplarele de mai sus din │14. Ştampila oficială a biroului │  │speciile incluse în anexa III CITES, │vamal de frontieră/Official stamp│  │anexez documentele necesare provenind │of border customs office: │  │din ţara (re)exportatoare/For specimens │ │  │above wich are of species listed in Appen-│ │  │dix III to Cites, I attach the necessary │ │  │documents from the (re)-exporting country.│ │  │ │ │  │ │ │  │───────────────────────────────────────── │ │  │Semnătura importatorului sau a reprezen- │ │  │tantului autorizat al acestuia/Signature │ │  │of importer or his authorised │ │  │reprezentative │ │  │ │ │  │ │ │──┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘Instrucţiuni şi explicaţii1. Se indică numele şi adresa complete ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.4. Ţara de origine este ţara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut şi au fost crescute în captivitate sau au fost reproduse artificial.5. Se aplică numai dacă ţara din care se importă exemplarele nu este ţara de origine.6. Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.9. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea.10. Se indică III pentru speciile incluse în apendicele III la CITES.12. Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.13. Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) şi "exemplarul pentru importator" (formularul nr. 2) semnate şi, după caz, însoţite de documentele din ţara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.14. Biroul vamal trimite exemplarul original ştampilat (formularul nr. 1) autorităţii de gestionare din ţara sa şi returnează "exemplarul pentru importator" (formularul nr. 2), de asemenea ştampilat, importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.-----------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 855 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 10 iunie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 6┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ Convenţia privind comerţul internaţional││ cu specii sălbatice de faună şi floră ││ [SIGLA] pe cale de dispariţie ││ [CITES] Convention on Internaţional Trade in ││ Endangered Species of Wild Fauna and ││ Flora ││ ││ Art. VII alin. (6)/Article VII(6) ││ ││ MATERIAL ŞTIINŢIFIC / ││ SCIENTIFIC MATERIAL ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ 1. Conţinut/Contents: │ ││ │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ 2. Expeditor (numele şi adresa complete)/From (full name and │ ││ │ address): │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ 3. Numărul de înregistrare/Registration No: ││ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ 4. Destinatar (numele şi adresa complete) / To (full name and │ ││ │ address): │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ││ 5. Numărul de înregistrare/Registration No: ││ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ ││ ││ Eticheta nr./Label No: ││ ││ ││..................................................................... ││ ││ Cupon care se returnează autorităţii de gestionare imediat după utilizare / ││ This part to be returned to the management authority immediately after use: ││ ││ Numărul de înregistrare al expeditorului/ ││ Registration No of sender: ││ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ ││ ││ Numărul de înregistrare al destinatarului/ ││ Registration No of recipient: ││ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ││ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ ││ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ Conţinut/Contents: │ ││ │ │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ Eticheta nr./Label No: ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-----------Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 5 din ORDINUL nr. 855 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 10 iunie 2013, potrivit art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 7FIŞA DE ÎNREGISTRARE A SOLICITANTULUIÎnregistrată cu nr. ........................din ...................................... la:MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│ Numele şi adresa solicitantului: │ Numele şi datele de contact ale ││ │ reprezentantului legal: ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │├────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤│ Activitatea principala (codul CAEN pentru activitatea pe care o desfăşoară): ││ ││ Cod unic de înregistrare: din data de: ││ ││ Seria şi numărul Certificatului de înregistrare ││ la Registrul Comerţului: din data de: ││ ││ Atribut fiscal: din data de: ││ ││ Nr. de ordine din registrul comerţului: ││ ││ Data eliberării Certificatului de înregistrare: ││ ││ ││ Data: Semnătura*): ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      *) Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul        Penal, ca toate informaţiile furnizate sunt reale şi reprezintă toate        informaţii pe care le deţin.  +  Anexa 8FIŞA DE ÎNREGISTRARE A CRESCĂTORIILOR ŞI ASPECIMENELOR DEŢINUTE SAU AFLATE ÎN PROPRIETATE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Aplicantul: ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Nume:........................................... ││ ││ Adresa: .................................................... ││ ││ ............................................................ ││ ││ ............................................................ ││ ││ ............................................................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Specia │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ Denumire ştiinţifică ......................................... ││ ││ Denumire populara ............................................ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ 3. Metoda de marcare │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ Tipul de marca: │ Adresa unde specimenul este păstrat: ││ │ ││ ................................ │ .............................. ││ │ ││ ................................ │ .............................. ││ Numărul mărcii: │ ││ │ ││ ................................ │ .............................. ││ │ ││ ................................ │ .............................. │├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ 4. Alte detalii ││ │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│Sexul (se bifează căsuţa │ Metoda de creştere (se bifează căsuţa││corespunzătoare) │ corespunzătoare): ││ Mascul [] Femela [] │ ││ Necunoscut [] │ Crescut de părinţi [] ││Data la care a eclozat sau s-a │ Crescut de părinţi adoptivi [] ││ │ Crescut în ferma [] ││născut: ......../........./........... │ Crescute direct de om (în ││ │ gospodărie) [] ││ │ Altele [] ││Numărul altor specimene născute în │ ││ │ Pentru "altele", specificaţi mai jos:││acelaşi cuib: ....................... │ ││ │ ││Deţinătorul specimenului la naştere: │ ............................... ││ │ ││............................ │ ............................... │├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ 5. Ascendenţă │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ Genitorul femel │ Genitorul mascul ││ │ ││ Denumirea ştiinţifică: .............. │ Denumirea ştiinţifică: ............. ││ │ ││ Denumirea populara: ................. │ Denumirea populara: ................ ││ │ ││ Tipul de marca: .................... │ Tipul de marca: .................... ││ │ ││ Numărul mărcii: ..................... │ Numărul mărcii: .................... ││ │ ││ Originea(bifaţi căsuţa │ Originea(bifaţi căsuţa ││ corespunzătoare): │ corespunzătoare): ││ │ ││ Crescut în captivitate [] │ Crescut în captivitate [] ││ Ranite preluate din sălbăticie [] │ Ranite preluate din sălbăticie [] ││ Preluate din sălbăticie cu │ Preluate din sălbăticie cu ││ autorizaţie [] │ autorizaţie [] ││ Altele [] │ Altele [] ││ Pentru "altele", specificaţi mai jos: │ Pentru "altele", specificaţi mai jos:││ │ ││ ................................ │ .............................. ││ │ ││ ................................ │ .............................. │├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ 6. Situaţia animalului │├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ Bifaţi căsuţa corespunzătoare. │ Detalii referitoare la cel căruia ││ │ animalul i-a fost încredinţat. ││ Mort [] (la data de ...../...../.....)│ ││ Vândut [] (la data de ..../..../.....)│ Nume: ............................ ││ Cadou [] (la data de ..../..../.....) │ ││ Exportat [] (la data de .../.../....) │ Adresa: .......................... ││ Altele [] (la data de .../.../....) │ ││ │ .................................. │├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤│ Declaraţie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Declar că informaţiile pe care le-am furnizat în secţiunile 1 până la 6 din ││ acest formular sunt reale şi corecte. ││ ││ Numele: .......................... ││ ││ Data: ............................ ││ ││ Semnătura: ....................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 9TARIFELEpentru eliberarea permiselor de import, export şi acertificatelor de reexport, precum şi a certificatelorprevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97 , cumodificările şi completările ulterioare*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐│ Denumirea tarifului │Suma│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤│Analiză documentaţie şi eliberare permis CITES în cazul importului, exportului sau │ ││reexportului, inclusiv a documentaţiei de eliberare a certificatului pentru bunuri │ ││personale/certificatului pentru expoziţii itinerante/certificatului pentru utilizare în │ ││interiorul Comunităţii Europene │ 100│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘------------Anexa 9 a fost înlocuită cu anexa 4 din ORDINUL nr. 865 din 3 iunie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 17 iunie 2014, conform modificării aduse de art. III din acelaşi act normativ.  +  Anexa 10FIŞA DE CAPTURA PENTRU STURIONInr....... din ...........Societatea Comercială ......... (asociaţie familială, persoana fizica, autorizata)Numele şi prenumele pescarului (sau ale pescarilor) ....................Numărul permisului (sau al permiselor) de pescuit ......................Punctul de colectare: ..................................................Denumirea zonei de pescuit: ............................................Denumirea uneltei de pescuit: ..........................................Data capturării: .......................................................Caracteristicile capturilor┌───────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┐│ Specia │ Exemplarul 1 │ Exemplarul 2 │ Exemplarul 3 │ Exemplarul 4 │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│Sexul │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│Lungimea │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│Greutate totală│ │ │ │ │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│din care, │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│după eviscerare│ │ │ │ │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│Greutatea │ │ │ │ ││icrelor │ │ │ │ │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤│Greutatea │ │ │ │ ││laptilor │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┘Semnătura pescarului .................................................Viza punctului de colectare care a înregistrat captura ...............VIZE PERIODICE:Inspectorul piscicol sau agentul ecolog ..............................Data verificării: .................NOTA:Fişa de captura se depune la administratorii de resurse piscicole în conformitate cu Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la data capturării. Nerespectarea termenului duce la retragerea permisului de pescuit şi aplicarea penalităţilor legale în vigoare.  +  Anexa 11DECLARAŢIESubsemnatul ............ domiciliat în ........................ posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. ........... în calitate de reprezentant al persoanei juridice autorizate, denumita ............., cu sediul în ........ str. ............ nr. ........., judeţul (sectorul) .............. înscrisă la Camera de Comerţ şi Industrie cu certificatul de înmatriculare nr. ....... din ........, declar pe propria răspundere următoarele:- activitatea pentru care solicit Permis CITES pentru export sturioni şi produse din sturioni este cuprinsă în obiectul de activitate înscris la camera de comerţ şi industrie;- documentele depuse pentru obţinerea Permisului CITES pentru export sturioni şi produse din sturioni sunt conforme cu realitatea şi sunt în evidentele contabile ale societăţii comerciale pe care o reprezint şi atestă provenienţa legală a produselor obţinute;- veniturile obţinute sunt declarate conform normelor legale, pentru a se aplica, după caz, impozitul pe venitul global;- cunosc prevederile legale privind legislaţia de protecţie a mediului;- menţionez că societatea comercială pe care o reprezint nu a fost sancţionată în ultimul an pentru încălcarea legilor în vigoare referitoare la pescuitul şi protecţia sturionilor.Drept care semnez prezenta declaraţie.Data ................................Semnătura,.....................................------