LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*actualizata*)privind Codul de conduita a functionarilor publici(actualizata până la data de 24 martie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 23 februarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 24 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Domeniul de aplicare şi principii generale  +  Articolul 1Domeniul de aplicare (1) Codul de conduita a functionarilor publici, denumit în continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor publici. (2) Normele de conduita profesionala prevăzute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru persoanele care ocupa o functie publică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome, denumite în continuare autorităţi şi institutii publice.----------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.  +  Articolul 2ObiectiveObiectivele prezentului cod de conduita urmaresc să asigure cresterea calităţii serviciului public, o buna administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea birocratiei şi a faptelor de corupţie din administratia publică, prin: a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare crearii şi mentinerii la nivel înalt a prestigiului institutiei functiei publice şi al functionarilor publici; b) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit să se astepte din partea functionarilor publici în exercitarea functiilor publice; c) crearea unui climat de incredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.  +  Articolul 3Principii generalePrincipiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele: a) suprematia Constituţiei şi a legii, principiu conform caruia funcţionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia şi legile tarii; b) prioritatea interesului public, principiu conform caruia funcţionarii publici au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, în exercitarea functiei publice; c) asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform caruia funcţionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic în situaţii identice sau similare; d) profesionalismul, principiu conform caruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţa, eficienta, corectitudine şi constiinciozitate; e) imparţialitatea şi independenta, principiu conform caruia funcţionarii publici sunt obligati să aibă o atitudine obiectiva, neutra faţă de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, în exercitarea functiei publice; f) integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis să solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea functiei publice pe care o deţin sau sa abuzeze în vreun fel de aceasta functie; g) libertatea gandirii şi a exprimarii, principiu conform caruia funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri; h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform caruia în exercitarea functiei publice şi în indeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de buna-credinta; i) deschiderea şi transparenta, principiu conform caruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea functiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.  +  Articolul 4TermeniÎn înţelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) functionar public - persoana numita intr-o functie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici; b) functie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competentelor sale; c) interes public - acel interes care implica garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertatilor şi intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna şi tratatele internationale la care România este parte; d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de către funcţionarii publici prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii functiei publice; e) conflict de interese - acea situaţie sau imprejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al functionarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenta şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori indeplinirea la timp şi cu obiectivitate a indatoririlor care îi revin în exercitarea functiei publice deţinute; f) informatie de interes public - orice informatie care priveste activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei; g) informatie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoană identificata sau identificabila.  +  Capitolul II Norme generale de conduita profesionala a functionarilor publici  +  Articolul 5Asigurarea unui serviciu public de calitate (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practica, în scopul realizării competentelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice. (2) În exercitarea functiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga şi a menţine increderea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 6Loialitatea faţă de Constitutie şi lege (1) Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constitutia, legile tarii şi sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. (2) Funcţionarii publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice deţinute.  +  Articolul 7Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a apara în mod loial prestigiul autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. (2) Functionarilor publici le este interzis: a) sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; b) sa faca aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de solutionare şi în care autoritatea sau institutia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte; c) sa dezvaluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decat cele prevăzute de lege; d) sa dezvaluie informaţiile la care au acces în exercitarea functiei publice, dacă aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; e) sa acorde asistenţa şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovarii de acţiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau autorităţii ori institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. (4) Dezvaluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autorităţi ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducătorului autorităţii sau institutiei publice în care functionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea. (5) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legala a functionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesati, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul functionarului public de a face sesizari în baza Legii nr. 571/2004privind protectia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnaleaza încălcări ale legii.-----------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.  +  Articolul 8Libertatea opiniilor (1) În indeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea functiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (2) În activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lasă influentati de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine concilianta şi sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.  +  Articolul 9Activitatea publică (1) Relatiile cu mijloacele de informare în masa se asigura de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducatorul autorităţii sau institutiei publice, în condiţiile legii. (2) Funcţionarii publici desemnaţi sa participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficiala, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducatorul autorităţii ori institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. (3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autorităţii ori institutiei publice în cadrul careia îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 10Activitatea politicaÎn exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis: a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; b) sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la functii de demnitate publică; c) sa colaboreze, în afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; d) sa afiseze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.  +  Articolul 11Folosirea imaginiiÎn considerarea functiei publice deţinute, functionarilor publici le este interzis sa proprii permita utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.  +  Articolul 12Cadrul relatiilor (1) În relatiile cu personalul din cadrul autorităţii sau institutiei publice în care îşi în exercitarea desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligati functiei publice să aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine şi amabilitate. (2) Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei şi demnitatii persoanelor din cadrul autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea functiei publice, prin: a) intrebuintarea unor expresii jignitoare; b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private; c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase. (3) Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine impartiala şi justificata pentru rezolvarea clara şi eficienta a problemelor cetatenilor. Funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalitatii cetatenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: a) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situaţii de fapt; b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materiala, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte. (4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienta activităţii, precum şi cresterea calităţii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.  +  Articolul 13Conduita în cadrul relatiilor internationale (1) Funcţionarii publici care reprezinta autoritatea sau institutia publică în cadrul unor organizaţii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii şi alte activităţi cu caracter international au obligaţia sa promoveze o imagine favorabila tarii şi autorităţii sau institutiei publice pe care o reprezinta. (2) În relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internationale. (3) În deplasarile externe, funcţionarii publici sunt obligati să aibă o conduita corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisa incalcarea legilor şi obiceiurilor tarii gazda.  +  Articolul 14Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelorFuncţionarii publici nu trebuie să solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea functiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensa în raport cu aceste functii.  +  Articolul 15Participarea la procesul de luare a deciziilor (1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia sa actioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi impartial. (2) Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de către autoritatea sau institutia publică, de către alti functionari publici, precum şi indeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.  +  Articolul 16Obiectivitate în evaluare (1) În exercitarea atribuţiilor specifice functiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de sanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în functia publică pentru funcţionarii publici din subordine. (2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia sa examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice formă de favoritism ori discriminare. (3) Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea în functia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 17Folosirea prerogativelor de putere publică (1) Este interzisa folosirea de către funcţionarii publici, în alte scopuri decat cele prevăzute de lege, a prerogativelor functiei publice deţinute. (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. (3) Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o deţin sau relatiile pe care le-au stabilit în exercitarea functiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. (4) Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici să se inscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.  +  Articolul 18Utilizarea resurselor publice (1) Funcţionarii publici sunt obligati să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricărui prejudiciu, actionand în orice situaţie ca un bun proprietar. (2) Funcţionarii publici au obligaţia sa foloseasca timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau institutiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente functiei publice deţinute. (3) Funcţionarii publici trebuie să propuna şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utila şi eficienta a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale. (4) Functionarilor publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.  +  Articolul 19Limitarea participării la achizitii, concesionari sau închirieri (1) Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii în condiţiile legii, cu excepţia urmatoarelor cazuri: a) când a luat cunoştinţa, în cursul sau ca urmare a indeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza să fie vandute; b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv; c) când poate influenţa operaţiunile de vanzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vanzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decat cele prevăzute de lege.  +  Capitolul IIICoordonarea, monitorizarea şi controlul aplicarii normelor de conduita profesionala---------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.  +  Articolul 20Rolul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici (1) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduita, exercitand urmatoarele atribuţii: a) urmareste aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a prevederilor prezentului cod de conduita; b) elaboreaza studii şi analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduita; c) colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apararea intereselor legitime ale cetatenilor în relaţia cu funcţionarii publici.---------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. (2) Prin activitatea sa, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici nu poate influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplina din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 20^1Rolul autorităţilor şi instituţiilor publice (1) În scopul aplicarii eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduita, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor desemna un functionar public, de regula din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etica şi monitorizarea respectarii normelor de conduita. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercita urmatoarele atribuţii: a) acordarea de consultanţă şi asistenţa functionarilor publici din cadrul autorităţii sau institutiei publice cu privire la respectarea normelor de conduita; b) monitorizarea aplicarii prevederilor prezentului cod de conduita în cadrul autorităţii sau institutiei publice; c) intocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau institutiei publice. (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducatorul autorităţii sau institutiei publice sau prin completarea fisei postului cu atributia distincta de consiliere etica şi monitorizare a respectarii normelor de conduita. (4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de conducatorul autorităţii sau institutiei publice, se comunică functionarilor publici din cadrul autorităţii sau institutiei publice şi se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici. (5) Rapoartele autorităţilor şi instituţiilor publice privind respectarea normelor de conduita vor fi centralizate intr-o baza de date necesară pentru: a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala, inclusiv a constrangerilor sau amenintarilor exercitate asupra unui functionar public pentru a-l determina sa incalce dispozitii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzator; b) identificarea modalitatilor de prevenire a încălcării normelor de conduita profesionala; c) adoptarea masurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.---------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.---------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.---------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.  +  Articolul 23Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduita (1) Raportul anual cu privire la managementul functiei publice şi al functionarilor publici, care se întocmeşte de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, trebuie să cuprindă şi urmatoarele date: a) numărul şi obiectul sesizarilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduita profesionala; b) categoriile şi numărul de functionari publici care au încălcat normele de conduita morala şi profesionala; c) cauzele şi consecintele nerespectarii prevederilor prezentului cod de conduita; d) evidentierea cazurilor în care functionarilor publici li s-a cerut sa actioneze sub presiunea factorului politic. (2) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezinta un interes deosebit pentru opinia publică.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 24Raspunderea (1) Incalcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici, în condiţiile legii. (2) Comisiile de disciplina au competenţa de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita şi de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, în condiţiile legii.(2^1) Funcţionarii publici nu pot fi sanctionati sau prejudiciati în niciun fel pentru sesizarea cu buna-credinta a comisiei de disciplina competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduita.---------------Alin. (2^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 50 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. (3) În cazurile în care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penala competente, în condiţiile legii. (4) Funcţionarii publici raspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, creeaza prejudicii persoanelor fizice sau juridice.  +  Articolul 25Armonizarea regulamentelor interne de organizare şi functionareÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice vor armoniza regulamentele interne de organizare şi functionare sau codurile de conduita specifice, potrivit dispoziţiilor prezentului cod de conduita, în functie de domeniul lor de activitate.  +  Articolul 26Asigurarea publicităţiiPentru informarea cetatenilor, compartimentele de relatii publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a asigura publicitatea şi de a afisa codul de conduita la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, într-un loc vizibil.  +  Articolul 27Intrarea în vigoarePrezentul cod de conduita intră în vigoare la 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 5 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 18 februarie 2004.Nr. 7.----------