HOTĂRÂRE nr. 244 din 7 martie 2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007  În scopul asigurării aplicării în România, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor în scopul întăririi cooperării dintre autoritățile cu atribuții în aplicarea legislației la nivel european în acest domeniu.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ca birou unic de legătură responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.(2) Autoritățile competente să asigure aplicarea legislației în domeniul protecției consumatorilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 364 din 9 decembrie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Ion-Mircea Plângu
  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor,
  Marian Zlotea,
  secretar de stat
  București, 7 martie 2007.Nr. 244.  +  ANEXĂ
  AUTORITĂȚILE NAȚIONALE COMPETENTE
  desemnate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
  din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației
  în materie de protecție a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului")
  Directiva transpusă Legislația națională Autorități competente
  1.Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEEa Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ("Directiva privind practicile comercialeneloiale"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 149 din11 iunie 2005 Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  2.Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 133 din 22 mai 2008 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  3.Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 95 din 15 aprilie 2010 - art. 9, 10,11, 19-26 Legea audiovizualului nr. 504/2002,publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 174 din 11 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 30 iunie 2012 Consiliul Național al Audiovizualului
  4.Directiva (UE) 2.302/2015 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 și a Directivei 2011/83/UEale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 11 decembrie 2015 Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 23 august 2018Ministerul Turismului, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială/agențiile județene pentru plăți și inspecție socială
  5.Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele în contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 95 din 21 aprilie 1993 Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, cu modificările și completările ulterioare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  6.Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind protecția consumatorilor în ceea ce privește anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosință a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanță cu drept de folosință pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 33 din 3 februarie 2009 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2011pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 22 februarie 2011 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  7.Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecția consumatorului prin indicareaprețurilor produselor oferite consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 80 din 18 martie 1998 Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a prețurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  8.Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 171 din 7 iulie 1999 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  9.Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 178 din 17 iulie 2000 Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare Ministerul pentru Societatea Informațională Ministerul Afacerilor Interne
  10.Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 311 din 28 noiembrie 2001. De la art. 86 la 100, directivă consolidată prin Directiva 2004/27/CE,publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 136 din 30 aprilie 2004 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare Ministerul Sănătății
  11.Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului, și a directivelor 97/7/CE și 98/27/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 271 din 9 octombrie 2002 Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  12.Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91,publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 46 din 17 februarie 2004 Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din11 februarie 2004, care stabilește reguli comune privind compensarea și asistența acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare și al anulării sau întârzierii zborurilor și care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Ministerul Transporturilor
  13.Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 376 din 27 decembrie 2006, - art. 1, art. 2 lit. (c), art. 4, 5, 6, 7, 8 Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 24 iulie 2013 - art. 1, art. 3 lit. c), art. 6-14 alin. (1), art. 15-22 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  14.Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 201 din 31 iulie2002 - art. 13 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2012pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 26 aprilie 2012, aprobată prin Legea nr. 189/2012 - art. 12 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  15.Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 55 din28 februarie 2011 Hotărârea Guvernului nr. 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 3 iulie 2013 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism
  16.Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și aDirectivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  17.Regulamentul (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului(CE) nr. 2.006/2004, publicatîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 334 din 17 decembrie 2010Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 23 decembrie 2013 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
  18.Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 18 iunie 2013, art. 13 Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, art. 25 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  19.Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 18 iunie 2013, art. 14 Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 august 2015, art. 33 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
  (la 10-04-2019, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 208 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 10 aprilie 2019 )
  ------