ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD(actualizata până la data de 28 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 27 februarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 28 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006.Având în vedere oblibaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeana, este necesară luarea tuturor masurilor privind construcţia instituţională pentru derularea fondurilor destinate finantarii politicii agricole comune.Ţinând seama de necesitatea implementarii prevederilor Regulamentului Consiliului European nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune şi ale Regulamentului nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala finanţat prin Fondul European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala (FEADR), precum şi a prevederilor-cadru ale legislaţiei comunitare privind managementul şi implementarea Fondului European pentru Pescuit (FEP), se impune crearea cadrului adecvat şi eficient pentru managementul şi implementarea tehnica şi financiară a fondurilor comunitare acordate României de la data aderarii la Uniunea Europeana prin intermediul acestor fonduri.Având în vedere obligativitatea României de a desemna pentru fiecare program de dezvoltare rurala o autoritate de plată acreditata şi necesitatea absorbtiei fondurilor menţionate, se impun înfiinţarea şi stabilirea cadrului instituţional al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi pregătirea construcţiei instituţionale pentru gestionarea alocatiilor financiare comunitare din cadrul FEADR şi FEP.Având în vedere necesitatea respectarii obligaţiilor ce revin României, rezultate din Acordul multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit, denumita în continuare Agentia, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subventii alocate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Stirbei Voda nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, care se desfiinteaza. (2) Scopul Agentiei îl constituie implementarea tehnica şi financiară a Fondului European pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala şi a Fondului European pentru Pescuit, denumite în continuare FEADR şi FEP, după aderarea României la Uniunea Europeana. (3) Veniturile proprii se realizează din tarife pentru activităţi de prestări de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 2 (1) Agentia preia patrimoniul Agentiei SAPARD, potrivit situaţiei financiare incheiate la data de 31 decembrie 2005. (2) Agentia preia atribuţiile ce decurg din functiile de implementare tehnica şi financiară ale Agentiei SAPARD şi asigura respectarea criteriilor de acreditare pe toata perioada pentru care i-a fost conferit managementul asistentei prin deciziile Comisiei Europene. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Agentia se subroga în drepturile şi oblibaţiile ce decurg din actele juridice interne la care Agentia SAPARD este parte şi din actele juridice internationale privind activitatea Agentiei SAPARD, la care este parte statul român.  +  Articolul 3 (1) În cadrul Agentiei funcţionează Directia pentru coordonarea agentiilor de plati, care are rolul de organism coordonator al agentiilor de plati din fonduri europene pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit ce acţionează ca unic interlocutor cu Comisia Europeana din partea României în ceea ce priveste toate domeniile de responsabilitate legate de Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), FEADR şi FEP. (2) Atribuţiile directiei prevăzute la alin. (1) sunt urmatoarele: a) transmiterea textelor actelor normative ale Comunităţii şi a liniilor directoare către agentiile de plati şi acelor organisme responsabile cu implementarea şi promovarea aplicarii lor în mod armonizat şi unitar; b) comunicarea către Comisia Europeana a declaratiilor de cheltuieli, ce acţionează ca cereri de plată, precum şi a estimarilor solicitarilor financiare cu referire la FEGA, FEADR şi FEP; c) actualizarea declaratiilor estimate ale cheltuielilor ce vor fi supuse examinarii în timpul anului şi estimarea declaratiilor cheltuielilor cu privire la anul financiar următor; d) pastrarea şi punerea la dispoziţie autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene a unor înregistrări complete pentru toate informaţiile contabile, necesare pentru scopuri statistice şi de control; e) primirea informaţiilor solicitate de la agentiile de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit.  +  Articolul 4 (1) Agentia are în structura 8 centre regionale de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit, fără personalitate juridica, care îşi au sediul în fiecare dintre regiunile de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Directorii centrelor regionale de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit se subordoneaza directorului general al Agentiei. (3) La nivelul fiecarui judet se infiinteaza un oficiu judetean de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit, fără personalitate juridica, aflat în coordonarea centrului regional de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit, condus de un director adjunct.  +  Articolul 5 (1) Agentia are ca principala atributie implementarea tehnica, în condiţiile delegării de functii de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, implementarea financiară a FEADR şi FEP în concordanta cu strategia şi masurile stabilite în Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurala şi Programul naţional de dezvoltare rurala pentru perioada 2007-2013, precum şi implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD. (2) În condiţiile delegării functiilor de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, principalele atribuţii pentru activitatea de implementare tehnica ale Agentiei sunt: a) primirea cererilor de finanţare intocmite de potentialii beneficiari ai proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP;-----------Lit. a) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. b) verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP, în raport cu criteriile eligibile stabilite prin programe;-----------Lit. b) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. c) selectarea proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP, în conformitate cu prevederile programelor;-----------Lit. c) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. d) stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agentie şi potentialii beneficiari şi totodata aprobarea începerii derularii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP;-----------Lit. d) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. e) efectuarea verificării pe teren a proiectelor care vor fi finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP, atât înainte, cat şi după aprobarea acestora;----------Lit. e) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. f) intreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, controlul şi alte asemenea, care să asigure buna derulare a proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP;-----------Lit. f) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. g) raportarea progresului masurilor care se implementeaza prin SAPARD, FEADR şi FEP către organismele care asigura managementul şi coordonarea finantarii programului.-----------Lit. g) a art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. (3) Principalele atribuţii de plată ale Agentiei sunt: a) verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP; b) verificarea pe teren a proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP, pentru a stabili eligibilitatea platii; c) autorizarea platii către beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP; d) efectuarea platii către beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP; e) inregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP; f) efectuarea de controale, ori de cate ori se considera necesar, la beneficiarii proiectelor finantate prin SAPARD, FEADR şi FEP, după efectuarea platii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordarii ajutorului financiar nerambursabil continua să fie respectate.  +  Articolul 6Agentia exercita functia de plată aferenta gestionarii FEP şi, în condiţiile delegării în baza unui acord interinstitutional, şi functia de implementare aferenta gestionarii acestui fond.  +  Articolul 7În functie de diversitatea şi complexitatea masurilor incluse în Programul naţional de dezvoltare rurala pentru perioada 2007-2013, în concordanta cu legislatia comunitara aplicabila, Agentia va putea delega atribuţii legate de plati unor terte institutii competente în baza unor acorduri interinstitutionale.  +  Articolul 8Agentia are acces nemijlocit la baza de date comuna pentru derularea fondurilor europene pentru agricultura, dezvoltare rurala şi pescuit.  +  Articolul 9 (1) Agentia raspunde pentru eficienta, eficacitatea şi corectitudinea implementarii functiilor delegate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a)-d), prin acord. (2) Pentru verificarea implementarii functiilor delegate, Agentia asigura accesul prin sistemul informatic la orice informatie solicitata de Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala privind primirea documentelor, verificarea conformitatii şi eligibilitatii documentelor, selecţia şi contractarea proiectelor. (3) Agentia acorda sprijinul necesar Autorităţii de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurala în vederea exercitarii functiilor de control asupra modului de realizare a functiilor delegate.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Agentiei este asigurata de un director general numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, care angajează şi reprezinta Agentia în relatiile cu persoane fizice sau juridice, precum şi în faţa instanţelor judecătorești. (2) Structura organizatorica, regulamentul de organizare şi functionare ale Agentiei, atribuţiile directorului general al acesteia, indicatorii de performanţă ai personalului de conducere de la nivel central, regional şi judetean, precum şi localităţile în care îşi desfăşoară activitatea centrele regionale de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit şi oficiile judetene pentru dezvoltare rurala şi pescuit se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006. (3) Numărul maxim de posturi prevăzut pentru Agentie se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu incadrarea în numărul maxim de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Agentia preia personalul fostei Agentii SAPARD. (2) Agentia preia prin protocol, în termen de 20 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, un numar de 386 de posturi, împreună cu personalul, dotarile şi fondurile aferente acestora, din cadrul direcţiilor judetene pentru agricultura şi dezvoltare rurala, respectiv a municipiului Bucureşti, aferente serviciilor tehnice delegate pentru Programul SAPARD. (3) Numărul de posturi ce va fi preluat de la fiecare direcţie judeteana pentru agricultura şi dezvoltare rurala, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Posturile preluate conform alin. (2) se transforma în functii specifice de natura contractuala. (5) Personalul care ocupa posturile prevăzute la alin. (2) se preia în cadrul Agentiei şi se încadrează pe posturile transformate conform prevederilor alin. (4). (6) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (5) se preia fără examen sau concurs. (7) Persoanele care refuza să fie incadrate conform alin. (5) au dreptul să solicite înscrierea în Corpul de rezerva al functionarilor publici, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi beneficiaza de protecţie sociala conform legii. (8) Personalul preluat potrivit alin. (5) îşi va desfăşura activitatea în actualele locatii din cadrul direcţiilor judetene pentru agricultura şi dezvoltare rurala.  +  Articolul 12 (1) Agentia utilizeaza pentru aparatul propriu 6 autoturisme pentru transport de persoane şi un microbuz, consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul fiind de 600 l/luna. Un autoturism de transport de persoane va fi utilizat de Directia de coordonare a agentiilor de plati. (2) Cele 8 centre regionale de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit utilizeaza cate un autoturism pentru transport de persoane şi cate doua autoturisme pentru activităţile specifice, cu un consum maxim de carburanti pentru un autovehicul de 600 l/luna. (3) Cele 42 de oficii judetene de plati pentru dezvoltare rurala şi pescuit utilizeaza cate un autoturism de transport de persoane şi cate doua autoturisme pentru activităţile specifice, cu un consum maxim de carburanti pentru un autovehicul de 600 l/luna. (4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1)-(3) se achizitioneaza în limita prevederilor bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie. (5) Cheltuielile privind consumul de carburanti se suporta din prevederile bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie.  +  Articolul 13 (1) Salarizarea personalului Agentiei se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 240/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Categoriile de personal şi nivelul cotei de majorare a salariului de baza se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în functie de complexitatea muncii, confidentialitatea, imparţialitatea şi stabilitatea în institutie. (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Legea nr. 490/2004privind stimularea financiară a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, şi ale art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/2006privind unele măsuri pentru intarirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeana, personalul din Agentie beneficiaza numai de majorarile salariale instituite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/2003pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 240/2003 .-----------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 198 din 22 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006.  +  Articolul 14 (1) Agentia, precum şi organismul coordonator al agentiilor de plati îşi vor desfăşura activitatea în baza manualelor de proceduri şi a instructiunilor de lucru acreditate, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) În vederea indeplinirii atribuţiilor de verificare, evaluare şi control al proiectelor, atât înainte, cat şi după aprobarea plăţilor acestora, Agentia are dreptul să solicite şi să obţină gratuit informaţii de la ministere, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de la alte institutii publice.  +  Articolul 15Prevederile prezentei ordonante de urgenta şi ale actelor normative subsecvente nu modifica criteriile de acreditare pentru implementarea tehnica şi financiară a Programului SAPARD, până la finalizarea acestuia.  +  Articolul 16 (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006. (2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu pe anul 2006.  +  Articolul 17Punctul II subpunctul 1 din anexa nr. 2 "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit".  +  Articolul 18La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 309/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind drepturile dobandite de personalul Agentiei SAPARD potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 240/2003; b) art. 10 lit. e) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2006.Nr. 13.---------