LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*actualizată*)privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European(actualizată până la data de 23 februarie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic general pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European. (2) Membrii din România în Parlamentul European sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prezentei legi. (3) Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin statul membru de origine se înţelege statul a cărui cetăţenie o are cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România.  +  Articolul 3Reprezentarea României în Parlamentul European se face potrivit prevederilor art. 9 şi 24 din Actul privind condiţiile de aderare şi adaptarile tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.  +  Articolul 4 (1) Membrii din România în Parlamentul European se aleg pe bază de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente. (2) Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, teritoriul României se constituie într-o singura circumscripţie electorală.  +  Articolul 5 (1) Prin alegator comunitar se înţelege orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, având domiciliul sau reşedinţa în România, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (2) Prin alegator resortisant se înţelege orice cetăţean al României care are dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (3) Prin persoana eligibilă comunitar se înţelege orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales pentru Parlamentul European, având domiciliul sau reşedinţa în România, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (4) În condiţiile prezentei legi, prin zi de referinţa se înţelege ziua organizării alegerii membrilor din România în Parlamentul European. (5) Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua de referinţa inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European. (6) Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care, în ziua de referinţa, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. (7) Cetăţenii români care au drept de vot şi au împlinit, până în ziua de referinţa inclusiv, vârsta de 23 de ani au dreptul de a fi aleşi în Parlamentul European. (8) Dispoziţiile alin. (5)-(7) se aplică şi cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi au drept de vot. (9) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 17 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României, au drept de vot şi de a fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub rezerva îndeplinirii cerinţelor prezentei legi. (10) Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, atât alegatorul resortisant, cat şi alegatorul comunitar au dreptul la un singur vot.  +  Articolul 6 (1) Cetăţenii români care fac parte din următoarele categorii: judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici, inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege organică, nu pot fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European. (2) Persoanele eligibile comunitar care fac parte din categorii similare celor prevăzute la alin. (1), în statele ai căror cetăţeni sunt, nu pot fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European.  +  Articolul 7 (1) Fără a aduce atingere incompatibilităţilor prevăzute de Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificările ulterioare, calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator în Parlamentul României, de membru al Guvernului României, cu funcţiile prevăzute la art. 81 şi 82 din cartea I, titlul IV, cap. III secţiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu funcţii echivalente din statele membre ale Uniunii Europene. (2) În termen de 30 de zile de la data validării rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European, persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate trebuie să opteze între mandatul de parlamentar european şi funcţia care generează incompatibilitatea, demisionand din una dintre aceste funcţii. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă starea de incompatibilitate continua sa existe, persoanele aflate în situaţia de incompatibilitate sunt considerate demisionate din funcţia de parlamentar european.  +  Articolul 8 (1) Ziua de referinţa se stabileşte şi se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern, prin hotărâre, cu cel puţin 90 de zile înainte. (2) Ziua de referinţa este stabilită în cadrul perioadei hotărâte în acest scop de Consiliul Uniunii Europene.  +  Capitolul II Exercitarea dreptului de vot şi de a fi ales ca membru din România în Parlamentul EuropeanExercitarea dreptului de vot şi de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European  +  Articolul 9 (1) Listele electorale sunt permanente, suplimentare şi speciale. (2) Alegatorii resortisanti sunt înscrişi în listele electorale permanente. Alegatorul resortisant care, în ziua votării, la secţia de votare unde ar trebui să fie arondat, conform domiciliului, constata ca este omis de pe copia listei electorale permanente va fi înscris în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în baza documentului de identitate. (3) Alegatorii resortisanti care îşi exercită dreptul de vot la alte secţii de votare decât cea în care sunt arondati conform domiciliului se înscriu în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în baza documentului de identitate, dacă în ziua votării se afla în alta localitate decât cea de domiciliu sau dacă îşi exercită atribuţiile la secţia de votare respectiva. (4) Alegatorii comunitari care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au drept de vot sunt înscrişi la cerere în lista electorală specială de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în care au reşedinţa sau domiciliul. Copia listei electorale speciale se transmite de către primar biroului electoral al secţiei de votare la care cetăţeanul comunitar este arondat conform domiciliului sau reşedinţei. (5) Alegatorii comunitari îşi pot exercita dreptul de vot în baza unei dovezi eliberate de Autoritatea Electorală Permanenta şi a unui document de identitate. (6) În vederea obţinerii dovezii prevăzute la alin. (5) alegatorul comunitar va depune cu cel puţin 60 de zile înaintea zilei de referinţa o cerere la primarul unităţii administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul/reşedinţa, însoţită de o copie a unui document de identitate. Cererea trebuie să cuprindă următoarele: a) numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia solicitantului şi domiciliul/reşedinţa de pe teritoriul României; b) localitatea sau circumscripţia electorală, după caz, din statul membru de origine, pe ale carei liste electorale acesta este înscris; c) menţiunea ca solicitantul îşi exercită dreptul de vot numai pentru România; d) menţiunea ca solicitantul nu este lipsit, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau printr-un alt act prevăzut de legea statului de origine, de dreptul de vot în statul membru de origine. (7) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (6), primarul unităţii administrativ-teritoriale înaintează cererea, însoţită de o copie a documentului de identitate, Autorităţii Electorale Permanente. (8) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii la Autoritatea Electorală Permanenta, aceasta hotărăşte asupra îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege de către alegatorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din România în Parlamentul European. (9) În cazul în care alegatorul comunitar îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Electorală Permanenta comunică primarului unităţii administrativ-teritoriale o dovadă pe baza căreia solicitantul îşi poate exercita dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European. (10) La primirea dovezii, primarul îl înscrie în lista electorală specială. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Electorală Permanenta va comunică primarului refuzul eliberării dovezii. În termen de 24 de ore de la primirea dovezii sau a refuzului de eliberare a acesteia, primarul îl înştiinţează în acest sens pe solicitant. (11) Refuzul Autorităţii Electorale Permanente de a elibera dovada prevăzută la alin. (5) poate fi contestat de alegatorul comunitar la Tribunalul Bucureşti în termen de 3 zile de la comunicarea de către primar a refuzului. Hotărârea Tribunalului Bucureşti va fi pronunţată în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. (12) În baza dovezii şi a unui document de identitate, alegatorul comunitar îşi va putea exercita dreptul de vot şi la alta secţie de votare decât cea de domiciliu/reşedinţa, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. (13) Autoritatea Electorală Permanenta informează instituţiile cu responsabilităţi similare din statul membru al Uniunii Europene al cărui cetăţean este ca acestuia i s-a acordat dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European. (14) Modelul, denumirea, forma, conţinutul, modul de eliberare şi de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanenta, precum şi cheltuielile de tipărire şi distribuire a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanenta. (15) Copiile listelor electorale permanente şi ale listei electorale speciale se predau de către primar, pe bază de proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, cu 3 zile înainte de ziua de referinţa. În aceeaşi zi se vor transmite birourilor electorale modele ale listei electorale suplimentare în care urmează să fie înscrişi alegatorii omisi din listele permanente, precum şi cei care votează în alta secţie de votare decât cea în care sunt arondati conform domiciliului sau reşedinţei.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 9^1Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Autoritatea pentru Străini, selecteaza şi prelucreaza datele din Sistemul naţional de evidenta a străinilor, întocmeşte, tipareste şi pune la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente lista cu cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în evidente, în vederea stabilirii autenticităţii declaraţiilor persoanelor eligibile comunitar şi cererilor alegătorilor comunitari în ceea ce priveşte numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul/reşedinţa de pe teritoriul României.--------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 9^2 (1) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin structurile sale judeţene/a municipiului Bucureşti, prelucreaza datele din Registrul naţional de evidenta a persoanelor privind cetăţenii cu drept de vot şi pune gratuit la dispoziţia primarilor, la cererea acestora, actualizarile listelor electorale permanente, precum şi copiile de pe acestea, cuprinzând alegatorii din fiecare secţie de votare.--------------Alin. (1) al art. 9^2 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 20 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2007. (2) Listele electorale permanente se întocmesc în doua exemplare, originale, şi se semnează de primar, şeful serviciului public comunitar judeţean sau, după caz, al sectoarelor municipiului Bucureşti de evidenta a persoanelor şi şeful structurii judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti subordonate Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Un exemplar se preda spre păstrare secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi unul se preda judecătoriei în a carei raza teritorială se afla localitatea pentru care a fost întocmit. (3) Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc în 3 exemplare şi se semnează de primar, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenta a persoanelor sau, după caz, al sectoarelor municipiului Bucureşti şi de şeful structurii judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti subordonate Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Un exemplar se preda de către primar, pe bază de proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar. (4) Actualizarea listelor electorale permanente se face în cel mult 45 de zile de la data publicării hotărârii Guvernului pentru stabilirea zilei de referinţa. În termen de 5 zile de la actualizare, primării au obligaţia de a pune la dispoziţia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.--------------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 10 (1) Pentru a-şi exercită dreptul de a fi aleasă ca membru din România în Parlamentul European pe listele unui partid politic, ale unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, unei aliante politice, aliante electorale ori ca independent, o persoană eligibilă comunitar este obligată ca, pe lângă actele necesare candidaţilor care sunt cetăţeni români, să prezinte Biroului Electoral Central documente care să ateste identitatea, precum şi o declaraţie pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele precizări:--------------Partea introductivă a art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. a) numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul/reşedinţa de pe teritoriul României;--------------Litera a) a art. 10 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. b) localitatea sau circumscripţia electorală, după caz, în statul membru de origine, pe ale carei liste electorale este înscris; c) menţiunea că nu candidează pentru obţinerea unui mandat de parlamentar european în alt stat membru al Uniunii Europene. (2) Persoanele eligibile comunitar, care candidează în cadrul alegerii membrilor din România în Parlamentul European, trebuie să prezinte, odată cu propunerea de candidatura, un certificat în traducere oficială, eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetăţean este, care să ateste că nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în acel stat printr-o hotărâre judecătorească definitivă. (3) Biroul Electoral Central respinge prin hotărâre, în 24 de ore de la depunere, propunerile de candidaturi care nu sunt însoţite de certificatul prevăzut la alin. (2). (4) În termen de 24 de ore de la înregistrare, Biroul Electoral Central înaintează către Autoritatea Electorală Permanenta o copie a propunerii de candidatura însoţită de o copie a declaraţiei pe propria răspundere, în vederea informării statului membru de origine asupra intentiei persoanei eligibile comunitar de a candida la alegerile organizate pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Electorală Permanenta verifica, prin schimbul de informaţii cu instituţii din statele membre ale Uniunii Europene care au responsabilităţi similare, următoarele: a) autenticitatea menţiunilor înscrise în declaraţiile persoanelor care doresc să îşi exercite dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European; b) la solicitarea Biroului Electoral Central, autenticitatea menţiunilor înscrise în declaraţiile persoanelor care candidează pentru obţinerea unui mandat de membru din România în Parlamentul European. (2) Autoritatea Electorală Permanenta face schimb de informaţii cu instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene care au responsabilităţi similare, cu scopul de a se asigura ca cetăţenii români cu reşedinţa sau domiciliul în străinătate, respectiv alegatorii comunitari, nu votează de mai multe ori şi ca aceştia nu candidează în mai mult de un stat membru al Uniunii Europene. (3) La solicitarea instituţiei cu responsabilităţi similare din alt stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanenta furnizează acesteia informaţiile necesare pentru a stabili dacă cetăţeanul român care şi-a exprimat intenţia de a vota în alt stat membru al Uniunii Europene a fost sau nu lipsit de dreptul de vot în România ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive. (4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanenta este informată de faptul ca un cetăţean român, care are reşedinţa sau domiciliul în alt stat membru al Uniunii Europene, este înscris pe lista electorală în vederea exercitării dreptului de vot în acel stat, aceasta face verificările necesare şi înştiinţează primarul localităţii de domiciliu sau de reşedinţa, după caz, ori autoritatea competentă din acel stat, pentru ca cetăţeanul respectiv să îşi exercite dreptul de vot o singură dată, în cadrul aceloraşi alegeri. (5) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanenta este informată de faptul ca un cetăţean român, care are reşedinţa sau domiciliul în alt stat membru al Uniunii Europene, şi-a înregistrat candidatura pentru obţinerea unui mandat de parlamentar european în acel stat, aceasta face verificările necesare şi înştiinţează Biroul Electoral Central pentru ca cetăţeanul respectiv sa nu îşi înregistreze propunerea de candidatura decât o singură dată în cadrul aceloraşi alegeri. (6) Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul consultativ al Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 12 (1) Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se depun şi se înregistrează la Biroul Electoral Central cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referinţa. (2) Listele de candidaţi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe. (3) Numărul de candidaţi de pe fiecare lista poate fi cu maximum 10 mai mare decât numărul mandatelor repartizate României în Parlamentul European. (4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidaţi propuse de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale trebuie însoţite de o lista cuprinzând cel puţin 200.000 de alegatori care susţin candidatura partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, aliantelor politice sau aliantei electorale respective pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Modelul listei se aproba prin hotărâre a Guvernului odată cu aducerea la cunoştinţa publică a zilei de referinţa, potrivit art. 8. (5) Fiecare partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianta politica sau alianta electorală care participa la alegerile pentru Parlamentul European, în condiţiile prezentei legi, poate depune numai o singura lista de candidaţi, la nivel naţional. (6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual dacă este susţinut de cel puţin 100.000 de alegatori. (7) Nu se pot depune liste de candidaţi independenţi. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale. (8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidaţi sunt nule de drept. Nulitatea se constata prin hotărâre a Biroului Electoral Central. (9) Nerespectarea condiţiei prevăzute la alin. (2) atrage nulitatea listei de candidaţi. Nulitatea se constata prin hotărâre a Biroului Electoral Central. (10) Un alegator poate semna pe o singura lista de sustinatori.--------------Alin. (10) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (11) Lista susţinătorilor este un act public şi se afla sub incidenţa Codului penal. În finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnaturilor susţinătorilor.--------------Alin. (11) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 13 (1) Biroul Electoral Central aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul sau şi cu sprijinul prefecţilor şi al primarilor la toate sediile primăriilor, propunerile de candidaţi pe care le-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate.--------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (2) Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referinţa alegatorii resortisanti, alegatorii comunitari, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale pot contesta candidaturile. (3) Contestaţiile alegătorilor resortisanti, ale alegătorilor comunitari, partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, aliantelor politice şi aliantelor electorale privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se soluţionează de Tribunalul Bucureşti în cel mult două zile de la primirea contestaţiei. (4) Împotriva hotărârii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronunţare, la Curtea de Apel Bucureşti. Recursul se soluţionează în termen de doua zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. (5) În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2)-(4), Biroul Electoral Central constata, pe bază de proces-verbal, rămânerea definitivă a candidaturilor şi le face publice în condiţiile prevăzute la alin. (1).--------------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (6) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, aliantelor politice şi aliantelor electorale care au depus liste de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi, se procedeaza astfel: a) în prima etapa, listele partidelor politice parlamentare, aliantelor politice şi aliantelor electorale, precum şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele Biroului Electoral Central; lista primului partid, primei aliante politice, primei aliante electorale, primei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului extras/extrase din urna se imprima în patrulaterul cu numărul de ordine 1; lista celui de-al doilea partid politic, celei de-a doua aliante politice, celei de-a doua aliante electorale, celei de-a doua organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului extras/extrase se imprima în patrulaterul cu numărul de ordine 2. Imprimarea continua până la epuizarea listelor tuturor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului; b) în etapa a doua, listele partidelor politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantelor politice şi aliantelor electorale, precum şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite se imprima în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată de tragerea la sorţi efectuată de preşedintele Biroului Electoral Central.--------------Alin. (6) al art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (7) Tragerea la sorţi prevăzută la alin. (6) se face în prezenta reprezentanţilor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care depun liste de candidaţi.--------------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (8) Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, în partea finala a buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor la Biroului Electoral Central.--------------Alin. (8) al art. 13 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea alegerilorOrganizarea şi desfăşurarea alegerilor  +  Articolul 14 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central. (2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, 10 reprezentanţi ai partidelor politice şi ai aliantelor acestora, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participa la alegeri, precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. (3) Desemnarea celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţa publică, în termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referinţa, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Curţii. Data desfăşurării şedinţei publice de tragere la sorţi se anunta în scris, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu doua zile înainte de ziua desfăşurării, partidelor politice parlamentare, precum şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului şi se aduce la cunoştinţa publică prin presa scrisă şi audiovizuala. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorţi au dreptul sa participe câte un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare, respectiv al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte şi consultantul-şef al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procesul-verbal constituie actul de investire. (4) În termen de 24 de ore de la investire, judecătorii desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum şi al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului şi cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de investire. În aceasta organizare Biroul Electoral Central îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi. (5) În termen de doua zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care participa la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele şi prenumele reprezentanţilor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (6) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice şi aliantelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în termen de 24 de ore de la comunicarea prevăzută la alin. (5), în limita numărului de membri prevăzut la alin. (2), prin tragere la sorţi, de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauza. Procesul-verbal întocmit de preşedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentanţilor constituie actul de investire a calităţii acestora de membri în Biroul Electoral Central. (7) Biroul Electoral Central funcţionează la nivelul circumscripţiei electorale naţionale şi foloseşte, ca aparat de lucru, personal de specialitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistica. (8) Biroul Electoral Central, în componenta prevăzută la alin. (4), adopta, în termen de doua zile de la constituire, un regulament de organizare şi funcţionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este obligatoriu pentru toate birourile electorale.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^1Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii: a) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri; b) comunică, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, situaţia generală a candidaturilor admise Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum şi Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune; c) constata respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor şi înregistrează candidaturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; în acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (10) şi (11); d) comunică birourilor electorale judeţene candidaturile înregistrate şi le face cunoscute prin presa; e) rezolva intampinarile la propria activitate şi contestaţiile trimise de birourile electorale judeţene, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare; f) primeşte de la birourile electorale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, procesele-verbale cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi şi fiecare candidat independent şi constata dacă exista partide politice, aliante politice, aliante electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral, prevăzut la art. 20 alin. (1), şi candidaţi independenţi care au întrunit coeficientul electoral, prevăzut la art. 20 alin. (2), şi da publicităţii, în termen de 24 de ore de la constatare, lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi candidaţii independenţi care au întrunit coeficientul electoral; g) verifica şi înregistrează rezultatul alegerilor, insumeaza pe întreaga ţara voturile valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorală şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidaţi independenţi care îndeplinesc condiţia prevăzută la lit. f) şi asigura repartizarea mandatelor; h) anulează alegerile în cazul în care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor şi dispune repetarea scrutinului; i) poate dispune renumararea voturilor într-o secţie de votare sau refacerea centralizarii voturilor şi rezultatului alegerilor dintr-un judeţ, în situaţia în care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordante între datele înregistrate în procesele-verbale; j) transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactarii Cărţii albe a alegerilor; k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.--------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^2 (1) Biroul electoral judeţean se constituie din 3 judecători şi din cel mult 10 reprezentanţi ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participa la alegeri. (2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţa publică, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai acestuia. Data şedinţei se aduce la cunoştinţa publică, prin presa, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24 de ore înainte. Tragerea la sorţi se face pe funcţii: preşedinte şi loctiitor şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Biroul electoral judeţean astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentanţii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participa la alegeri. (3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de referinţa, biroul electoral judeţean se completează cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Până la această dată partidele politice parlamentare, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului au obligaţia de a transmite biroului electoral judeţean numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (4) În termen de 5 zile de la data completării biroului electoral judeţean cu reprezentanţii partidelor parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, se va proceda la completarea biroului cu reprezentanţi ai partidelor neparlamentare, în limita numărului de membri prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorţi de preşedintele biroului, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauza. Până la această dată partidele politice neparlamentare au obligaţia de a transmite biroului electoral judeţean numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică şi Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti.--------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^3 (1) Birourile electorale judeţene au următoarele atribuţii: a) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; contestaţiile se soluţionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauza, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezenta lege; b) aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul lor, data şi ora la care va fi facuta completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare; c) distribuie, pe bază de proces-verbal, împreună cu primării, birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «VOTAT». În procesele-verbale se consemnează orice neconcordanta între numărul buletinelor de vot, al stampilelor cu menţiunea «VOTAT» repartizat şi cel efectiv primit; d) centralizează rezultatul alegerilor pentru judeţ şi înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând aceste rezultate, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare. Modelul de proces-verbal se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului Naţional de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) veghează la organizarea, din timp, a secţiilor de votare, urmăresc şi asigura aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală din cadrul judeţului; f) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi şi candidaţi independenţi. Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti totalizează rezultatul alegerilor transmis de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi şi candidaţi independenţi; g) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare; h) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii. (2) Hotărârile biroului electoral judeţean se aduc la cunoştinţa în şedinţa publică. (3) În situaţia în care se constata neconcordante între datele cuprinse în procesele-verbale primite de la secţiile de votare, biroul electoral judeţean solicita preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi membrilor acestuia care l-au însoţit să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnatura şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.--------------Art. 14^3 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^4 (1) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate; contestaţiile se soluţionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauza, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezenta lege; b) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin Ministerul Afacerilor Externe, birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate buletinele de vot, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «VOTAT». De asemenea distribuie, împreună cu primării sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste materiale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. În procesele-verbale se consemnează orice neconcordanta între numărul buletinelor de vot şi al stampilelor cu menţiunea «VOTAT» repartizat şi cel efectiv primit; c) centralizează rezultatul alegerilor pentru secţiile de votare din străinătate şi înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând aceste rezultate, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la aceste birouri electorale ale secţiilor de votare; d) veghează la organizarea, din timp, a secţiilor de votare din străinătate, urmăreşte şi asigura aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală pentru organizarea scrutinului în străinătate; e) totalizează rezultatul alegerilor transmis de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de cele din străinătate şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi şi candidaţi independenţi. Modelul de proces-verbal se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului Naţional de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor; f) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate; g) îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin potrivit legii. (2) Hotărârile Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti se aduc la cunoştinţa în şedinţa publică. (3) Dacă constata neconcordante între datele conţinute de procesele-verbale primite de la secţiile de votare organizate în străinătate, respectiv de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti solicita preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv preşedintelui biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti şi membrilor acestora care i-au însoţit să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnatura şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare, respectiv a biroului electoral de sector.--------------Art. 14^4 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^5 (1) La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează birouri electorale care sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un loctiitor al acestuia şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participa la alegeri. (2) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt magistraţi desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti cu cel mult 15 zile înainte de ziua de referinţa, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai judecătoriei de sector. Tragerea la sorţi se face pe funcţii: preşedinte şi loctiitor şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Data desfăşurării şedinţei publice de tragere la sorţi se anunta, cu doua zile înainte de ziua desfăşurării, de către preşedintele Tribunalului Bucureşti. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorţi are dreptul sa participe câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare. (3) În termen de 3 zile de la data desemnării preşedintelui biroului electoral de sector se va proceda la completarea biroului cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. În termen de o zi de la data completării biroului electoral de sector cu reprezentanţii partidelor parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, se va proceda la completarea biroului cu reprezentanţi ai partidelor neparlamentare, în limita numărului de membri prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorţi de preşedintele biroului, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauza. Până la această dată partidele politice neparlamentare au obligaţia de a transmite Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (4) Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt asimilate oficiilor electorale prevăzute de Legea nr. 373/2004.--------------Art. 14^5 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^6 (1) Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) primesc, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, stampilele de control şi stampilele cu menţiunea «VOTAT» de la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti şi le distribuie, împreună cu primării de sector, birourilor electorale ale secţiilor de votare din sector. În procesele-verbale se consemnează orice neconcordanta între numărul buletinelor de vot, al stampilelor cu menţiunea «VOTAT» repartizat şi cel efectiv primit; b) totalizează rezultatul alegerilor de la secţiile de votare şi comunică Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidaţi şi pentru fiecare candidat independent. Modelul de proces-verbal se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului Naţional de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; d) aduc la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul lor, data şi ora la care va fi facuta completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare; e) înaintează Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare; f) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii. (2) Dacă constata neconcordante între datele conţinute de procesele-verbale primite de la secţiile de votare, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti solicita preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi membrilor acestuia care l-au însoţit să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnatura şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.--------------Art. 14^6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^7 (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un loctiitor al acestuia şi cel mult 7 membri. (2) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regula, magistraţi sau alţi jurişti care nu fac parte din niciun partid politic. Preşedintele şi locţiitorul sunt desemnaţi de preşedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile înainte de data de referinţa, prin tragere la sorţi. Lista magistraţilor de pe care se face tragerea la sorţi se întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a celorlalţi jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului şi câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. (3) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista este completată de către prefect cu alte persoane care se bucura de prestigiu în faţa locuitorilor şi care nu fac parte din niciun partid politic. (4) Lista propusă de prefect cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora rămân la dispoziţia preşedintelui tribunalului pentru înlocuirea în cazuri deosebite a titularilor. Lista conţine numele, prenumele, domiciliul, telefoanele şi semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse. (5) Gruparea în lista a persoanelor, în vederea tragerii la sorţi, se face avându-se în vedere necesitatea ca locuintele acestora să fie cat mai aproape de sediul biroului electoral al secţiei de votare. (6) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie pe data desemnării membrilor acestora. (7) Cu maximum 5 zile înainte de ziua de referinţa, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului care participa la alegeri. Dacă numărul partidelor politice parlamentare, respectiv al organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, la respectiva secţie nu va asigura completarea biroului conform alin. (1), se va proceda la completarea biroului cu reprezentanţi ai partidelor neparlamentare sau ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale participante la alegeri, în limita numărului de membri prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorţi, de preşedintele biroului, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauza. Până la această dată partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale participante la alegeri au obligaţia de a transmite biroului electoral al secţiei de votare numele şi prenumele reprezentanţilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (8) În vederea desemnării membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, preşedintele biroului electoral judeţean comunică preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, respectiv organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participa la alegeri. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorală, respectiv o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participa la alegeri poate avea într-un birou electoral de secţie de votare cel mult 3 reprezentanţi. (9) În cazul în care partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu şi-au desemnat reprezentanţii sau numărul reprezentanţilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se face de preşedintele tribunalului de pe lista prevăzută la alin. (4), prin tragere la sorţi. Dacă este cazul, lista va fi completată cu alte persoane care îndeplinesc cerinţele legii. Dacă biroul nu poate fi completat cu numărul stabilit de lege, acesta poate funcţiona cu numărul de membri desemnaţi, dar nu mai puţin de 3. (10) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se face de preşedintele acestuia, după tragerea la sorţi, prin înscrierea într-un proces-verbal cuprinzând modul de stabilire a reprezentanţilor, care constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri în biroul electoral al secţiei de votare. Procesul-verbal va fi semnat de preşedinte, loctiitor şi de reprezentanţii partidelor prezenţi la tragerea la sorţi.--------------Art. 14^7 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 14^8Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: a) primesc, pe bază de proces-verbal, copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 9 alin. (15), iar de la birourile electorale judeţene buletinele de vot pentru alegatorii care urmează sa voteze la secţia de votare, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «VOTAT». În municipiul Bucureşti buletinele de vot, ştampila de control şi stampilele cu menţiunea «VOTAT» le primesc de la birourile electorale de sector; b) conduc operaţiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acestuia; c) asigura desfăşurarea, în condiţii de transparenta şi în spiritul legii, a operaţiunilor de numărare a buletinelor de vot şi consemnează într-un proces-verbal rezultatele votării. Modelul de proces-verbal se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului Naţional de Statistica, cu avizul consultativ al Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate; e) înaintează birourilor electorale judeţene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu contestaţiile depuse şi cu materialele la care acestea se referă; f) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a carei raza teritorială îşi au sediul buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele şi celelalte materiale necesare votării, menţionând în procesele-verbale neconcordantele apărute între numărul primit şi cel efectiv predat; g) în cazul secţiilor de votare din străinătate, materialele prevăzute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din ţara respectiva, care le trimite Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; h) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii.--------------Art. 14^8 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 15Secţiile de votare se organizează după cum urmează: a) în localităţile urbane, câte o secţie de votare la 1.000-2.000 de locuitori; b) în comune, câte o secţie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizează secţii de votare, de regula, în fiecare sat; pot fi organizate secţii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populaţie de până la 500 de locuitori.  +  Articolul 16 (1) Se pot organiza secţii de votare pe lângă unităţile militare, precum şi în spitale, maternitati, sanatorii, case de invalizi, centre de îngrijire, asistenţa şi recuperare a persoanelor adulte cu handicap şi cămine de bătrâni, în care se afla cel puţin 25 de cetăţeni cu drept de vot. (2) Pentru studenţii de la cursurile de zi şi elevii cu drept de vot care nu domiciliază în localitatea în care urmează studiile, se organizează câte o secţie de votare pe lângă căminele de studenţi sau de elevi, pentru 250-1.000 de alegatori. (3) La secţiile de votare organizate pe lângă unităţile militare votează numai militarii acestor unităţi, iar la cele pentru studenţi şi elevi, numai studenţii şi elevii din unităţile de învăţământ arondate.  +  Articolul 17 (1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizează câte o secţie de votare pentru alegatorii membri ai reprezentantei diplomatice şi familiile lor, precum şi pentru cetăţenii români din ţara sau din străinătate şi alegatorii comunitari, aflaţi în ţările respective în ziua de referinţa. Secţiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României aparţin de Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti.--------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (2) Secţiile de votare prevăzute la alin. (1) se organizează atât în localitatea în care îşi are sediul misiunea diplomatică sau oficiul consular, cat şi în alte localităţi, cu acordul guvernului din ţara respectiva. (3) Sediile secţiilor de votare prevăzute la alin. (1) şi (2) se organizează şi se doteaza prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop Ministerul Finanţelor Publice aloca fondurile necesare. (4) Pe navele sub pavilion românesc aflate în navigaţie în ziua de referinţa, precum şi pe platformele marine se organizează secţii de votare. Secţiile de votare astfel organizate aparţin de biroul electoral judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, al locului în care acestea sunt înregistrate. (5) Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi pot desemna câte un reprezentant la secţiile de votare organizate conform prevederilor alin. (1), (2) şi (4), participarea acestora făcându-se pe cheltuiala celor care i-au desemnat.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea orarului pentru campania electorală şi repartizarea timpilor de antena pentru accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi televiziune se fac după rămânerea definitivă a candidaturilor. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt realizate de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului împreună cu reprezentanţii serviciilor publice de radio şi televiziune şi reprezentanţii partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care au depus lista de candidaţi la alegeri, având în vedere următoarea pondere din timpii de antena alocati: a) 4/5 din timpii de antena se repartizează în mod egal partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, precum şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participa la alegerea membrilor din România în Parlamentul European; b) 1/5 din timpii de antena se repartizează în mod egal partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, care au depus lista completa de candidaţi, precum şi candidaţilor independenţi care participa la alegerea membrilor din România în Parlamentul European.--------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.--------------Alin. (3) al art. 18 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 19Imprimarea buletinelor de vot se asigura de Biroul Electoral Central, prin grija prefecţilor. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 15 zile înainte de ziua de referinţa. Primul tiraj al buletinului de vot va fi prezentat de prefect biroului electoral judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care îl validează, încheind în acest sens un proces-verbal.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 20 (1) Pentru partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă partea întreaga din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional, inclusiv cele primite de candidaţii independenţi. (2) Candidaţilor independenţi li se pot atribui mandate dacă au obţinut, fiecare în parte, un număr de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu coeficientul electoral naţional. Coeficientul electoral naţional reprezintă partea întreaga a raportului dintre numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional şi numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României. (3) Prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel naţional se înţelege numărul de voturi valabil exprimate primite de la partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 21 (1) Atribuirea mandatelor de parlamentar european se face, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 20, de către Biroul Electoral Central, după cum urmează: a) în prima etapa, Biroul Electoral Central calculează pragul electoral şi coeficientul electoral naţional şi stabileşte, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate, lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, aliantelor politice, aliantelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate; b) în etapa a doua se repartizează mandatele la nivelul circumscripţiei naţionale pentru listele selectate în condiţiile prevăzute la lit. a) prin metoda d'Hondt. Metoda d'Hondt de repartizare a mandatelor consta în împărţirea voturilor valabil exprimate pentru fiecare lista şi candidat independent, selectate în condiţiile prevăzute la lit. a), la 1, 2, 3, 4 ... până la numărul total de mandate de repartizat, şi ierarhizarea acestor caturi în ordine descrescătoare. Numărul de mandate repartizate fiecărei liste în parte corespunde cu numărul total de caturi aferente fiecărei liste cuprinse în sirul ordonat, până la repartizarea tuturor mandatelor; atribuirea mandatelor se face de către Biroul Electoral Central, în ordinea înscrierii candidaţilor pe lista; dacă nu sunt candidaţi suficienti în lista, mandatele se vor atribui urmatorului partid politic, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianta politica şi alianta electorală care a depăşit pragul electoral; c) candidatului independent căruia i-ar reveni cel puţin un mandat i se repartizează un singur mandat, indiferent de câte mandate au rezultat din calcul. În acest caz, repartizarea celorlalte mandate se face în continuare, pentru liste sau candidaţi independenţi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) şi a prevederilor art. 20 alin. (1); d) în condiţiile în care la ierarhizarea caturilor, conform lit. b), doua sau mai multe caturi sunt egale, ierarhizarea se va face după numărul de voturi valabil exprimate; dacă şi în aceste condiţii exista egalitate, ordinea de ierarhizare va fi stabilită de ordinea înscrierii pe buletinele de vot.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007. (2) Procesul-verbal, întocmit potrivit legii, se semnează de către preşedinte sau de locţiitorul acestuia şi de ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central, în prezenta cărora a fost întocmit. Lipsa semnăturii unor membri ai birourilor nu afectează valabilitatea procesului-verbal şi a alegerilor. Preşedintele menţionează motivele care au împiedicat semnarea. (3) Biroul Electoral Central înmânează candidaţilor aleşi un certificat constatator al alegerii. (4) Modelul procesului-verbal şi al certificatului constatator al alegerii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu avizul consultativ al Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 21^1 (1) După închiderea secţiei de votare, preşedintele, în prezenta membrilor biroului electoral, declanseaza operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:(i) sigileaza urna, introduce stampilele cu menţiunea «VOTAT» într-un plic care se sigileaza prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoţi predarea materialelor primite la judecătoria pe a carei raza teritorială îşi au sediul;(îi) anulează buletinele de vot neintrebuintate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii «ANULAT» şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Numărul acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal prezentat la alin. (2);(iii) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale speciale primite din partea primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a carei raza îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub sancţiunea legii, ca pe aceste liste sa existe ştersături, modificări sau completări. Rezultatul numararii se va înscrie la pct. a^1, respectiv a^2, din modelul procesului-verbal prezentat la alin. (2);(iv) în secţiile de votare organizate potrivit art. 16 şi 17 nu vor exista liste electorale permanente şi liste electorale speciale. Alegatorii care se prezintă la urne vor fi înscrişi, în ziua de referinţa, în listele electorale suplimentare, conform machetelor primite. La pct. a^1 şi a^2 ale proceselor-verbale întocmite de birourile electorale din aceste secţii de votare se înscrie cifra «0»;(v) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnaturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare. Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b^1, b^2, respectiv b^3, din modelul prezentat la alin. (2);(vi) după desigilarea urnei se vor numara voturile găsite în urna, evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule;(vii) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila «VOTAT» sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidenta. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (2) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde: a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanenta şi în copia de pe lista electorală specială (pct. a = pct. a^1 + pct. a^2), din care:a^1) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanenta;a^2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b^1 + pct. b^2 + pct. b^3), din care:b^1) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanenta, care s-au prezentat la urne;b^2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală specială, care s-au prezentat la urne;b^3) numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne; c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f); d) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate; e) numărul voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ pct. b pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g); f) numărul voturilor nule; g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare lista de candidaţi sau de fiecare candidat independent; h) expunerea, pe scurt, a intampinarilor formulate, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti; i) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării. (3) La pct. h) al procesului-verbal se vor menţiona şi situaţiile în care: a) numărul buletinelor de vot găsite în urna diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numararii semnaturilor depuse de către aceştia pe listele electorale (permanente, suplimentare şi speciale), aflate în secţia de votare; b) numărul buletinelor de vot găsite în urna adunat cu cel al buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite în secţia de votare respectiva. (4) Alegatorii resortisanti care votează în secţiile de votare organizate potrivit art. 16 şi 17 vor fi înscrişi în liste electorale suplimentare, prin grija preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. (5) Alegatorii comunitari pot să-şi exercite dreptul de vot în baza documentului de identitate şi a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanenta la orice secţie de votare, cu menţiunea ca preşedintele biroului electoral al secţiei de votare respective trebuie să îi înscrie în lista electorală suplimentară a secţiei, dacă aceasta diferă de cea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa. (6) Procesele-verbale se semnează şi de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afişează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare. (7) Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie certificată de pe procesul-verbal de către toţi cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal. (8) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea. (9) Procesul-verbal împreună cu toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei de votare, precum şi cu buletinele de vot nule şi cele contestate vor alcătui un dosar care, sigilat şi stampilat, va fi înaintat biroului electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii biroului, cu paza militară, în cel mult 24 de ore. (10) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla; candidaţii sau partidele şi alianţele politice care i-au propus pot obţine copii legalizate de pe acest exemplar.--------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 21^2 (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor şi intampinarilor primite, biroul electoral judeţean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti încheie un proces-verbal centralizator al indicatorilor cuprinşi în procesele-verbale ale secţiilor de votare, după cum urmează: a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele electorale speciale (pct. a = pct. a^1 + pct. a^2), din care:a^1) numărul total al alegătorilor înscrişi şi în copiile de pe listele electorale permanente;a^2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b^1 + pct. b^2 + pct. b^3), din care:b^1) numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne;b^2) numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne;b^3) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne; c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f); d) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate; e) numărul voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ pct. b pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g); f) numărul voturilor nule; g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare lista de candidaţi sau de fiecare candidat independent; h) modul de soluţionare a contestaţiilor şi intampinarilor primite. (2) Prevederile art. 21^1 alin. (4) şi alin. (8)-(10) se aplică corespunzător. (3) Procesul-verbal împreună cu intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând un dosar încheiat, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral judeţean, se înaintează cu paza militară la Biroul Electoral Central în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale secţiilor de votare. (4) Procesele-verbale întocmite conform alin. (1) de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti împreună cu intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare se vor inainta Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor alin. (3). (5) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti va centraliza şi va întocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1), şi îl va inainta Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector, în conformitate cu prevederile alin. (3).--------------Art. 21^2 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 22 (1) La data publicării rezultatelor alegerii membrilor din România în Parlamentul European, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Biroul Electoral Central şi celelalte birouri electorale îşi încetează activitatea. (2) Înainte de încetarea activităţii, actele şi materialele Biroului Electoral Central, rezultate din procesul electoral, sunt înaintate, spre valorificare şi arhivare, Autorităţii Electorale Permanente.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23 (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prevederile referitoare la utilizarea cărţilor de alegator se aplică începând cu scrutinul din anul 2009 pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. (2) Dispoziţiile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale se aplică în mod corespunzător. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) situaţiile în care normele comunitare în materie sunt direct aplicabile. (4) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanenta sau, după caz, Biroul Electoral Central adopta hotărâri şi instrucţiuni, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Autoritatea Electorală Permanenta împreună cu autorităţile publice competente îndeplinesc formalităţile necesare acceptării membrilor din România în Parlamentul European.  +  Articolul 23^1 (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii pentru stabilirea zilei de referinţa, Guvernul aproba prin hotărâre modelul copiei de pe lista electorală permanenta, modelul listei electorale speciale, modelul copiei de pe lista electorală specială, al listei electorale suplimentare, modelul stampilelor Biroului Electoral Central, biroului electoral judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti, modelul ştampilei de control al secţiei de votare şi modelul ştampilei cu menţiunea «VOTAT». În acelaşi termen Guvernul va stabili modelul buletinului de vot şi modelul timbrelor autocolante ce vor fi aplicate pe actele de identitate. (2) În termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) Guvernul stabileşte prin hotărâre unele măsuri ce vor fi adoptate de autorităţile române pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European, programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor României în Parlamentul European, precum şi alocarea fondurilor pentru cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării scrutinului.--------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 23^2 (1) După încheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare efectuează, în prezenta membrilor biroului, inventarierea stampilelor cu menţiunea «VOTAT», precum şi numărarea şi anularea buletinelor de vot neintrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar după încheierea acestor operaţiuni, deschiderea urnelor. (2) La numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegaţi, reprezentanţi ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri, dar care nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare şi sunt mandataţi în acest sens de conducerile organizaţiilor judeţene ale acestora. Cu privire la operaţiunile prevăzute de prezentul alineat se încheie un proces-verbal. (3) După inventariere, stampilele cu menţiunea «VOTAT» se introduc în plicuri, acestea fiind închise şi sigilate. Acest aspect se consemnează în procesul-verbal. (4) În cazul în care exista pachete cu buletine de vot intacte, menţiunea «ANULAT» se aplică o singură dată pe pachetul respectiv. (5) La deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent votat şi arata buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice, aliante politice, aliante electorale, precum şi pe organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi pe candidaţi independenţi, se numara şi se leagă separat. (6) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila «VOTAT» sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidenta. (7) Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (8) Rezultatul votării se consemnează în câte un tabel separat. Tabelele se întocmesc de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte. (9) În tabelele prevăzute la alin. (8) se înscriu voturile nule, listele de candidaţi sau prenumele şi numele candidaţilor independenţi şi voturile valabil exprimate pentru fiecare.--------------Art. 23^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 februarie 2007.  +  Articolul 24 (1) Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, rămân pe listele respective în ordinea în care au fost înscrişi. (2) În caz de vacanta a mandatelor membrilor din România în Parlamentul European, survenită ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilitatii cu calitatea de parlamentar european sau a decesului, mandatele pentru locurile vacante sunt atribuite următorilor pe listele de candidaţi, în ordinea în care au fost înscrişi pe aceste liste, dacă până la data validării pentru ocuparea locurilor vacante partidele sau formaţiunile politice pe listele cărora au candidat confirma, în scris, ca aparţin acestora. (3) Vacantarea mandatelor membrilor din România în Parlamentul European, survenită ca urmare a unei înţelegeri prealabile privind demisia sau renunţarea la aceasta funcţie, este considerată nulă. Înţelegerea prealabilă privind renunţarea la funcţia de membru din România în Parlamentul European nu poate constitui motiv de vacanta a funcţiei.  +  Articolul 25În caz de vacanta a mandatului unui membru din România în Parlamentul European, aparţinând unui partid politic, unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, unei aliante politice sau aliante electorale, care nu mai are candidaţi pe lista, precum şi în cazul unui candidat ales pe lista unui partid politic care a fost radiat sau în caz de vacanta a mandatului unui membru din România în Parlamentul European, candidat independent, mandatul pentru locul devenit vacant este atribuit urmatorului înscris pe lista de candidaţi a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau aliantei care a obţinut cel mai mare număr de voturi.  +  Articolul 26 (1) Primele alegeri pentru Parlamentul European se organizează şi se desfăşoară până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2007. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3), mandatul membrilor din România în Parlamentul European, atribuit în baza primelor alegeri organizate, încetează la încheierea legislaturii 2004-2009 a Parlamentului European.  +  Articolul 27La primele alegeri pentru Parlamentul European organizate în România, în scopul exercitării dreptului de vot şi de a fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere că nu şi-au exercitat dreptul de vot şi de a fi aleşi în alegerile pentru Parlamentul European organizate în 2004.  +  Articolul 28Biroul Electoral Central confirma rezultatele sufragiului şi asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerii membrilor din România în Parlamentul European.*Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului de vot şi de a candida în alegerile pentru Parlamentul European de către cetăţenii Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993, şi Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European, prin vot universal direct, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 278 din 8 octombrie 1976, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 16 ianuarie 2007.Nr. 33.------