ORDIN nr. 147 din 2 martie 2007privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2007    În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici sectoriale şi de piaţă nr. 92.122 din 6 februarie 2007,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul II litera B titlul VII "Verificarea autenticităţii, purităţii varietale şi stării sanitare", după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. Verificarea autenticităţii şi purităţii varietale în precontrol se poate efectua şi prin metode ca: electroforeza, reacţia ADN - polimerazei (PCR), rezonanţa magnetică nucleară (RMN), teste imuno-enzimatice tip ELISA şi/sau alte metode de laborator acceptate de instituţiile şi organismele de profil din UE şi/sau pe plan internaţional. Analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de către INCS."2. La capitolul II titlu VIII "Postcontrolul", punctul 22 va avea următorul cuprins:"22. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol care este cel puţin egală cu normele de puritate varietală prevăzute la pct. 6 din cap. I lit. C titlul I «Culturi producătoare de butaşi» sau reduse cu maximum 1%."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuBucureşti, 2 martie 2007.Nr. 147.___________