ORDIN nr. 1.265 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, luând în considerare necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 2002/54/CE privind comercializarea semințelor de sfeclă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 193/12 din 20.07.2002, văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră nr. 87454 din 18 noiembrie 2005, al Direcției Generale de Implementare Politici Agricole și de Piață,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea semințelor de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 2002/54/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 193 din 20.07.2002, ultima dată amendată prin Directiva Consiliului 2004/117/CE din 22 decembrie 2004.(3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, certificării și comercializării semințelor de sfeclă în cadrul Comunității Europene (denumită în continuare "Comunitate").(4) Prezentul ordin nu se aplică seminței de sfeclă care urmează să fie exportată în terțe țări din afara Comunității.  +  Articolul 2(1) În cadrul prezentului ordin termenii utilizați se definesc astfel:a) 1) comercializare: vânzarea, păstrarea spre vânzare, expunerea sau oferta spre vânzare, vânzarea și/sau livrarea către o altă persoană, fie că este sau nu remunerată. Comercializarea semințelor care nu vizează exploatarea comercială a soiului nu reprezintă comercializare, precum următoarele operațiuni:i) furnizarea de semințe autorităților de inspecție și testare;ii) furnizarea de semințe prestatorilor de servicii în vederea procesării sau ambalării, în cazul în care prestatorul nu obține nici un drept asupra respectivelor semințe.iii) furnizarea de semințe prestatorilor de servicii, în anumite condiții, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate scopurilor industriale, sau multiplicarea semințelor pentru acest scop, nu se va privi ca fiind comercializare, în cazul în care prestatorul nu devine proprietarul semințelor sau produsului recoltat. Furnizorul semințelor va furniza autorității de certificare o copie a părților relevante din contractul încheiat cu prestatorul de servicii, ce va cuprinde standardele și condițiile pe care sămânța furnizată le îndeplinește.2) condițiile pentru aplicarea prevederilor de la lit. a) pct. 1 din acest alineat se vor determina în concordanță cu procedurile Comunității.b) sfeclă: înseamnă sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră din specia Beta vulgaris L.;c) Sămânța Bază înseamnă sămânța:i) care a fost produsă de sau sub responsabilitatea amelioratorului în concordanță cu practicile recunoscute de menținere a unui soi;ii) care este destinată producerii de semințe din categoria Certificată;iii) care, sub rezerva prevederilor art. 5, satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru sămânța Bază; șiiv) care a fost găsită în urma unei examinări oficiale sau, în cazul prevederilor din Anexa nr. 1. lit. B, fie prin examinare oficială fie prin supraveghere oficială, că satisface condițiile prevăzute la punctele i), ii) și iii) din prezentul alineat, lit. c);d) Sămânța Certificată este sămânța:i) care provine direct din sămânța Bază;ii) care este destinată producției de sfeclă;iii) care, sub rezerva prevederilor art. 5, satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru sămânța Certificată; șiiv) care a fost găsită prin examinare oficială sau sub supraveghere oficială, că satisface condițiile prevăzute la punctele i), ii) și iii);e) "sămânța monogermă" este sămânța genetic monogermă;f) "sămânța de precizie" este sămânța destinată utilizării în semănători de precizie care, așa cum este prevăzut în Anexa nr. 1 lit. B alin. (3) lit. b), pct. bb), dă o singură plantulă;g) măsuri oficiale sunt măsurile luate de către:i) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin autoritățile oficiale responsabile:a) autoritatea oficială centrală desemnată prin Legea nr. 266/2002 responsabilă cu calitatea semințelor și a materialului săditor este Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, denumită în continuare INCS;b) autoritățile oficiale stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității centrale oficiale, - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor denumite în continuare ITCSMS și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor - denumit în continuare LCCSMS;c) autoritățile oficiale fitosanitare care funcționează în baza legislației fitosanitare.ii) persoane juridice, publice sau private, ce funcționează sub responsabilitatea statului; sauiii) în cazul unor activități auxiliare care de asemenea fac obiectul controlului INCS, de către orice persoană fizică autorizată în acest scop, cu condiția ca o astfel de persoană să nu aibă interese personale în luarea deciziilor;h) "ambalaje mici CE": ambalaje ce conțin următoarele semințe Certificate:i) sămânță monogermă sau de precizie: până la 100000 glomerule sau semințe sau în greutate netă de 2,5 kg excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alți aditivi solizi;ii) alte semințe decât cele monogerme sau de precizie: până la o greutate netă de 10 kg, excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alți aditivi solizi.(2) Diferitele tipuri de soiuri, incluzând componenții, eligibile pentru certificare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, se pot specifica și defini în concordanță cu procedurile Comunitare.(3) În cazul în care se efectuează examinarea sub supraveghere oficială prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. iv) și la alin. (1) lit. d) pct. iv), următoarele cerințe trebuie să fie îndeplinite:A. Inspecția în câmp:a) inspectorii, trebuie să:i) aibă calificarea tehnică necesară;ii) nu aibă interese personale în efectuarea inspecțiilor;iii) fie acreditați oficial de către autoritatea de certificare a semințelor, această acreditare va cuprinde declarația pe propria răspundere sau contractul, scrise și semnate, privind respectarea de către inspector a reglementărilor privind examinările oficiale;iv) efectueze inspecții sub supraveghere oficială în concordanță cu reglementările aplicabile inspecțiilor oficiale.b) Cultura seminceră ce trebuie inspectată trebuie să provină din semințe care au fost verificate în post-control, iar rezultatele au fost satisfăcătoare.c) O proporție din cultura seminceră va fi verificată de către inspectori oficiali. Acea proporție va fi de minimum 5%.d) O proporție din eșantioanele de semințe recoltate din cultura seminceră vor fi prelevate pentru verificarea oficială în post-control și, dacă este cazul, pentru verificarea într-un laborator oficial.e) Autoritatea oficială aplică regulile privind sancționarea încălcării prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute vor fi efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile pot include și retragerea acreditării inspectorilor acreditați oficial, prevăzută la litera a) iii), care au fost găsiți vinovați că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijență. Se va anula orice certificare a seminței examinate cu excepția cazului în care se demonstrează că sămânța îndeplinește toate prevederile relevante.f) Procedurile, condițiile și cerințele privind examinarea sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 355/2002 din 5 august 2002.B. Testarea semințelora) Testarea semințelor se va realiza în laboratoare de testare a semințelor acreditate în acest scop de către autoritatea de certificare, în conformitate cu prevederile prezentate la lit. b)-d);b) Laboratorul de testare a semințelor va avea un analist șef care va avea în responsabilitate directă operațiunile tehnice ale laboratorului și care trebuie să aibă calificarea necesară în managementul tehnic al laboratorului. Analiștii de laborator trebuie să aibă calificările tehnice necesare obținute la cursuri de instruire organizate în aceleași condiții ca și cele pentru analiștii oficiali și confirmați prin examinări oficiale. Laboratorul trebuie să fie situat în spații bine întreținute și echipat cu echipamente aprobate oficial de către autoritatea de certificare ca fiind satisfăcătoare pentru testarea semințelor, în scopul obținerii acreditării. Laboratorul va efectua testarea semințelor în concordanță cu metodele internaționale în vigoare (curente).c) Laboratorul de testare a semințelor trebuie să fie:i) independent; sauii) să aparțină unei companii.iii) în cazul prezentat la pct. ii), laboratorul poate efectua teste numai la loturile de semințe produse de către compania respectivă și care aparțin acesteia, sau în cazul în care există un acord încheiat între compania de semințe, aplicantul certificării și autoritatea de certificare laboratorul poate efectua teste și la alte loturi de semințe.d) Performanța efectuării testelor de către laboratoarele de testare a semințelor va fi subiectul supravegherii autorității de certificare a semințelor.e) În scopul supravegherii prevăzute la litera d) o proporție din loturile de semințe intrate la certificarea oficială va fi verificat oficial. Acest procent va fi ales astfel încât pe cât posibil să acopere în mod egal persoanele fizice și juridice care solicită certificarea semințelor și speciile intrate la certificare, dar de asemenea poate să fie ales astfel încât să se elimine orice dubii specifice. Acest procent va fi de cel puțin 5%.f) Autoritatea oficială aplică regulile privind sancționarea încălcării prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute vor fi efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile pot include și retragerea acreditării laboratoarelor acreditate oficial, prevăzută la litera a), care au fost găsite vinovate că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijență. Se va anula orice certificare a seminței examinate cu excepția cazului în care se demonstrează că sămânța îndeplinește toate prevederile relevante.g) Procedurile, condițiile și cerințele privind examinarea sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002.(4) Alte măsuri cu privire la examinarea sub supraveghere oficială se vor adopta în concordanță cu procedurile Comunității.  +  Articolul 3(1) Sămânța de sfeclă se va comercializa numai dacă a fost certificată oficial ca sămânță Bază sau sămânță Certificată.(2) Autoritatea oficială se va asigura că examinările oficiale sunt efectuate în concordanță cu metodele internaționale în vigoare, dacă asemenea metode există.  +  Articolul 4 Fără a aduce atingere art. 3 alin. (1), sămânța amelioratorului din generațiile anterioare seminței Bază, și sămânța brută, comercializată în scopul condiționării, cu asigurarea că identitatea seminței este garantată, se poate comercializa.  +  Articolul 5(1) Autoritatea de certificare poate, prin derogare de la prevederile art. 3, să:a) autorizeze certificarea oficială și comercializarea seminței Bază care nu satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 cu privire la germinație, conform prevederilor din Anexa nr. 6 Capitolul II pct. V.1.; în acest scop se vor lua toate măsurile necesare pentru garantarea de către furnizor a unei germinații specifice, care se va imprima pe o etichetă specială împreună cu numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului de semințe;b) autorizeze certificarea oficială și comercializarea categoriilor Bază și Certificată la primul cumpărător, cu scopul de a pune cât mai repede pe piață semințele, luând în considerare că examinările oficiale pentru verificarea îndeplinirii condițiilor din Anexa nr. 1 cu privire la germinație nu sunt finalizate. Certificarea va fi acordată numai în cazul prezentării unui buletin de analiză provizoriu asupra seminței și care conține numele și adresa primului destinatar; se vor lua toate măsurile necesare pentru garantarea de către furnizor a germinației stabilite la analizele provizorii; această germinație se va imprima pe o etichetă specială împreună cu numele și adresa furnizorului și numărul de referință al lotului de semințe.(2) Aceste dispoziții nu se aplică semințelor importate din terțe țări, cu excepția cazului în care se specifică altfel în art. 22 referitor la multiplicarea în afara Comunității. Statele membre se vor asista din punct de vedere administrativ cu privire la control.  +  Articolul 6(1) Fără a ține seama de prevederile art. 3 alin. (1), ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza producătorii să comercializeze pe teritoriul României:a) mici cantități de semințe destinate pentru scopuri științifice sau de selecție;b) cantități potrivite de semințe destinate pentru teste și experiențe (loturi demonstrative), dacă aparțin unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înregistrare în catalogul României.c) în cazul organismelor modificate genetic, acest tip de autorizație poate fi acordat numai dacă au fost luate măsurile necesare în scopul evitării riscurilor pentru sănătatea omului și a mediului înconjurător. Prevederile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se vor aplica în consecință pentru evaluarea riscului asupra mediului.(2) Scopurile în care autorizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi acordate, prevederile privind marcarea ambalajelor, și cantitățile și condițiile în care autoritatea de certificare poate acorda aceste autorizații se vor aplica în concordanță cu condițiile din Anexa nr. 5 ce transpune prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 Decembrie 2004 privind implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza plasarea pe piață a semințelor din varietăți pentru care s-a depus o cerere de înregistrare în catalogul național al soiurilor de plante agricole sau specii legumicole.(3) Autorizațiile acordate producătorilor în scopul prevăzut la alin. (1), înaintea datei adoptării prezentului ordin, vor rămâne valabile până la 1 august 2006. După această dată toate aceste autorizații (autorizări) trebuie să respecte prevederile stabilite în concordanță cu alin. (2).  +  Articolul 7 Prezentul ordin, cu privire la condițiile prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2, stabilește cerințe suplimentare sau mai stricte pentru certificarea semințelor produse pe teritoriul României, prevăzute în Anexa nr. 6.  +  Articolul 8 ITCSMS sau LCCSMS pot solicita descrierea componenților genealogici și care este confidențială, dacă amelioratorul o dorește.  +  Articolul 9(1) Pentru verificarea soiurilor, și pentru examinarea semințelor în vederea certificării, se prelevează eșantioane, oficial sau sub supraveghere oficială, în concordanță cu metodele potrivite. Eșantioanele de semințe necesare efectuării controalelor prevăzute la art. 25 se prelevează oficial.(2) În cazul în care prelevarea eșantioanelor se face sub supraveghere oficială așa cum este prevăzut la alin. (1), următoarele cerințe trebuie să fie respectate:a) prelevarea eșantioanelor se va efectua de eșantionori acreditați în acest scop de către autoritatea de certificare în condițiile prevăzute la lit. b)-d) din prezentul articol;b) eșantionorii de semințe trebuie să aibă calificările tehnice necesare obținute la cursuri de instruire organizate în aceleași condiții aplicabile eșantionorilor de semințe oficiali și confirmați prin examinări oficiale. Aceștia vor preleva eșantioane în concordanță cu metodele internaționale în vigoare;c) eșantionorii de semințe pot fi:i) persoane fizice independente;ii) persoane angajate de către persoane fizice sau juridice ale căror activități nu implică producerea de semințe, cultivarea semințelor, condiționarea sau comercializarea semințelor; sauiii) persoane angajate de către persoane fizice sau juridice ale căror activități implică producerea de semințe, cultivarea acestora, condiționarea sau comercializarea semințelor. În acest caz un eșantionor de semințe poate preleva semințe numai din loturile produse de către angajatorul său, cu excepția cazului în care s-a încheiat un acord altminteri între angajatorul său, aplicantul cererii de certificare și autoritatea de certificare a semințelor;d) performanța eșantionorilor de semințe va fi supravegheată de autoritatea de certificare. În cazul în care prelevarea eșantioanelor se realizează automatizat trebuie respectate procedurile potrivite și supravegheate oficial;e) în scopul supravegherii prevăzute la litera d) un procent din loturile de semințe intrate la certificarea oficială se vor preleva de către eșantionori oficiali. Acest procent va fi ales astfel încât pe cât posibil să acopere în mod egal persoanele fizice și juridice care solicită certificarea semințelor, dar de asemenea poate să fie ales astfel încât să se elimine orice dubii specifice. Acest procent nu va fi mai mic de 5%. Aceasta verificare a prelevării de semințe nu se aplică în cazul prelevărilor automatizate. Autoritatea de certificarea va compara eșantioanele de semințe prelevate oficial cu cele prelevate din aceleași loturi sub supraveghere oficială;f) ITCSMS sau LCCSMS vor sancționa încălcarea prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancțiunile prevăzute vor fi efective, proporționale și descurajatoare. Sancțiunile pot include și retragerea acreditării prelevatorilor acreditați oficial, prevăzută la litera a), care au fost găsiți vinovați că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijență. Se va anula orice certificare a seminței prelevate cu excepția cazului în care se demonstrează că sămânța îndeplinește toate prevederile relevante.g) Prevederile alin. (2) lit. a)-f) se vor aplica în România în concordanță cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002.(3) Alte măsuri cu privire la eșantionarea sub supraveghere oficială se vor adopta în concordanță cu procedurile Comunității.(4) Eșantioanele se prelevează din loturi omogene; mărimea maximă a unui lot și greutatea minimă a unui eșantion sunt prezentate în Anexa nr. 2.  +  Articolul 10(1) Sămânța Bază și sămânța Certificată se poate comercializa numai în loturi suficient de omogene și ambalată în ambalaje sigilate printr-un sistem de sigilare și marcare, așa cum este prevăzut la art. 11-13.(2) În cazul comercializării de mici cantități de semințe către consumatorul final, autoritatea de certificare poate prevedea derogări de la prevederile alin. (1) cu privire la ambalare, sigilare și marcare.  +  Articolul 11(1) a) Ambalajele pentru sămânța Bază și sămânța Certificată, exceptând cazurile în care sămânța este ambalată în "ambalaje mici CE", se vor închide oficial sau sub supraveghere oficială în așa fel încât să nu poată fi deschise fără a se deteriora sistemul de închidere, iar eticheta oficială și ambalajul să nu prezinte urmele violării acestora.b) În scopul asigurării închiderii (sigilării), sistemul de închidere trebuie să cuprindă cel puțin etichetă oficială sau un sigiliu oficial.c) În cazul în care se utilizează un sistem de închidere inviolabil (nereutilizabil), prevederile de la lit. b) a acestui alineat nu mai sunt necesare.d) În concordanță cu procedurile Comunității, se poate stabili dacă un sistem de închidere particular corespunde cu prevederile prezentului alineat.(2) Nu se va proceda la una sau mai multe închideri noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială, cu excepția "ambalajelor mici CE". În cazul resigilării, pe eticheta prevăzută la art. 12 se va menționa că ambalajul a fost resigilat (reînchis), data noii închideri și autoritatea responsabilă.(3) "Ambalajele mici CE" se vor închide în așa fel încât să nu poată fi deschise fără a se deteriora sistemul de închidere, iar eticheta oficială și ambalajul să nu prezinte urmele violării acestora. În concordanță cu procedurile Comunității, se poate stabili dacă un sistem de închidere particular corespunde cu prevederile prezentului alineat. Nu se va proceda la una sau mai multe închideri noi decât sub supraveghere oficială.  +  Articolul 12 Ambalajele pentru sămânța Bază și sămânța Certificată, cu excepția ambalajelor mici CE, trebuie să:a) fie etichetate cu o etichetă oficială care nu a mai fost folosită anterior și care satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. A, iar mențiunile sunt făcute în limba română și/sau într-una din limbile oficiale ale Comunității. Culoarea etichetei va fi: albă pentru sămânța Bază și albastră pentru sămânța Certificată. În cazul folosirii etichetelor cu capse sau urechiușă, acestea se sigilează cu plombe oficiale. Dacă, în cazul prevăzut la art. 5 lit. a), sămânța Bază nu corespunde (satisface) condițiilor prevăzute în Anexa nr. 1 cu privire la germinație, acest lucru se va menționa pe etichetă. Utilizarea etichetelor oficiale adezive se va autoriza de către autoritate. Se va autoriza, în concordanță cu procedurile Comunității, imprimarea de neșters pe ambalaj, sub supraveghere oficială, a informațiilor (mențiunilor) prescrise în concordanță cu modelul etichetei;b) conțină un document oficial, de aceeași culoare cu etichetă, și care să cuprindă cel puțin informațiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. A pct. (I) alin. (3), (5), (6), (11) și (12). Acest document va fi confecționat în așa manieră încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Acest document nu este necesar în cazul în care mențiunile (informațiile) sunt imprimate de neșters, pe ambalaj, sau dacă în concordanță cu prevederile de la lit. a) se folosește o etichetă adezivă sau o etichetă dintr-un material rezistent la rupere.  +  Articolul 13(1) "Ambalajele mici CE" trebuie să:a) aibă (poarte) la exterior, în concordanță cu Anexa nr. 3 lit. B, o etichetă a furnizorului, cu informații printate sau tipărite în limba română și/sau în altă limbă oficială a Comunității; în cazul ambalajelor transparente eticheta poate fi plasată în interior, dacă poate fi citită prin ambalaj; eticheta va fi albă pentru sămânța Bază și albastră pentru sămânța Certificată.b) aibă la exterior sau pe eticheta furnizorului prevăzuta la litera a) un număr serial atribuit oficial; când se utilizează o etichetă adezivă oficială, eticheta trebuie să fie de culoare albă pentru sămânța Bază și albastră pentru sămânța Certificată; metodele prin care numărul serial oficial se atașează pe ambalaj se pot stabili în concordanță cu procedurile Comunității.(2) Prezentul ordin prevede ca eticheta adezivă oficială ce conține toate sau o parte din informațiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. B, să fie utilizată pentru marcarea ambalajelor mici CE; în cazul în care informațiile sunt date pe această etichetă, marcarea prevăzuta la alin. (1) lit. a) nu mai este necesară.  +  Articolul 14 Autoritatea oficială prevede că ambalajele mici CE pentru sămânța Certificată sunt închise (sigilate) și marcate oficial sau sub supraveghere oficială, la cerere, în concordanță cu art. 11 alin. (1) și art. 12.  +  Articolul 15 Autoritatea de certificare va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul ambalajelor mici de semințe, identitatea semințelor să poată fi verificată, în special, în momentul în care lotul de semințe se divizează. În acest scop, autoritatea solicită că ambalajele mici divizate pe teritoriul lor să se închidă oficial sau sub supraveghere oficială.  +  Articolul 16(1) În concordanță cu procedurile Comunității, se poate prevedea că, în alte cazuri decât cele prevăzute în prezentul ordin, ambalajele de orice tip pentru sămânța Bază sau Certificată vor fi etichetate cu eticheta furnizorului (care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau informațiile se vor imprima direct pe ambalaj). Informațiile care se vor prezenta pe o asemenea etichetă se vor stabili în concordanță cu procedurile Comunității.(2) Eticheta prevăzută la alin. (1) se va realiza astfel încât să nu poată fi confundată cu eticheta oficială prevăzuta în art. 12.  +  Articolul 17 În cazul semințelor unui soi care a fost modificat genetic, orice documente sau etichete, oficiale sau al furnizorului, care însoțesc sau care sunt aplicate pe lotul de semințe, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, trebuie să indice clar că soiul a fost modificat genetic, precum și codul de identificare al organismului modificat genetic.  +  Articolul 18 Orice tratament chimic al seminței Bază sau Certificată se va indica ori pe eticheta oficială ori pe eticheta furnizorului, precum și pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 19 În scopul căutării unor alternative îmbunătățite la anumite prevederi din Directiva 2002/54/CE, se poate decide organizarea unor experimente temporare în condiții specifice la nivelul Comunității, în concordanță cu prevederile art. 28 (2). În contextul acestor experimente, statele membre pot fi scutite de anumite obligații prevăzute în Directiva 2002/54/CE. Măsura acestei scutiri se va stabili făcându-se referire la prevederile la care se aplică. Durata unui experiment nu va fi mai mare de 7 ani.  +  Articolul 20 Sămânța comercializată în conformitate cu prevederile Directivei 2002/54/CE, nu va face subiectul altor restricții de comercializare privind caracteristicile sale, cerințele de examinare, marcare și închidere, altele decât cele prevăzute de Directiva 2002/54/CE sau alte directive CE.  +  Articolul 21 Condițiile în care sămânța din generațiile anterioare seminței Bază, denumită în continuare sămânță Prebază, se poate comercializa în concordanță cu prevederile art. 4, sunt următoarele:a) a fost inspectată oficial de către autoritatea competentă de certificare în concordanță cu prevederile ce se aplică la certificarea seminței Bază;b) a fost ambalată în concordanță cu prevederile prezentului ordin, șic) ambalajele sunt etichetate cu o etichetă oficială care cuprinde cel puțin următoarele informații:i) numele autorității oficiale responsabile - INCS și autoritatea teritorială ITCSMS și LCCSMS;ii) numărul de referință a lotului;iii) luna și anul închiderii, sauiv) luna și anul ultimei prelevări oficiale;v) specia, indicată cel puțin în caractere române, denumirea botanică, care poate fi dată în formă prescurtată și fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; se va indica sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră;vi) soiul, indicat cel puțin în caractere române,vii) mențiunea: «sămânță Prebază»,viii) numărul de generații care preced sămânța din categoria sămânță Certificată;ix) eticheta este de culoare albă cu o diagonală violet.  +  Articolul 22(1) Statele membre prevăd că sămânța de sfeclă:a) care a fost produsă direct din sămânța Bază certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o țară terță care a primit echivalenta în conformitate cu art. 23 (1) b), șib) care a fost recoltată în alt stat membru, trebuie, la cerere și fără a afecta prevederile Directivei 2002/53/CE, să fie certificată oficial ca sămânță Certificată în oricare stat membru dacă acea sămânță a fost inspectată în câmp și a corespuns condițiilor din Anexa nr. 1 lit. A, pentru categoria relevantă și dacă în urma examinărilor oficiale a rezultat că sunt respectate condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B pentru aceeași categorie.c) de asemenea, în cazul în care sămânța a fost produsă direct din sămânța certificată oficial dintr-o generație anterioară seminței Bază (din sămânța Prebază), statele membre pot autoriza certificarea oficială ca sămânță Bază, dacă condițiile prevăzute pentru această categorie sunt satisfăcute.(2) Sămânța de sfeclă recoltată în Comunitate și care este destinată pentru certificare în concordanță cu prevederile alin. (1) trebuie:a) să fie ambalată și etichetată cu o etichetă oficială care satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 4 lit. A și lit. B, în concordanță cu art. 11 alin. (1), șib) să fie însoțită de un document oficial ce satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 4 lit. C;c) se poate renunța la prevederile de la litera a) privind ambalarea și etichetarea dacă autoritățile responsabile cu inspecția în câmp, cele responsabile cu emiterea documentelor pentru certificarea semințelor care nu au fost certificate final și cele responsabile cu certificarea sunt aceleași sau dacă acestea sunt de acord cu această scutire.(3) De asemenea, statele membre prevăd că sămânța de sfeclă recoltată într-o țară terță se va certifica oficial, la cerere, dacă:a) a fost produsă direct din sămânța Bază certificată oficial într-unul sau mai multe state membre sau într-o țară terță care a primit echivalenta în baza art. 23 (1) (b);b) în urma inspecției în câmp a rezultat că satisface condițiile prevăzute într-o decizie de echivalare realizată în baza art. 23 (1) (a) pentru categoria respectivă;c) examinarea oficială a arătat că sunt satisfăcute condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B pentru aceeași categorie.  +  Articolul 23(1) Consiliul, la propunerea Comisiei, va determina dacă:a) în cazul prevăzut la art. 22, inspecțiile în câmp efectuate într-o țară terță satisfac condițiile din Anexa nr. 1 lit. A - Cultura;b) sămânța de sfeclă recoltată într-o țară terță oferă aceleași garanții privind caracteristicile sale și aranjamentele pentru examinarea sa, pentru asigurarea identității acesteia, pentru marcare și control, cu sămânța recoltată în cadrul Comunității și care este în concordanță cu prevederile Directivei 2002/54/CE.(2) Alin. (1) se aplică, de asemenea, pentru orice stat membru nou, de la data aderării până la data la care intră în vigoare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare îndeplinirii condițiilor din Directiva 2002/54/CE.  +  Articolul 24(1) În scopul eliminării dificultăților temporare de aprovizionare cu sămânță Bază sau Certificată în cadrul Comunității și care nu pot fi altfel rezolvate, se poate decide, în concordanță cu procedurile Comunității, ca statele membre să permită, pentru o perioadă determinată, comercializarea în cadrul Comunității a unor cantități de semințe supuse unor exigențe mai puțin stricte sau din soiuri care nu sunt înregistrate în Catalogul Comun al Soiurilor de Plante Agricole sau în cataloagele naționale ale statelor membre.(2) Pentru o categorie de semințe dintr-un anumit soi înregistrat, eticheta oficială va fi cea prevăzută la categoria corespondentă; pentru sămânța dintr-un soi care nu este înregistrat în cataloagele mai sus menționate, culoarea etichetei oficiale va fi maron, eticheta care va arăta întotdeauna că sămânța aparține unei categorii supuse unor exigențe mai puțin stricte.(3) Reguli pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se vor adopta în concordanță cu procedurile Comunității și prin ordin al ministrului.  +  Articolul 25(1) În scopul verificării îndeplinirii cerințelor și condițiilor prezentului ordin se vor efectua inspecții oficiale, cel puțin prin sondaj, în timpul comercializării semințelor.(2) Fără a afecta circulația liberă a semințelor în cadrul Comunității, statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că în cazul comercializării unor cantități de semințe, mai mari de 2 kg, importate din terțe țări, următoarele informații sunt date:a) specia;b) soiul;c) categoria;d) țara de producere și autoritatea oficială de inspecție;e) țara de expediere;f) importatorul;g) cantitatea de semințe.(3) Maniera în care se vor prezenta informațiile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol se poate determina în concordanță cu procedurile Comunității.(4) În scopul aplicării prevederilor alin. (2), semințele importate în România dintr-o țară terță vor fi însoțite de un document eliberat de autoritatea responsabilă de inspecție din țara de producere sau de expediere. Importatorul va prezenta o copie a acestui document la ITCSMS sau LCCSMS imediat după sosirea importului, dar înainte de comercializare. De asemenea, contractul de import trebuie să prevadă furnizarea acestui document care însoțește transportul, iar o copie a acestui document trebuie să însoțească cererea de import, înaintea efectuării importului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 257/2002.  +  Articolul 26(1) În cadrul Comunității se vor efectua teste și încercări comparative Comunitare pentru post-controlul eșantioanelor de semințe de sfeclă plasate pe piață în condițiile Directivei 2002/54/CE. Testele și încercările comparative pot include următoarele:a) semințe recoltate în țări terțe;b) semințe adecvate culturilor organice;c) semințe comercializate în relație cu conservarea in situ și a utilizării resurselor genetice de plante.(2) Aceste teste și încercări comparative se utilizează în vederea armonizării metodelor tehnice de certificare și pentru verificarea satisfacerii condițiilor pe care sămânța trebuie să le îndeplinească.(3) Comisia, acționând în concordanță cu procedura prevăzută în art. 28 alin. (2), va face aranjamentele necesare pentru realizarea testelor și încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul prevăzut în art. 28 alin. (1) cu privire la aranjamentele tehnice pentru efectuarea testelor și a încercărilor și de asemenea cu privire la rezultatele obținute.(4) Comunitatea poate contribui financiar la organizarea testelor și încercărilor prevăzute la alin. (1) și alin. (2). Contribuția financiară nu va depăși prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetară.(5) Testele și încercările care pot beneficia de contribuția financiară comunitară și regulile detaliate pentru prevederile contribuției financiare se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității.(6) Testele și încercările prevăzute la alin. (1) și alin. (2) pot fi efectuate numai de autoritățile de stat sau de către persoane juridice care acționează sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 27 Amendamentele ce se vor face la conținutul anexelor prezentului ordin, în lumina dezvoltării cunoștințelor științifice sau tehnice, se vor adopta în concordanță cu procedurile Comunității și prin ordin al ministrului.  +  Articolul 28(1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent pentru Semințe și Material de înmulțire pentru Agricultură, Horticultură și Păduri, înființat prin art. 1 al Deciziei Consiliului 66/399/CEE.(2) Când se face referire la acest alineat, se vor aplica art. 4 și art. 7 din Decizia 1999/468/CE. Perioada prevăzută în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.(3) Comitetul va adopta propriile reguli de procedură.(4) Reprezentantul(ii) României în Comitetul permanent pentru Semințe și Material de înmulțire pentru Agricultură, Horticultură și Păduri prevăzut la alin. (1) se stabilește de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.  +  Articolul 29 Prezentul ordin nu afectează prevederile legislației naționale justificate prin rațiuni de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, sau protecției proprietății industriale și comerciale.  +  Articolul 30(1) Se pot stabili condiții specifice, în concordanță cu procedurile Comunității și prin ordin al ministrului, ținând cont de dezvoltările în domeniile:a) condițiile în care sămânța tratată chimic poate fi comercializată;b) condițiile în care semințele pot fi comercializate în relație cu conservarea in situ și utilizarea resurselor genetice de plante, incluzând mixturile de semințe din specii care includ și speciile prevăzute la art. 1 din Directiva 2002/53/CE, și care sunt asociate cu habitate specifice naturale și semi-naturale și afectate de eroziunea genetică;c) condiții în care semințele adecvate culturilor organice (ecologice) pot fi comercializate.(2) Condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) vor include în particular următoarele puncte:a) semințele acestor specii trebuie să fie de proveniență cunoscută aprobată de autoritatea responsabilă în fiecare stat membru pentru comercializarea acestora în areale specifice (definite);b) restricții cantitative adecvate.  +  Articolul 31 În concordanță cu procedura prevăzută la art. 28 alin. (2), un stat membru poate, la cererea acestuia, să fie scutit, parțial sau total, de la aplicarea prevederilor Directivei 2002/54/CE, cu excepția art. 20, în cazul în care cultivarea sfeclei și comercializarea semințelor de sfeclă au o importanță economică minimă pe teritoriul său.  +  Articolul 32 Autoritatea oficială de certificare va prezenta Comisiei textul cu principalele prevederi din prezentul ordin care transpune și implementează Directiva 2002/54/CE.  +  Articolul 33(1) a) Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin.b) Prin derogare de la prevederile lit. a), semințele de sfeclă din recoltă 2005 sau din stocurile anilor anteriori pot fi certificate în condițiile prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 și comercializate până la 30 iunie 2006.(2) Prevederile din art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 2 alin. (2) și alin. (4), art. 6 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (1) lit. d) și alin. (3), art. 12 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 22 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 24 alin. (1) și (3), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1) și (5), art. 27, art. 28 alin. (1) și (2), art. 30 alin. (1) și alin. (1) lit. b), art. 31, art. 32, Anexa nr. 1 lit. A pct. 6, Anexa nr. 5 pct. I și Capitolul II pct. 15, cu referire la procedurile și legislația Comunității se aplică de la data aderării României la Comunitate.(3) În cuprinsul prevederilor art. 1 alin. (3) și alin. (4), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 12 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 19, art. 22 alin. (1) și alin. (1) lit. a)-c), alin. (2) și alin. (3) și alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) și (4), art. 30 alin. (2) lit. a), art. 31, Anexa nr. 3 lit. B pct. 4, Anexa nr. 5 pct. I și Capitolul II "Controlul și certificarea loturilor de semințe" pct. 2 lit. b) pct. ii) și pct. 6, 13, 14 lit. b), 15, 16 prin referirile la "Comunitate" și "state membre" se va înțelege și "România" de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate.(4) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 34(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I și va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.(2) Prevederile prezentului ordin se adresează Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor, Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, precum și agenților economici, persoane fizice și juridice, înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor de sfeclă, care vor aplica prevederile prezentului ordin.
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 30 noiembrie 2005. Nr. 1.265.  +  Anexa nr. 1 Condiții de certificareA. Cultura1. Terenul pe care se înființează o cultură seminceră din specia Beta vulgaris să nu fi fost cultivat cu o cultură incompatibilă cu sfecla, și să fie suficient de liber de asemenea plante.2. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate și puritate varietală.3. Producătorii de semințe vor notifica toate multiplicările de semințe dintr-un anumit soi de sfeclă pentru a fi examinate de către autoritatea de certificare.4. În cazul semințelor certificate din toate categoriile se va efectua cel puțin o inspecție în câmp, oficială sau sub supraveghere oficială, iar în cazul seminței Bază se vor efectua cel puțin două inspecții oficiale în câmp, una la butași și una la seminceri.5. Condițiile culturale și stadiul de dezvoltare a culturii trebuie să permită verificarea și determinarea identității și a purității varietale.5^1. În cazul în care, ca urmare a punerii în aplicare a pct. 2-5, persistă îndoieli cu privire la identitatea soiurilor, autoritatea de certificare poate utiliza în vederea examinării identității respective o tehnică biochimică sau moleculară reproductibilă și recunoscută la nivel internațional, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile. (la 01-09-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Articolul III din ORDINUL nr. 228 din 2 septembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 20 septembrie 2021 ) 6. Distanțele minime de izolare față de sursele de polen învecinate sunt următoarele:
  Cultură Distanță minimă
  1. Pentru producerea de sămânță Bază: - față de orice sursă de polen din genul Beta 1000 m
  2. Pentru producerea de sămânță Certificată: (a) la sfecla de zahăr: - față de orice sursă de polen din genul Beta neinclusă mai jos: - polenizatorul specificat sau unul din polenizatori fiind diploid, în raport cu surse de polen de sfeclă de zahăr tetraploide - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu surse de polen de sfeclă de zahăr diploide - față de orice sursele de polen de sfeclă de zahăr a căror ploidie este necunoscută - polenizatorul specificat sau unul dintre polenizatori fiind diploid, în raport cu sursele de polen de sfeclă de zahăr diploidă - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu sursele de polen de sfeclă de zahăr tetraploidă - între două culturi semincere de sfeclă de zahăr în care sterilitatea masculină nu este utilizată (b) la sfeclă furajeră: - față de orice sursă de polen din genul Beta neinclusă mai jos: - polenizatorul specificat sau unul din polenizatori fiind diploid, în raport cu surse de polen de sfeclă furajere tetraploidă - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu surse de polen de sfeclă furajeră diploide - față de orice sursă de polen de sfeclă furajeră a căror ploidie este necunoscută - polenizatorul specificat sau unul dintre polenizatori fiind în diploid, raport cu sursele de polen de sfeclă furajeră diploidă - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu sursele de polen de sfeclă furajeră tetraploidă - între două culturi semincere de sfeclă furajeră în care sterilitatea masculină nu este utilizată 1000 m 600 m 600 m 600 m 300 m 300 m 300 m 1000 m 600 m 600 m 600 m 300 m 300 m 300 m
  Distanțele de izolare pot fi eliminate sau reduse dacă există o suficientă protecție față de orice polenizator străin nedorit. Nu mai este necesară izolarea între culturi semincere atunci când se folosește același polenizator. Ploidia ambilor componenți ai culturii semincere se stabilește prin referirea din Catalogul comun al soiurilor de plante agricole elaborat în baza Directivei 2002/53/CE, sau din catalogul național al soiurilor elaborat în baza aceleiași Directive. Dacă această informație nu este inclusă pentru orice soi, ploidia este considerată ca fiind necunoscută, iar distanța minimă de izolare cerută este de 600 m.
  B. Sămânța1. Sămânța trebuie să aibe suficientă identitate și puritate a soiului.2. Bolile care reduc valoarea de utilizarea a semințelor trebuie să fie la un nivel cât mai redus posibil.3. Sămânța trebuie de asemenea să îndeplinească următoarele condiții:a)
  Specia Puritatea fizicăminimă*1) (% din greutate) Germinația minimă (% de glomerule sau sem. pure) Umiditatea maximă*1) (% din greutate)
  Sfeclă dezahăr Sămânță monogermă 97 80 15
  Sămânță de precizie 97 75 15
  Semințe plurigerme ale soiurilor al căror procent în diploidie depășește 85 97 73 15
  Alte semințe 97 68 15
  Sfeclă furajeră Semințe plurigerme ale soiurilor al căror procent în diploidie depășește85, semințe monogerme, semințe de precizie 97 73 15
  Alte semințe 97 68 15
  Notă
  *1) excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substanțele de drajare sau alți aditivi solizi.
  Procentul în greutate de semințe de alte plante nu trebuie să depășească 0,3%.
  b) condiții speciale pentru sămânța monogermă și sămânța de precizie:aa) sămânța monogermă: minimum 90% glomerule germinate nu dau decât o singură plantulă. Procentul în glomerule ce dau trei plantule sau mai multe nu va depăși 5%, calculat la număr de glomerule germinate;bb) sămânța de precizie de sfeclă de zahăr: minimum 70% glomerule germinate nu dau decât o plantulă. Procentul în glomerule ce dau trei sau mai multe plantule nu va depăși 5%, calculat la număr de glomerule germinate;cc) sămânța de precizie de sfeclă furajeră: minimum 58% dintre glomerulele germinate trebuie să dea decât o singură plantulă pentru soiurile al căror procent în diploidie depășește 85%. Pentru toate celelalte semințe, minimum 63% dintre glomerulele germinate trebuie să dea o singură plantulă. Procentul în glomerule ce dau trei plantule sau mai multe nu va depăși 5%, calculat la număr de glomerule germinate;dd) pentru semințele din categoria Bază procentul în greutate de materii inerte nu va depăși 1,0. Pentru semințele din categoria Certificată procentul în greutate de materii inerte nu va depăși 0,5. În ce privește semințele drajate ale celor două categorii, respectarea acestor condiții este verificată pe eșantioanele prelevate, în baza art. 9(1), pe semințe condiționate care au fost parțial decorticate (șlefuite sau sparte), dar care nu au fost însă drajate sau încrustate, fără a prejudicia examenul oficial al purității fizice minime al seminței drajate sau încrustate;c) alte condiții speciale:
  Autoritatea de certificare se va asigura că sămânța de sfeclă nu poate fi introdusă în zone recunoscute ca "zone libere de rizomania", în conformitate cu procedurile Comunității, decât dacă procentul în greutate de materii inerte nu depășește 0,5.
   +  Anexa nr. 2 Greutatea maximă a unui lot de semințe: 20 tone. Greutatea minimă a unui eșantion: 500 grame. Greutatea maximă a unui lot de semințe nu va fi depășită cu mai mult de 5%.  +  Anexa nr. 3 MarcareaA. Eticheta oficialăI. Informații necesare:1. "Reguli și norme CE". "Reguli și norme România" până la data aderării României la Comunitate.2. Numele autorității oficiale responsabile - INCS și numele autorității teritoriale ITCSMS și LCCSMS și România sau inițialele RO2a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Punctul I. din Litera A. , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 3. Numărul de referință al lotului.4. Luna și anul închiderii, exprimată prin cuvintele: «închis ... (luna și anul)» sau luna și anul când s-a efectuat ultima oară prelevarea oficială de eșantioane necesare certificării, exprimată prin cuvintele: «prelevat ... (luna și anul)».5. Specia, indicată cel puțin în caractere române, denumirea botanică, ce poate fi dată în formă prescurtată și fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.6. Soiul indicat cel puțin în caractere române.7. Categoria.8. Țara de producere.9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul de glomerule declarat sau numărul de semințe pure.10. În cazul indicării greutății și folosirii de pesticide granulate, de substanțe pentru drajarea semințelor sau alți aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, ca și raportul aproximativ între greutatea semințelor pure și greutatea totală.11. Pentru sămânța monogermă: cuvântul "monogermă".12. Pentru sămânța de precizie: cuvântul "precizie".13. În cazul în care cel puțin germinația a fost retestată, cuvintele "retestat ... (luna și anul)" și serviciul responsabil cu retestarea. Această informație poate fi dată pe o vignetă oficială atașată la etichetă oficială.II. Dimensiuni minime: 110 x 67 mmB. Eticheta furnizorului sau informațiile imprimate direct pe ambalaj (ambalaje mici CE) Informații necesare:1. "Ambalaj mic CE".2. Numele și adresa furnizorului responsabil cu marcarea sau marca sa de identificare.3. Numărul serial atribuit oficial.4. Serviciul care a atribuit numărul serial și numele statului membru sau inițialele acestuia: INCS și autoritatea teritorială ITCSMS și LCCSMS și România sau inițialele RO.5. Numărul de referință al lotului dacă nu se poate identifica prin numărul serial oficial.6. Specia, indicată cel puțin în caractere române; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.7. Soiul indicat cel puțin în caractere române.8. Categoria.9. Greutatea netă sau brută sau numărul de glomerule sau semințe pure.10. În cazul indicării greutății și folosirii de pesticide granulate, de substanțe pentru drajarea semințelor sau alți aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, ca și raportul aproximativ între greutatea semințelor pure și greutatea totală.11. Pentru sămânța monogermă: cuvântul «monogermă».12. Pentru sămânța de precizie: cuvântul «precizie».  +  Anexa nr. 4Eticheta și documentul prevăzut în cazul semințelor necertificate final, recoltate în alt statA. Informații necesare pentru etichetă1. Autoritatea responsabilă cu inspecția în câmp: INCS și autoritatea teritorială ITCSMS și LCCSMS și România și inițialele RO, dacă sămânța se recoltează în România.1a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Litera A. din Anexa nr. 4 a fost completata de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 2. Specia, indicată cel puțin în caractere române, denumirea botanică, ce poate fi dată în formă prescurtată și fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.3. Soiul indicat cel puțin în caractere române.4. Categoria.5. Parcela sau numărul de referință a lotului.6. Greutatea netă sau brută.7. Cuvintele «semințe necertificate final».B. Culoarea etichetei. Eticheta este de culoare gri.C. Informațiile necesare pentru document1. Autoritatea care emite documentul: INCS și autoritatea teritorială ITCSMS și LCCSMS și România și inițialele RO, dacă sămânță se recoltează în România.1a. Numărul de ordine atribuit oficial. (la 01-04-2017, Litera C. din Anexa nr. 4 a fost completata de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 2. Specia, indicată cel puțin în caractere române, denumirea botanică, ce poate fi dată în formă prescurtată și fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.3. Soiul indicat cel puțin în caractere române.4. Categoria.5. Numărul de referință a semințelor utilizate la însămânțare și numele țării sau țărilor care au certificat acea sămânță.6. Parcela sau numărul de referință a lotului.7. Suprafața cultivată pentru producerea lotului pentru care se emite documentul.8. Cantitatea de semințe recoltate și numărul de bagaje.9. Atestarea că, cultura din care provin semințele îndeplinește toate condițiile.10. Rezultatele analizelor preliminare, dacă este cazul.  +  Anexa nr. 5 Reguli de autorizare a comercializării semințelor de sfeclă din soiuri pentru care s-a solicitat înregistrarea în catalogul național al soiurilor de planteI. Prezenta Anexa transpune prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 Decembrie 2004 privind implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza plasarea pe piață a semințelor din varietăți pentru care s-a depus o cerere de înregistrare în catalogul național al soiurilor de plante agricole sau specii legumicole.  +  Capitolul I Prevederi generale Scopul acestor prevederi este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizații pentru punerea pe piață a seminței din soiurile pentru care o cerere a fost depusă pentru înregistrare în catalogul național, în concordanță cu prevederile din Capitolul II al acestei Anexe.  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizareaa) pentru sămânța de sfeclă ITCSMS și LCCSMS pot autoriza producătorii stabiliți pe teritoriul lor să plaseze pe piață semințe dintr-un soi pentru care a fost depusă o cerere pentru înregistrare în catalogul național al soiurilor, în concordanță cu prevederile acestui capitol.b) ITCSMS și LCCSMS se vor asigura că atunci când se acordă o autorizație conform prezentelor reguli, deținătorul autorizației se conformează cu fiecare condiție sau restricție menționate în autorizație.2. Cerereaa) autorizația poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiurilor în Catalogul național, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen și reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectivă;b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații:i) testele și încercările prevăzute;ii) numele statului sau statelor membre în care se fac aceste teste și încercări;iii) descrierea soiului;iv) menținerea soiului.3. Scopul Autorizațiile vor fi acordate numai pentru testări sau încercări efectuate în întreprinderi agricole pentru a se putea aduna informații despre cultură sau utilizarea varietății.4. Condiții tehnice Sămânța de sfeclă trebuie să corespundă condițiilor prevăzute în Anexa nr. 1 din prezentul ordin pentru sămânța de sfeclă categoria Certificată.5. Examinareaa) Conformitatea cu condițiile de la pct. 4 se stabilesc prin examinare oficială sau prin examinare sub supraveghere oficială.b) Pentru stabilirea conformității cu condițiile privind identitatea și puritatea varietală se folosesc: descrierea soiului așa cum este furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a distinctivității, uniformității și stabilității prevăzute în art. 7 al Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/2003 privind aprobarea Regulamentului de testare și înregistrare a soiurilor de plante.c) Examinarea se efectuează în conformitate cu metodele internaționale actuale, dacă asemenea metode există.d) Pentru examinare, eșantioanele se prelevează oficial sau sub supraveghere oficială conform metodelor adecvate.e) eșantioanele se prelevează din loturi omogene.f) greutatea maximă a unui lot și greutatea minimă a eșantionului este redată în Anexa nr. 2.6. Cantități Cantitățile autorizate pentru fiecare varietate nu trebuie să depășească 0,1% din sămânța utilizată anual pe întreaga țară sau în statul membru unde este destinată. Totuși, dacă asemenea cantități nu sunt suficiente pentru a se semăna 10 ha în statul respectiv, se poate autoriza o cantitate necesară pentru a acoperi această suprafață.7. Ambalarea și sigilarea Semințele pot fi comercializate numai în ambalaje sau containere care poartă un sistem de sigilare. Ambalajele și containerele cu sămânță trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială astfel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lăsa urme de violare pe eticheta oficială prevăzută la pct. 8 sau pe ambalaj. În scopul asigurării sigilării sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puțin eticheta oficială sau fixarea unui sigiliu oficial. Ambalajele trebuie să fie noi și containerele să fie curate.8. Etichetareaa) Ambalajele cu semințe trebuie să poarte o etichetă oficială într-una din limbile oficiale ale Comunității.b) Informațiile care se menționează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele:– autoritatea de certificare INCS-ITCSMS sau LCCSMS și România sau abrevierea RO;– numărul de referință al lotului;– luna și anul sigilării;– specia;– denumirea varietății sub care urmează a fi comercializate semințele (referirea amelioratorului, denumirea propusă sau aprobată) și numărul oficial al cererii pentru înregistrare, după caz;– indicația «soiul nu este încă listat oficial»;– indicația «numai pentru teste și încercări»;– după caz, cuvintele «soi modificat genetic»;– greutatea netă sau brută declarată sau numărul de semințe pure sau de glomerule;– în cazul indicării greutății și folosirii de pesticide granulate, de substanțe pentru drajarea semințelor sau alți aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, ca și raportul aproximativ între greutatea semințelor pure și greutatea totală.c) Eticheta prevăzuta la pct. a) este de culoare portocalie.9. Orice tratament chimic trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului și pe ambalaj, sau în interiorul acestuia, sau pe container.10. Perioada de timp Fără a se afecta prevederile de la pct. 12 și 13, autorizațiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin sunt valabile pentru o perioadă de timp care să nu depășească un an și trebuie reînnoite pentru perioade care să nu depășească un an, conform pct. 11.11. Cererea de reînnoirea) Fără a afecta prevederile pct. 12 și 13, autorizațiile la care se referă pct. 1 trebuie să fie reînnoite pentru perioade care nu depășesc fiecare un an;b) Cererea de reînnoire trebuie însoțită de următoarele documente:i) o referire la autorizația originală;ii) orice informație disponibilă care suplimentează informația deja oferită asupra descrierii, menținerii și/sau cultivării sau folosirii soiului care face subiectul autorizației originale;iii) dovada că evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă nu este disponibilă.12. Încetarea valabilității Autorizațiile trebuie să înceteze să mai fi valabile dacă cererea de înscriere în catalogul național este retrasă sau respinsă, sau varietatea este intrată în catalog.13. Măsuri de siguranță Cu toate că o autorizație a fost acordată conform pct. 1, un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe întreg teritoriul său, sau pe o parte a teritoriului său, sau poate stabili condiții adecvate pentru cultivarea soiului, în cazurile prevăzute la pct. iii), în concordanță cu condițiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultivare:i) atunci când este stabilit că cultivarea soiului poate fi dăunătoare din punct de vedere al sănătății plantelor cultivării altor soiuri sau specii, sauii) atunci când încercările oficiale de cultivare efectuate în statul unde s-a depus solicitarea arată că soiul nu produce, în nici o parte a teritoriului său, rezultate corespunzătoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul său, sau atunci când e bine știut că soiul nu este adaptat pentru a fi cultivată în nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate; sau;iii) atunci când are motive serioase să considere că soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului.14. Obligații de raportare După acordarea autorizației, ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat autorizarea, sau ISTIS poate cere persoanei autorizate să raporteze:a) rezultatele testelor sau al încercărilor efectuate în unitățile agricole pentru a strânge informații asupra cultivării sau utilizării soiului;b) cantitățile de semințe plasate pe piață în timpul perioadei de autorizare și statul membru pentru care sămânța a fost destinată. Aceste informații trebuie tratate confidențial.15. Verificări de menținere Statul membru care a acordat autorizația poate verifica menținerea soiului. Atunci când menținerea are loc într-un alt stat membru decât statul membru care autorizează, cele două state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce privește verificările necesare de menținere. Un stat membru poate accepta menținerea într-o terță țară, decizie luată în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (b) al Directivei 2002/53/CE, dacă verificările practicilor de menținere oferă aceleași garanții ca și cele efectuate în statele membre.16. Notificarea Statele membre trebuie să notifice unul celuilalt și Comisiei următoarele:i) fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea unei cereri de autorizare; șiii) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizații. ITCSMS și LCCSMS vor transmite informațiile prevăzute la pct. i) și ii) de mai sus, către INCS care va publica aceste informații prin sistemul informațional computerizat, precum și către ISTIS.17. Schimbul de informații Statele membre trebuie să utilizeze sistemul informațional computerizat pentru a facilita schimbul de informații cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naționale și autorizația pentru semințele soiurilor neînscrise încă în listă.18. Publicarea unei liste a soiurilor Comisia poate, pe baza informațiilor furnizate de statele membre, să publice o listă de varietăți care au fost autorizate. INCS, în baza informațiilor de la pct. 17, va publica pe internet o listă a soiurilor autorizate în România și le va comunica Comisiei.  +  Anexa nr. 6 Cerințe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea și comercializarea seminței de sfeclă în România  +  Capitolul I Producerea seminței de sfeclăA. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru producerea de sămânță Agenții economici înregistrați pentru producerea semințelor (multiplicatorii) au următoarele obligații:a) să ceară autorității de certificare, prin "Declarația de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecția în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării;b) să însoțească, prin responsabilul sau reprezentantul său, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecția în câmp și să contrasemneze de primirea unei copii a "Fișei de control";c) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activității în vederea certificării semințelor, inclusiv metoda de producere și descrierea componenților sau a soiurilor;d) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menținerea identității și purității varietale și a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a semințelor;e) să țină evidența producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un "Registru de intrări și ieșiri" conform modelului stabilit de autoritate;f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a semințelor, instruit și atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS și LCCSMS;g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influența calitatea semințelor;h) în plus, menținătorii trebuie să completeze la zi registrul de selecție conservativă;i) menținătorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticității pentru sămânța Amelioratorului, destinată multiplicării;j) să respecte prevederile prezentului ordin și a altor reglementari specifice naționale și internaționale, și dacă este cazul, pe cele privind carantina fitosanitară;B. Înscrierea la multiplicare a culturilor pentru sămânță1. Agenții economici producători de sămânță pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe un document denumit "Declarație de multiplicare", prevăzut în Anexa nr. 5, care se înaintează de către aceștia autorității de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasată cultura seminceră, până la data de 1 mai pentru culturile semincere de primăvară și 15 iunie pentru culturile succesive de butași de sfeclă de zahăr. După aceste date, prin excepție, dacă inspectarea culturii la acea dată permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetație, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea.2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declarația de multiplicare este însoțită de:a) un contract de multiplicare între multiplicator (amelioratorul sau menținătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminței) și un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); saub) o declarație proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau menținătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminței) își multiplică singur sămânța; sauc) o declarație sau contract de redevență din care să reiasă că menținătorul își dă acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator.d) în cazul seminței importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării: acordul menținătorului sau furnizorului seminței soiului respectiv pentru comercializarea seminței multiplicate sau, acordul (acceptul) autorității de certificare din țară din care provine sămânța pentru multiplicarea soiului și condițiile sub care se multiplică sămânța transmis la INCS.3. "Declarația de multiplicare" va fi, de asemenea, însoțită de următoarele documente:a) copie după documentele de calitate în care se stabilește proveniența sau originea și categoria biologică;b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul reține o etichetă din fiecare lot;c) schița topografică de amplasare a culturii și a culturilor premergătoare;d) descrierea morfologică și fiziologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul național sau nu sunt disponibile autorității de certificare.4. O cultură se consideră înscrisă dacă, în urma verificării documentelor și a plății contravalorii prestațiilor, satisface condițiile preliminare obligatorii pentru multiplicarea semințelor.5. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.6. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poartă unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declarația de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii și a partidei de sămânță.C. Obiectivele de control și condițiile de aprobare în câmp:I. Culturi producătoare de butași:1. La amplasare, inspectorul verifică dacă producătorul are acte de proveniență a seminței, respectă restricțiile tehnologice ale amelioratorului, rotația, distanțele de izolare și dacă a identificat cultura producătoare de butași printr-o etichetă la fiecare lot (parcelă).2. Se fac minimum 2 inspecții pe parcursul vegetației și înainte de recoltarea butașilor pentru metoda indirectă (iernare în silozuri), sau de intrare în iarnă pentru metoda directă (iernare în câmp).3. Pe parcursul vegetației se verifică uniformitatea culturii, starea de întreținere.4. Înainte de recoltare, inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele care au emis lăstari floriferi și cele atacate de organisme dăunătoare și efectuează determinarea purității varietale prin recoltarea și analizarea a minimum 200 de plante din 20 de puncte (câte 10 plante/punct control), dispuse randomizat sau pe diagonala unității de control. La butașii care iernează în câmp inspecția se efectuează de o manieră similară, înainte de intrarea în iarnă (sfârșitul lunii octombrie) și/sau la desprimăvărare. Controlul purității varietale se poate repeta, în cazul în care există dubii, la recoltarea sau însilozarea butașilor când se procedează și la eliminarea butașilor necorespunzători (bolnavi, ramificați, de altă culoare).5. Atacul de rizomania se verifică pentru ambele tipuri de culturi, toamna sau la intrare în iarnă, concomitent cu determinarea purității varietale conform metodei prezentate în Capitolul III punctul C.6. Condițiile de aprobare sunt cuprinse în tabelul nr. 1. Tabelul Nr. 1 Condițiile de aprobare în câmp la sfeclă
  Specificare Sfeclă
  Butași de:
  Prebază Bază
  Unitatea de control, ha (maximum) 10 50
  Rotația după aceeași specie, ani (minimum) 4 4
  Distanța de izolare, m (minimum), față de culturi industriale din aceeași specie 4 4
  alte culturi de butași 4 4
  Puritatea varietală, % (minimum)*) 99 98
  Butași cu tulpini florifere la însilozare (maximum) lipsă lipsă
  Plante cu tulpini florifere în câmp, % (maximum)**) 5 5
  Notă
  Notă la tabelul nr. 1:
  *) Determinarea purității varietale și a impurităților biologice a culturilor se vor efectua conform metodelor prezentate în Capitolul III punctele A și E.
  **) Determinarea procentului de plante cu tulpini florifere în câmp se va efectua conform metodei prezentate în Capitolul III punctele A și B.
  7. Prezența atacului de rizomania atrage respingerea de la multiplicare a culturii de butași în care aceasta a fost determinată.8. Nu se admit organisme dăunătoare de carantină specifice.9. Documentul de inspecție în câmp se emite de inspector după efectuarea ultimei inspecții.
  II. Culturi producătoare de sămânță:1. La prima inspecție se verifică: respectarea rotației de minim 4 ani, amplasarea culturilor de seminceri (inclusiv cele prin metodă directă), distanțele de izolare, starea sanitară, în special atacul de afide și dacă menținătorul dispune prin tehnologia de cultură, verificare și/sau purificarea biologică pentru monocarpia populațională și dacă producătorul a identificat cultura seminceră printr-o etichetă la fiecare lot (parcelă).2. În cursul vegetației inspectorul efectuează minim 2 inspecții pentru a verifica:a) dacă producătorul a respectat tehnologia specifică, a îndepărtat plantele bolnave și plantele netipice;b) omogenitatea lăstăririi sau a înfloririi și coincidența de înflorire a partenerilor dacă tehnologic hibridarea este realizată prin metoda sistematică;c) se examinează 100 de plante la o determinare. La o parcelă de până la 5 ha se fac 5 determinări stabilite randomizat. Peste 5 ha se fac 2 determinări suplimentare la fiecare 5 ha.d) când omogenitatea lăstăririi și/sau înfloririi este mai mică de 50% sau cu o coincidență de înflorire mai mică de 25%, inspectorul poate decide respingerea culturii sau acceptarea sub rezervă a seminței până la efectuarea unor determinări suplimentare în pre sau postcontrol.3. După ultima verificare inspectorul eliberează documentul de inspecție în câmp.III. Condiții generale:1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, proveniența sau originea și categoria biologică la înființarea unei culturi semincere sunt:a) Documente emise în România:i) Registrul de selecție conservativă, pentru menținerea semințelor din categoriile biologice Sămânța Amelioratorului, Prebază, Bază, după caz;ii) Act de garantarea autenticității, pentru sămânța Amelioratorului;iii) Documentul oficial de certificare a seminței pentru sămânța certificată oficial sau sub supraveghere oficială, care poate fi formularul tipizat oficial sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului și/sau eticheta oficială, vigneta oficială sau Documentul de inspecție în câmp, emise în România;b) Documente emise în țări membre CE:i) Eticheta oficială tip CE;ii) Certificat sau buletin de analiză eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat și recunoscut de autoritatea din țara respectivă;iii) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici CE A sau CE B;c) Documentele de calitate însoțitoare ale semințelor din import din terțe țări sunt:i) Certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru țările afiliate la acest sistem sau "Field inspection" pentru celelalte țări;ii) Certificat (buletin) internațional de analiză tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociația Internațională de Testare a Semințelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut internațional;iii) Eticheta tip OCDE.2. În cazul în care cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentul ordin, inspectorul anunță în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fișa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspecție. Dacă și în urma reinspecției cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentul ordin, aceasta se respinge și inspectorul eliberează documentul "Document de inspecție în câmp" cu decizia "respinsă".3. În cazul în care cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentul ordin pentru categoria respectivă, dar îndeplinește condițiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunță în scris multiplicatorul prin "Fișa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă dorește declasarea. În cazul în care se hotărăște declasarea, inspectorul poate elibera documentul cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu dorește declasarea, cultura se respinge și inspectorul eliberează documentul cu decizia "respinsă".4. Declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunțată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare.5. În cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele condiții de aprobare în câmp datorită unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finală sau dacă inspectorul consideră că sămânța poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura și eliberează documentul de inspecție în câmp cu decizia "admis sub rezervă", care presupune efectuarea unor examinări ulterioare recoltării semințelor, în sarcina și sub responsabilitatea producătorului.6. Se resping de la aprobarea în câmp culturile semincere care nu îndeplinesc condițiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "respins".7. Se aprobă în câmp culturile semincere care îndeplinesc condițiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia "admis".8. Se pot elibera, în cazul unei diferențieri evidente a uniformității culturii, documente de inspecție separate pentru fiecare porțiune caracteristică.9. Se poate elibera pentru același soi, categorie biologică și proveniența, pentru mai multe parcele care pot constitui o partidă, un singur document de inspecție.10. Numărul "Documentului de inspecție în câmp" este numărul de identitate al partidei de semințe sau al câmpului.11. Inspectorul va ridica un eșantion martor din fiecare partidă recoltată înainte de expedierea seminței pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului și care se divide în cel puțin doua subeșantioane pentru păstrare: una la producător sau, după caz, la prelucrător și una la ITCSMS sau LCCSMS.12. Cazurile de litigiu, care presupun o nouă reinspecție, se rezolvă în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezența directorului executiv și a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, a INCS.13. Modelul "Documentului de inspecție în câmp" este redat în Capitolul IV.B. Modelul "Documentului de inspecție în câmp" utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare și va fi recunoscut ca document oficial atâta timp cât semințele sunt în stoc.
   +  Capitolul II Controlul și certificarea loturilor de semințeA. Recoltarea și depozitarea semințelor1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeași specie, soi și categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspecția în câmp consemnate în documentele de inspecție în câmp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificări ale seminței.2. Operațiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspecția în câmp care eliberează "Documentul de inspecție în câmp". Orice mijloc de transport al recoltei de semințe de la producător la stația de prelucrare trebuie să fie însoțit de documentul "Adeverință de transport semințe", înseriat de autoritate, conform modelului din Capitolul IV.C, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.3. Depozitarea recoltei de semințe, atât înainte de condiționare cât și după condiționare, atât la producător cât și la prelucrător se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe proveniențe respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli și norme nu prevăd altfel.4. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească spațiul de depozitare și recolta de sămânță sunt următoarele:a) spațiile de depozitare a recoltei de semințe trebuie să fie curate, dezinfectate și să ofere cerințe de mediu specifice speciei;b) recolta depozitată va fi marcată pentru identificare cu o etichetă pe care vor fi înscrise următoarele:i) producătorul;ii) numărul de identitate al partidei;iii) specia;iv) soiul;v) categoria biologică;vi) cantitatea;vii) anul recoltei.c) recolta de sămânță dintr-un anumit soi, din categoriile Prebază și Bază poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiași producător, din aceeași proveniență, dacă nu sunt aplicabile alte restricții legale;d) recolta de sămânță dintr-un anumit soi, din categoria Certificată poate fi constituită din partide de la mai mulți producători, în special dacă au aceeași proveniență, cu condiția evidențierii cantităților care formează amestecurile pe producător și a documentelor de inspecție în câmp;e) amestecul se notifică de către producător sau prelucrător la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate inițiale care intră în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate a partidei cu indicii de calitate inferiori sau un alt criteriu de identificare.B. Transportul, prelucrarea și certificarea semințelor1. Semințele necondiționate se vor transporta, depozita și identifica pe partide.2. Pe parcursul prelucrării, inspectorii vor efectua controale prin sondaj, ori de câte ori consideră necesar.I. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru prelucrarea de sămânță1. Agenții economici înregistrați pentru prelucrarea semințelor au următoarele obligații:a) să ceara autorității de certificare, eșantionarea și certificarea oficială a loturilor de semințe prin documentul "Declarația de certificare a loturilor de sămânță";b) să aibă instalații și echipamente specifice activității pe care o desfășoară;c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a semințelor, instruit și atestat în cursurile efectuate de ITCSMS și LCCSMS;d) să răspundă de menținerea identității și purității varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;e) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menținerea identității și purității varietale și a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a semințelor;f) să depoziteze semințele în spații corespunzătoare, în conformitate cu regulile și normele în vigoare;g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore și cantități, schimbarea soiului, categoriei biologice și provenienței, după caz;h) în cazul când posedă un laborator acreditat trebuie să respecte toate condițiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum și măsurile luate de autoritate;i) să utilizeze ambalaje, etichete și sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli și norme;j) să țină evidența producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un "Registru de intrări și ieșiri";k) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activității în vederea certificării seminței;l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare și reambalare a unor loturi de semințe și să nu efectueze aceste operațiuni înainte de verificarea și acordul autorității;m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influența calitatea semințelor;n) să stabilească și să menționeze pe eticheta proprie și pe documentul de calitate și conformitate, după caz, perioada de valabilitate, ținând cont de condițiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminței și de particularitățile speciei sau soiului și să garanteze utilizatorului de sămânță cantitatea și calitatea semințelor pe perioada de valabilitate.II. Înscrierea pentru certificarea semințelor1. Agenții economici multiplicatori proprietari de sămânță pot cere eșantionarea și certificarea oficială printr-un document denumit "Declarație de certificare a loturilor de sămânță", conform modelului din Capitolul IV.D, care se înaintează de către aceștia autorității de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde se află stația de prelucrare și ambalare.2. Proprietarii de sămânță pot cere eșantionarea și certificarea oficială prin documentul "Declarație de certificare a loturilor de sămânță", dacă dețin stație de prelucrare (înregistrați ca prelucrători) sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării și ambalării, fără transferul proprietății asupra seminței.3. Prelucrarea semințelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare și etichetare în conformitate cu prezentele reguli și norme.4. "Declarația de certificare a loturilor de sămânță" va fi însoțită de următoarele:a) elemente de identificare și puritate varietală din "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia admisă;b) contractul de prestare de servicii în cazul în care proprietarul seminței nu deține instalații proprii de prelucrare a seminței;c) documentul care atestă acordul menținătorului varietății brevetate;d) notificarea la autoritate de intenția sa de a amesteca unele partide sau loturi;e) elemente de identificare a loturilor care rezultă.5. Cererea se consideră admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate și a plății contravalorii prestațiilor, condițiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.III. Prelucrarea, formarea loturilor de sămânță, ambalarea, sigilarea și marcarea oficială1. Prelucrarea semințelor, în scopul selectării acestora pentru a îndeplini condițiile din prezentul ordin, pentru a fi pregătite pentru însămânțare, se efectuează de către prelucrători înregistrați în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.2. Loturile se formează pe specii, soiuri, categorii biologice și, dacă e cazul, pe proveniențe, după condiționare, având în vedere următoarele:a) loturile trebuie să fie omogene din punct de vedere al identității și al condițiilor tehnice de calitate;b) dintr-o partidă care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi;c) fiecare lot se identifică printr-un număr de referință. Numărul de referință se atribuie oficial;d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o etichetă de lot care cuprinde următoarele mențiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologică, numărul lotului, cantitatea și data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului;e) greutatea maximă a loturilor este redată în Anexa nr. 2.3. Loturile de sămânță Bază și Certificată pot fi obținute prin amestecul seminței mai multor loturi ale aceluiași soi și categorie biologică.4. Amestecul seminței loturilor certificate din soiuri diferite este permis în condițiile în care acest amestec este precizat în mod expres de către ameliorator sau menținător, ca făcând parte din tehnologia de obținere a seminței Certificate, caz în care trebuiesc menționate de către aceștia fracțiile de amestec, caracteristica de valoare culturală care stă la baza amestecului, precum și modalitatea prin care se verifică exactitatea amestecului.5. În toate cazurile compoziția/structura amestecului se declară la ITCSMS sau LCCSMS. Amestecurile definite de ameliorator sau menținător sunt confidențiale.6. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse mărimi și confecționate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitării, transportului și care să nu afecteze calitatea semințelor, având în vedere:a) pentru un lot se folosește un singur tip de ambalaj, iar masa sau numărul semințelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeași, cu exceptia ultimei fracții rămase;b) ambalajele din materiale nețesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una din laturile deschiderii imprimate un șir de numere, litere sau un desen care să arate că ambalajul și-a menținut dimensiunile inițiale;c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu condiția ca ele să nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutății seminței umplute asupra sistemului de închidere, dar nu mai puțin de 22% din lățimea ambalajului. Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în acest ordin.7. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială având în vedere:a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilări noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS;b) sigiliul folosit de autoritate poate fi bandă autoadezivă cu mențiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea eșantioanelor oficiale, pentru acoperirea spărturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a eșantionării, pentru sigilarea parțială sau totală a ambalajelor cu semințe care au fost deschise de reprezentanții ITCSMS, LCCSMS sau în alte situații de sigilare oficială sau alt tip de sigiliu stabilit de autoritate.8. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi o etichetă adezivă sau nu, fie o vignetă, stabilite de autoritate, având în vedere:a) eticheta trebuie confecționată dintr-un material suficient de rezistent la rupere și intemperii, și fixată în așa fel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau să poată fi reutilizată.b) toate mențiunile vor fi imprimate, neadmițându-se adăugiri prin manuscriere, iar mărimea literelor și cifrelor să fie ușor lizibilă. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părți ale etichetei.c) etichetele se prind la ambalajele de semințe prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.IV. Controlul oficial, eșantionarea, testarea și certificarea semințelor1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autorității, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura că puritatea varietală s-a menținut pe tot parcursul operațiunilor de condiționare, ambalare, sigilare și etichetare, având în vedere:a) urmărirea, în urma stabilirii punctelor critice, în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenienței, precum și evidențele din Registrul de intrări și ieșiri;b) intervenția în orice situație considerată a crea suspiciuni privind menținerea purității varietale și a condițiilor tehnice de calitate a semințelor și pot respinge sau bloca lotul de sămânță. Lotul poate fi blocat până la obținerea rezultatelor din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigilează. Se pot cere sau efectua orice fel de investigații tehnice, științifice sau de litigiu.2. Prelevarea eșantioanelor:a) prelevarea eșantioanelor în scopul testării și certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială.b) prelevarea eșantioanelor poate fi efectuată și mecanic (automat) de către prelucrătorii care dispun de instalații prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul și cu autorizarea autorității oficiale;c) prelevarea eșantioanelor pentru analize efectuate de persoane fizice sau juridice neautorizate, nu sunt oficiale, în care caz analiza informativă reprezintă numai eșantionul analizat și nu e reprezentativă pentru întreaga cantitate de semințe din care s-a prelevat. La cerere, se pot preleva eșantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate, din loturi sau partide de semințe pentru analize informative, în care caz analiza informativă reprezintă lotul sau partida. Eșantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificării oficiale;d) eșantioanele pentru teste oficiale speciale se prelevează numai de personal oficial;e) pentru eliberarea unui Certificat de testare ISTA, în scopul exportului în sistem OCDE sau în alte scopuri, eșantioanele se prelevează de personalul din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, atestat și împuternicit de LCCSMS;f) spărturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma eșantionării semințelor cât și dacă pentru extragerea probelor oficiale este nevoie să se desfacă ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu bandă adezivă cu sigla INCS;g) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sămânță rămasă, se sigilează ca probă martor la autoritatea oficială, cel puțin un an de la data eliberării documentelor;h) greutatea minimă a unui eșantion și greutatea maximă a unui lot care se eșantionează este prezentată în Anexa nr. 2.3. Testarea semințelor:a) testele efectuate la semințele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele naționale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA în funcție de afilierea țării de destinație la organizațiile internaționale, sau prevederilor din contract.b) în funcție de rezultatele testării, loturile de semințe pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinației;c) testele oficiale se pot efectua la sămânța netratată sau tratată specificându-se acest lucru pe documentele eliberate;d) stocurile de semințe trebuie reanalizate oficial anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânțări din fiecare an de piață;e) loturile de semințe din stoc se restivuiesc cu ocazia reeșantionării, sau de câte ori se consideră necesar, dar nu mai târziu de 18 luni;f) testele care se efectuează în urma unor acțiuni de control, altele decât cele obligatorii sau la cerere, nu se plătesc de agenții economici în cauză.4. Certificarea semințelor.a) certificarea oficială finală se efectuează când sămânța îndeplinește toate condițiile prevăzute în acest ordin;b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul seminței prin documentul "Declarație de certificare a loturilor de sămânță" prevăzut ca model în Capitolul IV.D;c) sămânța care corespunde prezentului ordin poate fi etichetată și sigilată oficial sau sub supraveghere oficială. Inspectorul responsabil inspectează loturile de semințe pregătite pentru livrare, în vederea certificării, și întocmește documentul "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" de semințe, conform modelului prezentat în Capitolul IV.E, document care stă la baza eliberării documentului oficial de certificare.d) pentru certificarea oficială a unui lot de semințe, autoritatea va elibera următoarele documente: "Documentul oficial de certificare a seminței", eticheta oficială sau, eticheta oficială adezivă sau, vigneta oficială, după caz. "Documentul oficial de certificare a seminței", prevăzut ca model în Capitolul IV.F, se întocmește în două exemplare, un exemplar la solicitantul declarației de certificare și un exemplar la emitent. În caz de necesitate se poate elibera încă un exemplar, duplicat;e) în cazul redeschiderii de către vânzător a ambalajelor cu semințe certificate oficial, în scopul tratării înainte de vânzare, sămânța se recertifică oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificându-se autorității oficiale;f) în cazul redeschiderii de către utilizatorul de sămânță în vederea tratării prin prestare de servicii, după vânzarea și recepția de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semănatul va fi dată de persoana autorizată care execută tratamentul și care va informa utilizatorul seminței de acest lucru și substanța de tratare, pe un document propriu însoțitor al seminței;g) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrător în momentul sigilării ambalajelor și al eșantionării;h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obținerea rezultatelor analizei oficiale a eșantionului oficial, la cerere, pe proprie răspundere a prelucrătorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare să indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanța între informațiile menționate pe eticheta și documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de către ITCSMS sau LCCSMS sau înlocuirea lor, după caz;i) semințele care nu întrunesc condițiile de calitate din prezentul ordin se depozitează separat și își vor schimba destinația, aceasta notificându-se autorității.4.1. Condiții de certificare1. Testarea calității semințelor se face conform metodelor internaționale ISTA.2. Impurități genetice procentul maxim în număr: pentru sfecla de zahăr monogermă de precizie și plurigermă este 2,0. Se consideră impurități genetice plantele aparținând altei specii, hibrizi naturali cu altă subspecie și plantele care se diferențiază net de tipul de bază, susceptibile să diminueze valoarea de utilizare a seminței.3. Analizele făcute pentru fiecare lot în parte, înainte de drajare sau încrustare nu elimină examenul oficial pentru loturile de sămânță drajată și/sau încrustată.4. Autoritatea de certificare poate să autorizeze, de la condiția prevăzută în tabelul din Anexa nr. 1 lit. B punctul 3, certificarea oficială și comercializarea semințelor Prebază și Bază cu o germinație de minim 65%, la cererea menținătorului. Germinația determinată va fi menționată pe eticheta oficială și a furnizorului.V. Derogarea calității semințelor, resondarea, fracționarea, reambalarea, recondiționarea și declasarea1. Derogarea calității semințelor: ITCSMS sau LCCSMS poate da derogări pentru certificarea și comercializarea semințelor Bază care nu îndeplinesc condițiile de germinație, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din prezentul ordin. Această derogare se poate acorda de către ITCSMS sau LCCSMS pentru o germinație mai redusă cu maximum 10% din procentul de germinație normat în prezentul ordin. Peste acest procent agentul economic poate solicita derogare de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Autoritatea va elibera "Documentul oficial de calitate a seminței", eticheta oficială sau vigneta oficială, cu mențiunea "sămânță cu derogare" și procentul de germinație rezultat la analiza pentru care s-a acordat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinația pentru care s-a aprobat derogarea și să menționeze pe o etichetă proprie procentul germinației, numele și adresa sa, cât și numărul de lot.2. Resondarea semințelor:a) un prelucrător poate cerere o nouă eșantionare a unui lot prin mențiunea "resondare" pe documentul "Declarația de certificare a loturilor de semințe".b) la sămânța stocurilor din anii precedenți sau în alte situații, precum și la cerere, se efectuează testări la semințe, în special pentru germinație și se aplică o vignetă oficială pentru germinație cu mențiunea "reanalizat ... (luna și anul)" și ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vignetă se aplică pe eticheta oficială. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifică.3. Fracționarea și reambalarea:a) Fracționarea loturilor și a conținutului ambalajelor cu semințe se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistrați, la cererea acestora, și sub supravegherea autorității, înainte de a se recurge la fracționare și reambalare, aceasta se notifica autorității, iar ambalajele vor purta intacte etichetele și sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanților autorității;b) Se consideră fracționarea lotului:i) când părți dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot și se efectuează reetichetarea și resigilarea lotului;ii) când părți dintr-un lot se reambalează și resondează, partea reambalată are un număr nou de lot și se reetichetează și resigilează.c) Fracționarea, reambalarea și reetichetarea, exceptând sistemul OCDE, se efectuează în conformitate cu art. 11.d) Pentru fracționarea, reambalarea și reetichetarea unui lot de semințe din import în sistem OCDE, trebuie acordul autorității naționale din țara de origine a semințelor, care va fi transmis autorității oficiale INCS.e) în cazul reambalării și reetichetării unui lot din import în sistem OCDE, etichetele și sistemul de sigilare vor fi scoase și toate operațiunile se fac în prezența autorității oficiale care supraveghează reambalarea și reetichetarea. Fiecare lot de sămânță va fi eșantionat în timpul reambalării și reetichetării. O parte din eșantion poate fi trimisă la laboratorul de analiză, iar o parte se va stoca cel puțin un an. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referință, iar acestea reproduc toate informațiile date pe eticheta de origine, incluzând țara de proveniență. Numărul de referință original nu se mai folosește. O copie a informațiilor care au apărut pe etichetă poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferențiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice.f) în cazul amestecului, autoritatea oficială va ține o listă cu toate numerele de referință a loturilor care compun amestecul și proporția fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite țări, toate țările de producere trebuie menționate pe etichetă.f) Ambalajele în care se reambalează semințele pot fi de mărimi diferite. Pe etichetă se va menționa "reambalat ... (luna și anul)" și numele autorității responsabile de noua etichetă.4. Recondiționarea semințelor:a) Prelucrătorul cere recertificarea unui lot după recondiționare pe o nouă "Declarație de certificare a loturilor de semințe".b) Ambalajele vor purta intactă eticheta și sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanților autorității, iar etichetele inițiale vor fi retrase de autoritate și lotul va purta același număr de referință sau unul nou, după caz.5. Declasarea loturilor:1. Se declasează loturile de sămânță Certificată monogermă nudă, drajată și/sau încrustată, dacă nu realizează condiția tehnică de calitate pentru monogermie astfel:a) de la sămânța monogermă la categoria "sămânță de precizie" dacă întrunește totalitatea parametrilor de calitate ai acesteia;b) de la sămânța monogermă la categoria "sămânță plurigermă" dacă nu întrunește restricțiile de calitate a seminței de precizie în totalitatea lor.2. Se declasează loturile de sămânță de precizie dacă nu realizează condiția tehnică de calitate pentru monogermie, la categoria "sămânță plurigermă" dacă îndeplinește și celelalte condiții de calitate aferente acestei categorii. Nu se supun declasării pentru monogermie loturile de sămânță Bază.3. Se declasează la "sămânță plurigermă" loturile de sămânță monogermă nudă drajată și/sau încrustată, precum și cele de sămânță de precizie dacă abaterile de la calibrul declarat sunt mai mari de 10%, însumate la ambele extremități ale intervalului sau mai mari de 7%, la una din extremități. Nu se supun controlului abaterii de la calibrul declarat loturile de sămânță Bază.4. Declasarea loturilor se poate face la propunerea sau cu acordul prelucrătorului. Declasarea trebuie menționată pe eticheta fiecărui ambalaj component al lotului.5. Loturile dispuse a fi declasate de către ITCSMS sau LCCSMS pot fi recondiționate de către prelucrător în sensul ameliorării valorii parametrilor care au dus la declasarea lor, caz în care lotul rezultat se redeclară în vederea certificării.VI. Documente oficiale și documente neoficiale eliberate în urma testării semințelor1. Documente oficiale pentru semințele certificate oficial:a) "Documentul oficial de certificare a seminței" destinat circulației sau comercializării pentru însămânțare a semințelor certificate oficial. Se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat cu numere înseriate de autoritate, conform modelului din Capitolul IV.F, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în cazul:i) loturilor certificate în care sămânța îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul ordin, fără restricții de comercializare sau folosire.ii) reambalării loturilor, sau a unor părți de lot, sub supraveghere oficială și atunci cand documentele emise anterior atestă calitatea corespunzătoare a acestora, cu mențiunea "certificare prin supraveghere oficială", iar informațiile se preiau din documentele oficiale ce însoțesc sămânța, dacă aceasta se află în termen de valabilitate.b) "Buletinul de analiză oficială" este documentul tipizat de INCS, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă, prezentat ca model în Capitolul IV.G. Acest document se eliberează în următoarele cazuri:i) ca "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când condițiile tehnice de calitate nu corespund prezentului ordin, cu mențiunea "Interzisă comercializarea pentru multiplicare";ii) ca "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru necesarul propriu în vrac, când condițiile tehnice de calitate a semințelor corespund prezentului ordin. Buletinul va purta mențiunea "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea".iii) ca "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate sau unele dintre condițiile tehnice de calitate a semințelor. Când acestea corespund prezentului ordin, buletinul va purta mențiunea "Sămânță admisă pentru însămânțare" și este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare a seminței" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă sămânța provine din import. Când acestea nu corespund prezentului ordin, "Buletinul de analiză oficială" va purta mențiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânțare". În ambele cazuri, se va menționa la denumirea buletinului "reanaliza parțială sau totală", după caz.2. Documentele oficiale prevăzute la punctul 1 arată calitatea semințelor din lotul respectiv, la data eșantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale și le va adapta imprimării prin mijloace electronice și cerințelor sigilării.4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ.a) "Buletinul de analiză informativ" este documentul destinat testărilor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie albă și cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum și mențiunile "acest buletin este informativ și nu este valabil pentru comercializare". Buletinul nu conține decizii sau concluzii și arată calitatea semințelor din eșantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.VII. Verificarea autenticității, purității varietale și stării sanitare1. Câmpul de verificare se realizează în fiecare an de prelucrătorul-multiplicator pentru verificarea tuturor loturilor proprii certificate din recolta anului în curs, care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) Mărimea parcelei în care se însămânțează sămânța lotului din câmpul de verificare să fie suficientă pentru a produce cel puțin 100 de rădăcini;b) Martorul de referință va fi ales din sămânța certificată a anului anterior sau din eșantionul etalon al menținătorului.2. Verificarea autenticității, purității varietale și a stării sanitare a semințelor de sfeclă în postcontrol se efectuează conform precizărilor următoare de la punctul VIII.3. Verificarea autenticității și purității varietale în precontrol se poate efectua și prin metode ca: electroforeza, reacția ADN - polimerazei (PCR), rezonanța magnetică nucleară (RMN), teste imuno-enzimatice tip ELISA și/sau alte metode de laborator acceptate de instituțiile și organismele de profil din UE și/sau pe plan internațional. Analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de către INCS. (la 13-03-2007, Punctul VII. din Capitolul II , Anexa nr. 6 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 147 din 2 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2007 ) VIII. Postcontrolul1. Postcontrolul în microculturi în câmp se execută pe baza metodologiei ISTIS avizată de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, prin compararea cu eșantionul etalon (standard) din sămânța amelioratorului sau din sămânța de referință a soiurilor străine.2. Postcontrolul este obligatoriu atunci când lotul:a) este destinat producerii unei noi generații de semințe (postcontrolul reprezintă în acest caz precontrolul generației următoare);b) pentru sămânța care provine din import, destinată multiplicării, se ridică un eșantion de referință din fiecare lot de sămânță, înainte de semănat și se va trimite în postcontrol o data cu eșantioanele prelevate din loturile de sămânță multiplicată. Nu se ridică eșantioane de referință, înainte de semănat, la sămânța importată la care soiurile sunt înregistrate în Catalogul oficial al României;c) se verifică în postcontrol semințele din toate loturile destinate exportului, atât pentru cele certificate final, cât și cele necertificate final.3. Pentru sămânța de Prebază și Bază de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră se verifică un eșantion din fiecare lot, pentru sămânța Certificată se prelevează un eșantion din fiecare lot de sămânță, iar o fracțiune din eșantioanele a 4 loturi dintr-o partidă, formează eșantionul care se trimite și se verifică în postcontrol.4. Pentru loturile de semințe care se reambalează se va ridica un eșantion, din fiecare lot de semințe și se trimite în postcontrol, prin sondaj.5. ITCSMS și LCCSMS pot stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de semințe când consideră necesară verificarea.6. La sămânța de sfeclă de zahăr și sfeclă furajeră pe lângă determinarea purității varietale a culturilor de butași, se efectuează și determinarea impurității genetice la sămânța, în camere de creștere, case de vegetație, sere, de către inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor.7. Eșantioanele destinate postcontrolului la sămânța prelucrată se formează și expediază astfel:a) se ridică din eșantionul compus, concomitent cu eșantionul pentru analizele oficiale de laborator;b) din sămânța prelucrată, se prelevează câte un eșantion din fiecare lot sau partidă, după caz;c) eșantionul pentru postcontrol, va fi expediat imediat de către sondator la ITCSMS, acesta nu va fi lăsat la îndemâna prelucrătorului, iar la termenele stabilite, va fi trimis la ISTIS. Din eșantionul expediat, ISTIS-ul, va reține jumătate, ca martor, pentru soluționarea, în anul următor, a eventualelor litigii.8. Eșantioanele destinate postcontrolului la sămânța brută se formează și expediază astfel:a) se ridică câte un eșantion din fiecare partidă aprobată, înaintea expedierii seminței pentru prelucrare, care nu se expediază la ISTIS și care se divide în două subeșantioane pentru păstrare: una la producător și una la ITCSMS sau LCCSMS;b) în anumite situații: în care producătorul nu este și prelucrător, și când este necesar un precontrol sau postcontrol din sămânța brută, prin subdivizare se formează patru eșantioane, din care unul rămâne la producător, al doilea rămâne la agentul economic care prelucrează sămânța, al treilea la ITCSMS sau LCCSMS, iar al patrulea se înaintează la ISTIS în vederea verificării. În cazul în care producătorul este și prelucrător se formează trei eșantioane, din care unul rămâne la producător, unul la ITCSMS sau LCCSMS, iar al treilea se expediază la ISTIS;c) eșantioanele destinate pre sau postcontrolului din sămânța brută se păstrează cel puțin până la obținerea rezultatelor postcontrolului.9. Pentru semințele destinate exportului se pot lua eșantioane în plus, care se dirijează conform instrucțiunilor Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor.10. Prelevarea eșantioanelor de semințe pentru postcontrol se execută de o persoană oficială din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în prezența reprezentantului producătorului, respectiv a agentului economic care prelucrează sămânța.11. Pentru fiecare eșantion se întocmește de către reprezentantul oficial al ITCSMS sau LCCSMS, pe formulare tipizate, o fișă de ridicare a eșantionului de semințe pentru verificarea purității varietale în microculturi. Fiecare eșantion va purta numărul lotului sau numărul de identitate al partidei, după caz. În cazul exportului eșantionul va purta numărul lotului de export.12. Eșantioanele de sămânță ce se trimit pentru verificare în postcontrol în rețeaua I.S.T.I.S. se expediază, prin colet poștal, la CTS Sibiu.13. Centrele de testare a soiurilor pot fi modificate de comun acord între ISTIS și INCS.14. Eșantioanele se expediază centrului de testarea soiurilor, în care urmează să se facă verificarea purității varietale și stării sanitare, însoțite de un borderou în care se scrie specia, soiul (hibridul, linia), categoria biologică și numărul de lot sau partida.15. Într-un borderou separat, care se trimite Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor se va înscrie în plus: agentul economic producător, numărul documentului de inspecție în câmp, numele inspectorului oficial care a emis documentul.16. Fișele de prelevare a eșantioanelor și copiile borderourilor se păstrează confidențial de șeful ITCSMS, LCCSMS și respectiv de INCS.17. Eșantioanele se trimit la centrul de verificare până la 20 februarie.18. Pentru postcontrol se trimite sămânța ambalată obligatoriu într-un săculeț de pânză rezistentă, sigilat, care să cuprindă cantitatea de 300 grame sămânță. În săculeț se va introduce o etichetă care va cuprinde: denumirea ITCSMS-ului sau LCCSMS, specia, soiul, categoria biologică și numărul lotului sau partidei. O etichetă similară va fi aplicată pe săculeț, la exterior.19. În momentul în care observațiile efectuate în parcelele de control permit identificarea unor loturi necorespunzătoare din punct de vedere al autenticității sau purității varietale, responsabilul cu postcontrolul al centrului de verificare va informa telefonic, fax sau e-mail Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, care va lua operativ măsurile corespunzătoare în teritoriu.20. La semințele importate pentru multiplicare din soiuri la care nu este disponibilă descrierea oficială sau aceasta nu este relevantă, eșantionul ridicat de ITCSMS sau LCCSMS din sămânța importată va fi utilizat ca eșantion de referință pentru compararea cu eșantionul din sămânța multiplicată în România.21. Datele rezultate din postcontrol se trimit de către ISTIS la INCS, însoțite de observațiile și concluziile responsabilului cu postcontrolul.22. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol care este cel puțin egală cu normele de puritate varietală prevăzute la pct. 6 din cap. I lit. C titlul I «Culturi producătoare de butași» sau reduse cu maximum 1%. (la 13-03-2007, Punctul 22. din Punctul VIII. , Capitolul II , Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 147 din 2 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2007 ) IX. Condiții de comercializareA. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru comercializarea semințelor1. Agenții economici înregistrați de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semințelor au următoarele obligații:a) să facă dovada certificării, provenienței, tranzacțiilor, a cantităților preluate și vândute și a stocurilor de semințe în "Registrul de intrări și ieșiri";b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfășurat în materie de semințe, cu exceptia celor a căror activitate se rezumă la vânzarea de semințe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesioniști dar care, totuși, trebuie să cunoască regulile de comercializare a semințelor, instruit și atestat de ITCSMS și LCCSMS;c) să asigure menținerea identității și purității varietale pe tot parcursul procesului de depozitare și comercializare;d) să depoziteze semințele în spații corespunzătoare, în conformitate cu regulile și normele în vigoare;e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale și să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj;f) să nu comercializeze semințe necertificate oficial, neambalate, neetichetate și nesigilate sau preluate de la agenți economici neînregistrați;g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția sa de reambalare și reetichetare, dacă agentul economic este și prelucrător înregistrat pentru ambalare;h) să retragă din circulație semințele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli și norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor și să ia măsuri de îndepărtare urgentă a acestor cantități către alte scopuri, în prezența unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;i) să solicite refacerea analizelor privind condițiile tehnice de calitate a semințelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul;j) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activității în domeniul comercializării seminței;k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influența calitatea semințelor;B. Condiții pentru comercializarea semințelor necertificate final1. Sămânța poate circula ca "sămânță necertificată final" de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS sau în altă țară, înainte de a cunoaște rezultatul certificării finale, cu condiția să fi fost admisă în urma inspecției în câmp și însoțită de eticheta oficială de culoare gri și documentul oficial prevăzut în Anexa nr. 5.2. Sămânța necertificată final poate fi:a) sămânță brută, ambalată sau vrac în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate și trebuie însoțită de etichetă oficială și documentul oficial din Anexa nr. 5;b) sămânța condiționată, ambalată sau vrac, etichetată oficial, care nu a fost eșantionată oficial sau după eșantionare oficială dar înaintea obținerii rezultatelor certificării finale, și care trebuie însoțită de documentul din Anexa nr. 4;3. Sămânța necertificată final, produsă într-o zona și care se prelucrează în altă zonă, trebuie să fie însoțită de eticheta oficială și documentul oficial din Anexa nr. 4, iar multiplicatorul va depune "Declarația de certificare a loturilor de sămânță" la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sămânța.4. Sămânța necertificată final care s-a produs și se comercializează pentru prelucrare în aceiași zonă, sub aceeași autoritate responsabilă cu inspecția în câmp și cu certificarea oficială, trebuie să fie însoțită de documentul din Anexa nr. 4 lit. C și Adeverință de transport.C. Condiții pentru comercializarea seminței certificată final1. Sămânța poate fi plasată pe piață dacă a fost certificată oficial ca sămânță Prebază, Bază, Certificată.2. Sămânța certificată final se comercializează numai ambalată, sigilată, etichetată oficial și însoțită de documente oficiale prevăzute la punctul VI.3. Ambalaje normale sunt cele care depășesc capacitatea celor mici. Ambalaje mici CE sunt ambalajele care conțin semințe Bază și Certificată după cum urmează:a) semințe monogerme sau de precizie: până la un număr de maxim 100.000 glomerule sau semințe sau în greutate netă de maxim 2,5 kg excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alți aditivi solizi;b) alte semințe decât cele monogerme sau de precizie: până la o greutate netă de maxim 10 kg, excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alți aditivi solizi.4. Loturile de sămânță care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE și au rămas în țară, pot fi comercializate, dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza "Documentului oficial de certificare" și a etichetei tip OCDE, dacă sămânța corespunde condițiilor din acest ordin, dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor.5. Sămânța se comercializează însoțită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate al acestora, și anume:a) la livrarea en-gros: "Document de calitate și conformitate al furnizorului", modelul tipizat din Capitolul IV.H, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din "Documentul oficial de certificare a seminței" sau din documentele însoțitoare, sau numai de aceste documente pentru cele din alte state, și/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale;b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială este obligatorie și poate ține loc de document de calitate și conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului".6. În cazul comercializării semințelor din import în sistem OCDE trebuie respectate regulile și normele de echivalență ale Comunității Europene, iar etichetele OCDE să conțină mențiunile: "Reguli și norme CE" și "Testate prin metoda ISTA (sau altă metodă echivalentă)".7. Sămânța rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarată de agenții economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din Registrul de intrări și ieșiri, până la 31 decembrie și 30 iunie.D. Semințe destinate comerțului internațional1. Importul de semințe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează din statele membre CE până la data aderării României, în conformitate cu prevederile prezentului ordin și a Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 257/2002 privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor, și materialului săditor și, din alte țări cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 22 și 23 din prezentul ordin și în conformitate cu sistemul OCDE.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import ca semințele să îndeplinească cel puțin condițiile tehnice și de calitate din prezentul ordin și soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România, sau alte soiuri înscrise în Catalogul OCDE care se multiplică în vederea exportului în sistem OCDE în țări necomunitare.3. Importatorii care multiplică semințele importate din terțe țări afiliate la sistemul OCDE au obligația de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziția ITCSMS sau LCCSMS o data cu "Declarația de multiplicare".4. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura că acceptul de multiplicare al autorității naționale al țării respective va fi transmis la INCS.5. În cazul importurilor în cantități mai mari de 2 kg se aplică art. 25 alin. (2) din prezentul ordin.6. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o țară terță, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării semințelor de către autoritatea oficială de certificare din țara respectivă, cu condiția ca aceasta să fie recunoscută ca echivalentă. Documentele care însoțesc Sămânța care se exportă sunt prevăzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.7. Exportul în terțe țări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiții mai puțin restrictive față de regulile și normele din prezentul ordin.8. Pentru export se impune acordul menținătorului soiului sau a titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referință pentru loturile care se exportă, eșantionarea, testarea și eliberarea documentelor oficiale OCDE.  +  Capitolul III Condiții suplimentareA. Determinarea plantelor lăstărite în primul an de vegetație, a purității varietale și a atacului de rizomania la culturile de butași
  Plante lăstărite % Puritate varietală % Atacul de rizomania %
  Abreviere (Db%) PLb (%) IBb (%) ARb (%)
  Perioada de controlC. indirecte Septembrie - Octombrie
  C. directe Octombrie - Noiembrie
  Nr. de plante analizate Minimum 200 - din punctele de control
  Mod de lucru: Numărare Recoltare și numărare*) Recoltare și numărare
  Tipuri de plante reținute pt. determinarePlante lăstărite indiferent de dimensiunea lăstarului - Rădăcini de altă culoare; Plante cu proliferări de radicele specifice, care la analiza microscopică nu prezintă atac de Heterodera schachtii (ouăde parazit pe radicelele proliferate)
  - Rădăcini de altă formă;
  - Rădăcini puternic ramificate(min. 4 ramificații)
  - Plante cu frunze/rădăcini net diferite de tipul de bază;
  Mod de calcul: Procentul de plante Db se determină după următorul algoritm:
  % Db = % Db - Σ Pr - Σ PR - Σ Pr/ Σ PR rocentul de uma plantelouma plantelo x 100, unde: lante determinate pentru una din caracteristici; reținute/determinate din fiecare punct de control; recoltate/determinate din fiecare punct de control.
  Precizia de determinare:O cifră semnificativă după virgulă
  Notă
  *) la culturile de butași de PB și B, aparținând soiurilor cu parteneri fertili, sau a culturilor de butași a soiurilor la care se amestecă sămânța partenerilor în veriga de bază nu se vor reține drept impurități plantele din ultima categorie.
  B. Determinarea omogenității lăstăririi, omogenității înfloririi și a coincidenței de înflorire în culturile de seminceri de sfeclă
  Omogenitatea lăstăririi Omogenitatea înfloririi Coincidența înfloririi
  Abreviere (Ds %) OLs % Ois % Cls
  Perioada de control: La declanșarea înflorituluiLa 10-15 zile de la determinarea OLs Concomitent cu Ols
  Condiție de efectuare Condiție tehnologică sau laaprecierea inspectorului Condiție tehnologică sau laaprecierea inspectorului Condiție tehnologică sau laaprecierea inspectorului
  Nr. de plante analizate:Minimum 200 de plante din punctele de control amplasate conform art. 4 (4) c) cu mențiunea ca în cazul varietăților a căror multiplicare are loc prin metoda sistematică se vor analiza cel puțin 70 de plante de pe rândurile formei polenizatoare (rândurile de tată).
  Mod de lucru: Numărarea tuturor plantelorrăsărite din punctul de control - R Numărarea tuturor plantelorlăstărite din punctul de control - L Toate plantele cu florile bazale ale lăstarului principal deschise separat pe forme: lm - pl. înflorite pe formamamă lt - pl. înflorite pe formatată
  Tip de plante reținute pentru determinare: Toate plantele cu habitusullăstarilor mai mare de 50 cm - L Toate plantele cu florile bazale ale lăstarului principal deschise - l
  Mod de calcul: OLs se determină după următorul algoritm: Ols se determină după următorul algoritm: Cls se determină după următorul algoritm:
  %OLs = unde: Σ L - s l t cΣ R - s r p cΣ L/ Σ Rma plantstărite,ate puncntrol; ma plantsărite, nctele dntrol. x 100 lor din ele de lor in toate %OLs = unde: Σ l - s î t cΣ L - s l t cΣ L/ Σ Rma plantflorite,ate puncntrol; ma plantstărite,ate puncntrol. x 100 lor din ele de lor din ele de CLs = unde: Σ lm -Σ lt -Σ lm/ Σ ltsuma plantmamă înflodin toate de controlsuma planttată înflodin toate de control, lor ite, unctele lor ite, unctele
  Precizia de determinare:O cifră semnificativă după virgulă
  Interpretarea rezultatelor: Se consideră ca omogen lăstăritul a cărui valoare OLs este de cel puțin 67% în momentul determinării Se consideră omogen înfloritul a cărui valoare Ols este de cel puțin 67% în momentul determinării*) Se consideră coincidențe formele parentale a căror raport are valori cuprinse între 2 și 4*)
  Notă
  *) în cazul obținerii unor valori mai mici decât cele considerate semnificative se repetă determinarea la cel puțin o săptămână de la data primei determinări.
  C. Controlul în vegetație al loturilor certificate în câmpul de verificare1. Controlul semănatului: Din eșantionul mediu, rezultant al eșantioanelor elementare prelevate pentru certificarea semințelor unui lot, se reține o cantitate de cca. 50 grame, care se sigilează de către inspectorul aprobator și se lasă la prelucrătorul - multiplicator, pentru a fi semănată în câmpul de control. În ziua semănatului, în prezența inspectorului aprobator al ITCSMS sau LCCSMS, eșantioanele se desigilează și se însămânțează în parcele de 22 mp (4 rânduri x 10 m x 0,45 cm), în teren pregătit corespunzător, în conformitate cu tehnologia de cultură. Se va proceda în mod identic și pentru loturile la care s-a amânat certificarea în scopul verificării în postcontrol.2. Controlul purității varietale și a tendinței de lăstărire în primul an de vegetație - se vor efectua două controale: unul până la 30 iulie și al doilea până la 30 septembrie.3. Loturi în așteptare. Un lot în așteptarea rezultatului final nu va fi admis la certificare decât dacă îndeplinește restricțiile Capitolului III litera A - "Impurități biologice" iar pentru lăstărire în primul an nu depășește valoarea de 2% însumată după efectuarea celor două controale. Determinările vor fi efectuate de inspectorul aprobator al ITCSMS sau LCCSMS prin sondaj.D. Determinarea calității loturilor destinate drajării sau încrustării Loturile de sămânță destinate drajării sau încrustării, vor fi analizate în aceleași condiții ca și loturile de sămânță monogermă nudă, cu mențiunea că aprecierea valorii lor culturale se va face după criteriile restrictive ale normelor privind Sămânța drajată. Buletinul de analiză emis are valoarea informativă. După realizarea operațiunii de drajare și/sau încrustare, loturile rezultate din aceste operațiuni se declară la ITCSMS sau LCCSMS pentru certificare. În cazul în care lotul nu mai este supus operațiunii de drajare/încrustare, utilizarea lui ca sămânță monogermă nudă se poate face prin emiterea unei noi declarații de lot, ITCSMS sau LCCSMS putând să decidă dacă se repetă analizele sau se reconsideră valorile rezultate din buletinul de analiză specificat anterior.E. Determinarea impurităților bilogice (genetice) la semințe Condiții de determinare: determinarea are loc pe plantele de sfeclă de zahăr aflate în stadiu de 4-6-8 frunze adevărate. Material necesar: - perlit, nisip de cuarț sau amestec de pământ de flori (1/3 mraniță, 1/3 pământ de pădure, 1/3 nisip).– tăvi de plastic cu dimensiuni de: lungime 30 cm, 16 cm lățime, 5 cm înălțime sau din alte materiale (lemn, tablă etc.)– soluție nutritivă Murashige-Skoog pentru testele efectuate în perlit sau nisip de cuarț. Mod de lucru: în fiecare tavă de plastic se introduce un strat de nisip, perlit sau pământ de flori umectate, în strat de 2-3 cm care se tasează și pe care se pun 100-120 de semințe în 4 repetiții de sfeclă de zahăr, furajeră sau cicoare din fiecare lot supus controlului, în rânduri paralele cu latura lungă, la 2 cm față de marginea tăvii. Distanța între rânduri va fi de 2 cm, iar între semințe pe rând de cca. 2 cm. Semințele se acoperă cu grijă, pentru a nu fi deranjate, cu un strat afânat de nisip de cuarț umectat, cu grosimea de 0,5-1,0 cm și se introduc în camera de creștere, case de vegetație, sere etc., la temperatura de 20-30°C, în regim de iluminare 12/8. Zilnic se compensează consumul de apă al eșantioanelor prin irigări ușoare cu apă curentă la temperatura camerei. Umectarea nisipului sau cuarțului utilizat pentru substrat se face cu soluție nutritivă Murashige-Skoog, iar a pământului de flori, cu apă curentă la temperatura camerei. Umectarea și irigarea nu trebuie să fie foarte abundente pentru a nu provoca asfixierea semințelor sau a plantelor. Pregătirea semințelor: semințele nude, netratate împotriva bolilor de germinare răsărire se vor trata cu una dintre substanțele de protecție omologate, în doze specifice acestora. Semințele drajate și/sau încrustate nu se supun acestor tratamente. Observații și notări: Determinarea propriu zisă are loc când majoritatea plantelor au atins stadiul de 4-6-8 frunze adevărate când se stabilește procentul de "impurități genetice". Calculul procentual al impurităților genetice se efectuează astfel: ig %IG = ── x 100, (%), unde: n– %IG - procentul de impurități genetice;– ig - numărul de plante considerate impurități genetice;– n - numărul total de plante existente la momentul controlului. Notă: valoare n este recomandabil să fie de min. 400 de plante. Observație: Valoarea de impurificare genetică a lotului de semințe poate fi efectuată pe loturile de sămânță brută, imediat după recepție, înainte de prelucrare, utilizând pentru determinare Sămânța rezultată din determinarea purității fizice. Cu acordul ITCSMS sau LCCSMS și pentru loturile pentru care nu există dubii, valoarea determinată cu această ocazie se poate transmite seminței certificate.F. Determinarea calității culturale a semințelor drajate și/sau încrustateI. MĂRIMEA EȘANTIOANELOR
  Tipul de determinare Mărimea eșantionului de laborator Mărimea eșantionului de analiză
  Puritatea fizică (inclusiv determinarea speciei) masa a 1000 de drajeuri min. Germinația drajeurilor min.Semințe de alte plante drajate sau încrustate min.Calibrul drajeurilor min. min. 7500 draj. 2500 draj. 2500 draj. 25000 draj. 10000 draj. min. 2500 draj. 4 x 100 drajeuri rezultatedin determinarea purității4 x 100 drajeuri min. 2500 drajeuri min. 2000 drajeuri
  II. RECOLTAREA EȘANTIOANELOR Recoltarea eșantioanelor de sămânță drajată sau încrustată are loc din containerele de depozitare intermediară după regula recoltării pentru semințele depozitate în ambalaje mari. După eliberarea documentelor de certificare, sămânța se poate ambala în pungi sau cutii de 1 U.G. sau mai mici (0,5 U.G.), ITCSMS sau LCCSMS rezervându-și dreptul de a verifica prin sondare condițiile tehnice de calitate a seminței ambalate, reținând pentru analiza de verificare o cutie din fiecare lot declarat, care după preluarea eșantionului de laborator se sigilează de către reprezentantul acestuia și se constituie ca eșantion "martor". Punerea în circulație a seminței lotului de sămânță drajată (sau sublotului după caz) nu se poate face fără efectuarea ultimului control al ITCSMS sau LCCSMS, care poate respinge întreg lotul dacă diferențele de analiză între valoarea certificatului și valoarea "martorului" nu se încadrează în limitele tolerantelor admise între două analize paralele. Mărimea eșantionului elementar, trebuie aleasă funcție de numărul de containere în care este depozitat lotul de semințe drajate/încrustate, astfel ca prin reducerea eșantionului mediu, din care se constituie eșantionul de laborator să se asigure numărul total de drajeuri reclamat de totalitatea determinărilor efectuate pentru stabilirea valorii culturale (min. 0,5-0,6 U.G.).III. DETERMINAREA PURITĂȚII FIZICE A DRAJEURILOR Greutatea eșantionului de analiză: - este definită de greutatea a cel puțin 2500 de drajeuri rezultate din înjumătățirea prin metoda sferturilor sau a divizorului a eșantionului de laborator. Eșantionul rezultat se cântărește cu o precizie de 0,01 grame. Încadrarea elementelor componente ale eșantionului de analizăa) Drajeuri pure:– drajeuri întregi;– drajeuri sparte sau ciobite la care mai mult de jumătate este acoperită cu material de drajare exceptând faptul în care în mod evident sămânța drajată nu aparține speciei declarate și care se încadrează la categoria "semințe nedrajate":b) Semințe nedrajate:– semințe libere nedrajate/neîncrustate, chiar dacă aparțin speciei;– drajeuri sparte, conținând o sămânță ce poate fi recunoscută ca aparținând altei specii decât cea declarată;– drajeuri sparte sau ciobite mai mult de jumătate, cu sămânță ce poate fi recunoscută ca aparținând speciei declarate, dar necuprinse în fracția drajeurilor pure.c) Material inert:– material de drajare/încrustare liber;– drajeuri sparte în care este evident că nu există sămânță, indiferent de mărimea lor;– alte materiale inerte, în conformitate cu regulile generale de determinarea purității fizice a semințelor. Fiecare fracție se cântărește cu precizie de 0,01 grame și se raportează procentual la greutatea eșantionului de analiză. Dacă se solicită în mod expres se raportează și componenta pe specii. Precizia de analiză 0,1%,IV. DETERMINAREA GRAVIMETRICĂ Se procedează identic cu 10.2 sau se poate efectua determinarea concomitent cu determinarea procentului de semințe pure. Semințele de alte plante (sau fragmente ale acestora) se cântăresc după uscare cu o precizie de 0,01 grame și se raportează procentual ca făcând parte din fracția "impurităților". Nota: Se preferă determinarea numerică a procentului de semințe din alte specii.V. DETERMINAREA MASEI A 1000 DE BOABE Se numără 4 repetiții a 100 de drajeuri (în cazul în care nu există un numărător de semințe), fiecare repetiție se cântărește cu o precizie de 0,01 grame, se calculează media și prin integrare se determină MMB (regula trei simplă). În cazul în care laboratorul este dotat cu numărător de semințe, se numără circa 800-1200 de drajeuri, care se cântăresc cu o precizie de 0,01 grame, după care prin integrare (regula de trei simplă) se determină MMB. Nota: Determinarea MMB la semințele drajate și/sau încrustate nu este obligatorie, acest indice de calitate culturală nefiind în acest caz expresia greutății (masei) naturale a seminței. Ea poate fi determinată la cerere.VI. DETERMINAREA FACULTĂȚII GERMINATIVE A DRAJEURILOR/SEMINȚELOR ÎNCRUSTATE Pregătirea eșantionului: Se pot utiliza cele 400 de drajeuri utilizate pentru determinarea MMB sau alte 400 de drajeuri reținute din fracția "drajeuri pure". Condiții de lucru: Identice cu cele pentru sămânța monogermă nudă, cu mențiunea că nu se mai procedează la prespălare (pentru sămânța de sfeclă). În funcție de capacitatea de absorbție a substratului utilizat pentru determinarea facultății germinative cantitatea de apă/pliu se poate majora cu până la 25% (max. 40 cmc) față de cea 30 cmc utilizați la sămânța nudă. Temperatura de germinare: 20°C, sau 20/30°C sau 15/25°C, funcție de restricțiile impuse pentru soi de către ameliorator sau menținător; în absența acestora se recomandă germinare la temperatura constantă de 20°C ± 2°C fără alternanță noapte/zi.VII. DETERMINAREA CALIBRULUI DRAJEURILOR, A SEMINȚELOR ÎNCRUSTATE ȘI NUDE Material și metodă: Pentru determinarea calibrului drajeurilor se utilizează site cu ochiuri rotunde cu diametrul de 0,25 mm în 0,25 mm, suprapuse de la sita cea mai mică la sita cea mai mare. Sita cea mai mică trebuie să fie mai mică cu 0,25 mm decât limita inferioară a calibrului minim declarat, iar sita cea mai mare trebuie să fie superioară cu 0,25 mm calibrului maxim declarat. Sitele trebuiesc să fie dreptunghiulare 200 x 300 mm. Se pot utiliza și site rotunde cu diametrul de 276 mm. Pregătirea eșantionului: Din eșantionul de laborator de cca 10000 de drajeuri, se cântăresc cca 45-55 grame (astfel încât să cuprindă minimum 2000 de drajeuri), cu o precizie de 0,01 grame. Mod de lucru: Se asamblează sitele una peste alta, cu sita oarbă jos, urmată de celelalte site în ordine strict crescătoare până la sita maximă. Setul de site astfel asamblate se acoperă cu capacul de protecție și se cerne în plan orizontal cu o frecvența de minimum 60 oscilații complete/minut cu întreruperea mișcării din 15 în 15 secunde, cu o amplitudine de ± 40-50 cm Timp de cernere:– Sămânța drajată și încrustată: 1 minut– Sămânța nudă: 3 minute După terminarea cernerii, fracțiile de semințe rămase pe fiecare sită se cântăresc cu o precizie de 0,01 grame și se raportează procentual la masa eșantionului de analiză. Dacă suma greutății fracțiilor este mai mică sau mai mare cu 1,5% față de greutatea eșantionului de analiză, analiza de calibrare se repetă.
   +  Capitolul IV Modele de formulare pentru documentele utilizate pentru multiplicarea și comercializarea seminței de sfeclăA. Formular model "Declarație de multiplicare": ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ..................... Agent economic: ....................... DECLARAȚIE DE MULTIPLICARE NR. ..............................
  Agent economic multiplicator*) Cod autorizațieProveniență, nr. lot:1.
  2. 3.
  Agricultor multiplicator Cod autorizațieCategorie biologică 1.
  2. 3.
  Specia Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic șicodul de identificare) Categoria Cantitate lot: 1.
  2. 3.
  Suprafața totală (ha) Producția propusă UM Document de calitate și conformitate, nr. dată, emitent conf. Document oficial de certificare a seminței nr.
  MenținătorContract (acord) multiplicare Număr și dată Etichete oficiale, serie și număr Nr. buc/lot
  Notă
  *) în cazul în care nu există contract de multiplicare, rubrica se completează cu numele agricultorului multiplicator.
  Parcele semănate cu material având aceeași proveniență (loturi provenite din aceeași partidă):
  Denumirea parceleiRotație (ani) Pl. premergătoareSuprafața (ha) Distanța de izolare Număr identitate atribuit
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Agent economic multiplicator, Agricultor multiplicator, (numele și prenumele, (numele și prenumele, semnătura și ștampila) semnătura și ștampila)_______________________________________________________________________________________________(se completează de ITCSMS/LCCSMS)INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR/LCCSMS: ..........Se repartizează pentru control și │ÎNSCRIERE: │certificare conform Ordin MAPDR │ADMISĂ/RESPINSĂ │TARIF CONTROL în CÂMPnr. ............... inspectorului │INSPECTOR RESPONSABIL: │................. LEIresponsabil ..................... │...................... │................................. │ │ÎNREGISTRARE Data și Nr.: DIRECTOR EXECUTIV, Nota: Declarația va fi însoțită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ............ Formular tip Ordin MAPDR nr.
  B. Formular model "Document de inspecție în câmp": ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) ITCSMS/LCCSMS ................................ (adresa, telefon/fax, e-mail) DOCUMENT DE INSPECȚIE în câmp NR.: Partidă compusă din: ..............................
  Agent economic multiplicator Cod autorizațieProveniență sămânță Număr referință lot:
  Contract (acord) de multiplicare nr.
  Agricultor multiplicator Cod autorizație
  Specia Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Suprafața Categ. biologică propusă Categorie biologică
  Parcela: Premergătoare:
  REZULTATE INSPECȚIE: (puritatea speciei și puritatea varietală) Specifice culturii DECIZIA ITCSMS/LCCSMS În urma inspecției în câmp, pe baza constatărilor și determinărilor efectuate, în conformitate cu prevederile Regulilor și Normelor Ordin MAPDR nr. ..........., suprafața și producția realizata este:
  ADMISĂ: ha UM ADMISĂ SUB REZERVĂ: ha UM ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM CATEGORIA APROBATĂ: ha UM RESPINSĂ: ha UM CAUZE:
  Ridicat eșantion de verificare: Eliberat la data: Inspector responsabil,
  Formular tip Ordin MAPDR nr.C. Formular model "Adeverință de transport": ADEVERINȚĂ DE TRANSPORT SEMINȚE ȘI MATERIAL SĂDITOR SERIA: ......... NR.: ..........
  Agricultor multiplicator: Cod autorizație:
  Specia: Soiul: (se specifică dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologică: Nr. identitate:
  Cantitatea: An recoltă:
  Se expediază în condițiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ....................cu mijlocul de transport nr.: .................................................. Subsemnatul .................................... responsabil tehnic garantez că sămânțaprovine din producția aprobată în câmp cu documentul nr. ............ eliberat de ITCSMS.............. și că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice petimpul recoltării și transportului la stația de prelucrare. Contract de prelucrare Nr. ................... (dacă este cazul) Recepționat: kg Responsabil tehnic, Responsabil prelucrător, (numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura) Certificat de atestare nr.: Cod autorizație: Nota: Se întocmește în trei exemplare din care unul rămâne la multiplicator, al doilea însoțește sămânța la prelucrător, al treilea se depune la ITCSMS. Formular tip Ordin MAPDR nr.
  D. Formular model Declarație de certificare a loturilor de sămânță: ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ............... Agent economic: DECLARAȚIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. .............
  Agent economic Cod autorizație Partidă/Agricultor multiplicator(Document de inspecție în câmp/UM) (Nr. identitate, kg) 1. 2. 3. 4. 5.
  Prelucrător (prestator de servicii) Cod autorizație
  Specia: Soiul: (se specifică dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologică: Puritate varietală:
  Cantitate partidă: to Contract prestări servicii nr.
  Sămânța se tratează cu: ................................... Solicităm eșantionarea oficială, certificarea și atribuirea unui număr de ...............etichete oficiale (inclusiv rezervă), pentru următoarele loturi: (Se completează de către I.T.C.S.M.S.)
  Nr.lotGreutate Kg. Ambalat in: Număr/ Greutateambalaj Analiza informativă Nr./data Număr referință lot Etichete oficiale atribuite
  Nr. totalSeriaNr. de laPână la
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Prelucrătorul se angajează să respecte prevederile Regulilor și Normelor din Ordinul MAPDRnr. ............. Garantăm păstrarea autenticității și purității biologice a semințelor avute înainte decondiționare. Observații: Agent economic proprietar Prelucrător, (sau împuternicit al acestuia),(numele și prenumele, semnătura și ștampila) (numele și prenumele, semnătura și ștampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ITCSMS ................ TARIF PT. CERTIFICARE ................ LEI ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: ............ Se repartizează pentru control și certificare: INSPECTOR RESPONSABIL ........................ DIRECTOR EXECUTIV, Declarația va fi însoțită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ............. Formular tip Ordin MAPDR nr.
  E. Formular model: "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR ...... (LCCSMS) RAPORT FINAL DE RECEPȚIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI: ........................ din data: ................. Inspector oficial: ...................... Produs: ......................Agent economic: │Cod autorizație:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┬- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Prelucrător: │ │Cod autorizație:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┼- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Specia: │Soiul: │Categoria biologică:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┼- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nr. lotului: │An recoltă: │Tratament:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┼- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ambalaje tip: │Număr: │Loc depozitare:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┴- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cantitate: │Țara de producție:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ┴ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - serie nr. de la până laEtichete/vignete oficiale atribuite: ................ .................. ............. Nr. total: ...........În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform: Fișei de analiză nr. ......... data ..................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data recepție lot: .................. Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total ............... buc. - retrase, nr. total ................. buc. Termen de valabilitate atribuit de deținător: ........................ În urma verificării, cantitatea de: .................... kg/nr., ambalată în: .............,nr. ambalaje: ...................., greutate-nr./ambalaj ............... a fost recepționată calot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu. mențiuni: Inspector responsabil, Agent economic, Semnătura: Semnătura: Formular tip Ordin MAPDR nr.F. Formular model Document oficial de certificare a seminței: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) Național Inspection for Quality of Seeds Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - București DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânță nr. ............... OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no .................
  Agent economic (nume, adresă) Name of applicant (name, address) Cod autorizație Registration numberData eșantionării oficiale EșantionorDate of official sampling Sampler Numărul de referință al lotului Reference lot number
  Specia Species Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic șicodul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category
  Greutate lotLot weight Număr ambalaje și tip No. and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria și numărul, tipul Official labels, series, number, type Tratamente efectuate Treated with Data recepție eșantion număr analiză Date of sample receiving Analysis number
  Document de inspecție în câmp nr.: .......................................... Field Inspection Document no. ............................................... Agricultor multiplicator .................................................... Grower ...................................................................... Țara de producție: Country of production: REZULTATE ANALIZE: ANALYSIS RESULTS
  PURITATE PURITY (% din greutate/weight) germinație GERMINATION (% în număr/number) UMIDITATE % MOISTURE CONTENT
  Sămânță pură Pure coeds Materiiinerte Inert matter Semințe de alte specii plante Other crop seeds Germinația totală Total GerminationGermeni normali Normal seedingsSemințe tari Hard seeds Semințe proaspete Fresh seeds Germeni anormaliAbnormalseedingsSemințemoarte Dead seeds
  Natura materiilor inerte: Kind of inert matter: Semințe de alte plante (numele științific): Other seeds: Alte determinări: Other tests: Metoda de analiză: Analysis method: SĂMÂNȚA PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ȘI NORMELE RO (CE) SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE) Data: ................. Emitent: .......................................... (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv, (nume, prenume, semnătura, ștampila) Formular tip Ordin MAPDR nr.
  G. Formular model Buletin de analiză oficială: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - București BULETIN DE ANALIZĂ OFICIALĂ NR.:
  Agent economic (nume, adresă) Name of applicant (name, address) Cod autorizație Registration numberData eșantionării oficiale EșantionorDate of official sampling Sampler Numărul de referință al lotului Reference lot number
  Specia Species Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic șicodul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category
  Greutate lotLot weight Număr ambalaje și tip No. and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria și numărul, tipul Official labels, series, number, type Tratamente efectuate Treated with: Data recepție eșantion număr analiză Date of sample receiving Analysis number
  Document de inspecție în câmp nr.: Field Inspection Document no. Agricultor multiplicator: Grower Țara de producție: Country of production REZULTATE ANALIZE: ANALYSIS RESULTS
  PURITATE PURITY (% din greutate/weight) germinație GERMINATION (% în număr/number) UMIDITATE % MOISTURE CONTENT
  Sămânța pură Pure coeds Materiiinerte Inert matter Semințe de alte specii plante Other crop seeds Germinația totală Total GerminationGermeni normali Normal seedingsSemințe tari Hard seeds Semințe proaspete Fresh seeds Germeni anormaliAbnormalseedingsSemințemoarte Dead seeds
  Natura materiilor inerte: Kind of inert matter: Semințe de alte plante (numele științific): Other seeds: Alte determinări: Other tests: Metoda de analiză: Analysis method: CONCLUZII Emitent: .......................................... (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv, (nume, prenume, semnătura, ștampila) Formular tip Ordin MAPDR nr.
  H. Formular model Document de calitate și conformitate al furnizorului: ROMÂNIA FURNIZOR: COD AUTORIZAȚIE: DOCUMENT DE CALITATE ȘI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI Nr. .............. data .................. Beneficiar ..................................................................
  Specia
  Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologică
  Nr. de referință al lotului
  Cantitatea livrată (kg)
  Nr. de ambalaje și tip
  Document oficial de certificare a seminței nr. emitent data
  Etichete oficiale, seria și nr., de la până la
  Calitatea lotului: - puritate fizică:
  - semințe străine nr./%
  - umiditate %
  - germinația totală %:
  - masa a 1000 boabe:
  - stare sanitară:
  Alte determinări:
  - Cold test:
  Producător:
  Țara de producție:
  - Sămânță tratată cu ........................................................ - Termen de valabilitate (garanție) ......................................... Mențiuni: Sămânța se livrează în condițiile art. ... din Legea nr. 266/2002. Sămânța corespunde pentru însămânțare conform regulilor și standardelor Ordin MAPDR nr. Locul de depozitare - livrare ......................... Furnizor ........................... Beneficiar ...................... (numele, prenumele, (numele, prenumele, semnătură și ștampilă) semnătură și ștampilă) Formular tip Ordin MAPDR nr.
  --------