ORDIN nr. 109 din 1 martie 2007pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 9 martie 2007  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, agentul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Contravenţia se constată şi sancţiunea se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 1 martie 2007.Nr. 109.  +  Anexa MINISTERUL COMUNICATIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMATIEICompania Naţionala "Posta Română" - S.A.Splaiul Unirii nr. 6, sectorul 4, BucureştiCod fiscal RO 427410BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2007
  *Font 8*
                                                                                               MII RON
  INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri diferente %
  0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
  I VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd. 15) 1 861.479,00 1.029.700,00 168221,00 119,53
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 841.756,00 1.003.700,00 161944,00 119,24
  a) producţia vanduta 3 788.995,00 927.415,00 138420,00 117,54
  b) venituri din vanzarea marfurilor 4 25.149,00 36.135,00 10.986,00 143,68
  c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00
  - subventii, cf. prev. Legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - transferuri, cf. prevederi Legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) producţia imobilizata 6 0,00 0,00 0,00 0,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 7 27.612,00 40.150,00 12.538,00 145,41
  - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 28,00 30,00 2,00 107,14
  - alte venituri din exploatare 9 27.584,00 40.120,00 12.536,00 145,45
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 19.723,00 26.000,00 6.277,00 131,83
  a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) venituri din alte investiti financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) venituri din dobanzi 13 11.299,00 18.000,00 6.701,00 159,31
  d) alte venituri financiare 14 8.424,00 8.000,00 -424,00 94,97
  3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45) 16 818.004,00 971.300,00 153296,00 118,74
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 808.083,00 966.200,00 158117,00 119,57
  a) cheltuieli materiale 18 51.645,00 59.273,00 7.628,00 114,77
  b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 6.386,00 8.250,00 1.864,00 129,19
  c) cheltuieli privind marfurile 20 21.354,00 27.100,00 5.746,00 126,91
  d) cheltuieli cu personalul, (rd.22 + rd. 23 + rd.27), din care: 21 474.740,00 581.237,00 106497,00 122,43
  - salarii 22 306.851,00 383.564,00 76.713,00 125,00
  - cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala 23 91.741,00 108.473,00 16.732,00 118,24
  - contribuţii la asigurări sociale 24 62.393,00 77.787,00 15.394,00 124,67
  -contribuţia de asigurări pt. şomaj, din care: 25 7.654,00 7.672,00 18,00 100,24
  -contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 21.694,00 23.014,00 1.320,00 106,08
  - alte cheltuieli cu personalul, (rd.28 + rd. 29), din care: 27 76.148,00 89.200,00 13.052,00 117,14
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii (rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care: 28 19.997,00 26.747,00 6.750,00 133,76
  - cheltuieli sociale 2% cf. art. 21(3) lit. c din Legea 571/2003, din care: 28a 12.433,00 7.671,00 -4.762,00 61,70
  - tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00
  - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 0,00 11.507,00 11.507,00 0,00
  - fond handicapati (Legea 448/2006) 28c 5.241,00 3.350,00 -1.891,00 63,92
  - fond de garantare pentru plata creanţelor salariale (cf. art. 7(1) din Legea 200/2006) 28d 0,00 959,00 959,00 0,00
  - contribuţia pentru concedii şi indemniza- tii de asigurări sociale de sănătate (cf. art. V, alin. 1 din Ordonanţa nr. 3/2007) 28e 2.301,38 3.260,00 958,62 141,65
  - tichete de masa 29 56.151,00 62.453,00 6.302,00 111,22
  e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 27.146,00 28.670,00 1.524,00 105,61
  f) ajustarea valorii activelor circulante 31 -162,00 0,00 162,00 0,00
  g) alte cheltuieli de exploatare, (inclusiv participarea la profit a salariatilor),din care 32 226.974,00 261.670,00 34.696,00 115,29
  - cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 203.980,00 217.956,00 13.976,00 106,85
  - cheltuieli de protocol, din care: 34 880,00 1.170,00 290,00 132,95
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 0,00 500,00 500,00 0,00
  - cheltuieli de reclama şi publicitate, din care: 35 7.056,00 10.590,00 3.534,00 150,09
  - tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a 0,00 1.588,00 1.588,00 0,00
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b 0,00 2.118,00 2.118,00 0,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 36 590,00 400,00 -190,00 67,80
  - alte cheltuieli, din care: 37 23.086,00 43.714,00 20.628,00 189,35
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  - Cheltuieli prevăzute de Lega bugetului de stat, din care: 40 0,00 0,00 0,00 0,00
  - transferuri şi/sau subventii 41 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 9.921,00 5.100,00 -4.821,00 51,41
  a) cheltuieli privind dobanzile 43 2.421,00 1.300,00 -1.121,00 53,70
  b) alte cheltuieli financiare 44 7.500,00 3.800,00 -3.700,00 50,67
  3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 43.475,00 58.400,00 14.925,00 134,33
  IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 8,00 0,00 -8,00 0,00
  - fond de rezerva 48 8,00 0,00 -8,00 0,00
  V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 50 9.940,00 11.185,00 1.245,00 112,53
  VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 33.535,00 47.215,00 13.680,00 140,79
  1 Rezerve legale 52 8,00 0,00 -8,00 0,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 3.353,00 4.721,00 1.368,00 140,80
  7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 16.763,00 23.608,00 6.845,00 140,83
  8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 13.411,00 18.886,00 5.475,00 140,82
  VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 59.380,00 113.316,00 53.936,00 190,83
  1 Surse proprii 61 59.380,00 88.816,00 29.436,00 149,57
  2 Alocatii de la buget 62 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Credite bancare 63 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00
  - interne 64 0,00 0,00 0,00 0,00
  - externe 65 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00
  4 Alte surse 66 0,00 0,00 0,00 0,00
  IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 13.295,00 88.816,00 75.521,00 668,04
  1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 13.295,00 88.816,00 75.521,00 668,04
  2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69 0,00 0,00 0,00 0,00
  - interne 70 0,00 0,00 0,00 0,00
  - externe 71 0,00 0,00 0,00 0,00
  X REZERVE, din care: 72 307.351,00 307.351,00 0,00 100,00
  1 Rezerve legale 73 11.674,00 11.674,00 0,00 100,00
  2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Alte rezerve 75 295.677,00 295.677,00 0,00 100,00
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 * * * *
  1 Venituri totale 77 861.479,00 1.029.700,00 168221,00 119,53
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 818.004,00 971.300,00 153296,00 118,74
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 34.935 35.600 665,00 101,90
  4 Nr. mediu de personal total 80 34.617 35.500 883,00 102,55
  5 Fondul de salarii, din care: 81 306.851,00 383.564,00 76.713,00 125,00
  a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) fond salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 118,00 158,00 40,00 133,90
  - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 29,00 33,00 4,00 113,79
  - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 31,00 59,00 28,00 190,32
  c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 298.439,00 373.120,00 74.681,00 125,02
  d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 8.030,00 10.000,00 1.970,00 124,53
  e) alte cheltuieli cu personalul 88 264,00 286,00 22,00 108,33
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) 89 737,78 899,37 161,59 121,90
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preţuri curente 90 24,89 29,01 4,12 116,55
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 77/rd 80) - în preţuri comparabile 91 26,01 29,01 3,00 111,52
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu - Prestatii fizice postale / persoana (u.c. / pers.) 92 13.984,00 17.200,00 3.216,00 123,00
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x1000 93 949,53 943,28 -6,25 99,34
  11 Plati restante - total 94 0,00 0,00 0,00 0,00
  - preţuri curente 95 0,00 0,00 0,00 0,00
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  12 Creante restante - total 97 11.480,00 11.000,00 -480,00 0,00
  - preţuri curente 98 11.480,00 11.000,00 -480,00 0,00
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 11.997,00 11.000,00 -997,00 0,00
  --------------