HOTĂRÂRE nr. 246 din 7 martie 2007 (*actualizată*)privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite(actualizată până la data de 1 ianuarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2014 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite. (3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.  +  Articolul 2 (1) Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă de către Inspecţia Muncii, în baza următoarelor documente: a) solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiţii deosebite, semnată de către reprezentantul legal al angajatorului ori de către altă persoană împuternicită de acesta, potrivit legii, împreună cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, definiţi potrivit art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, depusă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, însoţită de copia documentelor de control întocmite de către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea sau au sediul social, după caz; b) buletinele de determinări de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care să ateste depăşirea valorilor-limită de expunere profesională la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de către direcţiile de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, în care să se ateste prezenţa unor agenţi chimici foarte periculoşi sau agenţi biologici care nu au prevăzută limita admisibilă, dar care au avut efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor expuşi; c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite, din care să reiasă efectele noxelor identificate la aceste locuri de muncă asupra stării de sănătate a lucrătorilor, însoţit de recomandări privind promovarea sănătăţii în concordanţă cu particularităţile expunerii la factori de risc; e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2014.----------Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 23 decembrie 2013.(1^1) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine măsurile aferente anului 2014, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţie colectivă şi cele care rezultă din recomandările menţionate la alin. (1) lit. d).----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014.(1^2) Documentele de control menţionate la alin. (1) lit. a) fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2014.----------Alin. (1^2) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. (2) Determinările de noxe profesionale se efectuează numai în prezenţa inspectorului de muncă desemnat în acest scop de inspectoratul teritorial de muncă. (3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) pot fi depuse la Inspecţia Muncii în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a).-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012. (4) Inspecţia Muncii poate acorda reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea întregii documentaţii prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012.(4^1) Angajatorul va depune, în termen de 10 zile de la data reînnoirii avizului de încadrare în condiţii deosebite, o copie a acestuia însoţită de un exemplar al documentului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), vizat de Inspecţia Muncii, la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.-------------Alin. (4^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012. (5) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) conduce la neacordarea reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.  +  Articolul 3Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, emise de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, se acordă de către această instituţie în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Angajatorii care nu au obţinut reînnoirea avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite se pot adresa direct instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012.  +  Articolul 5Cheltuielile necesare obţinerii reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se suportă de către angajator.  +  Articolul 6 (1) Angajatorii vor raporta lunar inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror rază îşi desfăşoară activitatea respectivă stadiul realizării măsurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.622 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 20 decembrie 2008. (2) Avizele reînnoite pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite îşi încetează aplicabilitatea la data îndeplinirii măsurilor stabilite prin planul de prevenire şi protecţie sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (3).------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012. (3) În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2015, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă.----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. (4) În baza raportărilor prevăzute la alin. (3), inspectorii de muncă vor efectua verificări în vederea stabilirii conformităţii celor declarate, ale căror rezultate vor fi transmise Inspecţiei Muncii.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012.  +  Articolul 7Încadrarea tuturor categoriilor de salariaţi în locurile de muncă în condiţii deosebite se face în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară numai în aceste locuri de muncă, potrivit programului normal de lucru.  +  Articolul 8Nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii deosebite se face de către angajator, împreună cu sindicatele reprezentative, potrivit legii, sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 9Perioadele în care un salariat lucrează permanent în locuri de muncă în condiţii deosebite se stabilesc prin decizie a angajatorului, prin care sunt reglementate atribuţiile de serviciu ce revin fiecărui salariat.  +  Articolul 10Perioada în care un salariat ce lucrează în locuri de muncă în condiţii deosebite a fost în concediu de odihnă sau în incapacitate de muncă se consideră timp în care activitatea s-a desfăşurat în condiţiile locului de muncă în care lucra la data ivirii acestei situaţii.  +  Articolul 11Angajatorii care au nominalizate locuri de muncă în condiţii deosebite sunt obligaţi, pe propria cheltuială, să supună controlului medical periodic, în conformitate cu reglementările legale, toţi salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în aceste condiţii.  +  Articolul 12Angajatorul este obligat să depună, în termen de 10 zile, la casele teritoriale de pensii documentul prin care se dovedeşte reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă.  +  Articolul 13 (1) Dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locuri de muncă în condiţii deosebite anterior datei de 1 aprilie 2001, în vederea pensionării, se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare sau pe baza unei adeverinţe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul respectiv. (2) Dovedirea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 aprilie 2001 se face pe baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat iniţiale sau rectificative, după caz, prevăzute de Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2014 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia.----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.173 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014. (4) În cazul distrugerii arhivelor, perioada lucrată în condiţii deosebite, dovedită cu acte, se poate reconstitui, potrivit legii, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 13^1Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I şi a-II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite, cu excepţia celor care, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în locuri de muncă în condiţii speciale.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.622 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 20 decembrie 2008.  +  Articolul 14 (1) Constituie contravenţie nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenire şi protecţie prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de până la 49 de salariaţi; b) cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru angajatorul cu un număr de cel puţin 50 de salariaţi. (2) În situaţia în care, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, inspectoratul teritorial de muncă poate propune Inspecţiei Muncii anularea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012.(2^1) În cazul anulării avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebit, Inspecţia Muncii va înştiinţa despre această măsură şi casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea angajatorul.-------------Alin. (2^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.274 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012. (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1). (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă. (5) Abrogat.-------------Alin. (5) al art. 14 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.077 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 23 decembrie 2013.  +  Articolul 15Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 246.-------