LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*)legea concurenței
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 29 februarie 2016  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea concurenței nr. 21/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 3 aprilie 2014 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin:– Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 22 mai 2015;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 29 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2015, cu modificările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2015.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege are drept scop protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.(2) În înțelesul prezentei legi, principiile statuate de Directiva (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului, transpusă prin prezenta lege, se aplică situațiilor în care Consiliul Concurenței aplică doar prevederile art. 101 și/sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, aplică în mod paralel legislația națională și prevederile art. 101 și/sau 102 din TFUE, precum și atunci când aplică legislația națională în mod exclusiv. (la 06-12-2023, Articolul 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Consiliul Concurenței exercită în calitate de autoritate națională de concurență atribuțiile prevăzute de prezenta lege, dispunând de garanțiile de independență, resurse și competențe în materie de aplicare a legii, astfel încât concurența să nu fie denaturată pe piața internă. (la 06-12-2023, Articolul 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) În vederea asigurării asistenței reciproce pentru garantarea bunei funcționări a pieței interne, Consiliul Concurenței cooperează cu Comisia Europeană și cu celelalte autorități naționale de concurență în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței. (la 06-12-2023, Articolul 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 2(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică actelor și faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, săvârșite de:a) întreprinderi sau asocieri de întreprinderi - persoane fizice sau juridice - de cetățenie, respectiv de naționalitate română sau străină, denumite în continuare întreprinderi; (la 06-12-2023, sintagma: asociații de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) b) autoritățile și instituțiile administrației publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operațiuni de piață, influențând direct sau indirect concurența, cu excepția situațiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.(2) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 2, Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Când întreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participă la o grupare realizată pe cale convențională prin acord, înțelegere, pact, protocol, contract și altele asemenea, fie ea explicită, publică ori ascunsă, dar fără personalitate juridică și indiferent de formă - alianță, coaliție, grup, bloc, federație și altele asemenea - pentru actele și faptele prevăzute la alin. (1), săvârșite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispozițiile prezentei legi se aplică fiecărei întreprinderi, ținându-se seama de principiul proporționalității.(4) Dispozițiile prezentei legi se aplică actelor și faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârșite pe teritoriul României, precum și celor săvârșite în afara teritoriului țării, atunci când produc efecte pe teritoriul României.  +  Articolul 2^1În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate de concurență - Comisia Europeană, Consiliul Concurenței sau orice altă autoritate națională de concurență desemnată de un stat membru al Uniunii Europene conform dispozițiilor art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, denumit în cele ce urmează Regulamentul (CE) nr. 1/2003, ori toate, după caz;b) autoritate națională de concurență - o autoritate desemnată de un stat membru al Uniunii Europene în temeiul art. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 ca fiind responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din TFUE;c) autoritate solicitantă - o autoritate națională de concurență care formulează o cerere de asistență reciprocă;d) autoritate solicitată - Consiliul Concurenței, care primește o solicitare de asistență reciprocă, iar în cazul unei solicitări de asistență menționate la art. 66^4 alin. (1), autoritate solicitată înseamnă Agenția Națională de Administrare Fiscală;e) cartel - un acord sau o practică concertată între doi sau mai mulți concurenți, care urmărește coordonarea comportamentului concurențial al acestora pe piață sau influențarea parametrilor relevanți ai concurenței prin practici care includ, printre altele, fixarea sau coordonarea prețurilor de achiziție sau de vânzare sau a altor condiții comerciale, inclusiv în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, alocarea cotelor de producție sau de vânzare, împărțirea piețelor și a clienților, inclusiv manipularea procedurilor de cerere de oferte, restricționări ale importurilor sau exporturilor sau acțiuni anticoncurențiale împotriva altor concurenți; f) cartel secret - un cartel a cărui existență este parțial sau integral ascunsă;g) clemență - atât imunitatea la amenzi, cât și reducerea amenzilor;h) controlor de acces - sensul noțiunii este cel folosit la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) 2022/1.925 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2022 privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital și de modificare a Directivelor (UE) 2019/1.937 și (UE) 2020/1.828, denumit în continuare Regulamentul privind piețele digitale;i) decizie definitivă - o decizie care nu poate sau nu mai poate fi contestată potrivit legii;j) declarație de clemență - informarea, în mod voluntar, a Consiliului Concurenței, în scris sau oral, de către o întreprindere sau o persoană fizică sau în numele acesteia ori o înregistrare a acestei informări, care prezintă informațiile pe care întreprinderea sau persoana fizică în cauză le cunoaște cu privire la o practică anticoncurențială interzisă de art. 5 din prezenta lege și/sau de art. 101 din TFUE și propriul rol în cadrul acesteia și care a fost redactată în mod specific pentru a fi înaintată Consiliului Concurenței în vederea obținerii imunității la amenzi sau a unei reduceri a amenzilor în cadrul unui program de clemență, neincluzând dovezile care există indiferent de procedurile de aplicare a legii și indiferent dacă aceste informații se află sau nu în dosarul unei autorități de concurență, și anume informațiile preexistente. Declarațiile de clemență în ceea ce privește cereri complete sau simplificate se pot depune în limba română sau în altă limbă oficială a Uniunii asupra căreia s-a convenit de comun acord între Consiliul Concurenței și solicitantul clemenței;k) dreptul intern în materie de concurență - prevederile art. 5 și 6, care urmăresc în principal același obiectiv ca prevederile art. 101 și 102 din TFUE și care sunt aplicate aceluiași caz, în paralel cu dreptul Uniunii în materie de concurență, precum și prevederile art. 8 și cele referitoare la materia concentrărilor economice;l) imunitatea la amendă - scutirea de amenda care ar fi impusă în mod normal unei întreprinderi pentru participarea sa la o practică anticoncurențială cu scopul de a o recompensa pentru cooperarea sa cu o autoritate de concurență în cadrul unui program de clemență;m) instanță națională - orice instanță dintr-un stat membru al Uniunii Europene în sensul prevederilor art. 267 din TFUE; n) instanță de control judiciar - o instanță națională care este competentă, prin soluționarea unor căi de atac ordinare, să exercite controlul judiciar asupra deciziilor unei autorități naționale de concurență sau asupra hotărârilor judecătorești privind deciziile respective, indiferent dacă instanța respectivă are competența de constatare a unei încălcări a legislației în materie de concurență;o) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare;p) procedură de aplicare a legii - procedura desfășurată în fața Consiliului Concurenței pentru aplicarea dispozițiilor art. 5 și/sau 6 din prezenta lege și a prevederilor art. 101 și/sau 102 din TFUE până la terminarea unei astfel de proceduri prin adoptarea de către Consiliul Concurenței a unei decizii menționate la art. 46 din lege ori prin adoptarea unei decizii în temeiul art. 7, 9 sau 10 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 în cazul Comisiei Europene, precum și procedura desfășurată în fața Consiliului Concurenței pentru aplicarea dispozițiilor art. 8 sau a prevederilor în materia concentrărilor economice sau până când Consiliul Concurenței ajunge la concluzia că nu există motive pentru continuarea acțiunii sale;q) program de clemență - un program privind aplicarea prevederilor art. 5 din prezenta lege sau a prevederilor art. 101 din TFUE, pe baza căruia un participant la o înțelegere anticoncurențială sau o practică concertată, în mod independent de celelalte întreprinderi implicate, cooperează în cadrul unei investigații desfășurate de Consiliul Concurenței sau în vederea declanșării de către acesta a procedurii de investigație, furnizând, în mod voluntar, informațiile pe care le are despre practica interzisă și despre rolul său în cadrul acesteia și primind în schimb, printr-o decizie sau prin încetarea procedurii, imunitate la amendă sau o reducere a amenzii care ar urma să fie impuse pentru implicarea sa în practica anticoncurențială respectivă;r) reducerea amenzii în cadrul procedurii de clemență - o reducere a cuantumului amenzii care ar fi impusă în mod normal unei întreprinderi pentru participarea sa la o practică anticoncurențială cu scopul de a o recompensa pentru cooperarea sa cu o autoritate de concurență în cadrul unui program de clemență;s) Rețeaua europeană în domeniul concurenței - rețeaua autorităților publice, formată din autoritățile naționale de concurență și Comisie, pentru a oferi un forum de discuții și cooperare în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării prevederilor art. 101 și 102 din TFUE;ș) solicitarea expresă a întreprinderilor investigate formulată în vederea recunoașterii săvârșirii faptei în temeiul art. 57 alin. (3) - informarea în mod voluntar a Consiliului Concurenței de către o întreprindere sau în numele unei întreprinderi, care cuprinde recunoașterea participării sale la săvârșirea unei fapte prevăzute la art. 55 alin. (1) sau renunțarea la a contesta această participare și asumarea responsabilității sale pentru încălcarea respectivă, informare redactată în mod specific pentru ca autoritatea de concurență să poată aplica o procedură simplificată;t) solicitant - o întreprindere care depune o cerere de imunitate sau de reducere a amenzilor în cadrul unui program de clemență. (la 06-12-2023, Capitolul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 3(1) Punerea în aplicare a prezentei legi este încredințată Consiliului Concurenței ca autoritate națională în domeniul concurenței. Consiliul Concurenței este autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în condițiile, modalitățile și limitele stabilite prin dispozițiile prezentei legi.(2) Consiliul Concurenței aplică dispozițiile art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, în cazurile în care actele sau faptele întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi pot afecta comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Toate trimiterile la aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din TFUE sau la încălcarea acestora cuprinse în prezenta lege includ aplicarea, în același caz și în paralel, a dreptului intern în materie de concurență. (la 06-12-2023, Articolul 3, Capitolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) În vederea aplicării eficace a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, respectiv a prevederilor art. 5 și 6 din prezenta lege, Guvernul include în proiectul bugetului de stat, înaintat Parlamentului, bugetul propriu al Consiliului Concurenței, aprobat conform prevederilor art. 24 alin. (1), pentru exercitarea în mod corespunzător, în condiții de independență, a competențelor sale. Bugetul Consiliului Concurenței cuprinde resurse necesare adecvate pentru asigurarea numărului optim de personal calificat, pregătirea profesională și salarizarea acestuia, dotările tehnice și tehnologice și logistica aferentă desfășurării activității. (la 06-12-2023, Articolul 3, Capitolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (5) Consiliul Concurenței are independența necesară în cheltuirea bugetului alocat în scopul îndeplinirii sarcinilor încredințate. (la 06-12-2023, Articolul 3, Capitolul I a fost completat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 3^1(1) Procedurile privind încălcarea dispozițiilor prezentei legi, inclusiv exercitarea competențelor de către Consiliul Concurenței în aplicarea legii respectă principiile generale ale dreptului Uniunii și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.(2) În exercitarea competențelor prevăzute de prezenta lege, Consiliul Concurenței asigură respectarea garanțiilor adecvate în ceea ce privește drepturile la apărare ale întreprinderilor, inclusiv dreptul de a fi audiat și dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe judecătorești. (la 06-12-2023, Capitolul I a fost completat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 4(1) Prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determină în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice prevăzute prin lege se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe.(2) În sectoarele economice sau pe piețele unde concurența este exclusă sau substanțial restrânsă prin efectul unei legi sau datorită existenței unei poziții de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare de control al prețurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe.(3) Pentru sectoare economice determinate și în împrejurări excepționale, precum: situații de criză, dezechilibru major între cerere și ofertă și disfuncționalitate evidentă a pieței, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.(4) Intervenția Guvernului în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3) se face cu avizul Consiliului Concurenței.(5) Întreprinderile transmit la cererea Consiliului Concurenței prețurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț incluse în platformele on-line destinate informării consumatorilor. În acest scop, selectarea sectoarelor din economie incluse în platformele online se realizează de către Consiliul Concurenței, cu consultarea autorității de reglementare din sectorul respectiv. (la 19-04-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) (6) Întreprinderile transmit la cererea Consiliului Concurenței prețurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț incluse în platformele online destinate informării consumatorilor. În acest scop, selectarea sectoarelor din economie incluse în platformele online se realizează de către Consiliul Concurenței, cu consultarea autorității de reglementare din sectorul respectiv. (la 16-10-2020, Articolul 4 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 )  +  Capitolul II Practici anticoncurențiale  +  Articolul 5(1) Sunt interzise orice înțelegeri între întreprinderi, decizii ale asocierilor de întreprinderi și practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică înțelegerilor sau categoriilor de înțelegeri între întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asocierilor de întreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în același timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părțile la respectiva înțelegere, decizie ori practică concertată;b) impun întreprinderilor în cauză doar acele restricții care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;c) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte substanțială a pieței produselor în cauză. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Categoriile de înțelegeri, decizii și practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum și condițiile și criteriile de încadrare pe categorii sunt cele stabilite în regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de înțelegeri, decizii ale asocierilor de întreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplică în mod corespunzător. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Înțelegerile, deciziile și practicile concertate prevăzute la alin. (1), care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2) sau se încadrează în categoriile prevăzute la alin. (3), sunt considerate legale, fără a fi necesară notificarea acestora de către părți și emiterea unei decizii de către Consiliul Concurenței.(5) Sarcina probei unei încălcări a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurenței. Întreprinderii sau asocierii de întreprinderi care invocă beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) îi revine sarcina de a dovedi că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de aceste alineate. (la 06-12-2023, sintagma: asociației de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (6) Ori de câte ori Consiliul Concurenței aplică prevederile alin. (1) înțelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, în măsura în care acestea pot afecta comerțul între statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 6(1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante deținute pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în:a) impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiții de tranzacționare inechitabile;b) limitarea producției, comercializării sau dezvoltării tehnice în dezavantajul consumatorilor;c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.(2) Ori de câte ori Consiliul Concurenței aplică prevederile alin. (1), în măsura în care folosirea în mod abuziv a poziției dominante poate afecta comerțul dintre statele membre, acesta aplică, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Se prezumă, până la proba contrară, că una sau mai multe întreprinderi se află în poziție dominantă, în situația în care cota ori cotele cumulate pe piața relevantă, înregistrate în perioada supusă analizei, depășesc 40%.  +  Articolul 7(1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplică în următoarele situații:a) în cazul în care cota de piață cumulată deținută de părțile la o înțelegere nu depășește 10% pe niciuna dintre piețele relevante afectate de înțelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care sunt concurenți, existenți sau potențiali, pe una dintre aceste piețe;b) în cazul în care cota de piață deținută de fiecare dintre părțile la o înțelegere nu depășește 15% pe niciuna dintre piețele relevante afectate de înțelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care nu sunt concurenți, existenți sau potențiali, pe niciuna dintre aceste piețe;c) în cazul în care este dificil să se stabilească dacă este vorba de o înțelegere între concurenți sau între neconcurenți, se aplică pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).(2) Atunci când pe o piață relevantă concurența este restrânsă de efectul cumulativ al unor înțelegeri de vânzare de bunuri sau de servicii încheiate cu diferiți furnizori sau distribuitori, pragurile prevăzute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atât pentru înțelegerile încheiate între concurenți, cât și pentru cele încheiate între neconcurenți.(3) Înțelegerile nu restrâng concurența în cazul în care cotele de piață nu depășesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) și (2), cu mai mult de două puncte procentuale în cursul a 2 ani calendaristici succesivi.(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică acordurilor care conțin oricare dintre următoarele restricții grave:a) în ceea ce privește acordurile dintre concurenți, astfel cum sunt definite la alin. (1), restricțiile care, în mod direct sau indirect, izolat ori în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților, au ca obiect:1. fixarea prețurilor de vânzare a produselor către terți;2. limitarea producției sau a vânzărilor;3. împărțirea piețelor sau a clienților;b) în ceea ce privește acordurile dintre neconcurenți, astfel cum sunt definite la alin. (1), restricțiile care, în mod direct sau indirect, izolat ori în combinație cu alți factori aflați sub controlul părților au ca obiect:1. restrângerea capacității cumpărătorului de a-și stabili prețul de vânzare, fără a aduce atingere posibilității furnizorului de a impune un preț de vânzare maxim sau de a recomanda un preț de vânzare, cu condiția ca acestea din urmă să nu fie echivalente cu un preț de vânzare fix ori minim stabilit în urma presiunilor exercitate de una dintre părți sau a măsurilor de stimulare practicate de aceasta;2. restrângeri teritoriale sau privind clienții cărora cumpărătorul le poate vinde bunurile ori serviciile care fac obiectul contractului, cu excepția cazului în care este vorba de una dintre următoarele restricții care nu sunt grave:(i) restrângerea vânzărilor active către teritoriul exclusiv sau către o clientelă exclusivă rezervate furnizorului ori cedate de furnizor unui alt cumpărător, atunci când o asemenea restricție nu limitează vânzările efectuate de clienții cumpărătorului;(ii) restrângerea vânzărilor către utilizatorii finali realizate de un cumpărător care acționează pe piață în calitate de comerciant cu ridicata;(iii) restrângerea vânzărilor către distribuitori neautorizați realizate de membrii unui sistem de distribuție selectivă;(iv) restrângerea capacității cumpărătorului de a vinde componente destinate încorporării unor clienți care ar putea să le utilizeze pentru fabricarea de produse asemănătoare celor produse de furnizor;3. restrângerea vânzărilor active sau a vânzărilor pasive către utilizatori finali realizate de membrii unui sistem de distribuție selectivă care acționează pe piață în calitate de vânzători cu amănuntul, fără a aduce atingere posibilității de a interzice unui membru al sistemului să își desfășoare activitățile dintr-un sediu secundar neautorizat;4. restrângerea livrărilor încrucișate între distribuitori în cadrul unui sistem de distribuție selectivă, inclusiv între distribuitori care acționează la diferite niveluri ale comerțului;5. restricția convenită între un furnizor de componente și un cumpărător care încorporează aceste componente, care limitează posibilitatea furnizorului de a vinde aceste componente ca piese separate utilizatorilor finali, unor reparatori sau altor prestatori de servicii care nu au fost desemnați de cumpărător pentru repararea ori întreținerea bunurilor sale;c) în ceea ce privește acordurile între concurenți, astfel cum sunt definite la alin. (1), atunci când concurenții acționează, în sensul acordului, la niveluri diferite ale lanțului de producție sau de distribuție, oricare dintre restricțiile grave enumerate la lit. a) și b).(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică și în cazul deciziilor asocierilor de întreprinderi și practicilor concertate. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 8(1) Sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale și ale entităților către care acestea își deleagă atribuțiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, precum:a) limitarea libertății comerțului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale; b) stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.(2) Consiliul Concurenței constată, prin decizie, încălcarea prevederilor alin. (1) și poate obliga autoritățile, instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea și-au delegat atribuțiile să se conformeze, în termenul stabilit, măsurilor dispuse în scopul restabilirii mediului concurențial, decizie ce poate fi contestată potrivit prevederilor art. 19 alin. (7). În condițiile în care entitatea investigată formulează cerere de suspendare a măsurilor stabilite prin decizie, iar instanța de judecată, prin hotărâre, dispune suspendarea, măsurile dispuse sunt obligatorii de la data încetării suspendării dispuse de instanță. (3) În cazul în care autoritățile sau instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea și-au delegat atribuțiile nu se conformează, în termenul stabilit, măsurilor dispuse prin decizie de către Consiliul Concurenței, acesta poate introduce acțiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel București, solicitând instanței, după caz, anularea, în tot sau în parte, a actului care a condus la restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței, obligarea autorității sau instituției în cauză să emită un act administrativ ori să efectueze o anumită operațiune administrativă. (4) Consiliul Concurenței se poate adresa instanței, în condițiile alin. (3), în termen de 6 luni de la data expirării perioadei prevăzute în decizie, perioadă în care autoritatea sau instituția administrației publice centrale sau locale avea obligația să se conformeze măsurilor necesare restabilirii mediului concurențial normal. (la 06-12-2023, Articolul 8, Capitolul II a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Capitolul III Concentrarea economică  +  Articolul 9(1) Se realizează o concentrare în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma:a) fuzionării a două sau mai multe întreprinderi independente anterior sau părți ale unor întreprinderi; saub) dobândirii, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puțin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziționarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părți ale acestora.(2) Crearea unei societăți în comun care îndeplinește în mod durabil toate funcțiile unei entități economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).(3) În măsura în care crearea unei societăți în comun, reprezentând o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurențial al întreprinderilor rămase independente, o astfel de coordonare este evaluată în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(3), precum și cu cele ale art. 101 alin. (1) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a se stabili dacă operațiunea este sau nu compatibilă cu un mediu concurențial normal.(4) La realizarea evaluării prevăzute la alin. (3), Consiliul Concurenței ia în considerare, în special, următoarele criterii:a) dacă două sau mai multe societăți-mamă rețin, într-o măsură semnificativă, activitățile de pe aceeași piață ca și societatea în comun ori de pe o piață situată în amonte sau în aval față de cea a societății în comun ori pe o piață vecină aflată în strânsă legătură cu această piață;b) dacă prin coordonarea care reprezintă consecința directă a creării societății în comun întreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurența pentru o parte semnificativă a produselor sau a serviciilor în cauză.(5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare în parte ori luate împreună și ținând seama de circumstanțele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a exercita o influență determinantă asupra unei întreprinderi, în special prin:a) drepturi de proprietate sau de folosință asupra totalității ori a unei părți din activele unei întreprinderi;b) drepturi sau contracte care conferă o influență determinantă asupra structurii întreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi.(6) Controlul prevăzut la alin. (1)-(5) este dobândit de către persoana sau persoanele ori de către întreprinderile care:a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (5);b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevăzute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influența determinantă conferită de acestea.  +  Articolul 10Nu constituie operațiuni de concentrare economică situațiile în care:a) controlul este dobândit și exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatată de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plăți, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau altă procedură similară;b) instituțiile de credit sau alte instituții financiare ori societățile de asigurări ale căror activități obișnuite includ tranzacționarea și negocierea de valori mobiliare în contul lor sau în contul altora dețin temporar valori mobiliare ale unei întreprinderi pe care le-au dobândit în vederea revânzării, cu condiția ca acestea să nu își exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare în cauză pentru a determina comportamentul concurențial al întreprinderii în cauză sau cu condiția să își exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregătirea cesionării integrale sau parțiale a întreprinderii în cauză sau a activelor acesteia ori a cesionării valorilor mobiliare în cauză și ca cesiunea să aibă loc în termen de un an de la data achiziției; Consiliul Concurenței poate prelungi acest termen, la cerere, în cazul în care respectivele instituții sau societăți pot dovedi că cesionarea nu a fost posibilă, în condiții rezonabile, în termenul stabilit;c) controlul, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b), este dobândit de o întreprindere al cărei obiect unic de activitate este de a achiziționa participații la alte întreprinderi, de a gestiona și valorifica respectivele participații, fără a se implica direct sau indirect în gestionarea întreprinderilor în cauză, aceasta fără a aduce însă atingere drepturilor pe care întreprinderea le deține în calitate de acționar, cu condiția ca drepturile de vot legate de participațiile deținute să fie exercitate, în special în ceea ce privește numirea membrilor organelor de conducere și supraveghere ale întreprinderilor la care deține participațiile, doar pentru a menține valoarea integrală a investițiilor în cauză și nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurențial al acelor întreprinderi;d) întreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.  +  Articolul 11Sunt interzise concentrările economice care pot ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.  +  Articolul 12(1) Prevederile prezentului capitol se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când, în anul anterior realizării operațiunii, cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operațiune depășește echivalentul în lei a 10.000.000 euro și când cel puțin două dintre întreprinderile implicate au realizat pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior realizării operațiunii. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 12, Capitolul III a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Pragurile valorice prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Plenului Consiliului Concurenței, care se pune în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, după obținerea avizului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13(1) Concentrările economice care depășesc pragurile valorice prevăzute la art. 12 trebuie notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare și după încheierea acordului, după anunțarea ofertei publice sau după preluarea pachetului de control.(2) Notificarea poate fi efectuată și în cazurile în care întreprinderile implicate demonstrează Consiliului Concurenței intenția de a încheia un acord sau, în cazul ofertei publice, și-au anunțat intenția de a face o astfel de ofertă, cu condiția ca acordul sau oferta planificată să aibă ca rezultat o concentrare care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12.(3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul "concentrare economică notificată" include, de asemenea, concentrările planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).(4) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a două sau mai multor întreprinderi trebuie notificate de către fiecare dintre părțile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, întreprinderea sau întreprinderile care dobândesc controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi ori asupra unor părți ale acestora.(5) Criteriile de evaluare a compatibilității concentrărilor economice cu un mediu concurențial normal, procedura de notificare, de acordare a derogării, termenele, documentele și informațiile de prezentat, comunicările și prezentarea de observații de către întreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente și instrucțiuni adoptate de Consiliul Concurenței.(6) Este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică înainte de notificare și înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurențial normal, printr-o decizie adoptată de Consiliul Concurenței, potrivit prevederilor art. 47.(7) Prevederile alin. (6) nu împiedică punerea în aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzacții cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile în alte tipuri de valori mobiliare, acceptate în vederea tranzacționării pe o piață de tipul bursei de valori, prin care se dobândește controlul potrivit prevederilor art. 9 de la vânzători diferiți, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) concentrarea să fie notificată fără întârziere Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor alin. (1);b) cel care dobândește controlul să nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare în cauză sau să facă acest lucru numai pentru a menține valoarea integrală a investiției sale în temeiul unei derogări acordate de Consiliul Concurenței, potrivit prevederilor alin. (8).(8) Consiliul Concurenței poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (6). Cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurenței va ține cont de efectele suspendării concentrării economice asupra uneia sau mai multora dintre întreprinderile implicate în operațiune sau asupra unor terți și de amenințarea reprezentată de concentrare asupra concurenței. Această derogare poate fi acordată sub rezerva îndeplinirii unor condiții și obligații destinate asigurării unei concurențe efective. O derogare poate fi acordată oricând, atât anterior, cât și ulterior notificării.(9) Validitatea oricărei operațiuni de concentrare economică, inclusiv a celor realizate cu încălcarea prevederilor alin. (6), depinde de analiza și decizia pe care Consiliul Concurenței o adoptă cu privire la operațiune, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), (4), (5) și (8).  +  Capitolul IVÎnființarea și funcționarea Consiliului Concurenței și statutul membrilor plenului și al personalului de specialitate (la 15-04-2024, Titlul Capitolului IV a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 14(1) Se înființează Consiliul Concurenței, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurenței este în municipiul București.(1^1) Consiliul Concurenței își duce la îndeplinire sarcinile și își exercită competențele în mod imparțial și în interesul asigurării aplicării prevederilor art. 101 și/sau 102 din TFUE în mod eficient și uniform, în conformitate cu jurisprudența instanțelor Uniunii Europene și practicii stabilite la nivelul Uniunii Europene, sub rezerva cerințelor de proporționalitate în materie de răspundere și fără a aduce atingere cooperării strânse dintre autoritățile de concurență în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței. (la 06-12-2023, Articolul 14, Capitolul IV a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^2) Personalul Consiliului Concurentei și membrii Plenului Consiliului Concurenței își îndeplinesc atribuțiile și își exercită competențele de aplicare a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE fără intervenții politice și alte influențe din exterior, se abțin de la orice acțiune incompatibilă cu îndeplinirea obligațiilor lor și/sau cu exercitarea competențelor lor de aplicare a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE care ar putea conduce la conflicte de interese, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea guvernului sau a oricărei alte entități publice sau private în îndeplinirea sarcinilor care le revin și în exercitarea competențelor lor de aplicare a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, fără a aduce atingere dreptului Guvernului, dacă este cazul, de a emite norme de politică generală care nu sunt legate de anchete sectoriale sau proceduri specifice de aplicare a legii. (la 06-12-2023, Articolul 14, Capitolul IV a fost completat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^3) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul Consiliului Concurenței care desfășoară activități de examinare preliminară, analiză a unei plângeri și investigare a unei posibile încălcări a dispozițiilor art. 101 și 102 din TFUE de către întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, prin acte sau fapte care pot afecta comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene, avizare pentru legalitate a ordinelor și deciziilor rezultate din acestea ori activități de reprezentare în litigiile generate de investigarea și/sau luarea deciziilor în temeiul acestor dispoziții beneficiază, pe parcursul derulării acestor activități, precum și a activităților-suport desfășurate în acest scop, de o majorare a salariilor de bază de la 15% până la 35%. (la 21-07-2024, Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (1^4) Activitățile efectuate, modalitatea de determinare a acestora cu privire la care se aplică prevederile alin. (1^3), precum și nivelul majorării se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, în funcție de relevanța domeniului vizat de investigație, gradul de complexitate, perioada și nivelul de implicare în procedura de examinare preliminară, analiză a unei plângeri, investigație ori în procedura de reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigiile menționate la alin. (1^3) aflate pe rolul acestora. (la 21-07-2024, Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (1^5) Drepturile prevăzute la alin. (1^3) se acordă din veniturile proprii ale Consiliului Concurenței prevăzute la art. 31 alin. (4). (la 21-07-2024, Articolul 14 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 1. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (2) Structura organizatorică și de personal a Consiliului Concurenței, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului său se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.  +  Articolul 15(1) Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial și este format din 9 membri: un președinte, 2 vicepreședinți și 6 consilieri de concurență, numiți de cele două Camere reunite ale Parlamentului: trei membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Senat, patru membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Camera Deputaților, un vicepreședinte, la propunerea Președintelui României și un vicepreședinte, la propunerea prim-ministrului. Propunerile de candidați se transmit la Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Birourile permanente, potrivit unui calendar stabilit în vederea numirii celor 9 membri, transmit candidaturile la Comisiile juridice și Comisiile economice ale Camerelor. Candidații vor fi audiați de cele 4 comisii reunite. Raportul comisiilor se va referi, motivat, la toți candidații. Fiecare candidat, în vederea audierii, va depune la cele 4 comisii actele doveditoare că îndeplinește condițiile prevăzute de lege. (la 15-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (1^1) Numirea președintelui Plenului Consiliului Concurenței, a vicepreședinților și a celor 6 consilieri de concurență, cu nominalizarea funcțiilor, se face de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți. (la 15-04-2024, Articolul 15 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 3. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (2) Actele doveditoare prin care candidații fac dovada îndeplinirii condițiilor pentru numirea ca membru al Consiliului Concurenței sunt:a) copie carte de identitate;b) curriculum vitae;c) diplomă studii superioare;d) documente legale care să ateste vechimea de minimum 10 ani în activități din domeniul economic sau juridic;e) declarație pe propria răspundere că nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate sau în conflict de interese;f) aviz medical pentru exercitarea funcției;g) cazier judiciar;h) cazier fiscal. (la 15-04-2024, Alineatul (2) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani și poate fi înnoit o singură dată. (la 15-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 prevede:
  Articolul II(1) Membrii aflați în exercitarea mandatului își continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiți.(2) Pentru funcțiile vacante, Parlamentul va numi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, noi membri, pentru o perioadă egală cu restul mandatului membrilor prevăzuți la alin. (1). Perioada respectivă se exceptează de la prevederile art. 15 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind numărul de mandate.(3) Procedurile de selecție și numire a membrilor Plenului Consiliului Concurenței aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează și se reiau potrivit noilor modificări aduse prin prezenta lege.
  (3^1) În vederea exercitării mandatului, membrii Plenului Consiliului Concurenței îndeplinesc atribuții conform legii și regulamentelor aprobate de către Plen sau conform ordinelor de delegare aprobate de către președintele Consiliului Concurenței. (la 02-04-2021, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (4) Pentru a fi numită pentru un mandat de membru al Consiliului Concurenței sau pentru reînnoirea mandatului, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:a) este cetățean român;b) are capacitate deplină de exercițiu;c) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;d) are studii superioare, dovedite cu diplomă;e) are o vechime de minimum 10 ani în activități din domeniul economic sau juridic;f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și nu are cazier fiscal;g) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate sau în conflict de interese. (la 15-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (5) Abrogat. (la 15-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 5. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (6) Calitatea de membru al Consiliului Concurenței este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități profesionale sau de consultanță, cu participarea, directă ori prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entități publice ori private sau cu deținerea de funcții ori de demnități publice, cu excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul superior, cercetare științifică și creație literar-artistică. Ei nu pot fi desemnați experți sau arbitri nici de părți și nici de instanța judecătorească sau de către o altă instituție.(6^1) Abrogat. (la 20-11-2020, Alineatul (6^1) din Articolul 15, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 254 din 17 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1093 din 17 noiembrie 2020 ) (7) Membrii Plenului Consiliului Concurenței nu reprezintă autoritatea care i-a numit și sunt independenți în luarea deciziilor.(8) Membrii Plenului Consiliului Concurenței și inspectorii de concurență nu pot face parte din partide sau alte formațiuni politice.(9) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenței încetează:a) la expirarea duratei mandatului; b) prin demisie; c) prin deces;d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), conform prevederilor alin. (12); f) prin revocare, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numirea în funcție, în caz de încălcare gravă a atribuțiilor de serviciu sau în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni. (la 15-04-2024, Alineatul (9) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (10) În caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, revocarea din funcție intervine de drept. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, membrii Consiliului Concurenței pot fi suspendați din funcție de Parlament de la data punerii în mișcare a acțiunii penale. (la 15-04-2024, Alineatul (10) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (11) În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) și (2), la desemnarea și numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenței pentru restul de mandat rămas neefectuat. (la 15-04-2024, Alineatul (11) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (12) Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice, de îndată, Plenului Consiliului Concurenței survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații. Dacă incompatibilitatea sau impedimentul se prelungesc peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (10) și (11). (la 15-04-2024, Alineatul (12) , Articolul 15 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (13) Activitatea desfășurată de către membrii Plenului Consiliului Concurenței este considerată experiență de specialitate necesară numirii în organele de conducere ale autorităților de reglementare, precum și ale oricăror alte autorități sau instituții publice.(13^1) În cazurile unor activități care presupun participarea în cadrul unor organisme sau instituții publice ale Uniunii Europene sau internaționale, Plenul Consiliului Concurenței poate desemna membrii Plenului să desfășoare activități în cadrul acestora, în condițiile în care activitățile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenței și nu afectează exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului Concurenței. (la 02-04-2021, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (14) În vederea asigurării garanțiilor de independență și stabilitate ale Consiliului Concurenței, necesare pentru consolidarea caracterului de autoritate autonomă națională în domeniul concurenței, procedura privind selecția și numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței se va desfășura și finaliza potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul declanșării. (la 16-10-2020, Articolul 15 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 )
   +  Articolul 16(1) În cazul în care funcția de președinte sau de vicepreședinte al Consiliului Concurenței este vacantă în baza uneia dintre situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f), până la numirea, în condițiile legii, a unui nou președinte sau vicepreședinte, după caz, pentru durata rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de unul dintre vicepreședinții Consiliului Concurenței pentru funcția de președinte și de un consilier de concurență pentru funcția de vicepreședinte, ales prin votul majorității membrilor Consiliului.(2) În termen de 60 de zile de la această vacantare, Parlamentul numește președintele sau vicepreședintele, după caz, pentru durata rămasă din mandat. Art. 15 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (la 15-04-2024, Articolul 16 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 7. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 17(1) După adoptarea hotărârii de numire în funcție, fiecare membru al Consiliului Concurenței depune, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, următorul jurământ:Jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin. Așa să-mi ajute Dumnezeu! (la 15-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (2) Președintele Consiliului Concurenței prestează cel dintâi jurământul.(3) În cazul nedepunerii jurământului, din culpă proprie, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii de numire, membrul numit este considerat demisionar, urmând a se relua procedura numirii altei persoane pentru funcția devenită vacantă. (la 15-04-2024, Alineatul (3) , Articolul 17 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurenței înainte de prestarea jurământului sunt nule de drept.  +  Articolul 18(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (3). (la 02-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul, cu respectarea dispozițiilor art. 17, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea sub conducerea președintelui anterior până la depunerea jurământului de către președintele desemnat pentru mandatul următor. Activitatea președintelui anterior nu poate continua mai mult de 12 luni de la data expirării mandatului său. În mod excepțional, activitatea acestuia poate continua după această dată, dacă se instituie starea de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă, după caz. (la 02-04-2021, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (3) Abrogat. (la 02-04-2021, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 7, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 58 din 26 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din 4 mai 2021, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 18 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996 sunt neconstituționale.
  (4) Procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului Concurenței va fi demarată cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea duratei mandatelor în curs sau de îndată ce o funcție devine vacantă în situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f). (la 02-04-2021, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) (5) Cu excepția președintelui Consiliului Concurenței, în situația în care, la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 15 alin. (9) lit. b^1), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră își va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor, dar nu mai mult de 9 luni de la data expirării mandatului sau, în mod excepțional, după această dată, dacă se instituie stare de urgență sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgență sau de alertă, după caz. (la 02-04-2021, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 8, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 )
   +  Articolul 19(1) Consiliul Concurenței își desfășoară activitatea, deliberează și ia decizii în plen sau în comisii. Plenul Consiliului Concurenței se întrunește valabil în prezența majorității membrilor în funcție, dar nu mai puțin de 3 dintre aceștia, și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor. Plenul adoptă hotărâri asupra chestiunilor de natură economico-administrativă, la solicitarea președintelui.(2) Fiecare comisie este formată din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenței. Președintele Consiliului Concurenței stabilește componența comisiei pentru fiecare caz în parte și îl desemnează pe unul dintre membri pentru a conduce lucrările acesteia. La cererea unui membru al comisiei sau a președintelui Consiliului Concurenței, cazul cu care comisia a fost învestită este supus atenției Plenului Consiliului Concurenței, care va decide.(3) Pe baza hotărârii luate de plen sau de comisie, după caz, președintele Consiliului Concurenței dispune, prin ordin, efectuarea de investigații. Prin același ordin este desemnat raportorul de caz, în baza propunerii directorului general.(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenței examinează și decide în plen cu privire la: a) declanșarea investigațiilor sau clasarea plângerii pentru fiecare caz în parte; b) adoptarea rapoartelor de investigație și a măsurilor corelative, cu opiniile concurente sau divergente, după caz, formulate de membri ai Consiliului; c) autorizarea concentrărilor economice; d) punctele de vedere, recomandările și avizele formulate în realizarea atribuțiilor; e) proiectele de reglementări propuse spre adoptare; f) raportul anual prevăzut la art. 30 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum și orice alte rapoarte privind concurența și ajutoarele de stat; g) orice alte chestiuni stabilite potrivit prezentei legi. (la 15-04-2024, Alineatul (4) , Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (5) Plenul Consiliului Concurenței va putea delega unei comisii formate din 3 membri ai Plenului Consiliului Concurenței exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), b), c), g), precum și analiza si luarea deciziilor rezultate din exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. ș), t), ț), u), v) și w). (la 06-12-2023, Alineatul (5), Articolul 19, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (6) În formațiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, soluția votată de președinte prevalează.(7) Deciziile adoptate în Plenul Consiliului Concurenței se semnează de către președinte, în numele Consiliului Concurenței, și se publică pe pagina de internet a Consiliului. Deciziile care conțin respingerea plângerilor pot fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, la instanța de contencios administrativ din cadrul Curții de Apel București, potrivit legii. (la 15-04-2024, Alineatul (7) , Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 20(1) Președintele Consiliului Concurenței angajează patrimonial, prin semnătura sa, Consiliul Concurenței ca persoană juridică și-l reprezintă ca instituție publică în fața persoanelor fizice și juridice, a autorităților legislative, judiciare și administrative, precum și a altor instituții românești, străine și internaționale. El exercită prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului Concurenței.(2) Ordinele și deciziile Consiliului Concurenței, prin care se dispun măsuri și se aplică sancțiuni, se semnează de către președinte, iar reglementările adoptate de Consiliul Concurenței sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al președintelui.(3) În caz de absență ori de indisponibilitate a președintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurenței revine unuia dintre vicepreședinți desemnat prin ordin de președinte pentru durata absenței sau a indisponibilității sale. În caz de indisponibilitate a vicepreședinților Consiliului Concurenței, delegarea poate fi făcută către un alt membru al Plenului Consiliului Concurenței desemnat prin ordin de președinte pentru durata absenței sau a indisponibilității sale.(4) Președintele Consiliului Concurenței poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre vicepreședinți, consilierii de concurență, inspectorii de concurență sau altor persoane, mandatul trebuind să menționeze expres puterile delegate și durata exercitării lor.  +  Articolul 21(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței elaborează și adoptă un regulament de procedură, precum și un regulament de organizare și funcționare și își constituie aparatul propriu, la nivel central și local. (la 16-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (2) Nomenclatorul de funcții al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurență și alte categorii de personal, condițiile de încadrare pe funcții, de promovare în grad și de stimulare, precum și atribuțiile fiecărei funcții se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurenței, cu respectarea reglementărilor privind funcția publică și funcționarii publici și a reglementărilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.(3) Funcția publică de specialitate pentru Consiliul Concurenței este cea de inspector de concurență. Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea definitivă a funcției publice de specialitate se face numai prin promovare sau prin recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3^1) Inspectorii de concurență din cadrul Consiliului Concurenței, când exercită atribuții de raportor, sunt independenți din punct de vedere al opiniei profesionale exprimate în exercitarea atribuțiilor ce le revin. (la 06-12-2023, Articolul 21, Capitolul IV a fost completat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Activitatea desfășurată în cadrul Consiliului Concurenței de către inspectorii de concurență cu studii superioare constituie vechime în specialitate.(5) Activitatea inspectorilor de concurență cu studii juridice constituie vechime în specialitate juridică și este asimilată vechimii în munca juridică desfășurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-04-2024, Alineatul (5) , Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 )  +  Articolul 22Funcția de președinte al Consiliului Concurenței este asimilată celei de ministru, iar funcțiile de vicepreședinte și consilier de concurență sunt asimilate celei de secretar de stat.  +  Articolul 23(1) În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un secretar general și doi secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenței. Numirea se face pe baza rezultatelor obținute la concursul național de intrare în categoria înalților funcționari publici, organizat în condițiile legii. Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, cărora li se aplică statutul înalților funcționari publici, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și alte reglementări specifice. Atribuțiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței. (la 15-04-2024, Alineatul (1) , Articolul 23 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) (2) În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un director general. Acesta este funcționar public de conducere, iar atribuțiile sale se stabilesc prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței.(3) În cadrul Consiliului Concurenței funcționează Colegiul Consultativ, ca organism nepermanent, format din 11 până la 17 reprezentanți ai mediului universitar de concurență, ai mediului de afaceri și ai asociațiilor de protecție a consumatorilor sau din alte persoane cu prestigiu în domeniul economic, juridic ori al concurenței.(4) Cheltuielile privind organizarea ședințelor Colegiului Consultativ se suportă din bugetul Consiliului Concurenței, cu respectarea prevederilor legale.(5) Membrii Colegiului Consultativ au dreptul la decontarea, din bugetul Consiliului Concurenței, a cheltuielilor de deplasare și cazare, în situația în care ședințele se desfășoară în altă localitate decât cea de domiciliu a acestora, cu respectarea prevederilor legale.(6) Membrii Colegiului Consultativ trebuie să respecte dispozițiile legale cu privire la conflictul de interese legat de activitățile la care participă în cadrul acestuia. La lucrările Colegiului Consultativ participă de drept foștii președinți ai Consiliului Concurenței.(7) Colegiul Consultativ emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurență. În cadrul Colegiului Consultativ pot funcționa grupuri de lucru pe teme specifice.(8) Modul de numire a membrilor, rolul, funcționarea și organizarea Colegiului Consultativ sunt prevăzute în regulamentul de funcționare, aprobat prin hotărâre a Guvernului*). Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 390/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 24(1) Consiliul Concurenței își întocmește proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. Finanțarea Consiliului Concurenței se asigură de la bugetul de stat, precum și din venituri proprii din sursele prevăzute la art. 31.(2) Pentru funcționarea Consiliului Concurenței și a aparatului său teritorial, Guvernul și, după caz, organele administrației publice locale vor atribui Consiliului Concurenței în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile și dotările din domeniul public de interes național sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii Consiliului Concurenței.(3) Sumele reprezentând tarife și amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.(4) Deciziile și procesele-verbale ale Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora, respectiv 15 zile în cazul proceselor-verbale. (la 06-12-2023, Alineatul (4), Articolul 24, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (5) Consiliul Concurenței va suporta, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație, sumele necesare asigurării asistenței juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurență și celelalte categorii de personal, în cazul în care împotriva acestora au fost formulate sesizări către organele de cercetare penală sau acțiuni în justiție cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, cu excepția cazului în care autoritatea de concurență este cea care formulează o sesizare penală sau o acțiune în justiție. (la 06-12-2023, Alineatul (5), Articolul 24, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (6) Sumele acordate de Consiliul Concurenței membrilor Plenului, inspectorilor de concurență sau altor categorii de personal pentru asigurarea asistenței juridice se restituite de către aceștia, în cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă au fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție sau s-a stabilit că fapta a fost săvârșită în afara exercitării atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege. (la 06-12-2023, Alineatul (6), Articolul 24, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (7) Procedura și condițiile în care sumele necesare asigurării asistenței juridice sunt suportate de Consiliul Concurenței vor fi reglementate prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.(8) Consiliul Concurenței asigură fondurile necesare funcționării Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, denumită în continuare CEISD, prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. (la 10-06-2023, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 07 iunie 2023 ) (9) Pentru activitatea depusă, membrii grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 beneficiază de indemnizație de ședință stabilită în cuantum de până la 15% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar membrii CEISD beneficiază de indemnizație de ședință în cuantum de până la 30% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-06-2023, Articolul 24 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 07 iunie 2023 ) (9^1) Pentru activitatea depusă, coordonatorul Secretariatului CEISD beneficiază de indemnizație de ședință în aceleași condiții cu membrii CEISD. (la 21-07-2024, Articolul 24 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (10) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (10), Articolul 24, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (11) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței aprobat prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 06-12-2023, Alineatul (11), Articolul 24, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 25(1) Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:a) efectuează investigațiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 8, 13 și art. 47 alin. (3) din prezenta lege, precum și a prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b) ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor art. 5, 6, 8 și 13 din prezenta lege, precum și a prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, constatate în urma investigațiilor efectuate de către inspectorii de concurență;c) acceptă angajamente și impune măsuri interimare, în condițiile prevăzute de lege;d) ia deciziile prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice;e) retrage, prin decizie, beneficiul exceptării pentru înțelegerile, deciziile asocierilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003; (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) f) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea măsurilor dispuse și a efectelor concentrărilor economice autorizate condiționat prin decizii;g) efectuează, din proprie inițiativă, investigații privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord în diferite sectoare, atunci când rigiditatea prețurilor sau alte împrejurări sugerează posibilitatea restrângerii sau denaturării concurenței pe piață. Consiliul Concurenței poate publica un raport cu privire la rezultatele investigației privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri în diferite sectoare și invită părțile interesate să formuleze observații;h) sesizează Guvernul asupra existenței unei situații de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3), și propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate;i) sesizează instanțele judecătorești asupra cazurilor în care acestea sunt competente, potrivit prezentei legi;j) urmărește aplicarea dispozițiilor legale și a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi și poate recomanda modificarea actelor normative care au sau pot avea impact anticoncurențial sau, după caz, poate oferi asistență autorităților competente cu privire la măsurile legislative, de reglementare și administrative care pot avea un impact anticoncurențial; (la 06-12-2023, Litera j), Alineatul (1), Articolul 25, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) k) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administrației publice centrale și locale în aplicarea prezentei legi;l) emite avize sau puncte de vedere pentru proiectele de acte normative, proiectele de documente de politici publice, care pot avea impact anticoncurențial, și poate recomanda modificarea acestora;m) face recomandări Guvernului și organelor administrației publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieței și a concurenței și promovează acțiuni de conștientizare a publicului cu privire la aplicarea prevederilor art. 5, 6 și 8 din prezenta lege, respectiv a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE; (la 06-12-2023, Litera m), Alineatul (1), Articolul 25, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) n) propune Guvernului sau organelor administrației publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispozițiile obligatorii ale Consiliului Concurenței;o) realizează studii și întocmește rapoarte privind domeniul său de activitate și furnizează Guvernului, publicului și organizațiilor internaționale specializate informații privind această activitate;p) reprezintă România și promovează schimbul de informații și de experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale de profil, inclusiv autorități de concurență; Consiliul Concurenței este responsabil de relația cu instituțiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislația europeană, și cooperează cu alte autorități de concurență în cadrul Rețelei europene în domeniul concurenței, în vederea asigurării unei aplicări eficace și uniforme a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE; (la 06-12-2023, Litera p), Alineatul (1), Articolul 25, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) r) stabilește și aprobă misiunea, strategia generală și programele de activitate ale autorității de concurență;s) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din prezenta lege;ș) asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și aplicarea prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare.t) îndeplinește orice alte atribuții în domeniul concurenței și ajutorului de stat, al concurenței neloiale și practicilor comerciale incorecte, al bunei funcționări a pieței serviciilor digitale, al politicilor privind investițiile străine în economia națională, precum și al oricăror politici privind buna funcționare a piețelor în domeniul concurenței și ajutorului de stat, care decurg din actele normative interne sau din cele emise de instituțiile Uniunii Europene. (la 14-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost completat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 160 din 10 septembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2020 ) ț) asigură aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și a oricăror reglementări subsecvente. (la 12-04-2021, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul 29 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 02 aprilie 2021 ) Notă
  Conform art. 31 din Ordonanța de urgență nr. 23 din 31 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 339 din 2 aprilie 2021, prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 29 pct. 1-8 și ale art. 30, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  u) asigură aplicarea și respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 79 I din 21 martie 2019, precum și a oricăror reglementări subsecvente. (la 18-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 25 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 aprilie 2022 ) v) îndeplinește atribuții ce derivă din aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2.560 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind subvențiile străine care denaturează piața internă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 330 din 23 decembrie 2022, precum și a oricăror alte reglementări date în aplicarea acestuia, în limita ariei sale de competență, în strânsă colaborare cu ministerul responsabil, în funcție de caz, cu excepția situațiilor care au legătură cu o procedură de achiziții publice, pentru care Agenția Națională pentru Achiziții Publice este responsabilă; (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 25, Capitolul IV a fost completat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) w) efectuează investigațiile cu privire la posibila încălcare, pe teritoriul României, a art. 5-7 din Regulamentul privind piețele digitale, respectiv raportează Comisiei Europene constatările în urma investigației în cauză, pentru a sprijini Comisia Europeană în rolul său de autoritate unică abilitată să asigure respectarea respectivului regulament. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 25, Capitolul IV a fost completat de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )
  (2) În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și g), Consiliul Concurenței poate realiza examinări preliminare, în cadrul cărora are dreptul să solicite informațiile și documentele necesare, potrivit prevederilor art. 34 alin. (2).(3) În aplicarea alin. (1) lit. l), autoritățile și instituțiile administrației publice centrale și locale au obligația să solicite avize sau puncte de vedere atunci când inițiază proiecte de acte normative, proiecte de documente de politici publice, care pot avea impact anticoncurențial. Observațiile și propunerile formulate în avizul sau punctul de vedere al Consiliului Concurenței vor fi avute în vedere la definitivarea proiectului de act normativ, respectiv a proiectului de documente de politici publice.(4) Consiliul Concurenței, în calitate de autoritate națională de concurență, are toate drepturile și obligațiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum și cele prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi. Instanțele naționale au toate drepturile și obligațiile prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.(5) O investigație privind un anumit sector economic poate fi finalizată prin identificarea unor disfuncționalități ale pieței care afectează procesul concurențial. În această situație, Consiliul Concurenței va lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare în scopul de a crea condiții de concurență efectivă prin:a) emiterea de recomandări către mediul de afaceri, autoritățile publice sau consumatori, pentru facilitarea dezvoltării pieței și a concurenței;b) promovarea unor reglementări specifice, dacă se constată că disfuncționalitățile pieței au fost generate de acte normative în vigoare;c) impunerea, prin decizie, a măsurilor necesare, adecvate și proporționale pentru remedierea disfuncționalităților pieței.(6) Măsurile prevăzute la alin. (5) lit. c) sunt supuse consultării publice anterior adoptării unei decizii. Întreprinderile față de care se impun aceste măsuri au dreptul de acces la documentele din dosarul Consiliului Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 45, și pot prezenta în scris punctul lor de vedere. În observațiile scrise, părțile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței. Data până la care se trimit observațiile, respectiv data audierii, după caz, este stabilită de Consiliul Concurenței.(7) Toate referirile din Legea nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare, la Oficiul Concurenței vor fi înlocuite cu referirea la Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței va putea folosi oricare dintre instrumentele prevăzute de prezenta lege pentru identificarea și sancționarea faptelor de concurență neloială.
   +  Articolul 26(1) Consiliul Concurenței adoptă regulamente și instrucțiuni, emite ordine, ia decizii și formulează avize, face recomandări și elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.(2) Consiliul Concurenței poate face recomandări de bună practică în diverse sectoare economice și îndrumări privind diverse aspecte generale ale aplicării legislației în domeniul concurenței, cu luarea în considerare a practicii instanțelor naționale și a celor de la nivelul Uniunii Europene, precum și a practicii Comisiei Europene.(3) Consiliul Concurenței emite ordine prin care pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate în plen, dispune efectuarea de investigații, ordonă inspecții, ia măsuri privind gestiunea internă și personalul din subordine, precum și orice alte măsuri necesare îndeplinirii strategiei și misiunii autorității de concurență.(4) Deciziile Consiliului Concurenței sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi și se aplică sancțiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurențial, se soluționează plângerile formulate în baza dispozițiilor prezentei legi, precum și cererile și notificările privind concentrările economice.(5) Avizele sunt formulate, recomandările și propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate și comunicate, după caz, publicate, potrivit dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 27(1) Proiectele de regulamente și instrucțiuni, precum și modificările acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în Plenul Consiliului Concurenței și puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 27, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Reglementările Consiliului Concurenței pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28Consiliul Concurenței va comunica punctul său de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurențiale, la cererea:a) Administrației Prezidențiale și Guvernului României;b) comisiilor parlamentare, senatorilor și deputaților;c) autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;d) organizațiilor profesionale și patronale în măsura în care acestea au atribuții legale de reglementare a domeniilor în care activează;e) organizațiilor pentru protecția consumatorilor;f) instanțelor judecătorești și parchetelor.  +  Articolul 29(1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramură sau sectoriale, Consiliul Concurenței va consulta ministerele de resort și alte organe ale administrației publice centrale sau locale, precum și organizațiile patronale în cauză.(2) Organele și organizațiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurenței punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atașat la raportul asupra cazului analizat.(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale Consiliul Concurenței se va consulta cu organele administrației publice centrale sau locale și va solicita informații și asistență din partea acestora.  +  Articolul 30(1) Consiliul Concurenței întocmește anual un raport privind activitatea sa și modul în care întreprinderile și autoritățile publice respectă regulile concurenței, potrivit prezentei legi. Raportul include informații privind modificările legislative în materie de concurență, deciziile adoptate de autoritatea de concurență, sancțiunile aplicate, noi abordări privind problemele de concurență, priorități ale autorității de concurență. De asemenea, raportul include și informații cu privire la numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței, inclusiv cu privire la încetarea mandatului acestora, volumul de resurse bugetare, umane, tehnice și tehnologice care au fost alocate pentru anul în cauză, precum și orice modificare a volumului respectiv în comparație cu anii precedenți. (2) Raportul se adoptă în Plenul Consiliului Concurenței și se comunică Președintelui României, Parlamentului României, precum și Guvernului României, urmând să fie dat și publicității. (la 06-12-2023, Articolul 30, Capitolul IV a fost modificat de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 31(1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plătește în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) și alin. (4) lit. b) și c).(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabilește prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței între 10.000 euro și 25.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), respectiv între 25.001 euro și 50.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) lit. b) și c). Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenței.(4) Consiliul Concurenței poate reține și utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice, prin înființarea pe lângă acesta a unei activități finanțate integral din venituri proprii.(5) Veniturile proprii realizate de Consiliul Concurenței din încasarea și reținerea taxei de autorizare a concentrărilor economice se utilizează pentru: (la 15-04-2024, Partea introductivă a alineatului (5) , Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 12. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) a) pregătire profesională pentru personalul Consiliului Concurenței;b) consultanță și expertiză;c) indemnizație de performanță acordată o dată pe an personalului Consiliului Concurenței cu rezultate deosebite, în condițiile prezentei legi, pentru stimularea performanțelor profesionale, în cuantum aprobat de Plenul Consiliului Concurenței, în limita fondurilor prevăzute la alin. (3), indemnizație care nu reprezintă premiu și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare; (la 21-07-2024, Litera c) , Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 7. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 230 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) Notă
  Conform articolului II din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024, prevederile art. II și ale art. IV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică în situația acordării drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (5) lit. c) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  c^1) indemnizație de ședință acordată membrilor Plenului Consiliului Concurenței; (la 19-04-2019, Alineatul (5) din Articolul 31 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) d) editarea și tipărirea Revistei Române de Concurență;d^1) organizarea de către Consiliul Concurenței de congrese, conferințe și alte acțiuni de protocol similare. (la 30-01-2017, Alineatul (5), Articolul 31 din Capitolul IV a fost completat de Articolul 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 ianuarie 2017 ) e) alte activități din domeniul de activitate a Consiliului Concurenței, în condițiile legii.(6) Personalul Consiliului Concurenței poate beneficia de indemnizația de performanță acordată din veniturile prevăzute la alin. (4). Modul de acordare a indemnizației de performanță se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței.(6^1) Membrii Plenului Consiliului Concurenței beneficiază de indemnizație de ședință în cuantum aprobat de Plenul Consiliului Concurenței, acordată din veniturile prevăzute la alin. (3). Indemnizația de ședință acordată într-o lună membrilor Plenului Consiliului Concurenței nu va depăși cuantumul indemnizației lunare de care aceștia beneficiază în calitate de membri ai plenului, indiferent de numărul de ședințe ale plenului desfășurate în cursul unei luni. (la 21-07-2024, Alineatul (6^1) , Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 230 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (6^2) Modul de acordare a indemnizațiilor prevăzute la alin. (5) lit. c) și c^1) se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței, în limita sumelor prevăzute la alin. (3). (la 21-07-2024, Alineatul (6^2) , Articolul 31 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 8. , ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 230 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (6^3) Consiliul Concurenței poate reține și utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice prin înființarea pe lângă acesta a unei activități finanțate integral din veniturile prevăzute la alin. (3); bugetul de venituri și cheltuieli al acestei activități se va întocmi și utiliza cu respectarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (la 19-04-2019, Articolul 31 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul 20 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 19 aprilie 2019 ) (7) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în același capitol bugetar la care este încadrat și ordonatorul de credite pe lângă care s-a înființat.(8) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru această activitate se elaborează și se aprobă odată cu bugetul Consiliului Concurenței, conform prevederilor legale în vigoare.(9) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activității se reportează în anul următor cu aceeași destinație, conform prevederilor legale în vigoare.(10) Execuția de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.(11) Raportarea execuției de casă a bugetului de venituri și cheltuieli al activității se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(12) În relațiile contractuale, activitatea prevăzută la alin. (4) este reprezentată de persoanele autorizate ale instituției pe lângă care s-a înființat.
   +  Articolul 31^1(1) Membrii Plenului Consiliului Concurenței, precum și personalul Consiliului Concurenței care iau cunoștință de informații clasificate, confidențiale sau de fapte/acțiuni care constituie secrete comerciale, bancare sau alte secrete sau informații sensibile protejate de lege sau reglementările interne ale Consiliului Concurenței, în perioada în care desfășoară activități legate de aplicarea prezentei legi, au obligația de a nu divulga și de a păstra confidențialitatea cu privire la aceste informații.(2) Obligația păstrării confidențialității informațiilor, prevăzută la alin. (1), subzistă indiferent dacă persoana mai deține sau nu calitatea de membru al Plenului Consiliului Concurenței sau aceea de angajat al Consiliului Concurenței.(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage sancționarea administrativă, civilă sau penală, după caz, în condițiile legii.(4) Punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol va fi detaliată prin regulament adoptat prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței. (la 10-06-2023, Articolul 31^1 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 07 iunie 2023 ) (la 18-04-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 aprilie 2022 )  +  Articolul 31^2(1) Persoanele obligate să depună cerere de autorizare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2023, achită o contribuție de examinare în cuantum de 10.000 euro la momentul depunerii cererii de autorizare. Echivalentul în lei al contribuției de examinare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a lunii anterioare datei depunerii cererii de autorizare. Contribuția de examinare se restituie în situația în care Comisia de examinare a investițiilor străine directe, denumită în continuare CEISD, constată neîndeplinirea condițiilor de examinare a cererii de autorizare, potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2023.(2) Sumele provenite din contribuția de examinare prevăzută la alin. (1) prima teză, care nu sunt restituite potrivit tezei a treia de la același alineat, se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenței.(3) Consiliul Concurenței poate reține și utiliza veniturile din contribuția de examinare, prin înființarea pe lângă acesta a unei activități finanțate integral din venituri proprii.(4) Veniturile realizate de Consiliul Concurenței potrivit alin. (2) din contribuția de examinare se utilizează în scopul sprijinirii activității realizate potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2023, pentru:a) pregătirea profesională a membrilor CEISD, persoanelor care desfășoară activități specifice Secretariatului CEISD și membrilor grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2023;b) realizarea de analize, studii, consultanță și expertiză;c) indemnizațiile de ședință acordate membrilor CEISD și coordonatorului Secretariatului CEISD; (la 21-07-2024, Litera c) , Alineatul (4) , Articolul 31^2 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) d) indemnizațiile de ședință acordate persoanelor care desfășoară activități specifice Secretariatului CEISD și membrilor grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2023;e) participarea membrilor CEISD, a persoanelor care desfășoară activitate specifică Secretariatului CEISD și a membrilor grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 164/2023, la congrese naționale și internaționale în domeniul de reglementare al Regulamentului (UE) 2019/452, la activități de cooperare cu statele membre, cu statele cu care există încheiate parteneriate strategice, cu Comisia Europeană sau cu alte organisme sau instituții publice internaționale, la proiecte și programe de asistență tehnică, precum și la proiecte de înfrățire instituțională;f) organizarea de către Consiliul Concurenței de congrese, conferințe și alte acțiuni profesionale derulate cu scopul sprijinirii activității desfășurate de către CEISD. (la 06-12-2023, Capitolul IV a fost completat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 31^3Din veniturile realizate de Consiliul Concurenței din activitățile prevăzute la art. 31 alin. (3) și art. 31^2 alin. (3) pot fi finanțate inclusiv cheltuieli de capital. (la 21-07-2024, Capitolul IV a fost completat de Punctul 4. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 )
   +  Capitolul V Procedura de examinare preliminară, de investigare și de luare a deciziilor  +  Articolul 32(1) Descoperirea și investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi, a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, precum și a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, a prevederilor art. 5-7 din Regulamentul privind piețele digitale incumbă Consiliului Concurenței care acționează prin inspectorii de concurență. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul V a fost modificat de Punctul 19., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) În cazul infracțiunii prevăzute la art. 65 alin. (1), personalul desemnat în condițiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32^1Printre dovezile admisibile în fața Consiliului Concurenței se regăsesc: înscrisurile, declarațiile orale, mesajele electronice, înregistrările și orice alt obiect care conține informații, indiferent sub ce formă și indiferent de tipul suportului pe care sunt stocate informațiile. (la 06-12-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 20., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 33(1) Consiliul Concurenței, potrivit atribuțiilor sale, dispune efectuarea de investigații, dacă există suficient temei de fapt și de drept:a) din oficiu;b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real și direct prin încălcarea prevederilor art. 5, 6, 8 și 13 din prezenta lege, precum și ale art. 101 și 102 din TFUE; (la 06-12-2023, Litera b), Alineatul (1), Articolul 33, Capitolul V a fost modificată de Punctul 21., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) c) din oficiu, cu informarea prealabilă a Comisiei Europene, pentru posibila încălcare, pe teritoriul României, de către un controlor de acces, a art. 5-7 din Regulamentul privind piețele digitale. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 33, Capitolul V a fost completat de Punctul 22., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) În vederea utilizării raționale a resurselor pentru declanșarea și efectuarea investigațiilor, Consiliul Concurenței poate prioritiza cazurile în funcție de potențialul impact asupra concurenței efective, de interesul general al consumatorilor sau de importanța strategică a sectorului economic vizat.(3) În aplicarea dispozițiilor alin. (2), Consiliul Concurenței are competența de a respinge plângerile privind posibila încălcare a prevederilor art. 5, 6, 8 și 13 din prezenta lege, precum și ale art. 101 și 102 din TFUE, întrucât plângerile respective nu constituie o prioritate în ceea ce privește analiza cazurilor. (la 06-12-2023, Articolul 33, Capitolul V a fost completat de Punctul 23., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 33^1(1) În cazul în care, pe o anumită piață, se constată elemente de potențială distorsionare a mediului concurențial, Guvernul poate solicita Consiliului Concurenței efectuarea de analize de caz, potrivit procedurilor la nivelul autorității de concurență. În această situație, Consiliul Concurenței poate efectua inspecții în afara unei investigații, dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii autorității, în baza autorizării judiciare emise în condițiile prevăzute la art. 40 și a ordinului emis de președintele Consiliului Concurenței.(2) În vederea realizării analizei de caz prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței, prin inspectorii de concurență desemnați, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum si sancțiunile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c) sau, după caz, la art. 54 alin. (1) lit. b), poate solicita întreprinderilor și asocierilor de întreprinderi, precum și autorităților administrației publice centrale și locale orice informații și documente necesare. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Analiza de caz prevăzută la alin. (1) se finalizează într-un termen de maximum 6 luni de la data declanșării. Acest termen se poate prelungi, pentru motive temeinice, cu maximum 3 luni.(4) La finalizarea analizei de caz realizate în cauză, Consiliul Concurenței va informa Guvernul asupra concluziilor acesteia, putând formula recomandări sau propune promovarea de reglementări specifice privind remedierea disfuncționalităților constatate pe piețele analizate.(5) În situația în care analiza de caz efectuată prezintă suficient temei de fapt și de drept, Consiliul Concurenței va declanșa o investigație conform dispozițiilor art. 33 alin. (1). Investigația se va soluționa de urgență și cu precădere. (la 06-12-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 24., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 34(1) În vederea analizării plângerilor formulate potrivit art. 33 alin. (1) lit. b) și a notificărilor privind concentrările economice, precum și în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), inspectorii de concurență, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute, după caz, la art. 53 alin. (1) lit. a) și b), art. 54 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 54^2 și art. 59 alin. (1) lit. e), pot solicita, acordând un termen-limită rezonabil, informațiile și documentele care le sunt necesare și care sunt accesibile:a) întreprinderilor și asocierilor de întreprinderi;b) autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;c) oricărei persoane fizice ce deține informații care pot fi relevante pentru aplicarea legii. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 34, Capitolul V a fost modificat de Punctul 25., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) În realizarea procedurii de examinare preliminară, necesară în vederea exercitării din oficiu a atribuțiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), g) și w), inspectorii de concurență, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum și sancțiunile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) lit. b) sau art. 54^2, pot solicita întreprinderilor și asocierilor de întreprinderi, autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale, precum și persoanelor fizice orice informații și documente necesare, care le sunt accesibile și care pot fi relevante pentru aplicarea legii. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 34, Capitolul V a fost modificat de Punctul 25., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^1) Solicitările de informații trebuie să fie proporționale și să nu oblige destinatarul cererii să recunoască o încălcare a legii. (la 06-12-2023, Articolul 34, Capitolul V a fost completat de Punctul 26., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) În realizarea atribuțiilor prevăzute de lege, Consiliul Concurenței va putea utiliza, în condițiile legii, informațiile și documentele colectate de către alte autorități și instituții publice în derularea activităților specifice ale acestora.(4) În scopul aplicării prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, documentele și informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurenței, la cererea Comisiei Europene și a autorităților de concurență din statele membre ale Uniunii Europene.(5) Inspectorii de concurență, primind acces la documentele, datele și informațiile prevăzute la alin. (1), (2) și (4), sunt ținuți la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații.(6) Informațiile colectate potrivit prevederilor alin. (1)-(4), art. 36 și art. 38 pot fi folosite doar pentru scopul aplicării legislației în domeniul concurenței. Consiliul Concurenței va putea sesiza și alte instituții sau autorități publice în condițiile în care sunt descoperite aspecte care țin de competența acestora.(7) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în scopul aplicării art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenței poate să facă schimb sau să utilizeze ca mijloc de probă orice element de fapt sau de drept, inclusiv informații confidențiale cu Comisia Europeană, precum și cu oricare altă autoritate de concurență dintr-un stat membru al Uniunii Europene împuternicită în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(7^1) Schimburile de declarații de clemență în temeiul art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 au loc numai între autoritățile naționale de concurență, în următoarele condiții:a) cu acordul solicitantului; saub) în cazul în care autoritatea națională de concurență care primește declarația de clemență a fost sesizată cu o solicitare de clemență de același solicitant, referitoare la aceeași încălcare ca și autoritatea națională de concurență care transmite declarația de clemență cu condiția ca, la momentul transmiterii declarației de clemență, solicitantul să nu aibă posibilitatea de a retrage informațiile pe care le-a transmis autorității naționale de concurență care primește declarația de clemență. (la 06-12-2023, Articolul 34, Capitolul V a fost completat de Punctul 27., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (8) Consiliul Concurenței, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate transmite informațiile în conformitate cu prevederile alin. (7), cu condiția ca autoritatea de concurență care le primește:a) să le folosească numai pentru aplicarea prevederilor de concurență și în scopul pentru care au fost colectate de către Consiliul Concurenței;b) să protejeze caracterul confidențial al acestor informații și să transmită aceste informații terților numai cu acordul prealabil al Consiliului Concurenței.(9) Regimul schimbului de informații, inclusiv al celor confidențiale, și al utilizării acestora ca mijloc de probă în investigațiile efectuate potrivit art. 25 alin. (1) lit. w) este prevăzut în art. 38 din Regulamentul privind piețele digitale. (la 06-12-2023, Articolul 34, Capitolul V a fost completat de Punctul 28., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (10) Operatorii de date personale, de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 4 pct. 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și persoanele împuternicite de acestea cu prelucrarea datelor personale, în înțelesul pct. 8 al aceluiași articol, din același regulament, au obligația de a furniza Consiliului Concurenței, la solicitarea acestuia, datele necesare ale persoanelor ce sunt vizate de procedurile desfășurate de autoritatea de concurență în aplicarea prezentei legi. (la 06-12-2023, Articolul 34, Capitolul V a fost completat de Punctul 28., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (11) Datele personale obținute în condițiile alin. (10) de Consiliul Concurenței au regimul de protecție statuat de prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, astfel încât să se asigure atingerea obiectivului legitim de protecție, menținere și stimulare a concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor, instituit de art. 1 al prezentei legi. (la 06-12-2023, Articolul 34, Capitolul V a fost completat de Punctul 28., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 35(1) Sunt avertizori de concurență persoanele fizice care furnizează Consiliului Concurenței, din propria inițiativă, informații privind posibile încălcări ale prezentei legi.(2) Consiliul Concurenței protejează identitatea avertizorului de concurență.(3) Furnizarea de informații conform prevederilor prezentului articol nu este considerată o încălcare a obligației de confidențialitate prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în contractul de muncă.  +  Articolul 36În scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Consiliul Concurenței poate să ia declarații de la orice persoană fizică sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte să dea astfel de declarații.  +  Articolul 37(1) În scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Consiliul Concurenței are competența de a convoca la interviu orice reprezentant al unei întreprinderi sau asocieri de întreprinderi sau al altor persoane juridice, precum și orice persoană fizică, în cazul în care un astfel de reprezentant sau o astfel de persoană ar putea deține informații relevante pentru aplicarea legii. Cu ocazia desfășurării interviului, persoana intervievată nu poate fi obligată să recunoască o încălcare a legii.(2) Intervievarea se realizează de inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor de concurență debutanți.(3) În vederea realizării interviurilor prevăzute la alin. (1), Consiliul Concurenței transmite o solicitare scrisă reprezentantului întreprinderii sau asocierii de întreprinderi, respectiv persoanei sau persoanelor fizice ce urmează a fi intervievate, indicând temeiul legal, scopul, data și locul derulării interviului, precum și sancțiunile prevăzute de prezenta lege.(4) Interviul se înregistrează pe suport audio sau video, după informarea prealabilă a persoanei și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții. (la 06-12-2023, Articolul 37, Capitolul V a fost modificat de Punctul 29., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 37^1(1) Informațiile obținute de către Consiliul Concurenței de la o persoană fizică în cursul derulării unei inspecții, ca răspuns la o cerere de informații sau ca urmare a realizării unui interviu, nu pot fi utilizate ca probe pentru impunerea de sancțiuni persoanei fizice respective sau membrilor familiei sale.Prin membru de familie se înțelege:a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, astfel de rude;b) soțul;c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc.(2) Dispozițiile privitoare la membrii familiei, în limitele prevăzute la alin. (1) lit. a), se aplică, în caz de adopție, și persoanei adoptate ori descendenților acesteia în raport cu rudele firești. (la 06-12-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 30., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 38(1) Numai în cazul în care există indicii că pot fi găsite documente/informații necesare investigării unei încălcări a prezentei legi, în baza procedurii legale, inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, sunt abilitați cu puteri de inspecție, după cum urmează: (la 15-04-2024, Partea introductivă a alineatului (1) , Articolul 38 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 13. , Articolul I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 29 martie 2024 ) a) să intre în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care întreprinderile sau asocierile de întreprinderi le dețin legal și/sau în care își desfășoară activitatea;b) să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea întreprinderii sau a asocierii de întreprinderi, precum și să acceseze orice informație accesibilă entității care face obiectul inspecției, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;c) să ceară oricărui reprezentant sau membru al personalului întreprinderii sau asocierii de întreprinderi explicații cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul și scopul inspecției și să consemneze sau să înregistreze răspunsurile acestora;d) să ridice sau să obțină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea întreprinderii sau asocierii de întreprinderi;e) să sigileze orice amplasament destinat activităților întreprinderii sau asocierii de întreprinderi și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea întreprinderii sau a asocierii de întreprinderi, pe durata și în măsura necesară inspecției. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 38, Capitolul V a fost modificat de Punctul 31., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^1) Eliminat.Alineatul (1^1) din Articolul 38, Capitolul V a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017, conform DECIZIEI nr. 239 din 3 iunie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 23 iulie 2020, începând cu data de 6 septembrie 2020. Notă
  Potrivit art. I din LEGEA nr. 78 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017.
  Conform art. II din același act invocat mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, până la data de 23 iulie 2020. Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin în integralitate.
  (1^2) Eliminat.Alineatul (1^2) din Articolul 38, Capitolul V a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017, conform DECIZIEI nr. 239 din 3 iunie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 23 iulie 2020, începând cu data de 6 septembrie 2020. Notă
  Potrivit art. I din LEGEA nr. 78 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017.
  Conform art. II din același act invocat mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, până la data de 23 iulie 2020. Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin în integralitate.
  (2) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere.(3) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție pot face inspecții inopinate și pot solicita orice fel de informații sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la fața locului, cât și la convocare la sediul Consiliului Concurenței.(3^1) Activitatea de inspecție nu se limitează la documentele clasice, putând fi verificate și ridicate orice informații stocate sau arhivate în mediul electronic, indiferent de suportul pe care se află, precum telefon mobil, tabletă, Personal Digital Assistant, laptop, inclusiv cele personale utilizate în interes de serviciu sau de locul în care sunt stocate/arhivate, precum server extern, cloud. În cursul inspecției, informațiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral și ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informațiilor necesare investigației să se realizeze în prezența reprezentantului întreprinderii/asocierii de întreprinderi, la sediul Consiliului Concurenței.În baza autorizării judiciare a inspecției inopinate la sediul unei întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, pot fi inspectate inclusiv orice dispozitive personale utilizate în baza politicii întreprinderii, în interes de serviciu și identificate în cadrul inspecției derulate în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport ale întreprinderii ori asocierii de întreprinderi în care aceasta își desfășoară activitatea. (la 06-12-2023, Alineatul (3^1), Articolul 38, Capitolul V a fost modificat de Punctul 31., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3^2) Măsurile prevăzute la alin. (3^1) se realizează în baza ordinului emis de președintele Consiliului Concurenței și a autorizării judiciare, prevederile art. 40 fiind aplicabile în mod corespunzător. (la 06-12-2023, Alineatul (3^2), Articolul 38, Capitolul V a fost modificat de Punctul 31., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3^3) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, Consiliul Concurenței poate realiza inspecții anunțate la sediul întreprinderilor, cu acordul acestora, în conformitate cu dispozițiile alin. (1). Inspecțiile anunțate se realizează în baza ordinului președintelui Consiliului Concurenței, fără autorizare judiciară prealabilă. (la 06-12-2023, Articolul 38, Capitolul V a fost completat de Punctul 32., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3^4) Întreprinderile și asocierile de întreprinderi sunt obligate să se supună inspecțiilor inopinate. (la 06-12-2023, Articolul 38, Capitolul V a fost completat de Punctul 32., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței. O copie certificată a acestui ordin și a autorizării judiciare se comunică întreprinderii sau asocierii de întreprinderi supuse inspecției dispuse cu respectarea dispozițiilor alin. (2). În cazul în care comunicarea nu se poate face fizic reprezentantului legal sau, în lipsa acestuia, oricărui angajat al întreprinderii respective, aceasta se poate efectua și prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului ordinului și autorizării judiciare, precum și confirmarea expedierii acestuia. În această situație, comunicarea ordinului de inspecție și a documentelor aferente acestuia se socotește îndeplinită la data și ora înscrise pe copia imprimată a confirmării expedierii. În ipoteza în care comunicarea nu se poate face prin niciuna dintre modalitățile prevăzute mai sus, inspectorii de concurență vor proceda la afișarea ordinului de inspecție, a autorizării judiciare și a ordinului de declanșare a investigației la amplasamentul destinat inspecției, întocmind în acest sens un proces-verbal de afișare, în care vor fi indicate data și ora afișării. (la 06-12-2023, sintagma: asociației de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (5) Consiliul Concurenței desfășoară inspecții la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autorități de concurență a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 și ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, în baza ordinului de inspecție emis de președintele Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței poate permite persoanelor autorizate de autoritățile de concurență din statele membre să asiste, să coopereze sau să participe alături de inspectorii Consiliului Concurenței desemnați prin ordin conform alin. (4) la inspecțiile desfășurate de Consiliul Concurenței potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.(6) Ordinul de inspecție va indica obiectul și scopul inspecției, stabilește data la care începe și arată sancțiunile prevăzute la art. 53 și 59, precum și dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea curții de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instanțele vor soluționa cauza de urgență și cu precădere.(7) La solicitarea Consiliului Concurenței, în ipoteza în care poate exista o opoziție la desfășurarea inspecției inopinate, organele de ordine și siguranță publică sunt obligate să însoțească și să asigure sprijinul necesar inspectorilor de concurență în exercitarea de către aceștia a puterilor de inspecție. Dacă întreprinderea supusă inspecției refuză accesul reprezentanților Consiliului Concurenței în oricare dintre spațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), inspectorii de concurență pot să pătrundă în acestea în prezența reprezentanților organelor de poliție, jandarmerie sau altor agenți ai forței publice și a doi martori care să fi împlinit vârsta de 18 ani. (la 06-12-2023, Alineatul (7), Articolul 38, Capitolul V a fost modificat de Punctul 33., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (7^1) În scopul pregătirii, respectiv efectuării inspecțiilor inopinate, inspectorii de concurență abilitați cu puteri de inspecție pot beneficia de asistență din partea structurilor de specialitate ale Poliției Române, în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței și ministrului afacerilor interne. Prin ordin se stabilesc și modalitățile de realizare a schimbului de informații și a pregătirii profesionale în comun. (la 06-12-2023, Articolul 38, Capitolul V a fost completat de Punctul 34., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (8) Comunicările dintre întreprinderea sau asocierea de întreprinderi investigate și avocatul acesteia, realizate în cadrul și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii sau asocierii de întreprinderi, respectiv după deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiția ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi prelevate ori folosite ca probă în cursul procedurilor desfășurate de Consiliul Concurenței. (la 06-12-2023, sintagma: asociația de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (la 06-12-2023, sintagma: asociației de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (9) Întreprinderea care solicită protecția comunicării sale cu avocatul este obligată să prezinte inspectorilor de concurență o justificare adecvată și elementele relevante prin prisma argumentelor invocate în acest scop, fără să fie necesar însă să divulge conținutul acesteia. În cazul în care, în cursul unei inspecții, pe baza elementelor prezentate de întreprindere, inspectorii de concurență care desfășoară inspecția nu pot ajunge la o concluzie definitivă asupra incidenței prevederilor alin. (8) în privința unei comunicări cu avocatul, nefiind exclusă posibilitatea ca aceasta să fie protejată, aceștia sigilează și ridică respectiva comunicare, în dublu exemplar. (la 21-07-2024, Alineatul (9) , Articolul 38 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5. , Articolul I din LEGEA nr. 231 din 17 iulie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 18 iulie 2024 ) (10) Președintele Consiliului Concurenței va decide, de urgență, pe baza probelor și argumentelor prezentate cu privire la acceptarea sau nu a caracterului protejat al comunicării. Decizia președintelui Consiliului Concurenței cu privire la respingerea caracterului protejat al comunicării poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare. Termenul pentru depunerea întâmpinării este de 15 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. Hotărârea curții de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare. Instanțele soluționează cauza de urgență și cu precădere, dezbaterile asupra fondului litigiului în fața primei instanțe urmând a avea loc într-un termen de 60 de zile de la primul termen de judecată stabilit prin citație. În condițiile în care președintele Consiliului Concurenței decide să respingă caracterul protejat al comunicării, desigilarea documentului poate avea loc doar după expirarea termenului în care decizia poate fi contestată, potrivit prevederilor prezentului alineat sau în condițiile alin. (11). (la 06-12-2023, Alineatul (10), Articolul 38, Capitolul V a fost modificat de Punctul 35., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (11) Odată cu introducerea acțiunii în anulare a deciziei conform prevederilor alin. (10), întreprinderea are posibilitatea de a cere suspendarea executării acesteia în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Desigilarea documentului poate avea loc după rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a respins cererea de suspendare sau a hotărârii prin care s-a respins pe fond acțiunea în anulare împotriva deciziei președintelui Consiliului Concurenței, formulată conform dispozițiilor alin. (10). (la 06-12-2023, Alineatul (11), Articolul 38, Capitolul V a fost modificat de Punctul 35., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (11^1) Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi se suspendă față de toate părțile implicate pe durata în care decizia președintelui Consiliului Concurenței este contestată în instanță. Suspendarea termenului de prescripție nu împiedică instrumentarea investigației. (la 06-12-2023, Articolul 38, Capitolul V a fost completat de Punctul 36., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (12) Exercitarea puterilor de inspecție se face în conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului Concurenței. (la 16-10-2020, Alineatul (12) din Articolul 38 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 7, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 )
   +  Articolul 39(1) În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform dispozițiilor art. 40, inspectorii de concurență pot efectua inspecții asupra tuturor spațiilor prevăzute la art. 38 alin. (1), deținute legal și/sau în care întreprinderea și/sau asocierea de întreprinderi își desfășoară activitatea.(2) În cazul în care există o suspiciune întemeiată că registrele sau alte documente care privesc activitatea întreprinderii sau asocierii de întreprinderi sau informațiile accesibile entității care face obiectul inspecției și care ar putea fi relevante pentru a dovedi o încălcare a legii sunt păstrate în orice spațiu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport, altele decât cele menționate la art. 38, inclusiv la domiciliul/reședința sau în orice alt spațiu cu destinația de locuință, pe terenurile sau în mijloacele de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi, inspectorii de concurență pot efectua inspecții inopinate în spațiile respective în baza autorizării judiciare prealabile date prin încheiere, conform prevederilor art. 40. (la 06-12-2023, Articolul 39, Capitolul V a fost modificat de Punctul 37., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 40(1) Inspectorii de concurență pot proceda la inspecții, potrivit prevederilor art. 39, doar în baza unui ordin emis de către președintele Consiliului Concurenței și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta. O copie certificată a ordinului de inspecție, precum și o copie a autorizației judiciare se comunică obligatoriu persoanei supuse inspecției înainte de începerea acesteia. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 40, Capitolul V a fost modificat de Punctul 38., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Cererea de autorizare se judecă în camera de consiliu, fără citarea părților. Judecătorul se pronunță asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează și se comunică Consiliului Concurenței în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.(3) În cazul în care inspecția trebuie desfășurată simultan în mai multe spații dintre cele prevăzute la art. 39, Consiliul Concurenței va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se indică întreprinderile și asocierile de întreprinderi care urmează a fi inspectate în spațiile prevăzute la art. 39 alin. (1). (la 06-12-2023, Alineatul (3), Articolul 40, Capitolul V a fost modificat de Punctul 38., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice inspecția, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată.(5) Oricare ar fi împrejurările, inspecția se desfășoară între orele 8,00 și 18,00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează inspecția sau a reprezentantului său. Inspecția poate continua și după ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspecția sau a reprezentantului său.(6) Inventarele și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.(7) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de 72 de ore. Pentru Consiliul Concurenței, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia, potrivit prevederilor alin. (2). În ceea ce privește persoana supusă inspecției, termenul în care poate fi atacată încheierea curge de la momentul comunicării acesteia, potrivit prevederilor alin. (1). Contestația nu este suspensivă de executare.(8) Președintele Curții de Apel București sau judecătorul delegat de acesta are competența să emită autorizația judiciară prevăzută la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.  +  Articolul 41(1) La primirea unei plângeri privind o practică anticoncurențială, Consiliul Concurenței examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigații.(2) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica declanșarea unei investigații, inclusiv prin raportare la prevederile art. 33 alin. (2) și (3), Consiliul Concurenței o respinge în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care autorului i s-a confirmat faptul că plângerea este completă, îndeplinește toate condițiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4) și Consiliul Concurenței a obținut toate informațiile necesare analizei acestuia. Respingerea unei plângeri se face prin decizie a Consiliului Concurenței după ce i s-a acordat autorului plângerii posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere față de motivele pentru care autoritatea de concurență intenționează să respingă plângerea. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 41, Capitolul V a fost modificat de Punctul 39., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^1) Plângerea este considerată completă la data la care Consiliul Concurenței deține toate informațiile și documentele necesare analizei acesteia, obținute în temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (1). (la 06-12-2023, Articolul 41, Capitolul V a fost completat de Punctul 40., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Decizia de respingere a plângerii poate fi atacată la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare.(4) Consiliul Concurenței va stabili, prin regulament, condițiile pe care o solicitare ce i-a fost adresată trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi calificată ca plângere, precum și procedura aplicabilă soluționării acesteia.(5) În cazul în care plângerea înaintată nu cade sub incidența prezentei legi, Consiliul Concurenței va răspunde, în scris, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii.  +  Articolul 42(1) De câte ori Consiliul Concurenței dispune declanșarea unei investigații, în ordinul de declanșare a investigației este desemnat raportorul de caz, la propunerea directorului general. Raportorul este responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în Plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul.(2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.  +  Articolul 43(1) În situația în care, în urma declanșării unei investigații din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al președintelui, va închide investigația și va informa de îndată părțile implicate.(2) În situația în care investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri și se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, închiderea investigației se va face prin decizie a Consiliului Concurenței.(3) Închiderea unei investigații deschise potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) lit. c) se face prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, după transmiterea concluziilor raportului către Comisia Europeană. (la 06-12-2023, Articolul 43, Capitolul V a fost completat de Punctul 41., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 44(1) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) și a investigațiilor privind posibila încălcare a prevederilor art. 5-7 din Regulamentul privind piețele digitale, în orice procedură de investigație, Consiliul Concurenței acordă întreprinderilor participante la înțelegere decizia luată de asocieri de întreprinderi, practica concertată, abuzul de poziție dominantă sau la concentrarea economică ce formează obiectul investigației, ocazia de a-și exprima în scris observațiile cu privire la conținutul raportului de investigație. În observațiile scrise, părțile implicate pot solicita organizarea de audieri de către Consiliul Concurenței. Atunci când apreciază că este util pentru stabilirea adevărului în cauza investigată, Consiliul Concurenței poate organiza audieri și în lipsa unei solicitări a părților implicate. Data până la care trebuie trimise observațiile, respectiv data audierii, după caz, este fixată de Consiliul Concurenței. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul V a fost modificat de Punctul 42., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (la 06-12-2023, sintagma: asociații de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Președintele Consiliului Concurenței poate desemna experți și poate admite audierea autorului plângerii, la solicitarea acestuia, precum și a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deține date și informații relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.(3) Neprezentarea sau renunțarea la audiere, precum și refuzul oricărei depoziții sau declarații nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigație.  +  Articolul 45(1) O copie a raportului va fi transmisă spre luare la cunoștință părților implicate care sunt supuse investigației, acordându-le acestora un termen de minimum 30 de zile în care să își formuleze observațiile. Persoanelor a căror audiere a fost admisă potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere și dacă Consiliul Concurenței apreciază că este util în interesul investigației.(2) Președintele Consiliului Concurenței va permite părților în cauză consultarea dosarului și obținerea, în format electronic, de copii și/sau extrase ale actelor procedurii de investigație.(3) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informații confidențiale și nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurenței, ale Comisiei Europene sau ale autorităților de concurență ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondenței dintre Consiliul Concurenței și Comisia Europeană sau autoritățile de concurență ale statelor membre sau dintre acestea din urmă atunci când corespondența este inclusă în dosarul Consiliului Concurenței.(4) Documentele, datele și informațiile confidențiale din dosarul cauzei sunt accesibile pentru consultare ori obținere de copii și/sau extrase doar prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigația, prin aceeași cerere de chemare în judecată.(5) Nicio dispoziție din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurenței de a dezvălui și utiliza informațiile necesare pentru a dovedi o încălcare a art. 5 și 6 din prezenta lege, precum și a art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(5^1) Partea care, în cadrul procedurilor de aplicare a legii desfășurate de Consiliul Concurenței, a obținut acces la informațiile din dosarul cauzei referitoare la cererile de clemență și la cele pentru recunoașterea săvârșirii faptei, le poate folosi doar în scopul exercitării dreptului său la apărare în cadrul unei acțiuni în fața instanței, atunci când aceste acțiuni se referă la: a) repartizarea între participanții la cartel a cuantumului amenzii impuse în solidar acestora de către Consiliul Concurenței;b) controlul judiciar al deciziei prin care Consiliul Concurenței a constatat o încălcare a art. 5 și 6 din prezenta lege sau a art. 101 sau 102 din TFUE. (la 06-12-2023, Articolul 45, Capitolul V a fost completat de Punctul 43., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (5^2) Următoarele categorii de informații obținute de către o parte în cadrul procedurii de aplicare a legii derulate de Consiliul Concurenței nu pot fi utilizate de către părțile implicate în cadrul unor acțiuni în fața instanței până când autoritatea de concurență nu și-a finalizat procedura de aplicare a legii cu privire la toate părțile investigate prin adoptarea unei decizii prin care a constatat o încălcare a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, respectiv a art. 5 sau 6 din prezenta lege și a dispus încetarea încălcării, respectiv prin care părțile și-au asumat angajamente, sau a pus capăt procedurii în alt mod:a) informații care au fost pregătite de alte persoane fizice sau juridice în mod specific în cadrul procedurilor derulate de către Consiliul Concurenței;b) informații pe care Consiliul Concurenței le-a redactat și le-a transmis părților în cursul procedurilor sale; șic) solicitările exprese ale întreprinderilor investigate formulate în vederea recunoașterii săvârșirii faptei în temeiul art. 57 alin. (3) care au fost retrase. (la 06-12-2023, Articolul 45, Capitolul V a fost completat de Punctul 43., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (6) În cazul unei proceduri de investigație având ca obiect o concentrare economică, dispozițiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaților și directorilor executivi ai entităților participante la concentrare, în măsura în care aceștia justifică în cauză un interes legitim.(7) Documentele, datele și informațiile confidențiale din dosarul Consiliului Concurenței pot fi solicitate, de regulă, o singură dată, după comunicarea raportului de investigație conform prevederilor alin. (1). În lipsa unor elemente noi, nu pot fi formulate cereri succesive de acces la documente, date și informații confidențiale.(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică în situația raportului întocmit în cazul investigațiilor privind posibila încălcare, pe teritoriul României, a art. 5-7 din Regulamentul privind piețele digitale. (la 06-12-2023, Articolul 45, Capitolul V a fost completat de Punctul 44., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 45^1Prevederile art. 34 alin. (7^1) sunt aplicabile indiferent de forma în care se depun declarațiile de clemență. (la 06-12-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 45., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 46(1) Consiliul Concurenței, în cazul investigațiilor declanșate potrivit prevederilor art. 33, poate decide, după caz:a) să ordone încetarea practicilor anticoncurențiale constatate;b) să dispună măsuri interimare;c) să accepte angajamente;c^1) să accepte măsuri sau remedii necesare restabilirii unui mediu concurențial normal, proporționale cu încălcarea, propuse de autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau de către entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile; (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 46, Capitolul V a fost completat de Punctul 46., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) d) să aplice întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi amenzi în condițiile prevăzute la cap. VI; (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) e) să formuleze recomandări, să impună părților condiții sau alte obligații. În cazul în care Consiliul Concurenței decide potrivit prevederilor lit. a), poate impune orice măsuri corective comportamentale sau structurale care sunt proporționale cu încălcarea comisă și necesare pentru încetarea efectivă a încălcării, după exprimarea punctului de vedere de către întreprindere. Atunci când Consiliul Concurenței poate alege între două măsuri corective la fel de eficiente, acesta va opta pentru cea mai puțin împovărătoare pentru întreprinderi, în conformitate cu principiul proporționalității. (la 06-12-2023, Litera e), Alineatul (1), Articolul 46, Capitolul V a fost modificată de Punctul 47., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Consiliul Concurenței poate decide, de asemenea, că nu există motive pentru a interveni, atunci când, pe baza informațiilor de care dispune, condițiile pentru ca o înțelegere, decizie sau practică concertată să fie interzisă nu sunt îndeplinite.(3) Consiliul Concurenței, în îndeplinirea atribuției prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. e), poate decide să retragă beneficiul exceptării pentru înțelegerile, deciziile asocierilor de întreprinderi sau practicile concertate cărora li se aplică prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci când într-o anumită cauză respectivele înțelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia care prezintă toate caracteristicile unei piețe geografice distincte. (la 06-12-2023, sintagma: asociațiilor de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) În cazul în care, după informarea Comisiei Europene conform dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, Consiliul Concurenței decide că nu există motive pentru a continua procedurile de investigație și, prin urmare, finalizează respectivele proceduri de investigație, informează Comisia Europeană în consecință. (la 06-12-2023, Articolul 46, Capitolul V a fost completat de Punctul 48., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (5) Consiliul Concurenței are competența să constate că s-a comis o încălcare a prevederilor art. 101 și 102 din TFUE în trecut, atunci când are un interes legitim de a acționa în acest mod. (la 06-12-2023, Articolul 46, Capitolul V a fost completat de Punctul 48., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (6) În cazul investigațiilor privind posibila încălcare a prevederilor art. 5-7 din Regulamentul privind piețele digitale, Consiliul Concurenței transmite Comisiei Europene un raport conform dispozițiilor art. 42, urmând ca aceasta să decidă ce soluție va adopta în temeiul Regulamentului privind piețele digitale. (la 06-12-2023, Articolul 46, Capitolul V a fost completat de Punctul 48., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 47(1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței va răspunde în scris, printr-o adresă, în cazul în care va ajunge la concluzia că operațiunea de concentrare economică nu cade sub incidența prezentei legi.(2) În termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței va emite o decizie de neobiecțiune atunci când constată că, deși operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența prezentei legi:a) nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal; saub) îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părțile implicate și acceptate de Consiliul Concurenței. Autoritatea de concurență poate stabili prin decizie condiții și obligații de natură să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu un mediu concurențial normal.(3) În termen de 45 de zile de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică, Consiliul Concurenței va decide deschiderea unei investigații, atunci când constată că operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența prezentei legi, prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal și acestea nu au putut fi înlăturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b).(4) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării complete a unei operațiuni de concentrare economică pentru care Consiliul Concurenței a decis deschiderea unei investigații din cauza îndoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal, Consiliul Concurenței:a) va emite o decizie prin care va declara operațiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurențial normal, întrucât ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante, potrivit prevederilor art. 11;b) va emite o decizie de autorizare, dacă operațiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante, potrivit prevederilor art. 11;c) va emite o decizie de autorizare condiționată, prin care stabilește obligațiile și/sau condițiile destinate să asigure respectarea de către părțile implicate a angajamentelor pe care și le-au asumat în scopul realizării compatibilității concentrării cu un mediu concurențial normal.(5) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia o decizie în termenele prevăzute la alin. (2)-(4), operațiunea de concentrare economică notificată poate avea loc.(6) În situația în care notificarea unei operațiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) încep să curgă de la data la care părțile au furnizat Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate în vederea completării notificării.(7) Consiliul Concurenței va stabili, prin regulament, categoriile de concentrări economice care pot beneficia de procedura simplificată de analiză.(8) În cazul investigațiilor și deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 25 alin. (1) lit. a) și b), cu privire la o posibilă încălcare a art. 13, atunci când operațiunea de concentrare economică investigată nu este notificată, Consiliul Concurenței va analiza și va decide, în acest context, și cu privire la compatibilitatea operațiunii cu un mediu concurențial normal.(9) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (9), Articolul 47, Capitolul V a fost abrogat de Punctul 49., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (10) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (10), Articolul 47, Capitolul V a fost abrogat de Punctul 49., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (11) În situația în care Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe comunică Consiliului Concurenței că o operațiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranța națională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se suspendă de la data acestei comunicări. (la 18-04-2022, Alineatul (11) din Articolul 47 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 aprilie 2022 ) (12) Autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniul siguranței naționale pot solicita Consiliului Concurenței orice informații și documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (9). Dispozițiile art. 34 alin. (1), art. 53, respectiv ale art. 54 se aplică în mod corespunzător. (la 18-04-2022, Alineatul (12) din Articolul 47 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 4, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 aprilie 2022 ) (13) În cazul în care se va emite o hotărâre de interzicere a operațiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în fața Consiliul Concurenței încetează. (la 18-04-2022, Articolul 47 din Capitolul V a fost completat de Punctul 5, Articolul 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 46 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 18 aprilie 2022 )  +  Articolul 48(1) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că o concentrare economică a fost deja pusă în aplicare și că acea concentrare a fost declarată incompatibilă cu mediul concurențial normal, acesta, prin decizie, poate:a) să solicite întreprinderilor implicate să dizolve entitatea rezultată din concentrare, în special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor acțiunilor sau activelor dobândite, astfel încât să se restabilească situația existentă anterior punerii în aplicare a concentrării. În cazurile în care, prin dizolvarea entității rezultate prin concentrare, nu este posibilă restabilirea situației existente anterior punerii în aplicare a concentrării, Consiliul Concurenței poate adopta orice altă măsură adecvată pentru a restabili, în măsura posibilului, situația anterioară;b) să dispună orice altă măsură adecvată pentru a se asigura că întreprinderile implicate dizolvă concentrarea sau iau măsurile de restabilire a situației prevăzute în decizia sa.(2) Consiliul Concurenței poate acționa potrivit alin. (1) lit. a) și b) și atunci când constată că o concentrare economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiții impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) lit. c).  +  Articolul 49(1) Pe durata procedurii de investigație referitoare la posibila săvârșire a unei practici anticoncurențiale, întreprinderile sau asocierile de întreprinderi față de care a fost declanșată investigația pot formula propuneri de angajamente, în scopul înlăturării situației care a condus la declanșarea investigației. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 49, Capitolul V a fost modificat de Punctul 50., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Atunci când Consiliul Concurenței intenționează să accepte angajamentele propuse de părți, va publica un rezumat al cazului și conținutul esențial al angajamentelor propuse, asupra cărora terții interesați își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de autoritatea de concurență.(3) Prin decizie, Consiliul Concurenței conferă forță obligatorie angajamentelor propuse de întreprinderi sau asocieri de întreprinderi, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecția concurenței și dacă îndeplinirea lor conduce la înlăturarea situației care a determinat declanșarea investigației. Decizia Consiliului Concurenței poate fi adoptată pe o durată determinată și poate concluziona, fără audierea părților implicate, că nu mai există motive pentru acțiunea autorității de concurență. (la 06-12-2023, Alineatul (3), Articolul 49, Capitolul V a fost modificat de Punctul 50., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că angajamentele nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), acesta va informa, în scris, întreprinderile sau asocierile de întreprinderi cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate și va continua procedura de investigație. (la 06-12-2023, Alineatul (4), Articolul 49, Capitolul V a fost modificat de Punctul 50., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (5) În cazul închiderii investigației potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurenței poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigație, atunci când:a) intervin modificări semnificative privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;b) întreprinderile sau asocierile de întreprinderi acționează contrar angajamentelor asumate;c) decizia a fost fundamentată pe informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părți. (la 06-12-2023, Alineatul (5), Articolul 49, Capitolul V a fost modificat de Punctul 50., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (6) Întreprinderile pot formula propuneri de angajamente și în cazul operațiunilor de concentrare economică în scopul compatibilizării acestora cu un mediu concurențial normal, potrivit prevederilor art. 47. Prevederile alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.(7) Consiliul Concurenței va stabili, prin instrucțiuni, condițiile, criteriile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor propuse de părți.  +  Articolul 49^1(1) Atât în cadrul analizării unei plângeri sau al unei analize preliminare, cât și pe durata procedurii de investigație, referitoare la posibila încălcare a art. 8 alin. (1), autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile pot formula măsuri sau remedii necesare restabilirii unui mediu concurențial normal.(2) Atunci când intenționează să accepte măsurile sau remediile propuse de autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau de către entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile, Consiliul Concurenței va publica un rezumat al cazului și conținutul esențial al măsurilor sau remediilor propuse, asupra cărora terții interesați își pot prezenta observațiile în termenul stabilit de autoritatea de concurență. (3) Prin decizie, Consiliul Concurenței conferă forță obligatorie măsurilor sau remediilor propuse de autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau de către entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile, în măsura în care acestea sunt suficiente pentru protecția concurenței și dacă îndeplinirea lor conduce la restabilirea unui mediu concurențial normal și, în cadrul unei investigații, la înlăturarea situației și a îngrijorărilor concurențiale care au determinat declanșarea acesteia. Decizia Consiliului Concurenței poate fi adoptată pe o durată determinată și poate concluziona, fără audierea părților implicate, că nu mai există motive pentru acțiunea autorității de concurență.(4) În cazul în care Consiliul Concurenței constată că măsurile sau remediile propuse nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3), acesta va informa, în scris, autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile cu privire la motivele pentru care acestea nu au fost acceptate și va continua procedura de investigație.(5) În cazul închiderii investigației potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurenței poate, la cerere sau din oficiu, să redeschidă procedura de investigație, atunci când:a) intervin modificări semnificative privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;b) autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile acționează contrar măsurilor sau remediilor asumate;c) decizia a fost fundamentată pe informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părți.(6) Atunci când, în urma redeschiderii investigației, se constată încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) se aplică în continuare prevederile alin. (2)-(4) ale aceluiași articol. (7) Consiliul Concurenței va stabili, prin instrucțiuni, condițiile, criteriile, termenele și procedura pentru acceptarea și evaluarea măsurilor și remediilor propuse de autoritățile și instituțiile administrației publice centrale ori locale sau entitățile către care acestea își deleagă atribuțiile. (la 06-12-2023, Capitolul V a fost completat de Punctul 51., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 50(1) Consiliul Concurenței poate impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară, înainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 8, 46 și 47, în caz de urgență determinată de riscul unui prejudiciu grav și ireparabil adus concurenței, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existența unor fapte de natură anticoncurențială prohibite expres de lege și care trebuie eliminate fără întârziere.(2) Înainte de luarea unei măsuri interimare, părțile implicate pot prezenta în scris punctul lor de vedere. La cererea expresă a părților implicate, Consiliul Concurenței va proceda la ascultarea argumentelor acestora în Plen.(3) O decizie adoptată potrivit prevederilor alin. (1) trebuie să fie proporțională și să se aplice fie pe o durată determinată, ce poate fi reînnoită de Consiliul Concurenței în măsura în care este necesar și adecvat, fie până la adoptarea deciziei finale.(4) Consiliul Concurenței informează Rețeaua europeană în domeniul concurenței cu privire la impunerea măsurilor interimare dispuse înaintea emiterii unei decizii potrivit art. 46. (5) Consiliul Concurenței poate impune măsuri interimare adecvate pentru restabilirea sau menținerea condițiilor de concurență efectivă și în cazul în care: a) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) și (8) și nu a fost încă adoptată o decizie privind compatibilitatea concentrării cu un mediu concurențial normal;b) concentrarea economică a fost pusă în aplicare cu încălcarea unei condiții sau obligații impuse printr-o decizie adoptată potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c);c) concentrarea economică a fost deja pusă în aplicare și a fost emisă o decizie prin care operațiunea de concentrare economică a fost declarată incompatibilă cu mediul concurențial normal, potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) lit. a). (6) Consiliul Concurenței va stabili, prin instrucțiuni, condițiile, termenele și procedura pentru adoptarea de măsuri interimare. (la 06-12-2023, Articolul 50, Capitolul V a fost modificat de Punctul 52., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 51(1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 8, 13, art. 25 alin. (5) lit. c), art. 41 alin. (2) și art. 46, cu excepția deciziei prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. b), se motivează și se comunică părților în termen de maximum 120 de zile de la deliberare. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 51, Capitolul V a fost modificat de Punctul 53., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) și art. 47 alin. (2) și (4) se motivează și se comunică părților în termen de maximum 15 zile de la deliberare. (la 06-12-2023, Articolul 51, Capitolul V a fost completat de Punctul 54., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^2) Deciziile Consiliului Concurenței prevăzute la alin. (1) și (1^1), cu excepția celor prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. b), pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data comunicării. (la 06-12-2023, Articolul 51, Capitolul V a fost completat de Punctul 54., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^3) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 20 de zile de la data comunicării. Hotărârea curții de apel este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la data comunicării. Instanțele soluționează cauza de urgență și cu precădere. (la 06-12-2023, Articolul 51, Capitolul V a fost completat de Punctul 54., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Instanța poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele bugetare.(3) Ordinul privind declanșarea unei investigații, prevăzută de lege, se poate ataca numai odată cu decizia prin care se finalizează investigația.
   +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 52(1) Sunt nule de drept orice înțelegeri sau decizii interzise prin art. 5 și 6 din prezenta lege, precum și prin art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, convenții ori clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurențială, precum și orice acte care încalcă prevederile art. 8.(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 53-59, întreprinderile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor au posibilitatea achitării amenzilor contravenționale aplicate prin actele administrative de sancționare emise de formațiunile deliberative ori de inspectorii de concurență, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare.(3) Sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta lege sunt principale și constau în aplicarea de amenzi. Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile numai în cazul contravențiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d), d^1), d^2) și e), în condițiile prevăzute la art. 61. (la 06-12-2023, Articolul 52, Capitolul VI a fost completat de Punctul 55., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (la 16-10-2020, Articolul 52 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 8, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 )  +  Articolul 53(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă ce nu poate depăși 1% din cifra de afaceri totală mondială realizată în anul financiar anterior sancționării următoarele fapte, dar nu mai puțin de 0,1% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării, următoarele fapte săvârșite cu intenție sau din neglijență de întreprinderi ori asocieri de întreprinderi: (la 06-12-2023, Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 53, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 56., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 13;b) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a);c) furnizarea de informații inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 33^1 și art. 34 alin. (2) sau cu ocazia procedurilor desfășurate în temeiul prevederilor art. 37 ori furnizarea de informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare cu ocazia desfășurării unei inspecții anunțate sau neprezentarea la interviu a reprezentantului întreprinderii sau asocierii de întreprinderi; (la 05-01-2024, Litera c) din Alineatul (1), Articolul 53, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 57., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) d) furnizarea de documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea întreprinderii într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate potrivit prevederilor art. 38; (la 05-01-2024, Litera d) din Alineatul (1), Articolul 53, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 57., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) d^1) nefurnizarea de informații sau furnizarea de informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare ca răspuns la o întrebare adresată oricărui reprezentant al întreprinderii sau asocierii de întreprinderi cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul și scopul inspecției, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c); (la 05-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 53, Capitolul VI a fost completat de Punctul 58., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) d^2) ruperea sigiliilor aplicate de către reprezentanții oficiali sau de alte persoane care îi însoțesc, autorizate sau numite de Consiliul Concurenței pentru sigilarea oricărei incinte destinate activității economice și a oricărui registru și document pe perioada inspecției și în măsura necesară inspecției; (la 05-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 53, Capitolul VI a fost completat de Punctul 58., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) d^3) refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate potrivit prevederilor art. 33^1. (la 05-01-2024, Alineatul (1) din Articolul 53, Capitolul VI a fost completat de Punctul 58., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) e) refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate potrivit prevederilor art. 38.(2) La aplicarea amenzii conform dispozițiilor prezentei legi și ale instrucțiunilor adoptate potrivit prevederilor art. 57 alin. (1), Consiliul Concurenței poate reduce cuantumul acesteia cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază, dacă întreprinderea recunoaște, în mod expres, săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). În cazul acordării reducerii pentru recunoașterea faptei contravenționale, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,04% din veniturile totale realizate pe teritoriul României în anul financiar anterior sancționării. (la 06-12-2023, Articolul 53, Capitolul VI a fost completat de Punctul 59., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 54(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale constând în:a) furnizarea cu intenție ori din neglijență de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. b);b) furnizarea cu intenție ori din neglijență de informații inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 33^1 și ale art. 34 alin. (2). (la 05-01-2024, Litera b), Alineatul (1), Articolul 54, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 60., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Dacă, cu intenție sau din neglijență, nefurnizarea informațiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenței, acesta va putea aplica conducătorului instituției ori autorității administrației publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.(3) Prevederile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește contravențiile prevăzute la alin. (1), fără ca amenda aplicată în urma recunoașterii să poată fi mai mică de 500 lei. (la 06-12-2023, Articolul 54, Capitolul VI a fost completat de Punctul 61., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 54^1Eliminat.Articolul 54^1, Capitolul VI a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017, conform DECIZIEI nr. 239 din 3 iunie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 23 iulie 2020, începând cu data de 6 septembrie 2020. Notă
  Potrivit art. I din LEGEA nr. 78 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017.
  Conform art. II din același act invocat mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, până la data de 23 iulie 2020. Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin în integralitate.
   +  Articolul 54^2Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 4 alin. (6). (la 16-10-2020, Capitolul VI a fost completat de Punctul 9, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 )  +  Articolul 54^3Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei fapta persoanei fizice constând în neprezentarea la interviul desfășurat în temeiul art. 37 sau nefurnizarea de informații ori furnizarea de informații incomplete, inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit art. 34 alin. (1) sau cu ocazia procedurilor desfășurate în temeiul art. 37. (la 05-01-2024, Capitolul VI a fost completat de Punctul 62., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 55(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă ce nu poate depăși 10% din cifra de afaceri totală mondială realizată de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării următoarele fapte, săvârșite cu intenție sau din neglijență de întreprinderi sau asocieri de întreprinderi: (la 16-10-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 55 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 10, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) a) încălcarea prevederilor art. 5 și 6 din prezenta lege, precum și a prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;b) nenotificarea unei concentrări economice, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) și (2), înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepția cazului în care sunt incidente prevederile art. 13 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 13 alin. (8);c) realizarea unei operațiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6)-(8);d) punerea în practică a unei operațiuni de concentrare economică, declarată incompatibilă printr-o decizie a Consiliului Concurenței, potrivit prevederilor art. 47 alin. (4) lit. a);e) neîndeplinirea unei obligații, a unei condiții, a unui angajament devenit obligatoriu sau a unei măsuri impuse printr-o decizie luată potrivit prevederilor prezentei legi. (la 06-12-2023, Litera e), Articolul 55, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 63., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 72/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 75 din 25 ianuarie 2021:
  Dispozițiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în ceea ce privește sancțiunile contravenționale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenței în temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (1^1) Minimul amenzii pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) nu poate fi mai mic de 0,5% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancționării. (la 16-10-2020, Articolul 55 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 11, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (1^2) În determinarea cuantumului maxim al amenzii poate fi avută în vedere cifra de afaceri realizată la nivel mondial de toate persoanele fizice și juridice ce constituie o singură unitate economică, astfel cum aceasta este definită și aplicată în jurisprudența Uniunii Europene. Persoanele care fac parte din unitatea economică răspund personal și în solidar cu celelalte persoane juridice care constituie respectiva unitate economică pentru plata cuantumului amenzii aplicate pentru încălcarea săvârșită. Executarea amenzii poate începe cu prioritate asupra activelor din România aparținând unității economice reținute răspunzătoare pentru săvârșirea faptei, fără ca finalizarea procedurii de executare a sancțiunii de la oricare dintre persoanele ce formează unitatea economică să fie condiționată de declararea ca insolvabilă a celei asupra căreia s-a început inițial executarea. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 64., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^3) Prin excepție de la principiul răspunderii personale, Consiliul Concurenței va aplica criteriul continuității economice și al continuității legale, astfel cum acestea sunt definite în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 64., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Dacă încălcarea săvârșită de o asociere de întreprinderi privește activitățile membrilor săi, Consiliul Concurenței poate aplica o amendă asocierii prin luarea în considerare a cifrelor de afaceri ale membrilor, situație în care amenda nu poate depăși 10% din suma cifrelor de afaceri mondiale totale ale fiecărui membru activ pe piața afectată de încălcarea săvârșită de asociere. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 55, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 65., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^1) În situația în care s-au aplicat prevederile alin. (2), iar asocierea nu este solvabilă, respectiv din datele financiare ale asocierii reiese că amenda aplicată prin raportare la cifrele de afaceri ale întreprinderilor membre depășește veniturile asocierii, asocierea este obligată să le ceară membrilor ei să contribuie la plata amenzii. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^2) Atunci când contribuțiile menționate la alin. (2^1) nu au fost achitate integral asocierii de întreprinderi în termenul stabilit de către Consiliul Concurenței în scopul plății integrale a amenzii, plata diferenței rămase din amendă se poate impune de către Consiliul Concurenței direct de la fiecare întreprindere ai cărei reprezentanți au fost membri în organismele de decizie ale asocierii respective. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^3) După ce Consiliul Concurenței a impus plata din partea întreprinderilor prevăzute la alin. (2^2), atunci când este necesar pentru a garanta plata integrală a amenzii, Consiliul Concurenței poate, de asemenea, să impună plata cuantumului restant al amenzii de către oricare dintre membrii asocierii care a fost activ pe piața pe care a avut loc încălcarea. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^4) Plata prevăzută la alin. (2^2) și (2^3) nu se impune întreprinderilor care demonstrează că nu au pus în aplicare decizia asocierii care constituie o încălcare, întrucât fie nu au avut cunoștință de existența acesteia, fie s-au distanțat activ de aceasta înainte de inițierea investigației. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^5) În decizia de constatare a săvârșirii unei contravenții de către asocierea de întreprinderi, când se iau în calcul pentru determinarea cuantumului amenzii cifrele de afaceri ale membrilor asocierii, Consiliul Concurenței va identifica, în aplicarea alin. (2^2) și (2^3), membrii din organismele de conducere ale asocierii, cărora li se va impune în primul rând plata amenzii, în limita a 10% din cifra de afaceri a fiecăruia, precum și alți membri activi pe piața pe care a avut loc încălcarea, care au avut cunoștință de existența încălcării și au pus în aplicare decizia asocierii care constituie încălcarea sau care nu s-au distanțat activ de aceasta înainte de inițierea investigației. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^6) Membrii asocierii răspund în solidar cu aceasta pentru plata amenzii, în limita prevăzută la alin. (2^1). (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^7) Plata amenzii de către unul sau mai mulți membri ai asocierii se face fără a se aduce atingere prevederilor art. 1.456 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la regresul între codebitori, pentru recuperarea cuantumului plătit de alți membri ai asocierii. (la 06-12-2023, Articolul 55, Capitolul VI a fost completat de Punctul 66., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Abrogat. (la 06-12-2023, Alineatul (3), Articolul 55, Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 67., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Eliminat.Alineatul (4) din Articolul 55, Capitolul VI a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017, conform DECIZIEI nr. 239 din 3 iunie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 23 iulie 2020, începând cu data de 6 septembrie 2020. Notă
  Potrivit art. I din LEGEA nr. 78 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017.
  Conform art. II din același act invocat mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, până la data de 23 iulie 2020. Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin în integralitate.
  (5) Eliminat.Alineatul (5) din Articolul 55, Capitolul VI a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017, conform DECIZIEI nr. 239 din 3 iunie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 23 iulie 2020, începând cu data de 6 septembrie 2020. Notă
  Potrivit art. I din LEGEA nr. 78 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017.
  Conform art. II din același act invocat mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, până la data de 23 iulie 2020. Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin în integralitate.
  (6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în privința contravențiilor prevăzute la lit. b)-e) din același alineat care sunt săvârșite în domeniul concentrărilor economice de o persoană nerezidentă, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu suma următoarelor venituri:a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România controlate de contravenient;b) veniturile obținute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;c) veniturile proprii, obținute din România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia. (la 16-10-2020, Articolul 55 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 12, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (7) Prin persoană nerezidentă se înțelege orice persoană străină, precum și orice alte entități străine, inclusiv organisme de plasament colectiv fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. (la 16-10-2020, Articolul 55 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 12, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 )
   +  Articolul 55^1(1) În legătură cu practicile interzise de art. 5 din prezenta lege și/sau art. 101 din TFUE, Consiliul Concurenței aplică o politică de clemență, în cadrul căreia un participant la o astfel de practică anticoncurențială, în mod independent de celelalte întreprinderi implicate, cooperează în cadrul unei investigații desfășurate de Consiliul Concurenței sau în vederea declanșării de către acesta a unei investigații, furnizând în mod voluntar informațiile pe care le are despre practica anticoncurențială și despre rolul său în cadrul acesteia și primind în schimb, printr-o decizie sau prin încetarea procedurii, imunitate la amenzi sau o reducere a amenzilor care ar urma să fie impuse pentru implicarea sa în practica anticoncurențială respectivă.(2) Imunitatea la amendă se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) întreprinderea își divulgă participarea la o practică interzisă de art. 5 din prezenta lege și/sau de art. 101 din TFUE;b) întreprinderea este prima care furnizează dovezi suficiente pentru declanșarea investigației sau pentru efectuarea inspecțiilor inopinate ori care permit stabilirea încălcării;c) sunt îndeplinite condițiile generale pentru acordarea clemenței;d) întreprinderea nu a întreprins măsuri pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la presupusa înțelegere.(3) Situația prevăzută la alin. (2) lit. b) este incidentă dacă: a) în momentul în care Consiliul Concurenței primește cererea de clemență, dovezile furnizate de întreprindere îi permit acestuia să declanșeze procedura de investigație sau să efectueze o inspecție inopinată în legătură cu practica anticoncurențială respectivă, cu condiția ca autoritatea de concurență să nu fie deja în posesia unor dovezi suficiente pentru a efectua o astfel de inspecție sau să nu fi efectuat deja o astfel de inspecție; saub) în opinia Consiliului Concurenței dovezile furnizate de întreprindere sunt suficiente pentru ca aceasta să constate o încălcare care face obiectul politicii de clemență, cu condiția ca autoritatea să nu fie deja în posesia unor dovezi suficiente pentru a constata o astfel de încălcare și nicio altă întreprindere să nu fi îndeplinit anterior condițiile pentru a beneficia de imunitate la amenzi în temeiul lit. a) în ceea ce privește practica anticoncurențială respectivă.(4) În ceea ce privește situația prevăzută la alin. (2) lit. c), condițiile generale pentru aplicarea clemenței sunt întrunite dacă:a) întreprinderea cooperează în mod real, total, continuu și prompt cu Consiliul Concurenței de la momentul depunerii cererii până la momentul în care autoritatea și-a finalizat procedura de aplicare a legii împotriva tuturor părților investigate prin adoptarea unei decizii sau a pus capăt procedurii de aplicare a legii în alt mod, respectiv: furnizează Consiliului Concurenței toate informațiile relevante și elementele probatorii de care dispune sau ar putea dispune referitor la încălcarea suspectată; rămâne la dispoziția Consiliului Concurenței pentru a răspunde oricărei solicitări care ar putea contribui la stabilirea faptelor în cauză; asigură disponibilitatea directorilor, administratorilor și a altor membri ai personalului pentru a fi intervievați de Consiliul Concurenței și depune eforturi rezonabile pentru asigurarea disponibilității foștilor directori, administratori și alți membri ai personalului pentru a fi intervievați de autoritatea de concurență; nu distruge, falsifică sau ascunde informații relevante ori elemente probatorii referitoare la presupusa înțelegere și nu dezvăluie existența cererii pentru clemență sau conținutul acesteia înainte ca autoritatea de concurență să transmită raportul de investigație părților, în afara cazului în care Consiliul Concurenței a stabilit altfel;b) întreprinderea a încetat implicarea în presupusa înțelegere cel mai târziu imediat după ce a depus cererea de clemență - cerere pentru acordarea numărului de ordine, solicitare simplificată sau solicitare formală, cu excepția cazului în care, pentru asigurarea integrității investigațiilor sau inspecțiilor, Consiliul Concurenței solicită altfel;c) pe durata procesului de luare în considerare a depunerii unei cereri pentru acordarea de clemență la autoritatea națională de concurență, întreprinderea nu a distrus, falsificat sau ascuns dovezi referitoare la presupusa înțelegere și nu a dezvăluit intenția sa de realizare a unei cereri pentru clemență sau elemente ale cererii decât în fața altor autorități de concurență.(5) Reducerea amenzii în cadrul politicii de clemență se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) întreprinderea își divulgă participarea la o practică interzisă de art. 5 din prezenta lege și/sau de art. 101 din TFUE;b) întreprinderea prezintă dovezi cu privire la practica respectivă care reprezintă o valoare adăugată semnificativă în scopul dovedirii încălcării care face obiectul politicii de clemență, în raport cu dovezile aflate deja în posesia autorității naționale de concurență la momentul depunerii cererii;c) sunt îndeplinite condițiile generale pentru acordarea clemenței prevăzute la alin. (4). (6) Consiliul Concurenței detaliază prin instrucțiuni procedura de aplicare a politicii de clemență. (la 06-12-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 68., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 55^2(1) În cadrul procedurilor administrative și al procedurilor judiciare fără caracter penal în legătură cu implicarea într-o practică anticoncurențială interzisă de art. 5 din prezenta lege și/sau art. 101 din TFUE, nu se sancționează actualii și foștii directori, administratori și alți membri ai personalului întreprinderii care depune la Consiliul Concurenței o cerere de imunitate la amenzi pentru practica respectivă, în cazul în care aceștia îndeplinesc următoarele condiții:a) cererea de imunitate la amendă depusă de întreprindere la Consiliul Concurenței îndeplinește cerințele prevăzute la art. 55^1 alin. (2) lit. a) și b);b) respectivii actuali și foști administratori, directori și alți membri ai personalului cooperează activ în acest sens cu autoritatea de concurență; șic) data cererii de imunitate la amenzi a întreprinderii precedă data informării respectivilor actuali sau foști directori, administratori și altor membri ai personalului în cauză de către autoritățile competente cu privire la procedurile care conduc la impunerea de sancțiuni menționate la prezentul alineat.(2) În cazul în care autoritatea competentă să aplice sancțiuni sau să desfășoare urmărirea penală se află în România, iar autoritatea de concurență care examinează cazul se află în altă jurisdicție, comunicarea între cele două autorități se realizează prin intermediul Consiliului Concurenței.(3) În cazul în care Consiliul Concurenței examinează un caz, iar autoritatea competentă să aplice sancțiuni sau să desfășoare urmărirea penală se află în altă jurisdicție, Consiliul Concurenței cooperează cu autoritatea națională de concurență din jurisdicția în care se află autoritatea competentă să aplice sancțiuni sau să desfășoare urmărirea penală.(4) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului victimelor care au suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență de a solicita despăgubiri integrale pentru prejudiciul respectiv, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. (la 06-12-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 68., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 55^3(1) Consiliul Concurenței acceptă cereri simplificate din partea solicitanților care au depus la Comisie o cerere de clemență fie prin solicitarea unui număr de ordine, fie prin prezentarea unei cereri complete în legătură cu aceeași presupusă practică anticoncurențială, cu condiția ca respectivele cereri să acopere mai mult de trei state membre ca teritorii afectate.(2) Cererile simplificate cuprind o scurtă descriere a fiecăruia dintre următoarele elemente:a) numele și adresa solicitantului;b) numele celorlalți participanți la presupusa înțelegere anticoncurențială;c) produsele și teritoriile afectate;d) durata și natura activității presupusei înțelegeri anticoncurențiale;e) statul membru sau statele membre în care dovezile privind presupusa înțelegere anticoncurențială ar putea fi situate; șif) informații privind orice cerere de clemență depusă deja sau care ar putea fi depusă de către solicitant la orice altă autoritate de concurență sau la autorități de concurență din țări terțe în legătură cu presupusa faptă.(3) Atunci când Comisia primește o cerere completă și Consiliul Concurenței primește cereri simplificate referitoare la aceeași presupusă faptă, Comisia este principalul interlocutor al solicitantului, în perioada anterioară momentului în care devine clar dacă Comisia intenționează să examineze cazul, în întregime sau în parte, în special prin furnizarea de instrucțiuni solicitantului cu privire la desfășurarea oricărei alte investigații interne. În această perioadă, Comisia informează Consiliul Concurenței, la cerere, cu privire la situația de fapt. Consiliul Concurenței poate cere solicitantului să ofere clarificări specifice numai în ceea ce privește elementele prevăzute la alin. (2) înainte de a solicita depunerea unei cereri complete în temeiul alin. (5).(4) Atunci când primește o cerere simplificată, Consiliul Concurenței verifică în momentul primirii dacă a fost deja sesizat cu o cerere simplificată sau completă din partea unui alt solicitant referitoare la aceeași presupusă practică anticoncurențială. În cazul în care nu a primit o astfel de cerere de la un alt solicitant și consideră că cererea simplificată îndeplinește cerințele de la alin. (2), Consiliul Concurenței informează solicitantul în consecință.(5) După ce Comisia a informat Consiliul Concurenței că nu intenționează să examineze cazul, în întregime sau în parte, solicitanții au posibilitatea de a depune cereri complete la Consiliul Concurenței. Numai în circumstanțe excepționale, atunci când este strict necesar pentru încetarea examinării sau alocarea cazurilor, Consiliul Concurenței poate cere solicitantului să depună cererea completă înainte ca autoritatea de concurență să fie informată de către Comisie cu privire la faptul că aceasta nu intenționează să examineze cazul, în întregime sau în parte. Consiliul Concurenței va acorda solicitantului o perioadă de timp rezonabilă în decursul căreia să depună cererea completă, împreună cu dovezile și informațiile aferente. Acest lucru nu aduce atingere dreptului solicitantului de a depune benevol o cerere completă într-un stadiu mai timpuriu.(6) În cazul în care solicitantul depune cererea completă în conformitate cu alin. (5), în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, cererea completă este considerată ca fiind transmisă la momentul depunerii cererii simplificate, cu condiția ca cererea simplificată să acopere același produs și același teritoriu afectat, respectiv aceleași produse și aceleași teritorii afectate, precum și aceeași durată a presupusei fapte ca în cererea de clemență depusă la Comisie, care este posibil să fi fost actualizată între timp. (la 06-12-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 68., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 56(1) Prin excepție de la prevederile art. 53 și art. 55 alin. (1), în cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asocierea de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. (la 06-12-2023, sintagma: asociația de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Prin excepție de la prevederile art. 53 și art. 55 alin. (1) din prezenta lege și ale art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul întreprinderii sau asocierii de întreprinderi nou-înființate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu:a) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 53;b) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1). (la 06-12-2023, sintagma: asociației de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 57(1) Individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 53-56 se face ținând seama de gravitatea și durata faptei, cu respectarea principiului eficacității, proporționalității și al efectului disuasiv al sancțiunii aplicate. Prin instrucțiuni adoptate de către Consiliul Concurenței se stabilesc și celelalte elemente în funcție de care se face individualizarea sancțiunilor, precum:a) reperele financiare intermediare în funcție de care se va stabili cuantumul final al amenzii în limita maximă prevăzută de lege, precum veniturile totale realizate pe teritoriul României sau alte tipuri de venituri;b) circumstanțele atenuante și agravante;c) capacitatea întreprinderii de a plăti amenda;d) majorarea specifică pe care o poate stabili Consiliul Concurenței în realizarea efectului disuasiv.În scopul aplicării dispozițiilor prezentului alineat, Consiliul Concurenței va stabili în instrucțiuni și metodologia de individualizare a sancțiunilor în funcție de participarea la săvârșirea faptei a persoanelor juridice ce constituie entitatea economică unică. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 57, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 69., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (1^1) Noțiunile de intenție și neglijență se interpretează în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aplicarea art. 101 și 102 din TFUE. (la 16-10-2020, Articolul 57 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 14, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1), dacă întreprinderea sau asocierea de întreprinderi recunoaște, în mod expres, înainte de audieri, săvârșirea faptei anticoncurențiale și, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenței aplică o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat conform instrucțiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 55 alin. (1^2), în cazul acordării reducerii pentru recunoașterea faptei, amenda se va stabili între 0,2% din veniturile totale obținute pe teritoriul României și 10% din cifra de afaceri totală mondială, realizate de întreprinderea sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior transmiterii de către aceasta a propunerii de recunoaștere a faptei în temeiul alin. (4). Acest prag poate fi depășit în cazul aplicării de circumstanțe agravante și/sau al majorării specifice pentru realizarea efectului disuasiv, fără ca amenda individualizată potrivit prezentului alineat să depășească limita maximă a amenzii prevăzute la art. 55 alin. (1). (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 57, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 69., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Reducerea cuantumului amenzii în baza alin. (2) este posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea interesată. Solicitarea va conține recunoașterea clară și neechivocă a răspunderii pentru încălcare, precum și o declarație privind cuantumul maxim al amenzii pe care întreprinderea este dispusă să o plătească. În decizia Consiliului Concurenței se vor menționa cuantumul amenzii determinat anterior aplicării dispozițiilor alin. (2), precum și cuantumul amenzii rezultat în urma reducerii acordate pentru recunoaștere. În situația în care Consiliul Concurenței nu acceptă termenii solicitării adresate de întreprindere, nu se va acorda o reducere a amenzii și recunoașterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu.(4) În situația în care, înainte de comunicarea raportului de investigație, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoașteri în condițiile alin. (3), Consiliul Concurenței va putea aplica o procedură simplificată, conform instrucțiunilor adoptate de autoritate.(5) Exercitarea de către întreprindere a acțiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenței, în privința aspectelor care fac obiectul recunoașterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenței, instanța va soluționa acțiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaștere și va stabili amenda în consecință.(6) În cazurile implicând părți care beneficiază de aplicarea politicii de clemență, dar nu sunt absolvite de răspunderea pecuniară, reducerea cuantumului amenzii ca urmare a recunoașterii va fi adăugată reducerii aplicate în urma procedurii de clemență, fără ca însumate să depășească 60% din nivelul determinat conform instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor.(7) Consiliul Concurenței stabilește prin instrucțiuni procedura specifică privind cadrul pentru acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârșirea unei fapte anticoncurențiale.  +  Articolul 57^1Dispozițiile legale prin care se impun amenzi în cadrul procedurilor pentru aplicarea art. 101 sau 102 din TFUE nu aduc atingere legislației naționale care permite impunerea de sancțiuni în cadrul unei proceduri penale, cu condiția ca aplicarea acestei legislații să nu aducă atingere asigurării eficace și uniforme a respectării art. 101 și 102 din TFUE. (la 06-12-2023, Capitolul VI a fost completat de Punctul 70., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 58Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurenței, potrivit prevederilor prezentei legi, întreprinderea în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, Consiliul Concurenței îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 55 și 56.  +  Articolul 59(1) Consiliul Concurenței poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asocierile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii proporționale și disuasive, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri totală mondială medie realizată pe zi în anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina: a) să înceteze o încălcare a prevederilor art. 5 și/sau 6 din prezenta lege și/sau a prevederilor art. 101 și/sau 102 din TFUE și să respecte măsurile dispuse prin decizia de constatare a încălcării;b) să respecte o decizie prin care se impun măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 50;c) să respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 49 alin. (3);d) să respecte condițiile și/sau obligațiile impuse printr-o decizie, luată potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c);e) să furnizeze în mod complet și corect informațiile și documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) lit. a) sau cu ocazia procedurilor desfășurate în temeiul art. 37;f) să se supună inspecției prevăzute la art. 38;g) să se prezinte la interviurile realizate potrivit prevederilor art. 37. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 59, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 71., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):a) în cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu poate fi determinată, se ia în considerare cifra de afaceri mondială medie pe zi aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asocierea de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii; (la 06-12-2023, Litera a), Alineatul (2), Articolul 59, Capitolul VI a fost modificată de Punctul 72., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) b) în cazul întreprinderii sau asocierii de întreprinderi nou-înființate, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, aceasta va fi sancționată cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei, în cazul alin. (1) lit. a)-d), respectiv cu amendă de la 300 lei la 7.000 lei, în cazul alin. (1) lit. e) și f). (la 06-12-2023, sintagma: asociației de întreprinderi a fost înlocuită de Punctul 80., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 60(1) Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență.(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d), d^1), d^2), d^3) și e) se aplică de către inspectorii de concurență. (la 06-12-2023, Alineatul (2), Articolul 60, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 73., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a)-c), art. 54, 54^2, 54^3 și art. 55 alin. (1) lit. d) și e), precum și amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenței, prin aceeași decizie prin care se constată săvârșirea contravenției sau incidența art. 59 alin. (1). (la 06-12-2023, Alineatul (3), Articolul 60, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 73., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de acesta se vor face de către plenul Consiliului Concurenței prin decizie, la cererea motivată a cel puțin unui membru al comisiei, formulată în cazurile cu un grad de complexitate ridicat.(5) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către Plenul Consiliului Concurenței sau de comisie, după caz, prin aceeași decizie prin care s-a constatat săvârșirea respectivei contravenții.(6) Deciziile luate în condițiile alin. (3)-(5) pot fi atacate la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 61(1) Contravențiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. d)-e) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 5, 8, 28, 29, 32 și 34. (la 06-12-2023, Alineatul (1), Articolul 61, Capitolul VI a fost modificat de Punctul 74., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2) Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul București - Secția contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 62(1) Deciziile emise de către Consiliul Concurenței în aplicarea prezentei legi vor fi comunicate părților în cauză de către Consiliul Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurenței.(2) La publicarea deciziilor se va ține seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.  +  Articolul 63(1) Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează:a) în termen de 3 ani, în cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 53 și 54;b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte contravenții prevăzute de prezenta lege.(2) Prescripția dreptului Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni începe să curgă de la data săvârșirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripția începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurențial în cauză.  +  Articolul 64(1) Orice acțiune întreprinsă de către Consiliul Concurenței în scopul unei examinări preliminare sau în scopul investigării unei încălcări a legii întrerupe cursul termenelor de prescripție prevăzute la art. 63. Întreruperea termenului de prescripție produce efect de la data comunicării acțiunii întreprinse de către Consiliul Concurenței, făcută către cel puțin un operator economic sau o asociație de operatori economici care a participat la săvârșirea încălcării legii.(2) Acțiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenței și care întrerup cursul termenului de prescripție includ, în principal, următoarele:a) solicitări de informații, în scris;b) ordin al președintelui Consiliului Concurenței de declanșare a unei investigații;c) desfășurarea de inspecții;d) comunicarea raportului de investigație.(2^1) Termenele de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b)-e), art. 55 alin. (1) lit. a) și e), respectiv pentru impunerea de amenzi cu titlu cominatoriu conform prevederilor art. 59 se întrerup pe durata derulării unei proceduri de aplicare a legii în fața autorităților naționale de concurență din alte state membre sau a Comisiei cu privire la o încălcare realizată prin aceeași înțelegere, aceeași decizie a unei asocieri de întreprinderi sau aceeași practică concertată sau alt comportament interzis de art. 101 și/sau 102 din TFUE. (la 06-12-2023, Articolul 64, Capitolul VI a fost completat de Punctul 75., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^2) Termenele de prescripție prevăzute la alin. (2^1) se întrerup din momentul notificării primei măsuri formale de investigație către cel puțin o întreprindere care face obiectul procedurii de aplicare a legii și operează față de toate întreprinderile sau asocierile de întreprinderi care au participat la încălcare. Întreruperea termenelor de prescripție încetează în ziua în care autoritatea de concurență în cauză finalizează procedura de aplicare a legii prin adoptarea unei decizii de constatare a încălcării prevederilor art. 101 și/sau 102 din TFUE, de acceptare de angajamente sau în temeiul art. 7, 9 sau 10 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 sau a ajuns la concluzia că nu există motive pentru acțiuni suplimentare din partea acesteia. (la 06-12-2023, Articolul 64, Capitolul VI a fost completat de Punctul 75., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^3) Perioada întreruperii prevăzute la alin. (2^1) nu aduce atingere termenului de prescripție prevăzut la alin. (4) teza a doua. (la 06-12-2023, Articolul 64, Capitolul VI a fost completat de Punctul 75., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Întreruperea termenului de prescripție își produce efectele față de toți operatorii economici sau asociațiile de operatori economici care au participat la săvârșirea încălcării legii.(4) În cazul întreruperii termenului de prescripție, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a întreprins una dintre acțiunile menționate la alin. (2). Termenul de prescripție va expira cel mai târziu în ziua în care se împlinește perioada egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus niciuna dintre sancțiunile prevăzute de prezenta lege.(5) Termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor se suspendă pe durata în care decizia Consiliului Concurenței se află pe rolul instanțelor de judecată.  +  Articolul 65(1) Fapta oricărei persoane care exercită funcția de administrator, reprezentant legal ori care exercită în orice alt mod funcții de conducere într-o întreprindere de a concepe sau organiza, cu intenție, vreuna dintre practicile interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) și care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ori cu amendă și interzicerea unor drepturi.(2) Nu se pedepsește persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunță organelor de urmărire penală participarea sa la comiterea infracțiunii prevăzute la alin. (1), permițând astfel identificarea și tragerea la răspundere penală a celorlalți participanți.(2^1) Nu se pedepsește persoana prevăzută la alin. (1) dacă întreprinderea al cărei angajat este sau a fost la momentul săvârșirii faptei depune la Consiliul Concurenței o cerere de imunitate la amendă pentru practicile menționate la alin. (1), înainte de începerea urmăririi penale, și dacă persoana respectivă cooperează activ cu organele de urmărire penală, îndeplinind condițiile prevăzute de art. 55^2 alin. (1). Consiliul Concurenței, primind o cerere de imunitate la amenzi pentru practicile menționate la alin. (1), informează de îndată organele de urmărire penală, atunci când prevederile prezentului articol sunt incidente în cazul respectiv. (la 06-12-2023, Articolul 65, Capitolul VI a fost completat de Punctul 76., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (2^2) Cooperarea activă prevăzută la alin. (2^1) este evaluată în funcție de următoarele criterii:a) persoana este la dispoziția organelor de urmărire penală și a Consiliului Concurenței pentru a răspunde la orice întrebare care ar putea ajuta la stabilirea faptelor;b) persoana se abține de la distrugerea, falsificarea sau ascunderea informațiilor sau dovezilor relevante;c) persoana aduce dovezi susceptibile să stabilească infracțiunea și să identifice ceilalți făptași sau complici. (la 06-12-2023, Articolul 65, Capitolul VI a fost completat de Punctul 76., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (3) Persoana care a comis infracțiunea prevăzută de alin. (1), iar în timpul urmăririi penale denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit această infracțiune beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.(3^1) În cazurile în care autoritatea competentă să aplice sancțiuni sau să desfășoare urmărirea penală se află în altă jurisdicție decât cea a autorității de concurență care examinează cazul, contactele necesare între acestea sunt asigurate de autoritatea națională de concurență din jurisdicția autorității competente să desfășoare urmărirea penală. (la 06-12-2023, Articolul 65, Capitolul VI a fost completat de Punctul 77., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) (4) Instanța judecătorească dispune afișarea sau publicarea hotărârii definitive de condamnare.  +  Articolul 66(1) Independent de sancțiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la acțiune al persoanelor fizice și/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurențială prohibită potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 și/sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene rămâne rezervat.(2) Abrogat. (la 16-10-2020, Alineatul (2) din Articolul 66 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 16, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (3) Abrogat. (la 16-10-2020, Alineatul (3) din Articolul 66 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 16, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (4) Abrogat. (la 16-10-2020, Alineatul (4) din Articolul 66 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 16, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (5) Abrogat. (la 16-10-2020, Alineatul (5) din Articolul 66 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 16, Articolul 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 170 din 14 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 16 octombrie 2020 ) (6) Acțiunea în justiție va putea fi intentată pentru consumatori și de către asociațiile de protecția consumatorilor legal înregistrate, precum și de către asociațiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectați de o practică anticoncurențială, pe baza atribuțiilor acestora și a împuternicirilor primite în acest sens, după caz.(7) Consiliul Concurenței poate înainta observații instanțelor naționale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din prezenta lege, precum și a prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în condițiile prevăzute în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.(8) În toate cazurile în care instanțele naționale aplică, în mod direct, prevederile art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după comunicarea către părți a hotărârii susceptibile de exercitare a unei căi de atac, acestea vor transmite, de îndată, o copie a hotărârii către Comisia Europeană, prin intermediul Consiliului Concurenței.
   +  Capitolul VI^1 Asistență reciprocă (la 06-12-2023, Actul a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 ) Notă
  Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023, prevederile art. I pct. 78 (art. 66^1-66^8) se aplică tuturor solicitărilor care sunt înaintate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 66^1Consiliul Concurenței desfășoară inspecții sau efectuează un interviu la solicitarea unei alte autorități de concurență a unui stat membru al Uniunii Europene, în numele și în contul acesteia, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003. Consiliul Concurenței permite persoanelor autorizate sau numite de autoritățile de concurență din statele membre UE să sprijine activ sau să participe, sub supervizarea inspectorilor Consiliului Concurenței, la derularea inspecțiilor sau interviurilor, atunci când sunt exercitate competențele prevăzute la art. 34, 37, 38, 39 și 40. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^2Consiliul Concurenței exercită competențele prevăzute la art. 34, 37, 38, 39 și 40, în numele și în contul altor autorități naționale de concurență, pentru a stabili existența unei nerespectări de către întreprinderi sau asocieri de întreprinderi a măsurilor de investigare și a deciziilor luate de autoritatea solicitantă. Consiliul Concurenței poate face schimb de informații cu autoritatea de concurență solicitantă și poate utiliza respectivele informații ca dovezi în acest scop, sub rezerva garanțiilor stabilite la art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^3Fără a aduce atingere niciunei alte forme de notificare utilizate de o autoritate solicitantă, în conformitate cu normele în vigoare în statul său membru, la cererea autorității de concurență solicitante, Consiliul Concurenței poate notifica destinatarului, în numele acesteia, următoarele:a) raportul de investigație sau un document echivalent, prevăzut în dreptul intern al autorității solicitante, referitor la o presupusă încălcare a art. 101 și/sau 102 din TFUE, precum și orice decizii de aplicare a articolelor menționate; b) orice alte acte procedurale adoptate în contextul investigațiilor care ar trebui notificate; c) orice alte documente relevante referitoare la aplicarea art. 101 și/sau 102 din TFUE, inclusiv documentele care se referă la executarea deciziilor de impunere a unor amenzi sau a unor amenzi cu titlu cominatoriu. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^4(1) La cererea autorității solicitante, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele fiscale centrale subordonate, întreprinde măsurile de recuperare, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, a unei sume provenite din deciziile rămase definitive de impunere a unor amenzi sau a unor amenzi cu titlu cominatoriu, adoptate de autoritatea solicitantă în aplicarea prevederilor art. 101 și/sau 102 din TFUE, prin care s-au impus sancțiuni pentru fapte similare contravențiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și e), art. 53 alin. (1) lit. b)-e), respectiv art. 59. (2) Agenția Națională de Administrare Fiscală va proceda, prin organele fiscale centrale subordonate, la aplicarea măsurilor de recuperare a amenzilor sau a amenzilor cu titlu cominatoriu, la cererea autorității solicitante, doar în măsura în care aceasta dovedește că a depus eforturi rezonabile pe propriul său teritoriu și a stabilit că întreprinderea sau asocierea de întreprinderi căreia i se impune amenda sau amenda cu titlu cominatoriu nu dispune de active suficiente în statul membru al autorității solicitante pentru a permite recuperarea amenzilor sau amenzilor cu titlu cominatoriu. (3) Aspectele legate de termenele de prescripție pentru executarea amenzilor sau a amenzilor cu titlu cominatoriu sunt reglementate în dreptul intern al statului membru al autorității solicitante.(4) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate executa deciziile de impunere a unor amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu, adoptate de către o autoritate solicitantă în aplicarea prevederilor art. 101 și/sau 102 din TFUE prin care s-au impus sancțiuni pentru fapte similare contravențiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. b)-e), art. 55 alin. (1) lit. a) și e), respectiv art. 59, la cererea acesteia din urmă, și în cazurile în care întreprinderea sau asocierea de întreprinderi căreia i se impune amenda sau amenda cu titlu cominatoriu nu este stabilită în statul membru al autorității solicitante. (5) Cererile autorității solicitante prevăzute la alin. (1) sunt comunicate Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin intermediul Consiliului Concurenței, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice.(6) Organele fiscale centrale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală formulează, prin intermediul Consiliului Concurenței, ca autoritate solicitantă, o cerere de executare a deciziilor adoptate în aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, adoptate de Consiliul Concurenței, prin care s-au impus sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) și e), art. 53 alin. (1) lit. b)-e), respectiv art. 59, ce au fost transmise spre executare de către autoritatea de concurență și au rămas definitive, doar în măsura în care dovedesc faptul că au depus eforturi rezonabile în România și au stabilit că întreprinderea sau asocierea de întreprinderi căreia i s-a impus amenda sau amenda cu titlu cominatoriu nu dispune de active suficiente în România pentru a permite recuperarea respectivelor amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu. (7) Consiliul Concurenței va transmite autorității solicitate, împreună cu o copie a deciziei care permite executarea în statul membru al autorității solicitate, și instrumentul uniform, care va conține, corespunzător, mențiunile prevăzute la art. 66^6 alin. (1).(8) Organele fiscale centrale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală menționează în cererile de executare prevăzute la alin. (6) cuantumul amenzilor sau al amenzilor cu titlu cominatoriu în moneda națională a României.(9) Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează, prin intermediul Consiliului Concurenței, la cererea autorității solicitate, orice informații suplimentare în vederea executării unei decizii de impunere de amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^5(1) Cererile de notificare a raportului de investigație, a documentului echivalent sau a altor documente, precum și cererile de executare a deciziilor de impunere de amenzi și amenzi cu titlu cominatoriu sunt instrumentate de Consiliul Concurenței, respectiv de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit normelor în materie civilă și fiscală din dreptul național. (2) Agenția Națională de Administrare Fiscală transmite către autoritatea solicitantă amenda executată de la întreprinderea sau asocierea de întreprinderi sancționată de autoritatea solicitantă, contactează autoritatea solicitantă pentru obținerea de informații suplimentare și solicită acesteia costurile suportate în raport cu măsurile luate din amenzile sau amenzile cu titlu cominatoriu colectate în numele autorității solicitante, inclusiv costurile pentru traducere, pentru forța de muncă și costurile administrative. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^6(1) Cererile de notificare a raportului de investigație, a documentului echivalent sau a altor documente, precum și cererile de executare a deciziilor de impunere de amenzi și amenzi cu titlu cominatoriu se execută fără întârzieri nejustificate, prin intermediul unui instrument uniform care este însoțit de o copie a actului care trebuie notificat sau executat. Instrumentul uniform va cuprinde: a) numele, adresa cunoscută ale destinatarului, precum și orice alte date sau informații relevante pentru identificarea destinatarului, considerate necesare și utile pentru identificarea acestuia, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale cu care este învestită autoritatea națională de concurență; b) un rezumat al faptelor și circumstanțelor relevante;c) un rezumat al copiei actului anexat care urmează să fie executat;d) numele, adresa și alte date de contact ale autorității solicitate; e) termenul în care ar trebui efectuată notificarea sau executarea, cum ar fi termenul legal sau termenul de prescripție;f) informații despre decizia care permite executarea în statul membru al autorității solicitante;g) data la care decizia a devenit definitivă;h) cuantumul amenzii sau al amenzii cu titlu cominatoriu; șii) informații care indică eforturile rezonabile depuse de autoritatea solicitantă pentru executarea deciziei pe propriul său teritoriu.(2) Instrumentul uniform care permite notificarea de către Consiliul Concurenței a actelor prevăzute la art. 66^3, respectiv executarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală constituie temeiul unic pentru măsurile executorii luate de aceasta, cu respectarea cerințelor de la alin. (1). Acest instrument nu face obiectul niciunui act de recunoaștere, completare sau înlocuire în România. Consiliul Concurenței, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală iau toate măsurile necesare pentru executarea cererii de notificare, respectiv de executare a amenzii sau a amenzii cu titlu cominatoriu, cu excepția cazului în care invocă:a) nerespectarea cerințelor prevăzute la prezentul articol; saub) motive întemeiate care să arate modul în care executarea solicitării ar fi în mod vădit contrară ordinii publice în România.(3) În cazul în care Consiliul Concurenței, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală intenționează să refuze o cerere de asistență privind notificarea raportului de investigație sau a unui document echivalent, notificarea altui document sau executarea unei decizii de impunere de amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu ori autoritatea solicitată are nevoie de informații suplimentare, contactează autoritatea solicitantă.(4) Instrumentul uniform este transmis Consiliului Concurenței, respectiv Agenției Naționale de Administrare Fiscală în limba română, cu excepția cazului în care se convine de comun acord, de la caz la caz, ca instrumentul uniform să poată fi transmis într-o altă limbă. Autoritatea solicitantă furnizează o traducere a actului ce urmează a fi notificat sau a deciziei care permite executarea amenzii sau a amenzii cu titlu cominatoriu în limba română. Acest lucru nu aduce atingere dreptului Consiliului Concurenței, respectiv al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al autorității solicitante de a conveni de comun acord, de la caz la caz, ca o astfel de traducere să poată fi furnizată într-o altă limbă.(5) Consiliul Concurenței, ca autoritate solicitantă, se asigură că instrumentul uniform este transmis autorității solicitate în limba oficială a statului membru al autorității solicitate sau în una din limbile oficiale ale acestuia, cu excepția cazului în care autoritatea solicitată și Consiliul Concurenței convin de comun acord, de la caz la caz, ca instrumentul uniform să poată fi transmis într-o altă limbă. Atunci când acest lucru este prevăzut în dreptul intern al statului membru al autorității solicitate, Consiliul Concurenței furnizează o traducere a actului ce urmează a fi notificat sau a deciziei care permite executarea amenzii sau a amenzii cu titlu cominatoriu în limba oficială a statului membru al autorității solicitate sau în una dintre limbile oficiale ale acestuia. Acest lucru nu aduce atingere dreptului autorității solicitate și al Consiliului Concurenței de a conveni de comun acord, de la caz la caz, ca o astfel de traducere să poată fi furnizată într-o altă limbă. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^7(1) În calitate de autoritate solicitată, Consiliul Concurenței poate cere autorității solicitante suportarea integrală a costurilor suplimentare ocazionate în mod rezonabil în legătură cu măsurile luate conform dispozițiilor art. 66^1 - 66^3.(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate recupera integral costurile suportate în raport cu măsurile de executare luate pentru recuperarea amenzilor sau a unor amenzi cu titlu cominatoriu, adoptate de autoritatea solicitantă în aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din TFUE, din amenzile sau amenzile cu titlu cominatoriu colectate în numele autorității solicitante, inclusiv costurile pentru traducere, pentru forța de muncă și costurile administrative. (3) În cazul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală nu reușește să colecteze amenzile sau amenzile cominatorii, aceasta poate solicita autorității solicitante să suporte cheltuielile aferente.(4) Agenția Națională de Administrare Fiscală, ca autoritate solicitată, poate, de asemenea, recupera costurile ocazionate de executarea acestor decizii de la întreprinderea căreia i se impune amenda sau amenda cu titlu cominatoriu.(5) Consiliul Concurenței și Agenția Națională de Administrare Fiscală recuperează cuantumurile datorate în moneda națională, în conformitate cu legislația din România. Consiliul Concurenței și Agenția Națională de Administrare Fiscală convertesc, dacă este necesar, cuantumul amenzilor sau al amenzilor cu titlu cominatoriu în moneda națională, la cursul de schimb aplicabil la data impunerii amenzilor sau amenzilor cu titlu cominatoriu. (6) La cererea autorității solicitate, Consiliul Concurenței, ca autoritate solicitantă, suportă integral toate costurile suplimentare ocazionate în mod rezonabil, inclusiv costurile pentru traducere, pentru forța de muncă și costurile administrative, în legătură cu măsurile luate conform prevederilor art. 66^1, 66^2 sau 66^3. În cazul în care autoritatea solicitată nu reușește să colecteze amenzile sau amenzile cu titlu cominatoriu, Consiliul Concurenței, ca autoritate solicitantă, va suporta cheltuielile aferente la cererea autorității solicitante. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 66^8(1) Litigiile privind legalitatea unui act care trebuie notificat sau a unei decizii de impunere de amenzi sau amenzi cu titlu cominatoriu care trebuie executată, conform prevederilor art. 66^3 și art. 66^4 alin. (1), precum și legalitatea instrumentului uniform care permite executarea în România sunt de competența organismelor competente ale statului membru al autorității solicitante, potrivit reglementărilor acestui stat membru al Uniunii Europene. (2) Litigiile cu privire la măsurile de executare luate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu privire la validitatea unei notificări efectuate de Consiliul Concurenței se judecă de instanțele competente din România potrivit reglementărilor naționale în materie de contencios administrativ și fiscal sau în materie civilă. (la 06-12-2023, Capitolul VI^1 a fost completat de Punctul 78., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )
   +  Capitolul VII Dispoziții comune și finale  +  Articolul 67(1) Cifra de afaceri prevăzută la art. 12 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse și/sau din prestările de servicii realizate de întreprindere în cursul ultimului exercițiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligații fiscale și valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrărilor intracomunitare.(2) Când o operațiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită potrivit prevederilor alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacției.(3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, două sau mai multe tranzacții de felul celor prevăzute la alin. (2) au loc între aceleași persoane fizice și/sau juridice, ele sunt considerate ca o singură operațiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzacții.  +  Articolul 68Cifrele de afaceri prevăzute în prezenta lege sunt înlocuite:a) pentru instituțiile de credit și alte instituții financiare, cu suma veniturilor, definite prin instrucțiuni adoptate de Consiliul Concurenței, după deducerea impozitelor și a taxelor legate direct de acestea;b) pentru societățile de asigurări, cu valoarea primelor brute încasate sau de încasat, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăților de asigurare, inclusiv primele plătite reasigurătorilor, după deducerea impozitelor și a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de către Consiliul Concurenței prin instrucțiuni.  +  Articolul 69În scopul aplicării prevederilor art. 12, dar fără a contraveni dispozițiilor art. 67 alin. (2) și (3), dacă vreuna dintre întreprinderile avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 12 face parte dintr-un grup de întreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform situațiilor financiare anuale consolidate.  +  Articolul 70(1) Persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenței, care dorește să exercite o activitate profesională în sectorul privat, remunerată sau nu, în termen de trei ani de la data încetării mandatului sau a raporturilor de serviciu, notifică Consiliul Concurenței cu privire la aceasta, solicitând în prealabil avizul favorabil al autorității de concurență. În cazul în care activitatea ce urmează a fi desfășurată în sectorul privat are legătură cu domeniul economic circumscris activității exercitate la Consiliul Concurenței de persoana interesată în decursul ultimilor trei ani de exercitare a funcției și poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale autorității, Consiliul Concurenței poate, luând în considerare interesul instituției, fie să emită un aviz negativ față de solicitarea adresată, fie să adopte un aviz favorabil care să conțină obligația respectării în exercitarea activității a oricăror condiții pe care le consideră adecvate.(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, după consultarea comisiei paritare în cazul inspectorilor de concurență, respectiv a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenței în cazul persoanelor ce au avut calitatea de membru al Consiliului Concurenței. La expirarea acestui termen, lipsa unui aviz se consideră a constitui o avizare favorabilă tacită.(3) În situația în care persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau funcție publică de specialitate nu solicită avizul sau nu se conformează avizului Consiliului Concurenței, autoritatea se poate adresa Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București, solicitând, după caz, următoarele:a) obligarea persoanei în cauză la respectarea avizului;b) încetarea activităților care sunt incompatibile cu interesul legitim al autorității de concurență;c) obligarea persoanei în cauză la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin nesolicitarea sau nerespectarea avizului.(4) La încetarea mandatului, respectiv a raporturilor de serviciu, persoana care a exercitat o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenței are obligația de a da o declarație prin care atestă că a luat cunoștință de prevederile prezentului articol și se obligă să le respecte.(5) Modelul cererii de solicitare a avizului, condițiile acordării acestuia, precum și al declarației prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței.  +  Articolul 71(1) Condiția stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de inspector de concurență se atestă pe bază de examen medical de specialitate și testare psihologică, care se efectuează în unități specializate, la solicitarea Consiliului Concurenței. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic și medical.(2) Angajații Consiliului Concurenței au obligația de a se prezenta anual la examenul medical de specialitate și testare psihologică, efectuat în unități specializate, la solicitarea instituției, pentru a atesta starea de sănătate corespunzătoare exercitării atribuțiilor specifice.  +  Articolul 71^1Abrogat. (la 10-06-2023, Articolul 71^1 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 07 iunie 2023 )  +  Articolul 72Eliminat.Articolul 72, Capitolul VII a fost eliminat, ca urmare a încetării efectelor juridice ale ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 39 din 31 mai 2017, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017, conform DECIZIEI nr. 239 din 3 iunie 2020, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 23 iulie 2020, începând cu data de 6 septembrie 2020. Notă
  Potrivit art. I din LEGEA nr. 78 din 8 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 11 aprilie 2022, se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 8 iunie 2017.
  Conform art. II din același act invocat mai sus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, până la data de 23 iulie 2020. Toate efectele juridice produse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2017 până la data de 23 iulie 2020 se mențin în integralitate.
   +  Articolul 73(1) Se înființează Centrul Național de Concurență, denumit în continuare Centrul, structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenței, ca centru de pregătire în domeniul concurenței și ajutorului de stat.(2) Centrul prevăzut la alin. (1) are ca obiect de activitate organizarea unor cursuri de pregătire profesională destinate funcționarilor publici, personalului contractual, personalului din structurile responsabile cu elaborarea și implementarea programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, la solicitarea acestora, precum și personalului care activează în mediul privat. (3) Centrul nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supus dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.(4) Centrul atestă desfășurarea programelor aferente obiectului său de activitate prin certificate specifice.(5) Certificatele specifice prevăzute la alin. (4) nu reprezintă o condiție necesară în relația persoanelor fizice sau juridice cu autoritatea de concurență. (la 06-12-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 79., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )  +  Articolul 74(1) Pentru realizarea obiectului său de activitate Centrul are, în principal, următoarele atribuții:a) organizează cursuri de pregătire în domeniul concurenței și ajutorului de stat;b) încheie parteneriate în vederea colaborării cu persoane și instituții naționale și internaționale cu privire la domeniul său de activitate;c) editează și publică, pe orice tip de suport, studii și comentarii ale legislației în domeniul concurenței și ajutorului de stat, precum și studii și comentarii asupra jurisprudenței în legătură cu obiectul său de activitate;d) organizează evenimente și simpozioane în domeniul concurenței și ajutorului de stat;e) desfășoară alte activități stabilite prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.(2) Atribuțiile și activitățile prevăzute la alin. (1) se realizează de către Centru, prin Consiliul Concurenței.(3) În scopul organizării cursurilor, Consiliul Concurenței poate încheia contracte în condițiile legii pentru prestarea unor servicii cu lectori externi.(4) Remunerația pentru activitatea depusă a lectorilor prevăzuți la alin. (3) se face din veniturile proprii ale Consiliului Concurenței potrivit dispozițiilor art. 31.(5) Modalitatea de plată a lectorilor prevăzuți la alin. (3) se stabilește prin regulament aprobat prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței. (la 06-12-2023, Capitolul VII a fost completat de Punctul 79., Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 108 din 29 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1100 din 6 decembrie 2023 )
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2015, precum și prevederile art. II din Legea nr. 347/2015 care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 21/1996 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actelor modificatoare:
  "Art. II. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență*), investigațiile declanșate în baza art. 5 alin. (1) lit. f) și g) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi declanșate în baza dispozițiilor generale ale art. 5 alin. (1), iar investigațiile declanșate în baza art. 6 alin. (1) lit. e) și f) din același act normativ se consideră a fi declanșate în baza dispozițiilor generale ale art. 6 alin. (1)."; Notă
  *) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015.

  "Art. II. - Regulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței necesare punerii în aplicare a Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, vor fi emise în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi."**) Notă
  **) Legea nr. 347/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 29 decembrie 2015.