ORDIN nr. 103 din 26 februarie 2007pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2007
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Nr. 103 din 26 februarie 2007
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 325 din 26 februarie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 7 martie 2007  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privind activitatea de privatizare pe anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, aprobate prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului finanţelor publice. (2) În cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt Nagyp. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de stat  +  Anexa MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEIBUGETUL PROPRIU DE VENITURI ŞI CHELTUIELIprivind activitatea de privatizare pe anul 2007
                                                                   - mii lei -
  Nr. crt Denumirea indicatorului Program anual trim. I trim. II trim. III trim. IV
  0 1 2 3 4 5 6
  I. Venituri - Total din care: 49,551 - 49,551 - -
  I. Venituri curente 49,551 - 49,551 - -
  C. Venituri nefiscale - - - - -
  C.1. Venituri din proprietate - - - - -
  Venituri din proprietate - - - - -
  Venituri din dividende 49,551 - 49,551 - -
  Venituri din dobânzi - - - - -
  Alte venituri din dobânzi - - - - -
  II. Venituri din capital - - - - -
  Venituri din valorificarea unor bunuri - - - - -
  Venituri din privatizare - - - - -
  II. Cheltuieli - Total (A + B) 49,551 - 49,551 - -
  A. Cheltuieli curente (1 + 2 + 3 + 4) 49,551 - 49,551 - -
  1. CHELTUIELI DE PERSONAL - - - - -
  2. BUNURI ŞI SERVICII (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) - - - - -
  2.1. Bunuri şi servicii - - - - -
  Furnituri de birou - - - - -
  Carburanţi - - - - -
  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare - - - - -
  2.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar - - - - -
  Alte obiecte de inventar
  2.3. Deplasări - - - - -
  Deplasări interne - - - - -
  2.4. Alte cheltuieli - - - - -
  Reclamă şi publicitate - - - - -
  Protocol şi reprezentare - - - - -
  Alte cheltuieli - - - - -
  Cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale - - - - -
  Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli - - - - -
  Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale - - - - -
  3. ALTE TRANSFERURI - - - - -
  Transferuri interne - - - - -
  Programe PHARE - - - - -
  4. ALTE CHELTUIELI 49,551 - 49,551 - -
  Sumele cu care M.C.T.I. participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale în cazurile prevăzute de lege - - - - -
  Sumele plătite efectiv cumpărătorilor reprezentând daune suportate ca urmare a garanţiilor acordate de acesta în contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de ofertant, precum şi despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare - - - - -
  Vărsăminte la Trezoreria Statului, într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice - - - - -
  Vărsăminte la bugetul statului 49,551 - 49,551 - -
  B. CHELTUIELI DE CAPITAL - - - - -
  Active nefinanciare - - - - -
  Active fixe - - - - -
  Maşini, echipamente şi mijloace de transport - - - - -
  Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale - - - - -
  -------------