LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005 (*actualizata*)privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare(actualizata până la data de 22 iulie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 610 din 14 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) În scopul garantarii instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţie producătorilor agricoli, procesatorilor de produse agricole şi, după caz, autorităţilor publice centrale şi locale, pentru asigurarea cofinantarii proiectelor realizate din fonduri SAPARD, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD, denumit în continuare fond.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. (2) Fondul se gestioneaza de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aloca Fondului de Garantare a Creditului Rural - S.A. şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A., denumite în continuare fonduri de garantare, sume din fond, în scopul acordarii de garantii instituţiilor de credit. (4) Acordarea sumelor din fond se efectueaza pe bază de conventii incheiate între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare.  +  Articolul 2Sumele alocate şi dobanzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct în evidentele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate, acordate pe durata derularii creditelor angajate pentru finantarea beneficiarilor Programului SAPARD.  +  Articolul 3Dobânda încasată de fondurile de garantare, ca venit financiar din plasarea în depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, conform art. 1, este venit neimpozabil pentru acestea şi va reintregi suma alocata.  +  Articolul 4Sumele alocate şi dobanzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de până la 5 ori; b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama fondului, prin plata soldului garantiei, în cazul contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru imprumutatii care nu îşi indeplinesc oblibaţiile asumate prin contractele de credit; c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, acestea fiind scutite de la plata comisionului de garantare. Nivelul comisioanelor de garantare se aproba anual, diferentiat, în functie de tipul de credit şi de tipul de proiect, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare sunt: a) societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; b) asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura şi Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004; c) persoane fizice autorizate şi asociaţii de fermieri, constituite conform legii. d) consiliile locale şi asociaţii ale consiliilor locale, pentru proiecte de infrastructura rurala: tehnico-edilitara şi drumuri forestiere;----------Lit. d) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. e) Administratia Naţionala a Imbunatatirilor Funciare, pentru infrastructura de prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor;----------Lit. e) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. f) directiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratoarelor şi pentru reteaua informationala naţionala;----------Lit. f) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. g) persoane fizice şi juridice private, pentru proiecte din domeniul silviculturii.----------Lit. g) a art. 5 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. h) Directia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala a Judeţului Mures, pentru extinderea, modernizarea construcţiilor şi dotarea laboratorului Unităţii fitosanitare;----------Lit. h) a art. 5 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006. i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu.----------Lit. i) a art. 5 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006. (2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinantarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.----------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 326 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006.  +  Articolul 6 (1) Creditele acordate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 sunt garantate astfel: a) până la 100% de Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A..----------Lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 10 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006. b) până la 70% de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. (2) Dobânda aferenta creditului este garantata de imprumutat.  +  Articolul 7Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. acorda garantii pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 din prezenta lege.  +  Articolul 8Comisioanele de garantare datorate de instituţiile de credit pentru garantiile emise în favoarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 sunt venituri ale fondurilor de garantare.  +  Articolul 9În situaţia în care riscul de neplata înregistrat depăşeşte nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare şi al dobanzilor acumulate, diferenţa se acopera din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 10Creantele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanta bugetară şi sunt executate în condiţiile legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 11Eventualele sume restituite de instituţiile de credit fondurilor de garantare, ca urmare a executarii celorlalte garantii prevăzute în contractele de credit şi a acoperirii debitelor înregistrate de acestea, vor reintregi sursa din care s-a efectuat plata.  +  Articolul 12Sumele rămase după finalizarea Programului SAPARD şi a contractelor de credite garantate de fondurile de garantare, în baza prezentei legi, se vor vira Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu excepţia sumelor aferente contractelor de garantare existente în derulare.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,DAN RADU RUSANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 5 iulie 2005.Nr. 218._____________