HOTĂRÂRE nr. 662 din 12 iulie 2001 (*actualizata*)privind gestionarea uleiurilor uzate(actualizata până la data de 14 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 8 august 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 441 din 30 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 441 din 30 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.159 din 2 octombrie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 70 lit. c) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, şi ale art. 54 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul eseurilor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populatiei şi asupra mediului. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri uleiurile uzate conţinând bifenili policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compusi similari.  +  Articolul 2La baza activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate stau principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.  +  Articolul 3Definiţiile termenilor utilizati în prezenta hotărâre sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Interdictii şi obligaţii  +  Articolul 4Se interzic persoanelor fizice şi juridice: a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţa, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare; b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea necontrolata a reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora; c) valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia în vigoare; d) amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 2 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati sau alti compusi similari şi/sau cu alte tipuri de compusi periculosi; e) amestecarea cu alte substante care impurifica uleiurile; f) colectarea, stocarea şi transportul în comun cu alte tipuri de deseuri; g) gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate; h) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.  +  Articolul 5Persoanele juridice care genereaza sau deţin uleiuri uzate au urmatoarele obligaţii: a) să asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 2; b) să asigure valorificarea sau eliminarea intregii cantitati de uleiuri uzate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil, sau sa predea uleiurile uzate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare; c) să livreze uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, persoanelor juridice autorizate sa colecteze, sa valorifice şi/sau sa elimine uleiurile uzate.  +  Articolul 6Persoanele fizice care deţin uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit întreaga cantitate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activităţi de colectare a uleiurilor uzate.  +  Articolul 7Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activităţi de colectare a uleiurilor uzate au urmatoarele obligaţii: a) să asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 2, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populatiei şi protectia mediului înconjurător; b) sa predea toata cantitatea de ulei uzat persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba de ulei se păstrează până când analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat; c) să asigure transportul uleiurilor uzate prin mijloace proprii sau prin intermediul persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activităţi de transport al uleiurilor uzate; d) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 2.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.159 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003.  +  Articolul 8Statiile de distribuţie a produselor petroliere şi alte persoane juridice care comercializeaza uleiuri de motor şi de transmisie au urmatoarele obligaţii: a) sa amenajeze un spatiu de colectare a uleiurilor uzate, pentru tipurile de uleiuri comercializate, în incinta sau intr-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti; b) să asigure o capacitate de colectare a uleiului uzat cel puţin în limita cantităţii de uleiuri comercializate; c) sa colecteze, potrivit prevederilor anexei nr. 2, cu titlu gratuit, uleiul uzat oferit de clientii proprii, în limita cantităţii cumparate; d) sa predea uleiurile uzate colectate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activităţi de colectare, de valorificare sau de eliminare a uleiurilor uzate; e) sa afiseze la loc vizibil indicatii privind amplasarea spatiilor de colectare.  +  Articolul 9 (1) Producătorii şi importatorii de uleiuri de motor şi de transmisie sunt obligati să asigure colectarea uleiurilor uzate de la statiile de distribuţie a produselor petroliere şi de la alte persoane juridice care comercializeaza aceste tipuri de uleiuri. (2) Producătorii şi importatorii de uleiuri industriale şi lubrifianti, altele decat uleiurile de motor şi de transmisie, preiau, după caz, uleiul uzat de la clienti.------------Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 441 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 16 mai 2002.  +  Articolul 10Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activităţi de transport al uleiurilor uzate se supun prevederilor art. 23 şi 24 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.  +  Articolul 11În cazul în care uleiurile uzate sunt exportate declaratia întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3 se prezinta pentru control organelor vamale.  +  Articolul 12 (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare. (2) În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizează prin combustie. (3) În cazul în care procedeele menţionate la alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile, se realizează eliminarea prin incinerare.  +  Articolul 13Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare au urmatoarele obligaţii: a) sa regenereze uleiurile uzate cu luarea masurilor corespunzătoare de protecţie a sănătăţii populatiei şi a mediului; b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezultă ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari în concentratii mai mici de 50 ppm; c) sa regenereze uleiurile uzate, astfel încât uleiul de baza obţinut sa nu conţină substante care să determine clasificarea sa ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.  +  Articolul 14 (1) Persoanele juridice autorizate sa desfasoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin combustie sunt obligate: a) sa utilizeze tehnologii şi instalaţii care asigura protectia sănătăţii populatiei şi a mediului; b) să efectueze controlul concentratiilor substanţelor poluante atât în uleiul uzat, cat şi în amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, ţinând seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiilor. (2) În cazul combustiei uleiurilor uzate în instalaţii cu o putere termica mai mica de 3 MW se respecta valorile limita de emisie, prevăzute de normele în vigoare. (3) În cazul combustiei uleiurilor uzate în instalaţii cu o putere termica mai mare de 3 MW se respecta valorile limita de emisie menţionate în anexa nr. 4. (4) Reziduurile provenite din combustia uleiurilor uzate se distrug prin incinerare sau se depozitează în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populatiei şi pentru mediu. (5) Prin derogare de la prevederile art. 4 lit. d) este permisa amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în momentul introducerii acestora în instalatiile de combustie.  +  Articolul 15 (1) Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesităţii colectarii, valorificarii şi/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Fiecare reclama trebuie să conţină urmatorul text: "Acest ulei trebuie predat unui colector după utilizare! (2) Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializarii trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj urmatorul text:Acest ulei trebuie predat unui colector după utilizare!Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana şi lichid de racire.Acest produs după utilizare are codul ......, conform Catalogului European al Deseurilor.  +  Articolul 16 (1) Generatorii, detinatorii sau persoanele juridice autorizate sa colecteze, sa valorifice şi/sau sa elimine uleiuri uzate în cantitati mai mari de 500 litri de ulei uzat anual au urmatoarele obligaţii: a) sa tina o evidenta privind cantitatea, calitatea, originea şi localizarea uleiurilor, precum şi inregistrarea predarii şi primirii acestora; b) să raporteze anual şi/sau sa transmita la cerere autorităţilor competente informaţiile prevăzute la lit. a); c) sa elaboreze planuri de interventie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora. (2) Generatorii de ulei uzat sunt obligati să prezinte la cererea autorităţilor competente evidenta uleiului proaspat consumat.  +  Capitolul III Autorizarea  +  Articolul 17Activităţile de colectare, valorificare şi/sau eliminare a uleiurilor uzate se desfăşoară în baza autorizatiei de mediu, conform prevederilor art. 8 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 441 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 16 mai 2002.  +  Articolul 18Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de transport al uleiurilor uzate sunt obligate să solicite autorizatie de mediu, conform Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, şi autorizatie în domeniul transporturilor la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000.  +  Articolul 19În cazul în care apar elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei conform prevederilor art. 17 şi 18, persoana juridica este obligata să solicite revizuirea acesteia autorităţii competente care a emis-o.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 20 (1) Constituie contraventii şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a) şi b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice; b) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h) şi ale art. 6, cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice; c) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h), ale art. 5, art. 7, art. 8 şi art. 9 alin. (1), ale art. 13 şi 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;--------------Litera c) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata prin RECTIFICAREA nr. 441 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 13 august 2002. d) nerespectarea prevederilor art. 11, 15, 16 şi 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice.--------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 441 din 30 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 16 mai 2002. (2) Plata amenzilor nu exonereaza contravenientii de la plata daunelor provocate.  +  Articolul 21Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor potrivit art. 20 se fac de către personalul imputernicit din cadrul autorităţilor competente.  +  Articolul 22Contraventiilor prevăzute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 23Autorităţile competente în sensul prezentei hotărâri sunt: Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, autorităţile teritoriale pentru protectia mediului şi autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 24Autorităţile teritoriale pentru protectia mediului asigura afisarea listei cuprinzand agentii economici autorizati sa desfasoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate.  +  Articolul 25Prevederile art. 8, referitoare la alte persoane juridice care comercializeaza uleiuri de motor şi de transmisie, se aplică în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 27Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protectiei mediului,Aurel Constantin Iliep. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ion Selaru,secretar de stat  +  Anexa 1DEFINITIILE TERMENILORColectare - toate operaţiunile care permit transferul uleiurilor uzate de la deţinători la cei care valorifica sau elimina aceste uleiuriCombustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvata a caldurii generateEliminare - incinerarea uleiurilor uzateGenerator - orice persoană fizica sau juridica din a carei activitate rezultă uleiuri uzateIncinerare - operaţiunea de distrugere termica a uleiurilor uzateRecipiente - rezervoare, cisterne, autocisterne şi butoaie metaliceRegenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicand mai ales separarea de impuritati, produsi de oxidare şi aditiviUlei de baza - ulei mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri (aditivi sau alte substante organice ori anorganice) pentru obtinerea unor proprietăţi specialeUleiuri uzate - toate uleiurile industriale şi lubrifiantii, pe baza minerala, sintetica sau biogena, care au devenit improprii folosirii pentru care au fost initial destinate, în special uleiurile uzate de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, emulsiile şi filtrele de uleiValorificare - regenerarea şi/sau combustia uleiurilor uzate.  +  Anexa 2CONDIŢII DE COLECTAREşi asocierea în categorii de colectare aurmatoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilorcuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernuluinr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilorşi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,inclusiv deseurile periculoaseColectarea se face în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic şi termic, iar stocarea în spatii corespunzător amenajate, imprejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe categoriile prezentate în continuare:    Categoria de colectare 1:    13 01 10* uleiuri hidraulice minerale neclorinate    13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de              transmisie şi de ungere    13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi              de ungere    13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de              ungere    13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de              transmitere a caldurii    Categoria de colectare 2:    12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni              (cu excepţia emulsiilor şi solutiilor)    12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate    13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice    13 01 13* alte uleiuri hidraulice    Categoria de colectare 3:    12 01 06* uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate)              de la masini-unelte    13 01 01* uleiuri hidraulice cu continut de PCB sau              PCT pentru fiecare deseu mai mic de 50 ppm    13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate    13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de              transmisie şi de ungere    13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii              cu continut de PCB sau PCT pentru fiecare              deseu mai mic de 50 ppm    13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante şi de              transmitere a caldurii, altele decat cele              specificate la 13 03 01*    Categoria de colectare 4:    12 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile    13 01 12* uleiuri hidraulice usor biodegradabile    13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de              ungere usor biodegradabile    13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a              caldurii    13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii              usor biodegradabile    13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a              caldurii    13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel    13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apa---------    * - deseuri periculoase----------Anexa 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.159 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ.  +  Anexa 3DECLARATIEpentru livrarea uleiurilor uzateCompletata de generatorul, deţinătorul şi/sau colectorul de uleiuri uzate, în baza art. 5 lit. c) şi a art. 7 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 662/2001privind gestionarea uleiurilor uzateTipul de ulei uzat/Categoria de colectareVa rugam sa completati corect denumirea şi codul deseului, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, şi/sau categoria de colectare conform anexei nr. 2.[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Codul deseului [][][][][][] Categoria [][][][][] Cantitatea .......Date referitoare la producătorul de deseuriÎn casuta treceti cifra corespunzătoare[] 1 = Generatori/Deţinători 2 = Unitatea colectoareFirma[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Strada[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][] Nr. [][][][][][][][]Codul postal Localitatea[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari mai mare de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.Localitatea Data Semnatura............. .......... .............(stampila firmei)NOTĂ:1. Acest document se păstrează 3 ani de la data emiterii.2. Originalul insoteste marfa, iar copia se păstrează de emitent.----------Anexa 3 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.159 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 14 octombrie 2003, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.  +  Anexa 4                                  VALORILE LIMITA      de emisie la exploatarea instalatiei în cazul arderii uleiurilor în             instalaţii având o putere termică de 3 MW sau mai mare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Poluant Valoarea limita (mg/Nmc) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             Cd 0,5             Ni 1             Cr 5             Cu 5             V 5             Pb 5             Cl*) 100             F**) 5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Compusii anorganici gazosi de clor, exprimati ca acid clorhidric.**) Compusii anorganici gazosi de fluor, exprimati ca acid fluorhidric.───────────────