ORDIN nr. 94 din 22 februarie 2007privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti pe anul 2007
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 28 februarie 2007  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.234/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti pe anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii I.N.S.C.C. Bucureşti reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, aprobate prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (2) În cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulcomunicaţiilorşi tehnologieiinformaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 22 februarie 2007.Nr. 94.  +  Anexa
      MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII
      - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI
                     BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
                                                                  - MII LEI -
   
  INDICATORI Nr rd. Preliminat/ Realizat an 2006 - mii lei - Prevederi an 2007 - mii lei - %
  A 0 1 2 3
  VENITURI TOTALE, din care: 01 1.872 2.364 126,28
  I.VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 1.822 2.314 127,00
  a)Venituri din activitatea de bază*) 03 1.772 2.250 126,98
  b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 04 50 64 128,00
  2.VENITURI FINANCIARE 05 50 50 100,00
  3.VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -
  II. CHELTUIELI TOTALE din care: 07 1.549 1.945 125,56
  1.Cheltuieli de exploatare total, din care: 08 1.549 1.945 125,56
  a)Bunuri şi servicii 09 106 142 133,96
  b)Cheltuieli de personal, din care: 10 1.048 1.306 124,61
  - cheltuieli cu salariile 11 758 971 128,10
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 12 140 178 127,14
  - contribuţiile de asigurări de şomaj 13 18 18 100,00
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 53 58 109,43
  - contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 10 13 130,00
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 5 8 160,00
  - contribuţia la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 - 2 -
  - contribuţii la fondul de pensii facultative 18 - - -
  - alte cheltuieli de personal din care: 19 64 58 90,62
  - deplasări, detaşări 20 13 7 53,84
  - tichete de masă 21 51 51 100,00
  c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 89 119 133,70
  d)Cheltuieli de protocol 23 11 8 72,72
  e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 - - -
  f)Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 10 18 180,00
  - tichete de creşe 27 - - -
  - tichete cadou 28 - - -
  h)Alte cheltuieli 29 285 352 123,50
  2. Cheltuieli financiare, din care: 30 - - -
  - cheltuieli privind dobânzile 31 - - -
  - alte cheltuieli financiare 32 - - -
  3.Cheltuieli extraordinare 33 - - -
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 323 419 129,72
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 52 67 128,85
  V. REZULTATUL NET 36 271 352 129,89
  VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 - - -
  VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobată prin Legea 324/2003, cu modificările ulterioare) din care: 38 271 352 129,89
  a) pentru cointeresarea personalului - 20% 39 54 70 129,62
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator - 25% 40 68 88 129,41
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor - 55% 41 149 194 130,20
  VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 46 68 147,82
  1. Surse proprii 43 46 68 147,82
  2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 - - -
  3. Credite bancare pentru investiţii 45 - - -
  -interne 46 - - -
  -externe 47 - - -
  4. Alte surse 48 - - -
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 46 68 147,82
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 46 68 147,82
  2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51 - - -
  -interne 52 - - -
  -externe 53 - - -
  X. DATE DE FUNDAMENTARE
  1. Venituri totale (rd. 01) 54 1.872 2.364 126,28
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 1.549 1.945 125,56
  3. Rezultate (+/-) (rd. 54-rd. 55) 56 323 419 129,72
  4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 33 41 124,24
  - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 58 20 28 140,00
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) - lei 59 1.688 1.723 102,07
  6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare 60 1.884 1.967 104,40
  7. Rentabilitatea (rd. 56/rd55*100) 61 21 22 104,76
  8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/ persoană (rd. 02/rd.57) 62 55,212 56,439 102,22
  9. Rata rentabilităţii financiare rd38*100 capital propriu 63 18 20 111,11
  10. Plaţi restante - total 64 - - -
  11. Creanţe de încasat 65 - - -
  _____________ Notă *) Veniturile previzionate a se realiza din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, pentru programul nucleu şi pentru programul "Cercetare de excelenţă", pe anul 2007, sunt în sumă de 1.653,79 mii lei, iar cele previzionate a se realiza din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din fonduri proprii, sunt în sumă de 596,21 mii lei. Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General.NOTĂ:în cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins şi:- suma de 58,80 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie;- suma de 85,26 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale Directorului General.-----