ORDIN nr. 93 din 22 februarie 2007pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti pe anul 2007
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 28 februarie 2007  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti pe anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, aprobate prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei. (2) În cazul în care în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Contravenţia se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulcomunicaţiilorşi tehnologieiinformaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 22 februarie 2007.Nr. 93.  +  Anexa
      MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII
      - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI
                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
                                                                  - MII LEI -
   
  INDICATORI Nr rd. Preliminat/ Realizat an 2006 - mii lei - Prevederi an 2007 - mii lei - %
  A 0 1 2 3
  VENITURI TOTALE, din care: I.VENITURI DIN EXPLOATARE din care: a)Venituri din activitatea de bază*) b)Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 2.VENITURI FINANCIARE 3.VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE din care: 1.Cheltuieli de exploatare -total, din care: a)bunuri şi servicii b)cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salarii - contribuţii pentru asigurări sociale de stat - contribuţiile pentru asigurările de şomaj - contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate - contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţia la Fondul de garantare a creanţelor salariale - contribuţii la fondul de pensii facultative - alte cheltuieli de personal din care: - deplasări, detaşări - tichete de masă c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele d)Cheltuieli de protocol e)Cheltuieli de reclamă şi publicitate f)Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15.815 15.800 9.100 6.700 15 - 14.265 14.155 4.242 8.546 5.884 1.187 145 433 45 25 - - 827 477 350 990 96 6 - 77 19.140 19.123 10.623 8.500 17 - 17.195 17.178 5.494,6 9.215,1 6.411 1.248 128 384,7 88 54,4 16 - 885 485 400 2000 100 25 15 128,3 121,02 121,03 116,73 126,86 113,33 - 120,52 121,35 129,52 107,83 108,95 105,14 88,27 88,84 195,55 217,60 - - 107,01 101,67 114,28 202,02 104,16 416,66 - 166,62
  - tichete de creşe 27 - - -
  - tichete cadou 28 26 30 115,38
  h)Alte cheltuieli 29 198 200 101,01
  2. Cheltuieli financiare, din care: 30 110 17 15,45
  - cheltuieli privind dobânzile 31 - - -
  - alte cheltuieli financiare 32 110 17 15,45
  3.Cheltuieli extraordinare 33 - - -
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. IMPOZIT PE PROFIT V. REZULTATUL NET VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobată prin legea 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare) din care: a) pentru cointeresarea personalului angajat b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1.Surse proprii 2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii -interne -externe 4. Alte surse 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1.550 248 1.302 - 1.302 260,4 781,2 260,4 5.854 5.554 - - - - 300 1.945 311,2 1.633,8 - 1.633,8 326,8 980,3 326,7 4.700 4.400 - - - - 300 125,48 125,48 125,48 - 125,48 125,48 125,48 125,48 80,28 79,22 - - - - 100,00
  IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii -interne -externe 49 50 51 52 53 5.854 5.854 - - - 4.700 4.700 - - - 80,28 80,28 - - -
  X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 3. Rezultate (+/-) (rd. 54-rd. 55) 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) - lei 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei 7. Rentabilitatea (rd. 56/rd55*100) 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd. 02/rd.57) 9. Rata rentabilităţii financiare rd38*100/capital propriu 10. Plaţi restante 11. Creanţe de încasat 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 15.815 14.265 1.550 215 155 2,26 2,56 10,86 73,49 22,40 - 400 19.140 17.195 1.945 221 160 2,380 2,780 11,31 86,53 28,10 - 300 121,02 120,52 125,48 102,79 103,22 105,30 108,59 104,14 117,74 125,44 - 75,00
  _____________ Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare Încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 10.573 mii lei, încheiate până la data de 31.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 50 mii lei. Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi:- suma de 11.000 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;- suma de 88.200 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;- contribuţiile pentru asigurări sociale de stat (19,5%), şomaj (2,0%), pentru accidente de muncă şi boli profesionale (1,375%), contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii (0,85%), pentru fondul de garantare (0,25%), sunt calculate la cheltuieli cu salariile, minus indemnizaţia membrilor CA (11.000 lei).-----