LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*actualizata*)a apiculturii(actualizata până la data de 9 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsa de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1În România cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala a populatiei şi constituie, prin rolul sau economic, ecologic şi social, o parte a avutiei naţionale.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului sprijina activitatea apicola, în scopul protejarii albinelor, cresterii numarului şi productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole.  +  Capitolul 2 Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer  +  Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei contribuie, prin măsuri adecvate, la îmbunătăţirea bazei melifere în cadrul fondului funciar. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului asigura, prin măsuri adecvate, prevăzute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier naţional.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice locale, pe terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătăţirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilor verzi, arbori, arbusti şi alte plante ornamentale care prezinta şi interes pentru apicultura.  +  Articolul 5Apicultorii care amplaseaza stupine în pastoral sau la iernat sunt obligati sa anunte autorităţile administraţiei publice locale, în a caror raza teritoriala se afla, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi.  +  Articolul 6 (1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte incheiate între proprietarii familiilor de albine şi detinatorii de culturi. (2) Costurile prestatiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi.  +  Articolul 7 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei eliberate de către Comisia de baza melifera şi stuparit pastoral. (2) Vetrele de stupina pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judete. (3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente şi de valorificare a culesurilor se va face astfel încât să se asigure protectia populatiei şi a animalelor.  +  Articolul 8 (1) Suprafetele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acordă în functie de marimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine. (2) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi oblibaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se incheie între beneficiari şi detinatorii terenurilor.  +  Articolul 9În scopul conservarii fondului genetic apicol şi melifer şi al producerii materialului biologic şi semincer, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului pot înfiinţa rezervatii naturale în zone bioapicole caracteristice.  +  Articolul 10 (1) Reteaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenţa de specialitate în conformitate cu programul naţional sanitar-veterinar privind apararea sănătăţii animalelor. (2) Diagnosticarea, tratamentul şi eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin reteaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei.  +  Articolul 11Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale asigura masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate acţiunilor de combatere a bolilor şi daunatorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementarilor legale în vigoare.  +  Capitolul 3 Cercetarea stiintifica şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultura  +  Articolul 12 (1) Ministerul Cercetarii şi Tehnologiei, Ministerul Educatiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, precum şi alte institutii publice, împreună cu Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) exercita masurile necesare pentru dezvoltarea cercetării stiintifice, în vederea obtinerii de produse chimice selective în combaterea bolilor şi a daunatorilor din apicultura şi silvicultura, care să asigure protejarea albinelor. (3) Societăţile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. şi "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte unităţi de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru pastrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern şi al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuţi de normele comunitare.  +  Articolul 13Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Educatiei Naţionale şi Asociaţia Crescatorilor de Albine din România vor lua măsuri pentru pregătirea şi perfectionarea personalului din apicultura, precum şi pentru intensificarea activităţii de mediatizare din acest domeniu.  +  Capitolul 4 Stimularea producătorilor agricoli  +  Articolul 14Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, prin Societatea Comerciala "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte societăţi comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum şi achizitionarea de la producători a produselor apicole oferite.  +  Articolul 14^1Producătorii apicoli beneficiaza totodata şi de urmatoarele facilităţi: a) acordarea de credite pentru procurarea de stupi şi familii de albine, unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru retehnologizarea capacităţilor de productie existente, în conformitate cu prevederile Legii creditului agricol pentru productie nr. 150/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 231/2005privind stimularea investitiilor în agricultura, cu modificările ulterioare; b) pentru vehiculele destinate transportului, în campania de stuparit pastoral, al echipamentelor apicole, pavilioanele şi remorcile apicole ale acestor utilizatori, vor achita tariful de utilizare a retelelor de drumuri naţionale ori de cate ori este nevoie, astfel: o zi, 7 zile şi 30 de zile; c) în fondul forestier de stat, amplasarea gratuita a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectar-polenifere.---------Art. 14^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 390 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 6 noiembrie 2006.Art. 15 a fost abrogat de art. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 15 martie 2000 a fost abrogata de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 1 iunie 2002.LEGEA nr. 76 din 4 mai 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 5 mai 2000, modifica prin art. 8 prevederileart. 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000, dar menţine abrogarea art. 15 din prezenta lege.------------Art. 16 şi-a incetat aplicabilitatea prin art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 2 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul 5 Asociaţia Crescatorilor de Albine din România  +  Articolul 18 (1) Asociaţia Crescatorilor de Albine din România este organizaţia profesionala şi autonoma a apicultorilor din România, cu personalitate juridica şi patrimoniu propriu, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementarilor legale în vigoare şi statutului sau. (2) Asociaţia reprezinta apicultorii şi interesele acestora la toate nivelurile.  +  Articolul 19 (1) Patrimoniul Asociaţiei Crescatorilor de Albine din România, alcătuit din bunuri mobile şi imobile, constituie proprietate privată şi este ocrotit de lege. (2) Bunurile imobile ale asociaţiei sunt indivizibile şi nu pot fi impartite între membrii organizaţiei sau între organizaţiile asociate. (3) Constructiile realizate pe terenurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii şi executarii silite, urmand ca regimul juridic al terenului să fie reglementat prin contract civil între proprietarul terenului şi noul proprietar al cladirii.  +  Articolul 20În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral în România va fi reactualizat. Totodata, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor.  +  Articolul 21Institutul International de Tehnologie şi Economie Apicola al Federatiei Internationale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, şi a regulamentului propriu de organizare şi functionare.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 22Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementarilor adoptate în aplicarea acesteia atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii.  +  Articolul 23În cazul sanctiunilor contraventionale se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.  +  Articolul 24La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------