HOTĂRÂRE nr. 83 din 3 februarie 2005 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei(actualizată până la data de 3 aprilie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în vederea bunei funcţionări a justiţiei ca serviciu public şi veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept. (2) Ministerul Justiţiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Relaţiile Ministerului Justiţiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public sunt stabilite prin lege.  +  Capitolul II Funcţiile şi principalele atribuţii ale Ministerului Justiţiei  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele funcţii: a) elaborează strategia prin care se asigură fundamentarea şi elaborarea programului de guvernare în domeniul justiţiei; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură realizarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicări a dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de celelalte acte normative; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; d) de autoritate centrală română în domeniul cooperării şi asistenţei judiciare internaţionale, potrivit tratatelor internaţionale la care România este parte; e) de autoritate de stat, prin care se asigură controlul asupra aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa; f) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 4În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:I. în domeniul elaborării de strategii şi programe şi al prevenirii şi combaterii criminalităţii şi corupţiei:1. stabileşte măsurile ce urmează a fi cuprinse în programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei;2. elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a criminalităţii şi corupţiei; analizează şi evaluează rezultatele, efectele şi impactul produs de strategiile, programele şi planurile de prevenire a criminalităţii şi corupţiei;3. iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii criminalităţii şi corupţiei;4. elaborează strategii şi programe în concordanţă cu documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum şi cu procedurile jurisdicţiilor internaţionale acceptate;5. negociază, implementează şi monitorizează programele internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru sistemul justiţiei, prevenirea criminalităţii şi corupţiei;II. în domeniul elaborării, avizării proiectelor de acte normative şi sintetizării practicii instanţelor judecătoreşti:1. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei; participă la susţinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;2. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale acestora;3. participă, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;4. analizează concordanţa actelor normative cu acquisul comunitar, în special sub aspectul garantării accesului liber la justiţie şi al respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;5. analizează şi avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005;6. examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin convenţii internaţionale la care România este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei în procesul de integrare europeană şi euroatlantică;7. efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative din domeniul justiţiei; organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul său de activitate;8. organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii şi întocmeşte, în acest sens, studii de practică judiciară;9. realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept şi pe instituţii ale dreptului, în vederea informării specialiştilor, dar şi a opiniei publice cu privire la modul de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes;10. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate;III. în domeniul dreptului internaţional şi al cooperării judiciare internaţionale:1. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;2. elaborează studii privind dezvoltarea cadrului juridic bilateral şi multilateral în domeniul justiţiei;3. îndeplineşte formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobării, negocierii şi semnării tratatelor bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei;4. elaborează proiectele actelor normative prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea ratificării/aderării/aprobării tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental;5. participă la reuniunile internaţionale în domeniul său de competenţă;6. urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate de România prin convenţiile adoptate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului Europei, Conferinţei Internaţionale de Drept Internaţional Privat şi altor organizaţii internaţionale, precum şi a înţelegerilor bilaterale interesând domeniul justiţiei, la care România este parte;7. examinează modul în care se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în administrarea justiţiei şi în care sunt duse la îndeplinire obligaţiile asumate de România prin instrumentele juridice internaţionale în această materie şi face, când este cazul, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei;8. realizează studii privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;IV. în domeniul integrării europene şi euroatlantice:1. asigură coordonarea unitară a procesului de stabilire a obiectivelor ce intră în competenţa sa, specifice aderării la Uniunea Europeană, urmăreşte realizarea acestora, întocmind documentele programatice în relaţia cu structurile Uniunii Europene;2. asigură relaţia cu structura juridică a NATO, participând la negocierea documentelor cu caracter normativ ce se elaborează sub egida Alianţei Nord-Atlantice;3. asigură pregătirea exercitării competenţei de reprezentare a statului român în faţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg;V. în domeniul protecţiei victimelor şi reintegrării sociale a infractorilor:1. coordonează, în condiţiile legii, activitatea serviciilor de protecţie a victimelor infracţiunilor şi reintegrare socială a infractorilor şi exercită controlul asupra acestor activităţi;2. exercită atribuţiile care îi revin în ceea ce priveşte selecţia, recrutarea şi pregătirea profesională a personalului serviciilor de protecţie a victimelor infracţiunilor şi reintegrare socială a infractorilor, precum şi cariera acestuia;3. elaborează metodologii necesare punerii în aplicare a legislaţiei în vigoare, formulează standarde şi modele de bune practici în domeniu;VI. în domeniul supravegherii executării pedepselor:1. conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a unor măsuri educative aplicate minorilor şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de lege pentru aceste categorii de persoane;2. verifică modul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-au luat măsuri de siguranţă cu caracter medical;3. întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţiere şi de comutare a pedepselor;4. efectuează lucrările necesare pentru informarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor, în condiţiile stabilite de lege;VII. în domeniul asigurării şi perfecţionării personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate:1. exercită atribuţiile care îi revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistenţilor judiciari, a personalului Institutului Naţional de Criminologie, al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acestuia şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;------------Poziţia 1 de la punctul VII al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.2. organizează, coordonează şi îndrumă, în condiţiile legii, activitatea de selectare, formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate;3. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezervă şi menţinerea în funcţie a personalului militar din sistemul justiţiei;4. propune, în condiţiile legii, acordarea de decoraţii civile şi militare;5. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în legătură cu funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;VIII. în domeniul organizării, coordonării şi controlului, potrivit legii, al unor profesii liberale şi activităţi conexe:1. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătoreşti, executorii bancari şi executorii organizaţiilor cooperatiste de credit;2. autorizează operatorii şi agenţii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;3. autorizează interpreţii şi traducătorii folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, birourile notarilor publici şi de avocaţi;4. coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei criminalistice;5. coordonează, îndrumă şi controlează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară; organizează examenele pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testează specialiştii, în condiţiile legii; asigură perfecţionarea pregătirii profesionale a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor;6. coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;7. gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi îndeplineşte atribuţiile privind verificarea disponibilităţii de denumire, în condiţiile legii;IX. în domeniul informatizării:1. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar şi ia măsuri pentru actualizarea periodică şi implementarea acesteia;2. implementează programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar;3. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică a instanţelor şi unităţilor subordonate;4. evaluează activitatea profesională a conducerii compartimentelor informatice din instituţiile subordonate, precum şi a personalului informatic din instanţe, în condiţiile legii;5. organizează colective de lucru în domeniul informatic la instanţe şi unităţile subordonate, stabileşte scopul şi sarcinile acestora, verifică şi controlează modul de îndeplinire al obiectivelor;6. asigură introducerea metodelor moderne în materie de documentare, în concordanţă cu cerinţele actuale ale tehnicii în domeniul informaţional;7. emite norme tehnice obligatorii pentru instanţele judecătoreşti şi instituţiile subordonate ministerului;X. în domeniul gestionării patrimoniului:1. asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public;2. asigură condiţiile materiale necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului;3. fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a instituţiilor aflate sub autoritatea sa şi a unităţilor subordonate; repartizează alocaţiile bugetare ordonatorilor secundari de credite şi controlează modul de folosire a acestora;4. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului, putând emite norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;--------------Poziţia 4 de la punctul X al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.4^1. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte.--------------Poziţia 4^1 de la punctul X al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.5. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern;6. asigură tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;XI. alte atribuţii:1. asigură secretariatul comisiei pentru analiza cererilor privind acordarea cetăţeniei române şi a celor privind renunţarea la cetăţenia română;2. ia măsuri şi asigură condiţiile necesare acordării asistenţei medicale, potrivit legii, magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei; coordonează şi controlează activitatea de asistenţă medicală la locurile de deţinere;3. asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a magistraţilor, a familiilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei; asigură gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităţi hoteliere şi alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreţinere şi reparaţii;4. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la Regia Autonomă "Multiproduct", aflată în coordonarea sa;5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de primul-ministru.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte autorităţi publice, cu asociaţiile magistraţilor şi alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului Justiţiei  +  Articolul 6 (1) Conducerea Ministerului Justiţiei se exercită de către ministrul justiţiei. (2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, în Legea nr. 304/2004privind organizarea judiciară, republicată, şi în Legea nr. 317/2004privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată.--------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005. (3) Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.(3^1) Ministrul justiţiei controlează activitatea Ministerului Justiţiei, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei şi de unităţile aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei.--------------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Ministrul justiţiei este ordonator principal de credite. Preşedinţii curţilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori terţiari de credite.  +  Articolul 8 (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii. (2) Secretarii de stat coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc prin ordin de către ministrul justiţiei.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplineşte şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul justiţiei. (4) Responsabilităţile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.  +  Articolul 10 (1) Ministrul justiţiei poate delega, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat ori secretarului general sau secretarului general adjunct. (2) Pentru lucrările din activitatea curentă ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuţii din competenţa ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări.  +  Articolul 11 (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul justiţiei. (4) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului justiţiei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului. (5) În lipsa ministrului justiţiei, atribuţiile preşedintelui Colegiului ministerului se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul justiţiei.  +  Articolul 11^1 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, pe lângă ministrul justiţiei funcţionează Corpul de inspecţie al ministrului, organizat la nivel de serviciu. (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de inspecţie al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 11^2 (1) În subordinea ministrului justiţiei funcţionează 3 consilieri ai ministrului, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, trimişi în misiune permanentă în străinătate ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, cu funcţia de consilier diplomatic clasa I. (2) Dispoziţiile Legii nr. 269/2003privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 495/2004privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi consilierilor diplomatici trimişi ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei în misiune în străinătate.--------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.  +  Capitolul IV Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei  +  Articolul 12 (1) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Justiţiei dispune de un aparat propriu organizat pe compartimente de activitate. (2) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (3) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 12^1 (1) În structura Ministerului Justiţiei funcţionează Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Ministrul justiţiei numeşte personalul direcţiei, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului acesteia. (4) Salarizarea personalului direcţiei se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.--------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 13 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 412, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.--------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006. (2) Personalul aferent fiecărui compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 14 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Ministerului Justiţiei se stabilesc prin fişele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 15Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.  +  Articolul 15^1 (1) Pentru asigurarea posturilor necesare de judecător sau procuror la încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere la instanţe sau parchete, la încetarea activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ori în Direcţia Naţională Anticorupţie, la încetarea detaşării de la o instanţă sau parchet pe o perioadă mai mare de un an, precum şi la încetarea funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se constituie, prin bugetul de stat, un fond de rezervă de 70 de posturi de judecător şi 90 de posturi de procuror, constituit în limita posturilor aprobate şi finanţate de la bugetul de stat. (2) Posturile prevăzute la alin. (1) vor fi repartizate instanţelor şi parchetelor prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în situaţia în care la instanţele sau parchetele unde judecătorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi vacante. (3) În cazul vacantării ulterioare a unor posturi la instanţa sau parchetul respectiv, posturile de judecător sau procuror repartizate în condiţiile alin. (2) se reinclud în fondul de rezervă, iar judecătorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat încadrat pe postul care se vacantează. (4) Sumele de bani corespunzătoare finanţării posturilor neocupate prevăzute la alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat la sfârşitul fiecărui an calendaristic.--------------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006.  +  Capitolul V Unităţile subordonate şi cele aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei  +  Articolul 16Unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 17 (1) Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998. (2) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi a laboratoarelor interjudeţene se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Condiţiile şi modul în care se efectuează expertiza criminalistică, precum şi competenţa teritorială a laboratoarelor interjudeţene se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 18 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004, funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 19 (1) Spitalul «Prof. dr. Constantin Angelescu» funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.--------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 2 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.  +  Articolul 21 (1) În scopul asigurării pe baze ştiinţifice a prevenirii şi controlului criminalităţii funcţionează, în subordinea Ministerului Justiţiei, Institutul Naţional de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Directorul şi directorul adjunct ai Institutului Naţional de Criminologie sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Funcţiile de director şi director adjunct al Institutului Naţional de Criminologie pot fi ocupate de magistraţi sau de personal asimilat magistraţilor, detaşat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Pe perioada detaşării persoanele prevăzute la alin. (3) îşi păstrează calitatea de judecători şi procurori sau de asimilat al acestuia.---------------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005, prin înlocuirea noţiunii de "magistrat" cu sintagma "judecători şi procurori". (5) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (6) Personalul de specialitate al Institutului Naţional de Criminologie este format din consilieri juridici şi specialişti în domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum şi din specialişti din alte domenii.  +  Articolul 22 (1) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor funcţionează pe lângă fiecare tribunal şi sunt coordonate de către direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. (2) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor sunt finanţate din bugetul Ministerului Justiţiei, prin ordonatorii terţiari de credite.  +  Articolul 23 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 24 (1) În subordinea Ministerului Justiţiei funcţionează Centrul de Pregătire Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 pct. XI poz. 3. Finanţarea centrului se face din venituri proprii, constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate. (2) Conducătorul centrului se numeşte prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Numărul de posturi, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale centrului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Sursele de venituri proprii din activităţile pe care centrul le desfăşoară, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi Complexului «Flamingo» din Eforie-Sud, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei.--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 25Ministerul Justiţiei coordonează activitatea Regiei Autonome "Multiproduct".  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 26Ministerul Justiţiei are în dotare un parc auto propriu, precum şi un parc auto pentru activităţile specifice, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26^1Datele de la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.--------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 februarie 2005.Nr. 83.  +  Anexa 1                              MINISTERUL JUSTIŢIEI  Nr. maxim de posturi: 412 (exclusiv demnitarii  şi posturile aferente cabinetului ministrului)   ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐   │ CORPUL DE INSPECŢIE AL │ ┌─┤ COLEGIUL MINISTERULUI │   │ MINISTRULUI ├─┐ │ └───────────────────────┘   │ │ │ │ ┌───────────────────────┐   └─────────────────────────┘ │ ├─┤ CABINET DEMNITAR │   ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘   │ DIRECTIA PENTRU RELATIA │ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────────────────┐   │ CU MINISTERUL PUBLIC ŞI │ ├───┤ MINISTRU ├────┼──┤ CONSILIERII │   │ DE PREVENIRE A ├─┤ └───┬──────┘ │ └─────────────────────┘   │ CRIMINALITATII ŞI A │ │ │ │ ┌───────────────────────┐   │ CORUPTIEI │ │ │ ├─┤CONSILIERI DIPLOMATICI │   └─────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘   ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐   │ DIRECTIA CONTENCIOS ├─┤ │ │ │ DEPARTAMENT DE PRESA │   └─────────────────────────┘ │ │ └─┤ ŞI COOPERARE CU O.N.G.│   ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘   │DIRECTIA AUDIT PUBLIC ├─┘ │   │ INTERN │ │   └─────────────────────────┘ │                                       │┌─────┬────────────────────────────────┼─────────┬────────────────────┬────────┐│ │ │ │ │ ││ │ ┌────┘ │ │ ││ ┌───┴───────────────────┐ │ ┌───────┴─────────┐┌─────────┴───────┐││ │ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT │││ └─────┬─────────────────┘ │ └─────┬───────────┘└─────┬───────────┘││ │ │ │ │ ││ ┌───┴────────┐ │ ┌────┴───────┐ ┌────┴───────┐ ││ │ CABINETUL │ │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ ││ │DEMNITARULUI│ ┌───────────┴────┐ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ ││ └────────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └────────────┘ └────────────┘ ││ └─────┬─────┬────┘ ││ ┌─────┴─────┴────┐ ││ │SECRETAR GENERAL│ ││ │ ADJUNCT │ ││ └───┬───────┬────┘ ││ │ │ │└───┬──┬──┬──┬───────┬───┬┴──┬───┬┴──┬──────┬────┬────┬────┬───────┬───┬───┬───┘    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐   │A││B││C││D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│ │P│   └─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘    LEGENDA    --------    A = DIRECTIA DREPT INTERNATIONAL ŞI TRATATE    B = DIRECTIA PROGRAME EUROPENE    C = DIRECTIA AFACERI EUROPENE    D = DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI    E = DIRECTIA PENTRU RELATII CU PUBLICUL ŞI EVIDENTA O.N.G.    F = DIRECTIA BUGET - INVESTITII    G = DIRECTIA ECONOMIC - ADMINISTRATIV    H = BIROUL STATISTICA JUDICIARA    I = SERVICIUL DE ASISTENŢA MEDICALĂ    J = DIRECTIA PUBLICITATE MOBILIARA, NOTARI PUBLICI, EXECUTORI, TRADUCATORI        ŞI INTERPREŢI    K = DIRECTIA DE PROBATIUNE    L = DIRECTIA PENTRU RESURSE UMANE ŞI RELATII CU CONSILIUL SUPERIOR AL        MAGISTRATURII    M = DIRECTIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN IMPRUMUTURI        EXTERNE*)    N = DIRECTIA ELABORARE ACTE NORMATIVE, STUDII ŞI DOCUMENTARE    O = DIRECTIA AVIZARE ACTE NORMATIVE    P = SERVICIUL CETATENIE__________  *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2INSTITUŢIILE PUBLICEdin sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat    A. Curţile de apel, circumscripţiile acestora şi localităţile de reşedinţă*)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tribunalele cuprinsecrt. Curtea de apel în circumscripţia Localitatea de reşedinţă                                 curţii de apel─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Curtea de Apel Alba Iulia Alba Municipiul Alba Iulia                                    Sibiu                                    Hunedoara─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Curtea de Apel Piteşti Argeş Municipiul Piteşti                                    Vâlcea─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Curtea de Apel Bacău Bacău Municipiul Bacău                                    Neamţ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Curtea de Apel Oradea Bihor Municipiul Oradea                                    Satu Mare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Curtea de Apel Suceava Suceava Municipiul Suceava                                    Botoşani─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Curtea de Apel Braşov Braşov Municipiul Braşov                                    Covasna─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Curtea de Apel Bucureşti Bucureşti Municipiul Bucureşti                                    Călăraşi                                    Giurgiu                                    Ialomiţa                                    Ilfov                                    Teleorman─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Curtea de Apel Cluj Cluj Municipiul Cluj-Napoca                                    Bistriţa-Năsăud                                    Maramureş                                    Sălaj─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Curtea de Apel Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa                                    Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Curtea de Apel Craiova Dolj Municipiul Craiova                                    Gorj                                    Mehedinţi                                    Olt───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Curtea de Apel Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi                                    Brăila                                    Vrancea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Curtea de Apel Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi                                    Vaslui───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Curtea de Apel Târgu Mureş Mureş Municipiul Târgu Mureş                                    Harghita───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Curtea de Apel Ploieşti Prahova Municipiul Ploieşti                                    Buzău                                    Dâmboviţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Curtea de Apel Timişoara Timiş Municipiul Timişoara                                    Arad                                    Caraş-Severin───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Tribunalele şi localităţile de reşedinţă ale acestora**)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Judeţul Tribunalul Localitatea de reşedinţă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Alba Alba Iulia Municipiul Alba Iulia  Arad Arad Municipiul Arad  Argeş Argeş Municipiul Piteşti  Bacău Bacău Municipiul Bacău  Bihor Bihor Municipiul Oradea  Bistriţa-Năsăud Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa  Botoşani Botoşani Municipiul Botoşani  Braşov Braşov Municipiul Braşov  Brăila Brăila Municipiul Brăila  Buzău Buzău Municipiul Buzău  Caraş-Severin Caraş-Severin Municipiul Reşiţa  Călăraşi Călăraşi Municipiul Călăraşi  Cluj Cluj Municipiul Cluj-Napoca  Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa  Covasna Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe  Dâmboviţa Dâmboviţa Municipiul Târgovişte  Dolj Dolj Municipiul Craiova  Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi  Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu  Gorj Gorj Municipiul Târgu Jiu  Harghita Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc  Hunedoara Hunedoara Municipiul Deva  Ialomiţa Ialomiţa Municipiul Slobozia  Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi  Ilfov Ilfov Oraşul Buftea  Maramureş Maramureş Municipiul Baia Mare  Mehedinţi Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin  Mureş Mureş Municipiul Târgu Mureş  Neamţ Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ  Olt Olt Municipiul Slatina  Prahova Prahova Municipiul Ploieşti  Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare  Sălaj Sălaj Municipiul Zalău  Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu  Suceava Suceava Municipiul Suceava  Teleorman Teleorman Municipiul Alexandria  Timiş Timiş Municipiul Timişoara  Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea  Vaslui Vaslui Municipiul Vaslui  Vâlcea Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea  Vrancea Vrancea Municipiul Focşani  Bucureşti Bucureşti Municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. Tribunalele specializate şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Tribunalul Localitatea     specializat de reşedinţă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Tribunalul Comercial Mureş Municipiul Târgu Mureş 2. Tribunalul Comercial Argeş Municipiul Piteşti 3. Tribunalul Comercial Cluj Municipiul Cluj-Napoca 4. Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov Municipiul Braşov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. Judecătoriile şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Judeţul Judecătoria Localitatea                                               de reşedinţă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alba Alba Iulia Municipiul Alba Iulia                     Câmpeni Oraşul Câmpeni                     Aiud Municipiul Aiud                     Blaj Municipiul Blaj                     Sebeş Municipiul SebeşArad Arad Municipiul Arad                     Ineu Oraşul Ineu                     Lipova Oraşul Lipova                     Gurahonţ Comuna Gurahonţ                     Chişineu-Criş Oraşul Chişineu-CrişArgeş Piteşti Municipiul Piteşti                     Câmpulung Municipiul Câmpulung                     Curtea de Argeş Municipiul Curtea de Argeş                     Costeşti Oraşul Costeşti                     Topoloveni Oraşul TopoloveniBacău Bacău Municipiul Bacău                     Oneşti Municipiul Oneşti                     Moineşti Municipiul Moineşti                     Podu Turcului Comuna Podu Turcului                     Buhuşi Oraşul BuhuşiBihor Oradea Municipiul Oradea                     Beiuş Municipiul Beiuş                     Marghita Municipiul Marghita                     Aleşd Oraşul Aleşd                     Salonta Municipiul SalontaBistriţa-Năsăud Bistriţa Municipiul Bistriţa                     Năsăud Oraşul Năsăud                     Beclean Oraşul BecleanBotoşani Botoşani Municipiul Botoşani                     Dorohoi Municipiul Dorohoi                     Săveni Oraşul Săveni                     Darabani Oraşul DarabaniBraşov Braşov Municipiul Braşov                     Făgăraş Municipiul Făgăraş                     Rupea Oraşul Rupea                     Zărneşti Oraşul ZărneştiBrăila Brăila Municipiul Brăila                     Făurei Oraşul Făurei                     Însurăţei Oraşul ÎnsurăţeiBuzău Buzău Municipiul Buzău                     Râmnicu Sărat Municipiul Râmnicu Sărat                     Pătârlagele Oraşul Pătârlagele                     Pogoanele Oraşul PogoaneleCaraş-Severin Reşiţa Municipiul Reşiţa                     Caransebeş Municipiul Caransebeş                     Oraviţa Oraşul Oraviţa                     Moldova Nouă Oraşul Moldova Nouă                     Bozovici Comuna Bozovici                     Bocşa Oraşul BocşaCălăraşi Călăraşi Municipiul Călăraşi                     Olteniţa Municipiul Olteniţa                     Lehliu-Gară Oraşul Lehliu-GarăCluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca                     Turda Municipiul Turda                     Dej Municipiul Dej                     Huedin Oraşul Huedin                     Gherla Municipiul GherlaConstanţa Constanţa Municipiul Constanţa                     Medgidia Municipiul Medgidia                     Hârşova Oraşul Hârşova                     Mangalia Municipiul Mangalia                     Cernavodă Oraşul Cernavodă                     Băneasa Oraşul BăneasaCovasna Sfântu Gheorghe Municipiul Sfântu Gheorghe                     Târgu Secuiesc Municipiul Târgu Secuiesc                     Întorsura Buzăului Oraşul Întorsura BuzăuluiDâmboviţa Târgovişte Municipiul Târgovişte                     Găeşti Oraşul Găeşti                     Pucioasa Oraşul Pucioasa                     Răcari Oraşul Răcari                     Moreni Municipiul MoreniDolj Craiova Municipiul Craiova                     Băileşti Municipiul Băileşti                     Filiaşi Oraşul Filiaşi                     Segarcea Oraşul Segarcea                     Calafat Municipiul Calafat                     Bechet Oraşul BechetGalaţi Galaţi Municipiul Galaţi                     Tecuci Municipiul Tecuci                     Târgu Bujor Oraşul Târgu Bujor                     Lieşti Comuna LieştiGiurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu                     Bolintin-Vale Oraşul Bolintin-Vale                     Comana Comuna ComanaGorj Târgu Jiu Municipiul Târgu Jiu                     Târgu Cărbuneşti Oraşul Târgu Cărbuneşti                     Novaci Oraşul Novaci                     Motru Municipiul MotruHarghita Miercurea-Ciuc Municipiul Miercurea-Ciuc                     Odorheiu Secuiesc Municipiul Odorheiu Secuiesc                     Topliţa Municipiul Topliţa                     Gheorgheni Municipiul GheorgheniHunedoara Deva Municipiul Deva                     Hunedoara Municipiul Hunedoara                     Petroşani Municipiul Petroşani                     Orăştie Municipiul Orăştie                     Brad Municipiul Brad                     Haţeg Oraşul HaţegIalomiţa Slobozia Municipiul Slobozia                     Urziceni Municipiul Urziceni                     Feteşti Municipiul FeteştiIaşi Iaşi Municipiul Iaşi                     Paşcani Municipiul Paşcani                     Hârlău Oraşul Hârlău                     Răducăneni Comuna RăducăneniIlfov Buftea Oraşul Buftea                     Cornetu Comuna CornetuMaramureş Baia Mare Municipiul Baia Mare                     Sighetu Marmaţiei Municipiul Sighetu Marmaţiei                     Vişeu de Sus Oraşul Vişeu de Sus                     Târgu Lăpuş Oraşul Târgu Lăpuş                     Dragomireşti Oraşul Dragomireşti                     Şomcuta Mare Oraşul Şomcuta MareMehedinţi Drobeta-Turnu Severin Municipiul Drobeta-Turnu Severin                     Strehaia Oraşul Strehaia                     Orşova Municipiul Orşova                     Vânju Mare Oraşul Vânju Mare                     Baia de Aramă Oraşul Baia de AramăMureş Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş                     Sighişoara Municipiul Sighişoara                     Reghin Municipiul Reghin                     Târnăveni Municipiul Târnăveni                     Luduş Oraşul Luduş                     Sângeorgiu de Pădure Oraşul Sângeorgiu de PădureNeamţ Piatra-Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ                     Roman Municipiul Roman                     Târgu-Neamţ Oraşul Târgu-Neamţ                     Bicaz Oraşul BicazOlt Slatina Municipiul Slatina                     Caracal Municipiul Caracal                     Corabia Oraşul Corabia                     Balş Oraşul Balş                     Scorniceşti Oraşul ScorniceştiPrahova Ploieşti Municipiul Ploieşti                     Câmpina Municipiul Câmpina                     Vălenii de Munte Oraşul Vălenii de Munte                     Mizil Oraşul Mizil                     Sinaia Oraşul Sinaia                     Urlaţi Oraşul UrlaţiSatu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare                     Carei Municipiul Carei                     Negreşti-Oaş Oraşul Negreşti-OaşSălaj Zalău Municipiul Zalău                     Şimleu Silvaniei Oraşul Şimleu Silvaniei                     Jibou Oraşul JibouSibiu Sibiu Municipiul Sibiu                     Mediaş Municipiul Mediaş                     Agnita Oraşul Agnita                     Avrig Oraşul Avrig                     Sălişte Oraşul SălişteSuceava Suceava Municipiul Suceava                     Câmpulung Moldovenesc Municipiul Câmpulung Moldovenesc                     Rădăuţi Municipiul Rădăuţi                     Fălticeni Municipiul Fălticeni                     Vatra Dornei Municipiul Vatra Dornei                     Gura Humorului Oraşul Gura HumoruluiTeleorman Alexandria Municipiul Alexandria                     Roşiori de Vede Municipiul Roşiori de Vede                     Turnu Măgurele Municipiul Turnu Măgurele                     Videle Oraşul Videle                     Zimnicea Oraşul ZimniceaTimiş Timişoara Municipiul Timişoara                     Lugoj Municipiul Lugoj                     Deta Oraşul Deta                     Sânnicolau Mare Oraşul Sânnicolau Mare                     Făget Oraşul Făget                     Jimbolia Oraşul JimboliaTulcea Tulcea Municipiul Tulcea                     Babadag Oraşul Babadag                     Măcin Oraşul MăcinVaslui Vaslui Municipiul Vaslui                     Bârlad Municipiul Bârlad                     Huşi Municipiul Huşi                     Murgeni Oraşul MurgeniVâlcea Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea                     Drăgăşani Municipiul Drăgăşani                     Horezu Oraşul Horezu                     Brezoi Oraşul Brezoi                     Bălceşti Oraşul BălceştiVrancea Focşani Municipiul Focşani                     Panciu Oraşul Panciu                     Adjud Municipiul AdjudBucureşti Judecătoria Sectorului 1 Municipiul Bucureşti                     Judecătoria Sectorului 2 Municipiul Bucureşti                     Judecătoria Sectorului 3 Municipiul Bucureşti                     Judecătoria Sectorului 4 Municipiul Bucureşti                     Judecătoria Sectorului 5 Municipiul Bucureşti                     Judecătoria Sectorului 6 Municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Ordonator secundar de credite.**) Ordonator terţiar de credite.***) Nu sunt ordonatori de credite.NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.701 de posturi.--------------Nota din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006.--------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3UNITĂŢILEsubordonate Ministerului Justiţiei------------    Numărul maxim de posturi de la lit. B a Cap. I din anexa 3 a fost modificat de pct. 3 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.    a) 25 de penitenciare de maximă siguranţă    b) 7 penitenciare cu regim închis    c) 1 penitenciar cu regim semideschis    d) 2 penitenciare pentru minori şi tineri    e) 3 centre de reeducare pentru minori    f) Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor dinAdministraţia Penitenciară    g) Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor dinAdministraţia Penitenciară    h) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii    i) Subunitatea de Acces, Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi    j) 6 penitenciare-spital*)    II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prinsistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri propriişi din bugetul de stat, în condiţiile legii    - Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219    - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80    III. Instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat:    - Institutul Naţional de Criminologie 32-------------    Cap. III din anexa 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.    IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii    A. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului    a) 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale    B. Centrul de Pregătire Sovata    C. Complexul "Flamingo" din Eforie Sud                      UNITATE               în coordonarea Ministerului Justiţiei- Regia Autonomă "Multiproduct"--------*) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.-------------A doua notă de subsol din anexa 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.--------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.-------------