HOTĂRÂRE nr. 1 din 19 februarie 2007privind regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale
EMITENT
  • BIROUL ELECTORAL CENTRAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007,în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, şi al art. 32 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare,Biroul Electoral Central hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, birouri electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare, organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007, precum şi ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, 10 reprezentanţi ai partidelor politice şi ai alianţelor acestora, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participă la alegeri, precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. (3) Birourile electorale se constituie la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia, potrivit legii. (4) Biroul electoral judeţean/Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti se constituie din 3 judecători şi din cel mult 10 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri. (5) La nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizează birouri electorale care sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri. (6) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice şi ai alianţelor acestora, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri. Preşedintele şi locţiitorul acestuia nu pot fi membri ai vreunui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. (7) Din birourile electorale pot face parte numai cetăţenii cu drept de vot. (8) Candidaţii în alegeri, soţiile, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.  +  Articolul 2 (1) Birourile electorale funcţionează legal în prezenţa majorităţii membrilor. (2) Până la completarea birourilor electorale judeţene, al municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu reprezentanţii partidelor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care participă la alegeri, acestea funcţionează legal în prezenţa celor 3 judecători, respectiv celor 2 judecători în cazul sectoarelor.  +  Articolul 3 (1) Şedinţele biroului sunt conduse de preşedinte sau de locţiitorul acestuia. (2) În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.  +  Articolul 4 (1) Convocarea membrilor biroului electoral în şedinţă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, din dispoziţia preşedintelui, prin intermediul aparatului tehnic. (2) În cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare, convocarea se face din dispoziţia preşedintelui sau locţiitorului acestuia. (3) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se face dovada convocării.  +  Articolul 5Preşedintele biroului stabileşte care dintre problemele cu care a fost sesizat acesta este de natură a fi supusă dezbaterii biroului şi rezolvată prin hotărâre, cu excepţia solicitărilor membrilor biroului.  +  Articolul 6 (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Membrii biroului pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta. (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.  +  Articolul 7 (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi. (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.  +  Articolul 8 (1) Membrii biroului pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte. (2) În luările de cuvânt în cadrul biroului electoral, membrii acestuia se limitează strict la problema pusă în discuţie.  +  Articolul 9Preşedintele poate retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.  +  Articolul 10Prezenţa la şedinţe a membrilor biroului este obligatorie. În cazuri justificate, preşedintele biroului electoral poate aproba ca unii membri ai acestuia să lipsească de la şedinţă.  +  Articolul 11Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, respectiv ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în biroul electoral nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.  +  Articolul 12 (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt stabilite prin lege, birourile electorale adoptă, prin vot deschis, hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor. (3) Hotărârile biroului electoral se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri. (4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1). (5) Hotărârile biroului electoral se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediul biroului electoral, pe site-ul acestuia, prin comunicare sau prin alte mijloace.  +  Articolul 13Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii electorale, de la data aducerii lor la cunoştinţa publică.  +  Articolul 14 (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi la cererea partidului care i-a propus. (2) Înlocuirea se poate face numai până în preziua votării. (3) În caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, înlocuirea se poate face chiar şi în ziua alegerilor.  +  Articolul 15La propunerea biroului electoral, preşedintele poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.  +  Articolul 16 (1) Programul de lucru cu publicul al birourilor electorale este în fiecare zi din perioada electorală între orele 10,00 şi 18,00, cu excepţia zilelor în care se împlineşte un termen la respectivul birou, când este între orele 10,00 şi 24,00. (2) În ziua votării, birourile asigură permanenţa.Preşedintele Biroului Electoral Central,judecător Valeria DumitracheBucureşti, 19 februarie 2007.Nr. 1.---------