LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 (*actualizata*)pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului(actualizata până la data de 31 octombrie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004; RECTIFICAREA nr. 373 din 24 septembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005 respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic general pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputatilor şi Senatului. (2) Camera Deputatilor şi Senatul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2Alegatorul are dreptul la un vot pentru alegerea Camerei Deputatilor şi la un vot pentru alegerea Senatului.  +  Articolul 3 (1) Deputatii şi senatorii se aleg în circumscriptii electorale pe bază de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale, precum şi pe bază de candidaturi independente. (2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputatilor este de un deputat la 70.000 de locuitori. (3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori. (4) Numărul deputatilor şi al senatorilor ce sunt aleşi se determina prin raportarea numarului de locuitori al fiecarei circumscriptii electorale la normele de reprezentare prevăzute la alin. (2) şi (3), la care se adauga un loc de deputat sau de senator pentru ceea ce depăşeşte jumatatea normei de reprezentare, fără ca numărul deputatilor să fie mai mic de 4, iar cel al senatorilor mai mic de 2. (5) Numărul locuitorilor care se ia în calcul, potrivit alin. (4), este cel de la data de 1 iulie a anului precedent desfăşurării alegerilor, publicat în Anuarul statistic al României. În situaţia în care, cu cel puţin 5 luni înainte de data alegerilor, are loc un recensamant general al populatiei, numărul locuitorilor care se ia în calcul este cel rezultat în urma recensamantului, publicat de Institutul Naţional de Statistica. (6) Delimitarea teritoriala şi numerotarea circumscriptiilor electorale, precum şi numărul de mandate de deputat şi de senator pentru fiecare circumscriptie electorala sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei legi, prin minoritate naţionala se înţelege acea etnie care este reprezentata în Consiliul Minoritatilor Naţionale. (2) Organizaţiile cetatenilor aparţinând unei minoritati naţionale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, împreună, potrivit art. 62 alin. (2) din Constitutia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obţinut, pe întreaga tara, un numar de voturi egal cu cel puţin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe tara pentru alegerea unui deputat.---------------Alin. (2) al art. 4 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 89 din 14 iulie 2005 prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005. (3) Pot depune candidaturi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale reprezentate în Parlament. (4) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care prezinta Biroului Electoral Central, în termen de 3 zile de la constituirea acestuia, o lista de membri cuprinzand un numar de cel puţin 15% din numărul total al cetatenilor care, la ultimul recensamant, s-au declarat ca aparţinând minoritatii respective. (5) Dacă numărul membrilor necesari pentru indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 dintre judeţele tarii şi în municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete şi pentru municipiul Bucureşti. (6) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi pe judete şi trebuie să cuprindă: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele membrilor, data nasterii, domiciliul, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnaturile acestora, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligata ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria raspundere, prin care să ateste veridicitatea semnaturii membrilor, precum şi faptul ca lista a fost întocmită în vederea participării la alegerile parlamentare din anul respectiv. (7) În sensul prezentei legi, organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, prevăzute la alin. (3) şi (4), le este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice. (8) Beneficiaza de prevederile alin. (2) şi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care au participat la alegeri pe o lista comuna a doua sau mai multe organizaţii; în acest caz, dacă nici un candidat de pe lista comuna nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizaţiile care au propus lista un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (2). (9) Prevederile alin. (2) nu se aplică organizaţiei cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care a participat la alegeri pe lista comuna cu un partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori atât pe liste comune, cat şi pe liste exclusiv proprii. (10) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (2) se acordă peste numărul total de deputati rezultat din norma de reprezentare. (11) Organizaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) pot participa la alegeri şi pot depune liste de candidati numai sub denumirea şi cu semnul electoral ale respectivei organizaţii. (12) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (8), organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale pot depune aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor în mai multe circumscriptii electorale.  +  Articolul 5 (1) Candidaturile pentru Camera Deputatilor şi Senat se propun pe liste separate de candidati numai de partide politice şi aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum şi de aliante electorale constituite în condiţiile prezentei legi. (2) Listele de candidati pentru alegerea deputatilor şi senatorilor trebuie intocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe. (3) Numărul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numărul mandatelor rezultate din norma de reprezentare cu doi până la un sfert din aceste mandate; fractiunile se intregesc la cifra 1, indiferent de marimea acestora. (4) În aceeasi circumscriptie electorala, un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala poate propune, pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului, numai o singura lista de candidati. Partidele politice din alianţele politice sau alianţele electorale pot participa la alegeri numai pe listele aliantei. Un partid nu poate face parte decat dintr-o singura alianta politica sau alianta electorala. (5) Listele de candidati trebuie să cuprindă, în cazul aliantelor politice şi aliantelor electorale, şi apartenenta politica a candidaţilor. (6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual dacă este sustinut de cel puţin 5% din numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale permanente ale localitatilor situate în circumscripţia electorala în care candideaza. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale. Nu se admit nici liste de candidati independenti. (7) Preşedintele României, în functie la data alegerii Camerei Deputatilor şi Senatului, dacă se afla în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei aliante politice sau aliante electorale pentru obtinerea unui mandat de deputat sau senator. În cazul în care este ales deputat sau senator, Preşedintele României este obligat ca, după validare, sa opteze între calitatea de deputat sau senator şi aceea de presedinte. (8) O persoana poate candida fie pentru un mandat de deputat, fie pentru un mandat de senator şi numai intr-o singura circumscriptie electorala. (9) Candidaturile pe mai multe liste de candidati sau atât pe liste, cat şi ca independent sunt nule de drept. Nulitatea se constata prin hotărâre a biroului electoral al circumscriptiei electorale sau, după caz, a Biroului Electoral Central. (10) Organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale pot opta să depună aceeasi lista de candidati pentru Camera Deputatilor în mai multe circumscriptii electorale.  +  Articolul 6 (1) Partidele politice şi alianţele politice se pot asocia între ele numai la nivel naţional, pe bază de protocol, constituind o alianta electorala, în scopul participării la alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului. Un partid politic sau o alianta politica nu poate face parte decat dintr-o singura alianta electorala. Alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai dacă nu şi-a schimbat componenta initiala. De asemenea, denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta. (2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore*) de la înfiinţarea acestuia.---------------*) NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 6 alin. (2) devine "24 de ore"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 6 alin. (2) rămâne 48 de ore. (3) Biroul Electoral Central se pronunţă în sedinta publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia. (4) Hotărârea Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de orice persoană fizica sau juridica interesata la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, în termen de 24 de ore de la pronuntare. (5) Hotărârea Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de semnatarii protocolului la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, în termen de 24 de ore de la pronuntare. (6) Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie se pronunţă asupra contestatiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) în termen de 24 de ore, prin hotărâre definitivă şi irevocabila. (7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la alianţele politice se aplică în mod corespunzător şi aliantelor electorale.  +  Articolul 7 (1) Data alegerilor se stabileste şi se aduce la cunoştinţa publică de către Guvern cu cel puţin 45 de zile*) înainte de ziua votării şi până la implinirea a 5 zile de la data la care începe să curgă termenul prevăzut la art. 63 alin. (2) din Constitutia României, republicată.----------------*) NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:2. Termenul de "45 de zile" prevăzut la art. 7 alin. (1) devine "30 de zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) rămâne 45 de zile. (2) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. (3) Numărul de ordine al scrutinului din cartea de alegator se stabileste şi se aduce la cunoştinţa publică de Guvern o dată cu data alegerilor şi este acelasi pe intreg cuprinsul tarii. (4) Aducerea la cunoştinţa publică a datei alegerilor se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi prin presa scrisa şi audiovizuala.  +  Capitolul II Listele electorale şi cartile de alegator  +  Secţiunea 1 Listele electorale  +  Articolul 8Listele electorale cuprind cetatenii cu drept de vot. Ele sunt permanente sau speciale.  +  Articolul 9 (1) Listele electorale permanente se intocmesc pe localităţi şi cuprind toţi cetatenii cu drept de vot care domiciliaza în localitatea pentru care au fost intocmite. (2) Listele electorale permanente se intocmesc şi se actualizeaza de primarul unităţii administrativ-teritoriale, împreună cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Listele electorale permanente se intocmesc pentru comune, pe sate şi, după caz, pe străzi, dacă acestea au denumiri, iar pentru oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi, în ordine alfabetica. (4) Listele electorale permanente trebuie să cuprindă, în ordinea numarului imobilelor în care locuiesc alegatorii, numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, numărul şi seria actului de identitate, precum şi numărul circumscriptiei electorale. (5) Listele electorale permanente se intocmesc în doua exemplare originale şi se semneaza de primar şi de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei. Un exemplar se preda spre pastrare secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar celalalt se preda judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla localitatea pentru care a fost întocmit. Listele electorale permanente se păstrează în registre speciale cu file detasabile.  +  Articolul 10 (1) Primarul, împreună cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei, actualizeaza listele electorale permanente, intocmite conform art. 9, anual, până la data de 1 martie şi comunică judecatoriei, în cel mult 15 zile, actualizarile operate în liste. În anul în care au loc alegeri, actualizarea listelor se face în cel mult 15 zile*) de la data stabilirii zilei votării.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:3. Termenul de "15 zile" prevăzut la art. 10 alin. (1) teza a doua devine "8 zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) teza a doua rămâne 15 zile. (2) Persoanele decedate se radiază din lista electorala permanenta de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în care au avut ultimul domiciliu. Radierea se va face pe baza comunicarii efectuate de serviciul de evidenta informatizata a persoanei la care s-a înregistrat decesul, în termen de 24 de ore de la inregistrarea acestuia. (3) Persoanele care şi-au pierdut cetatenia română se radiază din lista electorala permanenta, pe baza comunicarii facute primarului de către Ministerul Justiţiei. (4) Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorala permanenta, în temeiul comunicarii facute primarului de către instanţa de judecată, în termen de 5 zile de la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești.  +  Articolul 11 (1) Fiecare alegator este inscris intr-o singura lista electorala permanenta. (2) Înscrierea în listele electorale permanente este obligatorie. O dată cu schimbarea domiciliului, autoritatea competentă să efectueze schimbarea este obligata ca, din oficiu, sa comunice primarului datele necesare inscrierii cetateanului în lista electorala de la noul domiciliu şi pentru radierea corespunzătoare din lista electorala a localităţii vechiului domiciliu.  +  Articolul 12Listele electorale speciale se intocmesc în cazurile prevăzute de prezenta lege şi cuprind numele şi prenumele, domiciliul, denumirea, seria şi numărul actului de identitate ale alegătorului. Listele se semneaza de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost intocmite. Listele trebuie scrise lizibil şi vor avea completate toate datele prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 13 (1) Alegatorii au dreptul sa verifice înscrierea în listele electorale permanente. În acest scop, primarii sunt obligati sa puna la dispoziţia alegatorilor, spre consultare, listele electorale permanente şi sa organizeze acţiuni de informare şi indrumare a alegatorilor pentru efectuarea verificărilor necesare. Intampinarile împotriva omisiunilor, inscrierilor gresite şi oricăror alte erori din liste se fac în scris şi se depun la primar, care este obligat să se pronunte, în scris, în cel mult 3 zile de la inregistrarea intampinarii. (2) Împotriva solutiei date de primar se poate face contestaţie, în termen de 5 zile de la comunicare. Contestaţia se solutioneaza în termen de cel mult 10 zile*) de la înregistrare de către judecatoria în a carei raza teritoriala domiciliaza alegatorul.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:4. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 13 alin. (2) teza a doua devine "5 zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 13 alin. (2) teza a doua rămâne 10 zile. (3) În cazul alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale, intampinarile se solutioneaza, de îndată, de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, iar contestaţiile de către judecatoria în a carei raza teritoriala se afla biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Judecarea se face de îndată. Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabila şi se comunică biroului electoral al secţiei de votare imediat după pronuntare. (4) Intampinarile formulate cu privire la listele speciale din strainatate se solutioneaza de către biroul electoral al secţiei de votare, iar contestaţiile de către seful misiunii diplomatice din tara respectiva sau de loctiitorul acestuia. Hotărârea este definitivă.  +  Articolul 14 (1) Primarii, împreună cu serviciile de evidenta informatizata a persoanei, executa copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegatorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de către primar, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecarei sectii de votare, cu 3 zile*) înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţie alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.--------------*) NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:5. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 14 alin. (1) teza a doua devine "doua zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 14 alin. (1) teza a doua rămâne 3 zile. (2) Orice neconcordanta dintre lista electorala permanenta şi copia întocmită potrivit alin. (1) se solutioneaza de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorala permanenta. (3) Orice modificare intervenita în lista electorala permanenta, după predarea copiei la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia de către primar, de îndată. (4) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei. (5) Copiile intocmite potrivit alin. (1) cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscriptiei electorale, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrica destinata semnaturii alegătorului.  +  Articolul 15În termen de cel mult 10 zile*) de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2), primarul este obligat sa puna la dispoziţie partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.---------------*) NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:6. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 15 devine "5 zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 15 rămâne 10 zile.  +  Articolul 16Modelul listei electorale permanente şi cel al listei electorale speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 2-a Cartile de alegator  +  Articolul 17 (1) Exercitarea dreptului de vot se face pe baza cartii de alegator, eliberata în condiţiile prezentei legi. Cetatenii români aflati în strainatate pot vota şi fără carte de alegator, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu sau consular, pe care se aplică stampila cu menţiunea Votat de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu precizarea zilei şi a lunii în care a avut loc scrutinul. (2) Forma, conţinutul, modul de eliberare şi de utilizare a cartii de alegator, precum şi cheltuielile de tiparire şi distribuire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Autorităţii Electorale Permanente. (3) Un alegator nu poate primi şi detine decat o singura carte de alegator.  +  Articolul 18 (1) Cartile de alegator sunt permanente şi valabile pentru toate consultarile electorale cu caracter naţional, potrivit numarului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor. Cartile de alegator se elibereaza cetatenilor inscrisi în listele electorale permanente ale localităţii în care domiciliaza. (2) Cartea de alegator se păstrează şi se foloseşte numai de către titular. Cartea de alegator nu poate fi retinuta decat în cazul unei anchete penale efectuate în legătură cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor.  +  Articolul 19 (1) Cartea de alegator se întocmeşte de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei la care este arondata localitatea în care îşi are domiciliul alegatorul. (2) Eliberarea cartii de alegator se face pe baza actului de identitate, numai titularului şi sub semnatura acestuia, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei. (3) După actualizarea listelor electorale permanente, potrivit art. 10 alin. (1), intocmirea şi eliberarea cartilor de alegator pentru cetatenii care au implinit vârsta de 18 ani până la 1 martie sau care implinesc aceasta vârsta până în ziua alegerilor inclusiv se fac potrivit prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Intampinarile privind intocmirea sau eliberarea cartilor de alegator se solutioneaza de serviciul de evidenta informatizata a persoanei, care este obligat să se pronunte în cel mult 3 zile de la inregistrarea acestora. (5) Împotriva solutiei date de serviciul de evidenta informatizata a persoanei se poate face contestaţie la judecatorie în termen de 24 de ore de la comunicare, prevederile art. 13 alin. (2) aplicandu-se în mod corespunzător. (6) Evidenta cartilor de alegator se asigura de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin serviciile de evidenta informatizata a persoanei.  +  Articolul 20 (1) În cazul pierderii sau distrugerii cartii de alegator se poate elibera un duplicat de către serviciile de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Eliberarea duplicatului se menţionează în lista electorala permanenta. (2) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului şi pe raspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept.  +  Capitolul III Sectiile de votare  +  Articolul 21Sectiile de votare se organizeaza după cum urmeaza: a) în localităţile urbane, cate o secţie de votare la 1.000-2.000 de locuitori; b) în comune, cate o secţie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizeaza sectii de votare, de regula, în fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populatie de până la 500 de locuitori.  +  Articolul 22 (1) Se pot organiza sectii de votare pe lângă unitatile militare, precum şi în spitale, maternitati, sanatorii, case de invalizi, centre de ingrijire, asistenţa şi recuperare a persoanelor adulte cu handicap şi camine de batrani, în care se afla cel puţin 25 de cetăţeni cu drept de vot. (2) Se pot organiza sectii de votare şi în statiile de cale ferata, în autogari, în porturi şi aeroporturi, pentru alegatorii care, în ziua alegerilor, se afla în timpul efectuării unei calatorii. (3) Pentru studentii de la cursurile de zi şi pentru elevii cu drept de vot care nu domiciliaza în localitatea în care urmeaza studiile se organizeaza cate o secţie de votare pe lângă caminele de studenti sau de elevi, pentru 250 - 1.000 de alegatori. (4) La sectiile de votare organizate pe lângă unitatile militare voteaza numai militarii în termen ai acestor unităţi, iar la cele pentru studenti şi elevi, numai studentii şi elevii din unitatile de invatamant arondate.  +  Articolul 23 (1) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României se organizeaza cate o secţie de votare pentru alegatorii membri ai reprezentantei diplomatice şi familiile lor, precum şi pentru cetatenii români din tara sau strainatate aflati în tarile respective în ziua alegerilor. Sectiile de votare prevăzute de prezentul alineat apartin de circumscripţia electorala a municipiului Bucureşti.---------------Alin. (1) al art. 23 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 89 din 14 iulie 2005 prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005. (2) Pe navele sub pavilion românesc, aflate în navigatie în ziua alegerilor, precum şi pe platformele marine se organizeaza sectii de votare care fac parte din circumscripţia electorala a locului unde este înregistrată nava, respectiv din circumscripţia electorala unde este înregistrată platforma. (3) Sediile sectiilor de votare prevăzute la alin. (1) se organizeaza şi se doteaza prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop, Ministerul Finanţelor Publice aloca fondurile necesare.  +  Articolul 24Alegatorii voteaza atât pentru Camera Deputatilor, cat şi pentru Senat, la aceeasi secţie de votare.  +  Articolul 25 (1) Delimitarea sectiilor de votare se stabileste de primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor prin dispoziţie şi se comunică prefectului în termen de 5 zile*) de la stabilirea datei alegerilor.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:7. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 25 alin. (1) devine "3 zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) rămâne 5 zile. (2) Prefectii sunt obligati ca în termen de 10 zile*) de la stabilirea datei alegerilor sa faca numerotarea sectiilor de votare de pe raza judeţului şi sa aduca la cunoştinţa publică delimitarea şi numerotarea fiecarei sectii de votare, prin publicatii în care se indica şi locul de desfăşurare a votării.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:8. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 25 alin. (2) devine "5 zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 25 alin. (2) rămâne 10 zile. (3) Sectiile de votare dintr-o circumscriptie electorala se numeroteaza, indiferent de localităţi, începând cu municipiul reşedinţa de judet şi continuand cu cele din celelalte municipii, oraşe, comune, în ordinea alfabetica a fiecarei categorii; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale, numerotarea se face cu respectarea ordinii cronologice a subdiviziunilor, prevăzută de lege. (4) Primarii şi secretarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sunt obligati să asigure toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar pentru indeplinirea de către prefecti a obligaţiilor prevăzute la alin. (2). (5) Sectiile de votare prevăzute la art. 22 şi 23 se stabilesc după cum urmeaza: a) de prefect, împreună cu comandantul garnizoanei, în cazul sectiilor de votare de pe lângă unitatile militare; b) de primar, împreună cu conducătorii instituţiilor de invatamant, în cazul studenţilor de la cursurile de zi şi al elevilor cu drept de vot; c) de primar, împreună cu conducătorii instituţiilor de sănătate şi ocrotire sociala prevăzute la art. 22 alin. (1); d) de Ministerul Afacerilor Externe, în cazul sectiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (1); e) de prefect, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în cazul sectiilor de votare prevăzute la art. 22 alin. (2); f) de prefect, împreună cu comandantii porturilor de înregistrare a navelor în cazul sectiilor de votare prevăzute la art. 23 alin. (2).  +  Capitolul IV Autoritatea Electorala Permanenta şi birourile electorale  +  Secţiunea 1 Autoritatea Electorala Permanenta  +  Articolul 26În scopul asigurarii condiţiilor logistice necesare aplicarii intocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale, funcţionează Autoritatea Electorala Permanenta.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea Electorala Permanenta este o institutie administrativa autonoma cu personalitate juridica şi cu competenţa generală, care asigura aplicarea unitara, în intervalul dintre doua perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultari cu caracter naţional sau local. Autoritatea Electorala Permanenta urmareste şi sprijina dotarea sectiilor de votare cu logistica necesară, precum şi realizarea operaţiunilor specifice în intervalul dintre doua perioade electorale. (2) În înţelesul prezentei legi, perioada electorala este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoştinţa publică a zilei alegerilor şi se incheie o dată cu comunicarea oficiala a rezultatului scrutinului. Perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoştinţa publică a zilei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorala, desfăşurarea efectiva a votării, numararea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Autoritatea Electorala Permanenta este condusa de un presedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat. (4) Preşedintele este numit prin hotărâre adoptata în sedinta comuna a Camerei Deputatilor şi Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitatile cu pregatire şi experienta în domeniul juridic sau administrativ. Este numit presedinte candidatul care intruneste majoritatea voturilor deputatilor şi senatorilor. (5) Preşedintele este ajutat de 2 vicepresedinti cu rang de secretar de stat, unul numit de Preşedintele României, iar celalalt de primul-ministru. (6) Preşedintele şi vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic. (7) Mandatul presedintelui şi mandatele vicepresedintilor Autorităţii Electorale Permanente sunt de cate 8 ani şi pot fi reinnoite o singură dată. (8) Mandatul presedintelui sau vicepresedintilor inceteaza în urmatoarele situaţii: a) expirarea mandatului; b) demisie; c) revocare; d) deces. (9) Preşedintele şi vicepresedintii pot fi revocati din functie, pentru motive temeinice, de către autorităţile care i-au numit. (10) Autoritatea Electorala Permanenta, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, îşi aproba proiectul de buget propriu, inaintea dezbaterii bugetului de stat, şi îl inainteaza Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului. (11) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine. (12) Autoritatea Electorala Permanenta are un secretar general numit de primul-ministru pe bază de concurs, în condiţiile legii. (13) În lipsa presedintelui, atribuţiile acestuia sunt indeplinite de unul dintre vicepresedinti stabilit prin ordin.  +  Articolul 28 (1) Autoritatea Electorala Permanenta are un aparat propriu de specialitate. (2) Organizarea şi functionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorica se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Personalul Autorităţii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea şi functionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei. (3) Autoritatea Electorala Permanenta poate avea filiale regionale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiinţarea filialelor regionale, numărul de posturi, atribuţiile şi raporturile acestora cu Autoritatea Electorala Permanenta se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a acesteia. (4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente se face la nivelul prevăzut de lege pentru personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 29 (1) Autoritatea Electorala Permanenta exercita urmatoarele atribuţii principale în intervalul dintre doua perioade electorale: a) elaboreaza propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre insusire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmareste modul de indeplinire a propunerilor; b) urmareste modul de stabilire a localurilor sectiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale; c) urmareste şi asigură realizarea din timp a dotarilor specifice sectiilor de votare: urne şi cabine tipizate, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de pastrare a acestora între perioadele electorale; d) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizării esalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral; e) elaboreaza sisteme de protecţie a sectiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale; f) monitorizează şi controlează modul de intocmire şi actualizare a listelor electorale permanente şi de pastrare a registrelor cuprinzand listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicarilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în listele electorale; g) urmareste modul de intocmire şi eliberare a cartilor de alegator, în concordanta cu listele electorale permanente; h) urmareste şi controlează modul de asigurare a concordantei dintre conţinutul listelor electorale permanente existente la primarii şi exemplarul aflat la judecatorii; i) asigura, în limita competentelor sale, aplicarea unitara a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor; j) elaboreaza studii şi propuneri vizand îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le da publicităţii şi le prezinta autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate; k) prezinta Parlamentului, în maximum 3 luni de la incheierea alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat, pentru Preşedintele României şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizarii şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzand referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se da publicităţii sub forma unei Cărţi Albe; l) elaboreaza materiale şi programe de informare şi instruire a alegatorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectarii deontologiei electorale şi asigura popularizarea acestora; m) elaboreaza programe specifice de instruire în materie electorala, pentru primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizeaza desfăşurarea acestor programe, împreună cu Institutul Naţional de Administratie şi cu filialele regionale; n) elaboreaza programe şi stabileste reguli unitare privind exercitarea votului de către persoanele nestiutoare de carte sau cu handicap şi asigura popularizarea acestora; o) elaboreaza proiectul bugetului propriu, care se aproba prin legea bugetului de stat; p) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor; q) sprijina constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivel naţional, necesar stabilirii rezultatelor alegerilor; r) organizeaza licitatii în vederea selectionarii programelor de calculator care urmeaza a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; s) elaboreaza şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale; s) elaboreaza şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, proiectele de hotărâri specifice bunei organizari şi desfăşurări a alegerilor; t) elaboreaza proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfectionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiza şi exercitare a dreptului de iniţiativa legislativa; t) prezinta Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor; hotărârea se aproba în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunoştinţa publică a zilei alegerilor; u) certifica spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selectionate în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi le pune la dispoziţie partidelor inscrise în competitia electorala, la cererea acestora; v) tine evidenta comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale şi face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a noilor alegeri; x) sprijina organizarea şi desfăşurarea alegerilor partiale. (2) Autoritatea Electorala Permanenta prezinta Parlamentului anual un raport asupra activităţii sale. (3) Autoritatea Electorala Permanenta indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege. (4) În indeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electorala Permanenta adopta hotărâri şi instrucţiuni, care se semneaza de presedinte şi se contrasemnează de vicepresedinti. Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt obligatorii pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale.  +  Secţiunea a 2-a Birourile electorale  +  Articolul 30 (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor specifice perioadei electorale se organizeaza Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscriptie şi birouri electorale ale sectiilor de votare. (2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidatii în alegeri, sotii, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. (3) În indeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta şi impartiala a functiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage raspunderea juridica, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 31 (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, preşedintele şi vicepresedintii Autorităţii Electorale Permanente, 16 reprezentanti ai partidelor politice şi aliantelor acestora, care participa la alegeri, precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor naţionale din Camera Deputatilor. (2) Desemnarea celor 7 judecatori se face de preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, în sedinta publică, în termen de 5 zile*) de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii în exercitiu ai Curtii. Data desfăşurării sedintei publice de tragere la sorti se anunta în scris, de către Preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, cu doua zile*) înainte de ziua desfăşurării, partidelor politice parlamentare şi se aduce la cunoştinţa publică prin presa scrisa şi audiovizuala. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe cate un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de presedinte şi consultantul sef ai Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie. Procesul-verbal constituie actul de investire.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:9. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 31 alin. (2) teza întâi devine "3 zile", iar termenul de "doua zile" prevăzut la art. 31 alin. (2) teza a doua devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 31 alin. (2) teza întâi rămâne 5 zile, iar termenul prevăzut la art. 31 alin. (2) teza a doua rămâne doua zile zile. (3) În termen de 24 de ore de la investire, judecatorii desemnaţi aleg din randul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi loctiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu preşedintele şi vicepresedintii Autorităţii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum şi cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritatilor naţionale din Camera Deputatilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemneaza într-un proces-verbal care constituie actul de investire. În aceasta organizare Biroul Electoral Central indeplineste toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi. (4) În termen de doua zile*) de la ramanerea definitivă a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care participa la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central, numele şi prenumele reprezentantilor. Comunicarile transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:10. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 31 alin. (4) teza întâi devine "o zi ".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 31 alin. (4) teza întâi rămâne doua zile. (5) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice şi aliantelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în ordinea descrescatoare a numarului listelor de candidati centralizate conform art. 32 alin. (1) lit. d). (6) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic neparlamentar, alianta politica sau alianta electorala dintre acestea în Biroul Electoral Central se stabilesc în ordinea mentionata în comunicarea prevăzută la alin. (4). (7) În cazul în care la desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit revine unor partide sau aliante care au depus acelasi numar de liste, desemnarea reprezentantilor acestora se face, prin tragere la sorti, de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauza. (8) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice şi aliantelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenta membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentantii. Procesul-verbal întocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri în Biroul Electoral Central. (9) În componenta prevăzută la alin. (3) Biroul Electoral Central adopta, în termen de doua zile*) de la constituire, un regulament de organizare şi functionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este obligatoriu pentru toate birourile electorale.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:11. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 31 alin. (9) devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 31 alin. (9) rămâne doua zile. (10) Aparatul de lucru al Autorităţii Electorale Permanente sprijina Biroul Electoral Central, împreună cu personal din cadrul altor autorităţi şi institutii publice, în realizarea atribuţiilor ce îi revin şi a activităţilor pe care le desfăşoară în perioada electorala.  +  Articolul 32 (1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atribuţii principale: a) vegheaza la actualizarea listelor electorale permanente, urmareste aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe intregul teritoriu al tarii şi asigura interpretarea şi aplicarea uniforma a acestora; b) asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzand denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale legal constituite, care au dreptul sa participe la alegeri şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie imediat după constituirea acestora; c) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscriptie; contestaţiile se solutioneaza prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauza, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sanctiunile prevăzute de prezenta lege; d) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie, numărul de liste complete de candidaturi definitive depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale; comunică situaţia centralizata, în termen de 24 de ore de la intocmire, Comisiei speciale a Camerei Deputatilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antena, precum şi Societatii Române de Televiziune şi Societatii Române de Radiodifuziune; e) primeste de la birourile electorale de circumscriptie procesele-verbale cuprinzand numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati şi constata dacă exista partide politice, aliante politice sau aliante electorale care nu au intrunit pragul electoral prevăzut la art. 90 alin. (2); comunică birourilor electorale de circumscriptie şi da publicităţii, în termen de 24 de ore de la constatare lista partidelor politice, aliantelor politice sau alianţele electorale care nu au intrunit pragul electoral; f) verifica şi înregistrează rezultatul alegerilor, insumeaza pe întreaga tara voturile neutilizate pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care indeplineste condiţia prevăzută la lit. e) şi asigura repartizarea centralizata şi desfăşurarea pe circumscriptii electorale a mandatelor ce li se cuvin; g) atesta atribuirea unui mandat de deputat organizaţiei cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care a intrunit condiţiile prevăzute la art. 4 şi elibereaza certificatul doveditor deputatului desemnat pe aceasta baza; h) anulează alegerile dintr-o circumscriptie electorala în cazul în care constata ca votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natura sa modifice atribuirea mandatelor şi dispune repetarea scrutinului; i) poate dispune renumararea voturilor intr-o secţie de votare sau refacerea centralizarii voturilor şi rezultatului alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, în situaţia în care constata, pe baza probelor administrate, ca au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordante între datele înregistrate în procesele-verbale; j) transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactarii Cartii Albe a alegerilor. (2) Biroul Electoral Central indeplineste orice alte atribuţii ce îi revin potrivit legii. (3) Prin lista completa de candidaturi definitive se înţelege lista care cuprinde numărul maxim de candidati, stabilit potrivit art. 5 alin. (3).---------------Alin. (3) al art. 32 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 89 din 14 iulie 2005 prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005. (4) În cazul în care pentru solutionarea unei contestatii sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectueaza în prezenta unui judecator din Biroul Electoral Central. Asemenea verificări nu se pot face în ziua alegerilor. (5) Cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala pentru frauda electorala se poate face numai de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidatii independenti care au participat la alegeri. Cererea se depune la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore*) de la incheierea votării, sub sancţiunea decaderii. Cererea trebuie temeinic motivata şi însoţită de dovezile pe care se intemeiaza. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisa numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei şi numai dacă se stabileste ca aceasta a fost de natura sa modifice atribuirea mandatelor. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. Solutionarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central se poate face numai până la data publicarii rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:12. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 32 alin. (5) teza a doua devine "24 de ore"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 32 alin. (5) teza a doua rămâne 48 de ore. (6) Prin frauda electorala se înţelege orice actiune ilegala care are loc inaintea, în timpul sau după incheierea votării ori în timpul numararii voturilor şi incheierii proceselor-verbale şi care are ca rezultat denaturarea vointei alegatorilor şi crearea de avantaje concretizate prin voturi şi mandate în plus pentru un partid, o alianta politica, o alianta electorala sau un candidat independent. (7) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, Biroul Electoral Central adopta hotărâri care se aduc la cunoştinţa în sedinta publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorala, de la data aducerii la cunoştinţa în sedinta publică. (8) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (9) Biroul Electoral Central îşi inceteaza activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 33 (1) Biroul electoral de circumscriptie se constituie din 3 judecatori şi din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale ce participa la alegeri în circumscripţia electorala în care funcţionează biroul electoral. (2) Desemnarea judecatorilor se face în sedinta publică, în termen de cel mult 5 zile*) de la stabilirea datei alegerilor, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecatorii în exercitiu ai acestuia. Data sedintei se aduce la cunoştinţa publică, prin presa, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 24 de ore înainte. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte şi loctiitor şi se consemneaza într-un proces-verbal, semnat de preşedintele tribunalului, care constituie actul de investire. Biroul electoral de circumscriptie astfel constituit indeplineste toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care participa la alegeri.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:13. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 33 alin. (2) teza întâi devine "3 zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 33 alin. (2) teza întâi rămâne 5 zile. (3) În termen de doua zile*) de la data ramanerii definitive a candidaturilor, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale comunică, în scris, birourilor electorale de circumscriptie, numele şi prenumele reprezentantilor lor. Comunicarile transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:14. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 33 alin. (3) teza întâi devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 33 alin. (3) teza întâi rămâne doua zile. (4) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale în biroul electoral de circumscriptie se face în ordinea descrescatoare a ponderii numarului de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala în numărul total al candidaturilor definitive din circumscripţia respectiva, cumulat pentru Senat şi Camera Deputatilor. (5) Completarea biroului electoral cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). În cazul în care mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au depus acelasi numar de candidati, desemnarea reprezentantilor se face prin tragere la sorti de către preşedintele biroului electoral de circumscriptie, în prezenta delegatilor partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale în cauza.  +  Articolul 34 (1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atribuţii principale: a) vegheaza la organizarea, din timp, a sectiilor de votare, urmaresc şi asigura aplicarea unitara şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţii în materie electorala din cadrul judeţului; b) înregistrează candidaturile depuse şi constata ramanerea definitivă a acestora; c) fac publicatiile şi afisarile prevăzute de lege cu privire la listele de candidati şi candidaturile independente; d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale, din cadrul circumscriptiei electorale în care funcţionează; contestaţiile se solutioneaza prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauza, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sanctiunile prevăzute de prezenta lege; e) distribuie, împreună cu primarii, birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control şi stampilele cu menţiunea Votat. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucureşti distribuie aceste materiale oficiilor electorale; f) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati şi candidati independenti. Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucureşti totalizeaza rezultatul alegerilor transmis de la oficiile electorale şi comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzand numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati şi candidati independenti; g) constata rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorala şi elibereaza deputatilor sau, după caz, senatorilor certificatul doveditor al alegerii, pe baza constatarii Biroului Electoral Central cu privire la partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care intrunesc pragul electoral prevăzut la art. 90 alin. (2); predau tribunalului, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot nule şi cele contestate, primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare; h) inainteaza Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, iar în municipiul Bucureşti, de la oficiile electorale; i) comunică Biroului Electoral Central numărul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica, alianta electorala şi organizaţie a cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, în termen de 24 de ore de la ramanerea definitivă a candidaturilor. (2) Birourile electorale de circumscriptie indeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii. (3) Hotărârile biroului electoral se aduc la cunoştinţa în sedinta publică. (4) Dacă constata neconcordante între datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral de circumscriptie solicita presedintelui biroului electoral al secţiei de votare respective şi membrilor acestuia, care l-au insotit, sa faca corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnatura şi aplicarea stampilei secţiei de votare.  +  Articolul 35 (1) Oficiile electorale se organizeaza la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia şi din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care participa la alegeri în municipiul Bucureşti. (2) Preşedintele şi loctiitorul acestuia sunt magistraţi desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti cu cel mult 15 zile*) înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii în exercitiu ai judecatoriei sectorului. Prevederile art. 37 alin. (6), (7), (8), (9), (10) şi (11) se aplică în mod corespunzător. Data desfăşurării sedintei publice de tragere la sorti se anunta în scris partidelor politice parlamentare, cu doua zile*) înainte de ziua desfăşurării, de către preşedintele Tribunalului Bucureşti. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorti are dreptul sa participe cate un reprezentant al partidelor politice parlamentare.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:15. Termenul de "15 zile" prevăzut la art. 35 alin. (2) teza întâi devine "8 zile", iar termenul de "doua zile" prevăzut la art. 35 alin. (2) teza a treia devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) teza întâi rămâne 15 zile, iar termenul prevăzut la art. 35 alin. (2) teza a treia rămâne doua zile.  +  Articolul 36Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au urmatoarele atribuţii: a) primesc buletinele de vot, stampilele de control şi stampilele cu menţiunea Votat de la biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucureşti şi le distribuie, împreună cu primarii de sector, birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector; b) totalizeaza rezultatul alegerilor de la sectiile de votare şi comunică biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucureşti procesul-verbal cuprinzand numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare lista de candidati şi pentru fiecare candidat independent; c) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare; d) inainteaza biroului electoral de circumscriptie procesele-verbale cuprinzand rezultatul alegerilor, precum şi intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.  +  Articolul 37 (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcatuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia şi cel mult 7 membri. (2) Preşedintele şi loctiitorul acestuia sunt, de regula, magistraţi sau alti juristi, care nu fac parte din nici un partid politic. Preşedintele şi loctiitorul sunt desemnaţi de preşedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile*) înainte de data alegerilor, prin tragere la sorti. Lista magistratilor de pe care se face tragerea la sorti se întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a celorlalţi juristi, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului şi cate un reprezentant din partea fiecarui partid politic parlamentar.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:16. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 37 alin. (2) teza a doua devine "8 zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 37 alin. (2) teza a doua rămâne 10 zile. (3) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista este completata de către prefect cu alte persoane care se bucura de prestigiu în faţa locuitorilor şi care nu fac parte din nici un partid politic. (4) Lista propusa de prefect cuprinde un numar de persoane mai mare cu 10% decat cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora rămân la dispoziţia presedintelui tribunalului pentru inlocuirea în cazuri deosebite a titularilor. Lista contine: numele, prenumele, domiciliul, telefoanele şi semnaturile de acceptare ale persoanelor propuse. (5) Gruparea în lista a persoanelor, în vederea tragerii la sorti, se face avandu-se în vedere necesitatea ca locuintele acestora să fie cat mai aproape de sediul biroului electoral al secţiei de votare. (6) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnarii membrilor acestora. (7) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare provin din cate un reprezentant al partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi al organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care participa la alegeri, în ordinea descrescatoare a numarului de candidaturi definitive, cumulat pentru Senat şi Camera Deputatilor, depuse în circumscripţia electorala respectiva. (8) În vederea desemnarii membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, preşedintele biroului electoral de circumscriptie comunică presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, alianta politica şi alianta electorala. Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale sunt obligate sa comunice presedintelui biroului electoral al secţiei de votare, în acelasi termen, numele şi prenumele reprezentantului lor în biroul electoral. Un partid politic, alianta politica sau o alianta electorala poate avea într-un birou electoral de secţie de votare cel mult 3 reprezentanti. (9) Dacă doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral al secţiei de votare în limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, aflate, potrivit alin. (7), intr-o situaţie mai favorabila; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca toţi reprezentantii să fie inclusi în componenta biroului electoral al secţiei de votare, preşedintele acestuia procedeaza la tragerea la sorti, cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. (10) În cazul în care partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale nu şi-au desemnat reprezentantii sau numărul reprezentantilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de preşedintele tribunalului de pe lista prevăzută la alin. (4), prin tragere la sorti. Dacă este cazul, lista va fi completata cu alte persoane care indeplinesc cerinţele legii. Dacă biroul nu poate fi completat cu numărul stabilit de lege, acesta poate functiona cu numărul de membri desemnaţi, dar nu mai puţin de 3. (11) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se face de preşedintele acestuia, pe baza comunicarilor prevăzute la alin. (8) sau, după caz, a prevederilor alin. (9), printr-un proces-verbal cuprinzand modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri în biroul electoral al secţiei de votare; intocmirea procesului-verbal se face în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale interesate, dacă şi-au trimis, în acest scop, cate un delegat.  +  Articolul 38Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atribuţii: a) primesc copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 14 alin. (1), iar de la birourile electorale de circumscriptie, buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia de votare, stampila de control şi stampilele cu menţiunea Votat. În municipiul Bucureşti buletinele de vot, stampila de control şi stampilele cu menţiunea Votat le primesc de la oficiile electorale; b) conduc operaţiunile de votare, iau toate masurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acestuia; c) numara voturile şi consemneaza rezultatele votării; d) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate; e) inainteaza birourilor electorale de circumscriptie sau, după caz, oficiilor electorale procesele-verbale cuprinzand rezultatul votării, împreună cu contestaţiile depuse şi cu materialele la care acestea se referă; f) predau, cu proces-verbal, judecatoriei în a carei raza teritoriala îşi au sediul, buletinele de vot intrebuintate şi necontestate, precum şi cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele şi celelalte materiale necesare votării; listele electorale speciale de la sectiile de votare constituite pe lângă unitatile militare se predau comandantului unităţii, pe bază de proces-verbal; g) în cazul sectiilor de votare din strainatate, materialele prevăzute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din tara respectiva, care le trimite Judecatoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 39 (1) Birourile şi oficiile electorale lucreaza în prezenta majorităţii membrilor lor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.  +  Articolul 40 (1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte insarcinari în afara celor prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru motive intemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentantii partidelor politice în birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor.  +  Articolul 41 (1) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care participa la alegeri, precum şi candidatii independenti pot contesta modul de formare şi componenta birourilor şi oficiilor electorale în cel mult 48 de ore*) de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestora.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:17. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 41 alin. (1) devine "24 de ore".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 41 alin. (1) rămâne 48 de ore. (2) Contestaţiile prevăzute la alin. (1) se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscriptie, sau de Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile*) de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabila. În municipiul Bucureşti contestaţiile se solutioneaza de oficiul electoral, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare, şi de biroul electoral de circumscriptie, dacă privesc oficiile electorale.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:18. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 41 alin. (2) teza întâi devine "o zi "ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 41 alin. (2) teza întâi rămâne doua zile.  +  Articolul 42 (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare din strainatate se constituie dintr-un presedinte, desemnat de seful misiunii diplomatice, şi din 2 membri stabiliti de preşedintele Biroului Electoral Central, prin tragere la sorti, dintr-o lista întocmită de Ministerul Afacerilor Externe cu consultarea partidelor politice parlamentare. Gruparea în lista, în vederea tragerii la sorti, se face avandu-se în vedere ca persoanele în cauza să aibă domiciliul sau sa locuiasca în localitatea în care se organizeaza sectia respectiva sau cat mai aproape de aceasta. (2) Preşedintele biroului electoral al sectiilor de votare organizate în condiţiile art. 23 alin. (2) este loctiitorul comandantului navei. Comandantul navei stabileste, prin tragere la sorti, 2 membri ai biroului.  +  Articolul 43Desemnarea presedintilor birourilor electorale şi a loctiitorilor acestora, precum şi a membrilor se consemneaza într-un proces-verbal care constituie actul de investire.  +  Capitolul V Candidaturile  +  Articolul 44 (1) Propunerile de candidati se fac pe circumscriptii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 30 de zile*) înainte de data alegerilor.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:19. Termenul de "30 de zile" prevăzut la art. 44 alin. (1) devine "16 zile"."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 44 alin. (1) rămâne 30 de zile. (2) Propunerile de candidati se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaţilor independenti, pe baza listei sustinatorilor. (3) Lista sustinatorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, numele şi prenumele, data nasterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate şi semnatura sustinatorilor, precum şi persoana care a întocmit lista. (4) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevăzute de lege. (5) Sustinatorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot. (6) Un sustinator poate sprijini numai cate un singur candidat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat. (7) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere a acestora. (8) Lista de candidati trebuie să cuprindă numele, prenumele, initiala tatalui, domiciliul, locul şi data nasterii, ocupatia şi profesia candidatului. Lista trebuie însoţită de declaratia olografa de acceptare a candidaturii, precum şi de declaratia de avere, în doua exemplare, completate şi semnate de candidat, de o declaratie pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica. (9) Declaratia de acceptare cuprinde numele, prenumele, apartenenta politica, profesia şi ocupatia candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida, precum şi precizarea ca intruneste condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.  +  Articolul 45 (1) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc condiţiile prevăzute de art. 37 din Constitutia României, republicată, pentru a fi alese. (2) Prefectii şi subprefectii care îşi depun candidatura pentru un mandat de deputat sau de senator sunt suspendati de drept din functie de la data depunerii candidaturii până la comunicarea oficiala a rezultatului alegerilor. Pe această perioadă Guvernul desemneaza un prefect sau, după caz, un subprefect interimar. Prefectii şi subprefectii nu pot participa la desfăşurarea acţiunilor de campanie electorala. În sensul prezentului alineat, actiunile de campanie electorala sunt cele prevăzute de art. 55 alin. (2).  +  Articolul 46 (1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida şi înregistrează candidaturile care indeplinesc aceste condiţii. Candidaturile care nu indeplinesc condiţiile legale sunt respinse prin hotărâre. (2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se păstrează la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte doua exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia şi prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se înregistrează de către acesta la tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla circumscripţia electorala pentru care se depune candidatura. Unul dintre exemplarele declaraţiei de avere se păstrează la biroul electoral de circumscriptie, iar celalalt se transmite Senatului sau Camerei Deputatilor, după caz, şi se publică pe paginile de Internet ale acestora.  +  Articolul 47 (1) Până la implinirea a 20 de zile înainte de data alegerilor, cetatenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot contesta candidaturile.---------------Alin. (1) al art. 47 a revenit la forma anterioara ORDONANTEI DE URGENTA nr. 89 din 14 iulie 2005 prin respingerea acestei ordonante de urgenta de către LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005. (2) În acest scop, în termen de 24 de ore de la inregistrarea candidaturii, unul dintre exemplarele listei de candidaturi se afişează de biroul electoral de circumscriptie la sediul sau. (3) Contestaţiile privind inregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza de tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla circumscripţia electorala, în cel mult două zile*) de la primirea contestaţiei. Hotărârea nu se comunică.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:20. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 47 alin. (3) devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 47 alin. (3) rămâne doua zile. (4) Împotriva hotărârii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare, la curtea de apel. Recursul se solutioneaza în termen de doua zile*) de la înregistrare. Hotărârea este definitivă şi irevocabila.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:21. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 47 alin. (4) teza a doua devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 47 alin. (4) teza a doua rămâne doua zile. (5) Contestaţiile privind inregistrarea sau respingerea candidaturilor cuprind numele şi prenumele, adresa şi calitatea contestatorului, numele şi prenumele candidatului, expunerea temeiurilor contestaţiei, data şi semnatura contestatorului şi indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate sa îl reprezinte. (6) Contestaţia şi cererea de recurs se depun la instanţa competenţa, sub sancţiunea nulitatii. (7) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (1), la care se adauga, dacă este cazul, termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), birourile electorale de circumscriptie constata, pe bază de proces-verbal, ramanerea definitivă a candidaturilor, afişează, la sediul lor, candidaturile definitive şi dispun imprimarea buletinelor de vot.  +  Capitolul VI Buletinele de vot, semnele electorale şi stampilele necesare votării  +  Articolul 48Buletinele de vot se tiparesc şi stampilele necesare votării se realizează cu respectarea modelelor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 49 (1) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de biroul electoral de circumscriptie, ţinând seama de numărul listelor de candidati şi al candidaţilor independenti şi de spatiul necesar pentru imprimarea lor. (2) Hartia pentru buletinul de vot trebuie să fie de culoare alba şi suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat şi votul dat. (3) Pe paginile interioare ale buletinului de vot, începând cu pagina 2, se imprima patrulatere în numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidati, respectiv toţi candidatii independenti, în afară de ultima pagina, care rămâne alba, pentru aplicarea stampilei de control a secţiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza. (4) Buletinele de vot se capseaza. (5) Patrulaterele se imprima paralel între ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, începând cu primul patrulater al coloanei din stanga, care are numărul de ordine 1, şi continuand cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care are numărul de ordine 2, numerotarea continuand până la ultimul patrulater. (6) În unghiul din partea stanga sus a fiecarui patrulater se imprima denumirea completa, corespunzătoare celei stabilite prin hotărârea de înregistrare a partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizaţiei cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care participa la alegeri ori, după caz, menţiunea "Candidat independent", iar în unghiul din partea dreaptă sus se imprima semnul electoral. (7) În patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume, prenume şi, în cazul aliantelor, prin apartenenta politica şi se trec în ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista. (8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati şi candidati independenti, se procedeaza astfel: a) în prima etapa, listele depuse de partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale dintre acestea se inscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de preşedintele Biroului Electoral Central; prima lista extrasa din urna se imprima în patrulaterul cu numărul de ordine 1; a doua lista extrasa din urna se imprima în patrulaterul cu numărul de ordine 2. Imprimarea continua până la epuizarea tuturor listelor; b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, alianţele politice şi alianţele electorale dintre acestea, precum şi de organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale legal constituite se imprima în urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de preşedintele biroului electoral de circumscriptie. (9) Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale şi se comunică de către Biroul Electoral Central birourilor electorale de circumscriptie în termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti. (10) Tragerea la sorti prevăzută la alin. (8) se face în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care depun liste de candidati. (11) Pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, în partea finala a buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor la circumscriptiile electorale.  +  Articolul 50 (1) Semnele electorale se stabilesc de către fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori candidat independent şi se comunică Biroului Electoral Central în termen de 3 zile*) de la constituirea acestuia.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:22. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 50 alin. (1) devine "doua zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 50 alin. (1) rămâne 3 zile. (2) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie să se deosebeasca clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica în care sunt incadrate. Partidele şi alianţele politice pot folosi, ca semn electoral, semnul permanent declarat la înscrierea la Tribunalul Bucureşti. (3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept şi bunelor moravuri şi nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau intr-o combinaţie specifică. (4) Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice, aliante electorale ori de candidati independenti decat cu consimtamantul scris al celor cărora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianta initiala. (5) În cazul în care acelasi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale ori de candidati independenti, atribuirea se face în beneficiul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau candidatului independent care a înregistrat primul respectivul semn, iar în caz de imposibilitate de stabilire a priorităţii, prin tragere la sorti, efectuata de preşedintele Biroului Electoral Central, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). (6) Contestaţiile privind inregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (5) şi se solutioneaza de către Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie în cel mult două zile*) de la înregistrare. Hotărârea nu se comunică părţilor. Hotărârea este definitivă şi irevocabila şi se comunică de îndată Biroului Electoral Central.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:23. Termenul de "doua zile" prevăzut la art. 50 alin. (6) teza întâi devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 50 alin. (6) teza întâi rămâne doua zile. (7) Biroul Electoral Central asigura aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale, prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după ramanerea definitivă şi irevocabila a hotărârii judecătorești, precum şi comunicarea acestora către birourile electorale de circumscriptie în vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.  +  Articolul 51Alianta politica sau alianta electorala care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate pastra numai dacă nu şi-a schimbat componenta initiala. Denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.  +  Articolul 52 (1) Pentru întreaga circumscriptie electorala buletinele de vot se imprima cu litere de aceeasi marime şi aceleasi caractere şi cu aceeasi cerneala, în atatea exemplare cati alegatori sunt în circumscriptie, cu un supliment de 10%. (2) Imprimarea buletinelor de vot se asigura de birourile electorale de circumscriptie, prin grija prefectilor. Prefectii raspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 5 zile*) înainte de data alegerilor.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:24. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 52 alin. (2) teza a doua devine "3 zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 52 alin. (2) teza a doua rămâne 5 zile. (3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, trebuie prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie. La prezentarea buletinului de vot sunt invitati şi delegaţi ai partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care nu au reprezentanti în biroul electoral. Operaţiunea de prezentare a buletinului de vot se consemneaza într-un proces-verbal care se semneaza de toate persoanele prezente. Eventualele obiectii se formuleaza pe loc. Obiectiile ulterioare nu se iau în considerare. Membrii birourilor electorale şi delegaţii împuterniciţi au dreptul să solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot dacă numele candidaţilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale este incorect imprimata sau nu este vizibila.  +  Articolul 53 (1) Buletinele de vot se preiau de către prefect, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscriptie, pe bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, incuiate şi sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai tarziu în preziua alegerilor. În municipiul Bucureşti preşedintele biroului electoral de circumscriptie distribuie, cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor, buletinele de vot presedintilor oficiilor electorale, care le predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare în ziua premergatoare datei alegerilor. Predarea şi distribuirea buletinelor se fac în pachete sigilate de cate 100 de bucăţi, pe bază de proces-verbal. (2) Cate doua exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral de circumscriptie, se afişează în preziua alegerilor la sediul judecatoriilor, precum şi la sediul fiecarei sectii de votare.  +  Articolul 54La cererea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale sau a candidaţilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, cate doua buletine de vot, vizate şi anulate.  +  Capitolul VII Campania electorala  +  Articolul 55 (1) Campania electorala începe cu 30 de zile*) înainte de data desfăşurării alegerilor şi se incheie în ziua de sambata care preceda data alegerilor, la ora 7,00.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:25. Termenul de "30 de zile" prevăzut la art. 55 alin. (1) devine "15 zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 55 alin. (1) rămâne 30 de zile. (2) În campania electorala candidatii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, precum şi cetatenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, adunări, marsuri, precum şi prin intermediul presei scrise şi audiovizuale. Organizarea mitingurilor, adunarilor şi marsurilor se poate face numai cu autorizarile prevăzute de lege. (3) Mijloacele folosite în campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept. (4) Este interzis orice procedeu de publicitate comerciala prin intermediul presei scrise şi audiovizuale în scop de propaganda electorala. (5) Este interzisa organizarea acţiunilor de campanie electorala de natura celor prevăzute la alin. (2) în unitatile militare şi de invatamant. (6) În timpul campaniei electorale se asigura candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spatii corespunzătoare pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, în case de cultura, camine culturale şi cinematografe şi se asigura pe bază de înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere. Se pot folosi pentru intalnirile cu alegatorii spatii din scoli şi universitati, în afara programului de invatamant.  +  Articolul 56 (1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice şi private, trebuie să serveasca urmatoarelor interese generale: a) ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să îşi poata exercita dreptul la vot în cunoştinţa de cauza; b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale şi candidaţilor de a se face cunoscuti şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale; c) ale radiodifuzorilor, de a-şi exercită drepturile şi responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist. (2) Radiodifuzorii publici şi privati sunt obligati să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, precum şi pentru candidatii independenti.  +  Articolul 57 (1) În timpul campaniei electorale informaţiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi mesajele cu continut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în urmatoarele tipuri de emisiuni: a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute; b) emisiuni electorale - în care candidatii îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorala; c) dezbateri electorale - în care candidatii, jurnalistii, analistii şi alti invitati pun în discutie programele electorale şi temele de interes public. (2) Posturile private de radio şi televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, în cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevăzute la alin. (1). Accesul reprezentantilor şi candidaţilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale şi al candidaţilor independenti la aceste tipuri de emisiuni este gratuit. (3) În interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi difuzate spoturi electorale de maximum 30 de secunde, care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati. (4) În interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) poate fi difuzat numai o singură dată cate un spot electoral pentru fiecare candidat sau reprezentant al partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau pentru candidatul independent prezent în emisiune, cu respectarea art. 56 alin. (1) lit. a) şi b). Dacă un partid politic, alianta politica sau alianta electorala are mai mulţi candidati sau reprezentanti în emisiunea respectiva, se poate difuza o singură dată un singur spot pentru partidul sau alianta respectiva. (5) Emisiunile prevăzute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorala.  +  Articolul 58 (1) În cadrul campaniei electorale accesul partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale, precum şi al candidaţilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este garantat şi gratuit în condiţiile prevăzute de lege. (2) În termen de 3 zile*) de la aducerea la cunoştinţa a datei alegerilor, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale sunt obligate să solicite conducerii serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune acordarea timpilor de antena. Solicitarile peste acest termen nu se iau în considerare.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:26. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 58 alin. (2) devine "doua zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 58 alin. (2) rămâne 3 zile. (3) Repartizarea timpilor de antena se stabileste de o comisie parlamentara speciala, constituita cu cel puţin 10 zile*) înainte de data începerii campaniei electorale. Comisia funcţionează până la incheierea campaniei electorale.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:27. Termenul de "10 zile" prevăzut la art. 58 alin. (3) teza întâi devine "5 zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 58 alin. (3) teza întâi rămâne 10 zile. (4) Din comisia speciala prevăzută la alin. (3) fac parte în mod obligatoriu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare sau ai aliantelor politice ori ai aliantelor electorale ale acestora, un reprezentant al grupului parlamentar al minoritatilor naţionale, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, preşedintele Societatii Române de Radiodifuziune şi preşedintele Societatii Române de Televiziune. (5) Numărul de locuri cuvenit fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale în comisia prevăzută la alin. (3) se stabileste de birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului în sedinta comuna, fiind proportional cu numărul cumulat de deputati şi senatori detinut de fiecare partid. După definitivarea componentei comisiei speciale, conducerile partidelor politice parlamentare sau ale aliantelor politice parlamentare vor comunică Societatii Române de Radiodifuziune şi Societatii Române de Televiziune numele şi prenumele persoanelor desemnate sa faca parte din aceasta.  +  Articolul 59 (1) Până la ramanerea definitivă a candidaturilor, partidele politice parlamentare, alianţele politice sau alianţele electorale ale acestora, precum şi organizaţiile reprezentate în Parlament ale cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale primesc timpi de antena proportional cu ponderea în Parlament. (2) În termen de 48 de ore*) de la constituire, comisia parlamentara speciala comunică Societatii Române de Radiodifuziune şi Societatii Române de Televiziune proportia timpilor de antena, calculată potrivit alin. (1).----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:28. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 59 alin. (2) devine "24 de ore".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 59 alin. (2) rămâne 48 de ore. (3) Biroul Electoral Central comunică comisiei parlamentare speciale numărul de liste complete de candidaturi definitive ale fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale în termen de 24 de ore de la transmiterea acestora de către birourile electorale de circumscriptie, conform art. 34 alin. (1) lit. i). (4) După comunicarea de către Biroul Electoral Central a numarului de liste complete de candidaturi definitive, conform alin. (3), comisia parlamentara speciala calculeaza proportia timpilor de antena ce trebuie acordati de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi de studiourile teritoriale ale acestora partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale, în functie de numărul de liste complete de candidaturi definitive, cumulate pentru Camera Deputatilor şi Senat. (5) Partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ale acestora care nu au liste complete de candidaturi definitive în minimum 50% din circumscriptiile electorale nu primesc timpi de antena. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, care au acces la serviciile publice teritoriale şi naţionale de radiodifuziune şi de televiziune, dacă participa în alegeri cu liste de candidati în circumscriptiile electorale din judete arondate acestor servicii. (7) Candidatii independenti îşi pot exercita dreptul la timpi de antena o singură dată, între 5 minute şi o ora, în mod egal, în functie de orarul stabilit de conducerea Societatii Române de Radiodifuziune şi Societatii Române de Televiziune şi de numărul lor.-------------Art. 59^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 89 din 14 iulie 2005 de către LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.  +  Articolul 60Posturile private de televiziune şi de radiodifuziune care au în cadrul grilei de programe emisiuni conform art. 57 alin. (1) repartizeaza timpii de antena partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale dintre acestea, precum şi candidaţilor independenti astfel: a) 75% din timpii de antena se repartizeaza partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora, proportional cu ponderea în Parlament; b) 25% din timpii de antena se repartizeaza partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale ale acestora care au depus liste de candidati în circumscripţia electorala în care se afla postul privat de televiziune sau de radiodifuziune; c) candidatii independenti îşi pot exercita dreptul la timpi de antena o singură dată, între 5 minute şi o ora, în mod egal, în cadrul procentului de 25%, în functie de orarul stabilit de conducerea postului privat de televiziune sau radiodifuziune, având în vedere numărul lor.  +  Articolul 61 (1) În perioada campaniei electorale candidatii şi reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau candidatii independenti aflati în competitie au acces la posturile publice şi private de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai la emisiunile şi dezbaterile electorale, în condiţiile art. 57, 58 şi 59, în fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi şi vineri. (2) Emisiunile transmise în cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice şi aliante electorale, candidaţilor independenti şi ai organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale se realizează în direct sau se înregistrează, în proportiile stabilite de acestia. (3) În cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României sau ale altui stat. (4) În perioada campaniei electorale candidatii şi reprezentantii partidelor politice aflate în competitie nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici şi privati. (5) Este interzisa contractarea de timpi de antena, în scopuri publicitare, pentru şi în favoarea participantilor la campania electorala sau cedarea timpilor de antena candidaţilor, de către societăţile comerciale cu capital public sau privat, instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau persoanele fizice.  +  Articolul 62 (1) Radiodifuzorii publici şi privati au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redactionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi impartial. (2) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corecta a publicului. (3) Candidatii care deţin functii publice pot aparea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea functiei lor. (4) În cazul în care în emisiunile informative se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe lângă punctul de vedere al autorităţilor trebuie prezentat şi un punct de vedere opus.  +  Articolul 63 (1) Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanta. (2) În cadrul emisiunilor electorale candidatii au urmatoarele obligaţii: a) sa nu puna în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice; c) sa probeze acuzatiile cu incidenţa penala sau morala aduse unui alt candidat; d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.  +  Articolul 64Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au urmatoarele obligaţii: a) să fie impartiali; b) să asigure un echilibru necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; c) sa formuleze clar intrebarile, fără a fi tendentioase sau partinitoare; d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite; e) sa intervina atunci când, prin comportamente sau exprimari, invitatii încalcă dispozitiile art. 63 alin. (2); în cazul în care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz.  +  Articolul 65 (1) În cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informaţii: a) denumirea institutiei care a realizat sondajul; b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizata; c) dimensiunea esantionului şi marja maxima de eroare; d) cine a solicitat şi cine a platit efectuarea sondajului. (2) Televotul sau anchetele facute pe strada, în randul electoratului, nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.  +  Articolul 66Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise: a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de emisiuni electorale; b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 68 alin. (4); c) comentarii privind campania electorala.  +  Articolul 67În ziua votării este interzisa prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.  +  Articolul 68 (1) Candidatii şi partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor fapte neadevarate beneficiaza de drept la replica. (2) Candidatii şi partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program electoral a unor informaţii inexacte beneficiaza de drept la rectificare. (3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligaţii privind dreptul la replica şi rectificare: a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzata în ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata în cel mult 12 ore de la primirea solicitarii; b) sa comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luata; în cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului; c) sa difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata în ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza în preziua votării; d) sa difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului. (4) În preziua votării radiodifuzorii trebuie să prevada în program, imediat după emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor şi a replicilor ca urmare a sesizarilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie.  +  Articolul 69 (1) Radiodifuzorii trebuie să asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condiţiile stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) Inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie să fie tinute la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale şi timp de 30 de zile după comunicarea oficiala a rezultatelor.-------------Art. 69^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 89 din 14 iulie 2005 de către LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.  +  Articolul 70 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 57-69 atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Faptele se constata şi sanctiunile se aplică de către Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de către cei interesati.  +  Articolul 71 (1) Primarii sunt obligati ca, până la începerea campaniei electorale, sa stabileasca locuri speciale pentru afisaj electoral, ţinând seama de numărul partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati şi al persoanelor care declara ca sunt candidati în alegeri ca independenti. (2) Primarii trebuie să asigure ca locurile speciale de afisaj să fie situate în piete, pe străzi şi în alte locuri publice frecventate de cetăţeni, fără stanjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligati să asigure înlăturarea oricăror afise, inscrisuri şi insemne rămase de la campaniile electorale precedente. (3) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa numai pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi candidatii independenti care participa la alegeri. (4) Este interzisa utilizarea de către un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral astfel încât sa impiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent. (5) Afisajul electoral în alte locuri decat cele stabilite potrivit alin. (1) este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor. (6) Pe un panou electoral instalat în locurile stabilite potrivit alin. (1) fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral, în spatiul care i-a fost destinat. (7) Un afis electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latura şi 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura şi 250 mm cealalta latura. (8) Sunt interzise afisele electorale care combina culorile astfel încât sa evoce drapelul României, al altui stat sau al unei organizaţii internationale. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau intr-o combinaţie specifică. (9) Sunt interzise afisele electorale care prin conţinutul lor aduc acuzatii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri. (10) Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi a afiselor electorale.  +  Articolul 72 (1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează, solutionand, prin hotărâre, plangerile ce le sunt adresate cu privire la incalcarea de către candidati, partide politice, aliante politice, aliante electorale sau de către persoanele cărora le este interzis sa participe la acţiuni de campanie electorala a prevederilor legale sau deontologiei electorale, precum şi la impiedicarea unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent de a-şi desfăşura campania electorala. Prevederile art. 63 se aplică în mod corespunzător. (2) Dacă biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autorităţile competente. (3) Împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie se poate face contestaţie care se solutioneaza de Biroul Electoral Central, prin hotărâre. Hotărârea Biroului Electoral Central este definitivă. (4) Solutionarea plangerilor şi a contestatiilor se face în termen de cel mult 3 zile*) de la înregistrare, iar hotărârile se publică în presa şi se afişează, în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:29. Termenul de "3 zile" prevăzut la art. 72 alin. (4) devine "o zi".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 72 alin. (4) rămâne 3 zile.  +  Capitolul VIII Desfăşurarea votării  +  Articolul 73 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să dispună de un numar suficient de cabine, urne şi stampile, proportional cu numărul alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente sau cu numărul estimat al alegatorilor care se vor prezenta la sectiile de votare speciale. (2) Cabinele şi urnele trebuie amplasate în aceeasi incapere în care îşi desfăşoară activitatea preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia. Cabinele, urnele, stampilele şi celelalte materiale necesare biroului electoral al secţiei de votare se asigura de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefectii. (3) Stampilele şi celelalte materiale necesare se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare pe bază de proces-verbal, de către primarii şi presedintii birourilor electorale de circumscriptie sau, după caz, ai oficiilor electorale, cu cel puţin o zi înainte de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot şi a stampilelor, preşedintele secţiei de votare asigura pastrarea acestora în deplina siguranţa. (4) Formularele şi celelalte imprimate necesare votării se predau biroului electoral al secţiei de votare pe bază de borderou de predare-primire, cuprinzand felul şi numărul de exemplare din fiecare imprimat. (5) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul secţiei de votare în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispună masurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. (6) Preşedintele dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot.  +  Articolul 74 (1) În ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a formularelor listelor electorale speciale, a buletinelor de vot şi a stampilelor, după care inchide şi sigileaza urnele, aplicand stampila de control a secţiei de votare. (2) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea stampilei de control a secţiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora.  +  Articolul 75 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia masurile legale necesare pentru ca operaţiunile de votare să se desfăşoare în condiţii de ordine şi de corectitudine. (2) Puterile lui, în aceasta privinta, se intind şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrarile în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în piete publice, până la o distanta de 500 de metri. (3) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidati, de observatori şi de delegaţii acreditati, nici o altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.(3^1) La sectiile de votare din strainatate, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care participa la alegeri pot desemna cate un delegat cu cetatenie română şi cu drept de vot, care să asiste, ca observator, la procesul electoral, pe întreaga durata a acestuia. Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente se suporta de către cei care îi desemneaza pe observatori.-------------Alin. (3^1) al art. 75 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004. (4) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise şi audiovizuale româneşti, precum şi a observatorilor interni ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apararea valorilor democratiei şi a drepturilor omului se face de către birourile electorale de circumscriptie, pe baza solicitarilor nominale adresate în scris cu cel puţin 48 de ore*) înainte de data votării de către conducerile redactiilor presei scrise şi ale radiodifuzorilor, precum şi ale organizaţiilor neguvernamentale respective.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:30. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 75 alin. (4) devine "24 de ore".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 75 alin. (4) rămâne 48 de ore. (5) Au dreptul de a desemna observatori interni organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (4), înfiinţate legal cu cel puţin 6 luni înainte de data începerii campaniei electorale.-------------Alin. (5) al art. 75 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.(5^1) Persoanele desemnate ca observatori interni trebuie să aibă drept de vot şi nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se acordă de biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru toate sectiile de votare de pe raza teritoriala a circumscriptiei electorale respective, numai la cererea organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la alin. (5), însoţită de declaratia scrisa a fiecarui observator de a respecta intocmai condiţiile de acreditare. Declaratia se da pe propria raspundere şi constituie act public, cu toate consecintele prevăzute de lege. Condiţiile acreditarii se trec în actul de acreditare.-------------Alin. (5^1) al art. 75 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004. (6) Acreditarea delegatilor din partea presei scrise şi audiovizuale straine, precum şi a observatorilor din partea unor organisme şi institutii europene şi internationale se face de către Biroul Electoral Central, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe. (7) Incalcarea condiţiilor de acreditare, precum şi a dispoziţiilor prezentei legi atrage încetarea acreditarii. Acreditarea poate fi retrasa numai de către biroul electoral de circumscriptie sau, după caz, de Biroul Electoral Central, la solicitarea presedintelui biroului electoral al secţiei de votare. (8) Delegaţii şi observatorii acreditati pot asista la operaţiunile electorale, inclusiv la numararea voturilor şi la intocmirea proceselor-verbale, numai dacă prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni în nici un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având doar dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în cazul constatarii unei neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau împotriva unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi incalcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, suspendarea acreditarii de către biroul electoral al secţiei de votare, care a constatat abaterea, iar în ziua votării, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare. (9) Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecti, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. (10) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale şi persoanelor acreditate sa poarte ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala.  +  Articolul 76Votarea începe la ora 7,00 şi se inchide la ora 21,00.  +  Articolul 77 (1) Alegatorii pot vota la sectia de votare unde îşi au domiciliul şi unde sunt inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta, respectiv la sectiile de votare organizate potrivit art. 22 şi 23. Alegatorii care voteaza la sectiile organizate potrivit art. 22 şi 23 se inscriu în liste electorale speciale, prin grija presedintelui biroului electoral al secţiei de votare. (2) Alegatorii care în ziua votării se afla intr-o alta localitate decat aceea în care sunt inscrisi în listele electorale permanente pot să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare, urmand a fi inscrisi în lista electorala speciala, prin grija presedintelui biroului electoral al secţiei de votare. (3) În listele speciale sunt trecuti şi alegatorii care se prezinta la vot şi fac dovada cu actul de identitate ca domiciliaza în zona arondata secţiei de votare respective, însă au fost omisi din lista electorala permanenta sau din copia existenta la sectia de votare. (4) Prevederile alin. (2) se aplică şi cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, care în ziua votării se afla în tara şi care voteaza pe baza pasaportului.  +  Articolul 78 (1) Accesul alegatorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numarului cabinelor. Fiecare alegator trebuie să prezinte cartea de alegator şi actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare, care, după verificarea inscrierii în copia de pe lista electorala permanenta sau, după caz, înscrierea în lista electorala speciala prevăzută la art. 77, îi incredinteaza buletinele de vot şi stampila cu menţiunea Votat, pe baza semnaturii în lista electorala. (2) Dacă alegatorul, din motive constatate de către preşedintele biroului secţiei de votare, nu poate semna în lista electorala, se face menţiunea în lista, cu confirmarea, pe bază de semnatura, a unui membru al biroului electoral. (3) Alegatorii voteaza separat în cabine închise, aplicand stampila care poarta menţiunea Votat inauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau prenumele şi numele candidatului independent pe care îl voteaza. (4) Stampila cu menţiunea Votat trebuie astfel dimensionata încât să fie mai mica decat patrulaterul. (5) După ce au votat, alegatorii indoaie buletinele, astfel încât pagina alba, care poarta stampila de control, sa ramana în afara, şi le introduc în urna, având grija sa nu se deschidă. (6) Indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea acestuia. (7) În cazul în care buletinul se deschide din eroare, la cererea alegătorului acesta se anulează şi se da, o singură dată, un nou buletin, facandu-se menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal al operaţiunilor de votare. (8) Stampila incredintata pentru votare se restituie presedintelui sau altui membru al biroului, după care acesta o aplica pe cartea de alegator, în patrulaterul corespunzător numarului de scrutin stabilit de Guvern, în care se menţionează şi data scrutinului. (9) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegator în cabina de votare sa nu se prelungească nejustificat.  +  Articolul 79Preşedintele şi loctiitorul acestuia, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum şi persoanele insarcinate cu menţinerea ordinii voteaza la sectia la care îşi desfăşoară activitatea. Acestia sunt trecuti de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în lista speciala prevăzută la art. 77 şi sunt radiati din copia de pe lista electorala permanenta, existenta la sectia de votare în a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al secţiei de votare la care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 80 (1) Candidatii şi alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. În acest caz, identitatea se stabileste de către presedinte prin orice mijloace legale. (2) În cazul în care contestaţia este intemeiata, preşedintele îl opreste de la votare pe alegatorul contestat, consemneaza faptul într-un proces-verbal şi sesizeaza aceasta situaţie organelor de politie.  +  Articolul 81 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice, cu aprobarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie. (2) Suspendarea nu poate depăşi o ora şi trebuie anunţată prin afisare la usa localului de vot cu cel puţin o ora înainte. Durata totala a suspendărilor nu poate depăşi 2 ore. (3) În timpul suspendarii, urnele, stampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi materiale ale biroului electoral rămân sub paza permanenta. Pe durata suspendarii votării, urnele şi stampilele cu menţiunea Votat se sigileaza. (4) Membrii biroului nu pot fi obligati sa părăsească în acelasi timp biroul. Persoanele care, în baza art. 75 alin. (3), asista la votare pot rămâne pe durata suspendarii, la cererea lor, în sala de votare.  +  Articolul 82 (1) Prezenta oricarei persoane în cabinele de vot, în afara celei care voteaza, este interzisa. (2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul sa cheme în cabina de vot un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor, membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.  +  Articolul 83 (1) Pentru alegatorii netransportabili, din cauza de boala sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisa personal de acestia sau de conducatorul institutiei sanitare ori de ocrotire sociala în care cei în cauza sunt internati şi în care nu se organizeaza sectii de votare speciale, ca o echipa formata din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urna speciala şi cu materialul necesar votării - stampila cu menţiunea Votat şi buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul în cauza, pentru a se efectua votarea. În cadrul unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare. Urna speciala poate fi solicitata numai de la sectia de votare în a carei raza se afla domiciliul solicitantului sau sediul institutiei de ocrotire sociala. (2) Persoanele care voteaza potrivit alin. (1) sunt inscrise în lista electorala speciala de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, care se deplaseaza cu urna speciala.  +  Articolul 84La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declara votarea incheiata şi dispune închiderea secţiei de votare. Persoanelor existente la orele 21.00 în localul secţiei de votare li se permite să-şi exercite dreptul de vot.  +  Capitolul IX Stabilirea rezultatelor obtinute în alegeri  +  Secţiunea 1 Constatarea rezultatelor votării la sectiile de votare  +  Articolul 85 (1) După incheierea votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare efectueaza, în prezenta membrilor biroului şi, după caz, a candidaţilor şi a persoanelor acreditate sa asiste la votare, inventarierea stampilelor cu menţiunea Votat, precum şi numararea şi anularea buletinelor de vot neintrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar după incheierea acestor operaţiuni, deschiderea urnelor. La numararea voturilor şi consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegaţi, reprezentanti ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care au participat la alegeri, dar care nu au reprezentanti în biroul electoral al secţiei de votare şi sunt mandataţi în acest sens de conducerile organizaţiilor judetene ale acestora. Cu privire la operaţiunile prevăzute de prezentul alineat se incheie un proces-verbal. (2) După inventariere, stampilele cu menţiunea Votat se păstrează sub sigiliu. În cazul în care exista pachete cu buletine de vot intacte, menţiunea "anulat" se aplică o singură dată pe pachetul respectiv. (3) La deschiderea fiecarui buletin preşedintele citeşte cu voce tare lista de candidati care a fost votata sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent votat şi arata buletinul de vot celor prezenţi. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice, aliante politice şi aliante electorale, precum şi pe candidati independenti, se numara şi se leagă separat. (4) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila Votat sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidenta. (5) Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (6) Rezultatul votării pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat se consemneaza în cate un tabel separat. Tabelele se intocmesc de cate un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de presedinte. Dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca şi ei un tabel pentru fiecare dintre Camerele Parlamentului. (7) În tabelele prevăzute la alin. (6) se inscriu voturile nule, listele de candidati sau prenumele şi numele candidaţilor independenti şi voturile valabil exprimate pentru fiecare.  +  Articolul 86 (1) După deschiderea urnelor şi numararea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare incheie, separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, cate un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde: a) numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale; b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copia de pe lista electorala permanenta;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent; f) expunerea, pe scurt, a intampinarilor formulate şi a modului de solutionare a acestora, precum şi a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie; g) starea sigiliilor de pe urne, la incheierea votării; h) numărul buletinelor de vot primite; i) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate. (2) Procesele-verbale se semneaza de presedinte, de loctiitorul acestuia şi de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi poarta stampila de control. Semnarea se face în dreptul numelui şi prenumelui şi, după caz, a apartenentei politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului pe care îl reprezinta. (3) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are influenţa asupra valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor. Preşedintele menţionează motivele care au impiedicat semnarea. (4) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de către preşedintele biroului electoral, o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata în scris, înainte de intocmirea procesului-verbal.  +  Articolul 87 (1) În timpul operaţiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare a voturilor şi de încheiere a procesului-verbal se pot face intampinari scrise cu privire la aceste operaţiuni. (2) Biroul electoral al secţiei de votare hotaraste, de îndată, asupra intampinarilor formulate. (3) Împotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii intampinarii se pot formula contestatii în scris. Contestaţiile se prezinta presedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovadă de primire. Contestaţiile se inainteaza biroului electoral de circumscriptie.  +  Articolul 88 (1) Pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat se întocmeşte cate un dosar care cuprinde procesele-verbale şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale secţiei, precum şi buletinele nule şi pe cele contestate. Dosarele, sigilate şi stampilate, se inainteaza biroului electoral de circumscriptie sau, după caz, oficiului electoral de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Preşedintele este insotit de cel puţin doi membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti, şi de paza militara. Inaintarea dosarelor se face în termen de cel mult 24 de ore de la închiderea secţiei de votare. Dosarele se predau pe bază de proces-verbal. (2) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral de circumscriptie trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui raza teritoriala se afla circumscripţia electorala; partidele şi formatiunile politice, precum şi candidatii independenti pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.  +  Articolul 89După primirea proceselor-verbale cuprinzand rezultatul numararii voturilor în sectii, oficiul electoral al sectorului incheie, conform art. 86, separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalul voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala şi candidat independent, pe care îl inainteaza în termen de 24 de ore Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucureşti, împreună cu dosarele primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea rezultatelor votării la circumscriptiile electorale  +  Articolul 90 (1) După primirea dosarelor prevăzute la art. 88, respectiv a proceselor-verbale şi dosarelor prevăzute la art. 89, biroul electoral de circumscriptie incheie, separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, cate un proces-verbal cuprinzand totalizarea voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala şi candidat independent, pe care îl inainteaza în termen de 24 de ore la Biroul Electoral Central. (2) După primirea proceselor-verbale incheiate de către birourile electorale ale circumscriptiilor, potrivit alin. (1), Biroul Electoral Central stabileste partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care indeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat. Pragul electoral reprezinta numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentara, calculat după cum urmeaza: a) 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga tara, pentru toate partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale; b) în cazul aliantelor politice şi aliantelor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) se adauga, pentru al doilea membru al aliantei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga tara şi, pentru fiecare membru al aliantei, începând cu al treilea, cate un singur procent din voturile valabil exprimate pe întreaga tara, fără a se putea depăşi 10% din aceste voturi. (3) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatarii cu privire la partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care intrunesc şi care nu intrunesc pragul electoral, biroul electoral de circumscriptie procedeaza la atribuirea, potrivit art. 91, a mandatelor de deputat, respectiv de senator. (4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie au dreptul sa asiste candidatii şi persoanele acreditate.  +  Articolul 91 (1) Atribuirea de mandate se face avandu-se în vedere numai partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au intrunit pragul electoral prevăzut la art. 90 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, precum şi candidatii independenti. (2) Repartizarea şi atribuirea mandatelor de deputat şi de senator se fac în doua etape: la nivelul fiecarei circumscriptii electorale şi la nivel de tara. (3) La nivelul circumscriptiei electorale, biroul electoral stabileste, separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, coeficientul electoral al circumscriptiei, prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale ce intrunesc condiţia prevăzută la alin. (1) şi pentru candidatii independenti la numărul de deputati, respectiv de senatori, ce urmeaza să fie aleşi în acea circumscriptie; fiecarei liste i se repartizeaza atatea mandate de cate ori coeficientul electoral al circumscriptiei electorale se include în voturile valabil exprimate pentru acea lista; atribuirea mandatelor se face de biroul electoral de circumscriptie în ordinea inscrierii candidaţilor pe lista; pentru candidatii independenti se atribuie fiecaruia cate un mandat, dacă a obţinut un numar de voturi valabil exprimate cel puţin egal cu coeficientul electoral pentru deputati sau pentru senatori, după caz. Voturile rămase, adica cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obtinute de listele de candidati ale partidelor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale ce intrunesc condiţia prevăzută la alin. (1), precum şi mandatele ce nu au putut fi atribuite de biroul electoral de circumscriptie se comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat. (4) Biroul Electoral Central insumeaza, pe întreaga tara, separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, voturile neutilizate şi pe cele inferioare coeficientului electoral de circumscriptie din toate circumscriptiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala care intruneste condiţia prevăzută la alin. (1); numărul voturilor astfel obtinute de fiecare partid politic, alianta politica şi alianta electorala se imparte la 1, 2, 3, 4 etc., facandu-se atatea operaţii de impartire cate mandate nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiilor electorale; caturile rezultate din impartire, indiferent de lista din care provin, se clasifica în ordine descrescatoare, până la concurenta numarului de mandate neatribuite; cel mai mic dintre aceste caturi constituie coeficientul electoral pe tara, pentru deputati şi, separat, pentru senatori; fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se repartizeaza atatea mandate de deputati sau, după caz, de senatori de cate ori coeficientul electoral pe tara se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva, rezultat din insumarea pe tara a voturilor neutilizate şi a celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie. (5) Desfăşurarea mandatelor repartizate pe circumscriptii electorale se face de Biroul Electoral Central, după cum urmeaza: a) pentru fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala, cărora le-au revenit mandate potrivit alin. (4), se imparte numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie, din fiecare circumscriptie electorala, la numărul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic, alianta politica sau alianta electorala avut în vedere la repartizarea mandatelor pe tara.Rezultatul astfel obţinut pentru fiecare circumscriptie se inmulteste cu numărul de mandate cuvenite partidului, aliantei politice sau aliantei electorale. Datele obtinute se ordoneaza descrescator la nivelul tarii şi separat descrescator în cadrul fiecarei circumscriptii.Pentru fiecare circumscriptie se iau în calcul primele partide politice, aliante politice sau aliante electorale, în limita mandatelor ce au ramas de repartizat în circumscripţia respectiva. Ultimul numar din aceasta operaţiune reprezinta repartitorul acelei circumscriptii.În continuare, se procedeaza la repartizarea mandatelor pe circumscriptii în ordinea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum şi a circumscriptiilor din lista ordonata pe tara, astfel: primul numar din lista ordonata pe tara se imparte la repartitorul circumscriptiei de la care provine, rezultand numărul de mandate ce-i revin în circumscripţia respectiva. În continuare, se procedeaza identic cu numerele urmatoare din lista ordonata pe tara.În situaţia în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei aliante politice sau unei aliante electorale ori dintr-o circumscriptie electorala, operaţiunea se continua fără acestea.Dacă numărul din lista ordonata pe tara este mai mic decat repartitorul de circumscriptie, se acordă un mandat; b) în cazul în care nu este posibila acordarea mandatelor în ordinea ce rezultă din aplicarea prevederilor de la lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscripţia electorala în care partidul politic, alianta politica sau alianta electorala are cel mai mare numar de candidati sau un candidat, cărora nu li s-au atribuit mandate, iar dacă şi astfel au ramas mandate neindividualizate pe circumscriptii, circumscripţia electorala în care partidul, formatiunea politica sau alianta respectiva are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscriptie; c) dacă după aplicarea prevederilor de la lit. a) şi b) au mai ramas mandate nedesfasurate pe circumscriptii, Biroul Electoral Central le stabileste pe baza acordului partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorti, în termen de 24 de ore de la incheierea operaţiunilor anterioare. (6) Mandatele desfăşurate pe listele de candidati, potrivit alin. (5), se atribuie candidaţilor de biroul electoral de circumscriptie, în ordinea inscrierii acestora pe lista. (7) Biroul electoral de circumscriptie elibereaza certificatul doveditor al alegerii deputatilor şi senatorilor cărora li s-au atribuit mandate, în termen de 24 de ore de la incheierea fiecarei operaţiuni de atribuire. (8) În cazul în care organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale opteaza pentru depunerea aceleiasi liste de candidati în mai multe circumscriptii electorale, conform art. 5 alin. (10), mandatul de deputat atribuit în baza art. 4 alin. (12) revine, în ordinea inscrierii, candidaţilor aflati pe lista care a insumat cele mai multe voturi valabil exprimate. (9) Mandatul prevăzut la alin. (8) este atribuit circumscriptiei electorale în care lista de candidati depusa în baza art. 5 alin. (10) a castigat cele mai multe voturi valabil exprimate. (10) Candidatii inscrisi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declarati supleanti ai listelor respective. În caz de vacanta a mandatelor de deputati sau de senatori aleşi pe liste de candidati, supleantii ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt inscrisi în liste, dacă până la data validarii, pentru ocuparea locurilor vacante, partidele sau formatiunile politice pe listele cărora au candidat supleantii confirma în scris ca apartin acestora.  +  Articolul 92 (1) Biroul electoral de circumscriptie incheie, separat, cate un proces-verbal pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor. (2) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale; b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent; f) numărul buletinelor de vot primite de sectiile de votare; g) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate; h) modul de atribuire a mandatelor, potrivit art. 91, prenumele şi numele candidaţilor aleşi, precum şi, după caz, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus; i) mandatele ce nu au putut fi atribuite la nivelul circumscriptiei electorale, precum şi voturile valabil exprimate ce urmeaza a fi insumate, potrivit art. 91, pe întreaga tara; j) expunerea, pe scurt, a intampinarilor, contestatiilor şi hotărârilor luate de biroul electoral de circumscriptie. (3) Procesul-verbal, împreună cu intampinarile, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare şi de la oficiile electorale, după caz, formand un dosar, incheiat, sigilat, stampilat şi semnat de membrii biroului electoral, se inainteaza, cu paza militara, la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 48 de ore*) de la primirea comunicarii Biroului Electoral Central referitoare la desfăşurarea, pe circumscriptii electorale, a mandatelor repartizate centralizat pe tara.----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:31. Termenul de "48 de ore" prevăzut la art. 92 alin. (3) devine "24 de ore".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 92 alin. (3) rămâne 48 de ore. (4) Buletinele de vot nule trebuie pastrate în deplina siguranţa, ambalate, sigilate şi etichetate, pe fiecare secţie de votare, la birourile electorale de circumscriptie, până la validarea rezultatelor alegerilor.  +  Articolul 93 (1) Biroul Electoral Central rezolva intampinarile şi contestaţiile depuse, după care incheie cate un proces-verbal separat pentru Camera Deputatilor şi pentru Senat, cuprinzand, pe întreaga tara: a) numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale; b) numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegatorilor inscrisi în copiile de pe listele electorale permanente;- numărul total al alegatorilor inscrisi în listele electorale speciale; c) numărul total al voturilor valabil exprimate; d) numărul voturilor nule; e) numărul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent; f) numărul buletinelor de vot primite de sectiile de votare; g) numărul buletinelor de vot neintrebuintate şi anulate; h) constatarea cu privire la modul de aplicare de către birourile electorale de circumscriptie a prevederilor art. 91 alin. (3); i) repartizarea pe tara a mandatelor potrivit art. 91 alin. (4) şi desfăşurarea acestora pe circumscriptii electorale potrivit alin. (5) al aceluiasi articol; j) organizaţiile cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, care, desi au participat la alegeri, nu au obţinut nici un mandat de deputat sau de senator; totalizarea voturilor valabil exprimate pentru listele fiecareia dintre aceste organizaţii şi constatarea organizaţiilor cărora li se cuvine cate un mandat de deputat potrivit art. 4; numele şi prenumele primului candidat de pe lista organizaţiei indreptatite la un mandat de deputat, care a intrunit cel mai mare numar de voturi; în cazul în care listele organizaţiei au obţinut un numar egal de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorti; k) modul de solutionare a contestatiilor şi intampinarilor primite. (2) Procesele-verbale se semneaza de către presedinte, de loctiitorul acestuia şi de ceilalti membri ai Biroului Electoral Central, în prezenta cărora au fost intocmite, şi se inainteaza Camerei Deputatilor şi Senatului, în vederea validarii alegerilor, împreună cu dosarele intocmite de birourile electorale de circumscriptie. Lipsa semnaturii unor membri ai birourilor nu are influenţa asupra valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor. Preşedintele menţionează motivele care au impiedicat semnarea. (3) Programul utilizat pentru repartizarea centralizata a mandatelor şi desfăşurarea acestora pe circumscriptii electorale se aproba de Biroul Electoral Central şi constituie anexa la procesul-verbal ce se inainteaza pentru validarea mandatelor.  +  Articolul 94Biroul Electoral Central publică rezultatele alegerilor în presa şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen util, pentru respectarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Constitutia României, republicată.  +  Capitolul X Alegerile partiale  +  Articolul 95 (1) În cazul anularii alegerilor intr-o circumscriptie electorala, potrivit art. 32 alin. (1) lit. h), precum şi în cazul în care mandatul de deputat sau de senator devenit vacant nu poate fi ocupat de supleant, se organizeaza alegeri partiale. (2) Nu se organizeaza alegeri dacă vacanta unui mandat de deputat sau de senator s-a ivit în ultimele 12 luni anterioare expirarii mandatului Camerei Deputatilor şi Senatului, prevăzut de art. 63 alin. (1) din Constitutia României, republicată.  +  Articolul 96 (1) Dacă alegerile partiale au loc ca urmare a anularii alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, acestea se organizeaza şi se desfăşoară pe baza acelorasi copii de pe listele electorale permanente, a acelorasi candidaturi, de către aceleasi birouri electorale şi, după caz, oficii electorale şi la aceleasi sectii de votare, în a 3-a duminica după anularea alegerilor initiale. (2) Candidatii vinovati de frauda nu mai pot participa la noul scrutin. (3) Alegerile partiale organizate în caz de vacanta a unui mandat de deputat sau de senator au loc în condiţiile aplicarii corespunzătoare a prezentei legi, în cel mult 3 luni de la sesizarea Guvernului de către preşedintele Camerei Deputatilor sau, după caz, de către preşedintele Senatului, cu privire la intrunirea condiţiilor prevăzute la art. 95. (4) În cazul în care alegerile partiale prevăzute la alin. (3) se organizeaza intr-o singura circumscriptie electorala, nu se mai constituie Biroul Electoral Central, atribuţiile acestuia urmand a fi indeplinite de biroul electoral de circumscriptie. (5) La alegerile partiale participa numai alegatorii de pe listele electorale permanente ale localitatilor din cadrul circumscriptiei electorale unde se organizeaza alegerile.  +  Capitolul XI Contraventii şi infractiuni  +  Articolul 97Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) înscrierea, cu buna-stiinta, a unui alegator în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei de sustinatori cu incalcarea dispoziţiilor art. 44 alin. (3)-(7); b) incalcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2); c) incalcarea dispoziţiilor referitoare la afisarea listelor de candidati şi a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale; d) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente în condiţii necorespunzatoare; e) neefectuarea la termen a comunicarilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente; f) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate; g) necomunicarea către judecatorii a modificarilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primarie; h) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisa a celui interesat, a cartii de alegator; i) neluarea de către organizatori a masurilor necesare desfăşurării normale a adunarilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de bauturi alcoolice în timpul acestor adunări; j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricăror alte afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite; k) afisarea mijloacelor de propaganda electorala în alte locuri decat cele permise sau cu incalcarea prevederilor prezentei legi; l) acceptarea de către un cetatean a inscrierii sale pe mai multe liste de candidati, precum şi acceptarea de a candida atât pe o lista, cat şi ca independent; m) neaducerea la cunoştinţa publică de către membrii birourilor electorale de circumscriptie a propunerilor de candidaturi; n) refuzul de a permite accesul în localul de vot al candidaţilor sau al persoanelor acreditate sa asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale; o) refuzul de a se conforma dispoziţiilor presedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în imprejurimi; p) refuzul nejustificat de a-l inscrie pe alegator în lista speciala sau de a-i inmana buletinul de vot şi stampila de votare alegătorului care a semnat în lista electorala, inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta cartea de alegator şi actul de identitate ori care refuza să semneze pentru primirea acestora în lista electorala în care este inscris; q) intocmirea de către birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale cu incalcarea dispoziţiilor prezentei legi; r) continuarea propagandei electorale după incheierea campaniei electorale, precum şi sfatuirea, în ziua votării, a alegatorilor, la sediul sectiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 75 alin. (2), sa voteze sau sa nu voteze un anumit partid, o anumita alianta politica, alianta electorala sau un candidat independent; s) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor sectiilor de votare sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala; s) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora; t) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi; t) neaplicarea pe cartea de alegator sau, după caz, pe actul de identitate a stampilei cu menţiunea Votat, precum şi retinerea cartii de alegator, fără motive intemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; retinerea unei cărţi de alegator de către o persoană neautorizata, precum şi încredinţarea de către titular a cartii de alegator unei alte persoane; u) neaplicarea, de către birourile electorale ale sectiilor de votare, de către autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, a hotărârilor birourilor electorale de circumscriptie; v) neaplicarea, de către birourile electorale de circumscriptie şi de sectiile de votare, precum şi de către autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, a hotărârilor adoptate de Biroul Electoral Central.  +  Articolul 98Contraventiile prevăzute la art. 97 lit. j), k) şi n) se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e), f) şi g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, cele prevăzute la lit. l), m), q), r), s), s), t) şi t), cu amendă de la 7.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b), c), h), i), o) şi p), cu amendă de la 11.000.000 lei la 15.000.000 lei şi cele prevăzute la lit. u) şi v), cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 99 (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 97 şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 98 se fac de către: a) politisti, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. i), j), k), n), o), p), r) şi t); b) primari şi imputernicitii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. f) şi j); c) preşedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. a), b), l), j), q), r), s), s) şi u); d) preşedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. c), l) şi v); e) preşedintele biroului electoral, în cazul savarsirii contraventiilor de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul savarsirii contraventiilor de către presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către loctiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. r), s), s), t) şi t); f) imputernicitii presedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 97 lit. a), d), e), f), g), h) şi r). (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 98, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Contraventiilor prevăzute la art. 97 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 100 (1) Impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Înscrierea, cu stiinta, în copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise în lista electorala permanenta constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (3) Tentativa la infractiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.  +  Articolul 101 (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 102 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinarii alegătorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegator, în acelasi scop, constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost savarsita de un observator intern, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Tentativa se pedepseste. (4) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele partidului respectiv.  +  Articolul 103 (1) Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de doua sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 104 (1) Utilizarea unei cărţi de alegator nule sau a unei cărţi de alegator false ori a unui buletin de vot fals, introducerea în urna a unui numar suplimentar de buletine decat cele la care are dreptul un alegator sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 105 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava. (2) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 106 (1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilita pentru închiderea votării, precum şi transportarea urnei speciale în alte condiţii decat cele prevăzute la art. 83 constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 107 (1) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori transportarea de către o persoană a urnei speciale fără a face parte din biroul electoral al secţiei de votare constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 108 (1) Introducerea în uz şi folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care altereaza inregistrarea rezultatelor obtinute în sectiile de votare, totalizeaza cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii, constituie infractiuni şi se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational naţional. (3) Tentativa la infractiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.  +  Articolul 109Pentru infractiunile prevăzute în prezenta lege, actiunea penala se pune în miscare din oficiu.  +  Articolul 110Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevăzute la art. 97 lit. l) şi s) sau a infracţiunilor prevăzute la art. 102 şi 104 ori rezultate din comiterea acestora se confisca.  +  Capitolul XII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 111 (1) Cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor electorale se suporta de la bugetul de stat. (2) Sediul şi dotarea Biroului Electoral Central se asigura de Guvern, ale birourilor electorale de circumscriptie, de către prefecti şi de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, iar ale oficiilor electorale, precum şi ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de către primar, împreună cu prefectii. (3) Actele intocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 112 (1) Guvernul asigura, pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale, statisticienii necesari, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu Autoritatea Electorala Permanenta, personalul tehnic auxiliar necesar. (2) Pe perioada cat funcţionează birourile şi oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar se considera detasati şi primesc o indemnizatie stabilita prin hotărâre a Guvernului. Presedintii birourilor electorale, loctiitorii acestora şi membrii primesc indemnizatia de la data incheierii proceselor-verbale de investire, prevăzute la art. 43.  +  Articolul 113 (1) Judecarea de către instante a intampinarilor, contestatiilor sau a oricăror alte cereri prevăzute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanţa preşedinţială, cu participarea obligatorie a procurorului. (2) Împotriva hotărârilor definitive, pronuntate de instantele judecătorești potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.  +  Articolul 114 (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezenta lege, se calculeaza din ziua când incep să curgă, care este luata în calcul, până inclusiv în ziua când se implinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucratoare. (2) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale şi instantele judecătorești trebuie să asigure permanenta activităţii în vederea exercitarii de către cetăţeni a drepturilor electorale. În ziua alegerilor, instantele de judecată asigura permanenta activităţii.  +  Articolul 115 (1) Persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale nu participa la vot şi nu sunt avute în vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor. (2) Pentru persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventiva se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 83 privind urna speciala, cererea urmand a fi scrisa personal de către solicitant. Cererea poate fi adresata numai secţiei de votare în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere.  +  Articolul 116 (1) Prefectii verifica corecta indeplinire de către primari a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi şi, în cazul constatarii unor fraude sau încălcări ale unor prevederi legale, sesizeaza organele în drept. (2) În cazul în care prefectii constata ca un alegator nu a fost inscris în listele electorale sau nu a fost radiat, potrivit legii, ori ca birourile electorale de circumscriptie, oficiile electorale ori birourile electorale ale sectiilor de votare nu s-au constituit legal, formuleaza intampinari şi contestatii, care se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 117 (1) Prin act de identitate, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, de serviciu, consular sau simplu, iar în cazul militarilor în termen şi al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar. (2) Pasaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii români aflati în strainatate sau de cetatenii români domiciliati în strainatate. Cetatenii români cu domiciliul în România care voteaza în strainatate, precum şi cei cu domiciliul în strainatate care voteaza în România, în baza pasaportului simplu, completeaza o declaratie pe propria răspundere că nu şi-au exercitat sau nu îşi exercită dreptul la vot în aceeasi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit acesta la alin. (1), sau pe baza cartii de alegator.------------Alin. (2) al art. 117 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004.  +  Articolul 118 (1) Procesele-verbale predate la Biroul Electoral Central, registrele acestuia, precum şi toate documentele şi materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate în urma procesului electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, se păstrează, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în arhiva Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, separat de celelalte documente ale instanţei. (2) Buletinele de vot intrebuintate sau neintrebuintate, precum şi cele nule, procesele-verbale şi stampilele necesare votării, primite de instantele judecătorești de la birourile electorale de circumscriptie sau de la birourile electorale ale sectiilor de votare, sunt pastrate în arhiva, separat de celelalte documente ale instanţei, timp de 3 luni de la data publicarii rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) După implinirea termenului prevăzut la alin. (2), instantele, cu sprijinul prefectilor, predau, în vederea topirii, agentilor economici specializati buletinele de vot şi celelalte materiale utilizate în procesul votării.  +  Articolul 119În termen de 5 zile*) de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale speciale, al listei sustinatorilor, al listei membrilor organizaţiilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale, precum şi al stampilei birourilor electorale de circumscriptie şi a Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel puţin 20 de zile*) înainte de data alegerilor, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării şi al certificatului doveditor al alegerii deputatilor şi senatorilor.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:" În cazul organizarii alegerilor pentru Camera Deputatilor şi Senat după dizolvarea Parlamentului în condiţiile art. 89 din Constitutia României, republicată, termenele şi orele prevăzute în Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:32. Termenul de "5 zile" prevăzut la art. 119 teza întâi devine "3 zile", iar termenul de "20 de zile" prevăzut la art. 119 teza a doua devine "10 zile".ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.Termenul prevăzut la art. 119 teza întâi rămâne 5 zile, iar termenul prevăzut la art. 119 teza a doua rămâne 20 de zile.  +  Articolul 120 (1) Alegerile din anul 2004 pentru Camera Deputatilor şi Senat, precum şi pentru functia de Presedinte al României au loc la data de 28 noiembrie 2004. (2) Campania electorala pentru alegerile prevăzute la alin. (1) începe la data de 28 octombrie 2004 şi se incheie pe data de 27 noiembrie 2004, ora 7,00. (3) Prevederile prezentului articol intră în vigoare la data de 11 octombrie 2004, data de la care incep să curgă termenele care, potrivit prevederilor prezentei legi, se calculeaza de la stabilirea datei alegerilor.  +  Articolul 121 (1) La alegerile din anul 2004, dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate, astfel cum acesta este definit la art. 117, pe care se aplică stampila cu menţiunea Votat şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant care cuprinde menţiunea Votat şi data scrutinului. Neaplicarea stampilei cu menţiunea Votat sau, după caz, a timbrului autocolant pe actul de identitate constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei. Constatarea contraventiei şi aplicarea amenzii se fac potrivit prevederilor art. 99 alin. (1) lit. a) şi e)*). (2) Cartile de alegator eliberate până la data alegerilor parlamentare din anul 2004 nu se utilizeaza pentru aceste alegeri*). (3) Prevederile prezentei legi referitoare la utilizarea cartilor de alegator se aplică începând cu alegerile parlamentare din anul 2008. (4) Ministerul Administraţiei şi Internelor este obligat sa intocmeasca şi sa elibereze tuturor cetatenilor cu drept de vot cartile de alegator, până la data de 31 decembrie 2006.-----------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 prevede:"Prevederile art. 121 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 373/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru alegerile parlamentare din anul 2005."ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 19 iulie 2005 a fost respinsa de LEGEA nr. 292 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 octombrie 2005.  +  Articolul 122Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 24 septembrie 2004.Nr. 373.  +  Anexa 1         Numerotarea, delimitarea teritoriala şi numărul mandatelor de         deputat şi de senator pentru fiecare circumscriptie electorala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                        Numărul Numărul              Numărul Delimitarea mandatelor mandatelor   circumscriptiei electorale teritoriala a de deputat de senator                                   circumscriptiei                                     electorale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 1 judeţul Alba 6 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 2 judeţul Arad 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 3 judeţul Arges 9 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 4 judeţul Bacau 10 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 5 judeţul Bihor 9 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 6 judeţul Bistrita- 5 2                                    Nasaud─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 7 judeţul Botosani 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 8 judeţul Brasov 9 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 9 judeţul Braila 5 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 10 judeţul Buzau 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 11 judeţul Caraş-Severin 5 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 12 judeţul Calarasi 5 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 13 judeţul Cluj 10 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 14 judeţul Constanta 10 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 15 judeţul Covasna 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 16 judeţul Dambovita 8 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 17 judeţul Dolj 10 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 18 judeţul Galaţi 9 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 19 judeţul Giurgiu 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 20 judeţul Gorj 6 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 21 judeţul Harghita 5 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 22 judeţul Hunedoara 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 23 judeţul Ialomita 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 24 judeţul Iasi 12 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 25 judeţul Ilfov 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 26 judeţul Maramures 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 27 judeţul Mehedinti 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 28 judeţul Mures 8 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 29 judeţul Neamt 8 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 30 judeţul Olt 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 31 judeţul Prahova 12 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 32 judeţul Satu Mare 5 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 33 judeţul Salaj 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 34 judeţul Sibiu 6 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 35 judeţul Suceava 10 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 36 judeţul Teleorman 6 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 37 judeţul Timiş 9 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 38 judeţul Tulcea 4 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 39 judeţul Vaslui 7 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 40 judeţul Valcea 6 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 41 judeţul Vrancea 6 2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Circumscripţia electorala nr. 42 municipiul Bucureşti 28 12─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL 314*) 137───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------    *) La acest numar se adauga cel mult 18 deputati din partea organizaţiilor      cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale care nu au intrunit în      alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament      [potrivit art. 4 alin. (2)].  +  Anexa 2I. MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTATILOR     ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │ │     │ ROMÂNIA │     │ │     │ D │     │ │     │ BULETIN DE VOT │     │ PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTATILOR │     │ │     │ *) │     │ │     │ Circumscripţia electorala nr. ........ │     │ │     │ 1 2 │     │ ┌────────────────────┐┌────────────────────┐ │     │ │ ││ │ │     │ │ 1) 2) ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ 3) ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ └────────────────────┘└────────────────────┘ │     │ 3 4 │     │ ┌────────────────────┐┌────────────────────┐ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ 4) 5) │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ 6) │ │     │ │ ││ │ │     │ └────────────────────┘└────────────────────┘ │     └──────────────────────────────────────────────────────────┘-----------*) Se trece data alegerilor.NOTĂ: 1) Se scrie denumirea completa a partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale. 2) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale şi semnul electoral se păstrează o distanta de 3 litere. Semnul electoral se imprima într-un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm. 3) Se trec numele şi prenumele candidaţilor, în ordinea din lista de candidati depusa, iar în cazul aliantelor, apartenenta politica abreviata (initialele partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale), după care patrulaterul se inchide. 4) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, în partea finala a buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor. 5) Se trece semnul electoral. 6) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Numele şi prenumele, precum şi cuvintele ce se inscriu în interiorul patrulaterelor se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.- Pe o pagina se pot imprima mai multe patrulatere, în functie de numărul candidaţilor inscrisi în listaII. MODELUL BULETINULUI DE VOT PENTRU ALEGEREA SENATULUI     ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐     │ │     │ ROMÂNIA │     │ │     │ S │     │ │     │ BULETIN DE VOT │     │ PENTRU ALEGEREA SENATULUI │     │ │     │ │     │ *) │     │ │     │ Circumscripţia electorala nr. ........ │     │ │     │ 1 2 │     │ ┌────────────────────┐┌────────────────────┐ │     │ │ ││ │ │     │ │ 1) 2) ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ 3) ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ └────────────────────┘└────────────────────┘ │     │ 3 4 │     │ ┌────────────────────┐┌────────────────────┐ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ 4) 5) │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ │ │     │ │ ││ 6) │ │     │ │ ││ │ │     │ └────────────────────┘└────────────────────┘ │     └──────────────────────────────────────────────────────────┘----------*) Se trece data alegerilor.NOTĂ: 1) Se scrie denumirea completa a partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale. 2) Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale şi semnul electoral se păstrează o distanta de 3 litere. Semnul electoral se imprima într-un spatiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm. 3) Se trec numele şi prenumele candidaţilor, în ordinea din lista de candidati depusa, iar în cazul aliantelor, apartenenta politica abreviata (initialele partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale), după care patrulaterul se inchide. 4) Se trece menţiunea "Candidat independent"; pentru fiecare candidat independent se imprima un patrulater distinct, în partea finala a buletinului, în ordinea înregistrării candidaturilor. 5) Se trece semnul electoral. 6) Se trec numele şi prenumele candidatului independent.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Numele şi prenumele, precum şi cuvintele ce se inscriu în interiorul patrulaterelor se tiparesc cu litere corp 10 verzal drepte.- Pe o pagina se pot imprima mai multe patrulatere, în functie de numărul candidaţilor inscrisi în lista.III. MODELUL STAMPILEI DE CONTROL A SECTIEI DE VOTARE(STAMPILA)NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMTMODELUL STAMPILEI DE CONTROL A SECTIEI DE VOTARE - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, la pagina 34. (a se vedea imaginea asociata)---------*) Se menţionează numărul circumscriptiei electorale şi denumirea judeţului. (De exemplu: "Nr. 40 Valcea")NOTA- Tusul pentru stampile trebuie să fie de aceeasi culoare pe teritoriul unei circumscriptii electorale.- Stampilele se confectioneaza prin grija prefectilor.- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele inscrise să fie lizibile.IV. MODELUL STAMPILEI "VOTAT"(STAMPILA)NOTA C.T.C.E. PIATRA NEAMTMODELUL STAMPILEI "VOTAT" - se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, la pagina 34. (a se vedea imaginea asociata)------------*) Se trece numărul circumscriptiei electorale.NOTA- Tusul pentru stampile trebuie să fie de aceeasi culoare pe teritoriul unei circumscriptii electorale.- Stampilele se confectioneaza prin grija prefectilor.- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele inscrise să fie lizibile.-----------