HOTARARE nr. 78 din 27 ianuarie 2005 (*actualizata*)privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor(actualizata pana la data de 23 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Culturii si Cultelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor in domeniile culturii si cultelor.---------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.(1^1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza, in colaborare cu Consiliul National al Audiovizualului, strategia in domeniul audiovizualului si coordoneaza elaborarea de catre Centrul National al Cinematografiei a strategiei si politicilor sectoriale in domeniul cinematografiei.---------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. (2) Ministerul Culturii si Cultelor are sediul in municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.  +  Articolul 2In activitatea sa, Ministerul Culturii si Cultelor asigura respectarea si promovarea libertatilor si drepturilor fundamentale, consacrate de Constitutia Romaniei si de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, in ceea ce priveste: a) libertatea de expresie si de creatie; b) sansele egale si accesul liber la cultura; c) participarea la viata culturala, inclusiv la formularea politicilor culturale; d) libertatea constiintei si a credintelor religioase.  +  Articolul 3Ministerul Culturii si Cultelor isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale: a) cultura si libertatile culturale reprezinta un element esential al dezvoltarii umane; b) creativitatea culturala este o sursa a progresului uman; c) cultura este un factor important al dezvoltarii durabile; d) cultura este un factor al cresterii calitatii vietii si al asigurarii coeziunii sociale; e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale in fata autoritatilor.  +  Articolul 4In activitatea sa, Ministerul Culturii si Cultelor urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective generale: a) cresterea gradului de acces si de participare la cultura; b) promovarea diversitatii si prezervarea identitatilor culturale; c) promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritatilor; d) protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural material si imaterial; e) promovarea si dezvoltarea creatiei contemporane si sustinerea creatorilor; f) sustinerea circulatiei operelor si a creatiilor, promovarea dialogului intercultural si a creatiei culturale in circuitul mondial de valori; g) sprijinirea mobilitatii creatorilor si artistilor, precum si a specialistilor din domeniul culturii; h) stimularea vietii culturale in cadrul comunitatilor locale si apropierea acestora de valorile culturii; i) sustinerea participarii comunitatilor la dezvoltarea societatii cunoasterii, prin asumarea de catre institutiile publice de cultura a functiilor de centre de acces universal la informatie; j) proiectarea unui sistem specific de protectie sociala pentru creatori si artisti; k) stimularea dezvoltarii sectorului industriilor culturale; l) formarea si specializarea resurselor umane din sectorul culturii; m) promovarea de programe si proiecte in domeniul educatiei adultilor; n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.  +  Articolul 5 (1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:1. elaboreaza, cu consultarea si participarea autoritatilor publice interesate, a operatorilor culturali si societatii civile, strategii, programe nationale si directii de actiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competenta;2. sprijina si finanteaza, in conditiile legii, proiecte, programe si actiuni culturale in toate domeniile culturii si artei;3. asigura buna functionare a sistemului sau institutional, in aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii;4. elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau avand incidenta cu acesta;5. initiaza si negociaza, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale in domeniul sau de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, dupa caz;5^1. dispune masurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor rezultate din conventiile, acordurile si alte intelegeri internationale incheiate si intrate in vigoare, pentru domeniile sale de activitate;-------------Punctul 5^1 al alin. (1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.6. initiaza si dezvolta parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale si cu structurile societatii civile pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor oferite de institutiile si asezamintele de cultura, in vederea satisfacerii nevoilor culturale si educative ale publicului;7. sprijina, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, buna functionare si activitatea institutiilor si a asezamintelor de cultura aflate in subordinea autoritatilor judetene sau locale;8. promoveaza drepturile si interesele creatorilor, artistilor si specialistilor din domeniul culturii;9. asigura, cu respectarea legislatiei in vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societatii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenta asupra sectorului culturii si pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;10. asigura, in conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autoritati, pentru armonizarea initiativelor legislative si a masurilor administrative din domeniile sale de interes;11. asigura promovarea programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate, intr-un sistem competitional deschis, pe baza principiilor transparentei si primordialitatii valorii;12. elaboreaza norme, normative si metodologii pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate institutiile si asezamintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;13. coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor subordonate, numeste si revoca, in conditiile legii, conducerile acestora;14. asigura dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor din subordinea sa si formarea profesionala a angajatilor acestora;15. propune Guvernului masurile pentru descentralizarea administrativa si financiara a institutiilor din subordine;16. initiaza proiecte de acte normative pentru infiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordine, avizeaza, in conditiile legii, infiintarea sau reorganizarea institutiilor si a asezamintelor publice de cultura, indiferent de subordinea acestora;17. aproba, potrivit legii, preturi si tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii si Cultelor si oferite de institutiile din subordinea sa;18. asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;19. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea caruia functioneaza agentii economici din domeniul sau de activitate;20. colaboreaza cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora;21. initiaza, organizeaza si sustine, in conditiile legii, concursuri interne si internationale, tabere, rezidente de creatie si interpretare, precum si alte manifestari similare;22. acorda, in conditiile legii, burse, granturi de studii si calatorie, premii si distinctii pentru toate domeniile sale de activitate si sprijina participarea oamenilor de cultura si a artistilor romani la manifestari similare din strainatate;23. colaboreaza cu autoritatile si institutiile din sectorul educational pentru dezvoltarea programelor de invatamant artistic si diversificarea ofertei de specializari necesare domeniului culturii;24. colaboreaza cu structurile din sistemul educational pentru realizarea de programe de educatie artistica si de dezvoltare a abilitatilor creative, in scopul cresterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precadere in randul tinerilor;25. propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publica pentru organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul culturii si cultelor, cu respectarea normelor legale. (2) Ministerul Culturii si Cultelor urmareste indeplinirea masurilor necesare in vederea realizarii cerintelor de aderare la Uniunea Europeana si garanteaza ducerea la indeplinire a obligatiilor Romaniei rezultate din actul aderarii si din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si din celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, in domeniile sale de activitate.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Articolul 6 (1) In indeplinirea rolului si a obiectivelor sale, Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii specifice:1. coordoneaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Roman, in colaborare cu Academia Romana si cu alte institutii interesate, dupa caz, activitatea si programele institutelor culturale ale Romaniei din strainatate, promoveaza si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea.2. numeste si elibereaza din functie, prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, ministrului afacerilor externe si al presedintelui Institutului Cultural Roman, in conditiile legii, directorii si directorii adjuncti ai institutelor culturale ale Romaniei din strainatate;3. avizeaza numirile si eliberarile din functie ale personalului diplomatic cu atributii in domeniul culturii;4. propune Guvernului, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si cu Institutul Cultural Roman, infiintarea de noi institute culturale ale Romaniei in strainatate;5. promoveaza si sustine, in conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei romanesti si colaboreaza in acest scop cu autoritati, institutii, organizatii neguvernamentale sau cu alte entitati;6. stabileste, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Comisia Nationala de Arheologie si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, Strategia nationala in domeniul patrimoniului cultural national, mobil si imobil;7. elaboreaza norme, normative si metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;8. coordoneaza activitatile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national, mobil si imobil, si le finanteaza potrivit legii;9. coordoneaza activitatea de atestare a expertilor si a specialistilor in domeniile specifice proiectarii, restaurarii, conservarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural national imobil;10. avizeaza, potrivit legii, constituirea agentilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetari, proiectarea si executarea de lucrari asupra monumentelor istorice;11. coordoneaza activitatea de acreditare a expertilor, conservatorilor si restauratorilor in domeniul patrimoniului cultural national mobil;12. colaboreaza cu autoritatile publice centrale si locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaste, a respecta si a pune in valoare patrimoniul cultural national;13. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale la elaborarea si avizarea, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si cu Comisia Nationala de Arheologie, dupa caz, a programelor si planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele in care se gasesc monumente istorice;14. actioneaza, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national, sustrase sau exportate ilicit;15. avizeaza temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de arta monumentala, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de arta monumentala care se realizeaza din bugetele publice;16. contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care sa se asigure pastrarea, dezvoltarea si punerea in valoare a artei si culturii minoritatilor nationale din Romania;17. sustine programe pentru promovarea, protejarea si revitalizarea culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial;18. promoveaza si coordoneaza, in conditiile legii, programe de formare in domeniul mestesugurilor si ocupatiilor traditionale;19. coordoneaza activitatea de atestare a artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum si activitatea de atestare si avizare in domeniul impresariatului artistic;20. suspenda sau retrage, dupa caz, avizele si/sau atestatele acordate, in cazul nerespectarii de catre titulari a actelor normative in vigoare;21. colaboreaza cu autoritatile administratiei publice, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului din aparatul propriu si al serviciilor deconcentrate, precum si din institutiile publice de cultura;22. organizeaza si sustine, in conditiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregatire;23. editeaza publicatii de specialitate si de informare pentru domeniile sale de competenta;24. coordoneaza, asigura si urmareste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii din domeniul sau de activitate;25. aproba Strategia de dezvoltare a cinematografiei nationale, elaborata de Centrul National al Cinematografiei;26. elaboreaza, in cooperare cu Consiliul National al Audiovizualului, Strategia nationala in domeniul audiovizualului;27. sprijina, in conditiile legii, protectia drepturilor de autor si ale artistilor interpreti;28. asigura relatiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din Romania;29. sprijina toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, in vederea participarii lor la viata sociala si spirituala a tarii, si mediaza situatiile litigioase;30. acorda asistenta cultelor religioase, in conditiile legii, pentru solutionarea problemelor specifice;31. analizeaza cererile de infiintare a noi culte religioase, intocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri in vederea recunoasterii acestora;32. formuleaza propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducatorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la solicitarea cultelor religioase;33. gestioneaza resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare in vederea salarizarii personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din invatamantul teologic neintegrat in invatamantul de stat, potrivit legii;34. colaboreaza cu sistemul educational si avizeaza, alaturi de autoritatile publice cu comptente in domeniul invatamantului, planurile de invatamant si programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;35. sprijina cultele religioase in organizarea si desfasurarea activitatilor de asistenta religioasa si sociala in armata, penitenciare, spitale, in camine de batrani, case de copii si in alte institutii, precum si in familii care se confrunta cu nevoi speciale;36. sprijina cultele religioase in activitatea de evidenta, pastrare, conservare, restaurare si punere in valoare a bunurilor culturale mobile si imobile, aflate in proprietatea sau in folosinta cultelor, in conditiile legii;37. organizeaza, in colaborare cu cultele religioase si cu institutiile specializate din tara si/sau din strainatate, activitati periodice de instruire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate care asigura conservarea si punerea in valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, in conditiile legii;38. organizeaza si sprijina, in conditiile legii, activitati si manifestari pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, pentru punerea in valoare a marturiilor de arta si de arhitectura religioasa, atat in tara, cat si in strainatate, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari si prin promovarea turismului cultural-religios;39. acorda sprijin financiar, in conditiile legii, pentru: a) construirea si repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari; b) consolidarea si punerea in valoare a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul eclezial, aflate in proprietatea sau in posesia ori in folosinta cultelor religioase, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrari, in conditiile legilor specifice; c) intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse; d) sustinerea unor actiuni religioase avand caracter national sau international, realizate de conducerile cultelor religioase din Romania; e) dezvoltarea si sustinerea activitatii de cercetare si analiza a fenomenului religios, potrivit legii; f) sustinerea activitatii de asistenta sociala, organizata de cultele religioase in spitale, centre de plasament, camine de batrani si/sau in alte institutii, precum si a activitatilor privind reinsertia sociala a persoanelor defavorizate si marginalizate, potrivit legii;-------------Punctul 40 al alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. (2) Ministerul Culturii si Cultelor indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.  +  Articolul 7Pentru realizarea obiectivelor si pentru indeplinirea atributiilor sale generale si specifice, pentru conceperea si punerea in aplicare de politici si actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Culturii si Cultelor va actiona in cooperare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societatii civile si ale mediului de afaceri, din tara si din strainatate.  +  Articolul 8Pentru exercitarea atributiilor sale, Ministerul Culturii si Cultelor este abilitat sa solicite si sa primeasca informatii si date de la autoritatile administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul sau de competenta.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorica a Ministerului Culturii si Cultelor este prevazuta in anexa nr. 1; in cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se mai pot organiza, in conditiile legii, servicii, birouri sau compartimente, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.(1^1) Comisarul pentru programul «Sibiu - capitala culturala europeana 2007» si colectivul operational condus de acesta functioneaza, pe perioada derularii programului, in coordonarea ministrului culturii si cultelor.-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. (2) Numarul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii si personalul aferent cabinetului ministrului culturii si cultelor. (3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (4) Ministrul culturii si cultelor poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care sa participe la elaborarea strategiilor din domeniu si la fundamentarea deciziilor de specialitate.  +  Articolul 9^1 (1) In conditiile legii, la nivelul Ministerului Culturii si Cultelor se infiinteaza Unitatea de management al proiectului, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile. (2) Structura organizatorica, numarul de persoane si regulamentul de functionare pentru Unitatea de management al proiectului se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (3) Ministrul culturii si cultelor numeste personalul Unitatii de management al proiectului si stabileste atributiile directorului acesteia. (4) Salarizarea personalului Unitatii de management al proiectului se realizeaza potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de management de proiect, aprobata prin Legea nr. 172/2001.-------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Culturii si Cultelor se exercita de catre ministrul culturii si cultelor. (2) Ministrul culturii si cultelor conduce intreaga activitate a Ministerului Culturii si Cultelor si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate. (3) Ministrul culturii si cultelor este ordonator principal de credite. (4) In exercitarea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor emite ordine si instructiuni. (5) In indeplinirea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor este ajutat de 2 secretari de stat, un secretar general si un secretar general adjunct.-------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. (6) Ministrul culturii si cultelor poate dispune, in conditiile legii, exercitarea temporara de catre alti demnitari sau functionari a unor atributii prevazute prin Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Culturii si Cultelor.  +  Articolul 11 (1) Secretarii de stat se subordoneaza ministrului culturii si cultelor si indeplinesc atributiile si sarcinile stabilite de acesta. (2) Secretarii de stat coordoneaza compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, potrivit anexei nr. 1 si regulamentului de organizare si functionare a ministerului.  +  Articolul 12 (1) Secretarul general este subordonat ministrului culturii si cultelor si indeplineste atributiile prevazute prin lege si sarcinile stabilite de acesta. (2) In realizarea atributiilor ce ii revin, secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct.--------------Alin. (2) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. (3) Secretarul general adjunct este functionar public de cariera numit prin concurs sau examen, conform legii.--------------Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Articolul 13 (1) Ministrul culturii si cultelor numeste si revoca presedintii si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii. (2) Fondurile necesare functionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, in conditiile legii. (3) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, in conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii si Cultelor.  +  Articolul 13^1 (1) Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale si specifice, Ministerul Culturii si Cultelor poate colabora cu specialisti in diverse domenii de activitate, prin incheierea de conventii civile sau contracte individuale de munca cu timp partial, dupa caz. (2) In situatiile in care persoanele prevazute la alin. (1) se deplaseaza in tara, in interesul institutiei, Ministerul Culturii si Cultelor poate suporta cheltuielile de transport, cazare si diurna, in conditiile stabilite de lege pentru personalul propriu, in masura in care prin conventiile civile sau contractele individuale de munca cu timp partial incheiate s-a prevazut acest lucru.--------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Articolul 14 (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii si Cultelor. (2) Directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de un director executiv, care este functionar public, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Directiile judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:1. indeplinesc atributiile prevazute de lege in domeniul protejarii patrimoniului cultural national;2. colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;3. participa, la cererea autoritatilor abilitate si impreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.-------------Punctul 3 al alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.-------------Punctul 4 al alin. (1) al art. 15 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.5. avizeaza, potrivit legii, infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea institutiilor publice de cultura si a asezamintelor culturale care functioneaza sub autoritatea consiliilor judetene sau locale;6. finanteaza, in conditiile legii, programe, proiecte si actiuni culturale, in situatii de urgenta;7. sprijina, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniile culturii si cultelor;8. initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;9. editeaza sau sprijina, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;10. solicita si primesc, in conditiile legii, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;11. controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;12. indeplinesc, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul cultelor;13. indeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si cultelor. (2) Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decat cele prevazute in prezenta hotarare, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.  +  Articolul 16 (1) Unitatile care functioneaza in subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor ori in coordonarea ministrului culturii si cultelor sunt prevazute in anexa nr. 2. (2) Structura organizatorica, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, daca legea nu dispune altfel.  +  Articolul 17 (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Institutul de Memorie Culturala isi schimba denumirea in "CIMEC - Institutul de Memorie Culturala", institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii.-------------Alin. (2) al art. 17 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Culturii si Cultelor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare. (2) Ministerul Culturii si Cultelor are, de asemenea, in dotare, pentru activitatile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfa si persoane, cu un consum mediu lunar de carburanti de 400 litri, o masina de teren cu un consum mediu lunar de 450 litri si doua autoturisme, cu un consum mediu lunar de carburanti de 450 litri.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.  +  Articolul 20Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TARICEANUContrasemneaza:---------------Ministrul culturii si cultelor,Monica Octavia MuscaMinistrul muncii,solidaritatii sociale si familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finantelor publice,Ionel PopescuBucuresti, 27 ianuarie 2005.Nr. 78.  +  Anexa 1  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICAa Ministerului Culturii si CultelorNumarul maxim de posturi - 177(exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului)       ┌──────────────┐       │Directia │ ┌──────────┐ ┌──────────────┐     ┌-┤Relatii ├──────┬───────┤MINISTERUL├───────┐ │Compartimentul│     | │Internationale│ │ ├──────────┤ ├─┤Audit public │     | └──────────────┘ │ │ Cabinet │ │ │Intern ├-┐     | ┌──────────────┐ │ └─────┬────┘ │ └──────────────┘ |     | │Serviciul │ │ │ │ ┌──────────────┐ |     ├-┤legislatie ├──────┤ │ │ │Serviciul ├-┤     | └──────────────┘ │ │ ├─┤juridic │ |     | ┌──────────────┐ │ │ │ └──────────────┘ |     | │Compartimentul│ │ │ │ ┌──────────────┐ |     ├-┤Informatii ├──────┘ │ └─┤Compartimentul├-┤     | │publice │ │ │control │ |     | └──────────────┘ │ └──────────────┘ |     └-------------------------------------┼----------------------------┬--┘                                           │ | ┌────────────────────────┬────────────────┴───────┬────────────────┐ | │ │ │ │ | │┌───────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌─┴───┴─────┐ ├┤Directia │ │Secretar de Stat│ │Secretar de Stat│ ┌-┤Secretar │ ││generala │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ | │General │ ││Patrimoniul│ │ Cabinet │ │ Cabinet │ | ├───────────┤ ││cultural │ └─┬──────────────┘ ├────────────────┘ | │Secretariat│ ││national │ │ │ | │General │ │├───────────┘ │ │ | └─────┬─────┘ ├┼-----------------┼----------------------┼--------------------┘ │ ││┌──────────────┐ │┌─────────────┐ │ ┌──────────────┘ │├┤Directia │ ├┤Directia │ │ │ ┌──────────────────┐ │││monumetelor │ ││generala │ │ ├─┤Unitatea de │ │││istorice si │ ││Creatie │ │ │ │Politici Publice │ │││arheologice │ ││contemporana,│ │ ┌────────┐ │ └──────────────────┘ ││└──────────────┘ ││diversitate │ │ │Directia│ │ ││ ││culturala │ │ │relatii │ │ ┌──────────────────┐ ││ │└─┬───────────┘ ├─┤culte │ ├─┤Unitatea de │ ││┌──────────────┐ │ │┌───────────────┐ │ └────────┘ │ │management a │ │├┤Directia │ │ ├┤Serviciul │ │ │ │Proiectului │ │││muzee, │ │ ││artele │ │ ┌──────────┐│ └──────────────────┘ │││colectii si │ │ ││spectacolului │ │ │Serviciul ││ │││garantii │ │ │└───────────────┘ │ │Asistenta ││ ┌──────────────────┐ │││guvernamentale│ │ │┌───────────────┐ └─┤Invatamant│├─┤Unitatea de │ ││└──────────────┘ │ ││Serviciul │ └──────────┘│ │afaceri europene │ ││ │ ├┤diversitate │ │ └──────────────────┘ ││ │ ││culturala │ │ ││┌──────────────┐ │ │└───────────────┘ │ ┌──────────────────┐ │└┤Compartimentul│ │ │┌───────────────┐ ├─┤Directia │ │ │patrimoniu │ │ ││Biroul │ │ │managementul │ │ │imaterial si │ │ ││promovarea │ │ │resurselor umane, │ │ │asezaminte │ │ ├┤creatiei si │ │ │servicii │ │ │culturale │ │ ││mostenirii │ │ │deconcentrate │ │ └──────────────┘ │ ││culturale │ │ │parteneriate │ │ │ ││scrise │ │ │teritoriale │ │ │ │└───────────────┘ │ └──────────────────┘ │ │ │ ┌───────────────┐ │ │ │ └──┤Compartimentul │ ├─┬──────────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ │cinematografie,│ │ │Directia buget, │ └─┤Compartimentul│ │ │strategii │ │ │finante, │   │monumente de │ │ │audiovizuale │ │ │contabilitate │   │for public, │ │ └───────────────┘ │ └──────────────────┘   │arhitectura │ │ ┌───────────────┐ │   └──────────────┘ └───┤Compartimentul │ │ ┌──────────────────┐                        │pentru relatia │ └─┤Directia achizitii│                        │cu Parlamentul │ │publice, │                        │si dialog │ │dezvoltare, │                        │social │ │administrativ │                        └───────────────┘ └──────────────────┘--------------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007, conform pct. 16 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.  +  Anexa 2UNITATILEcare functioneaza in subordinea, subautoritatea Ministerului Culturii si Cultelorori in coordonarea ministrului culturii si cultelor───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea unitatii Sursa de finantare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Unitati care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii     publice, finantate integral din bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Directiile judetene pentru cultura, culte si Bugetul de stat     patrimoniul cultural national, respectiv a     municipiului Bucuresti - servicii publice     descentralizate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Biblioteca Nationala a Romaniei Bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2^1 . Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor*) Bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Abrogat.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  NOTA: Unitatile prevazute la nr. crt. 1-3 pot utiliza  un numar maxim de 786 de posturi.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  II. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii      publice, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la      bugetul de stat**)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Institutul National pentru Memoria Exilului Romanesc*) Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4^1. Institutul National pentru Venituri proprii      Studierea Holocaustului si subventii      din Romania «Elie Wiesel» acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Centrul National al Cinematografiei Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Muzeul National de Arta al Romaniei din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu Venituri proprii                                                               si subventii                                                                  de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Muzeul National "Peles" din Sinaia Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Muzeul National Bran din Bran Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Venituri proprii      Cluj-Napoca si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16. Complexul Muzeal National "Moldova" din Iasi Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Muzeul National al Carpatilor Rasariteni Venituri proprii     din Sfantu Gheorghe si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18. Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" Venituri proprii      din Bucuresti si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19. Abrogat.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20. Muzeul de Arta "Vasile Grigore - pictor si Venituri proprii      colectionar" si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20^1. Muzeul National «George Enescu» Venituri proprii        din Bucuresti si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21. Teatrul National "I. L. Caragiale" din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22. Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23. Teatrul National "Vasile Alecsandri" din Iasi Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24. Teatrul National "Mihai Eminescu" din Timisoara Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25. Teatrul National «Marin Sorescu» din Craiova Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26. Teatrul National din Targu-Mures Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28. Opera Nationala Bucuresti Venituri proprii                                                                si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29. Opera Nationala Romana din Cluj-Napoca Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30. Opera Maghiara din Cluj-Napoca Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31. Opera Nationala Romana din Iasi Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32. Opera Romana din Timisoara Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33. Teatrul National de Opereta "Ion Dacian" Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34. Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35. Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Venituri proprii      Culturii Traditionale si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36. Centrul National de Cultura al Romilor Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37. Centrul National de Arta "Tinerimea Romana" Venituri proprii      din Bucuresti si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37^1. Centrul Cultural "Sala Palatului" Venituri proprii                                                              si subventii                                                             acordate de la                                                             bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38. Centrul European de Cultura din Sinaia Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  39. Centrul de Cultura "George Apostu" din Bacau Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  40. Centrul de Cultura "Arcus" din Covasna Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  41. Centrul de Cultura "Rosetti-Tescanu-George Enescu" Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  42. Centrul National al Dansului Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  43. Oficiul National al Monumentelor Istorice Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  44. Institutul National al Monumentelor Istorice Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  45. Laboratorul National de Cercetare in Domeniul Venituri proprii      Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural si subventii      National Mobil acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  46. Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47. Studioul de Creatie Cinematografica din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  48. Editura "Video" din Bucuresti Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  49. Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Venituri proprii      Culturii si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  50. Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Venituri proprii      Europene si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  51. Administratia Fondului Cultural National Venituri proprii                                                               si subventii                                                              acordate de la                                                              bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  51^1. Centrul Cultural Toplita, Venituri proprii           din Toplita si subventii                                                              de la bugetul                                                                 de stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  NOTA: Unitatile mentionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un numar  maxim de 6.384 de posturi.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  III. Institutii publice finantate din venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  52. CIMEC - Institutul de Memorie Culturala Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  53. ARTEXIM Venituri proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  54. Centrul de Pregatire Profesionala Venituri proprii      in Cultura──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Publicatii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  55. "Contemporanul" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  56. "Literatorul" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  57. "Manuscriptum" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  58. "Desteptarea Aromanilor" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  59. "Moftul Roman" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  60. "Albina" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  61. "Teatrul" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  62. "Universul cartii" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  63. "A Het" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  64. "Korunk" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  65. "Muvelodes" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  66. "Vilnie Slovo" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  67. Revista "Biblioteca" Venituri proprii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Unitati care functioneaza sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  68. Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  69. Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor      "Romaniafilm"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  70. Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  71. Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  72. Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  73. Societatea Comerciala "Editura Scrisul Romanesc" - S.A.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  74. Societatea Comerciala "Editura Meridiane" - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă

  ──────────

  *) Organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in coordonarea ministrului culturii si cultelor.

  ──────────
  ----------Nr. crt. 25 din Cap. II al anexei nr. 2 a fost modificat de articolul unic din HOTARAREA nr. 520 din 9 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 17 iunie 2005.Nr. crt. 19 din anexa nr. 2 a fost abrogat de lit. b) a art. 5 din HOTARAREA nr. 625 din 23 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 19 iulie 2005.Nr. crt. 4^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost introdus de art. 11 din HOTARAREA nr. 902 din 4 august 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005.Nr. crt. 20^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost introdus de art. 5 din ORDONANTA nr. 17 din 26 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2006.Nr. crt. 2^1 din Capitolul I al anexei nr. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 14 din HOTARAREA nr. 401 din 29 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.Nota din Capitolul I al anexei nr. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. 14 din HOTARAREA nr. 401 din 29 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.Nr. crt. 51^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost introdus de art. 4 din LEGEA nr. 203 din 22 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 mai 2006.Nr. crt. 37^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 11 din HOTARAREA nr. 1.088 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 28 august 2006.Nota din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificata de pct. 2 al art. 11 din HOTARAREA nr. 1.088 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 28 august 2006.Nr. crt. 28 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificat de art. 10 din HOTARAREA nr. 1.089 din 16 august 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 25 august 2006.Nr. crt. 3 din Capitolul I al anexei nr. 2 a fost abrogat de art. 3 din HOTARAREA nr. 1.188 din 6 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 13 septembrie 2006.Nr. crt. 37^1 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.857 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006.Nota din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din HOTARAREA nr. 1.857 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006.Nota din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificata de pct. 17 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.Nr. crt. 54 din Capitolul III al anexei nr. 2 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTARAREA nr. 1.899 din 22 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007.Nr. crt. 13 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificat de art. 2 din HOTARAREA nr. 40 din 17 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007.Nr. crt. 14 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificat de art. 2 din HOTARAREA nr. 40 din 17 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007.Nr. crt. 17 din Capitolul II al anexei nr. 2 a fost modificat de art. 2 din HOTARAREA nr. 40 din 17 ianuarie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007.
  ------