ORDIN nr. 284 din 12 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 16 februarie 2007    În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 1.403/2007,ministrul sănătății publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    București, 12 februarie 2007.Nr. 284.  +  AnexăMETODOLOGIA - CADRUde organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specificecomitetului director din spitalele publice