REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 (*actualizat*)privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii(actualizat până la data de 27 februarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogata de HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004.**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" se inlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în constructii" se inlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Constructii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" se inlocuieste cu "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:***) Conform art. 50, alin. (1) din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003, prezenta hotărâre intră în vigoare la 2 ani de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în data de 27 februarie 2005. Între timp, a aparut HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, mentinand în schimb abrogarea Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în constructii, prevăzut în anexa nr. 6, şi Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Agrementul tehnic este aprecierea tehnica favorabila, concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în constructii, a unor noi produse, procedee sau echipamente, denumite în continuare produse, pentru care nu exista şi nu pot fi inca elaborate standarde naţionale sau alte reglementari tehnice oficiale sau pentru care exista astfel de standarde şi reglementari, dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora, diferenţa influentand una dintre cerinţele prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995privind calitatea în constructii.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, principalele elemente de continut, metodologice şi de organizare privind agrementul tehnic.  +  Articolul 3Existenta agrementului tehnic, elaborat conform prevederilor prezentului regulament, constituie o condiţie obligatorie pentru furnizarea şi utilizarea produselor noi pentru constructii.Produsele care provin din tari dezvoltate industrial şi au la baza reglementari tehnice sau agremente tehnice naţionale vor fi tratate corespunzător în cadrul actiunii de elaborare a agrementelor tehnice, prin luarea în considerare a prevederilor din documentele respective, cu adaptarile impuse de condiţiile seismice, climatice sau de alta natura din tara noastra.  +  Articolul 4Agrementele tehnice se elibereaza de organismele abilitate, stabilite prin prezentul regulament, la solicitarea fabricantilor sau a furnizorilor împuterniciţi de acestia, la care se pot asocia şi agenti economici executanţi de lucrari de constructii.Agrementele tehnice se elibereaza numai pentru produse bine definite sub aspectul alcatuirii, formei şi caracteristicilor şi ale caror realizare şi punere în opera pot fi asigurate de către fabricanti şi executanţi în condiţii de garantare a mentinerii în timp a caracteristicilor respective, dacă utilizarea şi modul de punere în opera sunt conforme cu cele precizate de societăţi şi cuprinse în agrementul tehnic.Prin produse pentru constructii se înţelege produsele incorporate în constructii (inclusiv instalatiile aferente acestora), dar nu şi cele incorporate în instalaţii şi echipamente tehnologice de productie.  +  Articolul 5Nu pot forma obiectul unor agremente tehnice simple descrieri sau chiar documentaţii tehnice de conceptie - proiecte - ale unor produse, fără a fi insotite de rezultate şi dovezi obiective ale realizării fizice, incercarii şi experimentarii lor, care să demonstreze indeplinirea cerințelor specificate.  +  Articolul 6Elaboratorii agrementelor tehnice raspund de exactitatea datelor inscrise în agrementul tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolva pe furnizori şi/sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform reglementarilor legale în vigoare.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 7Produsele pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt supuse şi activităţii de certificare de conformitate, conform reglementarilor în vigoare, sistemul de certificare fiind precizat explicit în agrementul tehnic.  +  Articolul 8Agrementele tehnice se acordă pe o perioadă de valabilitate limita, de regula până la 5 ani, în functie de natura şi de gradul de noutate al produselor respective, în conformitate cu regulile de procedura stabilite.  +  Articolul 9Prevederile prezentului regulament se aplică, după caz, tuturor agentilor economici care fabrica, furnizeaza sau comercializeaza noi produse pentru constructii, provenite din producţia interna sau din import, precum şi investitorilor, proiectantilor, executanţilor, proprietarilor şi utilizatorilor construcţiilor la care se prevede folosirea produselor respective.Pentru recunoasterea, în tarile membre ale Uniunii Europene de Agrement Tehnic în constructii, a agrementelor tehnice româneşti, acestea trebuie să fie eliberate în condiţiile precizate de acest organism european.  +  Articolul 10Definiţiile principalilor termeni utilizati în textul regulamentului sunt conforme cu cele din Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în constructii.  +  Capitolul 2 Elemente principale de continut ale agrementului tehnic  +  Articolul 11La elaborarea agrementelor tehnice se au în vedere urmatoarele obiective principale: a) fundamentarea agrementului tehnic prin:- analizarea documentelor de referinţa ale produselor, sub aspectul definirii caracteristicilor acestora, precum şi al stabilirii modului şi a condiţiilor de utilizare necesare satisfacerii cerințelor pentru domeniul prevăzut:- aprecierea, pe baza cunoasterii stiintifice şi practice - examinari, calcule, experimentari de laborator şi în situ - a aptitudinii la utilizare şi a durabilitatii produselor respective. b) furnizarea, prin documentele agrementului tehnic, a unei opinii autorizate şi a unor informaţii pertinente şi corecte asupra modului de fabricare, de punere în opera şi de utilizare, precum şi asupra comportarii previzibile în exploatare a noilor produse folosite la constructiile realizate cu acestea, care să permită persoanelor juridice şi persoanelor fizice implicate sa ia decizii şi să-şi asume responsabilităţii în deplina cunoştinţa de cauza, pentru alegerea şi utilizarea produselor respective; c) evaluarea fabricantilor în ceea ce priveste dotarea, experienta acestora şi organizarea controlului pe fluxul de fabricatie, ca permis pentru garantarea calităţii şi constantei caracteristicilor cerute pentru produsele livrate; d) asigurarea obiectivitatii şi neutralitatii în acordarea agrementului tehnic, printr-o apreciere echilibrata, ţinându-se seama de interesele tuturor părţilor implicate; e) promovarea progresului tehnic în constructii, în condiţiile respectarii cerințelor de performanţă pentru constructiile în care se folosesc produsele ce formeaza obiectul agrementului tehnic.  +  Articolul 12Documentele agrementului tehnic sunt: a) Agrementul tehnic propriu-zis, care cuprinde trei părţi:- definirea succinta a produsului - descriere şi identificare;- agrementul tehnic - domeniile de utilizare acceptate; aprecieri asupra produsului; condiţii privind conceptia, fabricarea şi punerea în opera; condiţii privind asigurarea calităţii; concluzii, durata de valabilitate;- remarci complementare ale grupei specializate. d) Dosarul tehnic, care cuprinde:- documentaţia de referinţa privind produsul, inclusiv piese desenate, întocmită de solicitant şi verificata de elaborator;- documentele privind rezultatele activităţilor de apreciere a produsului: buletine de încercări, rapoarte privind experimentarile;- documente privind evaluarea unităţii producătoare, dacă este cazul;- extrase din procesul-verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate. c) Anexe, după caz.  +  Articolul 13La elaborarea agrementelor tehnice se va avea în vedere modul în care fabricarea şi punerea în opera a produselor respective condiţioneaza calitatea lucrărilor, astfel: a) dacă un produs este fabricat în mai multe unităţi de productie ale aceleiasi firme, se elibereaza un singur agrement tehnic acelei firme, ca titular, urmand ca gradul de extindere a evaluării prevăzute la art. 11 lit. c) să fie stabilit de grupa specializata, după caz; b) dacă punerea în opera a produsului sau condiţiile legate de o anumita lucrare condiţioneaza calitatea lucrărilor şi, deci trebuie să faca obiectul agrementului tehnic, titulari vor fi atât fabricantul sau furnizorul imputernicit de acesta, cat şi executantul, cu precizarea lucrării la care se utilizeaza produsul, dacă este cazul, fiind necesară extinderea agrementului tehnic pentru un alt executant sau, după caz, pentru o alta lucrare; c) dacă punerea în opera a produsului se face cu mijloace traditionale, care nu fac obiectul agrementului tehnic, executantul nu este implicat în agrementul tehnic, titularul având libertatea de a impune condiţii acestuia.  +  Capitolul 3 Elemente metodologice şi de organizare privind agrementul tehnic în constructii  +  Articolul 14Activitatea privind agrementul tehnic în constructii este condusa de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii infiintata pe baza prevederilor prezentului regulament, şi se desfăşoară în cadrul grupelor specializate ale acestei comisii şi al organismelor de agrement tehnic, atestate în acest scop.--------------Art. 14 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" cu denumirea "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".  +  Articolul 15Activitatea privind agrementul tehnic în constructii se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale documentelor interne specifice privind: a) organizarea şi functionarea Comisiei de agrement tehnic în constructii şi a grupelor specializate; b) instrumentarea solicitarilor de agrement tehnic şi procedurile de elaborare şi acordare a agrementelor tehnice sau de schimbare a statutului acestora; c) atestarea organismelor de agrement tehnic şi a grupelor specializate.  +  Articolul 16Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii este alcatuita din reprezentanti ai tuturor părţilor interesate, având componenta, numărul şi modul de reprezentare stabilite în anexa la prezentul regulament.--------------Art. 16 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" cu denumirea "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".  +  Articolul 17Grupele specializate, înfiinţate prin decizia Comisiei de agrement tehnic în constructii, ca formatiuni ale acesteia, se organizeaza pe domenii de specialitate corespunzătoare unor familii de produse.Grupele specializate sunt alcatuite din specialisti din domeniul de specialitate aferent. Aceste grupe funcţionează în cadrul organismelor de agrement tehnic, care sunt unităţi de cercetare-proiectare sau alte unităţi cu profil similar, atestate de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii, pentru domeniile de specialitate corespunzătoare profilului grupelor specializate respective.--------------Alin. 2 al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 18Grupele specializate realizează activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice conform prevederilor menţionate la art. 11, precum şi supravegherea privind menţinerea calităţii produselor respective şi urmarirea comportarii în exploatare a acestora.  +  Articolul 19Agrementele tehnice se elaboreaza pe baza procedurilor şi a ghidurilor pentru agremente tehnice, avizate de grupele specializate, pe domenii, şi aprobate de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii.Ghidurile pentru agremente tehnice şi alte documente normative în domeniu, elaborate în cadrul Uniunii Europene, vor putea fi folosite numai cu condiţia adaptarii la situaţiile specifice din România, mai ales în ceea ce priveste protectia antiseismica şi condiţiile climatice.--------------Art. 19 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" cu denumirea "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".  +  Articolul 20Incetarile necesare pentru elaborarea agrementelor tehnice se stabilesc de grupele specializate care instrumenteaza solicitarile de agrement tehnic şi se efectueaza în laboratoare autorizate sau acreditate conform prevederilor legale.În unele cazuri justificative, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiţionată de realizarea prealabila a unei lucrari experimentale, în condiţiile stabilite de grupa specializata şi precizate în avizul tehnic de experimentare elaborat de aceasta.Lucrarea experimentala se poate executa de către solicitantul agrementului tehnic în baza unui aviz tehnic de experimentare (ATEx) care precizeaza obiectivele urmarite în cadrul experimentarii, condiţiile de remediere a eventualelor neconformitati aparute în timpul executiei şi modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. Avizul tehnic de experimentare va avea termen de valabilitate de 1-2 ani şi se referă la realizarea unei singure lucrari experimentale.--------------Alin. 3 al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 21Grupa specializata poate efectua, după caz, inspecţii la producător, cu acordul acestuia, pentru a constata condiţiile de fabricatie a produselor care fac obiectul solicitarii de agrement tehnic.  +  Articolul 22După acordarea agrementelor tehnice, în perioada de valabilitate, în statutul acestora pot interveni urmatoarele schimbari: a) prelungirea valabilităţii, care trebuie ceruta de detinator cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate; b) modificarea agrementului tehnic, la iniţiativa deţinătorului - determinata de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricatie, domeniului de utilizare - sau a grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatarii unor neconformitati;--------------Lit. b) a alin. 1 al art. 22 a fost modificata de pct. 5 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002. c) extinderea agrementului tehnic, care reprezinta nominalizarea şi a unui alt titular sau a altui domeniu, cu acordul titularului, pentru un produs pentru care s-a elaborat un agrement tehnic; d) suspendarea agrementului tehnic, la iniţiativa grupei specializate sau la propunerea altor factori implicati, cu avizul grupei specializate şi cu aprobarea Comisiei de agrement tehnic în constructii, în cazul în care se constata nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricatie şi de utilizare sau comportarea necorespunzatoare în exploatare a produselor. Suspendarea se notifica în scris deţinătorului care poate supune Comisiei de agrement tehnic în constructii, după eliminarea cauzelor de suspendare, într-un interval de timp rezonabil, o cerere de reexaminare a cazului, care să conduca la revizuirea agrementului tehnic respectiv; e) retragerea agrementului tehnic, la iniţiativa grupei specializate, în cazul în care, cu ocazia revizuirii sau reexaminarii după suspendare, se constata situaţii care conduc la aceasta decizie. Retragerea se supune aprobării Comisiei de agrement tehnic în constructii.Lucrarile la care s-au utilizat produse având agrementul tehnic suspendat sau retras ulterior punerii în opera vor fi analizate de proiectant, care va decide menţinerea lor sau schimbarea solutiei.  +  Articolul 23Deţinătorul agrementului tehnic şi grupa specializata care l-a elaborat vor urmări comportarea în exploatare a produsului respectiv pentru a putea fundamenta propunerea de a reglementa ca traditional produsul în cauza sau de a prelungi ori de a schimba statutul acelui agrement tehnic.  +  Capitolul 4 Obligaţii şi raspunderi  +  Articolul 24Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi are urmatoarele atribuţii şi obligaţii:--------------Partea introductiva a art. 24 a fost modificata de pct. 6 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002. a) înfiinţarea grupelor specializate şi atestarea organismelor de agrement tehnic; b) stabilirea strategiei generale privind agrementul tehnic în constructii; c) elaborarea şi aprobarea documentelor interne specifice, prevăzute la art. 15, şi publicarea celor privind instrumentarea solicitarilor de agrement tehnic; d) aprobarea ghidurilor pentru agremente tehnice, în urma avizarii acestora în grupele specializate pe domenii; e) asigurarea colaborarii cu Institutul Roman de Standardizare pe linia elaborarii standardelor pentru produsele confirmate sub aspectul aptitudinii la utilizare în perioada de valabilitate a agrementelor tehnice; f) evaluarea periodica a activităţii în raport cu strategia stabilita şi cu evolutia pe plan european şi luarea de măsuri în consecinţa; g) pastrarea secretului profesional asupra informaţiilor legate de agrementele tehnice; h) publicarea listei grupelor specializate, a organismelor de agrement tehnic, a agrementelor tehnice, precum şi a documentelor prevăzute la lit. b) şi d); i) reprezentarea naţionala în relatiile cu organisme de profil din strainatate. j) aprobarea agrementelor tehnice elaborate de organismele de agrement tehnic prin avizul tehnic;--------------Lit. j) a art. 24 a fost introdusa de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002. k) documentele elaborate de Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii în exercitarea obligaţiilor prevăzute la lit. a)-d), f), i) şi j) sunt supuse aprobării conducerii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.--------------Lit. k) a art. 24 a fost introdusa de pct. 7 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 25Cheltuielile privind exercitarea atribuţiilor Comisiei de agrement tehnic în constructii se suporta, conform prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995, din fondurile pentru controlul statului.  +  Articolul 26Fabricantii şi furnizorii, împuterniciţi de acestia, de produse care intra sub incidenţa acestui regulament, au urmatoarele obligaţii şi raspunderi: a) să solicite Comisiei de agrement tehnic în constructii elaborarea agrementului tehnic pentru produse noi, în condiţiile prezentului regulament; b) sa furnizeze grupelor specializate care elaboreaza agrementele tehnice toate datele şi informaţiile necesare privind produsele respective; c) sa faciliteze şi să asigure grupelor specializate şi organismelor de agrement tehnic condiţiile pentru desfăşurarea tuturor activităţilor necesare în elaborarea agrementului tehnic, între care:- examinarea şi evaluarea unităţilor de productie sub aspectul dotarii, al stapanirii proceselor de fabricatie, precum şi al asigurarii calităţii produselor;- efectuarea verificărilor şi incercarilor sau, după caz, a lucrărilor experimentale, conform prevederilor art. 20;- efectuarea urmaririi comportarii în exploatare pe durata de valabilitate; d) sa răspundă solidar cu executanţii lucrărilor, conform legii, pentru viciile ascunse cauzate de calitatea necorespunzatoare a produselor furnizate, puse în lucrare, cu respectarea condiţiilor stabilite de fabricanti sau furnizori; e) sa suporte cheltuielile generate de elaborarea agrementelor tehnice, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 27Investitorii, proiectantii, executanţii de lucrari de constructii, proprietarii şi utilizatorii au, după caz, obligaţia de a prevedea în proiecte şi de a utiliza produsele care intra sub incidenţa prezentului regulament, numai dacă acestea au agremente tehnice valabile şi în conformitate cu prevederile din acestea.  +  Articolul 28Organismele de agrement tehnic atestate au urmatoarele obligaţii şi raspunderi; a) sa indeplineasca în permanenta criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice pe baza cărora au fost atestate, în conformitate cu documentele şi cu procedurile aplicabile; b) să asigure functionarea grupelor specializate şi sa realizeze activităţile legate de elaborarea agrementelor tehnice şi de urmărire a comportarii produselor în exploatare, pe bază de contracte incheiate cu solicitanţii acestora.  +  Articolul 29Grupele specializate au urmatoarele obligaţii şi raspunderi: a) sa indeplineasca în permanenta criteriile organizatorice, tehnice şi deontologice avute în vedere la înfiinţare; b) să asigure colaborarea specialistilor sau a unor unităţi specializate pentru rezolvarea competenţa a activităţilor de elaborare a agrementelor tehnice; c) sa participe la actiunile de evaluare privind produsele pentru care au elaborat agremente tehnice.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale  +  Articolul 30Urmarirea aplicarii şi controlul respectarii prevederilor prezentului regulament la fabricantii şi furnizorii menţionaţi la art. 26 se efectueaza de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Inspectoratul de Stat în Constructii.--------------Art. 30 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" şi a denumirii "Inspecţia de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Articolul 31Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contraventionale sau penale, după caz, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 32Agrementul tehnic nu acorda titularului dreptul exclusiv de producere ori de comercializare a produsului pentru care a fost eliberat.  +  Articolul 33Referirea la un agrement tehnic în corespondenta comerciala, în anunturi publicitare sau în contracte va menţiona numărul şi data aprobării lui.Reproducerea agrementului tehnic nu se va face decat integral.  +  Anexă-------la regulament-------------COMPONENTAComisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Constructii1. Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii se compune din:● presedinte;● vicepresedinte;● secretar;● membri:- 3 reprezentanti ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei;- 1 reprezentant al Inspectoratului de Stat în Constructii;- 2 reprezentanti ai Ministerului Industriei şi Resurselor;- 1 reprezentant al Ministerului Apelor şi Protectiei Mediului;- 1 reprezentant al Ministerului Educatiei şi Cercetarii;- 1 reprezentant al Asociaţiei de Standardizare din România;- 1 reprezentant al Agentiei Naţionale pentru Protectia Consumatorilor;- 1 reprezentant al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta;- 1 reprezentant al Institutului de Sănătate Publică Bucureşti;- 1 reprezentant al institutelor de invatamant superior;- 7 reprezentanti ai organismelor de agrement tehnic atestate;- 2 reprezentanti ai asociaţiei patronale şi profesionale în constructii;- 6 reprezentanti ai producătorilor de materiale de constructii, executanţilor şi ai proiectantilor de constructii.2. Preşedintele, vicepresedintele, secretarul şi membrii comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.3. Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale de Agrement Tehnic în Constructii este asigurat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi este format din 3 membri numiti prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.---------------Anexa la regulament a fost inlocuita cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, conform pct. 8 al art. 1 din acelasi act normativ.---------------