HOTĂRÂRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 (*actualizata*)pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii(actualizata până la data de 27 februarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002; HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogata de HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004.**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" se inlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în constructii" se inlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Constructii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" se inlocuieste cu "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:***) Conform art. 50, alin. (1) din HOTĂRÂREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 27 februarie 2003, prezenta hotărâre intră în vigoare la 2 ani de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în data de 27 februarie 2005. Între timp, a aparut HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004 care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 102/2003, mentinand în schimb abrogarea Regulamentul privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în constructii, prevăzut în anexa nr. 6, şi Regulamentul privind certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele privind: a) activitatea de metrologie în constructii; b) conducerea şi asigurarea calităţii în constructii; c) stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor; d) urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; e) agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii; f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în constructii; g) certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în constructii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Actualizarea şi gestionarea reglementarilor prevăzute la art. 1 se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.--------------Art. 2 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei".  +  Articolul 3Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 256/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea activităţii metrologice în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iunie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994; Hotărârea Guvernului nr. 392/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 393/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de încercări în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 4 august 1994; Hotărârea Guvernului nr. 728/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea calităţii produselor folosite în constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 24 noiembrie 1994.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul lucrărilor publice şiamenajarii teritoriului,Nicolae NoicaMinistru de stat,ministrul industriei şi comerţului,Calin Popescu-TariceanuBiroul Român de Metrologie LegalăStefan Ocneanu,director general  +  Anexa 1REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 2REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 3REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 4REGULAMENT 21/11/1997  +  Anexa 5REGULAMENT 21/11/1997