REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 (*actualizat*)privind conducerea şi asigurarea calităţii în constructii(actualizat până la data de 11 iulie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 10 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iulie 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002.**) Conform art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, precum şi în cuprinsul anexelor la aceasta denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" se inlocuieste cu "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei", denumirea "Inspecţia de stat în constructii" se inlocuieste cu "Inspectoratul de Stat în Constructii" şi denumirea "Comisia de Agrement Tehnic în Constructii" se inlocuieste cu "Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii".  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Conducerea şi asigurarea calităţii constituie o componenta principala a sistemului calităţii în constructii şi reprezinta o parte semnificativa a functiei generale de conducere dintr-o unitate.Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii stabilesc şi transpun în fapt politica în domeniul calităţii, prin activităţi prestabilite şi sistematice, destinate sa previna noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calităţii cerute prin reglementari tehnice şi clauze contractuale, în condiţii rationale de cost şi termen, şi să ofere incredere în capacitatea agentului economic sau a persoanei juridice respective.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileste cadrul normativ general, principalele elemente de continut şi metodologice pentru elaborarea, aplicarea şi dezvoltarea conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, având în vedere standardele aplicabile, adaptate la specificul construcţiilor.  +  Articolul 3Prevederile prezentului regulament se adreseaza tuturor persoanelor juridice sau fizice implicate în procesul de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor: investitori, proprietari, unităţi de cercetare, de proiectare, fabricanti şi furnizori de produse şi servicii pentru constructii, executanţi de lucrari de constructii şi utilizatori ai construcţiilor, care sunt obligati să asigure, prin conducerea şi asigurarea calităţii, obtinerea şi menţinerea, pe întreaga durata de existenta a construcţiilor, a unui nivel minim de calitate aferent cerințelor stabilite de legea privind calitatea în constructii.  +  Articolul 4Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii se aplică, în functie de categoria de importanţa a construcţiilor sau de complexitatea şi de importanţa unor lucrari, astfel: a) prin sistemul calităţii, definit şi documentat pe baza principiilor şi recomandarilor din standardele SR EN ISO seria 9000, adaptate specificului construcţiilor, pentru:(i) constructii având categoria de importanţa excepţionala sau deosebită;(îi) constructii având categoria de importanţa normala, finantate de la bugetul de stat;(iii) constructii având categoria de importanţa normala, finantate din alte surse, dacă aceasta este ceruta prin contract; b) prin planul calităţii, întocmit şi aplicat pentru anumite lucrari sau constructii având categoria de importanţa normala; c) prin indeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu execuţia, atestat, în cadrul unei organizari corespunzătoare a activităţii executantului, pentru constructii având categoria de importanţa redusa.Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii se aplică de către proprietari şi/sau utilizatori, pentru etapele de exploatare şi postutilizare a construcţiilor, în cazurile prevăzute la lit. a) (i). Pentru celelalte cazuri, în aceste etape ale existentei construcţiilor, se aplică prevederile Regulamentului privind urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp şi postutilizarea construcţiilor.Categoriile de importanţa a construcţiilor sunt cele prevăzute în Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţa a construcţiilor.  +  Articolul 5Pentru agentii economici implicati în activitatea de realizare a construcţiilor se recomanda ca aplicarea conducerii şi asigurarii calităţii în constructii să fie însoţită şi de obtinerea certificării profesionale, atestata pentru domeniile de specialitate ale obiectului lor de activitate.  +  Articolul 6Agentii economici şi persoane juridice care aplica sistemul calităţii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, precum şi beneficiarii contractelor incheiate cu acestia pot solicita certificarea sistemului respectiv de către organisme de certificare acreditate în acest scop.  +  Articolul 7Termenii specifici utilizati în prezentul regulament sunt definiti în Glosarul de termeni privind sistemul calităţii în constructii.  +  Capitolul 2 Elemente de continut şi metodologice ale conducerii şi asigurarii calităţii în constructii  +  Articolul 8Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii comporta stabilirea urmatoarelor elemente principale:- datele de intrare;- elementele principale de continut;- elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului;- documente şi înregistrări.Conţinutul şi dezvoltarea elementelor menţionate mai sus difera în functie de specificul activităţilor din unitatile implicate.Datele de intrare  +  Articolul 9Datele de intrare pentru conducerea şi asigurarea calităţii în constructii sunt concretizate prin: a) documente privind obiectul de activitate, organizarea şi resursele agentului economic sau ale persoanei juridice respective; b) documentele privind cerinţele de calitate ale clientilor, precum şi cele prevăzute în reglementarile tehnice aplicabile - documente contractuale, documentaţia tehnica de proiectare.Detalierea şi explicitarea nivelului de calitate privind cerinţele menţionate trebuie asigurate în vederea stabilirii datelor de intrare.Elementele principale de continut  +  Articolul 10Conducerea şi asigurarea calităţii în constructii cuprind urmatoarele elemente principale de continut:- programul de asigurare a calităţii;- organizarea aferenta sistemului;- condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicabile.Aceste elemente se elaboreaza, se aplică şi se actualizeaza continuu de către agentii economici şi persoanele juridice implicate.  +  Articolul 11Programul de asigurare a calităţii stabileste dispozitiile specifice, directoare pentru definirea şi obtinerea calităţii, precizand obiectivele, regulile de operare, resursele şi secventele activităţilor legate de calitate.Acest program poate fi elaborat şi aplicat de agentii economici sau de persoanele juridice atât cu referire la elementele interne ale conducerii şi asigurarii calităţii - politica, conducere, strategie, organizare -, cat şi pentru asigurarea externa a calităţii, potrivit contractelor incheiate între părţi, precum şi pentru evaluarea de către o secunda parte - client - sau certificarea, printr-o terta parte - organism de certificare -, a conducerii şi asigurarii calităţii, aplicate.  +  Articolul 12Programul de asigurare a calităţii este concretizat prin urmatoarele documente principale: a) manualul calităţii, care poate diferi în ceea ce priveste gradul de detaliere şi formatul, pentru a corespunde necesitatilor agentului economic sau ale persoanei juridice. Acesta poate fi alcătuit din mai multe documente. În functie de obiectul manualului, se poate utiliza un calificativ, spre exemplu "manual de asigurare a calităţii", "manual de management al calităţii"; b) proceduri care sunt:- procedurile sistemului, care detaliaza condiţiile referitoare la sistemul calităţii:- procedurile tehnice de execuţie sau de proces, care includ planuri de control al calităţii;- proceduri administrative;- planul de control al calităţii.În anumite cazuri mai deosebite - lucrari de investitii-constructii importante, utilizare de produse noi sau procese şi procedee de execuţie speciale - beneficiarii investitori pot solicita, prin contract, elaborarea şi aplicarea de către furnizorii de produse sau de către constructorii executanţi de lucrari a unor planuri ale calităţii, pentru acele cazuri. Planurile calităţii se stabilesc în concordanta cu programele de asigurare a calităţii ale beneficiarilor şi în corelare cu manualele şi cu procedurile privind calitatea ale furnizorilor sau ale executanţilor respectivi.  +  Articolul 13În situaţia în care sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, nu este certificat, documentele principale ale sistemului vor fi avizate de către specialisti sau organisme agreate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau certificate de către un organism de acreditare, în urmatoarele cazuri:- pentru participarea la licitatii;- pentru constructii având categoria de importanţa excepţionala sau deosebită;- pentru constructiile finantate din fondurile statului;- pentru alte cazuri în care aceste documente pot fi opozabile.--------------Art. 13 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei".  +  Articolul 14Organizarea aferenta conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, integrată în sistemul general de organizare şi functionare a agentului economic sau a persoanei juridice, trebuie să cuprindă:- definirea politicii privind calitatea, a obiectivelor, a metodelor de conducere şi a responsabilitatilor privind implementarea şi functionarea conducerii şi asigurarii calităţii;- identificarea problemelor reale sau potentiale în materie de calitate, stabilirea de solutii pentru rezolvarea lor şi urmarirea aplicarii acestora;- organizarea, investirea cu autoritatea şi cu competentele necesare şi asigurarea independentei compartimentelor şi a personalului de asigurare a calităţii şi de control al calităţii;- asigurarea mijloacelor şi resurselor adecvate pentru aplicarea politicii calităţii şi realizarea obiectivelor acesteia;- formarea şi instruirea personalului implicat în asigurarea şi controlul calităţii;- analizarea periodica, de către conducerea unităţii, a conducerii şi asigurarii calităţii sub aspectul eficacitatii şi satisfacerii cerințelor specificate.  +  Articolul 15Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, corelate cu celelalte elemente ale acestui sistem, faţă de care se stabilesc cerinţele specifice ale diferitelor metode de asigurare a calităţii, sunt urmatoarele:- responsabilitatea managementului - analiza sistemului;- sistemul calităţii - documente;- analiza contractului;- controlul proiectarii;- controlul documentelor şi al datelor;- aprovizionarea;- controlul produsului furnizat de client;- identificarea şi trasabilitatea produsului (lucrării);- controlul proceselor;- inspecţii (control) şi încercări;- controlul echipamentelor de inspecţie, măsurare şi incercare;- stadiul inspecţiilor (controlului) şi al incercarilor;- controlul produsului (lucrării) neconform;- actiunile corective şi preventive;- manipularea, depozitarea, ambalarea, conservarea şi livrarea;- controlul înregistrărilor calităţii;- auditurile interne ale calităţii;- instruirea;- service şi urmarirea comportarii lucrărilor;- tehnicile statistice.În cadrul sistemului calităţii, elaborat şi aplicat de către agentii economici şi persoanele juridice, se retin acele condiţii referitoare la sistemul calităţii care corespund modelului de asigurare a calităţii adoptat conform art. 19 şi care sunt specifice etapei şi activităţilor ce fac obiectul contractelor incheiate: proiectare, fabricatie, execuţie.În cazul etapei de exploatare şi postutilizare, dintre condiţiile referitoare la sistemul calităţii se selecteaza cele care corespund prevederilor şi reglementarilor aplicabile acestor etape.Condiţiile referitoare la sistemul calităţii, prevăzute la alin. 1, vor fi adoptate specificului activităţilor şi lucrărilor efectuate, prin proceduri de sistem, proceduri administrative sau, după caz, proceduri/instrucţiuni tehnice specifice.Elementele metodologice privind aplicarea şi dezvoltarea sistemului calităţii aplicate pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000  +  Articolul 16Aplicarea sistemului calităţii, pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, şi dezvoltarea elementelor de continut ale acestuia, de către agentii economici şi persoanele juridice implicate, participante la activităţile din cadrul diferitelor etape ale realizării şi exploatarii construcţiilor, se efectueaza în mod diferentiat.  +  Articolul 17Diferentierea în aplicarea sistemului calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, care se reflecta în obiectivele şi organizarea acestui sistem, adoptate de către agentii economici şi persoanele juridice implicate, este evidentiata prin: a) cerinţele de asigurare a calităţii, corespunzătoare organizarii şi capacităţii acestora de a cuprinde cat mai bine condiţiile referitoare la sistemul calităţii; b) categoria de importanţa a majorităţii construcţiilor ce formeaza obiectul de activitate al acestora şi factorii specifici care caracterizeaza acele constructii.  +  Articolul 18Modelele de asigurare a calităţii constituie ansambluri selectionate de elemente şi condiţii corelate ale sistemului calităţii, care, combinate în mod adecvat şi aplicate de către unitatile implicate, le conferă acestora aptitudinea functionala sau organizatorica necesară pentru a putea raspunde cerințelor de asigurare a calităţii, aferente majorităţii obiectelor de constructii contractate în condiţii avantajoase pentru părţile contractante.  +  Articolul 19În domeniul construcţiilor se aplică trei modele, notate cu 1, 2 şi 3, reprezentand niveluri distincte de asigurare a calităţii, corespunzătoare standardelor SR EN ISO seria 9001; SR EN ISO seria 9002 sau SR EN ISO seria 9003, diferentiate între ele, în principal, prin numărul şi conţinutul cerințelor de asigurare a calităţii faţă de elementele şi condiţiile referitoare la sistemul calităţii, luate în considerare, care descresc de la modelul 1, cel mai complex şi mai pretentios, spre modelul 3, mai simplu şi mai puţin pretentios în ceea ce priveste numărul şi nivelul cerințelor şi al condiţiilor.  +  Articolul 20Între categoria de importanţa a construcţiilor şi modelele de asigurare a calităţii se recomanda respectarea corespondentei din urmatorul tabel:------------------------------------------------------------------------------- Categoria de importanţa Modelul de asigurare    a construcţiei: a calităţii:------------------------------------------------------------------------------- excepţionala (A) modelul 1 sau reglementare speciala------------------------------------------------------------------------------- deosebită (B) modelul 1 sau 2------------------------------------------------------------------------------- normala (C) modelul 2 sau 3------------------------------------------------------------------------------- redusa (D) modelul 3 (optional)-------------------------------------------------------------------------------  +  Articolul 21Incadrarea intr-o categorie de importanţa a construcţiilor, respectiv selectarea modelului de asigurare a calităţii adecvat pentru produse, obiecte de constructii sau părţi ale acestora, precum şi pentru activităţile de realizare şi, după caz, de exploatare, aferente, se stabilesc în etapa de proiectare, pentru constructii noi, sau la proiectarea lucrărilor de interventie, pentru constructii existente, în acord cu investitorul sau cu proprietarul.Documente şi înregistrări  +  Articolul 22Elaborarea şi aplicarea sistemului calităţii în constructii sunt fundamentate şi definite prin urmatoarele documente principale, intocmite, tinute la zi şi revizuite periodic: a) documente privind datele de intrare ale sistemului, care cuprind nivelurile de calitate cerute în diferite etape şi activităţi ale procesului de conceptie-realizare-exploatare; b) documente ale programului de asigurare a calităţii; c) documente şi înregistrări privind calitatea:- certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate a calităţii produselor, procese-verbale de receptie pentru produsele procurate;- procese-verbale de control, rapoarte de verificare şi analizare, procese-verbale de avizare pentru lucrari şi documentatiile tehnice de proiectare;- procese-verbale de lucrari ascunse, ca şi pentru fazele determinate - puncte de oprire - şi de receptii partiale, rapoarte de control şi verificare privind calitatea, procese-verbale de receptie pentru lucrari de constructii executate;- rapoarte privind neconformitatile şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive;- planuri şi rapoarte de audit, analizarea şi evaluarea sistemului;- rapoarte privind costuri referitoare la asigurarea calităţii; d) diverse alte documente referitoare la calitate, spre exemplu: rapoarte tehnice, informari, dari de seama periodice.Planuri ale calităţii  +  Articolul 23Planul calităţii este documentul care precizeaza practicile, resursele şi succesiunea activităţilor specifice referitoare la calitate, relevante pentru o anumita lucrare sau construcţie.Planul calităţii trebuie să asigure interfete dintre persoanele juridice şi fizice implicate în conceperea, realizarea şi, după caz, în exploatarea construcţiei respective.  +  Articolul 24Planul calităţii se întocmeşte, pentru obtinerea obiectivelor privind calitatea, în urmatoarele situaţii: a) ca parte a sistemului calităţii, pentru anumite lucrari sau constructii, în care caz se face referire la manualul calităţii şi la procedurile documentate ale sistemului, suplimente, după caz, cu cele specifice lucrărilor respective; b) ca document de sine statator, atunci când agentul economic sau persoana juridica implicata nu are implementat sistemul calităţii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000, în care caz vor fi elaborate şi procedurile necesare aplicarii acestui plan.  +  Articolul 25Planul calităţii are în vedere condiţiile referitoare la sistemul calităţii, precizate la art. 15, aplicabile, forma şi nivelul de detaliere fiind adaptate la cerinţele privind construcţia respectiva, complexitatea lucrărilor şi persoanele juridice şi fizice implicate.  +  Capitolul 3 Atribuţii, obligaţii, raspunderi  +  Articolul 26Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are urmatoarele atribuţii: a) de a asigura coordonarea aplicarii conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, în corelare cu celelalte componente ale sistemului calităţii, instituit prin Legea nr. 10/1995privind calitatea în constructii, prin organizarea Consiliului pentru calitate în constructii; b) de a stabili şi a aproba structura de organizare, documentele de constituire şi normele metodologice necesare pentru:- acreditarea organismelor de certificare, calificare sau atestare, după caz, pentru sisteme de calitate, produse pentru constructii, agenti economici din constructii şi personal de specialitate;- agrearea de persoane juridice şi fizice pentru proiectare, consultanţă, evaluare şi instruire în domeniul sistemului calităţii în constructii; c) de a elabora, a aproba şi a publică ghidul tehnic explicativ privind aplicarea conducerii şi asigurarii calităţii în constructii pentru uzul persoanelor juridice şi fizice interesate: producători, furnizori, investitori, proiectanti, proprietari, utilizatori.--------------Art. 26 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei".  +  Articolul 27Agentii economici şi persoanele juridice participante la activităţile de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor raspund de indeplinirea urmatoarelor obligaţii principale, referitoare la conducerea şi la asigurarea calităţii: a) obtinerea certificării privind calificarea agentului economic, după caz; b) elaborarea şi aplicarea diferentiata a conducerii şi asigurarii calităţii, potrivit specificului activităţilor desfăşurate, categoriei de importanţa şi naturii construcţiilor, în condiţiile precizate la art. 4; c) luarea masurilor necesare pentru incadrarea compartimentelor cu atribuţii privind calitatea cu personalul calificat necesar, prin:- pregătirea şi instruirea personalului, punandu-se accentul pe insusirea motivatiei pentru calitate şi pe efectuarea autocontrolului;- asigurarea autorizarii sefului compartimentului de control tehnic al calităţii şi a dirigintilor de santier, de către Inspectoratul de Stat în Constructii.--------------Art. 27 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Inspecţia de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Capitolul 4 Dispozitii finale  +  Articolul 28Urmarirea aplicarii şi controlul respectarii prevederilor prezentului regulament de către agentii economici şi persoanele juridice implicate, sub aspectul existentei şi aplicarii conducerii şi asigurarii calităţii în constructii, se fac de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin Inspectoratul de Stat în Constructii.--------------Art. 28 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 675 din 3 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 11 iulie 2002, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului" cu denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" şi a denumirii "Inspecţia de stat în constructii" cu denumirea "Inspectoratul de Stat în Constructii".  +  Articolul 29Incalcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage raspunderi şi sancţiuni contraventionale şi/sau penale, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 30Finantarea activităţilor legate de introducerea şi functionarea conducerii şi asigurarii calităţii în constructii se face de către fiecare agent economic şi persoana juridica, din fondurile curente aferente desfăşurării activităţilor de baza.---------------