HOTĂRÂRE nr. 78 din 31 ianuarie 2007pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 22 martie 2006, cu completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPentru 4.151 de persoane repartizate pe societăți comerciale, conform anexei, preavizul prevăzut de art. 73 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, și de contractele colective de muncă a fost acordat în luna decembrie 2006, iar încetarea contractului individual de muncă al fiecărui salariat și luarea în evidență pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în luna ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și comerțului,
  Varujan Vosganian
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 31 ianuarie 2007.Nr. 78.  +  AnexăLISTAsocietăților naționale, companiilor naționaleși societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea aMinisterului Economiei și Comerțului, la care seefectuează concedieri colective în anul 2006 și carevor beneficia de prevederile Ordonanței deurgență a Guvernului nr. 8/2003 privindstimulare a procesului de restructurare, reorganizare și privatizare aunor societăți naționale, companii naționale șisocietăți comerciale cu capitalmajoritar de stat, precum și a societăților comerciale șiregiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
  Nr. crt. Denumirea agentului economic Nr. de persoane concediate în anul 2006 Nr. de persoane concediate conform art. 2 Total conformprogram
  1. Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani 800 800
  2. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești 292 601 893
  3. Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu-Jiu 517 517
  4. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. Deva 2342 2342
  5. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A.Baia Mare 864 2500 3364
  6. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă 850 850
  7. Societatea Comercială "Cuprumin" - S.A. Abrud 172 760 932
  8. Societatea Comercială "Minbucovina" -S.A. Vatra Dornei 310 200 510
  9. Societatea Comercială "Băița' - S.A. Ștei 201 90 291
  10. Societatea Comercială "Miniera Banat Anina" - S.A. 487 487
  11. Compania Națională a Uraniului - S.A.București 100 100
  12. Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. 180 180
  13. Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. 100 100
  14. Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. 50 50
  15. Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. București 200 200
  16. Societatea Comercială Termoserv Rovinari - S.A. 150 150
  17. Societatea Comercială Termoserv Turceni - S.A. 200 200
  18. Societatea Comercială Termoserv Craiova - S.A. 150 150
  19. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. 424 424
  20. Societatea Comercială "Electrocentrale Galați" - S.A. 39 39
  TOTAL 8428 4151*) 12579
  __________ *) reprezintă numărul de persoane cărora li s-a acordat preavizul în luna decembrie 2006 și cărora urmează să le înceteze contractul individual de muncă până la 31 ianuarie 2007.
  ----