LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizata*)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor(actualizata până la data de 20 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Paza şi protectia sunt activităţi desfăşurate prin forte şi mijloace specifice, în scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum şi a protejarii persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizica sau sănătatea. (2) Paza şi protectia se realizează prin forte şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specializate de paza şi protecţie.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora. (2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) În functie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societăţi specializate. (2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza în comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societăţile specializate de paza. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de paza, oblibaţiile şi raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza. (3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligati să execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei şi integritatii bunurilor. (4) Protectia demnitarilor români şi a celor straini pe timpul sederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru şi a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protecţie şi Paza, conform atribuţiilor prevăzute în legea speciala de organizare şi functionare a acestuia. (5) Protectia magistratilor, a politistilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii.---------*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 4Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Paza se organizeaza şi se efectueaza potrivit planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza. (2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu. (3) Prin planul de paza se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului pazit, în zona respectiva, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile şi mijloacele tehnice de paza şi de alarmare, consemnul posturilor, legătură şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de actiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de paza. (4) În cazul unităţilor în care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza şi protecţie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu comandantii/sefii acestor efective. (5) Documentele specifice necesare executarii şi evidentei serviciului de paza, cu excepţia celui executat cu efective de jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Formele de pazaFormele de paza  +  Secţiunea 1 Paza cu efective de jandarmiPaza cu efective de jandarmi  +  Articolul 6 (1) Paza obiectivelor de importanţa deosebită pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta, cultura şi arta, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agentii şi reprezentante economice straine, a sediilor unor organizaţii internationale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi. (2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internationale care desfăşoară activităţi pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului României. (3) Unitatile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unitatile de interes strategic care deţin instalaţii ori obiective de o deosebită importanţa naţionala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Obiectivele de importanţa deosebită care nu sunt asigurate cu paza militara în timp de pace şi se iau în paza, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii şi se aproba, la declararea mobilizarii, prin hotărâre a Guvernului. (5) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu sufera amanare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporara a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decat cele prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) Prin situaţii care nu sufera amanare se înţelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de teren, altele decat cele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, în caz de pericol iminent, solicita expres aceasta interventie. (8) Paza cu efective de jandarmi, aprobata în condiţiile alin. (6), se ridica după încetarea situaţiei deosebite care a impus instituirea acesteia. (9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regula, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituita aceasta, nu respecta oblibaţiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuza incheierea ori reactualizarea contractului. (10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenţionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române. (11) În situaţia în care unitatile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îşi schimba, îşi restrang sau îşi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili şi modalitatile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocatiilor bugetare aprobate în acest sens. (12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de paza a condiţiilor stabilite prin contractul incheiat cu unitatea de jandarmi şi prin planul de paza întocmit.  +  Articolul 7 (1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestări de servicii cu unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu. (2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii. (3) Serviciul de paza se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române. (4) Condiţiile efectuării serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (5) Veniturile realizate din paza şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unitatile de jandarmi se retin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital.  +  Articolul 8 (1) Paza cu efective de jandarmi se organizeaza şi se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5. (2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi sporuri pentru condiţii periculoase, vatamatoare sau grele de muncă, după caz, ca şi personalul din obiectivul respectiv.  +  Articolul 9În unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie, cu gardieni publici sau prin societăţi specializate de paza şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de paza realizat şi condus de către jandarmerie.  +  Secţiunea a 2-a Paza cu gardieni publici şi paza propriePaza cu gardieni publici şi paza proprie  +  Articolul 10Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condiţiile legii, şi prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Corpului gardienilor publici.  +  Articolul 11Paza proprie se organizeaza în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.  +  Articolul 12 (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii. (2) În functie de numărul personalului de paza, conducerea unităţii va numi un sef de serviciu sau un imputernicit care să asigure selecţia, incadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de protecţie, precum şi pentru instruirea, planificarea şi controlul acestuia. (3) La unitatile unde numărul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesară este formata din seful serviciului de paza şi seful de tura. (4) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de paza se indeplinesc de către un imputernicit al conducerii unităţii. (5) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unităţii şi stabileste împreună cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.  +  Articolul 13 (1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza. Se asimileaza personalului de paza şi persoanele care cumuleaza atribuţiile de paza cu alte atribuţii de serviciu. (2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protecţie şi insemne distinctive, pe care le poarta pe timpul executarii serviciului.  +  Articolul 14 (1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanţa obiectivelor, a bunurilor şi valorilor pazite. (2) La unitatile unde funcţionează paza proprie şi paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea şi controlul personalului de paza se efectueaza de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de paza.  +  Secţiunea a 3-a Paza în mediul ruralPaza în mediul rural  +  Articolul 15Unitatile situate pe teritoriul localitatilor rurale îşi organizeaza paza conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 16Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole îşi pot organiza, în asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevăzute de lege.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.  +  Articolul 17Paza cailor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.  +  Articolul 18 (1) În localităţile rurale se organizeaza paza comunala. (2) Primarul este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetatenilor şi raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei.------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (3) Intocmirea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectueaza de către organele locale de politie sau de structurile implicate în activitatea de paza.------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (4) Modalitatile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabila a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. (5) Plata serviciilor de paza în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, insemne şi mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.------------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.------------Alin. (6) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.------------Alin. (7) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.------------Alin. (8) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.------------Alin. (9) al art. 18 a fost abrogat de de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.------------Alin. (10) al art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.  +  Secţiunea a 4-a Paza şi protectia prin societăţi specializatePaza şi protectia prin societăţi specializate  +  Articolul 20 (1) Societăţile specializate de paza şi protecţie sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori importante, în condiţii de maxima siguranţa a acestora, precum şi protectia persoanelor. (2) Societăţile specializate de paza şi protecţie funcţionează în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reinnoita la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informaţii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare. (3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesară intrunirea urmatoarelor condiţii: a) prezentarea regulamentului de organizare şi functionare a societatii; b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoastere şi identificare, sistemele de alarma împotriva efractiei, sistemele de cronometrare şi numărare, cu centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii, în functie de obiectul de activitate; c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societatii şi a insemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci; d) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul ca societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora; e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare; f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activităţi de paza şi protecţie. (4) Societăţile specializate de paza şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele obiecte de activitate: a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu; b) servicii de paza a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţă în domeniu; c) servicii de protecţie personala specializata, denumita garda de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu. (5) Prin servicii de paza se înţelege: a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive; b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale; c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba; d) paza proprietăţii intelectuale; e) paza mediului înconjurător; f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele aparute în timpul activităţii de paza. (6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri şi valori importante se înţelege: a) organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanţa deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeste astfel; b) organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acestea se afla şi de modalitatea aleasa pentru transmitere; c) organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii; d) organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiţii de maxima siguranţa; e) furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele aparute în timpul activităţii de transport. (7) Prin serviciu de protecţie specializata a persoanei - garda de corp - se înţelege: a) protejarea vietii şi integritatii corporale a persoanei aflate sub protecţie; b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hartuirii, pedepsita de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului; d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele aparute în timpul activităţii de protecţie. (8) Prin serviciu de consultanţă se înţelege: a) asistenţa cu privire la activităţile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7); b) intocmirea de analize, evaluari şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietăţii sau mediului. (9) Conducatorul societatii specializate de paza şi protecţie trebuie să obţină avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucureşti, după caz, în a carei raza teritoriala îşi are sediul societatea respectiva. (10) Unitatea de politie competenţa poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetatenie română sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European, a implinit vârsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscuta ca având o buna conduita cetateneasca şi nu a suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie.-------------Alin. (10) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.  +  Articolul 21 (1) Personalului din societăţile specializate de paza şi protecţie îi este interzis sa culeaga date şi informaţii. (2) În situaţia în care intră în posesia unor date şi informaţii care vizeaza siguranţa naţionala, personalul mentionat la alin. (1) are obligaţia sa informeze, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul sigurantei naţionale.  +  Articolul 22 (1) Conducătorii societatilor specializate de paza şi protecţie sunt obligati să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi functionarea acestei forme de paza, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al insemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de interventie şi aparare individuala, conform legii. (2) Plata serviciilor de paza şi protecţie prestate de către societăţile specializate se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii. (3) Societăţile specializate de paza şi protecţie au obligaţia de a pastra evidenta contractelor în registre speciale. (4) Societăţile specializate de paza şi protecţie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale autorităţilor publice ori ale organismelor internationale la care România este parte. (5) Modelul echipamentului personalului de paza şi protecţie se stabileste prin hotărâre a Guvernului şi se inscriptioneaza cu denumirea şi sigla societatii, aprobate cu ocazia acordarii licentei. Pe autovehiculele din dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de către politie şi numerele de telefon ale societatii. Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societatilor de paza şi protecţie sunt interzise. (6) Societăţile specializate de paza şi protecţie se pot asocia cu societăţi sau firme straine de profil, cu respectarea prevederilor legii.  +  Secţiunea a 5-a Garda de corpGarda de corp  +  Articolul 23 (1) Garda de corp se asigura de către societăţile specializate de paza şi protecţie care au primit licenta în acest scop, numai prin personal special atestat. (2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe bază de contract incheiat cu societăţile specializate de paza şi protecţie prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi sa nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertatile cetatenilor.  +  Capitolul III Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu caracter specialPaza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu caracter special  +  Articolul 25 (1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constand în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale şi pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura şi arta, se asigura cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăţi specializate de paza şi protecţie, inarmati cu arme de foc, în condiţiile legii. (2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, munitii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate şi se asigura cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apararii Naţionale. (3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi.  +  Articolul 26 (1) Paza transporturilor de bunuri şi valori sau a celor cu caracter special se organizeaza şi se executa potrivit prevederilor planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu şi în cazul modificarii acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităţilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele aparţinând unor institutii cu atribuţii în domeniul apararii şi sigurantei naţionale. (2) Prin planul de paza se stabilesc în principal: bunurile şi valorile de transportat, condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor care se transporta, situaţia operativa, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice şi de autoaparare, modul de actiune în diferite situaţii, potrivit reglementarilor legale în vigoare. (3) De regula, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectueaza pe timp de zi. (4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană inarmata, în cadrul localităţii, şi de minimum doua, în afara acesteia. (5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducatorul unităţii care asigura efectivele de paza şi cel al unităţii beneficiare, prin planul de paza şi prin contract. (6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor şi valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferata; b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum şi pentru echipajele care asigura paza acestora; c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene. (7) Bunurile şi valorile prevăzute la art. 25 se asigura la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înţelegerii dintre părţi.  +  Articolul 27 (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se certifica, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileste, conform standardelor, clasa de siguranţă în care se încadrează. Acestea se amenajeaza în mod corespunzător, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza şi alarmare, destinate să asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio pe frecventele aprobate conform legii. (2) Pe timpul transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau al celor cu caracter special în afara localitatilor sau când situaţia din zona o impune, conducatorul unităţii va asigura cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protectia bunurilor sau a valorilor respective. (3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de politie şi jandarmerie, după caz. (4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica importanţa vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu incuietori, sistem de alarmare, şi vor fi insotite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unităţii respective, sau de agenti de paza. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.  +  Capitolul IV Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efractieiSisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efractiei  +  Secţiunea 1 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efractieiMijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efractiei  +  Articolul 28 (1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligati să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efractiei în locurile de pastrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter. (2) Proiectele ce vizeaza masurile prevăzute la alin. (1) se avizeaza de către instituţiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protectia informaţiilor clasificate. (3) Elementele de protecţie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii şi manipularii bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie certificate ca rezista la efractie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului pazit. (4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi incuietori. (5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efractiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comanda şi semnalizare optica şi acustica, detectoare de prezenta, antisoc şi acustice, butoane şi pedale de panica, control de acces şi televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, de natura să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor. (6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în functiune a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, se avizeaza şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2). (7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efractiei se intocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29 (1) În cadrul masurilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, conducătorii unităţilor prestatoare, precum şi ai unităţilor beneficiare sunt obligati să asigure numai folosirea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi de alarmare împotriva efractiei care sunt certificate. (2) Certificarea calităţii mijloacelor de protecţie mecanofizice prevăzute la alin. (1) şi a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din tara, autorizat şi acreditat, potrivit legii. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitatile din cadrul structurilor şi instituţiilor din domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale.  +  Articolul 30În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevada construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de paza şi alarmare împotriva efractiei.  +  Articolul 31Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efractiei, a mijloacelor de protecţie mecano-fizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din tara, a standardului naţional sau international şi fără precizarea clasei de siguranţă în care se încadrează, conform normelor europene.  +  Articolul 32Beneficiarii, conducătorii şi personalul societatilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.  +  Articolul 33Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efractiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi a valorilor ce urmeaza a fi aparate şi cu categoria de importanţa a construcţiei de către societăţile de asigurare.  +  Secţiunea a 2-a Licentierea societatilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efractieiLicentierea societatilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei  +  Articolul 34 (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, reinnoita la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile. (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, sa comunice în scris unităţii de politie competente orice modificare intervenita în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost eliberata licenta. (3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, pe raza careia societatea îşi are sediul ori persoana fizica, domiciliul.  +  Articolul 35 (1) Societatilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii, inregistrarile audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum şi instalarea de echipamente disimulate care să le permita executarea acestor activităţi. (2) Conducătorii societatilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efractiei sunt obligati să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii de organizare şi functionare, aprobate cu ocazia acordarii licentei. (3) Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil straine, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 3-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmareDispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare  +  Articolul 36 (1) Unitatile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societăţile specializate de paza şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei pot înfiinţa dispecerate de zona care să monitorizeze şi sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie. (2) Înfiinţarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare şi functionare de către Inspectoratul General al Politiei Române. Fac excepţie unitatile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii. (3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii acestora. (4) Interventia echipajelor mobile în cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societatilor specializate de paza şi protecţie. (5) În situaţiile în care interventia este confirmata şi fortele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de politie competenţa, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de îndată unităţilor de politie competente teritorial. (6) Menţionarea în planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.  +  Capitolul V Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de paza şi garda de corpSelecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de paza şi garda de corp  +  Secţiunea 1 Selecţia şi angajarea personalului de paza şi garda de corpSelecţia şi angajarea personalului de paza şi garda de corp  +  Articolul 37Raspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea şi dotarea personalului de paza şi garda de corp revine angajatorului.  +  Articolul 38Personalul cu atribuţii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza.  +  Articolul 39Persoana care urmeaza sa indeplineasca atribuţii de paza sau protecţie trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să fie cetatean român sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;-------------Litera a) a art. 39 a fost modificata de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005. b) să fie apt medical pentru exercitarea functiei; c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie; d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 40 (1) Angajarea personalului cu atribuţii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat de politie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, a certificatului de cazier judiciar şi, după caz, a avizului politiei pentru portarma. (2) Sunt exceptate de la obligaţia obtinerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala. (3) Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, atestatul prevăzut la alin. (1) se poate elibera de politie pe baza documentelor doveditoare eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă.-------------Alin. (3) al art. 40 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Atestarea şi pregătirea personalului de paza şi garda de corpAtestarea şi pregătirea personalului de paza şi garda de corp  +  Articolul 41 (1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de garda de corp se face după obtinerea avizului din partea organelor de politie şi absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Paza, corpurile gardienilor publici sau societăţile specializate de paza şi protecţie, precum şi de alte persoane juridice care au inscris în obiectul de activitate aceasta prestatie, avizate de Ministerul de Interne. (2) Cursurile de calificare se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, avizata, după caz, de Inspectoratul General al Politiei Române, Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecţie şi Paza, şi se finalizează prin examinarea absolventilor de către o comisie din care fac parte reprezentanti ai politiei sau jandarmeriei şi ai autorităţii publice care raspunde de ocuparea şi formarea profesionala. (3) După susţinerea examenului şi obtinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, absolventului i se elibereaza de către Inspectoratul General al Politiei Române atestatul în baza caruia va putea exercita profesia de agent de paza sau garda de corp. (4) Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 39 şi a avizului politiei. (5) Personalul de paza şi garda de corp, care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39, se verifica şi se avizeaza, în termen de 30 de zile de la data solicitarii, de către unitatea de politie competenţa teritorial. (6) Solicitarea avizarii se face de către conducatorul unităţii care organizeaza cursurile de calificare sau, după caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp. (7) Este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidaţilor care nu au obţinut avizul politiei. (8) În cazul savarsirii de infractiuni cu intentie sau abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislatia muncii prevede desfacerea contractului de muncă, avizul politiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicandu-se unităţii de politie competente teritorial, în vederea excluderii din evidenta centralizata. (9) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic, sunt obligati să solicite, pe lângă avizul politiei prevăzut la alin. (4), şi avizul Serviciului Roman de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea executarii serviciului de paza.  +  Secţiunea a 3-a Dotarea personalului de pazaDotarea personalului de paza  +  Articolul 42Angajatorii sunt obligati sa doteze personalul de paza şi garda de corp cu uniforma, insemne distinctive şi, după caz, echipament de protecţie, pe care acesta le poarta numai în timpul executarii serviciului.  +  Articolul 43Personalul de paza sau garda de corp are obligaţia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele şi prenumele, precum şi cu denumirea unităţii la care este angajat.  +  Articolul 44 (1) Uniforma şi insemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripţionată numai cu denumirea şi sigla societatii angajatoare. (2) Este interzis societatilor private de paza sa adopte insemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemanatoare cu cele ale autorităţilor publice. Societatilor private de paza li se interzice şi folosirea de cagule, masti pentru protectia fetei şi catuse metalice.  +  Articolul 45 (1) În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor pazite, cu avizul politiei sau al jandarmeriei, după caz, personalul de paza sau garda de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica şi alte mijloace de aparare, autorizate prin lege. (2) Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai după avizarea, după caz, de către politie sau jandarmerie, a planului de paza/protecţie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri şi valori importante sau speciale.  +  Articolul 46 (1) Armamentul şi munitia se asigura prin închiriere, contra cost, de către unitatea de politie sau jandarmi competenţa teritorial. (2) Cel puţin semestrial, sub supravegherea unităţilor de politie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de paza şi garda de corp dotat cu arme de foc. (3) Contravaloarea munitiei consumate se suporta de angajator.  +  Capitolul VI Atribuţiile personalului de paza şi garda de corpAtribuţiile personalului de paza şi garda de corp  +  Secţiunea 1 Atribuţiile personalului de pazaAtribuţiile personalului de paza  +  Articolul 47Personalul de paza este obligat sa cunoasca şi să respecte indatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.  +  Articolul 48În timpul serviciului, personalul de paza este obligat: a) sa cunoasca locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natura sa aduca prejudicii unităţilor pazite; b) sa pazeasca obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de paza şi să asigure integritatea acestora; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale şi cu dispozitiile interne; d) sa opreasca şi sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, sa opreasca şi sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand măsuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri; e) sa incunostinteze de îndată seful sau ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executarii serviciului şi despre masurile luate; f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi sa ia primele măsuri pentru limitarea consecintelor evenimentului; g) în caz de incendii, sa ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, sa sesizeze pompierii şi sa anunte conducerea unităţii şi politia; h) sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre; i) sa sesizeze politia în legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor; j) sa pastreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii; k) sa poarte numai în timpul serviciului mijloacele de aparare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi sa faca uz de arma numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; l) sa poarte uniforma şi insemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o alta ţinuta; m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenţa bauturilor alcoolice şi nici sa nu consume astfel de bauturi în timpul serviciului; n) sa nu absenteze fără motive temeinice şi fără sa anunte în prealabil conducerea unităţii despre aceasta; o) să execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu excepţia celor vadit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de paza; q) să respecte consemnul general şi particular al postului.  +  Articolul 49Seful formatiei de paza, pe lângă oblibaţiile prevăzute la art. 48, are şi urmatoarele atribuţii: a) sa organizeze, sa conduca şi sa controleze activitatea de paza, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul din subordine; b) sa informeze de îndată conducerea unităţii şi politia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de paza şi sa tina evidenta acestora; c) sa propuna conducerii unităţii măsuri pentru perfectionarea activităţii de paza; d) sa tina evidenta armamentului şi a munitiei din dotarea personalului de paza, să asigure pastrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii; e) să execute programul de pregatire profesionala specifică a personalului de paza din subordine.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile gărzii de corpAtribuţiile gărzii de corp  +  Articolul 50 (1) În timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe lângă oblibaţiile prevăzute la art. 48 lit. d) şi j)-o), şi urmatoarele obligaţii specifice: a) sa apere persoana careia îi asigura garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporala, sănătatea sau bunurile acesteia; b) sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, când aceasta a fost ranita; c) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activităţi care depasesc limita atribuţiilor sale legale; d) sa anunte unitatea de politie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregatire sau savarsire a unor infractiuni; e) sa opreasca şi sa imobilizeze, în functie de posibilitati, persoanele care au savarsit fapte de natura a pune în pericol viaţa, integritatea corporala, sănătatea sau bunurile persoanei careia îi asigura protectia şi să le predea de îndată la cea mai apropiata unitate de politie, fără a-şi abandona atribuţiile de garda de corp; f) sa participe, la cererea autorităţilor statului, la indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încalcă oblibaţiile faţă de persoana pe care o are în paza; g) sa coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale. (2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituţiilor publice.  +  Articolul 51Modul de actiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileste prin planul de protecţie întocmit de societatea specializata de paza, avizat de unitatea de politie competenţa teritorial.  +  Capitolul VII Oblibaţiile conducătorilor de unităţiOblibaţiile conducătorilor de unităţi  +  Articolul 52Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcţionează sisteme de paza, au urmatoarele obligaţii: a) raspund de organizarea şi functionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu; b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanţa, marimea şi vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul productiei şi cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea masurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de paza; c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi; d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de paza şi controlează modul în care acesta îşi executa atribuţiile de serviciu; e) asigura executarea amenajarilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de paza, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de functionare a sistemelor tehnice de legătură, de paza şi de alarma împotriva efractiei; f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma şi insemne distinctive, în condiţiile legii; g) asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societatilor specializate destinate serviciului de paza şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia; h) incheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarma împotriva efractiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licenta, după caz, de către Inspectoratul General al Politiei Române; i) asigura spatiile şi amenajarile necesare pastrarii în deplina siguranţa a armamentului şi a munitiei destinate serviciului de paza; j) stabilesc reguli privind accesul şi circulatia în interiorul obiectivului pazit; k) stabilesc responsabilităţii pentru sefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveste paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor.  +  Articolul 53Indeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 52 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităţilor de politie sau jandarmi competente teritorial.  +  Capitolul VIII Oblibaţiile Ministerului de InterneOblibaţiile Ministerului de Interne  +  Articolul 54Ministerul de Interne asigura, prin structurile de specialitate, coordonarea, indrumarea şi controlul activităţilor de paza şi protecţie pe teritoriul României.  +  Articolul 55În scopul asigurarii pazei şi a sigurantei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Politiei Române îi revin urmatoarele atribuţii principale: a) avizeaza planurile de paza ale unităţilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi şi stabileste, după caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament şi munitie aferenta, în condiţiile existentei documentelor care atesta dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosinţă asupra obiectivului;------------Litera a) a art. 55 a fost modificata de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. b) acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi în pregătirea personalului de paza şi urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza; c) elibereaza licente de functionare societatilor specializate de paza şi emite avizul pentru conducătorii acestora, în condiţiile legii; d) elibereaza atestate pentru incadrarea personalului de paza sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt indeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberarii acestuia; e) avizeaza personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei şi gărzii de corp; f) avizeaza, după caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza şi garda de corp; g) avizeaza planurile tematice pentru cursurile de atestare profesionala a personalului de paza; h) avizeaza proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala în unitatile prevăzute la art. 2 alin. (1); i) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza şi garda de corp; j) acorda asistenţa în organizarea activităţii de paza şi garda de corp şi asigura, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotarii personalului instituţiilor publice autorizate prin lege de înfiinţare, organizare şi functionare să deţină şi sa foloseasca arme de foc şi munitii, cu excepţia celor din sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala; k) asigura, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unităţi; l) controlează modul în care se respecta dispozitiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor, precum şi a celor privind garda de corp şi stabileste masurile ce urmeaza să fie luate; m) avizeaza regulamentele de organizare şi functionare a dispeceratelor de zona care monitorizează sisteme de alarma; n) elibereaza licente de functionare societatilor specializate în activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora şi de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licenta acestora, în condiţiile legii; o) avizeaza conducătorii şi personalul tehnic al societatilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege; p) avizeaza personalul de paza şi garda de corp pentru portarma; q) controlează şi îndrumă activitatea societatilor specializate; r) tine evidenta licentelor, atestatelor şi a avizelor acordate, precum şi a celor retrase şi furnizeaza, la cererea beneficiarilor serviciilor de paza şi protecţie, date în acest sens.  +  Articolul 56În scopul asigurarii pazei şi sigurantei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române îi revin urmatoarele atribuţii principale: a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului de interne, în condiţiile prezentei legi; b) avizeaza planurile de paza la unitatile la care paza este asigurata cu efective de jandarmi şi stabileste, după caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament şi munitie aferenta; c) acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor în pregătirea personalului de paza, asigura în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotarii personalului de paza, şi urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza a instituţiilor publice autorizate; d) asigura, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unităţi; e) organizeaza cursuri de calificare şi avizeaza, după caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza şi garda de corp; f) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza numai pentru unitatile unde funcţionează paza mixta cu jandarmi.  +  Capitolul IX Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 57Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.  +  Articolul 58Desfăşurarea de activităţi de paza sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenta de functionare prevăzută de lege constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 59Implicarea conducătorilor unităţilor cu paza proprie, ai societatilor specializate de paza şi protecţie, a personalului propriu în: desfăşurarea de acţiuni de forta, executari silite, recuperari de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava.------------Art. 59 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.  +  Articolul 60Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte: a) neluarea masurilor de organizare şi functionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi la art. 18 alin. (2) şi (3); b) neluarea masurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) şi (4) şi la art. 29 alin. (1); c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), şi neindeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a masurilor stabilite de unitatea de jandarmi; d) incadrarea sau menţinerea în functie a personalului de paza de orice fel, cu incalcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) şi (4) şi ale art. 39; e) incalcarea de către personalul de paza ori garda de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 48-51; f) neindeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor prevăzute la art. 52; g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) şi (9) şi ale art. 42; h) instalarea de sisteme tehnice de alarma împotriva efractiei sau de componente ale acestora cu incalcarea prevederilor art. 28 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 30 şi 31; i) refuzul de a asigura accesul reprezentantilor autorităţilor publice aflati în exercitiul functiunii, al personalului politiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuţiilor legale de control, pentru luarea masurilor de prevenire în obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie şi în organizarea activităţii de garda de corp; j) depăşirea limitelor obiectului de activitate al societatii specializate sau al corpurilor gardienilor publici; k) refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentantii autorităţilor publice competente, potrivit legii, aflati în exercitiul functiunii; l) executarea, în fapt, a atribuţiilor de organizare şi functionare a activităţii societatilor specializate de către persoane care au suferit condamnari pentru infractiuni savarsite cu intentie; m) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberarii licentei de functionare.  +  Articolul 61Contraventiile prevăzute la art. 60 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. g)-m);------------Litera a) a art. 61 a fost modificata de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);------------Litera b) a art. 61 a fost modificata de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007. c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, contraventia prevăzută la lit. e).------------Litera c) a art. 61 a fost modificata de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 9 din 9 ianuarie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007.  +  Articolul 62 (1) Licenta de functionare se anulează în urmatoarele cazuri: a) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 60 lit. i)-k), dacă faptuitorul are calitatea de conducator al societatii care are ca obiect de activitate paza şi/sau protectia, precum şi a contraventiilor prevăzute la art. 60 lit. l) şi m); b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendarii; c) la savarsirea uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 59; d) la savarsirea de către conducătorii societatilor specializate de paza şi protecţie, ai celor licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infractiuni în legătură cu activitatea acestor societăţi. (2) Anularea licentei de functionare se dispune de către Inspectoratul General al Politiei Române sau, după caz, de către instanţa de judecată şi se comunică oficiului registrului comerţului pe raza caruia funcţionează societatea specializata de paza şi protecţie, în termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a procesului-verbal de contraventie sau a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plangerea împotriva procesului-verbal de contraventie. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), anularea licentei se dispune după ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licentei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judetean de politie sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti, pe raza careia îşi are sediul societatea sanctionata, şi se comunică Inspectoratului General al Politiei Române şi societatii respective. (5) După anularea licentei de functionare, conducatorul societatii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele incheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri. (6) Măsura anularii licentei de functionare poate fi atacata în justiţie, potrivit legii, de către societatea sanctionata, iar până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii. (7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Române se organizeaza evidenta informatizata a tuturor societatilor care au primit licenta de functionare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalarii sistemelor de alarmare împotriva efractiei şi monitorizarii acestor sisteme.  +  Articolul 63 (1) Măsura retragerii atestatului personalului de paza sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Politiei Române şi se ia în mod obligatoriu în urmatoarele situaţii: a) persoana a savarsit o infractiune în legătură cu serviciul; b) persoana a fost sanctionata contraventional de cel puţin două ori în 6 luni pentru incalcarea dispoziţiilor art. 48-50 sau a normelor de convietuire sociala, a ordinii şi linistii publice; c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea indeplinirii functiei de paznic sau garda de corp ori a fost declarata iresponsabila, potrivit legii. (2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicandu-se de îndată angajatorului şi persoanei sanctionate. (3) Persoana careia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii. (4) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Române va fi organizata o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum şi a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unitatile competente ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 64Savarsirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contraventiile prevăzute la art. 60 lit. g) şi h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o luna la 3 luni, a dreptului societatii sanctionate de a incheia noi contracte şi de a angaja personal.  +  Articolul 65Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către politisti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.  +  Articolul 66Contraventiilor prevăzute la art. 60 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 67Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii se poate face plangere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.  +  Capitolul X Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 68 (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale se asigura în conformitate cu reglementarile stabilite în cadrul acestora. (2) Serviciul de Protecţie şi Paza coordonează actiunea tuturor fortelor de paza şi protecţie de la unitatile care beneficiaza de paza proprie, în care demnitarii din competenţa să îşi desfăşoară activitatea permanent sau temporar.  +  Articolul 69În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili: a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea şi anularea licentelor şi a avizelor prevăzute de prezenta lege; b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectarii şi realizării sistemelor de alarmare împotriva efractiei; c) documentele specifice necesare executarii şi evidentei serviciului de paza şi modelele acestora; d) documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregatire şi atestare a personalului de paza.  +  Articolul 70Societăţile specializate de paza şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, înfiinţate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, precum şi dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeasi data, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obţină licentele şi avizele de functionare, completandu-şi, după caz, regulamentele de organizare şi functionare cu activităţile prevăzute de lege.-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.  +  Articolul 71Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare în condiţiile prevăzute la cap. V şi care este incadrat în una dintre formele de paza prevăzute la secţiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condiţiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrarii în vigoare a acesteia.  +  Articolul 72 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La aceeasi data, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 333.-----------