LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*actualizata*)privind fondurile de pensii administrate privat(actualizata până la data de 28 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*)Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1.033 din 9 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A până la data de 28 ianuarie 2007, cu modificările aduse de LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007.**) Legea nr. 411/2004 intră în vigoare, conform art. 183, la data de 1 iulie 2006, în forma modificata corespunzător prevederilor Legii nr. 313/2005, aplicabila din data de 18 noiembrie 2005, care determina o serie de abrogari ale articolelor din acest act normativ.***) Conform pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005, în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza: a) înfiinţarea, organizarea şi functionarea sistemului fondurilor de pensii administrate privat;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. b) organizarea şi functionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu. (2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private, distincta şi care suplimenteaza pensia acordată de sistemul public, pe baza colectarii şi investirii, în interesul participantilor, a unei părţi din contribuţia individuala de asigurări sociale.----------Alin. (3) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;2. activ personal - suma acumulata în contul unui participant, egala cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumita data - valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligaţiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;4. act individual de aderare - un inscris prin care o persoană îşi manifesta actul de voinţa de a fi parte la contractul de societate civila şi la prospectul schemei de pensii private;5. acţionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o participatie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administratie, după caz;6. administrare speciala - exercitarea responsabilitatii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinata, asupra activelor fondului de pensii, în scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor şi beneficiarilor;7. administrator special - persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii administrat privat, desemnata sau selectata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, şi care se subroga în drepturile şi oblibaţiile administratorului pentru o perioadă determinata;8. administrator - societatea comerciala pe acţiuni constituita în conformitate cu dispozitiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, denumita societate de pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi, optional, furnizarea de pensii private;9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizica sau juridica mandatata de administrator să obţină acordul de aderare a participantilor;10. beneficiar - mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilităţi banesti sau cadouri, altele decat cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii private;12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisia - autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 313/2005;13. Consiliul de supraveghere speciala - consiliul constituit din două sau mai multe persoane, în functie de numărul de participanti la un fond de pensii administrat privat, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asista şi supervizeaza activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresarii fondului de pensii;14. contract de administrare - contractul incheiat între administrator şi participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii;15. contract de depozitare - contractul incheiat între administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat în relatiile cu tertii şi depozitar, având ca obiect depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;16. contribuţii - sumele platite de participanti şi/sau în numele acestora la un fond de pensii administrat privat;17. depozitar - institutia de credit din România, autorizata de Banca Naţionala a României, în conformitate cu legislatia bancara, ori sucursala din România a unei institutii de credit, autorizata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, avizata de Comisie pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia îi sunt încredinţate spre pastrare, în condiţii de siguranţă, toate activele fiecarui fond de pensii administrat privat;18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat între participanti, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara şi cu dispozitiile prezentei legi;19. fond de garantare a pensiilor - fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participantilor şi beneficiarilor, după caz, dobandite în cadrul sistemului de pensii administrate privat, reglementat şi supravegheat de Comisie;20. institutie de colectare - institutia care are ca atributie legala colectarea contribuţiilor individuale de asigurări sociale;21. institutie de evidenta - institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii;22. instrumente financiare înseamnă: a) valori mobiliare; b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mica de un an şi certificate de depozit; d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; e) contracte forward pe rata dobanzii; f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni; g) optiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala în fonduri; această categorie include şi optiuni pe curs de schimb şi pe rata dobanzii; h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piaţa reglementata într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piaţa;23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) şi g), combinatii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin reglementari ale Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare;24. participant - persoana care contribuie sau/şi în numele careia s-au platit contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată;25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizata de sistemul public;26. platitor - persoana fizica sau juridica care, după caz, retine şi virează contribuţia individuala de asigurări sociale;27. pondere zilnica a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului şi suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectiva;28. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada - media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectiva;29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare şi ai schemei de pensii;30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice şi pe cele privind investiţiile;31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre valoarea unităţii de fond din ultima zi lucratoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond din ultima zi lucratoare ce preceda perioada respectiva; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezinta diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ziua respectiva şi valoarea unităţii de fond din ziua precedenta, totul raportat la valoarea unităţii de fond din ziua precedenta;32. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii pe aceeaşi perioadă;33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;34. schema de pensii private - un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora administratorul investeste activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către participanti a unei pensii private;35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala structura administrativa sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;36. stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, a cărui legislatie sociala şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private este aplicabila relatiei dintre angajator şi participanti;37. stat tert - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparţine Spatiului Economic European;38. valoarea unităţii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeasi data.---------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. (2) Persoana afiliata, în raport cu o persoană fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:----------Partea introductiva a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. a) un acţionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate; b) orice entitate în care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori în care, desi detine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate; c) orice alta entitate în care un acţionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise şi în acelasi timp detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acţiunilor emise de prima entitate; d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi; e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entităţi;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. f) sotul/sotia sau o ruda până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricarei persoane prevăzute la lit. a)-e).-----------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul II Fondul de pensii  +  Articolul 3Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din: a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond; b) drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de prescriptie; c) dobanzile şi penalitatile de intarziere aferente contribuţiilor nevirate în termen; d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).----------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 4Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 5 (1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanti şi se constituie prin contract de societate civila. (2) Numărul minim de participanti prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 6 (1) Toţi participantii şi beneficiarii la un fond de pensii au aceleasi drepturi şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu. (2) Participantii şi beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament şi în cazul schimbarii locului de muncă, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene ori stat aparţinând Spatiului Economic European. (3) În cazul schimbarii locului de muncă, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, participantii pot opta între a plati în continuare contribuţiile la un fond de pensii din România sau a plati contribuţii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul tarii respective, dacă aceasta nu contravine legislaţiei acestei tari. (4) Nicio persoana care doreste sa devina participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibila. (5) În aplicarea prezentei legi este interzisa orice discriminare directa sau indirecta după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare şi condiţiile schemelor de pensii private, contribuţii şi beneficii.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 7 (1) Denumirea fondului de pensii contine sintagma fond de pensii administrat privat. (2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să induca în eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 8Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 9 (1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu tertii, inclusiv în faţa instanţelor judecătorești, numai de către administratorul acestuia. (2) Actiunile şi cererile introduse la instantele judecătorești competente, în legătură cu administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe. (3) Sediul fondului de pensii va fi acelasi cu cel al administratorului.---------Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 10Conţinutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii, precum şi modalitatile de modificare a acestuia se stabilesc prin normele Comisiei.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul IIIAutorizarea schemei de pensii private şi a fondului de pensii----------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 11 (1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat şi propus de administrator. (2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să obţină autorizarea Comisiei. (3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei. (4) Pentru a obtine autorizarea primului prospect al schemei de pensii private, societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odata cu cererea de autorizare de administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de depozitare şi proiectul de contract de societate civila. (5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odata cu autorizarea de administrare a fondului de pensii. (6) Procedura de autorizare şi modificare a prospectului schemei de pensii private este prevăzută în normele Comisiei. (7) Administratorul procedeaza la publicitatea prospectului schemei de pensii private numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizatiei de administrare.---------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 12 (1) Conţinutul schemei de pensii private se stabileste prin normele Comisiei şi cuprinde în mod obligatoriu cel puţin urmatoarele elemente: a) denumirea şi sediul administratorului; b) condiţiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema de pensii private; c) modalitatea de impartire între participanti a sumelor rezultate din investirea activelor; d) principiile investitionale ale schemei de pensii private; e) riscurile financiare, tehnice şi de alta natura implicate de schema de pensii private; f) natura şi distributia riscurilor prevăzute la lit. e); g) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor la schema de pensii private asupra sumei existente în conturile individuale; h) condiţiile începerii şi platii prestatiilor private; i) condiţiile de acordare a prestatiilor private în caz de invaliditate; j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe categorii de comisioane; k) periodicitatea şi procedura de raportare a informaţiilor către participanti; l) condiţiile şi procedurile de incetare a participării şi de transfer la un alt fond de pensii administrat privat. (2) Conţinutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate necesare de Comisie.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 13Modelul contractului-cadru de administrare se stabileste prin normele Comisiei şi contine în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) părţile contractante; b) principiile schemei de pensii private; c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de aplicare; d) modul de administrare a fondului de pensii; e) modalitatile de control al administratorului, exercitate de către auditori; f) oblibaţiile de informare a administratorului faţă de participanti şi autorităţi; g) evidentele administratorului referitoare la participanti, contribuţii, investitii şi pensii private; h) modalitatile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficientelor; i) raspunderea contractuala a părţilor, incluzând şi sanctiunile ce pot fi aplicate; j) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare şi incetare a contractului de administrare; k) informaţii privind depozitarul fondului de pensii.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 14Auditorul şi depozitarul îşi platesc fiecare taxa de avizare.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 15 (1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către administrator cu avizul Comisiei şi cu informarea ulterioară a participantilor. (2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilita prin normele Comisiei.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 16 (1) Comisia retrage autorizatia administratorului de administrare a fondului de pensii, dacă se dovedeste ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii private, dispozitiile prezentei legi sau ale normelor Comisiei. (2) De la data retragerii autorizatiei de administrare a administratorului se aplică prevederile privind administrarea speciala. (3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autorizatiei de administrare a fondului de pensii la instanţa judecătorească competenţa, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 17 (1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, după autorizarea administratorilor şi a prospectului schemei de pensii private. (2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente: a) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii; b) actele individuale de aderare la contractul de societate civila prin care se infiinteaza fondul de pensii şi la prospectul schemei de pensii private; c) alte documente şi informaţii potrivit cerințelor prevăzute în normele Comisiei.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 18 (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente şi informaţii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii. (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii, fiind indreptatita: a) să se adreseze autorităţilor competente; b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 19Comisia verifica dacă sunt intrunite condiţiile de către membrii fondului de pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizeaza contractul de societate civila şi procedeaza, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 20 (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă documentaţia prezentată: a) rămâne incompleta şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare; b) nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza în mod corespunzător. (2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisa şi motivata, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.---------Art. 20 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care se constata scaderea numarului de participanti şi menţinerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin decizie, autorizatia unui fond de pensii. (2) Decizia de retragere a autorizatiei fondului de pensii, scrisa şi motivata, se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia. (3) Administratorul este obligat sa inceteze orice activitate aferenta fondului de pensii, de la data luării la cunoştinţa despre retragerea autorizatiei acestuia. (4) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii se aplică prevederile referitoare la administrarea speciala.---------Art. 21 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 22 (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de retragere a autorizatiei, după caz, poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii. (2) În termen de 10 zile calendaristice de la data ramanerii definitive a deciziei menţionate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale.----------Art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul IV Investiţiile fondului de pensii  +  Articolul 23 (1) Comisia verifica indeplinirea obligaţiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în principal, a urmatoarelor reguli: a) investirea în interesul participantilor şi beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potenţial de interese, administratorul care gestioneaza activele fondurilor de pensii administrate privat trebuie să adopte măsuri ca investirea să se faca numai în interesul acestora; b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea lor, iar cele deţinute pentru acoperirea fondului de garantare şi a provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii şi duratei drepturilor cuvenite participantilor şi beneficiarilor; c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzactionate pe o piaţa reglementata, astfel cum este definita în Legea nr. 297/2004privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; investiţiile în instrumente care nu sunt tranzactionate pe o piaţa reglementata trebuie să nu depăşească niveluri prudentiale; d) investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scaderea riscurilor investitiei sau faciliteaza gestionarea eficienta a portofoliului; e) activele se diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrari de riscuri pe ansamblul activelor. (2) Comisia poate decide sa nu aplice cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) pentru investiţiile în titluri de stat.----------Art. 23 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 24 (1) Administratorul elaboreaza o declaratie privind politica de investitii, în forma scrisa. Declaratia privind politica de investitii contine: a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor; b) metodele de evaluare a riscurilor investitionale; c) procedurile de management al riscului; d) metoda de revizuire a principiilor de investitii; e) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investitiilor, precum şi procedurile pentru luarea deciziilor. (2) Administratorul revizuieste şi completeaza declaratia privind politica de investitii ori de cate ori intervine o schimbare importanţa în politica de investitii sau cel puţin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informand participantii cu privire la noua politica investitionala.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 25 (1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 23, administratorul investeste în: a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o banca, persoana juridica română, sau la o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României şi care nu se afla în procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa, fără să depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spatiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; d) valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate şi supravegheate din România, statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; e) titluri de stat şi alte valori mobiliare, emise de state terte, în procent de până la 15% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare, tranzactionate pe piete reglementate şi supravegheate, emise de autorităţile administraţiei publice locale din state terte, în procent de până la 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi dacă indeplinesc cerinţele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte tari, în procent de până la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii; i) alte forme de investitii prevăzute de normele Comisiei. (2) Investiţiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementarile Băncii Naţionale a României privind operaţiunile valutare. (3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), şi va emite norme în acest scop. (4) În functie de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt: a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite intr-o singura societate comerciala sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depăşi în total 5%; b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de emitenti şi persoanele afiliate lor.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 26Investiţiile activelor fondurilor de pensii administrate privat şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.---------Art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 27 (1) Administratorul exercita, în numele participantilor, dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor societatilor comerciale în al caror capital social au fost investite activele fondului de pensii. (2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participantilor şi beneficiarilor la fondul de pensii.----------Art. 27 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 28 (1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în: a) active care, potrivit legii, nu pot fi instrainate; b) active a caror evaluare este incerta, precum şi antichitati, lucrari de arta, autovehicule şi altele asemenea; c) bunuri imobiliare; d) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator; e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei. (2) Activele fondului de pensii nu pot fi instrainate: a) administratorului sau auditorului; b) depozitarului; c) administratorului special; d) membrilor Consiliului Comisiei şi personalului Comisiei; e) persoanelor afiliate entitatilor prevăzute la lit. a)-d); f) oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute prin normele Comisiei. (3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garantii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulitatii absolute a actelor prin care se constituie garantia sau se acordă creditul.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 29 (1) Comisia calculeaza şi publică lunar pe site-ul propriu urmatoarele informaţii: a) rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni; b) rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni; c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii, stabilita de Comisie. (2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din România, pentru 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului respectiv, aplicand procedura privind administrarea speciala.----------Art. 29 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul V Participanti  +  Articolul 30 (1) Persoanele în vârsta de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.------------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. (2) Persoanele, altele decat cele prevăzute la alin. (1), în vârsta de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.  +  Articolul 31O persoana nu poate fi participant, în acelasi timp, la mai multe fonduri de pensii, reglementate de prezenta lege, şi poate avea un singur cont la fondul de pensii al cărui participant este, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 38.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 32 (1) O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie iniţiativă sau în urma repartizarii sale de către institutia de evidenta.(1^1) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveste: drepturile şi oblibaţiile părţilor implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de alta natura, precum şi despre natura şi distributia acestor riscuri.-----------Alin. (1^1) al art. 32 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. (2) Este interzisa delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare. (3) Comisia aproba actul-cadru de aderare al fiecarui fond de pensii, precum şi modificările acestuia, dacă sunt intrunite condiţiile legale, în termen de 10 zile lucratoare de la momentul solicitarii. (4) Administratorul transmite institutiei de evidenta copii de pe actele individuale de aderare, în vederea actualizarii Registrului participantilor.  +  Articolul 33 (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligata prin efectul legii este repartizata aleatoriu la un fond de pensii de către institutia de evidenta.-----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. (2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectueaza direct proportional cu numărul participantilor unui fond de pensii la data efectuării repartizarii. (3) Institutia de evidenta notifica fiecarei persoane care nu a aderat la un fond de pensii în termenul prevăzut la alin. (1) ca urmeaza a fi repartizata la un fond de pensii ales aleatoriu, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.  +  Articolul 34 (1) Registrul participantilor se constituie şi se actualizeaza de către institutia de evidenta. (2) Modificarea structurii Registrului participantilor se face pe baza unui protocol incheiat între institutia de colectare, institutia de evidenta şi Comisie.  +  Articolul 35 (1) După aderare sau repartizare, participantii sunt obligati să contribuie la un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toata perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu exista obligaţia de plată a contributiei de asigurări sociale în sistemul public. (3) În situaţia în care un participant inceteaza să contribuie, acesta rămâne participant cu drepturi depline la fondul de pensii. (4) Drepturile participantului pot fi transferate în alte tari în care acesta are domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acordurile şi conventiile internationale la care România este parte, în moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.  +  Articolul 36Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeste o plata unica sau plati esalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.  +  Articolul 37De la data pensionarii de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, participantul poate obtine: a) o plata unica sau plati esalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul sau personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuţie, nu este suficient pentru acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei; b) o pensie privată, dacă activul sau personal net este suficient.  +  Articolul 38 (1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, beneficiarilor li se deschide cate un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul decedat, în care se transfera activele cuvenite fiecaruia. (2) Drepturile beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) sunt aceleasi cu cele ale participantilor la acel fond de pensii. (3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la: a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant la un alt fond de pensii; b) plata unica sau plati esalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora penalităţi, dacă nu are calitatea de participant. (4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.  +  Articolul 39 (1) În situaţia în care un participant doreste sa adere la alt fond de pensii, acesta este obligat sa îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care se transfera, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectiva la noul fond de pensii, şi sa îi trimita acestuia o copie de pe noul act de aderare. (2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii inceteaza la data la care se realizează transferul de disponibilitati, iar calitatea de participant la noul fond de pensii începe la aceeasi data.  +  Articolul 40 (1) Transferul de disponibilitati are loc în prima zi lucratoare după expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) şi cuprinde activul personal net existent în contul participantului la acea data, diminuat cu penalitatea de transfer, după caz. (2) Administratorul vechiului fond de pensii informeaza noul administrator despre contribuţiile participantului, despre transferurile de disponibilitati efectuate în numele sau, precum şi despre contribuţiile acestuia la fondurile de pensii al caror participant a fost anterior, existente la data informării.  +  Articolul 41Comisia emite norme cu privire la: a) evidenta participantilor la fondul de pensii; b) informarea fondului de pensii initial în ceea ce priveste transferul la alt fond de pensii, precum şi transferul de disponibilitati; c) modelul actului-cadru de aderare şi procedura de modificare a acestuia; d) procedura de repartizare aleatorie; e) informarea privind repartizarea; f) procedura de plată şi de evidenta a platii contribuţiilor; g) evidenta şi declaratia de plată referitoare la valoarea activelor participantului sau ale beneficiarului; h) suma necesară pentru obtinerea unei pensii private minime; i) orice alte aspecte pe care le considera necesare.  +  Capitolul VI Contribuţia la fondul de pensii  +  Articolul 42 (1) Contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuala de asigurări sociale datorata la sistemul public de pensii. (2) Contribuţia la fondul de pensii se evidentiaza distinct, se deduce din venitul brut realizat de asigurat, în mod similar cu contribuţia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţia la fondul de pensii se constituie şi se virează în aceleasi condiţii cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale. (4) Participantul care a fost detasat în alta tara are dreptul la continuarea platii contribuţiilor la fondul de pensii din România, pe toata durata detaşării. (5) În situaţia continuarii platii contribuţiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, lucratorul detasat în România şi angajatorul acestuia, după caz, vor fi exonerati de obligaţia de a contribui la un fond de pensii din România.  +  Articolul 43 (1) Baza de calcul, retinerea şi termenele de plată a contributiei la fondul de pensii sunt aceleasi cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale. (2) La momentul începerii activităţii de colectare, cuantumul contributiei este de 2% din baza de calcul. (3) În termen de 8 ani de la începerea colectarii, cota de contribuţie se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecarui an.  +  Articolul 44 (1) Virarea contribuţiilor la fondurile de pensii se realizează de către institutia de colectare, în termen de 3 zile lucratoare de la primirea lor, pe baza informaţiilor furnizate de institutia de evidenta. (2) Nerespectarea de către institutia de colectare sau de către institutia de evidenta a termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata de către aceasta a dobanzilor sau penalitatilor de intarziere, în acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare. (3) Platitorul transmite institutiei de colectare şi institutiei de evidenta informaţii despre suma virata, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este plătită contribuţia respectiva şi baza de calcul a acesteia.  +  Articolul 45 (1) Dacă administratorul nu a primit contribuţiile în termenul legal, acesta informeaza imediat, în scris, institutia de evidenta. (2) În cazul neachitarii la termen a contributiei datorate fondului de pensii: a) se platesc dobanzi şi penalităţi de intarziere de către persoana răspunzătoare de neplata la termen, în acelasi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare; b) institutia de colectare procedeaza la aplicarea modalitatilor de executare silita şi a celorlalte modalităţi de stingere a debitelor, conform dispoziţiilor legale privind colectarea creanţelor bugetare; c) dobanzile şi penalitatile aferente se virează în contul individual al participantului, în termen de doua zile lucratoare de la data achitarii lor, şi asupra lor nu se datorează comisionul prevăzut la art. 88 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 46 (1) Comisia, cu avizul institutiei de evidenta şi al institutiei de colectare, emite norme privind: a) modalitatea de efectuare a platii contribuţiilor către fondurile de pensii; b) modalitatea transmiterii informaţiilor legale; c) operaţiunile care trebuie efectuate de institutia de evidenta, de institutia de colectare sau de alte persoane, în cazul intarzierii platii contribuţiilor, în caz de neplata a acestora, precum şi pentru remedierea erorilor aparute; d) activitatea institutiei de evidenta şi a institutiei de colectare, în vederea protejarii intereselor participantilor şi ale beneficiarilor; e) orice alte aspecte considerate necesare. (2) Comisia, împreună cu institutia de evidenta şi cu institutia de colectare, poate propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii acestora.  +  Capitolul VII Conturile participantilor  +  Articolul 47 (1) Fiecare participant are un cont individual. (2) Contribuţiile şi transferurile de disponibilitati ale participantului, precum şi accesoriile aferente acestora se virează în contul sau individual.  +  Articolul 48 (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. (2) Activul personal nu poate face obiectul unei executari silite sau al unei tranzactii, sub sancţiunea nulitatii actelor respective. (3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancţiunea nulitatii actelor respective.  +  Articolul 49Contribuţiile şi transferul de lichiditati banesti la un fond de pensii se convertesc în unităţi de fond în maximum doua zile lucratoare de la data incasarii acestora.-----------Art. 49 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 50La data intrarii în vigoare a prezentei legi, valoarea unităţii de fond este de 10 lei.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 51 (1) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii se calculeaza atât de către administrator, cat şi de depozitar în fiecare zi lucratoare şi se comunică Comisiei în aceeasi zi. (2) În situaţia în care exista neconcordante între administrator şi depozitar privind valoarea activului net şi a unităţii de fond, valorile corecte sunt convenite de către administrator şi depozitar pe baza reglementarilor Comisiei. (3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordantelor şi modul de solutionare se comunică Comisiei în ziua calendaristica urmatoare. (4) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii private sunt supuse, anual, auditarii de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie, care nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului. (5) Sunt exceptati de la cerinţa detinerii calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România auditorii care sunt stabiliti într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European şi exercită activităţile profesionale în România în contextul prestarii de servicii. (6) Auditorii care au fost autorizati, avizati ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca auditor pe piaţa pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinţa avizarii de către Comisie.----------Art. 51 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 52 (1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni calculeaza, în ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni şi o comunică în aceeasi zi Comisiei. (2) Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculeaza şi se publică trimestrial de Comisie.  +  Articolul 53 (1) Comisia atenţioneaza trimestrial administratorul în situaţia în care rata de rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii.------------Alin. (2) al art. 53 a fost abrogat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 54Comisia emite norme cu privire la: a) metoda de convertire a activelor personale în unităţi de cont; b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii; c) metodologia de calcul al valorii unităţii de cont şi procedura de rotunjire; d) metodologia de calcul şi de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de pensii; e) revizuirea valorii unităţii de cont prevăzute la art. 50; f) metodologia de stabilire a valorilor corecte în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (2).  +  Capitolul VIII Administratorul  +  Articolul 55 (1) Poate administra un fond de pensii societatea comerciala pe acţiuni constituita în conformitate cu dispozitiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii. (2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii. (3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European. (4) Administratorii care au fost autorizati, avizati ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca administrator de scheme de pensii private într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinţa autorizarii de către Comisie. (5) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, administratorii autorizati în România pot primi contribuţii de la participanti şi angajatori dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European. (6) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, persoanele care indeplinesc condiţiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii private şi angajatorii din România pot vira contribuţii către fonduri de pensii administrate de administratori autorizati într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European. (7) Administratorul din România care intenţionează sa accepte contribuţii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie. (8) Administratorul prevăzut la alin. (7) notifica intentia sa Comisiei, indicand statul membru gazda, numele participantului şi principalele caracteristici ale schemei de pensii private. (9) Comisia, notificata conform alin. (8), dacă nu are motive sa considere ca structura administrativa sau situaţia financiară a administratorului ori reputatia şi calificarile profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activităţile propuse în statul membru gazda, comunică autorităţii competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informaţiile prevăzute la alin. (8) şi aduce aceasta la cunoştinţa administratorului. (10) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European sa inceapa sa administreze o schema de pensii private cu participanti din România, Comisia comunică autorităţii competente din statul membru de origine, în termen de doua luni de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (8), cerinţele stabilite de legislatia română privind pensiile administrate privat, în conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii private cu participanti din România, spre transmitere administratorului interesat. (11) La primirea informaţiilor prevăzute la alin. (10) sau dacă nu primeste nicio notificare din partea autorităţii competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevăzute la alin. (10), administratorul poate începe sa administreze schema de pensii private cu participanti din România, în conformitate cu cerinţele stabilite de legislatia română privind pensiile administrate privat. (12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European care administreaza o schema de pensii private cu participanti din România va respecta cerinţele de furnizare de informaţii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi. (13) Comisia informeaza autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificari semnificative survenite cu privire la cerinţele legislaţiei române privind pensiile administrate privat. (14) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European care administreaza o schema de pensii private cu participanti din România, urmarind respectarea, în activităţile acestuia, a cerințelor stabilite de legislatia română privind pensiile administrate privat şi a cerințelor de furnizare de informaţii, prevăzute la alin. (12). (15) În cazul în care, în urma supravegherii, se constata încălcări ale acestor cerinţe în activitatea administratorului, Comisia notifica fără intarziere autoritatea competentă din statul membru de origine. (16) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru a asigura ca administratorul din România pune capat încălcării cerințelor stabilite de legislatia sociala şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda. (17) Dacă, în ciuda masurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continua sa incalce legislatia română privind pensiile administrate privat, Comisia poate, după ce informeaza autoritatea competentă din statul membru de origine, sa ia masurile necesare pentru a preveni sau sanctiona alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdictia aplicata administratorului de a desfăşura activităţi în contul participantilor în România. (18) Comisia poate solicita autorităţii competente din statul membru de origine al administratorului sa decida asupra separarii activelor şi pasivelor corespunzătoare activităţii desfăşurate în România de celelalte active şi pasive. (19) La solicitarea autorităţii competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din România sa separe activele şi pasivele corespunzătoare activităţii desfăşurate în statul gazda de celelalte active şi pasive.-----------Art. 55 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 56 (1) Denumirea administratorului contine sintagma fond de pensii. (2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizeaza numai în denumirea administratorilor care deţin o autorizatie de administrare în conformitate cu prezenta lege.  +  Articolul 57 (1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde urmatoarele: a) administrarea şi investirea activelor fondului de pensii; b) convertirea contribuţiilor în unităţi de fond; c) plata drepturilor cuvenite participantilor şi beneficiarilor, conform legii; d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii şi al unităţii de fond; e) evidenta conturilor individuale şi actualizarea acestora, precum şi furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul; f) gestionarea operaţiunilor zilnice ale fondului de pensii; g) dispunerea efectuării plăţilor datorate entitatilor implicate şi Comisiei; h) mandatarea şi monitorizarea agentilor de marketing ai fondului de pensii; i) gestionarea relatiilor cu instituţiile implicate; j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea către Comisie şi participanti a situaţiilor financiare şi rapoartelor prevăzute de prezenta lege; k) gestionarea, pastrarea şi arhivarea documentelor privind fondul de pensii, participantii şi beneficiarii săi; l) alte activităţi prevăzute în normele Comisiei. (2) Activele şi pasivele fiecarui fond de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate şi administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe care le gestioneaza acelasi administrator şi de contabilitatea proprie a administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator. (3) Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de pensii sunt restrictionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale administratorului, fără posibilitatea de transfer. (4) Activele şi pasivele restrictionate, gestionate şi organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operaţiunile legate de fondurile de pensii şi activităţi conexe. (5) Contabilitatea operaţiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectueaza în conformitate cu reglementarile contabile în vigoare. (6) Comisia elaboreaza şi emite norme şi reglementari în domeniul contabilitatii şi în domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.------------Art. 57 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 58 (1) Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii. (2) Încredinţarea executarii anumitor obligaţii către un tert nu îl exonereaza de raspundere pe administrator.  +  Articolul 59 (1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit şi nici majorat prin subscriptie publică. (2) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la purtator şi nu pot fi acţiuni preferenţiale. (3) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare.  +  Articolul 60 (1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.---------Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. (2) Capitalul social al administratorului este subscris şi varsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii acestuia. (3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit şi nici majorat prin subscriptie publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat de sarcini. (4) La constituire, aportul de capital trebuie varsat într-un cont deschis la o banca, persoana juridica română, sau la o sucursala a unei bănci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României.  +  Articolul 61 (1) Administratorul este obligat sa notifice Comisiei, fără intarziere, orice reducere a capitalului social sub valoarea minima. Capitalul social nu are voie sa scada cu mai mult de 20% din valoarea minima. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), administratorul este obligat la reintregirea capitalului social în termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni, nici mai mare de 6 luni.  +  Articolul 62 (1) O persoana fizica sau juridica poate fi acţionar la un singur administrator. (2) Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al administratorului. (3) Calitatea acţionarilor trebuie să răspundă nevoii garantarii unei gestiuni prudente şi sanatoase a fondului de pensii şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejarii intereselor participantilor şi ale beneficiarilor. (4) Actionarii administratorului trebuie să indeplineasca cel puţin urmatoarele condiţii: a) sa dispună de o situaţie financiară stabila, apta sa sustina entitatea în caz de necesitate; b) să justifice în mod satisfacator provenienţă fondurilor destinate participatiei la capitalul social; c) sa furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane; d) sa fi functionat, în cazul acţionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate în urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a functionat minimum 3 ani.  +  Articolul 63 (1) Tranzactiile cu actiunile unui administrator sunt supuse aprobării prealabile a Comisiei, sub sancţiunea nulitatii. (2) Comisia aproba tranzactionarea acţiunilor într-un termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii, dacă persoana care intenţionează sa achizitioneze sau sa tranzactioneze acţiuni indeplineste condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru actionarii unui administrator. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul tranzactionarii acţiunilor efectuate de către un acţionar al respectivului administrator care nu devine în acest fel acţionar semnificativ, cumparatorul este obligat sa instiinteze Comisia în termen de 14 zile lucratoare de la data incheierii tranzactiei.  +  Articolul 64 (1) Consiliul de administratie decide asupra politicii de investitii şi asupra politicii financiare a fondului de pensii, precum şi asupra oricăror alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare avizat de Comisie şi prevăzut în legislatia în vigoare privind societăţile comerciale. (2) Membrii consiliului de administratie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie să indeplineasca condiţiile cerute de legislatia privind societăţile comerciale, precum şi urmatoarele condiţii: a) să fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior; b) să aibă experienta profesionala de cel puţin 3 ani în domeniul financiar, bancar sau de asigurări; c) să aibă onorabilitatea necesară pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca. (3) Cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie trebuie să fie licentiati în stiinte economice sau juridice. (4) Membrii consiliului de administratie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie să aibă conduita morala şi profesionala corespunzătoare functiei şi sa indeplineasca cel puţin urmatoarele cerinţe: a) sa nu fi fost sanctionati de către autorităţi române sau straine din domeniul financiar cu interdictia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdictia temporara de a desfăşura astfel de activităţi; b) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societăţi comerciale române sau straine, aflata în curs de reorganizare judiciara sau declarata în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului; c) sa nu fi facut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat oblibaţiile materiale şi financiare faţă de terti la momentul încetării activităţii societatii respective; d) sa nu aiba cazier judiciar şi fiscal.  +  Articolul 65 (1) Membrii consiliului de administratie şi ai comitetului de direcţie, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în consiliul de administratie: a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora; b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia; (2) Interdictia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 66 (1) Administratorul are în structura sa organizatorica o direcţie de audit intern şi o direcţie distincta responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie. (2) Administratorul este obligat sa pastreze documentele şi evidentele referitoare la fondurile de pensii, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea şi cu normele Comisiei.  +  Articolul 67 (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru: a) acordarea de împrumuturi sau garantii; b) garantarea de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligaţiuni care depasesc cumulat 10% din valoarea capitalului social; c) tranzactionarea sau dobandirea în orice alt mod de acţiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi în orice alta entitate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 68. (2) De la data aderarii României la Uniunea Europeana administratorii pot desemna: a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliti în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European şi autorizati corespunzător pentru aceasta activitate; b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investitii, gestionari de investitii stabiliti în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European şi autorizati corespunzător pentru aceasta activitate.---------Alin. (2) al art. 67 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007. (3) La solicitarea autorităţii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România sa dispună liber de activele fondului de pensii.----------Alin. (3) al art. 67 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 68 (1) Administratorul poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei şi cu respectarea legislaţiei din domeniul concurentei. (2) Comisia respinge solicitarea prevăzută la alin. (1), atunci când: a) nu este în interesul participantilor; b) unul sau ambii administratori nu mai indeplinesc cerinţele legale.------------Art. 69 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.----------Art. 70 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 71 (1) Administratorii pot sa organizeze o asociaţie profesionala care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, sa studieze problemele de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociaţiei şi publicul şi sa organizeze servicii de interes comun. (2) Asociaţia profesionala a administratorilor colaboreaza cu Comisia şi poate adera la asociaţiile internationale de profil.  +  Articolul 72Comisia emite norme privind: a) contractul-cadru de administrare; b) atribuţiile principale ale consiliului de administratie; c) cerinţele pe care trebuie să le indeplineasca membrii consiliului de administratie şi/sau ai comitetului de direcţie ale administratorului; d) cerinţele privind capitalul social minim şi metodologia de notificare şi reintregire a acestuia; e) tranzactiile privind capitalul social al administratorului; f) cerinţele privind calitatea acţionarilor şi condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca acestia; g) organizarea şi conducerea contabila a fondului de pensii, precum şi situaţiile financiare care se intocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice; h) arhivarea.  +  Capitolul IX Autorizarea administratorilor  +  Articolul 73 (1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerţului fără autorizatia de constituire emisa de Comisie. (2) După inmatriculare, administratorul trebuie să obţină o autorizatie de administrare, eliberata de Comisie în condiţiile prezentei legi. (3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau procedura de autorizare prevăzută la art. 74.  +  Articolul 74 (1) Administratorul adreseaza Comisiei cererile pentru autorizare de constituire şi autorizare de administrare. (2) Cererea pentru autorizarea de constituire este însoţită de urmatoarele documente: a) proiectul actului constitutiv; b) dovada ca fondatorii deţin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum şi provenienţă acestora; c) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale fondatorilor; d) documente privind fondatorii, cu informaţii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legaturilor dintre ei; e) documente din care să reiasă situaţia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar; f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a candidaţilor pentru consiliul de administratie şi comitetul de direcţie, care să cuprindă toate detinerile individuale şi detinerile în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comerciala şi care reprezinta cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot; g) documente privind candidatii pentru consiliul de administratie şi comitetul de direcţie, după caz, curriculum vitae datat şi semnat, care să specifice calificarea şi experienta profesionala, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan organizatoric şi financiar pentru urmatorii 5 ani, documentaţia referitoare la depozitarul fondului de pensii; h) cazierele judiciare şi fiscale ale candidaţilor pentru consiliul de administratie şi comitetul de direcţie, dacă este cazul; i) proiectul regulamentului de organizare şi functionare a societatii de pensii; j) dovada varsarii integrale şi în forma baneasca a capitalului social; k) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.-----------Alin. (2) al art. 74 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 75 (1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente şi informaţii suplimentare, pe care acestia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii. (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire, fiind indreptatita să se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice documente şi informaţii pe care le considera relevante.  +  Articolul 76Comisia analizeaza cererea pentru autorizare de constituire şi procedeaza, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa şi motivata.-----------Art. 76 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 77Comisia aproba cererea pentru autorizare de constituire dacă constata ca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) proiectul actului constitutiv şi planul organizatoric şi financiar pentru urmatorii 5 ani garanteaza gestiunea corecta şi prudenta a fondului de pensii; b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale; c) calitatea acţionarilor şi a membrilor propusi de consiliul de administratie şi comitetul de direcţie garanteaza gestiunea corecta şi prudenta a fondului de pensii; d) fondatorii, membrii propusi pentru consiliul de administratie şi comitetul de direcţie nu sunt în procedura de reorganizare judiciara sau de faliment şi nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare; e) membrii propusi pentru consiliul de administratie şi comitetul de direcţie au onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca; f) denumirea administratorului nu este de natura sa induca în eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane; g) fondatorii fac dovada varsarii integrale şi în forma baneasca a capitalului social; h) se face dovada achitarii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.-----------Art. 77 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 78 (1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire în urmatoarele situaţii: a) documentaţia prezentată rămâne incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; b) neindeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 77; c) exista posibilitatea ca administrarea sa nu respecte principiile prudentiale prevăzute în prezenta lege şi în normele Comisiei. (2) Comisia informeaza fondatorii despre respingerea motivata a cererii, în termen de 5 zile lucratoare de la decizia de respingere a acesteia.  +  Articolul 79 (1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire. (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizatiei de constituire. (3) Autorizatia de constituire a unei societăţi de pensii nu garanteaza şi obtinerea autorizatiei de administrare.----------Art. 79 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 80 (1) Administratorul trebuie să obţină autorizatie de administrare a fondurilor de pensii administrate privat de la Comisie. (2) În vederea obtinerii autorizatiei de administrare, societatea de pensii depune la Comisie o cerere însoţită de urmatoarele documente: a) certificatul de inmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; b) dovada varsarii sau a reintregirii capitalului social, după caz; c) proiectul contractului de depozitare; d) proiectul de contract de societate civila; e) declaratia privind politica de investitii; f) planul de afaceri pe 3 ani; g) proiectul prospectului schemei de pensii; h) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de administrare; i) orice alte documente şi informaţii suplimentare prevăzute în normele Comisiei. (3) Comisia poate solicita societatii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care aceasta trebuie să le furnizeze în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii. (4) Comisia analizeaza cererea pentru autorizatie de administrare şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisa şi motivata.----------Art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 81Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa şi motivata, se comunică în ziua lucratoare urmatoare adoptarii acesteia, dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia, şi poate fi atacata la instanţa judecătorească competenţa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.----------Art. 81 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 82 (1) Modificarea continutului documentelor care au stat la baza autorizatiei de administrare trebuie aprobata în prealabil de Comisie, cu excepţia cazului în care o astfel de modificare este în afara controlului administratorului. (2) Comisia analizeaza modificările în conformitate cu prevederile art. 77 şi aproba sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 81.-----------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 83 (1) Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului în una dintre urmatoarele situaţii: a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) şi (3), art. 65, art. 66 alin. (1) şi ale art. 82 alin. (1); b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive; c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private; d) administratorul nu a inceput operaţiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu şi-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea de administrare; e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului; f) administratorul se afla în incapacitate de plată; g) administratorul nu mai indeplineste condiţiile de functionare; h) administratorul nu asigura apararea corespunzătoare a intereselor participantilor şi beneficiarilor; i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice; j) în cazul desfăşurării activităţii în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci când administratorul nu respecta cerinţele stabilite de legislatia sociala şi de muncă relevanta în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazda; k) orice alte situaţii prevăzute în normele Comisiei. (2) Decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa şi motivata, se comunică în termen de 5 zile lucratoare de la data adoptarii acesteia. (3) Procedura de retragere a autorizatiei de administrare se stabileste prin normele Comisiei. (4) În termen de 10 zile calendaristice de la data ramanerii definitive a deciziei menţionate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de contestare sau, după caz, de la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind retragerea autorizatiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale.----------Art. 83 a fost modificat de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 84 (1) În cazul în care Comisia procedeaza la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situaţia financiară a fondului de pensii la data retragerii, auditata de un auditor financiar. (2) În cazul în care decizia de retragere a autorizatiei de administrare rămâne definitivă, Comisia hotaraste instituirea administrarii speciale.  +  Articolul 85Decizia de respingere a autorizarii de constituire, de administrare sau de retragere a autorizatiei de administrare poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ competenţa sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.----------Art. 85 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 86Comisia emite norme privind: a) conţinutul documentelor prevăzute la art. 74; b) metodologia de autorizare a constituirii, precum şi de autorizare a administrarii şi de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului; c) reglementarea situaţiei fondului de pensii, în cazul retragerii autorizatiei de administrare a administratorului.  +  Capitolul X Veniturile administratorului  +  Articolul 87Veniturile administratorului se constituie din: a) comision de administrare; b) penalităţi de transfer; c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 118 alin. (5).------------Lit. c) a art. 87 a fost modificata de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 88 (1) Comisionul de administrare se constituie prin: a) deducerea unui cuantum din contribuţiile platite, dar nu mai mult de 2,5%, cu condiţia ca aceasta deducere să fie facuta înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi de fond; b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,05% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii private. (2) Penalitatea de transfer reprezinta suma suportata de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilita prin normele Comisiei. (3) Administratorul utilizeaza aceeasi metoda de calcul şi de percepere a comisioanelor pentru toţi participantii la acelasi fond de pensii. (4) Comisia poate modifica plafonul stabilit la alin. (1) lit. b), cu condiţia de a fi facut public cu cel puţin 12 luni înainte de aplicare. (5) Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin (1) lit. a) urmatoarele: a) transferul de disponibilitati în cazul aderarii participantului la un alt fond de pensii; b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant; c) accesoriile aferente contribuţiilor. (6) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin decizie a administratorului.-----------Art. 88 a fost modificat de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 89Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depăşi costul efectiv al punerii la dispoziţie a informaţiilor.  +  Articolul 90Comisia emite norme cu privire la: a) calculul şi plata comisioanelor de administrare; b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.  +  Capitolul XI Supravegherea speciala  +  Articolul 91Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresarii fondului de pensii, în vederea protejarii intereselor participantilor şi ale beneficiarilor, în situaţia în care se constata deficiente în urma controalelor efectuate de Comisie şi care nu sunt situaţii de natura a institui administrarea speciala.----------Art. 91 a fost modificat de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 92Instituirea supravegherii speciale, precum şi desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de către Comisie.---------Art. 92 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 93Comisia notifica administratorilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei, instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele şi procedura de contestare.----------Art. 93 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 94Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele şi evidentele fondului de pensii şi ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informaţiilor.----------Art. 94 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 95Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.----------Art. 95 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 96Consiliul de supraveghere speciala asista şi supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.-----------Art. 96 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 97 (1) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atribuţii: a) analizeaza situaţia financiară a fondului de pensii şi a administratorului şi prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta; b) urmareste modul în care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate în actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei; c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiară a fondului de pensii, propus de administrator; d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situaţiei financiare a fondului de pensii; e) propune Comisiei aplicarea de sancţiuni în situaţia în care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala; f) alte atribuţii stabilite de Comisie. (2) În perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.----------Art. 97 a fost modificat de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul XII Administrarea speciala  +  Articolul 98 (1) Administrarea speciala are drept scop exercitarea responsabilitatii fiduciare de a pastra valoarea activelor fondurilor de pensii şi de a limita pierderile în vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor şi beneficiarilor. (2) Administrarea speciala se instituie în cazul suspendarii sau retragerii autorizatiei de administrare, precum şi în cazul retragerii autorizatiei fondului de pensii.----------Art. 98 a fost modificat de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 99În ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare ori a autorizatiei fondului de pensii, Comisia notifica administratorului cu privire la suspendarea sau retragerea autorizatiei şi solicita oferte celorlalţi administratori autorizati pentru administrarea fondurilor de pensii, pentru preluarea în administrare temporara a fondurilor de pensii şi a prospectelor schemei de pensii private.----------Art. 99 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 100 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii, administratorii transmit ofertele de administrare temporara. (2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Comisia selecteaza administratorii dintre ofertele primite. (3) Principalele criterii de selecţie a ofertelor constau în performanta administratorilor, politica investitionala şi nivelul cheltuielilor legate de administrare.-----------Art. 100 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 101 (1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 100 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii. (2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemneaza un administrator special pentru administrarea temporara a fondului de pensii respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1), dintre administratorii autorizati. (3) În ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia anunta public participantii fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice.-----------Art. 101 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 102După efectuarea repartizarii, Comisia notifica administratorul special desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la care trebuie transferat activul personal al acestuia într-un termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.-----------Art. 102 a fost modificat de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 103Administratorul special desemnat administreaza activele fondurilor de pensii, inclusiv contribuţiile primite în această perioadă într-un termen de până la 12 luni, în vederea transferarii activelor personale la administratorul ales.---------Art. 103 a fost modificat de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 104În situaţia în care, la sfârşitul termenului prevăzut la art. 101 alin. (3), participantii nu au ales un alt fond de pensii, Comisia îi repartizeaza la alti administratori, în termen de 30 de zile calendaristice, luand în considerare criteriile prevăzute la art. 100 alin. (3).----------Art. 104 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 105 (1) Măsura de instituire a administrarii speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestata la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii. (2) Anunţul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum şi administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua cotidiene centrale.----------Art. 105 a fost modificat de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 106Comisia emite norme privind: a) criteriile de selectare şi condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca administratorul special; b) atribuţiile administratorului special; c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente.----------Art. 106 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.----------Cap. XIII a fost abrogat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.----------Art. 107 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.----------Art. 108 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.-----------Art. 109 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul XIV Auditorul financiar  +  Articolul 110 (1) Situaţiile financiar-contabile ale oricarei entităţi supuse autorizarii, supravegherii şi controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. (2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili în baza unui protocol incheiat între Comisie şi Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 111Auditorul financiar întocmeşte un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit şi cu normele profesionale emise de Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 112În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calităţii de membru activ a unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din România informeaza Comisia despre aceasta.  +  Articolul 113 (1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se suporta de către acesta. (2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli de exploatare, care se suporta din fondul respectiv. (3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi întocmit de acelasi auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.  +  Articolul 114 (1) Auditorul financiar nu poate delega raspunderea privind activitatea specifică. (2) Încredinţarea executarii anumitor obligaţii către un tert nu exonereaza de raspundere auditorul financiar.  +  Articolul 115Pentru deficientele semnificative constatate în activitatea profesionala desfăşurată de un auditor financiar în legătură cu entităţi supuse autorizarii, controlului şi supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România şi va solicita adoptarea masurilor corespunzătoare, potrivit reglementarilor în vigoare.  +  Capitolul XV Obligaţii de transparenta  +  Articolul 116 (1) Administratorul publică cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul calendaristic precedent. (2) Administratorul pune raportul anual la dispoziţia oricarei persoane care solicită dobandirea calităţii de participant. (3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziţia Comisiei şi oricărui participant la un fond de pensii. (4) Raportul anual contine urmatoarele informaţii cu privire la administrator şi la fondul de pensii administrate privat pe care le administreaza: a) componenta consiliului de administratie şi, dacă este cazul, a comitetului de direcţie; b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul detinut de acestia din totalul acţiunilor; c) denumirea şi sediul depozitarului; d) informaţii cu privire la situaţia financiară a fondului de pensii; e) orice alte informaţii cerute de normele Comisiei.------------Art. 116 a fost modificat de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 117 (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investiţiile fiecarui fond de pensii. (2) Comisia elaboreaza raportul-cadru care trebuie să conţină cel puţin: a) structura portofoliului de investitii din perioada de raportare; b) procentul activelor unui fond de pensii investit intr-o singura societate comerciala sau în fiecare clasa de active ale acesteia; c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur emitent; d) modul de transmitere şi publicare a acestuia. (3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administratie ale acestora şi altor manageri sau directori ori persoane insarcinate cu controlul acestora sa furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii sau să le puna la dispoziţie toate documentele. (4) Comisia poate controla relatiile dintre administratori şi alti administratori sau societăţi comerciale, atunci când administratorul transfera atribuţii acestora din urma, care influenţează situaţia financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o supraveghere eficienta. (5) Comisia poate obtine periodic declaratia privind politica de investitii, conturile şi rapoartele anuale, precum şi toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi: a) rapoarte interne intermediare; b) evaluari actuariale şi previziuni detaliate; c) studii privind activele şi pasivele; d) dovezi ale respectarii principiilor politicii de investitii; e) dovezi ale platii contribuţiilor conform planificarii; f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale. (6) Comisia poate efectua inspecţii la faţa locului la sediul administratorului şi, dacă este cazul, cu privire la functiile externalizate, pentru a verifica dacă activităţile se deruleaza în conformitate cu normele de control.------------Art. 117 a fost modificat de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 118 (1) Administratorul informeaza anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresa comunicata, despre: activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului. (2) Administratorul este obligat sa transmita participantului şi beneficiarului sau, după caz, reprezentantilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informatie relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii private. (3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziţia participantilor şi beneficiarilor sau, după caz, a reprezentantilor acestora declaratia privind politica de investitii prevăzută la art. 80 alin. (2) lit. e), conturile şi rapoartele anuale. (4) Fiecare participant sau beneficiar primeste, de asemenea, la cerere, informaţii detaliate şi de substanţa privind: riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, dacă este cazul, portofoliul existent de investitii, precum şi informaţii privind expunerea la risc şi costurile legate de investitii. (5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicita, pe lângă informarile la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informaţii suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informaţii. (6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabileste anual de Comisie. (7) În cazul în care un participant la o schema de pensii private din România îşi schimba locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, administratorul îi va comunică, în scris, informaţii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată şi optiunile sale posibile în acest caz.----------Art. 118 a fost modificat de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 119 (1) Administratorul este obligat sa elaboreze şi sa transmita Comisiei până la data de 15 aprilie un raport anual, care ofera o imagine reala şi corecta a fondurilor de pensii administrate, care să cuprindă: a) situaţiile activelor şi pasivelor, ale veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii; b) contul de profit şi pierdere privind activitatea proprie; c) situaţia comisioanelor platite pentru depozitar, administrator şi alte situaţii privind cheltuielile solicitate de Comisie; d) numărul de participanti la fiecare schema de pensii administrate privat; e) alte informaţii solicitate de Comisie. (2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie, care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investitionale prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (3) Informaţiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete şi clar prezentate.----------Art. 119 a fost modificat de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.----------Art. 120 a fost abrogat de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul XVI Marketingul fondurilor de pensii  +  Articolul 121 (1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusa de administrator. (2) Obtinerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenti de marketing. (3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea şi plata agentilor de marketing.  +  Articolul 122 (1) Agentul de marketing îşi desfăşoară activitatea în temeiul contractului de mandat incheiat cu administratorul. (2) Agentul de marketing are urmatoarele atribuţii: a) prezinta potentialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii; b) obtine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii; c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia. (3) Activitatea agentului de marketing se desfăşoară pe bază de comision suportat de administrator.  +  Articolul 123 (1) Administratorului, agentilor de marketing şi persoanelor afiliate acestora le este interzis: a) sa transmita informaţii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii şi administratorul acestuia; b) sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii altfel decat în forma şi modul prevăzute în normele Comisiei; c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană sa adere la un fond de pensii sau sa ramana participant la acesta; d) sa acorde foloase pentru facilitarea aderarii potentialilor participanti. (2) În situaţia în care materialele publicitare sunt susceptibile sa induca în eroare, Comisia poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi obliga la publicarea rectificarii în termen de 7 zile lucratoare de la notificare.  +  Articolul 124Comisia emite norme privind: a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii; b) raspunderea administratorului în relaţia cu agentii de marketing.  +  Capitolul XVII Depozitarul  +  Articolul 125 (1) Administratorul desemneaza un singur depozitar, caruia îi incredinteaza pastrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de depozitare, avizat în prealabil de Comisie. (2) Depozitarul poate pastra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiţia de a evidentia operaţiunile şi inregistrarile fiecarui fond de pensii separat de ale sale proprii şi de cele ale celorlalte fonduri de pensii.  +  Articolul 126Depozitarul nu poate detine acţiuni ale administratorului sau ale oricarei entităţi afiliate acestuia şi nu poate avea nici o relaţie de capital cu aceste entităţi.  +  Articolul 127 (1) Pentru desfăşurarea activităţii de depozitare, depozitarul trebuie să deţină un aviz valabil eliberat de Comisie. (2) Pentru obtinerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare însoţită de documente din care să rezulte ca: a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naţionala a României cuprinde activitatea de depozitare a fondurilor de pensii; b) nu se afla în procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala bancara; c) nu este persoana afiliata; d) taxa de avizare a fost plătită; e) indeplineste alte cerinţe prevăzute în normele Comisiei. (3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, poate fi depozitar, în sensul prezentei legi, şi orice entitate autorizata în aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European. Depozitarii care au fost autorizati, avizati ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinţa avizarii de către Comisie.----------Alin. (3) al art. 127 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 128 (1) Comisia poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii. (2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind indreptatita să se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice documente şi informaţii pe care le considera relevante, în condiţiile legii.  +  Articolul 129Comisia analizeaza cererea de avizare şi procedeaza, în termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.  +  Articolul 130Comisia aproba cererea de avizare dacă constata ca sunt indeplinite, cumulativ, condiţiile de avizare.  +  Articolul 131 (1) Comisia respinge cererea de avizare în urmatoarele situaţii: a) documentaţia prezentată este incompleta la primirea ultimului set de documente şi informaţii sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; b) neindeplinirea uneia dintre condiţiile de avizare. (2) Comisia informeaza depozitarul despre respingerea motivata a cererii, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.  +  Articolul 132Modificarea continutului documentelor care au stat la baza avizarii trebuie aprobata în prealabil de Comisie, în conformitate cu procedura de avizare.  +  Articolul 133 (1) Comisia retrage avizul depozitarului în una dintre urmatoarele situaţii: a) pentru aceleasi motive pentru care respinge cererea de avizare; b) avizul a fost obţinut pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal; c) neexercitarea activităţii de depozitare pe o perioadă de un an; d) la cererea depozitarului respectiv; e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului; f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat; g) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor care rezultă din prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare; h) situaţii care prejudiciaza grav interesele participantilor. (2) Comisia informeaza depozitarul, administratorul şi Banca Naţionala a României despre retragerea motivata a avizului, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei. (3) În situaţia retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte Comisiei raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredinţate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.  +  Articolul 134În exercitarea atribuţiilor sale, depozitarul este obligat: a) sa primeasca şi sa pastreze în siguranţa inregistrarile referitoare la toate activele fondului de pensii; b) sa pastreze inregistrarile referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializata care constituie activele fondului de pensii; c) sa calculeze şi sa instiinteze, în fiecare zi lucratoare, administratorul despre valoarea neta a activelor fondului de pensii; d) sa actualizeze inregistrarile în conturi; e) sa transmita administratorului informaţii privind activele fondurilor de pensii administrate privat; f) sa indeplineasca instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare legislaţiei în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia; g) sa transmita Comisiei informaţiile şi raportarile privind activele fondului de pensii, în condiţiile şi la termenele stabilite prin normele acesteia.----------Art. 134 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 135Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executarii silite a depozitarului şi nici al unei tranzactii.  +  Articolul 136 (1) Depozitarul este responsabil faţă de administrator, participanti şi beneficiari în privinta oricărui prejudiciu suferit de acestia ca rezultat al neindeplinirii obligaţiilor sau al indeplinirii necorespunzatoare a acestora. (2) Depozitarul nu poate fi exonerat de raspundere şi raspunderea sa nu poate fi limitata prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulitatii actelor juridice în cauza. (3) Comisia poate obliga administratorul sa inlocuiasca depozitarul dacă structura financiară şi organizatorica a acestuia s-a deteriorat substantial şi activele fondului de pensii sunt puse în pericol.----------Art. 136 a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 137 (1) În situaţia rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifica imediat Comisiei şi desemneaza un nou depozitar. (2) Inlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activităţii de depozitare. (3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii şi copii de pe documentele privind activitatea sa în legătură cu acesta. (4) Comisia publică anunţul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în doua cotidiene centrale, în termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.  +  Articolul 138Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ competenţa sa solutioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.----------Art. 138 a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 139 (1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare şi de retragere a avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naţionale a României. (2) Comisia emite norme privind: a) oblibaţiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege; b) contractul-cadru de depozitare; c) calculul şi plata comisionului de depozitare.  +  Capitolul XVIII Pensia privată  +  Articolul 140 (1) Participantul alege furnizorul pensiei private. (2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana indeplineste condiţiile legale. (3) Furnizorul de pensii stabileste cuantumul pensiei private pe baza calculului actuarial şi a activului personal net aflat în contul participantului. (4) Penalitatea de transfer nu se aplică în situaţia transferului de disponibilitati dintre administrator şi furnizorul de pensii.  +  Articolul 141 (1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data indeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta în sistemul public. (2) Suma totala cuvenita pentru pensia privată nu poate fi mai mica decat valoarea contribuţiilor platite, diminuate cu penalitatile de transfer şi comisioanele legale.-----------Alin. (2) al art. 141 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 142 (1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achizitionarea unei pensii private. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii: a) beneficiarii care nu au calitatea de participant; b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată; c) persoanele al caror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea primi o pensie privată. (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), persoana indreptatita primeste o plata unica sau plati esalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere. (4) În cazul nerespectarii termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează dobanzi şi penalităţi de intarziere în acelasi cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare.  +  Articolul 143 (1) Pensia privată se plateste participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia. (2) Cheltuielile ocazionate de plată pensiilor private se suporta de către participant. (3) În cazul schimbarii locului de muncă, a domiciliului sau resedintei în alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spatiului Economic European, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată castigata în cadrul schemelor de pensii private din România şi aceasta se plateste în acel stat, în cuantumul ramas după scaderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente platii.-----------Alin. (3) al art. 143 a fost modificat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.------------Cap. XIX a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.-----------Art. 144 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 145 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 146 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 147 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 148 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 149 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 150 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 151 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 152 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 153 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.-----------Art. 154 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 155 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 156 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.-----------Art. 157 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.-----------Art. 158 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 159 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.----------Art. 160 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.---------Art. 161 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.  +  Capitolul XXProvizioane tehnice şi garantii reglementate şi supravegheate de Comisie----------Titlul Cap. XX a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 162 (1) Administratorul trebuie să menţină permanent un volum al provizioanelor tehnice cores-punza tor obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private administrate. (2) Administratorul care administreaza scheme de pensii private în care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garantii cu privire la performantele investitiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze şi sa menţină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme. (3) Administratorul trebuie să menţină permanent la nivelul fondului un nivel suficient şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii private administrate. (4) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezinta Comisiei şi/sau participantilor un raport asupra modificarilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice şi schimbările survenite în riscurile acoperite. (5) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza şi se certifica de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislatia naţionala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei şi cu respectarea urmatoarelor principii: a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculeaza printr-o evaluare actuariala suficient de prudenta, luandu-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor şi a contribuţiilor, asa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului; b) ratele maxime ale dobanzii utilizate se aleg în mod prudent şi se determina în conformitate cu legislatia naţionala. Aceste rate prudente ale dobanzii se calculeaza luandu-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deţinute de fond şi randamentul viitor al investitiilor şi/sau randamentele obligatiunilor de înaltă calitate ori guvernamentale; c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazeaza pe principii prudente, ţinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanti şi ale schemelor de pensii private, în special de evolutia prevăzută pentru riscurile relevante; d) metodele şi baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercitiu financiar la altul. Discontinuitatile pot fi justificate de schimbarea legislaţiei, a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazeaza provizioanele. (6) Comisia poate stabili cerinţe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care considera această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participantilor. (7) Comisia poate permite administratorului sa menţină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiţia realizării unui plan concret şi fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerinţele pe care trebuie să le indeplineasca planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei. (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (5).----------Art. 162 a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 163 (1) În vederea protejarii interesului participantilor şi beneficiarilor, administratorii şi furnizorii de pensii, după caz, contribuie la Fondul de garantare a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, constituit potrivit Legii nr. 204/2006privind pensiile facultative. (2) Constituirea şi utilizarea fondului de garantare se fac distinct faţă de fondul de garantare constituit pentru administrarea fondurilor de pensii facultative.----------Art. 163 a fost modificat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Capitolul XXI Raspunderea juridica  +  Articolul 164 (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz. (2) Administratorul şi auditorul financiar raspund faţă de participanti şi beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor care le revin, cu excepţia cazurilor de forta majoră. (3) Orice persoană care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii necorespunzatoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor judecătorești competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 164 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 165 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participantilor şi a beneficiarilor; b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea şi înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator; c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 118 alin. (2), art. 119 alin. (1) şi art. 137 alin. (3); d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reintregirea capitalului social de către administrator; e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului de administratie şi ai comitetului de direcţie, după caz; f) nerespectarea obligaţiei administratorului de a furniza informaţii participantilor şi beneficiarilor, prevăzută la art. 116. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei. (3) Constatarea contraventiilor se face de către personalul imputernicit în acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.------------Art. 165 a fost modificat de pct. 89 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 165^1 (1) În ceea ce priveste sanctiunile contraventionale, prevederile art. 165 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În ceea ce priveste procedura de stabilire şi constatare a contraventiilor, precum şi de aplicare a sanctiunilor, prevederile prezentei legi deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În scopul indeplinirii atributiei sale de control al activităţilor din cadrul sistemului de pensii private, Comisia va emite norme privind procedura de stabilire şi constatare a contraventiilor, precum şi de aplicare a sanctiunilor.----------Art. 165^1 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 165^2Contraventiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.----------Art. 165^2 a fost introdus de pct. 90 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 166Fapta persoanei din a carei vina se desfăşoară fără autorizatie sau aviz o activitate pentru care prezenta lege prevede obligaţia detinerii unei autorizaţii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.  +  Articolul 167Fapta persoanei din vina careia contribuţia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata în alte scopuri decat prevede prezenta lege constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 168Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credinta acte de aderare cu informaţii care nu corespund realitatii constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani.  +  Articolul 169Fapta persoanei de a folosi fără drept sintagma fond de pensii prevăzută la art. 56 alin. (1) constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.-----------Art. 170 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.-----------Art. 171 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 172Cererile participantilor sau ale beneficiarilor indreptate împotriva administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instanţei în a carei raza teritoriala îşi are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.  +  Capitolul XXII Dispozitii tranzitorii şi finale-----------Art. 173 a fost abrogat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.-----------Art. 174 a fost abrogat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 313 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 15 noiembrie 2005.  +  Articolul 175 (1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizaţiilor administratorilor, Comisia organizeaza şi urmareste desfăşurarea şi incheierea procedurii de alegere şi aderare la fondurile de pensii de către participanti. (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea procedurii de alegere, se repartizeaza din oficiu participantii care nu şi-au definit opţiunea la fondurile de pensii. (3) După definitivarea operaţiunii de repartizare din oficiu a participantilor la fondurile de pensii, administratorii incep colectarea contribuţiilor.-----------Art. 175 a fost modificat de pct. 92 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 176În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare incheiat între Banca Naţionala a României, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 177Începând cu data la care un asigurat devine participant la un fond de pensii şi plateste contribuţie, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se corecteaza cu raportul dintre contribuţia datorata la sistemul public de pensii şi contribuţia stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.  +  Articolul 178Prevederile prezentei legi se completeaza cu: a) legislatia privind societăţile comerciale şi concurenta neloiala; b) legislatia privind societatea civila particulara; c) legislatia privind raporturile de muncă; d) legislatia privind asigurarile sociale de stat; e) legislatia privind activitatea bancara; f) legislatia privind tranzactionarea valorilor mobiliare; g) legislatia privind regimul juridic al contraventiilor; h) legislatia privind contenciosul administrativ.  +  Articolul 179Toţi solicitanţii care au depus documentaţia de autorizare a constituirii până la termenul stabilit de Comisie şi care au obţinut autorizatie de administrare incep activitatea, inclusiv publicitatea şi marketingul, la aceeasi data stabilita prin normele Comisiei.------------Art. 180 a fost abrogat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.------------Art. 181 a fost abrogat de pct. 93 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 182Organizarea şi functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege speciala, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.-----------Art. 182 a fost modificat de pct. 94 al art. I din LEGEA nr. 23 din 11 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2007.  +  Articolul 183Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 18 octombrie 2004.Nr. 411.--------