ORDONANȚĂ nr. 3 din 17 ianuarie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți, pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum și cheltuielile administrative legate de acordarea acestora se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.(2) Cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum și cheltuielile administrative legate de acordarea acestora nu pot depăși 10% din valoarea totală a trusourilor acordate.2. Alineatele (1) și (3) ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Trusourile pentru nou-născuți, transportul și distribuția acestora se contractează de către autoritățile administrației publice locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.......................................................................(3) Consiliile județene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, au obligația să comunice semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului, date statistice privind monitorizarea și evaluarea programului de acordare a trusoului pentru nou-născuți. (la 23-06-2007, Art. I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007. )  +  Articolul IIPentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării Legii nr. 482/2006 , se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse pe anul 2007. (la 23-06-2007, Art. II a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007. )  +  Articolul III(1) Pentru copiii născuți în perioada ianuarie 2007 - decembrie 2009, autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, respectiv ale comunelor, orașelor și municipiilor, după caz, denumite în continuare autoritățile administrației publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuți prevăzut de Legea nr. 482/2006, cu modificările ulterioare. (la 03-07-2010, ca urmare a abrogării ORDONANȚEI nr. 5 din 29 ianuarie 2010 prin LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, Alineatul (1) din Articolul III a fost modificat de Litera h) din Alineatul (1), Articolul 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010 ) (2) Contravaloarea trusoului pentru nou-născuți se acordă la cererea scrisă a oricăruia dintre părinții firești ai copilului sau, în cazul în care aceștia nu sunt în măsură să solicite acest drept, prin împuternicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat în condițiile legii.(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmește de oricare dintre părinții firești, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului și este însoțită de copia certificatului de naștere ori, după caz, a extrasului de naștere, precum și de declarația pe propria răspundere a persoanei care semnează cererea că nu a solicitat acest drept în altă localitate.(4) Cererea de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune și se înregistrează la autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială domiciliază părintele sau, după caz, în care a fost înregistrată nașterea copilului, până cel târziu la data de 15 decembrie 2007. (la 23-06-2007, Alin. (4) al art. III a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007. ) (5) Aprobarea acordării sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin dispoziție scrisă a autorității administrației publice locale prevăzute la alin. (4) în termen de maximum 5 zile de la depunerea cererii.(6) În termenul prevăzut la alin. (5), autoritățile administrației publice locale comunică beneficiarilor aprobarea dreptului, precum și modalitatea de plată a acestuia.(7) Sumele reprezentând contravaloarea trusoului se plătesc de autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (4) în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de către solicitant.(8) Pe baza dispoziției prevăzute la alin. (5), autoritățile administrației publice locale întocmesc situații centralizatoare care se transmit direcției de muncă, solidaritate socială și familie județeană, respectiv a municipiului București, în prima zi a săptămânii următoare pentru săptămâna precedentă.(9) Pe baza situației centralizatoare prevăzute la alin. (8), în termen de două zile de la primirea acesteia, direcția de muncă și protecție socială județeană și a municipiului București, servicii publice descentralizate, întocmește un borderou cu situațiile centralizatoare, la nivelul județului, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse necesarul de credite bugetare în vederea plății contravalorii trusoului și a cheltuielilor de transmitere a dreptului. (la 23-06-2007, Alin. (9) al art. III a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007. ) (10) Situația centralizatoare prevăzută la alin. (8) constituie document justificativ de plată și se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă ori de fond.  +  Articolul IVÎn anul 2007, autoritățile administrației publice locale vor finaliza până la 31 decembrie procedurile prevăzute de lege pentru achiziționarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-născuți prevăzut de Legea nr. 482/2006 . (la 23-06-2007, Art. IV a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 164 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 20 iunie 2007. )  +  Articolul V(1) Începând cu anul 2007, cotele de contribuții de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzută de legislația în vigoare.(2) Cota de 2% prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezintă cota contribuției datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, diminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, și nu include cota contribuției de 0,25% datorată de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.(3) În anul 2007, contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj datorată de angajatorii care nu beneficiază de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 2,25%.  +  Articolul VIÎn aplicarea prezentei ordonanțe, pot fi elaborate instrucțiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul VIIPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 17 ianuarie 2007.Nr. 3.-------