LEGE nr. 51 din 7 iunie 1995 (**republicată**)(*actualizata*)pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat(actualizata până la data de 25 august 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 231 din 4 decembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000, dandu-se alineatelor şi articolelor numerotarea corespunzătoare.Legea nr. 51/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 9 iunie 1995 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, şi ulterior abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999) şi prin Legea nr. 231/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 7 decembrie 2000.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Profesia de avocat este libera şi independenta, cu organizare şi functionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. (2) Profesia de avocat se exercită numai de avocatii inscrisi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, denumita în continuare U.N.B.R. (3) Constituirea şi functionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora sunt nule de drept.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. (2) Avocatul promovează şi apara drepturile, libertatile şi interesele legitime ale omului. (3) Avocatul are dreptul sa asiste şi sa reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătorești şi a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmărire penala, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherita a activităţii sale, în condiţiile legii. (4) Orice persoană are dreptul să îşi aleaga în mod liber avocatul. (5) În exercitarea dreptului de aparare avocatul are dreptul şi obligaţia de a starui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.--------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 3 (1) Activitatea avocatului se realizează prin: a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic; b) asistenţa şi reprezentare juridica în faţa instanţelor judecătorești, a organelor de urmărire penala, a autorităţilor cu atribuţii jurisdictionale, a notarilor publici şi a executorilor judecătorești, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii; c) redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a continutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare; d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a continutului şi a datei actelor incheiate; e) apararea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină; f) activităţi de mediere; g) activităţi fiduciare constand în primirea în depozit, în numele şi pe seama clientului, de fonduri financiare şi bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după incheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum şi plasarea şi valorificarea acestora, în numele şi pe seama clientului, activităţi de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; h) stabilirea temporara a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului şi inregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor societatilor astfel înregistrate; i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract de asistenţa juridica; j) orice mijloace şi cai proprii exercitarii dreptului de aparare, în condiţiile legii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel.---------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 4În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta avocatul este protejat de lege.  +  Articolul 5 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu raspundere limitata. (2) În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alti avocati colaboratori. (3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitarii în comun a profesiei; drepturile şi oblibaţiile avocatilor titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează caracterul personal şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale. (4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-şi crea facilităţi tehnico-economice în vederea exercitarii profesiei şi îşi păstrează individualitatea în relatiile cu clientii. (5) Societatea civila profesionala se constituie din 2 sau mai mulţi avocati definitivi. În societatea civila profesionala îşi pot exercita profesia şi avocati colaboratori sau avocati salarizati. Societatea civila profesionala şi avocatii care profeseaza în cadrul ei nu pot acorda asistenţa juridica persoanelor cu interese contrare. (6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile civile profesionale cu raspundere limitata pot avea şi proprietate comuna. (7) Avocatul poate schimba oricand forma de exercitare a profesiei, cu instiintarea baroului din care face parte. (8) Avocatul nu îşi poate exercita profesia, în acelasi timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia. (9) Formele de exercitare a profesiei pot fi instrainate prin acte între vii numai între avocati definitivi şi aflati în exercitiul profesiei sau pot fi lichidate la încetarea calităţii, cu respectarea regimului investitiilor reglementat prin prezenta lege.---------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 5^1 (1) Societatea civila profesionala cu raspundere limitata se constituie prin asocierea a cel puţin 2 avocati definitivi şi aflati în exercitiul profesiei, are personalitate juridica şi patrimoniu propriu. Aporturile asociatilor la capitalul social pot fi în industrie, în bani sau în natura, reprezentat de activitatea profesionala, inclusiv aportul de clientela. Capitalul social al societatii este reprezentat de părţi sociale transmisibile şi negociabile şi este de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro.Transmiterea părţilor sociale se poate face numai către avocati aflati în exercitiul profesiei. Activitatea profesionala se realizează de către avocatii asociaţi, avocati colaboratori şi avocati salarizati. Avocatii care îşi exercită profesia în cadrul societatii civile profesionale cu raspundere limitata îşi angajează raspunderea profesionala numai în limitele capitalului social subscris şi varsat. (2) Dobandirea personalitatii juridice a societatii civile profesionale cu raspundere limitata are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui raza teritoriala se afla sediul ei principal. (3) Societăţile civile profesionale cu raspundere limitata sunt supuse regimului impozitarii pe profit.--------------Art. 5^1 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 6Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să incheie conventii de colaborare cu experti sau cu alti specialisti, în condiţiile legii. Societăţile civile profesionale şi societăţile civile profesionale cu raspundere limitata pot incheia astfel de conventii numai cu acordul tuturor asociatilor.--------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 7 (1) Formele de exercitare a profesiei de avocat şi cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, după cum urmeaza: a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat; b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate; c) în cazul societatilor civile profesionale şi al societatilor civile profesionale cu raspundere limitata numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmat de sintagma societate civila de avocati sau, după caz, societate civila de avocati cu raspundere limitata; d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecarui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate. (2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizata potrivit alin. (1), poate fi păstrată şi după decesul sau plecarea unuia dintre asociaţi, cu acordul acestuia, sau, după caz, al tuturor mostenitorilor celui decedat, exprimat în forma autentica. (3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor sau societatilor, în condiţiile stabilite de statutul profesiei. (4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocatii straini se pot utiliza denumirea şi numele formei de exercitare a profesiei din tara sau din strainatate, în condiţiile prezentului articol.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de LEGEA nr. 489 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 8 (1) Conventiile de grupare şi de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societatilor civile profesionale de avocati şi a societatilor civile profesionale cu raspundere limitata, precum şi conventiile prevăzute la art. 6 se incheie în forma scrisa, cu respectarea condiţiilor de fond prevăzute de lege şi de statutul profesiei. (2) Consiliul baroului sesizat verifica indeplinirea condiţiilor legale şi, constatand indeplinirea lor, dispune inregistrarea convenţiei în termen de o luna de la inregistrarea cererii. (3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoană care se considera vatamata într-un drept sau interes legitim al său poate formula plangere la organele de jurisdictie profesionala, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei. (4) Barourile ţin evidenta separata a avocatilor pentru fiecare forma de exercitare a profesiei.-------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 9 (1) Barourile şi U.N.B.R. asigura exercitarea calificata a dreptului de aparare, competenţa şi disciplina profesionala, protectia demnitatii şi onoarei avocatilor membri. (2) În fiecare judet exista şi funcţionează un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reşedinţa a judeţului. (3) Fiecare barou organizeaza şi asigura functionarea a cate unui serviciu de asistenţa judiciara pe lângă fiecare judecatorie. Consiliul baroului raspunde de organizarea şi functionarea acestui serviciu.-------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 10Avocatul este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost incredintata, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.  +  Capitolul II Dobandirea calităţii de avocatDobandirea calităţii de avocat  +  Secţiunea 1 Condiţiile de inscriere în avocaturaCondiţiile de inscriere în avocatura  +  Articolul 11 (1) Poate fi membru al unui barou din România cel care indeplineste urmatoarele condiţii: a) este cetatean român şi are exercitiul drepturilor civile şi politice; b) este licentiat al unei facultati de drept sau doctor în drept; c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege; d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei. (2) Indeplinirea condiţiei prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedita cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatarilor facute de o comisie medicală constituita în condiţiile prevăzute în statutul profesiei.-------------Litera a) a art. 11 a fost modificata de LEGEA nr. 489 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 12 (1) Membrul unui barou din alta tara poate exercita profesia de avocat în România dacă indeplineste condiţiile prevăzute de lege, mai puţin cea cu privire la cetatenia română. (2) Pentru a acorda consultanţă juridica privind dreptul românesc, avocatul strain are obligaţia de a sustine un examen de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română, organizat de U.N.B.R. (3) Avocatul strain poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5. (4) Avocatul strain nu poate pune concluzii orale sau scrise în faţa instanţelor judecătorești şi a celorlalte organe jurisdictionale şi judiciare, cu excepţia celor de arbitraj international. (5) Onorariile cuvenite avocatului strain se vor inregistra şi se vor plati integral în România. (6) Avocatul strain care exercită profesia în România este obligat să se inscrie în tabloul special tinut de fiecare barou şi se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei şi codului deontologic.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 489 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 13Este nedemn de a fi avocat: a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei; b) cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi şi libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească; c) cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotărâre judecătorească sau disciplinara; d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.  +  Articolul 14Exercitarea profesiei de avocat este incompatibila cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii decat cea de avocat; b) ocupatiile care lezeaza demnitatea şi independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri; c) exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert.  +  Articolul 15Exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu: a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judetene; b) activităţi şi functii didactice în învăţământul juridic superior; c) activitatea literara şi publicistica; d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuala, consilier în proprietate industriala, traducator autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciara, în condiţiile legii.-------------Literele b) şi d) ale art. 15 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 16 (1) Primirea în profesie se obtine pe baza unui examen organizat de barou, conform prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei. (2) La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen: a) titularul diplomei de doctor în drept; b) cel care până la data primirii în profesia de avocat a indeplinit functia de judecator, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puţin 10 ani şi dacă nu i-a incetat activitatea din motive disciplinare care îl fac nedemn pentru profesia de avocat. (3) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele care au detinut functia de judecator la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.-------------Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 16^1*)Persoana care indeplineste condiţiile prevăzute de lege pentru a fi primita în profesia de avocat poate solicita aceasta cu cel puţin 5 ani înainte de implinirea varstei standard de pensionare în sistemul de pensii şi asigurări sociale din care face parte.-------------Art. 16^1 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 17 (1) La inceputul exercitarii profesiei avocatul efectueaza în mod obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. (2) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi oblibaţiile avocatului stagiar, ale avocatului indrumator, precum şi ale baroului faţă de acestia sunt reglementate prin statutul profesiei. (3) Stagiul se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, în caz de lipsa motivata din profesie ori în caz de incetare a indrumarii profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru indeplinirea stagiului. (4) După efectuarea stagiului avocatul stagiar va sustine examenul de definitivare. (5) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.-------------Alin. (2) şi (5) ale art. 17 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 18Activitatea unui avocat stagiar poate fi indrumata numai de avocati definitivi cu o vechime de cel puţin 6 ani în aceasta calitate şi care se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 19 (1) Dobandeste calitatea de avocat definitiv avocatul stagiar care a promovat examenul de definitivare în condiţiile art. 17, precum şi avocatul care a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfectionarea Avocatilor, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. (2) Dobandeste calitatea de avocat definitiv cel inscris în profesie în condiţiile art. 16 alin. (2), dacă a fost definitivat în functia juridica pe care a exercitat-o înainte de primirea în avocatura. (3) Dobandeste calitatea de avocat definitiv cel care a fost inscris în profesie în condiţiile art. 16 alin. (2), dacă a promovat examen de definitivare în functia juridica pe care a exercitat-o anterior. Cei care nu indeplinesc condiţiile de vechime în profesiile anterioare vor fi obligati sa sustina examenul de definitivare în avocatura. (4) Avocatii - fosti judecatori nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat, iar fostii procurori şi cadre de politie nu pot acorda asistenţa juridica la unitatea de urmărire penala la care şi-au desfăşurat activitatea, timp de 2 ani de la încetarea functiei respective.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 20 (1) Profesia de avocat nu poate fi exercitata la judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate şi curtile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instante, unde sotul avocatului sau ruda ori afinul sau până la gradul al III-lea inclusiv indeplineste functia de judecator sau procuror. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi avocatului al cărui sot, ruda ori afin până la gradul al treilea inclusiv indeplineste functia de judecator la Curtea Constituţională ori functia de judecator financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instantele Curtii de Conturi. (3) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, precum şi la Parchetul Naţional Anticoruptie. (4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică şi avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se foloseşte de forma de organizare profesionala ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite în condiţiile legii în scopul eludarii acestor interdictii, sub sancţiunea savarsirii unei abateri disciplinare grave.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (3) şi (4) ale art. 20 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 21 (1) La înscrierea în barou avocatul depune în faţa consiliului baroului, în cadru solemn, urmatorul juramant:Jur sa respect şi sa apar Constitutia şi legile tarii, drepturile şi libertatile omului şi sa exercit profesia de avocat cu cinste şi demnitate. Asa să-mi ajute Dumnezeu! (2) Juramantul poate fi depus şi fără formula religioasa. În acest caz, juramantul va începe cu formula: Jur pe onoare şi constiinta!"-------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 22 (1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecatorie şi poate asista ori reprezenta partea la organele şi instituţiile prevăzute la art. 3. (2) Avocatul definitiv are dreptul sa puna concluzii la toate instantele, cu excepţia Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi Curtii Constitutionale, unde va putea pune concluzii dacă are o vechime neintrerupta în profesie de cel puţin 5 ani de la definitivare.-------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 23 (1) Baroul are obligaţia sa intocmeasca anual tabloul avocatilor definitivi şi stagiari în ordine alfabetica, cu menţionarea numelui, prenumelui, titlului ştiinţific, datei inscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei şi a instanţelor la care au dreptul sa puna concluzii. (2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societăţile civile profesionale şi societăţile civile profesionale cu raspundere limitata, cu indicarea sediului şi a avocatilor care le compun. (3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocatilor şi modificările intervenite sunt comunicate la inceputul fiecarui an instanţelor judecătorești, organelor de urmărire penala şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 23 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 24 (1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocatilor incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reinscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate. (2) În cazurile în care exista incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie rezolvata în termen de doua luni de la emiterea deciziei.-------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 25Exercitarea oricarei activităţi de asistenţa juridica specifică profesiei de avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizica sau juridica ce nu are calitatea de avocat inscris într-un barou şi pe tabloul avocatilor acelui barou constituie infractiune şi se pedepseste potrivit legii penale.-------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Secţiunea a 2-a Încetarea şi suspendarea calităţii de avocatÎncetarea şi suspendarea calităţii de avocat  +  Articolul 26Calitatea de avocat inceteaza: a) prin renuntarea scrisa la exercitiul profesiei; b) prin deces; c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sanctiune disciplinara; d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penala şi care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii.-------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 27Calitatea de avocat este suspendata: a) în caz de incompatibilitate, pe durata existentei acestei stari; b) pe perioada interdicţiei de a profesa, dispusa prin hotărâre judecătorească sau disciplinara; c) în caz de neplata totala sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenta acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor; d) la cererea scrisa a avocatului.-------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul III Drepturile şi indatoririle avocatuluiDrepturile şi indatoririle avocatului  +  Secţiunea 1 Drepturile avocatilorDrepturile avocatilor  +  Articolul 28 (1) Avocatul inscris în tabloul baroului are dreptul sa asiste şi sa reprezinte orice persoană fizica sau juridica, în temeiul unui contract incheiat în forma scrisa, care dobandeste data certa prin inregistrarea în registrul oficial de evidenta. (2) Avocatul, precum şi clientul au dreptul sa renunte la contractul de asistenţa juridica sau sa îl modifice de comun acord, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. Renuntarea unilaterala a clientului nu constituie cauza de exonerare pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocatiale prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat în interesul procesual al clientului.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 29Avocatul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condiţiile prevăzute în prezenta lege şi în statut.  +  Articolul 30 (1) Pentru activitatea sa profesionala avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor facute în interesul procesual al clientului sau. (2) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru incasarea onorariilor şi altul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul sau, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. (3) Contractul de asistenţa juridica, legal incheiat, este titlu executoriu. Investirea cu formula executorie este de competenţa judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al avocatului. Restantele din onorarii şi alte cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului sau se recupereaza potrivit dispoziţiilor statutului profesiei.-------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31Contestaţiile şi reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului.-------------Art. 31 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 31^1Abrogat.-------------Art. 31^1 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Art. 31^1 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 32 (1) Avocatii au propriul sistem de asigurări sociale. (2) Sistemul de asigurări sociale al avocatilor este reglementat prin lege şi se bazeaza pe contribuţia acestora, precum şi pe alte surse prevăzute de lege ori de Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor. (3) Timpul servit în avocatura este considerat vechime în munca.  +  Articolul 33 (1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrarile cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul sau sunt inviolabile. Perchezitionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului sau sau ridicarea de inscrisuri şi bunuri nu poate fi facuta decat de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii. (2) Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici nu va putea fi interceptata şi înregistrată corespondenta sa cu caracter profesional, decat în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.-------------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 34 (1) Contactul dintre avocat şi clientul sau nu poate fi stanjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului. (2) În cazul în care clientul se afla în stare de arest sau detentie, administratia locului de arest ori detentie are obligaţia de a lua masurile necesare pentru respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 34 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 35Avocatul care profeseaza individual, cabinetele asociate, societatea civila profesionala şi societatea civila profesionala cu raspundere limitata au dreptul la sediu profesional în circumscripţia baroului în care sunt inscrisi şi la sedii secundare în alt barou din tara sau din strainatate unde sunt luati în evidenta.-------------Art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 36Ministerul Justiţiei asigura spatiile necesare în vederea desfăşurării activităţii avocatilor în sediul instanţelor judecătorești.  +  Articolul 37 (1) În exercitarea profesiei avocatii sunt ocrotiti de lege, fără a putea fi asimilati functionarului public sau altui salariat. (2) Insulta, calomnia ori amenintarea savarsite împotriva avocatului în timpul exercitarii profesiei şi în legătură cu aceasta se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (3) Lovirea sau alte acte de violenta savarsite împotriva avocatului în condiţiile alin. (2) se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (4) Actiunea penala se pune în miscare la plangerea prealabila a părţii vatamate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (3), şi din oficiu. Retragerea plangerii prealabile sau impacarea părţilor inlatura raspunderea penala. (5) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea sedintei de judecată, sa nu foloseasca cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere autorităţii, demnitatii şi onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalţi avocati şi părţilor ori reprezentantilor acestora din proces. (6) Avocatul nu raspunde penal pentru sustinerile facute oral sau în scris, în forma adecvata şi cu respectarea prevederilor alin. (5), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penala sau a altor organe administrative de jurisdictie şi numai dacă aceste sustineri sunt în legătură cu apararea în acea cauza şi sunt necesare stabilirii adevarului. (7) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (5) şi (6) constituie abatere disciplinara grava. Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea juridica penala sau civila, după caz.-------------Alin. (5) şi (6) ale art. 37 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (7) al art. 37 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 37^1Abrogat.-------------Art. 37^1 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Art. 37^1 a fost abrogat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Indatoririle avocatilorIndatoririle avocatilor  +  Articolul 38Avocatul este dator sa studieze temeinic cauzele care i-au fost încredinţate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instantele de judecată sau la organele de urmărire penala ori la alte institutii, conform mandatului încredinţat, sa manifeste constiinciozitate şi probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate faţă de judecatori şi de părţile din proces, să depună concluzii scrise sau note de sedinta ori de cate ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanţa de judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabila a acestor indatoriri profesionale constituie abatere disciplinara.-------------Art. 38 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 39Avocatul este obligat sa acorde asistenţa juridica în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de către barou.  +  Articolul 40Avocatul este obligat să se asigure pentru raspunderea profesionala, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei.  +  Articolul 41Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activităţile profesionale şi la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata şi în mod nejustificat constituie abatere disciplinara.  +  Articolul 42Avocatul este obligat sa tina evidentele cerute de lege şi de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat şi sa achite cu regularitate şi la timp taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului baroului şi a fondurilor Casei de Asigurari a Avocatilor din România şi ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contribuţiile barourilor, stabilite conform legii şi statutului profesiei.-------------Art. 42 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 43Avocatul este obligat sa restituie actele ce i s-au încredinţat persoanei de la care le-a primit.  +  Articolul 44 (1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta părţi cu interese contrare în aceeasi cauza sau în cauze conexe şi nu poate pleda împotriva părţii care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. (2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor şi nu poate furniza relatii nici unei autorităţi sau persoane cu privire la cauza care i-a fost incredintata, decat dacă are dezlegarea prealabila, expresa şi scrisa din partea tuturor clientilor săi interesati în cauza. (3) Calitatea de martor are intaietate faţă de calitatea de avocat cu privire la faptele şi imprejurarile pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit aparator sau reprezentant al vreunei părţi în cauza. (4) Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfăşura nici o activitate profesionala în acea cauza. (5) Avocatul nu poate îndeplini functia de expert sau de traducator în cauza în care este angajat aparator.  +  Articolul 44^1*) (1) Avocatul care se afla în exercitarea unui mandat de deputat sau de senator nu poate să pledeze în cauzele ce se judeca de către judecatorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţa juridica la parchetele de pe lângă aceste instante. (2) Avocatul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistenţa juridica invinuitilor sau inculpatilor şi nici nu îi poate asista în instante în cauzele penale privind: a) infractiunile de corupţie, infractiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, infractiunile în legătură directa cu infractiunile de corupţie, precum şi infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; b) infractiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; c) infractiunile privind traficul de persoane şi infractiunile în legătură cu traficul de persoane, prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare; d) infractiunea de spalare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, cu modificările ulterioare; e) infractiunile contra sigurantei statului, prevăzute în art. 155-173 din Codul penal; f) infractiunile care împiedica infaptuirea justiţiei, prevăzute în art. 259-272 din Codul penal; g) infractiunile contra pacii şi omenirii, prevăzute în art. 356-361 din Codul penal. (3) Avocatul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, autorităţilor sau instituţiilor publice, companiilor naţionale ori societatilor naţionale, în care acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor internationale. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acorda asistenţa ori reprezentare sotului ori rudelor până la gradul IV inclusiv.------------Art. 44^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 4 septembrie 2003*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 9 septembrie 2003.  +  Articolul 45 (1) Avocatul este obligat sa poarte roba în faţa instanţelor judecătorești. (2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei. (3) Purtarea robei în afara incintei instanţei judecătorești este interzisa, cu excepţia cazurilor în care avocatul este delegat de către organele profesiei sa reprezinte baroul sau U.N.B.R. intr-o ocazie care impune aceasta ţinuta.-------------Art. 45 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 46 (1) Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, sa foloseasca procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei. (2) De asemenea, este interzis avocatului sa foloseasca mijloace de reclama sau de publicitate în acelasi scop. Statutul stabileste cazurile şi măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale.  +  Capitolul IV Organizarea profesiei de avocatOrganizarea profesiei de avocat  +  Secţiunea 1 BaroulBaroul  +  Articolul 47 (1) Profesia de avocat este organizata şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competentelor prevăzute în prezenta lege. (2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret. (3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberarile şi votul constituie secret profesional.  +  Articolul 48 (1) Baroul este constituit din toţi avocatii dintr-un judet sau din municipiul Bucureşti. Sediul baroului este în orasul de reşedinţa al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti. (2) Baroul are personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu. (3) Contribuţia avocatilor la realizarea bugetului este stabilita de consiliul baroului. (4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii.  +  Articolul 49Organele de conducere ale baroului sunt: a) adunarea generală; b) consiliul; c) decanul.  +  Articolul 50 (1) Adunarea generală este formata din toţi avocatii inscrisi în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. (2) Adunarea generală are urmatoarele competente: a) stabileste măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului; b) alege şi revoca decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori şi pe cei ai comisiei de disciplina. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocatii cu o vechime de minimum 8 ani în profesie; c) alege delegaţii baroului la Congresul avocatilor; d) aproba proiectul de buget al baroului şi da descarcare consiliului cu privire la activitatea şi gestiunea sa.  +  Articolul 51 (1) Adunarea generală ordinara se intruneste anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului. (2) Convocarea se face prin afisare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistenţa din judet şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilita. (3) Adunarea generală extraordinara poate fi convocata de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului. (4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat sa convoace adunarea generală extraordinara în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. În acest caz procedura convocarii va fi efectuata cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilita. (5) Sedinta adunarii generale este condusa de decan împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis de cei prezenţi, dintre care unul va fi desemnat secretar. În caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului nici unul dintre acestia nu va face parte din prezidiu, iar sedinta va fi condusa de cel mai în vârsta membru prezent.-------------Alin. (2) al art. 51 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 52 (1) Adunarea generală este legal constituita cu participarea majorităţii membrilor săi. (2) În cazul în care numărul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale, de faţa cu cei prezenţi, stabileste o noua adunare generală în termen de cel mult 15 zile. Consiliul baroului are obligaţia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel puţin 7 zile înainte de data fixata. (3) Adunarea generală convocata în aceste condiţii este legal constituita cu participarea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor săi.(3^1) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu prezenta majorităţii membrilor baroului. Pentru Baroul Bucureşti alegerea organelor de conducere a baroului se face prin desemnare de reprezentanti - electori, potrivit procedurii stabilite prin statutul profesiei. (4) Hotărârile adunarii generale se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de sedinta şi de vot.-------------Alin. (3^1) al art. 52 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (4) al art. 52 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 53 (1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleşi pe o perioadă de 4 ani. Decanul şi prodecanul se includ în acest numar. (2) Consiliul baroului are urmatoarele atribuţii: a) adopta hotărâri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei legi şi ale statutului profesiei; b) duce la indeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. şi ale adunarii generale a baroului; c) întocmeşte, modifica şi da publicităţii tabloul anual al avocatilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept; d) adopta măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru solutionarea sesizarilor şi reclamatiilor, în condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; e) verifica şi constata indeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi aproba primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen; f) hotaraste asupra stării de incompatibilitate şi asupra încetării acesteia; g) solutioneaza cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii şi ale statutului profesiei; h) verifica şi constata dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum şi conventiile de grupare sau de conlucrare profesionala indeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; organizeaza şi tine evidenta acestora; i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurari a Avocatilor din raza de competenţa; j) organizeaza conferintele de stagiu, cercurile de studii şi editeaza publicatiile baroului; k) organizeaza şi îndrumă activitatea serviciilor de asistenţa juridica din judet, potrivit legii şi statutului profesiei; l) sesizeaza comisia de disciplina cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocatilor; m) suspenda din exercitarea profesiei, pe durata neplatii taxelor, avocatul care nu achita taxele şi contribuţiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadenta acestora, dacă a fost avertizat despre neplata şi nu s-a conformat obligaţiei; n) solutioneaza contestaţiile împotriva deciziei decanului privind onorariile; o) stabileste cota de contribuţie a avocatilor la bugetul baroului; p) accepta donatiile şi legatele facute baroului; q) aproba statul de functii şi angajează personalul baroului; r) întocmeşte proiectul de buget anual, pe care îl supune adunarii generale şi administreaza patrimoniul baroului; s) prezinta anual adunarii generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului şi a decanului, de gestiune curenta şi de gestionare a patrimoniului baroului; t) alege prodecanul baroului; u) solutioneaza plangerile şi contestaţiile împotriva deciziilor decanului baroului; v) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotarate de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R.-------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 54Consiliul baroului lucreaza legal în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 55 (1) Decanul baroului are urmatoarele competente: a) reprezinta baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din tara şi din strainatate; b) convoaca şi prezideaza sedintele consiliului baroului; c) aproba cererile de asistenţa juridica gratuita; d) exercita caile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplina şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute cai de atac; e) ordonanteaza cheltuielile baroului; f) ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunarii generale sau a consiliului baroului. g) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotarate de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa. (2) Prodecanul îl inlocuieste pe decan la cererea sau în absenta acestuia. (3) Dacă decanul şi prodecanul sunt în imposibilitate temporara de a-şi exercită functiile, consiliul baroului poate delega un consilier pentru a îndeplini, în tot sau în parte, atribuţiile decanului. (4) La Baroul Bucureşti, consiliul baroului alege 2 prodecani. Decanul este inlocuit, la cerere sau în absenta sa, de către prodecanul pe care îl desemneaza în scris.-------------Litera g) a alin. (1) al art. 55 a fost introdusa de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (2) şi (3) ale art. 55 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (4) al art. 55 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 56Avocatul nemultumit de decizia decanului o poate ataca la consiliul baroului.-------------Art. 56 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Secţiunea a 2-a Uniunea Naţionala a Barourilor din România - U.N.B.R.Uniunea Naţionala a Barourilor din România - U.N.B.R.-------------Titlul secţiunii a 2-a a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 57 (1) Uniunea Naţionala a Barourilor din România - U.N.B.R. este formata din toate barourile din România şi are sediul în capitala tarii, municipiul Bucureşti. (2) U.N.B.R. este persoana juridica de interes public, are patrimoniu şi buget proprii. (3) Bugetul U.N.B.R. se formeaza din contribuţia barourilor în cote stabilite de Congresul avocatilor. Patrimoniul U.N.B.R. poate fi folosit şi în activităţi producătoare de venituri, în condiţiile legii. (4) Baroul de avocati se constituie şi funcţionează numai în cadrul U.N.B.R., potrivit prezentei legi şi statutului profesiei. (5) U.N.B.R. este succesoarea de drept a Uniunii Avocatilor din România.-------------Art. 57 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 58 (1) Organele de conducere ale U.N.B.R. sunt: a) Congresul avocatilor; b) Consiliul U.N.B.R.; c) Comisia permanenta a U.N.B.R.; d) preşedintele U.N.B.R. (2) În cadrul U.N.B.R. se constituie şi funcţionează: a) Comisia centrala de cenzori; b) Comisia centrala de disciplina; c) aparatul tehnic-administrativ.-------------Art. 58 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 59 (1) Congresul avocatilor este constituit din delegaţi ai fiecarui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statutul profesiei, şi din membrii Consiliului U.N.B.R. (2) Congresul avocatilor se intruneste anual în sesiune ordinara, la convocarea Consiliului U.N.B.R. (3) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul barourilor, Consiliul U.N.B.R. este obligat sa convoace Congresul avocatilor în sesiune extraordinara.-------------Art. 59 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 60 (1) Convocarea congresului se face cu cel puţin o luna înainte de data stabilita, prin instiintarea în scris a barourilor şi prin publicare într-un ziar central. Consiliile barourilor sunt obligate sa afiseze data convocarii şi ordinea de zi la sediul baroului şi la instantele judecătorești din raza acestora. (2) Barourile sunt obligate să îşi aleaga delegaţii cu cel puţin 10 zile înainte de congres. (3) Congresul este legal constituit în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 61 (1) Congresul avocatilor are urmatoarele atribuţii: a) analizeaza şi aproba raportul anual al Consiliului U.N.B.R.; b) alege Comisia centrala de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurari a Avocatilor; c) face propuneri autorităţilor cu drept de iniţiativa legislativa privind profesia de avocat; d) adopta şi modifica statutul profesiei şi statutul Casei de Asigurari a Avocatilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi pe baza proiectelor intocmite de Consiliul U.N.B.R.; e) adopta hotărâri privitoare la relatiile dintre barouri, perfectionarea pregatirii profesionale şi respectarea regulilor deontologice ale profesiei; f) alege şi revoca membrii Comisiei centrale de disciplina. Fiecare barou are dreptul de a propune cate un candidat pentru Comisia centrala de disciplina. Competenţa şi procedura de judecată ale Comisiei centrale de disciplina se stabilesc prin statut; g) aproba bugetul anual al Casei de Asigurari a Avocatilor şi execuţia bugetară anuală; h) aproba bugetul anual al U.N.B.R. şi execuţia bugetară anuală a acestuia şi stabileste cota de contribuţie a barourilor la formarea bugetului U.N.B.R.. Cheltuielile necesare organizarii congreselor se suporta de către fiecare barou în functie de numărul reprezentantilor săi. (2) Hotărârile congresului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organele profesiei.-------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 62 (1) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor şi reprezentantii barourilor aleşi potrivit normei de reprezentare stabilite în statutul profesiei. (2) Mandatul de membru al Consiliului U.N.B.R. este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre ei, inlocuitorul sau executa diferenţa de mandat. Inlocuitorul este desemnat în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) În caz de schimbare a decanului unui barou noul decan îl inlocuieste de drept pe predecesorul sau. Celelalte vacante sunt completate la proximul congres al avocatilor. (4) Consiliul U.N.B.R. se intruneste trimestrial la convocarea presedintelui U.N.B.R. Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data sedintei. (5) La cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Consiliului U.N.B.R. sau în situaţii excepţionale, preşedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. în sedinta extraordinara, în cel mult 10 zile de la data solicitarii sau a evenimentului justificativ. (6) Consiliul U.N.B.R. lucreaza în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.-------------Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de LEGEA nr. 489 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 august 2002.Alin. (1) şi (2) ale art. 62 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 62 au fost introduse de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 63Consiliul U.N.B.R. are urmatoarele atribuţii: a) este organul reprezentativ şi deliberativ al barourilor din România şi asigura activitatea permanenta a U.N.B.R.; b) duce la indeplinire hotărârile Congresului avocatilor; c) rezolva orice probleme interesand profesia de avocat între sesiunile Congresului avocatilor, cu excepţia acelora care sunt date în competenţa exclusiva a Congresului avocatilor; d) exercita controlul asupra activităţii şi asupra hotărârilor Comisiei permanente a U.N.B.R.; e) organizeaza examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română ale avocatilor straini; f) organizeaza şi conduce activitatea Institutului Naţional de Pregatire şi Perfectionare a Avocatilor, constituit ca persoana juridica de drept privat nonprofit şi care nu face parte din sistemul naţional de invatamant şi nu este supus procedurilor de autorizare şi acreditare; g) adopta hotărâri în toate problemele privind pregătirea şi perfectionarea profesionala a avocatilor, precum şi recomandari privind relatiile dintre barouri; h) asigura caracterul unitar al examenelor de primire şi de definitivare în profesie; i) organizeaza şi supraveghează serviciul statistic general al U.N.B.R.; j) organizeaza şi editeaza publicatiile U.N.B.R. şi sprijina publicatiile barourilor; k) întocmeşte proiectul de buget al U.N.B.R. şi îl supune spre aprobare Congresului avocatilor, precum şi execuţia bugetară anuală a bugetului U.N.B.R.; l) întocmeşte raportul anual de activitate şi de gestiune a patrimoniului U.N.B.R. şi le supune spre aprobare Congresului avocatilor; m) staruie pentru realizarea bugetului U.N.B.R. şi executarea de către barouri a hotărârilor adoptate de Congresul avocatilor şi de Consiliul U.N.B.R.; n) alege şi revoca preşedintele şi vicepresedintii U.N.B.R. şi membrii Comisiei permanente a U.N.B.R., dintre membrii săi, avocati cu o vechime mai mare de 10 ani în profesie, pentru un mandat de 4 ani; o) verifica legalitatea şi temeinicia deciziilor de primire în profesie, date de către consiliile barourilor, la cererea persoanelor interesate; p) anulează hotărârile barourilor pentru cauze de nelegalitate şi rezolva plangerile şi contestaţiile facute împotriva hotărârilor adoptate de consiliile barourilor, în cazurile prevăzute de lege şi de statutul profesiei; q) infiinteaza Casa Centrala de Credit şi Ajutor a Avocatilor şi controlează activitatea acesteia; r) coordonează activitatea Casei de Asigurari a Avocatilor şi adopta regulamentul acesteia; s) indeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege şi adopta hotărâri în interesul profesiei, cu respectarea legii; t) acorda, la propunerea Comisiei permanente a U.N.B.R., titlul de membru de onoare, respectiv de presedinte de onoare al U.N.B.R.-------------Art. 63 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 64Comisia permanenta a U.N.B.R. se compune din 15 membri, dintre care 5 membri sunt reprezentanti ai Baroului Bucureşti, iar 10 membri sunt reprezentanti ai celorlalte barouri din tara. Preşedintele şi vicepresedintii U.N.B.R. sunt membri de drept ai Comisiei permanente a U.N.B.R. şi se includ în cei 15 membri. Mandatul membrilor Comisiei permanente a U.N.B.R. este de 4 ani. În caz de incetare a mandatului unui membru al Comisiei permanente a U.N.B.R., desemnarea inlocuitorului se face pe aceleasi criterii şi inlocuitorul executa diferenţa de mandat. Unul dintre membrii Comisiei permanente a U.N.B.R. indeplineste functia de secretar al acesteia şi este desemnat prin vot de Comisia permanenta a U.N.B.R. Preşedintele U.N.B.R. este şi preşedintele Comisiei permanente a U.N.B.R.-------------Art. 64 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 65 (1) Comisia permanenta a U.N.B.R. are urmatoarele atribuţii: a) este organul executiv al Consiliului U.N.B.R., cu activitate permanenta şi de legătură cu barourile U.N.B.R.; b) duce la indeplinire hotărârile Congresului avocatilor şi ale Consiliului U.N.B.R. şi supraveghează executarea acestor hotărâri de către barouri, adoptand decizii corespunzătoare; c) organizeaza serviciile Consiliului U.N.B.R. şi serviciile proprii şi angajează personalul acestora; d) asigura execuţia bugetară şi urmareste realizarea resurselor bugetului U.N.B.R.; e) accepta donatiile şi legatele facute U.N.B.R.; f) în realizarea atribuţiilor sale, emite decizii executorii. (2) Comisia permanenta a U.N.B.R. este condusa de preşedintele U.N.B.R. şi lucreaza valabil în prezenta majorităţii membrilor săi şi tot astfel adopta deciziile. (3) Comisia permanenta a U.N.B.R. indeplineste şi alte atribuţii stabilite de lege sau de organele ierarhice ale profesiei.-------------Art. 65 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 66 (1) Preşedintele U.N.B.R. are urmatoarele atribuţii: a) reprezinta U.N.B.R. în relatiile cu persoanele fizice şi juridice din tara şi din strainatate; b) incheie conventii, acorduri şi contracte în numele U.N.B.R., cu autorizarea Consiliului U.N.B.R.; c) convoaca şi conduce sedintele Consiliului U.N.B.R. şi ale Comisiei permanente a U.N.B.R.; d) ordonanteaza cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale U.N.B.R.; e) semneaza actele Consiliului şi ale Comisiei permanente ale U.N.B.R.; f) supraveghează relatiile dintre structurile centrale ale profesiei şi barouri, precum şi relatiile dintre barouri; g) acorda sprijin şi ajutor barourilor în relatiile lor cu autorităţile centrale şi locale; h) vegheaza la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii avocatilor la instantele judecătorești şi la organele de urmărire penala. (2) Preşedintele este inlocuit, la cerere sau în absenta sa, de către vicepresedintele pe care îl desemneaza în acest scop.-------------Art. 66 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 67Consiliul U.N.B.R. stabileste personalul necesar indeplinirii atribuţiilor functiei pentru preşedintele U.N.B.R.-------------Art. 67 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Capitolul V Asistenţa judiciaraAsistenţa judiciara  +  Articolul 68 (1) Baroul asigura asistenţa judiciara în toate cazurile în care apararea este obligatorie potrivit legii, precum şi la cererea instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penala sau a organelor administraţiei publice locale în cazurile în care acestea apreciaza ca persoanele se gasesc în imposibilitate vadita de a plati onorariul. (2) În cazuri de excepţie, dacă drepturile persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi prejudiciate prin intarziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenţa gratuita. (3) Baroul organizeaza servicii de asistenţa judiciara la sediile tuturor instanţelor de judecată din judet, care asigura asistenţa juridica, şi la organele de urmărire penala locale, conduse de cate un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, şi coordonate de un membru al consiliului.  +  Articolul 69 (1) În cauzele în care asistenţa judiciara este acordată din oficiu la cererea instanţelor de judecată sau a organelor de urmărire penala, plata onorariilor se face din fondurile Ministerului Justiţiei. (2) În cauzele în care asistenţa judiciara este acordată din oficiu la cererea organelor administraţiei publice locale, plata onorariilor se face din fondurile acestor organe.  +  Capitolul VI Raspunderea disciplinaraRaspunderea disciplinara  +  Articolul 70 (1) Avocatul raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum şi pentru orice fapte savarsite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale institutiei. (2) Avocatul care conduce asistenţa judiciara de pe lângă fiecare instanţa este obligat sa sesizeze în scris consiliului baroului faptele comise de orice avocat, în condiţiile prevederilor alin. (1). (3) Instantele judecătorești şi parchetele Ministerului Public sunt obligate sa inainteze consiliului baroului orice plangere facuta împotriva unui avocat şi sa îl instiinteze despre orice actiune de urmărire penala sau de judecată pornita împotriva unui avocat.  +  Articolul 71 (1) Anchetarea abaterii şi exercitarea actiunii disciplinare sunt de competenţa consiliului baroului. (2) Anchetarea abaterii şi exercitarea actiunii disciplinare privind decanii barourilor şi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt de competenţa Consiliului U.N.B.R. Persoana anchetata sau trimisa în judecata disciplinara nu participa la luarea hotărârii. (3) Membrii comisiei permanente care sunt anchetati nu pot participa la dezbaterile privind luarea deciziei de exercitare a actiunii disciplinare. (4) În toate cazurile actiunea disciplinara poate fi exercitata în termen de cel mult un an de la data savarsirii abaterii.-------------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 72În cadrul fiecarui barou se organizeaza şi funcţionează o comisie de disciplina care judeca, în prima instanţa şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare savarsite de avocatii din acel barou. (2) În cadrul U.N.B.R. este organizata şi funcţionează Comisia centrala de disciplina, care judeca: a) ca instanţa de fond, în complet de 3 membri, abaterile savarsite de membrii Consiliului U.N.B.R. şi de decanii barourilor; b) în contestaţie, în complet de 5 membri, potrivit prevederilor statutului profesiei. (3) Recursul declarat împotriva deciziei disciplinare a Comisiei centrale de disciplina, ca instanţa de fond, este judecat de Consiliul U.N.B.R. constituit ca instanţa disciplinara în plenul sau, în afară de persoana implicata în cauza. (4) Împotriva hotărârilor pronuntate potrivit alin. (2) şi (3), partea interesata poate declara recurs la sectia de contencios a Curtii de Apel Bucureşti, a carei hotărâre este definitivă şi irevocabila. (5) Procedura judecarii abaterilor disciplinare este stabilita în statutul profesiei şi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.-------------Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 72 au fost modificate de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.Alin. (5) al art. 72 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 73 (1) Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrarea; b) avertismentul; c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercitiul profesiei, până la achitarea sumei. Limitele amenzii disciplinare se actualizeaza periodic de către Consiliul U.N.B.R., în functie de rata inflatiei. d) interdictia de a exercita profesia pe o perioadă de la o luna la un an; e) excluderea din profesie. (2) În perioada interdicţiei avocatul nu poate presta sub nici o formă asistenţa juridica, nu poate face uz de calitatea de avocat şi nu poate participa la activitatea organelor profesiei. (3) Împotriva deciziei disciplinare pot declara recurs persoana interesata, decanul baroului şi preşedintele uniunii, în termen de 15 zile de la comunicare.-------------Litera c) a alin. (1) al art. 73 a fost modificata de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 74 (1) În caz de abatere evidenta şi grava, instanţa disciplinara poate lua măsura suspendarii avocatului din exercitiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei. (2) Împotriva incheierii prin care s-a luat această măsură se poate declara recurs în termen de 5 zile de la comunicare. (3) Recursul este suspensiv de executare şi va fi solutionat de urgenta.  +  Capitolul VII Casa de Asigurari a AvocatilorCasa de Asigurari a Avocatilor  +  Articolul 75 (1) În cadrul U.N.B.R. este organizata şi funcţionează Casa de Asigurari a Avocatilor, în scopul stabilirii şi acordarii pensiilor şi ajutoarelor sociale cuvenite avocatilor şi urmasilor acestora cu drepturi proprii la pensie, în condiţiile prevăzute de legea speciala. (2) Organizarea şi functionarea Casei de Asigurari a Avocatilor se stabilesc de Congresul avocatilor prin statutul acesteia.-------------Art. 75 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 76 (1) Sunt membri ai Casei de Asigurari a Avocatilor toţi avocatii în activitate, avocatii pensionari şi urmasii acestora cu drepturi proprii la pensie şi la ajutoare sociale. (2) Avocatul inscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurari a Avocatilor. Contribuţia nu poate fi mai mica decat suma stabilita de Consiliul U.N.B.R., astfel încât sa acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurari a Avocatilor. Avocatii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.-------------Alin. (2) al art. 76 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 77 (1) Perioada în care un avocat este deputat sau senator este luata în calcul la stabilirea vechimii în avocatura. Indemnizatia de parlamentar şi celelalte drepturi banesti încasate se considera venituri din profesie şi se iau în calcul la stabilirea pensiei de către Casa de Asigurari a Avocatilor. (2) Raporturile banesti între Casa de Asigurari a Avocatilor şi asigurarile sociale de stat se reglementeaza potrivit legii.  +  Articolul 78 (1) Casa de Asigurari a Avocatilor are personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu. Sediul sau este în municipiul Bucureşti. Patrimoniul sau poate fi folosit în activităţi economice producătoare de venituri, în condiţiile legii, cu autorizarea consiliului uniunii. (2) Casa de Asigurari a Avocatilor poate înfiinţa sucursale sau filiale, în condiţiile şi cu procedura prevăzute în statutul de organizare şi functionare a acesteia.  +  Articolul 79 (1) Casa de Asigurari a Avocatilor este condusa şi administrata de un consiliu format din 5 membri, dintre care 3 avocati în activitate şi 2 avocati pensionari, aleşi de congres pe o perioadă de 4 ani. (2) Consiliul alege din randurile sale un presedinte şi un vicepresedinte. Unul dintre membri, desemnat de presedinte, indeplineste şi functia de secretar al consiliului.-------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 80 (1) Controlul financiar al Casei de Asigurari a Avocatilor se exercită de către comisia de cenzori, compusa din 3 membri, dintre care 2 avocati în activitate şi un avocat pensionar. (2) Barourile şi avocatii sunt obligati sa puna la dispoziţie comisiei de cenzori şi inspectorilor financiari ai Casei de Asigurari a Avocatilor toate datele privind veniturile asupra cărora se retine contribuţia pentru fondul de pensii şi ajutoare sociale.  +  Capitolul VII^1 Exercitarea în România a profesiei de către avocatii care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European*)Exercitarea în România a profesiei de către avocatii care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European*)-------------Cap. VII^1 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 80^1Dispozitiile prezentului capitol se aplică avocatilor care şi-au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României: a) în mod independent sau în asociere; b) ca avocati salariati în România; c) prin prestarea de servicii.-------------Art. 80^1 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^2În sensul prezentului capitol: a) avocat reprezinta orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata să-şi desfasoare activităţile profesionale sub titlul profesional corespunzător obţinut într-un stat membru; b) stat membru de origine reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, în care un avocat a obţinut dreptul de a utiliza unul dintre titlurile profesionale prevăzute la lit. a), înainte de a practica profesia de avocat în România; c) titlu profesional din statul membru de origine reprezinta titlul profesional utilizat în statul membru unde un avocat a obţinut dreptul de a folosi acest titlu, înainte de a practica profesia de avocat în România; d) grupare reprezinta orice entitate, cu sau fără personalitate juridica, organizata potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul careia avocatii îşi desfăşoară activităţile profesionale împreună, sub nume comun; e) titlu profesional din România reprezinta titlul profesional sub care un avocat este inscris în Tabloul avocatilor din România; f) autoritatea română competenţa este structura din cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, desemnata potrivit statutului.-------------Art. 80^2 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^3Avocatii care profeseaza în România sub titlul profesional din statul membru de origine pot desfăşura aceleasi activităţi profesionale ca şi avocatii care profeseaza sub titlul profesional obţinut în România, pot acorda asistenţa juridica şi pot reprezenta persoane fizice sau persoane juridice în faţa instanţelor române, referitor la dreptul statului membru de origine, dreptul comunitar, dreptul international, precum şi dreptul românesc, cu respectarea regulilor de procedura aplicabile în faţa instanţelor române.-------------Art. 80^3 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^4 (1) Avocatii care profeseaza în România sub titlul profesional din statul membru de origine vor folosi denumirea sub care îşi desfăşoară profesia în statul membru de origine, exprimata în limba oficiala sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine respectiv. (2) Pe lângă denumirea prevăzută la alin. (1), în denumire se va menţiona, alaturi de forma juridica de exercitare a profesiei în România, şi forma juridica a gruparii din statul membru de origine. (3) Autoritatea română competenţa poate cere unui avocat care profeseaza sub titlul profesional obţinut în statul membru de origine sa indice gruparea profesionala din care face parte în statul membru de origine sau autoritatea judiciara în cadrul careia este admis să-şi exercite profesia, potrivit legii din statul membru de origine. (4) Avocatul care obtine admiterea în profesia de avocat în România în condiţiile art. 80^5 sau 80^14 are dreptul sa foloseasca titlul profesional din statul membru de origine, exprimat în limba oficiala sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru de origine, alaturi de titlul profesional corespunzător profesiei de avocat din România.-------------Art. 80^4 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^5 (1) Indiferent de forma de exercitare a activităţii pe teritoriul României, avocatii care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine pot solicita oricand recunoasterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de avocat şi a practicarii acesteia sub titlul profesional din România. (2) În vederea recunoasterii diplomelor în România, solicitantul va trebui sa sustina, la alegere, un examen de verificare a cunoştinţelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc. (3) Uniunea Naţionala a Barourilor din România va stabili componenta comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului sau a stagiului, după caz. (4) La depunerea cererii de recunoastere a diplomei, în vederea determinarii continutului şi modului de desfăşurare a examenului sau a perioadei de stagiu, comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienta profesionala dobandita de solicitant este de natura sa acopere în tot sau în parte diferentele existente între dreptul românesc şi cel al statului membru de origine în care a fost obtinuta diploma, în vederea exceptarii partiale sau totale de la indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2). (5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile legislaţiei-cadru privind recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale.-------------Art. 80^5 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^6 (1) Autoritatea competenţa română şi autorităţile competente din statele membre de origine colaboreaza în vederea aplicarii corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, informaţiile care se obtin în cadrul acestor colaborari fiind confidentiale. (2) Autoritatea competenţa din statul membru de origine poate formula observatii în cadrul procedurilor disciplinare care se desfăşoară împotriva unui avocat care profeseaza sub titlul profesional din acel stat.-------------Art. 80^6 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Secţiunea a 2-a Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocatii care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic EuropeanExercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocatii care au obţinut calificarea profesionala în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European-------------Secţiunea a 2-a a fost introdusa de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^7 (1) În condiţiile prezentei secţiuni, oricare dintre avocatii prevăzuţi la art. 80^2 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter permanent şi sub titlul profesional din statul membru de origine, activităţile prevăzute la art. 80^3. (2) Avocatii care îşi exercită în mod permanent activitatea pe teritoriul României pot dobandi titlul profesional din România fie în condiţiile prevăzute la art. 80^5, fie potrivit art. 80^14.-------------Art. 80^7 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^8 (1) Avocatul care doreste sa profeseze în România sub titlul profesional din statul membru în care şi-a obţinut calificarea profesionala se inscrie în tabloul special tinut de barourile române, în condiţiile prezentului articol, ale art. 12 alin. (6) şi ale statutului profesiei. (2) Autoritatea română competenţa inscrie avocatul solicitant pe baza prezentarii unui certificat care atesta inregistrarea lui la autoritatea competentă din statul membru de origine. Autoritatea română competenţa informeaza autoritatea competentă din statul membru de origine despre inscriere. (3) Certificatul prevăzut la alin. (2) trebuie să fie eliberat cu cel mult 3 luni înainte de formularea cererii de inscriere în Tabloul avocatilor din România. (4) La publicarea numelor avocatilor inscrisi în România, autoritatea română competenţa va publică şi numele avocatilor inscrisi potrivit prezentei secţiuni.-------------Art. 80^8 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^9 (1) Avocatilor care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine li se asigura reprezentarea corespunzătoare în asociaţiile profesionale ale avocatilor din România, potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi ale statutului profesiei; ei au cel puţin dreptul de a participa la alegerea organelor de conducere ale acestor asociaţii. (2) Avocatii care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine sunt obligati fie să se asigure pentru raspundere profesionala, în condiţiile stabilite prin statutul profesiei, fie sa devina membri ai Casei de Asigurari a Avocatilor, în condiţiile prevăzute la cap. VII. (3) Avocatii pot fi scutiti de oblibaţiile prevăzute la alin. (2), dacă fac dovada unei asigurări platite sau a unei alte garantii date în condiţiile legii statului membru de origine, în măsura în care asigurarea sau garantia este echivalenta din punctul de vedere al condiţiilor şi al acoperirii. Dacă acoperirea este doar parţială, avocatii trebuie să incheie o asigurare suplimentara pentru a acoperi aspectele care nu se regăsesc în asigurarea sau în garantia data potrivit reglementarilor din statul membru de origine.-------------Art. 80^9 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^10Avocatii inscrisi în România sub titlul profesional din statul membru de origine pot profesa ca salariati în oricare dintre formele de organizare a profesiei, permise pentru avocatii care profeseaza sub titlul profesional obţinut în România.-------------Art. 80^10 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^11Avocatii care profeseaza în România sub titlul profesional din statul membru de origine se supun acelorasi reguli de conduita profesionala prevăzute în prezenta lege şi în statutul profesiei ca şi avocatii care profeseaza sub titlul profesional obţinut în România, pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul tarii.-------------Art. 80^11 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^12 (1) Avocatii prevăzuţi în prezentul capitol raspund disciplinar pentru nerespectarea prezentei legi sau a statutului, potrivit prevederilor cap. VI. (2) Înainte de iniţierea procedurilor disciplinare împotriva unui avocat care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine, autoritatea română competenţa informeaza în cel mai scurt timp autoritatea competentă din statul membru de origine, furnizand orice informaţii utile în cauza. (3) Autoritatea română competenţa coopereaza cu autoritatea competentă din statul membru de origine pe tot parcursul desfăşurării procedurilor disciplinare. (4) Retragerea permanenta sau temporara de către autoritatea competentă din statul membru de origine a autorizatiei de exercitare a profesiei are ca efect obligatoriu interdictia temporara sau permanenta ca avocatul în cauza sa profeseze în România sub titlul profesional din statul membru de origine.-------------Art. 80^12 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^13 (1) Unul sau mai mulţi avocati din aceeasi grupare ori din acelasi stat membru, care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine, pot profesa în România prin înfiinţarea unui sediu secundar al gruparii respective, organizat în orice formă de exercitare a profesiei de avocat prevăzută de legea română. (2) Profesia de avocat se poate exercita şi în cadrul formelor asociate prevăzute de legea română, astfel: a) mai mulţi avocati din diferite state membre, care profeseaza sub titlurile profesionale din statele membre de origine; b) unul sau mai mulţi avocati dintre cei prevăzuţi la lit. a) şi unul sau mai mulţi avocati din România. (3) Avocatul care intenţionează sa profeseze sub titlul profesional din statul membru de origine informeaza autoritatea română competenţa despre faptul ca este membru al unei forme de exercitare a profesiei în statul membru de origine şi furnizeaza toate detaliile relevante despre acea grupare.-------------Art. 80^13 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^14 (1) Avocatii care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine şi care îşi desfăşoară activitatea efectiv şi cu regularitate, pe o perioadă de cel puţin 3 ani în România, în domeniul dreptului românesc sau al dreptului comunitar sunt admisi în profesia de avocat în România, fără a fi necesară indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 80^5, cu respectarea prevederilor prezentei legi referitoare la exercitiul drepturilor civile şi politice şi la cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate. (2) În faţa autorităţii române competente solicitanţii trebuie să faca dovada desfăşurării cu regularitate a activităţii în România pe o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul dreptului românesc sau comunitar. În acest scop: a) avocatii trebuie să prezinte toate informaţiile şi documentele relevante cu privire la numărul de cauze în care au acordat asistenţa juridica, precum şi cu privire la natura acestora; b) autoritatea română competenţa poate să verifice caracterul efectiv şi regularitatea activităţii desfăşurate şi poate cere avocatului, dacă este necesar, să ofere clarificari, în scris sau verbal, cu privire la informaţiile şi documentele prevăzute la lit. a). (3) Avocatii care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine în România pot oricand sa ceara ca diplomele să le fie recunoscute, potrivit dispoziţiilor art. 80^5, în vederea obtinerii admiterii în profesia de avocat în România şi a exercitarii acesteia sub titlul profesional astfel obţinut. (4) Avocatii care profeseaza sub titlul profesional din statul membru de origine şi care au desfăşurat în mod efectiv şi cu regularitate o activitate profesionala în România pe o perioadă de cel puţin 3 ani, dar pe o perioadă mai scurta în domeniul dreptului românesc, pot obtine admiterea în profesia de avocat şi dreptul de a o practica sub titlul profesional din România, fără a fi necesară indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 80^5, cu respectarea prevederilor prezentei legi referitoare la exercitiul drepturilor civile şi politice şi la cazurile de nedemnitate şi incompatibilitate, după urmatoarea procedura: a) autoritatea română competenţa ia în considerare desfăşurarea efectiva şi cu regularitate a activităţii în perioada de cel puţin 3 ani, cunoştinţele şi experienta profesionala dobandite în România, precum şi orice participare la prelegeri şi seminarii despre dreptul românesc sau deontologia profesiei de avocat; b) solicitantul pune la dispoziţia baroului român orice informatie şi documentatie relevanta, în special despre cauzele în care a acordat asistenţa juridica. (5) Decizia autorităţii române competente de a nu acorda înscrierea automata în cazul în care nu s-a prezentat dovada ca cerinţele prevăzute la alin. (1) sau (4) au fost indeplinite va fi motivata, comunicata solicitantului şi baroului şi supusă cailor de atac prevăzute de statutul profesiei. (6) Desfăşurarea efectiva şi cu regularitate a activităţii avocatului în România şi capacitatea sa de a o continua sunt evaluate pe baza unui interviu sustinut cu comisia de evaluare prevăzută la art. 80^5. (7) Autoritatea română competenţa poate, printr-o decizie motivata şi supusă cailor de atac prevăzute de statutul profesiei, sa refuze avocatului solicitant acordarea titlului profesional de avocat în România, dacă se considera ca aceasta ar aduce atingere ordinii publice, ca urmare a unor abateri disciplinare, a unor plangeri şi incidente de orice fel. (8) Reprezentantii Uniunii Naţionale a Barourilor din România sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informaţiilor primite cu ocazia examinarii cererii de acordare a titlului profesional în România.--------------Art. 80^14 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Secţiunea a 3-a Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocatii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic EuropeanExercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocatii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European--------------Secţiunea a 3-a a fost introdusa de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^15 (1) În condiţiile prezentei secţiuni, avocatii provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European pot desfăşura în România activităţi profesionale care pot fi exercitate ocazional sub forma prestarii de servicii. (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la alin. (1) se exercită în România prin reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice în justiţie sau în faţa autorităţilor publice, în condiţiile prevăzute pentru avocatii stabiliti în acest stat, fără a fi necesară înscrierea în barou. (3) Pentru exercitarea altor activităţi decat cele menţionate la alin. (2), avocatul respecta condiţiile şi regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum şi legislatia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi, la secretul profesional, la relatiile dintre avocati, la interdictia ca acelasi avocat sa reprezinte doua părţi având interese contrarii, precum şi la publicitate. Un avocat care nu este stabilit în România este tinut de respectarea acestor reguli numai în măsura în care respectarea lor este justificata obiectiv pentru asigurarea exercitarii corecte a activităţilor de avocat, a demnitatii profesiei şi a respectarii regulilor privind incompatibilitatea.--------------Art. 80^15 a fost introdus de LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Articolul 80^16 (1) Autoritatea română competenţa cere avocatului care presteaza servicii dovedirea calităţii sale de avocat. (2) În cazul nerespectarii obligaţiilor prevăzute la art. 80^15, autoritatea română competenţa stabileste prin statut consecintele acestei nerespectari. (3) La verificarea cazului de nerespectare a obligaţiilor prevăzute la art. 80^15, autoritatea română competenţa poate solicita orice informaţii profesionale utile cu privire la persoana care presteaza servicii. (4) Autoritatea română competenţa va informa autoritatea competentă din statul membru de origine despre orice decizie luata. Comunicarile prevăzute de prezentul alineat au caracter confidential.--------------Art. 80^16 a fost introdus LEGEA nr. 201 din 25 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004.  +  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 81Prezenta lege va fi pusa în aplicare astfel: a) actualele organe de conducere ale Uniunii Avocatilor din România îşi vor îndeplini în continuare atribuţiile, potrivit legii şi statutului profesiei, ca organe de conducere ale U.N.B.R., pe întreaga durata a mandatului pentru care au fost alese; b) Consiliul U.N.B.R. va elabora proiectul statutului profesiei şi îl va adopta în termen de cel mult 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi*). Statutul profesiei va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) formele noi de asociere pentru exercitarea profesiei de avocat se vor organiza şi vor functiona numai după intrarea în vigoare a noului statut al profesiei.-------------Art. 81 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 82 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi*) persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost incuviintate prin hotărâri judecătorești sa desfasoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţa juridica, în orice domenii, îşi inceteaza de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie infractiune şi se pedepseste potrivit legii penale. (2) De asemenea, la data intrarii în vigoare a prezentei legi*) inceteaza de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdictional prin care au fost recunoscute ori incuviintate activităţi de consultanţă, reprezentare şi asistenţa juridica contrare dispoziţiilor prezentei legi. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică profesiei de consilier juridic, care va fi exercitata potrivit dispoziţiilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. (4) Consiliile şi decanii barourilor au obligaţia şi autorizarea sa urmareasca ducerea la indeplinire a prevederilor alin. (1) şi (2) şi sa ia masurile legale în acest sens.-------------Art. 82 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 83La data intrarii în vigoare a prezentei legi*), denumirea Uniunea Avocatilor din România se inlocuieste cu denumirea Uniunea Naţionala a Barourilor din România, în toate actele normative.-------------Art. 83 a fost modificat de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.  +  Articolul 84La data intrarii în vigoare a prezentei legi*) orice dispozitii contrare se abroga.-------------Art. 84 a fost introdus de LEGEA nr. 255 din 16 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 23 iunie 2004.-------------*) Prevederile art. 81 lit. b), art. 82, 83 şi 84 fac referire la Legea nr. 255/2004.-------------NOTA:-------Potrivit art. II şi III din Legea nr. 231/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat:Art. II - Avocatii straini care exercită profesia în România în diverse forme, neprevazute de lege, sunt obligati să se constituie în societăţi civile profesionale, potrivit art. 12, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Pentru înscrierea în barou şi inregistrarea societatii civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocatilor din România.După expirarea termenului de 6 luni organele de urmărire penala, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocatilor din România ori a baroului, se vor sesiza pentru savarsirea infractiunii prevăzute la art. 25 din prezenta lege.Art. III - Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevăzute de prezenta lege, se actualizeaza periodic, în functie de rata inflatiei, de către Consiliul Uniunii Avocatilor din România.