ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (**republicată**)(*actualizata*)privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile(actualizata până la data de 21 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 7 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 25 iunie 2003,LEGEA nr. 431 din 27 octombrie 2003, LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001, şi a fost aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 465/2001.  +  Articolul 1Scopul prezentei ordonante de urgenta îl constituie asigurarea gestionarii eficiente a deseurilor industriale reciclabile în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei.  +  Articolul 2 (1) Grupele de deseuri industriale reciclabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Grupele de deseuri industriale reciclabile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi modificate sau completate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3La baza gestionarii grupelor de deseuri industriale reciclabile care fac obiectul anexei nr. 1 stau urmatoarele principii generale: a) principiul utilizarii numai a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sănătatea populatiei şi pentru mediul înconjurător; b) principiul "poluatorul plateste"; c) principiul "responsabilitatii producătorului"; d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.  +  Articolul 4Definirea termenilor specifici utilizati pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 5Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane juridice, sunt obligati să asigure strangerea, sortarea şi depozitarea temporara a acestora, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei, precum şi reintroducerea lor în circuitul productiv prin: a) reutilizarea în propriile procese de productie; b) valorificarea, cu respectarea prevederilor art. 8, şi comercializarea materiilor prime secundare şi, respectiv, a produselor reutilizabile obtinute prin reciclare; c) predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru valorificare, a deseurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de provenienţă.  +  Articolul 6Detinatorii de deseuri industriale reciclabile, persoane fizice, sunt obligati: a) sa nu depoziteze şi sa nu abandoneze deseurile industriale reciclabile în condiţii care contravin normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populatiei; b) să depună separat deseurile industriale reciclabile acolo unde exista recipiente sau incinte special destinate acestui scop.  +  Articolul 7 (1) Agentii economici care realizează activităţi de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizatiei de colectare emise de prefectura judeţului, cu avizul primariei comunei, orasului sau municipiului în care îşi desfăşoară activitatea agentul economic respectiv, pe baza dovezii ca detine spatiul şi dotarile corespunzătoare necesare pentru depozitarea deseurilor colectate şi pe baza autorizatiei de mediu emise de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, conform reglementarilor în vigoare.---------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt :Potrivit art. II din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006, autorizatiile de colectare a deseurilor, prevăzute la alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emise de prefectura judeţului începând cu 1 ianuarie 2006, al caror termen de valabilitate nu a expirat, se anulează şi îşi inceteaza aplicabilitatea începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) Se interzice, până la data de 31 decembrie 2007, achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deseurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor pretioase, a bateriilor şi a acumulatorilor uzati pentru autovehicule.---------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 138 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 17 mai 2006. (3) Autorizatia de colectare va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a agentului economic colector:- sediul;- numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului;- codul fiscal; c) grupa de deseuri industriale reciclabile pentru care se acordă autorizatia de colectare; d) adresa punctului de colectare; e) termenul de valabilitate. (4) Agentii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligati sa reintroduca în circuitul productiv deseurile industriale reciclabile colectate prin predarea către agentii economici specializati, autorizati pentru activitatea de valorificare a acestora, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. (5) Agentii economici care colecteaza deseuri industriale reciclabile de la persoane fizice sunt obligati sa elibereze deţinătorilor adeverinta de primire şi plata, care va contine în mod obligatoriu urmatoarele elemente: a) denumirea agentului economic colector; b) datele de identificare a deţinătorului:- numele şi prenumele;- actul de identitate, seria şi numărul, codul numeric personal;- domiciliul; c) deseul reciclabil predat şi definirea naturii acestuia; d) cantitatea, preţul, valoarea; e) provenienţă deseului, declarata de detinator pe propria raspundere; f) semnatura agentului colector şi a persoanei fizice detinatoare.  +  Articolul 8---------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.----------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. (3) Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a activităţilor prin care se realizează operaţiunile de valorificare a deseurilor industriale reciclabile se face de către autorităţile teritoriale pentru protectia mediului, în conformitate cu legislatia de mediu în vigoare.---------Art. 9 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.  +  Articolul 11Agentii economici specializati în activităţi de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati să livreze materiile prime secundare sau produsele reutilizabile obtinute, numai insotite de documente de certificare a calităţii sau de certificate de garantie, după caz, conform reglementarilor în vigoare.  +  Articolul 12Agentii economici care deţin, colecteaza şi/sau valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligati sa tina evidenta lor, să raporteze şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale celorlalte reglementari în vigoare.  +  Articolul 13Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contraventii, dacă, potrivit legii, nu sunt considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 şi ale art. 7 alin. (1), (4) şi (5);----------Lit. a) a art. 13 a fost modificata de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 27 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007. b) cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei şi anularea autorizatiei de colectare pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (2); c) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 12; d) cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 11; e) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6.  +  Articolul 14 (1) Falsul în declaratia deţinătorului de deseuri industriale reciclabile referitoare la provenienţă acestora, precum şi furturile sau sustragerile de materiale, produse sau echipamente în vederea valorificarii ca deseu constituie infractiune şi se pedepseste conform Codului penal. (2) Dacă furturile sau sustragerile de materiale, produse şi echipamente în vederea valorificarii pun în pericol mediul, precum şi sănătatea şi/sau siguranţa populatiei, aceasta constituie infractiune şi se pedepseste ca agravanta conform Codului penal.  +  Articolul 15 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele imputernicite în acest scop de Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Apelor şi Protectiei Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul Finanţelor Publice, după caz. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27*). (3) Deseurile industriale reciclabile a caror provenienţă nu poate fi dovedita ca fiind legala sau care fac obiectul valorificarii ori al unor acte sau fapte de comert neconforme cu prevederile legale se confisca şi se valorifica în condiţiile legii, contravaloarea acestora facandu-se venit la bugetul local al localităţii în a carei raza teritoriala s-a facut constatarea faptica, dacă acestea nu au fost returnate celor în drept.────────────────────*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 31 august 1995, aprobata prin Legea nr. 137/1996.  +  Anexa 1GRUPEde deseuri industriale reciclabileDeseuri metalice feroaseDeseuri metalice neferoaseDeseuri de hartii-cartoaneDeseuri de sticlă (sparturi de sticlă)Deseuri de mase plasticeDeseuri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer şi articole din cauciuc uzate)Deseuri textile  +  Anexa 2DEFINIREAtermenilor specificiDeseu - orice substanţa sau orice produs din categoriile prevăzute în anexa nr. 1, pe care deţinătorul nu îl mai utilizeaza sau pe care are intentia ori obligaţia sa nu îl mai utilizezeColectare - strangerea, sortarea şi/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor în vederea transportarii lor spre valorificareValorificare - orice operaţiune de dezmembrare, sortare, reciclare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operaţiune care determina schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizariiDetinator - persoana fizica sau juridica ce detine la un moment dat, sub orice formă, deseuri industriale reciclabileGestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestoraReciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul initial sau pentru alte scopuri.────────────────