ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*actualizată*)privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European(actualizată până la data de 2 ianuarie 2007**)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 646 din 21 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 2 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005; ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006; LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006.**) Întrucât prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, şi modificările aduse de LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005 îşi produc efecte de la aceeaşi dată.***) ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. În consecinţa, modificările determinate de acest act normativ se aplică de la 1 ianuarie 2007.Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului juridic pentru libera circulaţie a cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul României, bazată pe reducerea formalităţilor administrative, obiectiv principal în aplicarea Planului de acţiune Schengen, şi ca implementarea fără întârziere a acestui plan constituie una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activarii clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană, fapt care justifica situaţia extraordinară a carei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile în care cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie îşi pot exercita dreptul la libera circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanenta pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţionala sau sănătate publică.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:1. cetăţean al Uniunii Europene - orice persoană care are cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;2. stat membru - stat membru al Uniunii Europene;3. membru de familie: a) soţul sau sotia; b) descendenţii în linie directa, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se afla în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/sotiei; c) ascendenţii în linie directa, indiferent de cetăţenie, care se afla în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/sotiei;4. drept de rezidenţă - dreptul cetăţeanului Uniunii Europene de a rămâne şi de a locui pe teritoriul României, în condiţiile legii;-------------Pct. 4 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.5. rezident - cetăţean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îşi exercită dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României, în condiţiile legii;-------------Pct. 5 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.6. persoana aflată în întreţinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetăţenie, care nu se încadrează în definitia prevăzută la pct. 3 şi care, în ţara de origine ori de provenienţă, se afla în întreţinerea sau gospodareste împreună cu cetăţeanul Uniunii Europene ori se afla în situaţia în care, din motive medicale grave, este necesară asistenţa personală a acestuia;-------------Pct. 6 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.7. partener - persoana care convietuieste cu cetăţeanul Uniunii Europene, dacă parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienţă sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relaţia de convieţuire poate fi dovedită.-------------Pct. 7 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, sintagmele activitate dependenta şi activitate independenta sunt definite potrivit art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Cetăţenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor, care îşi exercită dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României, beneficiază de drepturile şi libertăţile recunoscute prin Tratatul privind Uniunea Europeană, cum ar fi:-------------Partea introductivă a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) se bucura de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele Uniunii Europene şi în alte tratate internaţionale la care România este parte; b) se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României; c) beneficiază de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români; d) au dreptul sa verifice datele personale înscrise în documentele oficiale eliberate de autorităţile române şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii; e) au acces neingradit pe piaţa forţei de muncă din România, sub rezerva aplicării măsurilor tranzitorii prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi la desfăşurarea altor activităţi de natura economică, în condiţiile legii aplicabile cetăţenilor români;-------------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. f) au acces neingradit la activităţile şcolare şi de instruire în cadrul sistemului naţional de învăţământ. (2) Persoanele aflate în întreţinere, precum şi partenerul beneficiază de drepturile membrilor de familie ai cetăţeanului Uniunii Europene privind intrarea şi rezidenţă pe teritoriul României, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Alin. (2) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei formalităţi administrative de către cetăţenii Uniunii Europene ori de către membrii lor de familie nu este condiţionată de posesia unui document eliberat de autorităţile române în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă, prin orice alt mijloc de proba, persoana interesată dovedeşte ca este beneficiara a acelui drept.-------------Alin. (3) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 4Pe timpul şederii în România cetăţenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor sunt obligaţi să respecte legislaţia română.  +  Capitolul IIIntrarea, rezidenţă şi ieşirea pe/de pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea 1 Intrarea pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor  +  Articolul 5 (1) Intrarea cetăţenilor Uniunii Europene pe teritoriul României este permisă prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu condiţia prezentării documentului naţional de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă pentru cetăţenii Uniunii Europene, valabil, fără a se aplică ştampila de intrare de către organele poliţiei de frontieră în oricare dintre aceste documente. (2) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României în baza unui pasaport valabil şi a vizei de intrare, cu excepţia cazurilor în care obligativitatea obţinerii vizei este desfiintata în condiţiile legii. (3) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României acorda persoanelor prevăzute la alin. (2) viza de intrare pe teritoriul României. Condiţiile pentru eliberarea vizei se stabilesc prin norme metodologice. (4) Membrul de familie care nu este cetăţean al Uniunii Europene, dar care este în posesia unui document valabil, care atesta rezidenţă pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene, este scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize. Organele poliţiei de frontieră nu aplica ştampila de intrare sau de ieşire în pasaportul persoanelor din această categorie.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 6 (1) Cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi membrilor familiilor lor li se refuza intrarea pe teritoriul statului român numai în următoarele situaţii: a) dacă nu prezintă documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 şi nu fac dovada, prin orice alt mijloc, ca beneficiază de dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României; b) dacă au fost declaraţi indezirabili, în condiţiile legii, sau dacă împotriva acestora a fost dispusă măsura interzicerii intrării pe teritoriul României în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) exista indicii temeinice ca persoana în cauza constituie o ameninţare reală şi prezenta la ordinea publică, securitatea naţionala sau sănătatea publică. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), înainte de comunicarea refuzului permiterii intrării pe teritoriul României, persoanei i se acordă o perioadă de timp pe care o considera necesară, în care să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare sau faptul ca beneficiază de dreptul la libera circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României. Organele poliţiei de frontieră acorda tot sprijinul necesar pentru clarificarea situaţiei persoanei în cauza, inclusiv prin eliberarea vizei de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, în cazuri excepţionale, după analizarea situaţiei persoanei în cauza.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (3) Refuzul permiterii intrării pe teritoriul României se comunică de către organele poliţiei de frontieră de îndată, în scris, împreună cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei măsuri, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacată. (4) Împotriva refuzului permiterii intrării pe teritoriul României se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ în a carei raza teritorială se afla sediul organului emitent al actului administrativ contestat. Instanţa soluţionează de urgenta şi cu precădere, pronunţându-se prin hotărâre. Cererea se judeca în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. (5) Introducerea acţiunii în contencios administrativ împotriva refuzului permiterii intrării pe teritoriul României nu suspenda executarea măsurii.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Ieşirea de pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor  +  Articolul 7Cetăţenii Uniunii Europene, precum şi membrii familiilor lor pot părăsi teritoriul României pe baza prezentării documentelor şi cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor privind aplicarea ştampilei de către organele poliţiei de frontieră, prevăzute la art. 5.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 8 (1) Cetăţenilor Uniunii Europene sau, după caz, membrilor familiilor lor nu li se permite ieşirea din ţara în următoarele situaţii:-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. b) sunt invinuite sau inculpate într-o cauza penală şi a fost dispusă instituirea unei măsuri preventive, în condiţiile Codului de procedura penală; c) au fost condamnate şi au de executat o pedeapsă privativă de libertate. (2) Refuzul permiterii iesirii de pe teritoriul României se comunică de către organele poliţiei de frontieră în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3). Împotriva refuzului permiterii iesirii se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competenţa. Procedura prevăzută la art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (4) Măsura de nepermitere a iesirii încetează de drept dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c) dovedeşte, cu documente emise de autorităţile competente, potrivit legii, ca: a) s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, a fost achitată sau s-a dispus încetarea procesului penal; b) a executat pedeapsa, a fost gratiata, beneficiază de amnistie sau a fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.  +  Secţiunea a 3-a Şederea pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lorRezidenţă pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene, precum şi a membrilor familiilor lor-------------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. II a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 9În termen de cel mult 15 zile de la data intrării pe teritoriul României, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor au obligaţia de a se prezenta la cea mai apropiată formaţiune teritorială a Poliţiei Române, a Poliţiei de Frontiera Române sau a Autorităţii pentru străini, pentru a-şi declara prezenta în România.  +  Articolul 10 (1) Pe durata şederii în România, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor sunt obligaţi sa declare la formaţiunile teritoriale ale Autorităţii pentru străini, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, următoarele: a) orice modificare intervenita cu privire la nume, prenume, cetăţenie şi adresa; b) în cazul membrilor de familie care nu au cetăţenia Uniunii Europene, orice schimbare relevanta cu privire la starea civilă. (2) Pierderea sau furtul documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de stat a României, precum şi al celor eliberate de autorităţile române în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se declara la organul de poliţie competent teritorial, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului. (3) Documentele de stare civilă, cele care atesta legătură de rudenie, precum şi cele care atesta sau dovedesc parteneriatul, emise de autorităţile străine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii din statele semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, se apostileaza; b) documentele eliberate de instituţii din statele cu care România a încheiat tratate de asistenţa judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice alta formalitate; c) documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se supralegalizeaza în condiţiile prevăzute de art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 11Pe durata şederii în România, cetăţenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii familiilor lor au obligaţia de a se supune controalelor de specialitate ale organelor competente române, efectuate în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicabile cetăţenilor români.  +  Capitolul IIICondiţiile exercitării dreptului de rezidenţă pe teritoriul României de către cetăţenii Uniunii Europene, precum şi de membrii familiilor lor-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 12 (1) Cetăţenii Uniunii Europene, care intra pe teritoriul României, beneficiază de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la 3 luni de la data intrării în ţara, fără îndeplinirea vreunei condiţii suplimentare. (2) Membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene, indiferent de cetăţenie, care îi însoţesc sau li se alătură ulterior beneficiază de prevederile alin. (1). (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de drept de rezidenţă pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 3 luni în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a a prezentului capitol. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia de drept de rezidenţă permanenta pe teritoriul României în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a prezentului capitol.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de rezidenţăDreptul de rezidenţă pentru o perioadă de peste 3 luni-------------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 13 (1) Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în una dintre următoarele situaţii au dreptul de rezidenţă în România pentru o perioadă mai mare de 3 luni: a) desfăşoară pe teritoriul României activităţi dependente sau activităţi independente, în condiţiile legii; b) deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România; c) sunt înscrişi la o instituţie din România, acreditata în condiţiile legii, având ca obiect principal de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ sau de perfecţionare a pregătirii profesionale, au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România şi asigura autorităţile competente, printr-o declaraţie pe propria răspundere sau prin orice alt mijloc, ca deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România; d) sunt membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la lit. a), b) sau c).-------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.(1^1) Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidenţă pentru o perioadă de peste 3 luni dacă însoţesc sau se alătură ulterior cetăţeanului Uniunii Europene care îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).-------------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) Dreptul de rezidenţă are o durată determinata de perioada în care titularul acestuia se afla în mod efectiv în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) care au stat la baza acordării dreptului respectiv. (3) Rezidentul care s-a aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă mai mare de un an şi ulterior a devenit somer, în condiţiile legii, beneficiază, în continuare, de dreptul de rezidenţă, pe perioada în care are aceasta calitate. (4) Rezidentul care a avut un contract de muncă cu o durată determinata mai mica de un an sau care s-a aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de cel mult 12 luni şi ulterior a devenit somer, în condiţiile legii, beneficiază de dreptul de rezidenţă pentru o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestei calităţi.-------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (5) Rezidentul care nu se mai afla în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit somer şi urmează un program de pregătire profesională la o instituţie dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. c), beneficiază, în continuare, de dreptul de rezidenţă acordat, doar dacă pregătirea se desfăşoară în domeniul de activitate pentru care i s-a acordat acest drept. (6) Pe perioada în care rezidentul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se afla în incapacitate temporară de muncă datorată unei boli sau unui accident, beneficiază, în continuare, de dreptul de rezidenţă acordat. (7) Prin excepţie de la alin. (1) lit. d) şi alin. (1^1), numai soţul/sotia, partenerul şi copiii aflaţi în întreţinere vor avea drept de rezidenţă ca membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene care a dobândit acest drept ca urmare a îndeplinirii condiţiei prevăzute de alin. (1) lit. c).-------------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 15În vederea luării în evidenta şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi c) vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Autorităţii pentru străini, în termen de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de documentul naţional de identitate sau pasaportul, valabile, precum şi de următoarele documente, după caz: a) contractul de muncă sau o adeverinta eliberata de angajator, vizata în condiţiile legii, ori autorizaţia pentru desfăşurarea de activităţi independente, eliberata conform legii, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopurile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a);-------------Lit. a) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. b) dovada ca deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi, după caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi ca au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, în situaţia în care solicită înregistrarea în cazul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b); c) dovada ca sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ acreditata, dovada ca au asigurare de sănătate recunoscută în sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate din România şi declaraţia pe propria răspundere sau alta dovada ca deţin mijloace de întreţinere pentru ei şi, după caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c).-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 16 (1) În vederea luării în evidenta şi eliberării certificatului de înregistrare, cetăţenii Uniunii Europene prevăzuţi la art. 13 alin. (1) lit. d) trebuie să depună la sediul formatiunii teritoriale competente a Autorităţii pentru străini, în termen de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de documentul naţional de identitate sau pasaportul, valabile, precum şi de următoarele documente: a) actul de stare civilă care atesta căsătoria sau, după caz, documentele care atesta legătură de rudenie cu rezidentul, în condiţiile art. 10 alin. (3);-------------Lit. a) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. b) certificatul de înregistrare al cetăţeanului Uniunii Europene căruia i se alătură, dacă cetăţeanul Uniunii Europene a fost luat în evidenta anterior. (2) Cetăţeanul Uniunii Europene aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi c), căruia i se alătură membrii de familie prevăzuţi la alin. (1), este obligat să facă dovada ca deţine mijloace de întreţinere pentru aceştia, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România. (3) Procedura stabilită la alin. (1) şi (2) se aplică persoanelor aflate în întreţinere şi partenerului, cetăţeni ai Uniunii Europene, situaţie în care aceştia vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă, care să ateste aceste calităţi, precum şi documentul prevăzut la alin. (1) lit. b).-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 17 (1) În baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 15 şi 16, organele competente eliberează acestora certificatele de înregistrare în ziua depunerii cererii. (2) În cazul în care, pe baza documentelor depuse de persoanele prevăzute la art. 15 şi 16, organele competente constata că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1), solicita persoanelor ca, într-un termen considerat necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, să prezinte eventualele documente care mai sunt necesare în vederea soluţionării cererii. Dacă după termenul stabilit se constata, în continuare, că nu sunt îndeplinite condiţiile, organele competente comunică în scris refuzul eliberării certificatului de înregistrare, precum şi motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacată. (3) Împotriva refuzului eliberării certificatului de înregistrare se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competenţa.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 18 (1) Dreptul de rezidenţă al membrilor de familie care au cetăţenia Uniunii Europene este valabil pe toată perioada pentru care cetăţeanul Uniunii Europene ai cărui membri de familie sunt are drept de rezidenţă, precum şi, până la împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidenţă permanenta, în oricare dintre următoarele situaţii: a) când cetăţeanul Uniunii Europene părăseşte România sau a decedat; b) în cazul soţilor, când se desface sau se anulează căsătoria; c) în cazul partenerilor, când se desface sau se anulează parteneriatul înregistrat. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidenţă permanenta, în condiţiile prevăzute în cadrul secţiunii a 3-a din prezentul capitol, este condiţionată de continuarea şederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 16, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d). (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidenţă al copiilor ori părintelui în îngrijirea căruia aceştia se afla rămâne valabil până la terminarea studiilor, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: a) copiii locuiesc în România; b) copiii sunt înscrişi la o instituţie de învăţământ din România.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 19 (1) În vederea luării în evidenta şi eliberării cărţii de rezidenţă, membrii de familie prevăzuţi la art. 13 alin. (1^1) trebuie să depună la sediul formatiunii teritoriale competente a Autorităţii pentru străini, în termen de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însoţită de următoarele documente: a) pasaport valabil; b) actul de stare civilă care atesta existenta căsătoriei sau, după caz, documentul care atesta legătură de rudenie cu cetăţeanul Uniunii Europene, în condiţiile art. 10 alin. (3);--------------Lit. b) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. c) certificatul de înregistrare al cetăţeanului Uniunii Europene căruia i se alătură, dacă cetăţeanul Uniunii Europene a fost luat în evidenta anterior. (2) Cetăţeanul Uniunii Europene aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi c), căruia i se alătură membrii de familie prevăzuţi la alin. (1), este obligat să facă dovada ca deţine mijloace de întreţinere pentru aceştia, de regula cel puţin la nivelul venitului minim garantat în România, şi asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate în întreţinere şi partenerului, care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, situaţie în care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenienţă, care să ateste aceste calităţi, precum şi documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c). (4) La depunerea cererii prevăzute la alin. (1) organele competente eliberează solicitantului o adeverinta care face dovada dreptului de rezidenţă până la eliberarea cărţii de rezidenţă. Cartea de rezidenţă va fi eliberata în cel mult 90 de zile de la depunerea cererii. (5) În termenul prevăzut la alin. (4), organele competente efectuează toate verificările necesare pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor pentru emiterea cărţii de rezidenţă, inclusiv, după caz, cele referitoare la elementele pe baza cărora se poate stabili faptul ca este o căsătorie de convenienta, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Verificări similare pot fi efectuate şi în cazul parteneriatului, pentru a se determina dacă acesta a fost încheiat sau este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidenţă pe teritoriul României.--------------Alin. (5) al art. 19 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGE nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (6) Dacă, pe baza verificărilor prevăzute la alin. (5), organele competente care au primit cererea constata ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, eliberează solicitantului "cartea de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene", în termenul prevăzut la alin. (4). (7) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, organele competente comunică în scris refuzul eliberării cărţii de rezidenţă, motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacată. (8) Împotriva refuzului eliberării cărţii de rezidenţă se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competenţa.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 20 (1) Valabilitatea cărţii de rezidenţă prevăzută la art. 19 alin. (4) este de până la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidenţă a cetăţeanului Uniunii Europene al cărui membru de familie este.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) Cartea de rezidenţă prevăzută la art. 19 alin. (4) îşi pierde valabilitatea în cazul absentei temporare de pe teritoriul României a titularului pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu următoarele excepţii:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) absenta de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioada; b) absenta de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate şi de naştere, boala grava, participarea la programe de învăţământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o ţara terta, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive.-------------Lit. b) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 21 (1) Dreptul de rezidenţă al membrilor de familie care nu au cetăţenia Uniunii Europene este valabil pe toată perioada pentru care cetăţeanul Uniunii Europene, ai cărui membri de familie sunt, are rezidenţă în România, precum şi, până la împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidenţă permanenta, în următoarele situaţii: a) în cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene al cărui membru de familie este a decedat, dacă membrul de familie a avut o rezidenţă de cel puţin un an în aceasta calitate; b) în cazul soţilor, dacă se desface sau se anulează căsătoria în oricare dintre următoarele condiţii:(i) de la încheierea căsătoriei şi până la sesizarea instanţei de judecată competente pentru desfacerea, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei au trecut cel puţin 3 ani, din care o perioadă de cel puţin un an pe teritoriul României;(îi) prin acordul soţilor ori prin hotărâre judecătorească, soţului/sotiei care nu are cetăţenia Uniunii Europene i-a fost încredinţat spre creştere şi educare copilul cetăţeanului Uniunii Europene;(iii) instanţa de judecată a hotărât desfacerea căsătoriei numai din vina soţului/sotiei care este cetăţean al Uniunii Europene;(iv) în urma acordului soţilor ori prin hotărâre judecătorească, instanţa de judecată stabileşte dreptul soţului/sotiei care nu are cetăţenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. În acest caz, instanţa de judecată trebuie să precizeze în dispozitivul hotărârii judecătoreşti ca vizitele se vor efectua pe teritoriul României, cu indicarea exactă a perioadei de timp pentru care acest drept este acordat; c) în cazul partenerilor, când se desface sau se anulează parteneriatul înregistrat, cu aplicarea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. b). (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidenţă permanenta este condiţionată de continuarea şederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 19, în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), sau în calitate de membru de familie al unei persoane care îndeplineşte una dintre aceste condiţii, dacă familia este deja constituită pe teritoriul României. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidenţă al copiilor ori părintelui în îngrijirea căruia aceştia se afla rămâne valabil până la terminarea studiilor, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative; a) copiii locuiesc în România; b) copiii sunt înscrişi la o instituţie de invatamant din România.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Dreptul de rezidenţă permanenta  +  Articolul 22 (1) Cetăţenii Uniunii Europene care au o rezidenţă continua şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani beneficiază de dreptul de rezidenţă permanenta. (2) Persoanele care nu au cetăţenia Uniunii Europene şi care au o rezidenţă continua pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene rezident sau rezident permanent, beneficiază de prevederile alin. (1). (3) La stabilirea continuităţii perioadei de rezidenţă nu sunt considerate întreruperi: a) absentele temporare de pe teritoriul României care nu depăşesc 6 luni în decurs de un an; b) absenta de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu; c) absenta de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate şi de naştere, boala grava, participarea la programe de învăţământ sau pregătire profesională ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o ţara terta, pentru o perioadă de maximum 12 luni consecutive. (4) Dreptul de rezidenţă permanenta se pierde în cazul unei absente de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 23 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 22, rezidentii beneficiază de rezidenţă permanenta, anterior implinirii perioadei continue de 5 ani de şedere, atunci când:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 31 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) desfăşoară activităţi dependente sau activităţi independente dacă în momentul încetării activităţii au dreptul de pensie pentru limita de vârsta sau, în cazul în care contractul de muncă încetează cu drept de pensionare anticipata în condiţiile legii, dacă au fost angajaţi în România cel puţin în ultimele 12 luni şi au avut o şedere continua mai mare de 3 ani pe teritoriul României. Pentru rezidentii care desfăşoară profesii liberale condiţia referitoare la vârsta de pensionare se considera îndeplinită în momentul implinirii vârstei de 60 de ani, dacă legea nu prevede altfel;--------------Lit. a) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. b) desfăşoară activităţi dependente sau activităţi independente, au o şedere continua pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani şi încetează munca datorită pierderii totale sau a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă. Dacă aceasta incapacitate este rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale, condiţia referitoare la durata şederii nu se aplică; c) după o perioadă de 3 ani de rezidenţă, în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), îşi desfăşoară activitatea într-un alt stat membru, mentinandu-şi, în acelaşi timp, reşedinţa pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna. La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) şi b), perioadele de angajare petrecute în statul membru în care persoana în cauza lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României.------------Lit. c) a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 7 octombrie 2005. (2) Perioadele de şomaj, de concediu medical sau de încetare a activităţii datorate imbolnavirii ori unui accident, precum şi orice alte perioade de încetare a activităţii pentru motive neimputabile persoanei în cauza se iau în calcul la stabilirea continuităţii perioadelor prevăzute la alin. (1). (3) Condiţiile referitoare la durata rezidentei şi angajării, stabilite la alin. (1) lit. a), şi condiţia referitoare la durata rezidentei, stabilită la alin. (1) lit. b), nu se vor aplica dacă persoana care este angajata sau desfăşoară activităţi economice în mod independent este căsătorită cu un cetăţean român.-------------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (4) În cazul în care cetăţeanul Uniunii Europene dobândeşte dreptul de rezidenţă permanenta în baza alin. (1), membrii de familie ai acestuia, indiferent de cetăţenie, au drept de rezidenţă permanenta numai dacă gospodăresc împreună cu acesta pe teritoriul României. (5) În cazul în care rezidentul care desfăşura activităţi dependente sau independente decedează în perioada de activitate, dar anterior dobândirii, în condiţiile stabilite la alin. (1), a dreptului de şedere permanenta, membrii de familie care au gospodarit împreună cu acesta pe teritoriul României pot dobândi dreptul de rezidenţă permanenta, dacă: a) la data decesului rezidentul avea o şedere continua de 2 ani pe teritoriul României; b) decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; c) soţul supravieţuitor a pierdut cetăţenia română după căsătoria cu cetăţeanul Uniunii Europene, titular al dreptului de şedere principal.  +  Articolul 24 (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 şi 23 pot solicita formatiunilor teritoriale competente ale Autorităţii pentru străini eliberarea cărţii de rezidenţă permanenta pentru cetăţenii Uniunii Europene, respectiv a cărţii de rezidenţă permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene. (2) Valabilitatea cărţii de rezidenţă permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene este de 10 ani de la data emiterii şi se reînnoieşte la cerere. (3) Dacă Autoritatea pentru străini constata îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea documentelor prevăzute la alin. (1), eliberează, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenţă permanenta pentru cetăţenii Uniunii Europene, respectiv în termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenţă permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene. (4) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, organele competente comunică în scris refuzul eliberării documentelor prevăzute la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii, indicandu-se instanţa competenţa şi termenul în care măsura poate fi atacată. (5) Împotriva refuzului eliberării documentelor prevăzute la alin. (1) se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competenţa.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Limitele menţinerii dreptului de rezidenţă-------------Secţiunea a 4-a a Cap. III a fost introdusă de pct. 33 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 24^1 (1) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidenţă prevăzut la art. 12 atât timp cat nu devin o sarcina excesiva pentru sistemul asigurărilor sociale din România. (2) Cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidenţă prevăzut în secţiunea a 2-a atât timp cat îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13, 18 şi 21. (3) Autoritatea pentru străini poate verifica îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenţă de către cetăţenii Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora.-------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 24^2 (1) Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de rezidenţă, potrivit art. 24^1, Autoritatea pentru străini poate emite o decizie de parasire a teritoriului României. (2) Comunicarea deciziei de parasire a teritoriului României se face în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Persoana împotriva căreia a fost emisă decizia de parasire a teritoriului României are obligaţia de a părăsi România în 30 de zile de la data comunicării deciziei. (4) Împotriva deciziei de parasire a teritoriului României se poate face acţiune la instanţa de contencios administrativ competenţa. Exercitarea unei cai de atac întrerupe curgerea termenului în care persoana are obligaţia sa părăsească teritoriul României. (5) În situaţia în care persoana în cauza nu părăseşte teritoriul României în termenul prevăzut la alin. (3), Autoritatea pentru străini ia măsuri de escortare a acesteia până la frontiera. Escortarea se face, de regula, în 24 de ore de la depistarea persoanei în cauza. (6) În cazul membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, dacă escortarea nu poate fi efectuată în termenul prevăzut la alin. (5), la propunerea Autorităţii pentru străini, procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti poate dispune ca, până la îndeplinirea acestei măsuri, persoana să fie luată în custodie publică, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.-------------Art. 24^2 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 24^3Decizia de parasire a teritoriului României nu poate fi emisă împotriva cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora, dacă: a) cetăţeanul Uniunii Europene desfăşoară activităţi dependente sau independente; b) cetăţeanul Uniunii Europene dovedeşte prin orice mijloc ca este în căutarea unui loc de muncă şi ca are posibilităţi reale de a fi angajat.-------------Art. 24^3 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Capitolul IVRestrangerea dreptului la libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor lor-------------Cap. III a fost renumerotat în Cap. IV conform pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 25 (1) Autorităţile române competente pot restrânge exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriul României de către cetăţenii Uniunii Europene sau de către membrii de familie ai acestora numai din ratiuni de ordine publică, securitate naţionala ori sănătate publică. (2) Împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetăţenie, care au drept de rezidenţă permanenta, se pot dispune, în condiţiile legii, măsuri specifice de restrangere a dreptului la libera circulaţie numai dacă reprezintă un pericol iminent pentru ordinea publică şi securitatea naţionala.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) Dreptul la libera circulaţie pe teritoriul României, în cazul următoarelor categorii de cetăţeni ai Uniunii Europene, poate fi restrâns numai pentru motive imperative de securitate naţionala:-------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. a) rezidentii cu şedere continua şi legală pe teritoriul României în ultimii 10 ani; b) minorii, cu excepţia cazului în care îndepărtarea este necesară pentru interesul copilului, conform prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată. (4) Adoptarea de către organele competente a oricărei decizii de restrangere a dreptului la libera circulaţie, în special a celor cu privire la îndepărtarea de pe teritoriul României, dispuse în condiţiile legii, se face numai cu luarea în considerare a duratei efective a şederii persoanei în cauza pe teritoriul României, a vârstei acesteia, a stării de sănătate, a situaţiei familiale şi economice, a gradului de integrare socială şi culturală în România şi al asigurării menţinerii legăturilor sale cu ţara de origine.(4^1) Dispunerea oricărei măsuri de restrangere a dreptului de libera circulaţie pe teritoriul României al cetăţenilor Uniunii Europene şi al membrilor familiilor lor trebuie luată numai cu respectarea principiului proportionalitatii şi trebuie să aibă la baza exclusiv comportamentul persoanei în cauza. Acest comportament trebuie să reprezinte o ameninţare reală, actuala şi suficient de grava pentru valorile fundamentale ale societăţii. O astfel de măsura nu poate fi bazată exclusiv pe existenta unei condamnări penale anterioare.-------------Alin. (4^1) al art. 25 a fost introdus de pct. 36 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (5) Orice măsură de restrangere a dreptului la libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor lor nu poate avea decât caracter temporar şi poate fi dispusă numai pentru o durată de timp limitată la perioada necesară încetării motivelor care au stat la baza adoptării acesteia. (6) Decizia de restrangere a dreptului de libera circulaţie se comunică cetăţeanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, în scris, de către autoritatea care a dispus o astfel de măsura, în condiţiile legii. Decizia trebuie să conţină motivele care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicatiile acesteia pentru persoana în cauza, informaţii privind instanţa unde poate fi atacată decizia şi termenul de introducere a acţiunii şi, dacă este cazul, termenul în care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României.-------------Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (7) Instanţa care judeca acţiunea introdusă împotriva unei decizii de restrangere a dreptului la libera circulaţie analizează legalitatea deciziei, respectarea principiului proportionalitatii măsurii dispuse şi a condiţiilor stabilite la alin. (1)-(6), precum şi faptele şi circumstanţele care justifica măsura dispusă.-------------Alin. (7) al art. 25 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 26Modalităţile prin care se poate restrânge exerciţiul liberei circulatii pe teritoriul României a cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor familiilor acestora sunt următoarele: a) nepermiterea intrării pe teritoriul României; b) îndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică;-------------Lit. b) a art. 26 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. c) declararea ca indezirabil; d) expulzarea.  +  Secţiunea a 2-a Persoanele indezirabile  +  Articolul 27 (1) Declararea ca indezirabil este o măsura care se dispune împotriva unui cetăţean al Uniunii Europene sau unui membru de familie al acestuia care a desfăşurat, desfăşoară ori despre care exista indicii temeinice ca intenţionează sa desfăşoare activităţi de natura sa pună în pericol securitatea naţionala sau ordinea publică. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea instituţiilor cu competente în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor prevăzute la alin. (1). (3) Datele şi informaţiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru ratiuni de securitate naţionala se pun la dispoziţie instanţei de judecată în condiţiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi protejarea informaţiilor clasificate. (4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judeca în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Instanţa de judecată aduce la cunoştinţa persoanei în cauza faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la siguranţa naţionala şi la protejarea informaţiilor clasificate. (5) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţa, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (2). Hotărârea instanţei este definitivă. Atunci când declararea strainului ca indezirabil se întemeiază pe ratiuni de securitate naţionala, în conţinutul hotărârii nu se menţionează datele şi informaţiile care au stat la baza motivarii acesteia. (6) Prin hotărârea prevăzută la alin. (5), instanţa poate dispune şi luarea în custodie publică a persoanei în cauza, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică. (7) Hotărârea se comunică persoanei în cauza, precum şi, dacă instanţa dispune declararea ca indezirabil, Autorităţii pentru străini, pentru a fi pusă în executare. (8) Dreptul de rezidenţă al persoanei în cauza încetează de la data pronunţării hotărârii prin care aceasta a fost declarata indezirabila. (9) Punerea în executare a hotărârii prin care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie a fost declarat indezirabil se realizează prin escortarea strainului până la frontiera sau până în ţara de origine, de către personalul specializat al Autorităţii pentru străini. (10) Perioada pentru care un cetăţean al Uniunii Europene sau membru de familie al unui cetăţean al Uniunii Europene poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în condiţiile prevăzute la alin. (2). (11) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Autoritatea pentru străini Direcţiei generale afaceri consulare.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 29 (1) Hotărârea prevăzută la art. 27 alin. (5) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa se pronunţa în termen de 5 zile de la data primirii cererii. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă. (2) Exercitarea caii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotărârii prin care cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie a fost declarat indezirabil. În cazuri bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, persoana în cauza poate cere instanţei sa dispună suspendarea executării hotărârii prin care a fost declarat indezirabil, până la soluţionarea caii de atac. Instanţa va soluţiona cererea de suspendare, de urgenta, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept. (3) Exercitarea caii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra măsurii de luare în custodie publică, dispusă potrivit art. 27 alin. (6).-------------Art. 29 a fost modificat pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 29^1 (1) După împlinirea a jumătate din perioada interdicţiei dispuse în condiţiile art. 27 sau după 3 ani de la data dispunerii acesteia, persoana declarata indezirabila în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă poate solicita ridicarea interdicţiei.-------------Alin. (1) al art. 29^1 a fost modificat pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (2) Ridicarea interdicţiei se poate dispune luându-se în considerare schimbările survenite faţă de împrejurările care au determinat dispunerea acesteia. (3) Cererea de ridicare a interdicţiei se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Cererea se judeca în camera de consiliu.-------------Alin. (3) al art. 29^1 a fost modificat pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006. (4) Instanţa soluţionează cauza de urgenta şi cu precădere. (5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instanţei de recurs este definitivă şi irevocabilă. (6) Prezenta procurorului este obligatorie la toate şedinţele de judecată. (7) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera şi Autorităţii pentru străini.-------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Expulzarea  +  Articolul 30 (1) Împotriva cetăţeanului Uniunii Europene sau a membrului de familie al acestuia, care a săvârşit o infracţiune pe teritoriul României, poate fi dispusă măsura expulzării în condiţiile prevăzute de Codul penal şi Codul de procedură penală, cu respectarea prevederilor art. 25. (2) Instanţa poate dispune interzicerea intrării pe teritoriul României persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura expulzării, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 5 ani. Perioada de interdicţie curge de la data iesirii din ţara.-------------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) În cazul membrilor de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa poate dispune ca, până la efectuarea expulzării, persoana să fie luată în custodie publică, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică şi, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.-------------Alin. (3) al art. 30 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006-------------Alin. (4) al art. 30 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 31 (1) Cetăţeanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia nu poate fi expulzat într-un stat în care exista temeri justificate ca viaţa îi este pusă în pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante. (2) Interdicţia de expulzare durează până la dispariţia motivelor pe care a fost intemeiata.-------------Alin. (3) al art. 31 a fost abrogat de pct. 46 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (4) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) este de competenţa instanţei de judecată, în urma comunicării efectuate de către Autoritatea pentru străini.  +  Articolul 31^1 (1) Dacă măsura de expulzare, asa cum este prevăzută la art. 30 alin. (1), este pusă în aplicare după o perioadă mai mare de 2 ani de la data la care a fost dispusă, la cererea Autorităţii pentru străini, instanţa de executare va verifica dacă persoana în cauza mai reprezintă o ameninţare reală şi prezenta la ordinea publică sau securitatea naţionala ori dacă au intervenit schimbări materiale în circumstanţele care au determinat dispunerea măsurii de expulzare. (2) Instanţa se va pronunţa asupra menţinerii sau revocării măsurii de siguranţă a expulzării în termen de 3 zile lucrătoare de la data sesizării. La şedinţa de judecată, prezenta procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.-------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 31^2 (1) După împlinirea a jumătate din perioada interdicţiei dispuse în condiţiile art. 30 alin. (2), persoana expulzata poate solicita ridicarea interdicţiei. (2) Ridicarea interdicţiei se poate dispune luându-se în considerare schimbările survenite faţă de împrejurările care au determinat dispunerea acesteia. (3) Cererea de ridicare a interdicţiei se depune la instanţa care a dispus această măsură. Cererea se judeca în camera de consiliu. (4) Instanţa soluţionează cauza de urgenta şi cu precădere. (5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) este supusă recursului. Hotărârea instanţei de recurs este definitivă şi irevocabilă. (6) Hotărârile rămase definitive se comunică Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera şi Autorităţii pentru străini.-------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Alte măsuri restrictiveÎndepărtarea de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică-------------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. IV a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 32 (1) Măsura indepartarii de pe teritoriul României pentru motive de sănătate publică a cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora poate fi dispusă de Autoritatea pentru străini, la solicitarea structurilor specializate ale Ministerului Sănătăţii Publice, numai în cazul în care, pe baza analizelor medicale efectuate de către persoana în cauza la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul României, se constata existenta unei afecţiuni dintre cele stabilite potrivit prevederilor alin. (3).-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (2) Efectuarea analizelor prevăzute la alin. (1) de către persoana în cauza este scutită de taxe şi poate fi dispusă de structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii Publice numai în cazul în care exista indicii temeinice ca, la data intrării pe teritoriul României, suferea de una dintre afectiunile stabilite potrivit alin. (3).-------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006. (3) Lista afectiunilor care justifica măsura nepermiterii sau a indepartarii de pe teritoriul României se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se stabileşte în conformitate cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. (4) Aplicarea măsurii indepartarii de pe teritoriul României a persoanei aflate în situaţia prevăzută la alin. (1) se face prin escortarea acesteia până la frontiera de către personalul Autorităţii pentru străini.-------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Secţiunea a 5-a Contravenţii-------------Secţiunea a 5-a a Cap. IV a fost introdusă de pct. 50 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Articolul 32^1 (1) Neîndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile stabilite la art. 9, 10, 15, 16 şi la art. 19 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25 lei la 50 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrători anume desemnaţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1), contravenientul poate achită în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (4) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 50 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.  +  Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale-------------Cap. IV a fost renumerotat în Cap. V conform pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:La pct. 34 al art. I din ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006, legiuitorul menţionează că titlul capitolului IV care se renumeroteaza în capitolul V este "Dispoziţii finale", fără a se tine cont de faptul ca prin LEGEA nr. 260 din 5 octombrie 2005, noua denumire a capitolului IV este de fapt "Dispoziţii tranzitorii şi finale".  +  Articolul 33 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi cetăţenilor statelor care fac parte din Spaţiul Economic European. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Legea nr. 309/2004 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004.  +  Articolul 33^1 (1) Forma şi conţinutul documentelor care se eliberează cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Materialele necesare producerii cărţilor de rezidenţă eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora sunt asigurate din stocurile achiziţionate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru confecţionarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii români, potrivit art. 23 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.---------------Art. 33^1 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 33^2Fiecărui cetăţean al Uniunii Europene, precum şi oricărui membru de familie care a fost luat în evidentele Autorităţii pentru străini i se atribuie un cod numeric personal care se înscrie în documentul care atesta rezidenţă pe teritoriul României.---------------Art. 33^2 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.  +  Articolul 35Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune Directiva Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare a directivelor 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE şi 93/96/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004.---------------Nota a fost introdusă de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 500 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 din 30 decembrie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul integrării europene,Ene DingaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 14 iulie 2005.Nr. 102.______________