HOTĂRÂRE nr. 26 din 10 ianuarie 2007pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază", prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---- Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Protecţie şi Pază,Lucian-Silvan PahonţuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentrulucrări publice şi amenajareateritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 26.-----