ORDONANTA nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)(*actualizata*)privind protectia consumatorilor(actualizata până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 23 martie 1994. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 178 din 9 octombrie 1998; ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000; HOTĂRÂREA nr. 752 din 26 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 9 noiembrie 2001; LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002; LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 iunie 2002; LEGEA nr. 37 din 13 ianuarie 2003; LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004; LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005; LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006; LEGEA nr. 449 din 12 noiembrie 2003****).**) Republicată în temeiul art. 1 pct. 6 alin. final din Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994.Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. IV din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006 prevede:În tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "agent economic" se inlocuieste cu sintagma "operator economic".****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. 26 din LEGEA nr. 449 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 noiembrie 2003, la data de 1 ianuarie 2007, data de intrare în vigoare a acestui act normativ, se abroga art. 14 alin. 1 şi art. 20 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;În temeiul art. 107 alin. (3) din Constitutia Romanie şi al Legii nr. 81/1992,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejeaza cetatenii în calitatea lor de consumatori, asigurind cadrul necesar accesului neingradit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii şi asigurarii drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi intereseaza în calitate de consumatori. (2) Prevederile prezentei ordonante se aplică la comercializarea produselor noi, folosite sau reconditionate şi a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepţia produselor care se comercializeaza ca antichitati şi a produselor necesar a fi reparate sau reconditionate pentru a fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic sa informeze cumparatorul despre aceasta.---------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante, se înţelege prin:- calitate - ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinatiei acestuia, necesitatile explicite sau implicite;- consumator - persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpara, dobandeste, utilizeaza ori consuma produse sau servicii, în afara activităţii sale profesionale;- operator economic - persoana fizica sau juridica, autorizata, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrica, importa, transporta sau comercializeaza produse ori părţi din acestea sau presteaza servicii;- producător: a) operatorul economic care fabrica un produs finit sau o componenta a unui produs; b) operatorul economic care fabrica materie prima; c) operatorul economic care îşi aplica denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs; d) operatorul economic care reconditioneaza produsul; e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifica caracteristicile produsului; f) reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în România sau, în cazul inexistentei acestuia, importatorul produsului; g) operatorul economic care importa produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vanzare, închiriere, leasing sau orice alta forma de distribuţie specifică derularii afacerii; h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaste importatorul, chiar dacă producătorul este mentionat; i) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informeaza persoana prejudiciata în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii importatorului;- distribuitor - operatorul economic din lantul de distribuţie;- vânzător - distribuitorul care ofera produsul consumatorului;- prestator - operatorul economic care furnizeaza servicii;- produs - bun material a cărui destinatie finala este consumul sau utilizarea individuala ori colectiva; sunt considerate produse energia electrica, energia termica, apa şi gazele livrate pentru consumul individual;- produs sigur - produsul care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezinta riscuri sau care prezinta riscuri minime, ţinând seama de intrebuintarea acestuia; riscul se considera acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, în functie de urmatoarele aspecte: a) caracteristicile produsului, ale ambalarii şi ale instructiunilor de montaj şi întreţinere; b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit; c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicatii şi informaţii furnizate de producător; d) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului;- produs periculos - produsul care nu poate fi definit ca produs sigur;- produs cu defecte - produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibila şi data achizitionarii nu ofera siguranţa consumatorului, producand pagube acestuia;- paguba - prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzatoare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, vatamarea integritatii corporale sau a sănătăţii, precum şi pierderea vietii. În cazul utilizarii unui produs cu defecte, se considera paguba deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decat produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei sau consumului privat şi sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei sa nu fie mai mica de 2 milioane lei;- produs de folosinţă indelungata - produsul relativ complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durata medie de utilizare şi asupra caruia se pot efectua reparatii sau activităţi de întreţinere;- serviciu - activitatea, alta decat cea din care rezultă produse, efectuata în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;- declaratie de conformitate - declaratia facuta de către un producător sau un prestator, prin care acesta informeaza, pe propria raspundere, despre faptul ca un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;- clauza abuziva - o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul şi care prin ea insasi sau împreună cu alte prevederi din contract creeaza, în detrimentul consumatorului şi contrar cerințelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi oblibaţiile părţilor;- termen de garantie - limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la care producătorul sau prestatorul îşi asuma responsabilitatea remedierii sau inlocuirii produsului ori serviciului achizitionat, pe cheltuiala sa, dacă deficientele nu sunt imputabile consumatorului;- termen de valabilitate - limita de timp, stabilita de producător, până la care un produs perisabil sau un produs care în scurt timp poate prezenta un pericol imediat pentru sănătatea consumatorului îşi păstrează caracteristicile specifice, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi pastrare; pentru produsele alimentare acesta reprezinta data limita de consum;- data durabilitatii minimale - data stabilita de producător până la care un produs alimentar îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare; produsele pentru care se stabileste data durabilitatii minimale nu trebuie să fie periculoase nici după această dată;- durata medie de utilizare - intervalul de timp, stabilit în documente tehnice normative sau declarat de către producător ori convenit între părţi, în cadrul caruia produsele de folosinţă indelungata trebuie să îşi menţină caracteristicile functionale, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare;- viciu ascuns - deficienta calitativa a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta şi nici nu putea fi cunoscuta de către consumator prin mijloacele obisnuite de verificare;- practici comerciale abuzive şi/sau incorecte - orice actiune, inactiune, conduita, demers sau comunicare comerciala, inclusiv publicitate, din partea unui operator economic în relaţie directa cu promovarea, vanzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor;- punere pe piaţa - actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu în vederea distribuirii sau utilizarii, precum şi comercializarea directa către consumatori, efectuata de către producători şi/sau importator.--------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Liniutele a-22-a şi a-23-a de la art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 3Principalele drepturi ale consumatorilor sunt: a) de a fi protejati împotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; b) de a fi informati complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor şi serviciilor, astfel incit decizia pe care o adopta în legătură cu acestea sa corespunda cit mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educati în calitatea lor de consumatori; c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse şi servicii de calitate; d) de a fi despagubiti pentru pagubele generate de calitatea necorespunzatoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; e) de a se organiza în asociaţii pentru protectia consumatorilor, în scopul apararii intereselor lor.---------------Litera d) a art. 3 a fost modificata de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 2 Protectia vietii, sănătăţii şi securitatii consumatorilor  +  Articolul 4Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafacute.----------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 5Produsele se comercializeaza numai în cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilitatii minimale stabilite de producător.Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilitatii minimale inscrise pe produs, pe eticheta, pe ambalaj sau în documentele insotitoare.---------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 6Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileste norme şi reglementari specifice sau le imbunatateste pe cele existente, când se impune protectia vietii, sănătăţii sau securitatii consumatorilor, în urmatoarele cazuri: a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportul, depozitarea, pregătirea pentru vinzare şi vinzarea produselor; b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.Normele şi reglementarile se referă la grupe de produse şi servicii care, anual, sunt nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă acest lucru se impune.---------------Partea introductiva şi litera b) ale alin. (1) al art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 7Operatorii economici sunt obligati: a) producătorii:- sa răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de produsul cu defect, precum şi pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o actiune sau o omisiune a unei terte persoane;- sa puna pe piaţa numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevad, acestea să fie testate şi/sau certificate;- sa puna pe piaţa numai produse care respecta condiţiile prescrise sau declarate;- sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piaţa sau de la consumatori produsele la care organele abilitate sau specialistii proprii au constatat neindeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor, dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;- să asigure, atât pe durata de fabricatie, cat şi după scoaterea din programul de fabricatie, pentru perioada cel puţin egala cu durata medie de utilizare, calculată de la data vanzarii ultimelor produse, direct sau prin terti abilitati, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă indelungata. b) distribuitorii:- să se asigure ca produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respecta condiţiile prescrise sau declarate;- sa nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau considera ca pot fi periculoase;- sa anunte, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul despre existenta pe piaţa a oricărui produs de care au cunoştinţa ca este periculos;- sa retraga de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformitatile respective;- să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipularii, depozitarii şi desfacerii produselor; c) prestatorii de servicii:- sa foloseasca, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure şi, după caz, dacă actele normative în vigoare prevad, acestea să fie testate şi/sau certificate, şi sa anunte imediat existenta pe piaţa a oricărui produs despre care au cunoştinţa ca este periculos;- sa presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora;- să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în contracte;- să asigure, la prestarea serviciilor, condiţiile stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum şi cele specifice desfăşurării activităţii;- sa răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.---------------Art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Liniuţa a-5-a de la lit. a) a art. 7 a fost modificata de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.Liniuţa a-5-a de la lit. b) a art. 7 a fost modificata de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.Liniuţa a-4-a de la lit. c) a art. 7 a fost modificata de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.Liniuţa a-4-a de la lit. c) a art. 7 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Capitolul 3 Protectia intereselor economice ale consumatorilor  +  Articolul 8Guvernul adoptă reglementari specifice în scopul prevenirii şi combaterii practicilor ce dauneaza intereselor economice ale consumatorilor.  +  Articolul 9Operatorii economici sunt obligati sa puna pe piaţa numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în relatiile cu consumatorii şi sa nu foloseasca practici comerciale abuzive.---------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 10Drepturile consumatorilor, la incheierea contractelor, sunt: a) libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse şi servicii, fără a li se impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale abuzive în vanzare, de natura a influenţa opţiunea acestora; b) de a beneficia de o redactare clara şi precisa a clauzelor contractuale, inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garantie, indicarea exacta a pretului sau tarifului, precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobinzilor; c) de a fi exonerati de plată produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate şi acceptate; d) de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale; e) de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului, stabilita în documentele tehnice normative sau declarata de către producător ori convenita de părţi; f) de a plati, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului. g) de a sesiza asociaţiile pentru protectia consumatorilor şi organele administraţiei publice asupra încălcării drepturilor şi intereselor lor legitime, în calitate de consumatori, şi de a face propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor. h) de a fi notificati în scris cu 30 de zile înainte de data pentru care a fost incheiat contractul al cărui termen de valabilitate se prelungeste în mod automat pentru o perioadă de timp determinata sau nedeterminata, în vederea formulării unei optiuni de prelungire a validitatii acestuia.-----------------Litera a) a art. 10 a fost modificata de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Litera g) a art. 10 a fost introdusa de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Lit. h) a art. 10 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 11 (1) Produsele şi serviciile oferite consumatorilor se masoara cu mijloace de măsurare şi control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementarilor legale. (2) Indicatiile mijloacelor de măsurare trebuie să fie lizibile şi la vederea cumparatorului.----------------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 12Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor remedierea sau inlocuirea gratuita a produselor şi serviciilor obtinute, precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficientelor constatate în cadrul termenului de garantie sau de valabilitate. După expirarea acestui termen consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.Vânzătorul suporta toate cheltuielile legate de aceste deficiente, situaţie care nu îl exonereaza de raspundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul.-----------------Art. 12 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 13 (1) Remedierea deficientelor aparute la produse sau servicii ori inlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garantie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face în termenul maxim stabilit prin reglementari sau, după caz, prin contract. (2) În cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alineatul precedent curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.-----------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 14 (1) Abrogat.*) (2) Abrogat**).---------------NOTA CTCE:*) Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de art. 26 alin. (2) din LEGEA nr. 449 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 noiembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2007.**) Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 14^1*) (1) În cazul produselor la care timpul de nefunctionare din cauza deficientelor aparute în cadrul termenului de garantie depăşeşte 10% din acest termen, precum şi în cazul produselor alimentare, farmaceutice, al dispozitivelor protetice şi/sau medicale, al produselor destinate nou-nascutilor, al carucioarelor pentru copii şi al produselor cosmetice care prezinta abateri de la caracteristicile calitative prescrise sau declarate, cu excepţia medicamentelor şi produselor preparate în scop medical sau terapeutic, vânzătorul este obligat, la cererea consumatorului, să le inlocuiasca sau sa restituie contravaloarea acestora. (2) Timpul de nefunctionare mentionat la alin. 1 prelungeste în mod corespunzător termenul de garantie şi curge din momentul sesizarii vânzătorului/unităţii service până la aducerea produsului în stare de utilizare normala şi al notificarii în scris în vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului către consumator. (3) Produsele de folosinţă indelungata care inlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garantie vor beneficia de un nou termen de garantie, care curge de la data preschimbarii produsului. (4) Termenul de garantie curge de la data vanzarii produsului. Pentru bunurile de folosinţă indelungata noi, obtinute prin tragere la sorti la tombole, castigate la concursuri, castiguri la C.E.C., Loto-Prono şi similare sau acordate cu reducere de pret ori gratuit de către operatorii economici, termenul de garantie curge de la data intrarii bunului respectiv în posesia castigatorului.----------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006. Aceasta completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007, conform art. III din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 15 (1) Restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilitatii folosirii acestuia, dacă aceasta situaţie nu este imputabila consumatorului. (2) Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizata a acestuia, calculată în functie de indicele de inflatie comunicat de Institutul Naţional de Statistica. Valoarea actualizata astfel calculată nu va putea fi mai mica decat contravaloarea produsului sau serviciului pe care operatorul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelasi fel, în momentul restituirii. (3) Operatorul economic are aceleasi obligaţii pentru produsul sau serviciul inlocuit ca şi pentru produsul sau serviciul vandut initial. (4) Persoanele imputernicite conform art. 49 să constate contraventia şi să aplice sancţiunea prevăzută de prezenta ordonanţă vor stabili pentru produse şi servicii, odata cu sancţiunea, şi măsuri de remediere, inlocuite, restituirea contravalorii acestora sau restituirea sumelor încasate necuvenit de la consumatori, după caz.----------------Alin. (2) şi (3) ale art. 15 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare. (2) Solutionarea solicitarii platii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii ori a inlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzatoare cerute de consumatori sau de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătorești competente ori a organismului de mediere competent.-----------------Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 17Vânzătorul asigura toate operaţiunile necesare repunerii în functiune, inlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate în cadrul termenului de garantie sau de valabilitate, respectiv pentru vicii ascunse în cadrul duratei medii de utilizare, precum şi a celor ocazionate de transportul, manipularea, diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora; vânzătorul suporta şi cheltuielile legate de acestea, situaţie care nu îl exonereaza de raspundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul.----------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 4 Informarea şi educarea consumatorilor  +  Articolul 18Consumatorii au dreptul de a fi informati, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel incit să aibă posibilitatea de a face o alegere rationala, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsura să le utilizeze, potrivit destinatiei acestora, în deplina securitate.  +  Articolul 19Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se inscriu la vedere, după caz, pe produs, eticheta, ambalaj de vanzare sau în cartea tehnica, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în functie de natura acestuia.----------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 20 (1) Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de garantie, de valabilitate sau data durabilitatii minimale, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compozitia, aditivii folositi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare, conservare sau pastrare, despre contraindicatii. (2) Producătorul are obligaţia să-şi precizeze adresa în elementele de identificare, până la data aderarii României la Uniunea Europeana. (3) Produsele de folosinţă indelungata trebuie să fie insotite de certificatul de garantie şi, dacă reglementarile în vigoare prevad, de declaratia de conformitate, precum şi de cartea tehnica ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător. (4) Vânzătorul trebuie să informeze consumatorii despre preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suporta consumatorul, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare, şi să ofere acestora toate informaţiile şi documentele tehnice care trebuie să insoteasca produsul. (5) Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele insotitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de tara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.---------------Art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.Alin. (3), (4) şi (5) ale art. 20 au fost introduse de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.---------------*) NOTA CTCE:Alin. (2) al art. 20 urma să fie abrogat de art. 26 alin. (2) din LEGEA nr. 449 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 18 noiembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2007. Între timp, art. 20 s-a modificat prin LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005 lasand practic inaplicabila dispoziţia de abrogare prevăzută de LEGEA nr. 449 din 12 noiembrie 2003.  +  Articolul 21Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativa a serviciului, timpul de realizare, termenul de garantie, tariful, riscurile previzibile şi, după caz, declaratia de conformitate.  +  Articolul 22Operatorii economici sunt obligati sa demonstreze consumatorilor, la cererea acestora, cu ocazia cumpararii, modul de utilizare şi functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vindute; la lansarea pe piaţa a produselor, acestia sunt obligati să efectueze demonstratii de utilizare.  +  Articolul 23Obligaţia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 şi 22 nu poate fi inlaturata prin invocarea secretului comercial sau profesional.  +  Articolul 24Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afirmatiilor şi indicatiilor care nu sunt conforme cu parametrii ce caracterizeaza produsele şi serviciile şi care nu pot fi probate.--------------Art. 24 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 25Preturile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi intr-o formă neechivoca, usor de citit.----------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 26 (1) Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac în locuri şi în spatii autorizate, conform reglementarilor legale în vigoare. (2) Sunt obligatorii afisarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze, precum şi afisarea şi respectarea orarului de functionare. (3) Orarele de functionare vor fi stabilite, după caz, în conformitate cu hotărârile administraţiei publice locale.----------------Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 27Abrogat.----------------Art. 27 a fost abrogat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 5 Organe ale administraţiei publice pentru protectia consumatorilor  +  Articolul 28Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordonează şi realizează politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor.---------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 29 (1) Atribuţiile şi modul de organizare şi functionare ale Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, precum şi relatiile dintre aceasta şi alte organisme competente în domeniu se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. (2) Guvernul va stabili reglementari în domeniul protectiei consumatorilor pentru organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi, respectiv, pentru unele servicii publice ale ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, organizate în judete şi în municipiul Bucureşti. (3) Guvernul va stabili, prin hotărâri, reglementari-cadru în domeniul protectiei consumatorilor, inclusiv reglementari privind modul de constituire, repartizare şi utilizare a unui fond de stimulare a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor. (4) Taxele care se percep de către serviciile sau organele administraţiei publice, cu rol în domeniul protectiei consumatorilor, se stabilesc conform legii, iar tarifele pentru încercările efectuate în laboratoare proprii, subordonate sau agreate, conform actelor normative în vigoare.----------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 30Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, în baza consultării cu alte organisme interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu cele neguvernamentale, elaboreaza reglementari referitoare la modalitatile concrete de colaborare şi de sprijinire reciproca şi le propune spre aprobare Guvernului.---------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 6 Asociaţiile pentru protectia consumatorilor  +  Articolul 31În sensul prezentei ordonante, asociaţiile pentru protectia consumatorilor sunt considerate organizaţii neguvernamentale, ca persoane juridice, conform legii, şi care, fără a urmări realizarea de profit pentru membrii lor, au ca unic scop apararea drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor lor sau ale consumatorilor, în general.--------------Art. 31 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 32Asociaţiile pentru protectia consumatorilor pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare în consiliile consultative cu rol în domeniul protectiei consumatorilor, în care organele administraţiei publice sunt reprezentate, dacă indeplinesc condiţiile prezentei ordonante.--------------Art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 33Asociaţiile pentru protectia consumatorilor care apara drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor, în general, sunt, de drept, parteneri sociali în consiliile consultative prevăzute în prezenta ordonanţă, dacă: a) la nivel naţional, au cel puţin 3.000 de membri şi filiale în cel puţin 10 judete; b) la nivel judetean şi local, dacă au desfăşurat o activitate în domeniul protectiei consumatorilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani.----------------Art. 33 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 34Asociaţiile pentru protectia consumatorilor care sunt constituite în scopul apararii intereselor numai ale membrilor lor pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele consultative cu rol în domeniul protectiei consumatorilor şi în care organele administraţiei publice sunt reprezentate, numai dacă au cel puţin 800 membri.  +  Articolul 35După constituire, asociaţiile pentru protectia consumatorilor vor solicita luarea lor în evidenta de către organul administraţiei publice pentru protectia consumatorilor de nivel central sau local, după caz.  +  Articolul 36Personalul de conducere şi salariaţii organelor de specialitate ale administraţiei publice, precum şi ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau ale altor autorităţi, cu atribuţii pe linia protectiei consumatorilor nu au dreptul de a detine functii în organele de conducere ale asociaţiilor pentru protectia consumatorilor.---------------Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 37Asociaţiile pentru protectia consumatorilor sunt consultate de către serviciile şi organismele administraţiei publice prevăzute la art. 36, potrivit competentelor, la elaborarea dispoziţiilor şi procedurilor cu caracter general şi a altor lucrari care au ca scop protectia consumatorilor, cu privire la: a) cunoasterea cerințelor consumatorilor privind sortimentele, calitatea şi cantitatea produselor şi serviciilor; b) formarea unei atitudini corecte a operatorilor economici angajaţi în producerea şi comercializarea produselor şi prestarea serviciilor, faţă de calitatea acestora; c) prevenirea practicilor comerciale abuzive şi a publicităţii de natura a afecta drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor.---------------Partea introductiva a art. 37 a fost modificata de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 38Asociaţiile pentru protectia consumatorilor au urmatoarele drepturi şi obligaţii: a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor; b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; c) de a solicita autorităţilor competente luarea de măsuri în vederea opririi productiei sau retragerii de pe piaţa a produselor ori serviciilor care nu asigura nivelul calitativ prescris în documentele stabilite de lege sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor; d) de a solicita operatorilor economici realizarea de produse şi servicii în condiţii speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia; e) de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative, standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; f) de a solicita şi de a obtine informaţii asupra pretului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natura sa ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achizitionarii acestora; g) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra deficientelor de calitate ale produselor şi serviciilor, precum şi asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori; h) de a introduce acţiuni în justiţie pentru apararea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor; i) de a solicita serviciilor sau organelor administraţiei publice, prevăzute la art. 36, efectuarea de analize şi încercări ale produselor destinate consumatorilor şi de a publică rezultatele; j) de a initia acţiuni proprii, în vederea identificarii cazurilor în care operatorii economici nu respecta drepturile consumatorilor prevăzute de lege, precum şi a cazurilor de neconformitate a produselor sau serviciilor, şi de a sesiza, în cadrul unei proceduri de urgenta, serviciile sau organele de specialitate ale administraţiei publice abilitate sa actioneze în consecinţa.---------------Art. 38 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 38^1Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor pot fi organizate la nivel de birouri în structura organizatorica a asociaţiilor pentru protectia consumatorilor şi desfăşoară activităţi gratuite în folosul acestora constand în informaţii, recomandari şi consultanţă privind problemele legate de achizitionarea unui produs sau serviciu.---------------Art. 38^1 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 38^2 (1) Sumele primite de la bugetul de stat, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, se utilizeaza exclusiv pentru înfiinţarea şi functionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, respectiv pentru: a) salarizarea sau, după caz, remunerarea personalului utilizat în centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor, care se va face în functie de timpul efectiv lucrat, până la nivelul maxim al functiei echivalente utilizate în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor; b) cheltuieli materiale efectuate pentru întreţinerea sediului şi a dotarilor aferente; c) cheltuieli curente şi cele ocazionate de tipărirea materialelor informative. (2) Sumele prevăzute la alin. 1 se utilizeaza în condiţiile Legii nr. 72/1996*) privind finanţele publice, iar sumele rămase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat.---------------Art. 38^2 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.---------------*) Legea nr. 72/1996 a fost abrogata de LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002.  +  Articolul 38^3 (1) Sumele primite de la bugetele locale prin hotărâri ale consiliilor locale sau, după caz, ale consiliilor judetene vor fi utilizate în condiţiile stabilite prin conventiile incheiate de acestea cu asociaţiile respective, conform legii. (2) Sumele prevăzute la alin. 1 se utilizeaza în condiţiile Legii nr. 72/1996*) privind finanţele publice, iar sumele rămase neutilizate se restituie bugetelor locale respective.---------------Art. 38^3 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.---------------*) Legea nr. 72/1996 a fost abrogata de LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 13 august 2002.  +  Articolul 38^4Controlul asupra activităţilor desfăşurate în centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor din cadrul asociaţiilor pentru protectia consumatorilor, care au primit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, se exercită de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor.---------------Art. 38^4 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 38^5Reprezentantii organizaţiilor neguverna-mentale ale consumatorilor nu au drept de control al operatorilor economici.-----------------Art. 38^5 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 38^5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 38^6Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor beneficiaza de asistenţa de specialitate din partea personalului Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit în acest scop.----------------Art. 38^6 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 7 Consiliul consultativ----------------Titlul cap. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 39La nivel central şi local - judet, oras, comuna - se constituie cite un consiliu consultativ pentru protectia consumatorilor. Acesta are caracter consultativ şi asigura, la nivelurile respective, cadrul informational şi organizatoric necesar: a) stabilirii şi aplicarii politicii de protecţie a consumatorilor; b) corelarii acţiunilor diverselor organisme ale administraţiei publice cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale care au rol în realizarea protectiei consumatorilor.  +  Articolul 40Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor este format din: a) reprezentanti ai tuturor serviciilor descentralizate şi ai organelor administraţiei publice care au competente cu caracter general sau special în domeniul protectiei consumatorilor şi au structuri organizatorice la nivelul respectiv; b) prefect sau primar, după caz, sau reprezentanti ai acestora; c) reprezentanti ai asociaţiilor pentru protectia consumatorilor; d) reprezentanti ai altor organisme, după caz.---------------Litera a) a art. 40 a fost modificata de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 41Guvernul stabileste, în mod concret, componenta, atribuţiile şi modul de organizare şi functionare ale Consiliului consultativ pentru protectia consumatorilor, pe fiecare nivel în parte.  +  Capitolul 8 Raporturile juridice dintre consumatorii prejudiciati şi operatorii economici--------------Titlul cap. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 42Abrogat.---------------Art. 42 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 42 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^1Abrogat.--------------Art. 42^1 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 42^1 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^2Abrogat.--------------Art. 42^2 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Partea introductiva a art. 42^2 a fost modificata de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.Art. 42^2 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^3Abrogat.--------------Art. 42^3 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002, modificat de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.Art. 42^3 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^4Abrogat.---------------Art. 42^4 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 42^4 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^5Abrogat.---------------Art. 42^5 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 42^5 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^6Abrogat.---------------Art. 42^6 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 42^6 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 42^7Abrogat.---------------Art. 42^7 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Art. 42^7 a fost abrogat de art. 18 din LEGEA nr. 240 din 7 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iunie 2004.  +  Articolul 43Actiunile în justiţie indreptate de către asociaţiile pentru protectia consumatorilor, înfiinţate în condiţiile prevăzute la art. 33 şi 34, împotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor sunt scutite de taxe de timbru.--------------Art. 43 a fost modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 44Ministerul Public poate interveni în actiunile civile introduse, în care sunt implicate interesele consumatorilor.  +  Capitolul 9 Sancţiuni  +  Articolul 45Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Articolul 46 (1) Constituie contraventii, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza: a) incalcarea dispoziţiilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 5-a liniuţa, lit. c) prima şi a 2-a liniuţa, art. 15 alin. 1, cu amendă contraventionala de la 3.000 lei la 30.000 lei; b) incalcarea dispoziţiilor art. 7 lit. a) a 4-a liniuţa, lit. b) a 3-a şi a 4-a liniuţa, cu amendă contraventionala de la 2.500 lei la 25.000 lei; c) incalcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţa, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţa, art. 9, art. 10 lit. a)-f) şi art. 11, cu amendă contraventionala de la 2.000 lei la 4.000 lei; d) incalcarea dispoziţiilor art. 13 alin. 1, art. 14 alin. 1, art. 17-25 şi art. 26 alin. 1 şi 2, cu amendă contraventionala de la 1.000 lei la 3.000 lei. (2) Sanctiunile se pot aplica şi persoanelor juridice.----------------Art. 46 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de HOTĂRÂREA nr. 752 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 17 august 2001, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002, modificat de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.Art. 46 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.Art. 46 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 46^1 (1) Impiedicarea, sub orice formă, a organelor administraţiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor de a exercita atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora constituie contraventie şi se sancţionează cu munca în folosul comunităţii sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protectia consumatorilor care, potrivit art. 46, constituie contraventie, dacă fapta a avut ca urmare vatamarea sănătăţii sau a integritatii corporale a uneia sau mai multor persoane, se sancţionează cu amendă contraventionala de la 20.000 lei la 100.000 lei. (3) Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protectia consumatorilor care, potrivit art. 46, constituie contraventie, dacă fapta a avut ca urmare afectarea grava şi în mod repetat a intereselor economice a unuia sau mai multor consumatori, se sancţionează cu amendă contraventionala de la 5.000 lei la 25.000 lei. (4) În cazul aplicarii sanctiunii amenzii pentru savarsirea faptei prevăzute la alin. 2 se va dispune şi închiderea definitivă a unităţii, putand fi dispusa aceeasi măsura pentru savarsirea faptei prevăzute la alin. 3. (5) Contravenientii sunt obligati sa suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi cheltuielile efectuate de terti, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecarii persoanelor vatamate în calitatea lor de consumatori.-----------------Art. 46^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de HOTĂRÂREA nr. 752 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 17 august 2001, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.Alin. (2) şi (3) ale art. 46^1 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 26 iunie 2002.Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 46^1 au fost introduse de LEGEA nr. 37 din 13 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003.Art. 46^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 46^2Valoarea amenzilor prevăzute la art. 46 şi 46^1 se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 46^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 46^3În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, în cel mult 48 de ore de la data incheierii sau, după caz, de la data comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de art. 46, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.-----------------Art. 46^3 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 47Abrogat.-----------------Art. 47 a fost modificat de LEGEA nr. 178 din 9 octombrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 13 octombrie 1998, abrogat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 48Abrogat.------------------Art. 48 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 49 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 46 şi 46^1 se fac de către reprezentantii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor. (2) În cazul sanctiunilor cu inchisoare contraventionala, măsura se aplică de instanţa competenţa la sesizarea organului din care face parte agentul constatator. (3) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite prevăzute la alin. 1, aflate în exercitiul functiunii, sau să le insoteasca, după caz. (4) Organele de control prevăzute la alin. 1 pot preleva produse în vederea testarii acestora în laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate şi a cheltuielilor legate de testarea lor se suporta de către organul administraţiei publice dacă în urma testarii nu se constata neconformitati faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate. În caz contrar, cheltuielile respective se suporta de către operatorul economic.-----------------Art. 49 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002, modificat de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 49 au fost introduse de LEGEA nr. 37 din 13 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003.Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 50Abrogat.-----------------Art. 50 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 50^1Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor agentul constatator poate dispune urmatoarele măsuri:1. oprirea definitivă a comercializarii şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor care: a) sunt periculoase, falsificate sau contrafacute; b) au termenul de valabilitate expirat sau data durabilitatii minimale depasita; c) sunt interzise consumului uman prin reglementari legale;2. oprirea temporara a prestarii serviciilor, importului, fabricatiei, comercializarii produselor sau a utilizarii acestora la prestarea serviciilor, până la remedierea deficientelor, în cazul în care: a) produsele nu sunt testate şi/sau certificate conform normelor legale; b) produsele nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fără ca acestea să fie periculoase; c) produsele nu prezinta elementele de identificare şi de caracterizare, precum şi documentele de însoţire, conform prevederilor art. 18-22; d) se presteaza servicii care pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor;3. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, dacă aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul.-----------------Art. 50^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002, modificat de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.  +  Articolul 50^2 (1) O dată cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale agentul constatator poate propune una dintre urmatoarele sancţiuni complementare: a) închiderea temporara a unităţii pe o durată de cel mult 6 luni; b) închiderea temporara a unităţii pe o durată de la 6 luni la 12 luni; c) închiderea definitivă a unităţii; d) suspendarea sau retragerea definitivă, după caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităţi. (2) Sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. a) poate fi aplicata în cazurile în care se constata: a) lipsa condiţiilor igienico-sanitare pentru produsele şi serviciile nealimentare. b) folosirea unor spatii şi condiţii necorespunzatoare pentru productie, depozitare sau comercializare; c) nerespectarea condiţiilor impuse de producători privind manipularea, transportul, depozitarea şi comercializarea, dacă acestea sunt de natura sa modifice, în mod periculos, caracteristicile initiale ale produsului respectiv; d) lipsa specificatiilor tehnice, a instructiunilor şi a procedurilor de lucru la producători şi prestatorii de servicii; e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de încercări sau de omologări specifice; f) lipsa certificatelor de conformitate. (3) Sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. b) poate fi aplicata în cazurile în care se constata: a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau savarsirea repetata a unor abateri sanctionate de organele de control în decurs de 6 luni de la prima constatare; b) refuzul operatorului economic de a permite, în prima faza, controlul organelor de specialitate şi la care, în urma unui control ulterior, se constata deficiente grave; c) lipsa licentei de fabricatie a produselor alimentare pentru producători; d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garantie pentru lucrarile de prestări de servicii; e) utilizarea în activitatea de service a unor piese sau componente neomologate. (4) Sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. c) poate fi aplicata în cazurile în care se constata: a) importul cu buna-stiinta al produselor care nu respecta condiţiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase; b) prestarea de servicii care pun în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa consumatorilor; c) punerea în vanzare a produselor despre care operatorii economici controlati au cunoştinţa ca sunt falsificate sau contrafacute ori care au parametrii de securitate neconformi; d) reconditionarea unor produse alimentare retrase de la consumul uman ca fiind necorespunzatoare, prin adaugarea de aditivi sau alte substante ce nu se regăsesc în reteta de fabricatie, în urma careia a rezultat un produs destinat comercializarii în scopul consumului uman; e) în cazul în care operatorul economic nu a sistat livrarile sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat ca sunt periculoase sau că nu indeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate; f) impiedicarea sub orice formă de către operatorul economic sau de către angajatii acestuia a organelor administraţiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor şi supravegherea calităţii produselor şi serviciilor să îşi exercite atribuţiile de serviciu referitoare la prevenirea şi combaterea faptelor ce pot afecta viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricarei alte persoane împotriva acestor organe; g) comercializarea de produse interzise prin reglementarile legale în vigoare; h) continuarea desfăşurării activităţii după dispunerea masurii de inchidere temporara, fără obtinerea acordului prevăzut la alin. 8; i) nerespectarea masurilor dispuse în temeiul art. 50^1. (5) În consecinţa, sancţiunea complementara prevăzută la alin. 1 lit. d) va avea acelasi regim, o dată cu sancţiunea aplicata mentionata la alin. 1 lit. a), b) sau c), după caz. (6) Sancţiunea prevăzută la alin. 1 lit. d) se aplică de către autorităţile publice competente care vor fi instiintate în acest sens. (7) Abrogat. (8) Aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b) şi d) se suspenda numai cu acordul scris al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor sau al oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, după remedierea deficientelor care au condus la aplicarea sanctiunii complementare.------------------Art. 50^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 9 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 19 noiembrie 2001, modificat de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.Partea introductiva şi lit. a) ale alin. (2) al art. 50^2 au fost modificate de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 363 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.147 din 19 decembrie 2005.Alin. (7) al art. 50^2 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 50^3Sanctiunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 50^1 şi art. 50^2 alin. 1 lit. a)-c) se dispun, direct sau prin delegare, de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute la art. 49, prin ordin sau decizie.------------------Art. 50^3 a fost introdus de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.  +  Articolul 50^4 (1) Sanctiunile contraventionale complementare dispuse în condiţiile art. 50^1 şi art. 50^2 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu. (2) Abrogat.------------------Art. 50^4 a fost introdus de LEGEA nr. 322 din 27 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 12 iunie 2002.Alin. (2) al art. 50^4 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 50^5Prevederilor art. 46^1 alin. 3, art. 50^1 şi ale art. 50^2 nu le sunt aplicabile dispozitiile art. 32 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002.------------------Art. 50^5 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 20 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 26 iunie 2002  +  Articolul 51Abrogat.------------------Art. 51 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 52 (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la ramanerea definitivă a sanctiunii şi nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, în vederea inlocuirii amenzii cu sancţiunea inchisorii contraventionale sau, dacă exista consimtamantul contravenientului, cu sancţiunea obligarii acestuia la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amenda care a fost achitata. (2) La primul termen de judecată, instanţa poate acorda contravenientului, la cererea acestuia, un termen de 30 de zile, în vederea achitarii integrale a amenzii. (3) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. 2, instanţa procedeaza la transformarea amenzii în inchisoare contraventionala. (4) Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie în termen de 1 an de la data raminerii definitive a hotărârii.----------------Alin. (1) al art. 52 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 53Abrogat.----------------Art. 53 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 54 (1) Produsele periculoase, falsificate sau contrafacute se confisca de organele abilitate de lege, la sesizarea agentului constatator, şi se distrug sau se valorifica, după caz, conform prevederilor legale. (2) Veniturile încasate ilicit de către operatorii economici, ca urmare a încălcării prevederilor art. 4, art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a şi a 4-a liniuţa, art. 7 lit. b) prima şi a 2-a liniuţa şi ale art. 7 lit. c) prima şi a 2-a liniuţa, se preiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice.---------------Art. 54 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000, modificat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 55Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia celor din art. 25-27 din acea lege, ale Codului penal şi ale Codului de procedura penala.----------------*) LEGEA nr. 32 din 12 noiembrie 1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 56Aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta ordonata nu inlatura raspunderea disciplinara a făptuitorului.  +  Articolul 56^1Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Codului civil.----------------Art. 56^1 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 56^2Prevederile prezentei ordonante nu se aplică: a) pagubelor generate de produsele puse în circulatie anterior datei intrarii în vigoare a acesteia; b) pagubelor rezultate din accidentele nucleare.---------------Art. 56^2 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Capitolul 10 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 57Abrogat.--------------Art. 57 a fost abrogat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 58Guvernul va lua masurile necesare pentru organizarea executarii prevederilor prezentei ordonante, precum şi pentru elaborarea de norme metodologice privind: a) condiţiile de realizare a expertizelor tehnice, în cazul unor vicii ascunse, pe categorii de produse şi servicii; b) modul de inlocuire, remediere sau restituire a contravalorii, pentru produsele sau serviciile care prezinta deficiente; c) măsuri de prevenire şi limitare a prejudicierii consumatorilor, precum şi condiţiile în care acestea pot fi luate de către organele administraţiei publice prevăzute la art. 49 din prezenta ordonanţă; d) conţinutul şi competenţa de aprobare a documentelor care atesta nivelul calitativ al produselor şi serviciilor; e) informarea şi educarea în domeniul protectiei consumatorilor; f) condiţiile în care asociaţiile pentru protectia consumatorilor constituite, potrivit art. 34 din prezenta ordonanţă, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare; g) desfăşurarea activităţii consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor. h) masurile suplimentare pentru protectia unor categorii de consumatori, cum ar fi: copii, varstnici, persoane cu handicap, segmente de populatie aflate în situaţia de risc financiar ridicat, precum şi alte categorii de consumatori expusi în mod deosebit riscului.---------------Lit. h) a art. 58 a fost introdusa de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 476 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.018 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 58^1Începând cu anul 2001 numărul centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor pentru care se acordă sume de la bugetul de stat va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu incadrarea în sumele aprobate cu aceasta destinatie.---------------Art. 58^1 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 59Abrogat.---------------Art. 59 a fost abrogat de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 59^1Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor aproba sau modifica criteriile de evaluare şi selectare a asociaţiilor pentru protectia consumatorilor care infiinteaza şi funcţionează centre de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modelul de convenţie prevăzut la art. 38^3 alin. 1.---------------Art. 59^1 a fost introdus de LEGEA nr. 37 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 2 februarie 2002.  +  Articolul 60Abrogat.----------------Art. 60 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 58 din 30 ianuarie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000.  +  Articolul 61La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Legea nr. 4/1989 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor şi serviciilor, Hotărârea Guvernului nr. 335/1990 privind unele măsuri din domeniul asigurarii şi controlului calităţii produselor, lucrărilor de constructii şi serviciilor, precum şi din cel al metrologiei, Hotărârea Guvernului nr. 545/1991 privind supravegherea calităţii produselor şi serviciilor în scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.----------------------