ORDIN nr. 106 din 9 ianuarie 2007pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apararii împotriva incendiilor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007    În conformitate cu prevederile art 12 alin. (2) şi ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apararii împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicarii.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 106.  +  Anexa CRITERIILEde stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care auobligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal despecialitate cu atribuţii în domeniul apararii împotriva incendiilor  +  Articolul 1Operatorii economici au obligaţia sa angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apararii împotriva incendiilor, dacă indeplinesc unul dintre urmatoarele criterii: a) deţin sau îşi desfăşoară activitatea în:1. cladiri civile din categoriile de importanţa excepţionala şi deosebită (A/B), incadrate conform reglementarilor tehnice specifice, indiferent de aria construita, regimul de înălţime sau destinatie;2. cladiri pentru comert cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 1.000 mp;3. structuri de primire turistica cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacanta, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice şi altele similare, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;4. cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinaţia de ingrijire a sănătăţii, cu peste 100 de paturi;5. teatre, cu peste 200 de locuri;6. sali de sport, sali de spectacol, cladiri pentru activităţi sportive cu peste 600 de locuri; b) desfăşoară activităţi în constructii şi instalaţii cu risc mediu şi mare de incendiu, definit conform reglementarilor tehnice specifice şi au peste 50 de angajaţi.  +  Articolul 2Au obligaţia sa angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apararii împotriva incendiilor: a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucureşti - un cadru tehnic la 150.000 de locuitori; b) consiliile locale ale oraşelor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori.  +  Articolul 3Operatorii economici şi consiliile locale care nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 sau 2 au obligaţia sa desemneze, în condiţiile legii, persoane care să indeplineasca prin cumul atribuţiile privind apararea împotriva incendiilor ori sa incheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.----------