HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (*actualizata*)privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi functionare ale Directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului(actualizata până la data de 10 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL




  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006.**) Conform pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.896 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007, în tot cuprinsul anexei, sintagma "director general" se inlocuieste cu sintagma "director executiv", sintagma "director adjunct" se inlocuieste cu sintagma "director executiv adjunct", iar sintagma "directorul general sau, după caz, directorul executiv" se inlocuieste cu sintagma "director executiv".În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. 105 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a Directiei generale de asistenţa sociala şi protectia copilului, denumita în continuare Directia generală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Directia generală este institutia publică cu personalitate juridica, infiintata în subordinea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, prin comasarea serviciului public de asistenţa sociala şi a serviciului public specializat pentru protectia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi functiilor acestora.  +  Articolul 3Directia generală realizează la nivel judetean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucureşti, masurile de asistenţa sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  +  Articolul 4 (1) Prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, se infiinteaza Directia generală şi se aproba structura organizatorica, numărul de personal, precum şi finantarea acestei direcţii. (2) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aproba, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi functionare a Directiei generale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Atribuţiile Directiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completeaza cu alte atribuţii, în functie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, infiinteaza Directia generală prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniul asistentei sociale şi protectiei copilului, aflate în subordine, şi, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent în cadrul acestora. (2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de către Directia generală şi se considera transferat, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Directia generală, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În condiţiile legii, Directia generală va prelua toate drepturile şi va respecta toate oblibaţiile serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglementarilor legale sau contractuale. (3) Directia generală asigura, în condiţiile legii, continuitatea proiectelor în derulare initiate de serviciile publice reorganizate conform art. 5 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) În termen de cel mult un an de la reorganizarea Directiei generale, se va asigura incadrarea în totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificari, care are competente, responsabilităţii şi atribuţii specifice domeniului de activitate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducatorul Directiei generale întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicita instituţiilor şi organizaţiilor specializate formarea şi perfectionarea personalului existent, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Finantarea Directiei generale se asigura din bugetele locale ale judetelor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asistenţa sociala de la nivelul judetelor, cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, precum şi a Metodologiei de coordonare a activităţilor de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegatpentru administratia publică,Gheorghe EmacuMinistrul educatiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrinzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtectia Copilului şi Adoptie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.434.  +  AnexăREGULAMENT 02/09/2004