ORDONANŢĂ nr. 9 din 23 ianuarie 1996 (*actualizată*)privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale**)(actualizată până la data de 4 septembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 86 din 12 iulie 1996; LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998; ORDONANŢA nr. 100 din 30 august 1999; ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005; LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005; ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010; ORDONANŢA nr. 26 din 1 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de a) a articolului unic din LEGEA nr. 86 din 12 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 17 iulie 1996.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA nr. 26 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 1 septembrie 2012.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. III din Secţiunea a 3-a a Cap. II din ORDONANŢA nr. 10 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 28 ianuarie 2005, pe data intrării în vigoare a secţiunii a 6-a din cadrul cap. I al prezentei ordonanţe, alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 se modifică.Prevederile Secţiunii a 6-a din Cap. I al ORDONANŢEI nr. 10 din 21 ianuarie 2005 intrau în vigoare iniţial la data de 30 iunie 2005, conform art. 36 din acelaşi act normativ. Acest articol a fost modificat ulterior de LEGEA nr. 146 din 17 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005, iar Secţiunea a 6-a din Cap. I se aplică de la data de 1 iunie 2005. Secţiunea a 6-a din Cap. I a fost abrogată de lit. a) a art. II din ORDONANŢA nr. 2 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 31 ianuarie 2008.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonarea acestora, vor încasa, vor administra, vor contabiliza şi vor raporta veniturile realizate din acţiunile culturale şi din orice alte surse, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice. Veniturile realizate se vor reţine integral de către fiecare instituţie publică pentru finanţarea activităţii proprii, iar cele din valorificarea bunurilor în condiţiile legii se vor folosi pentru investiţii." (2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor, cu excepţia subvenţiei acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, care se virează la bugetele menţionate. (3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru finanţarea instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) se prevăd, în sumă globală, în bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare şi se repartizează de către aceştia pe instituţiile din subordine, în raport cu programele minimale propuse, după aprobarea legii bugetului de stat sau a bugetelor locale, după caz. Sumele astfel repartizate se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei instituţii publice. (4) Bugetele de venituri şi cheltuieli, repartizate pe trimestre, elaborate de instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se aprobă de către ordonatorul principal de credite bugetare, după aprobarea legii bugetului de stat.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 26 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 1 septembrie 2012.  +  Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 26 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 1 septembrie 2012.  +  Articolul 3-------------Alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998, se abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 26 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 1 septembrie 2012.-------------Art. 3^1 a fost abrogat de pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 20 din anexa 10 la LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998, se abrogă prevederile referitoare la sistemul de salarizare a personalului din instituţiile publice de cultura cuprinse la art. 3, precum şi cele cuprinse în normele metodologice emise potrivit art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, şi art. 3^1 din Legea nr. 86/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, pentru personalul salarizat prin prezenta lege.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de litera j) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA nr. 26 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 1 septembrie 2012.  +  Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu luna ianuarie 1996.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Viorel MargineanMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu------------------