REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 13 octombrie 2006 (*actualizat*)a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară(actualizat până la data de 6 decembrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 294 din 26 aprilie 2007; ORDINUL nr. 247 din 6 mai 2008; ORDINUL nr. 518 din 30 septembrie 2008; ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009; ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011; ORDINUL nr. 587 din 8 iulie 2013; ORDINUL nr. 1.124 din 21 noiembrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul 1 DISPOZIŢII GENERALE1.1 DISPOZIŢII INTRODUCTIVE  +  Articolul 1 (1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţionează unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (2) Birourile teritoriale sunt competente să efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele aflate în unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorială, numărul, precum şi arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2În exercitarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea informatică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.  +  Articolul 3-----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (2) Registrul cadastral de publicitate imobiliară cuprinde evidenţa tehnică şi juridică integrală şi exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu. (3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii, care se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (4) Prin parcelă se înţelege suprafaţa de teren având o singură categorie de folosinţă. (5) Sistemul de evidenţă al cadastrului are ca finalitate înscrierea în cartea funciară.------------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ  +  Articolul 4 (1) În vederea realizării publicităţii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluţiona cererile de recepţie a documentaţiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (3) Într-o carte funciară se înscrie un singur imobil, precis individualizat, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de publicitate imobiliară, care se află în responsabilitatea unui registrator-şef. (2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-şef. (3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară, precum şi alte activităţi specifice de publicitate imobiliară. (4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională, în condiţiile legii. (5) În funcţie de volumul şi complexitatea lucrărilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulţi registratori. (6) Birourile teritoriale au următoarele compartimente, prevăzute în anexa nr. 2: a) registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciară şi un casier; b) compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară în care îşi vor desfâşura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator şi, după caz, un registrator, cu excepţia prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament; c) arhiva, având minim un referent-arhivar. (7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcţionarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice.  +  Articolul 6 (1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spaţiul destinat arhivei. (2) Spaţiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activităţile care se desfăşoară în cadrul acestui spaţiu sunt: a) primirea cererilor care au ca obiect:i. efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară;îi. eliberarea extraselor de carte funciară precum şi a copiilor după cărţile funciare ori după actele din arhivă;iii. recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară;iv. completarea cu date de geodezie, cartografie şi cadastru, necesare realizării documentaţiilor cadastrale; b) îndrumarea şi informarea solicitanţilor cu privire la lucrările de cadastru şi carte funciară, direct sau telefonic; c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară; d) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate; e) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare; f) completarea filelor de comunicare şi expedierea încheierilor de carte funciară; g) primirea şi expedierea corespondenţei; h) asigurarea consultării cărţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivă.  +  Articolul 7Tarifele pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată.  +  Articolul 8 (1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spaţiu separat, destinat depozitării cărţilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operaţiunilor de carte funciară precum şi a registrelor specifice. (2) Arhiva biroului teritorial va fi încredinţată, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus. (3) Cărţile funciare vechi, pe localităţi, vor fi aşezate în arhivă, grupate pe unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu. (4) În scopul asigurării unui circuit continuu şi în deplină siguranţă a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivă (depozit), toate unităţile arhivistice depozitate, care se scot de către angajaţii respectivului birou, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare. (5) Registrul de arhivă sau de depozit va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele şi prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată şi comuna, oraşul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieşirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observaţii. (6) Referentul se va îngriji de păstrarea şi completarea tuturor rubricilor acestui registru.  +  Articolul 9 (1) Organizarea activităţii birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spaţii corespunzătoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite şi alte materiale consumabile necesare. (2) Direcţia de publicitate imobiliară coordonează şi controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general. (3) Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de publicitate imobiliară se exercită de către Agenţia Naţională prin Direcţia de publicitate imobiliară, în vederea: a) îndeplinirii corecte şi fără întârziere a lucrărilor, a modului în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu solicitanţii lucrărilor de carte funciară sau cu reprezentanţii acestora; b) aprecierii activităţii, pregătirii şi aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testări profesionale periodice. (4) Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfăşurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional.  +  Articolul 10În situaţia în care postul de registrator-şef sau registrator coordonator este vacant, atribuţiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de către directorul general al Agenţiei Naţionale unui alt registrator sau asistent-registrator, după caz, până la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile art. 18 alin. 6 din lege.-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.  +  Articolul 12 (1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-şef şi a inginerului-şef, următoarele: a) componenţa nominală a compartimentelor de lucru; b) atribuţiile ce revin fiecărui salariat, în conformitate cu fişa postului; c) repartizarea referenţilor pentru lucrările directe cu publicul din cadrul compartimentului registratură, în funcţie de volumul de activitate; d) alte măsuri privind activitatea compartimentelor. (2) În situaţia în care compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul biroului teritorial funcţionează fără inspector de specialitate, recepţia documentaţiilor cadastrale se face la oficiul teritorial. (3) În cazul prevăzut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primeşte cererile de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară, le înregistrează în registrul general de intrare şi le transmite oficiului teritorial. (4) După efectuarea recepţiei şi alocarea numărului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentaţia recepţionată, în vederea înscrierii în cartea funciară, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciară stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciară. (5) în toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.  +  Articolul 13 (1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (ştampile rotunde) şi parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (2) Directorul oficiului teritorial stabileşte, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidenţa, confecţionarea, păstrarea şi utilizarea ştampilelor şi parafelor.  +  Articolul 14 (1) Registratura va funcţiona după un program stabilit la nivel local de către directorul oficiului teritorial împreună cu registratorul-şef şi inginerul-şef, ca urmare a referatului întocmit de registratorul coordonator al fiecărui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai puţin de 5 ore în fiecare zi lucrătoare. (2) Dovada plăţii tarifelor corespunzătoare cererilor adresate birourilor teritoriale se păstrează la dosar şi se menţionează în încheierea de carte funciară, inclusiv scutirile legale.  +  Articolul 15Registratorul-coordonator va desemna, prin rotaţie, un referent de serviciu, care: a) primeşte cererile solicitanţilor, dă lămuriri asupra modului de întocmire în cazul când acestea nu corespund prevederilor legale; b) înregistrează cererile şi comunică părţii numărul de înregistrare din registrul general de intrare precum şi data de rezolvare, prin menţionarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a înregistrării; c) repartizează cererile primite, în ordine alfabetică, inspectorilor, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia; d) predă cererile preluate în cadrul biroului teritorial, spre competentă soluţionare, persoanelor specializate.  +  Articolul 16 (1) În spaţiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care să dea informaţii sau să presteze servicii. (2) Registrele şi dosarele de carte funciară sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul. Cererea pentru consultare se completează potrivit anexei nr. 16.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 17 (1) Publicul nu va avea acces în afara programului de lucru stabilit. (2) Este interzis accesul în arhivă al altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 17 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 18 (1) Se interzice scoaterea cărţilor funciare, a actelor care stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor şi a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în condiţiile legii. În această situaţie se întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează cartea funciară şi actele juridice predate în original şi termenul de restituire. În arhivă, în locul cărţii funciare şi a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora şi un exemplar al adresei de ridicare şi al procesului-verbal încheiat.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(1^1) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondenţă şi conţine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau şef, după caz, denumirea instituţiei care ridică originalele, numele şi calitatea persoanei care le-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării şi data la care se preconizează să fie înapoiate, numele şi semnătura celui care predă, respectiv primeşte.-----------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(1^2) Registratorul coordonator sau, după caz, registratorul-şef va ţine evidenţa cărţilor funciare şi a actelor transmise în original altor instituţii, într-un registru de evidenţă separat. Dacă la împlinirea termenului de restituire acestea nu au fost înapoiate, se vor solicita instituţiilor care le-au ridicat informaţii referitoare la termenul de restituire.-----------Alin. (1^2) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(1^3) Actul prin care se solicită punerea la dispoziţie a originalului cărţii funciare se notează din oficiu în cartea funciară. Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărţii funciare se vor soluţiona după restituirea acestuia.-----------Alin. (1^3) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(1^4) Agenţia Naţională poate dispune scoaterea originalelor din arhiva biroului teritorial în cadrul proiectelor de conversie în format electronic.-----------Alin. (1^4) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (2) Instanţelor judecătoreşti li se vor comunică, la solicitarea acestora, copii certificate ale cărţilor funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciară.  +  Articolul 19 (1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciară primite prin fax sau e-mail se înregistrează în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, şi se soluţionează în termenul stabilit. (2) Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciară pentru informare sau copii certificate ale cărţilor funciare, fără a fi necesară justificarea vreunui interes. Modelul de cerere şi formularul de extras de carte funciară pentru informare sunt prezentate în anexa nr. 3 şi 4. Copiile eliberate vor cuprinde menţiunea "conform cu originalul", numărul şi data înregistrării cererii, semnătura şi parafa referentului, precum şi sigiliul biroului teritorial. (3) Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare prevăzut în anexa nr. 5. (4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor în vigoare, care vor avea menţiunea «conform cu exemplarul aflat în arhivă». În cuprinsul copiilor se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situaţia în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară, sau de instituţiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii.-----------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (5) Cărţile funciare, registrele de carte funciară şi dosarele de carte funciară pot fi consultate de cei interesaţi, sub supravegherea referentului.  +  Articolul 20În fiecare an se verifică de către registratorul coordonator şi de către referent lista dosarelor înaintate instanţelor de judecată şi care nu au fost restituite, solicitându-se prin adresă, relaţii cu privire la situaţia acestora.  +  Articolul 21 (1) Birourile teritoriale vor organiza documentarea juridică, având în bibliotecă publicaţia Monitorul Oficial al României, revistele şi doctrina de specialitate în ceea ce priveşte cadastrul şi publicitatea imobiliară, cât şi activitatea notarială. Fiecare birou teritorial va avea acces la o bază legislativă electronică, actualizată. (2) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de alocarea fondurilor necesare în vederea achiziţionării şi actualizării periodice a acestei baze legislative.1.3 ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ  +  Articolul 22 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 22 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea Direcţiei de publicitate imobiliară. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (4) Numărul asistenţilor-registratori precum şi al referenţilor, pentru fiecare oficiu teritorial va fi aprobat, anual, de către directorul general al Agenţiei Naţionale, în urma propunerilor făcute în acest sens de către registratorul-şef şi directorul oficiului teritorial, în raport cu volumul activităţii. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 22 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 23 (1) Activitatea personalului biroului teritorial este supusă controlului ierarhic, conform legii. (2) Atribuţiile fiecărui salariat sunt cuprinse în fişa postului. Cadrul general al acesteia este stabilit de către Agenţia Naţională prin intermediul direcţiilor de specialitate.  +  Articolul 24 (1) Personalul birourilor teritoriale este obligat să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile ce-i revin potrivit legii, fişei postului, regulamentului de ordine interioară, precum şi a prezentului regulament, să respecte programul de lucru, să aibă o ţinută vestimentară decentă şi o atitudine cuviincioasă faţă de public. (2) Învoirile în timpul programului nu sunt permise decât cu aprobarea registratorului coordonator, sau, după caz, a registratorului-şef, a inginerului-şef ori a directorului oficiului teritorial, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern. (3) Angajatul oficiului teritorial nu poate instrumenta în propria cauză şi nici pentru sau contra soţului, rudelor sau afinilor până la gradul III inclusiv, a persoanelor juridice în care aceştia au calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori sau în cazul în care este reprezentantul uneia din părţi.  +  Articolul 25 (1) Registratorul coordonator răspunde de activitatea desfăşurată în cadrul biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care biroul teritorial funcţionează, în reşedinţa de judeţ, unde are sediul şi oficiul teritorial. (2) Registratorul coordonator are următoarele atribuţii: a) asigură buna desfăşurare a activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară. În acest sens, se va îngriji de efectuarea în termenul stabilit la nivelul fiecărui birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară; b) îl informează, în scris, pe registratorul-şef sau pe directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor şi deficienţelor săvârşite de personalul din cadrul serviciului de publicitate imobiliară alocat respectivului birou teritorial; c) îl informează, în scris, pe inginerul-şef sau directorul oficiului teritorial, după caz, în cazul constatării abaterilor şi deficienţelor săvârşite de personalul din cadrul serviciului de cadastru alocat respectivului birou teritorial; d) primeşte în audienţă petenţii fără a acorda consultaţii juridice în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale; e) dispune prin încheiere, asupra cererilor de înscriere în cartea funciară, pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative; f) dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu s-a efectuat recepţia documentaţiei cadastrale de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta; g) se îngrijeşte de folosirea corespunzătoare a localului şi asigurarea condiţiilor materiale pentru buna desfăşurare a activităţii de cadastru şi carte funciară, precum şi gestiunea bunurilor; h) asigură evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor care nu sunt destinate publicităţii şi asigură securitatea lucrărilor; i) întocmeşte şi contrasemnează corespondenţa cu caracter administrativ, organizează şi urmăreşte redactarea în termen a lucrărilor de carte funciară: încheieri, înscrieri, comunicări, arhivare precum şi recepţionarea lucrărilor de cadastru; j) ţine la zi registrele de publicitate imobiliară şi cele administrative, precum şi evidenţa lucrărilor înregistrate; k) verifică dosarele biroului teritorial înainte de trimiterea lor instanţelor judecătoreşti, urmărind să fie completate cu actele necesare, numerotate, şnuruite şi sigilate; l) controlează modul în care sunt ţinute registrele aferente biroului teritorial; m) verifică întocmirea lucrărilor de statistică ale biroului teritorial; n) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, date de registratorul-şef sau directorul oficiului teritorial, după caz.  +  Articolul 26Registratorul de carte funciară are următoarele atribuţii: a) dispune prin încheiere admiterea sau admiterea în parte, după caz, a cererilor de înscriere în cartea funciară pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative; b) dispune respingerea, prin încheiere motivată, a cererilor de înscriere în cartea funciară, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu au fost recepţionate de către inspector, pe baza notei întocmite de acesta.  +  Articolul 27 (1) Asistenţii-registratori au următoarele atribuţii: a) efectuează lucrările încredinţate; b) întocmesc încheierile de carte funciară şi referatele de completare; c) efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispoziţiilor date de registratori;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. d) asigură asistenţa de specialitate compartimentului de cadastru;d^1) verifică evidenţele de publicitate imobiliară şi întocmesc extrasele de carte funciară şi certificatele de sarcini.------------Lit. d^1) a alin. (1) al art. 27 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. e) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului. (2) Asistenţii-registratori şi inspectorii răspund de conservarea actelor şi a documentelor depuse de părţi, până când acestea sunt predate la arhivă.  +  Articolul 28Abrogat.------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 29Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are următoarele atribuţii: a) verifică şi recepţionează documentaţiile cadastrale; b) atribuie numere cadastrale unice la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; c) răspunde de buna gestionare a bazei de date, realizează actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial; d) întocmeşte referatul de completare, dacă este cazul; e) verifică din punct de vedere tehnic documentaţiile cadastrale ce i-au fost repartizate; f) pune la dispoziţia solicitanţilor informaţii necesare realizării documentaţiilor tehnice şi cadastrale; g) înaintează dosarul, asistentului-registrator căruia i-a fost repartizat; h) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, conform fişei postului.  +  Articolul 30Referentul are următoarele atribuţii: a) efectuează înregistrările corespunzătoare în registrul general de intrare, opisul alfabetic, registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi asigură circulaţia dosarelor până la rezolvarea acestora; b) alcătuieşte dosarele şi menţionează valoarea tarifelor depuse, la primirea cererilor predate personal sau sosite prin poştă, ori cu alte mijloace de comunicare; c) se ocupă de păstrarea în bună stare a dosarelor şi a registrelor; d) asigură consultarea acestora de către solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesă din dosar să nu fie sustrasă sau modificată; e) întocmeşte statisticile specifice biroului teritorial; f) înaintează dosarele către instanţele judecătoreşti, din dispoziţia registratorului-coordonator, după verificarea, numerotarea filelor, şnuruirea şi sigilarea acestora; g) păstrează, pe ani, dosarele, registrele şi documentele biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic; h) comunică încheierile, extrasele de carte funciară, certificatele de sarcini, referatele de completare, copiile certificate şi celelalte documente specifice; i) răspunde de dosarele şi cărţile funciare ale biroului teritorial; j) urmăreşte şi asigură circuitul documentelor şi al cărţilor funciare în interiorul biroului teritorial; k) urmăreşte circuitul documentelor în afara biroului teritorial, în condiţiile legii; l) îndeplineşte, în limitele funcţiei, şi alte sarcini stabilite conform fişei postului.  +  Capitolul 2 REGULI PROCEDURALE2.1 EVIDENŢA DE CARTE FUNCIARĂ  +  Articolul 31 (1) Activităţii de publicitate imobiliară i se aplică principiile şi regulile specifice prevăzute de lege, care se întregesc cu dispoziţiile art. 331-339 din Codul de procedură civilă. Publicitatea imobiliară aduce la cunoştinţa terţelor persoane situaţia de drept şi de fapt a unui imobil dintr-o localitate.-----------Alin. (2) al art. 31 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (3) Asupra imobilelor înscrise în cărţile funciare deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi care, actualmente, fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 cu completările şi modificările ulterioare, nu se vor mai face nici un fel de menţiuni, dacă aceste cărţi nu au fost actualizate după adoptarea acestor legi. (4) Cărţile funciare în care sunt evidenţiate aceste imobile, se vor păstra în arhiva biroului teritorial doar pentru a se putea consulta informaţii privitoare la istoricul lor.  +  Articolul 32 (1) Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea înscrisă şi categoria de folosinţă, conform normelor cadastrale. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) Imobilul formează o unitate economică ce derivă din natura sa. (4) Pe planul cadastral vor fi menţionate şi proprietăţile fără cărţi funciare (de exemplu: minieră, de stat, publică etc). (5) Imobilele aparţinând domeniului public şi privat al statutului sau al unităţilor administrativ-teritoriale vor fi înscrise în cărţi funciare speciale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege.2.2 REGISTRELE SPECIFICE BIROULUI TERITORIAL  +  Articolul 33 (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară este alcătuit din cărţile funciare ale unei unităţi administrativ-teritoriale, înglobând foile de carte funciară pentru fiecare imobil fără ca acestea să fie cusute ca registre. (2) Dimensiunile cărţii funciare sunt de format A4.  +  Articolul 34 (1) Registrul cadastral de publicitate imobiliară se întregeşte cu: a) registrul general de intrare; b) planul cadastral de identificare a imobilelor, precum şi cu hărţile de carte funciară, acolo unde există; c) registrul cadastral al imobilelor (index cadastral); d) indexul alfabetic al proprietarilor pe localităţi (opis alfabetic); e) mapa actelor care se arhivează după numărul de intrare din registrul general de intrare; f) registrul numerelor de carte funciară ţinut pe unităţi administrativ - teritoriale, în care se va menţiona numărul cărţii funciare şi numărul/data cererii înregistrate în registrul general de intrare, în baza căreia s-a deschis cartea funciară; g) registrul cadastral al proprietarilor. (2) La fiecare birou teritorial se va ţine un registru de audienţe, în care se vor menţiona data, numele şi prenumele persoanei primite în audienţă precum şi obiectul discuţiei.  +  Articolul 35Forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Registrele specifice biroului teritorial se ţin şi în format electronic.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 36 (1) Fiecare registru, înainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat şi sigilat de asistentul-registrator. Pe ultima filă se va întocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de asistentul-registrator, aplicându-se şi sigiliul biroului teritorial. (2) Dacă la sfârşitul anului calendaristic, registrul nu este completat în întregime, se va încheia, sub ultima înregistrare a anului respectiv, un proces-verbal semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, cu aplicarea sigiliului oficial, menţionându-se că registrul va fi întrebuinţat în continuare şi în anul următor, cu arătarea filei la care vor începe noile înregistrări. (3) Pentru închiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage linie sub ultima înregistrare făcută la fiecare literă, menţionându-se dedesubt anul care urmează. După această menţiune se fac apoi înregistrările curente pe anul următor. (4) La terminarea registrului se va încheia un proces-verbal de închidere a registrului, sub ultima înregistrare, arătându-se numărul şi data acesteia. Procesul-verbal va fi semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, aplicându-se sigiliul legal. (5) Procesul-verbal prevăzut la alineatul precedent se va întocmi în opisul alfabetic, sub ultima înregistrare făcută la litera Z, iar la celelalte litere se va trage linie, sub ultima înregistrare la fiecare literă.  +  Articolul 37 (1) Arhiva biroului teritorial se va ţine în mape de câte 100 de acte, pe ani, în ordinea numerică a înregistrărilor. (2) Cererile către biroul teritorial vor avea ataşate, ca anexe, înscrisurile pe care s-au bazat, documentaţiile tehnico-cadastrale, precum şi încheierile prin care acestea s-au rezolvat.2.3. CUPRINSUL CĂRTII FUNCIARE  +  Articolul 38 (1) Titlul cărţii funciare cuprinde numărul cărţii funciare şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul. (2) În acest sens, documentaţiile cadastrale se întocmesc cu atribuire de număr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. (3) Titlul cărţii funciare al imobilului pe care s-au constituit drepturi de superficie va cuprinde şi menţiunea acestui drept. De asemenea, în titlu, se va face menţiune şi despre cărţile funciare colective, individuale, de concesiune, după caz. (4) Cărţile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială, începând cu numărul 1 până la ultimul număr necesar, fără separare pe ani. (5) Numerele de carte funciară se atribuie dintr-un registru special destinat acordării de numere de carte funciară, numai în momentul admiterii cererii de înscriere de către registrator sau în baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă ca urmare a plângerii împotriva încheierii, prin care s-a dispus înscrierea. (6) Acest registru va purta denumirea de Registrul numerelor de carte funciară şi se va întocmi pe fiecare unitate administrativ-teritorială care aparţine respectivului birou teritorial.  +  Articolul 39 (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu şi 3 părţi: A, B, C.-----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine (de exemplu, A.1) şi a numărului cadastral al imobilului (de exemplu, 100 după planul cadastral al imobilelor), suprafaţa, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinătăţi şi descrierea imobilului. Dacă intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou-create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi.------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) Partea A se va completa cu anexa la această parte, întocmită conform Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (4) Menţiunile privind terenul şi categoria de folosinţă sunt cele prevăzute în Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21.11.2001. (5) Suprafaţa terenului se exprimă în unităţile de măsură legale actuale: ha, mý, în care se vor transforma unităţile de măsură anterioare: jugăre, stânjeni, pogoane, prăjini, ocoale etc. (6) Cât priveşte categoria de folosinţă, destinaţia şi descrierea construcţiilor, acestea se preiau din documentaţia cadastrală şi se înscriu în cartea funciară. (7) În rubrica observaţii se vor înscrie menţiuni sau trimiteri la celelalte părţi ale cărţii funciare sau la alte cărţi funciare, ca de exemplu referitoare la numărul cărţii funciare din care s-a transcris imobilul sau la numărul cărţii funciare în care se află înscrise terenul sau construcţiile (în cazul cărţilor funciare de superficie). (8) Partea B se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate şi documentele pe care se întemeiază: numărul curent, operaţiunea, numele şi prenumele proprietarului şi observaţii. În antet se menţionează numărul cărţii funciare, ca şi în partea A: a) numărul curent este numărul de ordine sub care s-a făcut operaţiunea şi la care, în rubrica observaţii, se face trimiterea de la partea A (exemplu: vezi B.3) sau partea B (exemplu: vezi C.3); b) numele proprietarului se scrie în aşa fel, încât să se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia: dacă este persoană fizică, se scrie numele, prenumele, iar dacă este persoană juridică, se înscrie denumirea acesteia; c) operaţiunea cuprinde: menţionarea modalităţilor de dobândire a proprietăţii, certificate de acte juridice corespunzătoare: transmiterea proprietăţii, modificarea sau stingerea dreptului asupra întregului imobil sub forma proprietăţii exclusive, comune în devălmăşie sau indivize, precum şi preţul;i. servitutile stabilite în favoarea imobilului se înscriu în partea B,pentru a fi observate şi luate în considerare de îndată, iar cele stabilite în sarcina imobilului se înscriu în partea C (la observaţii, pe foaia B, se face trimiterea);îi. faptele juridice care determină apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se înscriu în foaia B a cărţii funciare şi drepturile personale sau alte raporturi juridice, acţiunile referitoare la proprietate, precum şi modificările, îndreptările sau însemnările cu referire la titlu partea A sau B. (9) Partea C referitoare la dezmembrămintele dreptului de proprietate cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, folosinţă, concesiune, administrare, servituţile în sarcina imobilului, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă; b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte; c) sechestrul, urmărirea silită a imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.------------Alin. (9) al art. 39 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (10) Superficia se înscrie asupra întregului imobil (teren). (11) Această parte cuprinde trei rubrici: numărul curent, cuprinsul şi observaţii. În antet se menţionează cele înscrise pe celelalte foi. (12) Numărul curent este numărul de ordine sub care s-a înregistrat operaţiunea şi la care se face trimitere de la celelalte foi.  +  Articolul 40Orice schimbare adusă vreunei înscrieri în cartea funciară se va evidenţia prin sublinierea vechii înscrieri şi prin trecerea în rubrica observaţii a numărului de ordine sub care s-a operat noua înscriere.  +  Articolul 41Alipirea mai multor imobile într-unul singur se va marca printr-un număr cadastral nou.  +  Articolul 42 (1) Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul. (2) În această categorie pot fi enumerate: a) incapacităţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris; b) instituirea curatelei; c) modalităţile juridice care afectează dreptul înscris în cartea funciară; d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană, de natură să afecteze regimul juridic al bunului imobil; e) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune, a plângerii sau a acţiunii penale în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară; f) arătarea acţiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară; g) arătarea situaţiilor când se face urmărirea silită a imobilelor; h) interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare; i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri mai mari de 3 ani; j) dreptul de preempţiune; k) promisiunea de a încheia un contract cu privire la bunul imobil şi termenul stabilit pentru încheierea contractului, cu condiţia să nu fi trecut mai mult de 3 ani de la împlinirea acestuia;------------Lit. k) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. l) intenţia de înstrăinare sau ipotecare a bunului imobil;l^1) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare, respingerea acesteia;------------Lit. l^1) a alin. (2) al art. 42 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.l^2) suprapunerea imobilelor înregistrate în planul cadastral de carte funciară;------------Lit. l^2) a alin. (2) al art. 42 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. m) revocarea procurii date în vederea încheierii unui act translativ de proprietate având ca obiect un imobil; n) sechestrul asigurător şi judiciar; o) schimbarea rangului unei ipoteci;o^1) cererea de reexaminare a încheierii de carte funciară;------------Lit. o^1) a alin. (2) al art. 42 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. p) plângerea împotriva încheierii de carte funciară;q ) respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă.------------Lit. q) a alin. (2) al art. 42 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. r) deschiderea procedurii insolvenţei şi sentinţa declarativă de faliment; s) lucrările de expropriere a imobilului; t) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul.-----------Alin. (2) al art. 42 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.  +  Articolul 43Dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.  +  Articolul 44Operaţiunea de carte funciară se face de către asistentul-registrator, în baza încheierii de admitere a cererii de înscriere, semnată de către registrator.  +  Articolul 45Dreptul în temeiul căruia se cere înscrierea va fi dovedit, după caz, cu înscrisul original sau prin copii legalizate, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.  +  Articolul 46Sunt supuse intabulării cu titlu definitiv drepturilor reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice, iar dacă necesită o justificare ulterioară, aceste drepturi se înscriu provizoriu.  +  Articolul 47În cazul a două sau mai multe acte juridice succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.  +  Articolul 48 (1) Înscrierea în cartea funciară a actului juridic de dobândire, constituire, recunoaştere, stingere, modificare şi de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea faţă de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelaşi obiect, de la acelaşi autor, care nu au efectuat această operaţiune sau au efectuat-o ulterior. (2) Efectul de opozabilitate a înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară.-----------Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (3) Rangul înscrierii este determinat de data şi de ora înregistrării cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci. Dacă mai multe cereri de înscriere a unei ipoteci sau privilegiu, asupra aceluiaşi imobil, au fost depuse deodată, vor avea acelaşi rang. (4) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intră în concurenţă şi primesc provizoriu rang egal, urmând că instanţa să hotărască, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi. (5) Dacă mai multe cereri sunt prezentate prin acelaşi curier sau primite prin poştă în aceeaşi zi sunt considerate ca prezentate simultan şi vor fi înregistrate cu aceeaşi dată şi aceeaşi oră. (6) Registrul general de intrare în cartea funciară se închide în fiecare zi, la sfârşitul programului, de către registratorul-coordonator, prin barare, semnare şi parafare, sau de un registrator desemnat de acesta.  +  Articolul 49Dobânditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic, poate cere instanţei judecătoreşti să acorde înscrierii sale rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată de un dobânditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţă la data încheierii actului, dacă actele au acelaşi obiect şi provin de la acelaşi autor.  +  Articolul 50 (1) Înscrierea provizorie în cazurile prevăzute de art. 29 alin. 2 din lege va avea efect de opozabilitate cu rangul dobândit prin această înscriere, sub condiţie şi în măsura justificării ei. (2) Înscrierea provizorie va avea eficienţă atâta timp cât nu s-a înregistrat o cerere de radiere a acesteia, întemeiată pe o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (3) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului celui împotriva căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară. (4) Justificarea înscrierii provizorii a radierii dreptului de ipotecă sau privilegiu, prevăzută la art. 29 alin. 2 lit. d din lege, se va face în baza consimţământului dat în formă autentică al titularului dreptului de ipotecă sau privilegiu ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă. (5) Acţiunea în justificare, prin care se urmăreşte ca înscrierea provizorie să devină definitivă, se va înregistra în registrul general de intrare în cartea funciară şi se va nota în acea parte a cărţii funciare în care s-a făcut această înscriere. (6) Acţiunea în justificare se îndreaptă împotriva celor obligaţi să transmită sau să constituie dreptul real. (7) Condiţia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalităţii se va putea arăta şi în cuprinsul înscrierii.  +  Articolul 51 (1) Cererea de radiere a înscrierii provizorii va putea fi respinsă, dacă termenul justificare nu era împlinit sau dacă se află notată în cartea funciară acţiunea în justificarea înscrierii provizorii. (2) O nouă cerere de radiere se va respinge dacă înscrierea provizorie a fost radiată pentru că: a) radierea s-a făcut pe baza declaraţiei celui care a obţinut înscrierea că a renunţat fără rezervă la acest drept; b) hotărârea de valorificare a înscrierii provizorii a fost respinsă în fond; c) hotărârea a constatat nevalabilitatea titlului; d) nu s-a făcut dovada că s-a pornit acţiunea în justificare în termen.  +  Articolul 52 (1) Dacă înscrierea provizorie a fost încuviinţată, se vor putea săvârşi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu. (2) Dacă înscrierea provizorie a fost radiată, se vor radia din oficiu înscrierile făcute împotriva celui înscris provizoriu.  +  Articolul 53 (1) Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară. (2) Cel care invocă cuprinsul cărţii funciare este pus la adăpost numai până la proba contrară. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o altă probă pentru valabilitatea înscrierii formale, ci numai dovada înscrierii. (3) Dacă printr-o înscriere simultană sau subsecventă s-a adus vreo restricţie dreptului real, de exemplu interdicţia de înstrăinare şi grevare, aceasta se va considera alăturată dreptului real.  +  Articolul 54Efectul de opozabilitate al înscrierii este inoperant, cu referire la: suprafaţa terenului, destinaţia, categoria de folosinţă restricţiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologică, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte.  +  Capitolul 3 PROCEDURI DE LUCRU IN MATERIE DE CARTE FUNCIARĂ3.1. CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 55 (1) Cererea de înscriere adresată biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsura să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară, după caz. Modelul de cerere de înscriere este prezentat în anexa nr. 6. (2) La cerere se va ataşa înscrisul original sau copia legalizată în temeiul căreia se cere înscrierea, precum şi dovada plăţii tarifului. (3) Cererea de înscriere, o dată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată. (4) Dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionării, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială. Termenul de soluţionare a cererii va curge în acest caz de la data completării dosarului. (5) Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar. Documentaţia anexată trebuie să conţină şi copia încheierii de respingere. Noua cerere va primi un număr de înregistrare şi va forma un nou dosar.  +  Articolul 56 (1) Cererea şi actele privind efectuarea operaţiunilor de înscriere în cartea funciară se depun la registratura biroului teritorial, într-un singur exemplar, şi se înregistrează, de îndată, cu data şi ora primirii de către referentul de la registratură care ţine registrul general de intrare. (2) Dacă cererea se depune în două exemplare, cel de-al doilea se restituie părţii, cu menţiunea numărului de înregistrare, data primirii şi termenul de rezolvare, în caz contrar eliberându-se bonul de confirmare a înregistrării cererii, care va conţine aceleaşi informaţii. (3) Cererea poate fi depusă de titularul dreptului înscris în cartea funciară sau de persoana interesată, prin mandatar cu procură autentică, prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de înscriere, sau prin persoana fizică sau juridică care a întocmit documentaţia cadastrală. (4) Pentru rezolvarea oricărei cereri de înscriere care are ca obiect efectuarea unei operaţiuni de carte funciară, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesată sau în nume propriu, ori, după caz, procura, împuternicirea avocaţială, delegaţia de consilier juridic sau de delegat notarial, care se va ataşa la dosar. Persoana autorizată va putea depune cererea de recepţie şi înscriere în numele titularului pe baza comenzii pentru executarea lucrării.(4^1) Cererea de înscriere în cartea funciară depusă personal de către parte va avea ataşată obligatoriu copia actului de identitate a deponentului.-----------Alin. (4^1) al art. 56 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (5) Creditorul chirografar titular al unei creanţe certe, stabilite pe baza unui înscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui înscris sub semnătură privată cu dată certă, lichide şi exigibile poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele şi în folosul debitorului său, să solicite efectuarea operaţiunilor de carte funciară cu referire la imobilele proprietatea acestuia. (6) Cererile adresate biroului teritorial, specifice activităţii de publicitate imobiliară, înregistrate în registrul general de intrare se vor repartiza de către referentul de la registratură, în ordine alfabetică, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecăreia. Iniţialele acestora vor fi menţionate la rubrica observaţii din registrul general de intrare, precum şi pe cererea înaintată biroului teritorial. (7) Cererile înregistrate vor fi grupate de către referent, pentru fiecare asistent-registrator, respectiv referent în parte, în mape. (8) În fiecare mapă va exista un centralizator, întocmit conform anexei nr. 7, care va fi completat zilnic, de către referentul de la registratură cu numerele de înregistrare alocate cererilor, din ziua respectivă, şi care va fi semnată de asistentul-registrator, respectiv referentul căruia i-au fost repartizate. (9) După înregistrarea cererii care are ca obiect înscrierea într-o carte funciară deja existentă se va ataşa coala de carte funciară corespunzătoare, în aceeaşi zi în care s-a făcut înregistrarea acesteia în registrul general de intrare.  +  Articolul 57 (1) Cererile şi actele privitoare la înscrieri în cartea funciară, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare; cererile privitoare la înscrierile în cartea funciară, primite prin fax, se depun la registratură, se înregistrează în registrul general de intrare, dar se soluţionează numai după depunerea actelor în original sau în copie legalizată. (2) Termenul de soluţionare, în acest caz, se calculează de la data la care au fost primite actele şi/sau documentaţiile cadastrale originale. (3) După repartizarea cererii, referentul scoate coala de carte funciară, lăsând în loc o notă pe o coală de hârtie cu numărul cărţii funciare, localitatea, data la care a fost scoasă cartea funciara, numărul dosarului la care a fost ataşată, şi iniţialele celui căruia i-a fost repartizat dosarul privitor la acea carte funciară, în registrul de arhivă, se va evidenţia cu rigurozitate circuitul cărţilor funciare în cadrul biroului teritorial. (4) La arhivă, dosarele soluţionate se predau sub semnătură, facându-se menţiune în registrul general de intrare, la rubrica observaţii: arhivă data. Referentul va scădea lucrările cu data intrării în arhivă a dosarelor soluţionate. (5) Cererile şi actele de altă natură, sosite prin poştă sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistrează în registrul de corespondenţă, în aceeaşi zi, cu menţionarea orei, după care se predau, spre soluţionare.3.2. ÎNCHEIEREA DE CARTE FUNCIARĂ  +  Articolul 58 (1) Înainte de rezolvarea cererii de către registrator, asistentul-registrator verifică cererea în raport cu datele de carte funciară şi menţionează în referat dacă există sau nu piedici pentru efectuarea lucrării solicitate, menţionând în coala de carte funciară, la observaţii, numărul de înregistrare al lucrării. (2) Cât timp cererea de înscriere nu este soluţionată, nu se eliberează extrase de carte funciară pentru autentificare. Extrasele de carte funciară pentru informare şi copiile certificate de pe cărţile funciare se eliberează cu arătarea numărului şi a datei de înregistrare a cererilor în curs de soluţionare, cu privire la imobilul respectiv, precum şi a obiectului acestora.------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) În cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistrată o cerere de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numărul cadastral la care se referă cererea se blochează pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, începând cu data şi ora depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de a cincea zi lucrătoare.------------Alin. (3) al art. 58 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.(3^1) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic.------------Alin. (3^1) al art. 58 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (4) Pe perioada blocării se vor putea elibera numai copii certificate ale cărţii funciare şi extrase de carte funciară pentru informare, cu menţiunea numărului şi a datei de înregistrare a cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare şi a notarului public care a solicitat extrasul.-----------Alin. (4) al art. 58 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (5) În situaţia în care în perioada de blocare se înregistrează actul autentic întocmit în baza extrasului de carte funciară care a produs blocarea, acesta se soluţionează cu prioritate, celelalte cereri de înscriere, înregistrate în această perioadă, urmând să fie respinse conform art. 54 din lege. (6) În situaţia în care termenul de blocare expiră şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi număr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numărul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.  +  Articolul 59 (1) După înregistrarea cererilor şi atestările asistentului-registrator privind inexistenţa sau existenţa unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum şi a înscrisului în temeiul căruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluţie întocmirea încheierii de carte funciară, fâcând menţiune în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizată, în condiţiile legii. (2) În caz de admitere, se procedează la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice. (3) Încheierile de carte funciară date de registrator vor putea fi atacate cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 60 (1) În zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, dacă în înscrisurile în temeiul cărora se cere înscrierea se indică imobilul prin noul număr cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionată de către biroul teritorial, care să-l identifice corespunzător cu numărul topografic de parcelă din cartea funciară existentă. (2) Dacă nu este posibilă identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la înscrierea într-o carte funciară, în condiţiile art. 59 din lege. (3) Imposibilitatea identificării va fi constatată prin referat de către asistentul-registrator sau referentul-arhivar. (4) Pentru imobilele situate în extravilan, în zonele care fac obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, înscrise în vechile cărţi funciare nu este obligatorie identificarea numărului topografic din cartea funciară veche, excepţie fâcând cazurile în care asupra lor sunt înscrise construcţii. (5) Pentru imobilele menţionate la aliniatul precedent nu se vor elibera extrase de carte funciară pentru autentificare.  +  Articolul 61 (1) În toate cazurile în care este cerută prima înscriere într-o carte funciară a unui imobil, se va recurge de către birourile teritoriale la procedura prevăzută la art. 58^1 din lege.------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Pentru admiterea cererii se vor avea în vedere: a) documentaţia cadastrală/tehnică a imobilului întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată, recepţionată de biroul teritorial; b) înscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real.  +  Articolul 62 (1) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciară la prima înscriere se vor deschide cărţi funciare în baza documentaţiei cadastrale recepţionate, prin care se atribuie număr cadastral, a înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real şi a certificatului fiscal sau adeverinţei eliberate de primăria în circumscripţia căreia se află situat imobilul. (2) Concomitent cu deschiderea cărţii funciare se vor face verificări şi se va menţiona în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, în dreptul poziţiei unde a fost transcris dreptul ce urmează a fi intabulat în cartea funciară, în sensul că se va indica numărul şi localitatea cărţii funciare.(2^1) În acelaşi timp, inscripţiile care conservă dreptul de ipotecă sau privilegiul, dar nu au fost reînnoite potrivit dispoziţiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin încheierea prin care se dispune prima înregistrare a imobilelor în cartea funciară.------------Alin. (2^1) al art. 62 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) În cartea funciară nouă, deschisă pe teritoriu administrativ, în condiţiile legii, se va înscrie numărul cadastral al imobilului, atribuit în urma recepţionării documentaţiei cadastrale de către biroul teritorial. Totodată, la rubrica observaţii din partea A a cărţii funciare, se va putea menţiona şi numărul topografic din care provine imobilul, dacă este cazul. (4) Dacă în termenul stabilit prin referatul de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completează referatul de respingere prin care certifică faptul că documentaţia tehnică sau cadastrală nu poate fi recepţionată, referat pe care îl înaintează asistentului-registrator şi care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere.------------Alin. (4) al art. 62 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.(4^1) După completarea dosarului, termenul de soluţionare curge de la data completării şi va fi de maximum o treime din termenul acordat iniţial pentru rezolvarea cererii de înscriere.------------Alin. (4^1) al art. 62 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (5) În cazul dezlipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se va înscrie imobilul în întregime şi abia după aceea se va putea efectua dezlipirea. (6) În cazul alipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciară, se vor înscrie mai întâi imobilele ce urmează a se alipi şi ulterior se va opera alipirea.  +  Articolul 63 (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil din punct de vedere al formei cerute pentru validitatea actului, potrivit art. 20 şi 48 din lege.-----------Alin. (1) al art. 63 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(1^1) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.-----------Alin. (1^1) al art. 63 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (2) În situaţii deosebite, se pot convoca părţile, printr-o adresă de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentării în faţa registratorului, dacă se apreciază că în acest mod pot fi elucidate impedimentele de care depinde soluţionarea legală a cererii  +  Articolul 64 (1) Registratorul soluţionează cererile de înscriere prin încheiere. (2) În cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face înscrierile în fila cărţii funciare respective. Modelul de încheiere de admitere este prezentat în anexa nr. 9. (3) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota respingerea în cartea funciară, la partea în care ar fi trebuit să se facă înscrierea, precum şi în registrul general de intrare, în dreptul numărului de înregistrare, la rubrica observaţii. Modelul de încheiere de respingere este prezentat în anexa nr. 10. (4) În cazul cererilor care nu pot fi soluţionate decât parţial, registratorul va pronunţa o încheiere de admitere în parte, menţionând partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă motivat.(4^1) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atribuţiilor de registrator, emis de către directorul general al Agenţiei Naţionale. Celelalte dispoziţii ale prezentului articol se aplică în mod corespunzător.------------Alin. (4^1) al art. 64 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (5) Încheierea registratorului se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară sau dispoziţiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 65Încheierea registratorului cuprinde: a) arătarea oficiului şi a biroului teritorial; b) înscrisul pe care se întemeiază cererea; c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, notare sau radiere; d) determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris; e) modalităţile drepturilor înscrise; f) unitatea administrativ-teritorială (localitatea) în care se află imobilul, numărul cărţii funciare, numărul de ordine, numărul cadastral sau topografic, numărul de carte funciară; g) persoanele în folosul şi împotriva cărora se efectuează înscrierea; h) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea; i) privilegiul imobiliar, dacă este cazul; j) temeiul juridic în caz de admitere sau respingere; k) calea de atac, termenul şi biroul teritorial la care se depune; l) tariful achitat; m) semnătura registratorului şi a asistentului-registrator.  +  Articolul 66 (1) Încheierea are numărul şi data de înregistrare a cererii. (2) Încheierea de carte funciară se va motiva în fapt şi în drept, de către registratorul care o dispune. (3) Încheierea se redactează în numărul de exemplare necesar comunicării. Un exemplar se va depune la dosarul cererii.  +  Articolul 67 (1) Hotărârea judecătorească irevocabilă, prin care s-a dispus admiterea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, se va înregistra cu un număr nou, iar la rubrica observaţii se va face trimitere la numărul iniţial de înregistrare, operându-se dispoziţiile acesteia. (2) În cazul în care hotărârea judecătorească nu a dispus efectuarea unor lucrări de carte funciară, dosarul se depune la arhivă la numărul iniţial, radiindu-se totodată notarea plângerii din cartea funciară.  +  Articolul 68 (1) Respingerea cererii se va nota în cartea funciară, arătându-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a făcut obiectul cererii, imobilul la care se referă. (2) Notarea respingerii nu va fi evidenţiată în extrasul de carte funciară pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notată cererea de reexaminare sau plângerea împotriva încheierii de respingere.------------Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.(2^1) Notarea cererii de reexaminare se radiază din oficiu în baza încheierii registratorului-şef prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare.------------Alin. (2^1) al art. 68 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) Notarea plângerii împotriva încheierii se radiază odată cu înscrierea hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa competentă. (4) În situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere a unui imobil, pentru care nu există carte funciară deschisă, respingerea se va nota în registrul general de intrare şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni la care fusese transcris dreptul.  +  Articolul 69Actele originale sau în copie legalizată care au stat la baza emiterii încheierilor de cartea funciară se păstrează permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.  +  Articolul 70Pe înscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va menţiona efectuarea înscrierii sau respingerii, indicându-se numărul de înregistrare al cererii de înscriere.  +  Articolul 71 (1) Comunicarea lucrărilor de carte funciară (încheieri de carte funciară, extrase de carte funciară, copii certificate ale cărţilor funciare ori ale actelor aflate în arhivă) către persoanele interesate se face în mod direct sau prin poştă cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire. (2) Fila de comunicare va fi completată şi semnată, pentru conformitate, de către referentul de la registratură. Modelul filei de comunicare este prezentat anexele 11a şi 11b.  +  Articolul 71^1 (1) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare. (2) Cererea de reexaminare însoţită de copia încheierii de carte funciară atacate se depune la biroul teritorial în circumscripţia căruia este situat imobilul şi se notează din oficiu în cartea funciară. (3) Cererea de reexaminare se soluţionează prin încheiere de către registratorul-şef. Reexaminarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului-şef şi se constată printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare. (4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de rezolvare a unei cereri de înscriere, cu excepţiile prevăzute în prezentul articol. (5) Cererea de reexaminare se soluţionează numai în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare nu se poate emite referat de completare. (6) Dosarul care se înaintează registratorului-şef este format din: cererea de reexaminare, copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară atacate, dovada efectuării comunicării acesteia, copia certificată a cărţii funciare, precum şi referatul inginerului-şef, după caz. (7) Împotriva încheierii registratorului-şef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.------------Art. 71^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.3.3. CEREREA DE REEXAMINARE ŞI PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARĂ------------Denumirea capitolului 3.3 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 72 (1) Plângerea împotriva încheierii registratorului-şef prezentată direct, prin poştă ori prin curier se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, se înregistrează în registrul general de intrare sub numărul dosarului iniţial, cu menţionarea datei depunerii acesteia, iar după verificarea dosarului şi notarea din oficiu a plângerii în cartea funciară de către asistentul-registrator, se înaintează, de îndată, judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu adresă de înaintare semnată de registratorul-coordonator, precum şi de către referentul de la arhivă.------------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.(1^1) Plângerea împotriva încheierii se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, situaţie în care instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii şi copia cărţii funciare, precum şi notarea plângerii în cartea funciară.------------Alin. (1^1) al art. 72 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Dosarul care se înaintează instanţei este format din: copia certificată a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciară, precum şi a încheierii registratorului-şef, exemplarul întâi al căîi de atac, copia certificată a cărţii funciare, precum şi dovada efectuării comunicărilor. Dacă ulterior vor sosi şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea instanţei, cu menţionarea numărului iniţial de comunicare.------------Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 73 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 73 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin căile de atac exercitate cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului. (3) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti va produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial.3.4 ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 74Operaţiunile de înscriere sau de radiere a înscrierilor din cartea funciară se fac în scopul opozabilităţii drepturilor reale imobiliare şi a celorlalte acte şi fapte juridice înscrise în cartea funciară.  +  Articolul 75Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte părţi interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menţionat în înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.  +  Articolul 76 (1) Radierea notărilor care şi-au pierdut efectul se va hotărî de către registratorul de carte funciară, la cerere sau din oficiu, în funcţie de datele înscrise în cartea funciară, prin încheiere motivată, care se va comunică părţilor.(1^1) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleaşi părţi. În situaţia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului se face, după caz: a) cu acordul părţilor exprimat în formă autentică; b) în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile; c) la cererea părţii, în baza încheierii notariale de certificare de fapte, care atestă că, deşi somată, cealaltă parte nu s-a prezentat la notarul public în vederea încheierii contractului, fie s-a prezentat şi a refuzat să încheie contractul.------------Alin. (1^1) al art. 76 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.(1^2) Antecontractul se va putea radia şi după trecerea unui termen de 3 ani de la împlinirea termenului stabilit pentru încheierea contractului, dacă cel în drept n-a cerut notarea litigiului privitor la executarea acestuia.-----------Alin. (1^2) al art. 76 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(1^3) Radierea litigiului se va dispune în baza: a) dovezii stingerii irevocabile a litigiului, constatată prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă; b) declaraţiei autentice de renunţare la dreptul dedus judecăţii, însoţită de dovada înregistrării la instanţa judecătorească învestită cu soluţionarea cauzei.------------Alin. (1^3) al art. 76 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Instituţiile de credit vor utiliza formularul de cerere de radiere a dreptului de ipotecă şi a interdicţiilor temporare prezentat în anexa nr. 12.  +  Articolul 77 (1) Înscrierea în cartea funciară va cuprinde: a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare al cererii în temeiul căreia se face înscrierea; b) înscrisul pe care se întemeiază; c) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie; d) titularul dreptului înscris; e) cota de proprietate; f) preţul. (2) înscrierea în baza încheierii trebuie să fie astfel efectuată în cartea funciară, încât să nu fie posibilă o interpretare eronată sau diferită faţă de aceea care rezultă din actele ce însoţesc cererea.  +  Articolul 78Înscrierile vor fi operate în cartea funciară, menţionându-se imobilul identificat prin număr cadastral sau topografic, dreptul sau faptul juridic la care se referă înscrierea şi numărul de înregistrare al acesteia, cu precizări referitoare la: a) construcţiile existente pe teren; b) radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat); c) drepturile stabilite prin deciziile emise de autorităţile competente, potrivit legii; d) drepturile succesorale constatate prin certificate de moştenitor sau hotărâri judecătoreşti.3.5. ÎNTOCMIREA, REACTUALIZAREA ŞI RECONSTITUIREA CĂRŢILOR FUNCIARE  +  Articolul 79 (1) Acolo unde nu au fost întocmite sau actualizate cărţile funciare, ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor întocmi şi completa pe baza documentaţiilor avizate de biroul teritorial şi se vor reconstitui, după caz, potrivit art. 52 din lege, la cerere sau din oficiu. (2) În ceea ce priveşte cărţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr. 115/1938pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, a Decretului nr. 2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri, nemaifiind posibilă efectuarea operaţiunilor de carte funciară, se vor deschide cărţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de către asistentul-registrator sau referent prin care se atestă imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 58^1 din lege.------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) Cartea funciară se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie. (4) Cererea de întocmire depusă la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciară, precum şi cea de completare sau de reconstituire a cărţii funciare, vor menţiona următoarele date: a) numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulară a dreptului înscris în cartea funciară; b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu există un extras de carte funciară, original, mai vechi; c) titlul în temeiul căruia s-a dobândit dreptul real; d) drepturile reale care grevează imobilul. (5) La cerere se va ataşa declaraţia autentică a petentului, din care să rezulte că este actualul proprietar al imobilului şi că situaţia imobilului a rămas neschimbată. (6) La cerere se va ataşa un certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, care să ateste că petentul este cunoscut ca proprietar, precum şi situaţia imobilului de la oficiul teritorial, sau alte acte care să ateste existenţa dreptului de proprietate al petentului.  +  Articolul 80 (1) Prin întocmire se înţelege deschiderea cărţii funciare pentru un imobil pentru care nu a fost deschisă o carte funciară în condiţiile prevăzute de lege. (2) Prin reactualizare se înţelege aducerea la zi a informaţilor de carte funciară ale unui imobil, inclusiv a celor înscrise în cărţile funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată. (3) Prin reconstituire se înţelege refacerea cărţilor funciare pierdute sau a celor care au devenit imposibil de folosit. (4) Prin cărţi funciare pierdute se înţelege şi cărţile funciare sustrase sau distruse, chiar dacă cercetările privind acele aspecte nu au fost finalizate.  +  Articolul 81 (1) Reconstituirea sau, după caz, reactualizarea cărţii funciare, se va efectua în urma referatului întocmit de către asistentul registrator sau referent, prin care se atestă pierderea, imposibilitatea folosirii sau neconcordanţa datelor de carte funciară cu situaţia reală. (2) În lipsa unei cereri scrise, registratorul poate să dispună din oficiu reconstituirea cărţii funciare, putând fi utilizate sau consultate toate actele şi registrele existente în cadrul biroului teritorial. (3) În cazul în care cartea funciară iniţială a fost găsită, cartea funciară reconstituită va fi sistată, iar înscrierile efectuate ulterior în cartea funciară reconstituită vor fi transcrise în cartea funciară iniţială.  +  Articolul 82Reconstituirea din oficiu a unei cărţi funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire precum şi publicarea într-un ziar de largă răspândire.3.6 ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR  +  Articolul 83 (1) Comasarea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini reale, operaţia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini.------------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.(1^1) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, şi a unei documentaţii cadastrale.------------Alin. (1^1) al art. 83 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Modificările care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine stătător) se iau în considerare dacă documentaţia cadastrală recepţionată de biroul teritorial este însoţită de actul autentic de dezlipire.(2^1) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară şi a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară constituie piedică la comasarea sau dezmembrarea imobilului, până la radierea acestora.-----------Alin. (2^1) al art. 83 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.(2^2) Se exceptează de la prevederile alin. (2^1) situaţia în care doar o parte din imobil este afectată de litigiu. În acest caz, imobilul se poate dezmembra la cererea proprietarului, cu consimţământul părţilor în litigiu exprimat în formă autentică sau în baza unei încheieri pronunţate de instanţa de judecată, formându-se un imobil distinct din partea grevată de litigiu şi unul sau mai multe imobile neafectate de litigiu.------------Alin. (2^2) al art. 83 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) La împărţirea unui imobil între coproprietarii aflaţi în indiviziune se procedează la dezlipirea şi transcrierea imobilelor rezultate în cărţi funciare noi.  +  Articolul 84 (1) Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial, cu consimţământul titularului, dat în formă autentică. (2) Imobilul se modifică prin dezmembrare, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. În aceste situaţii, imobilul dezlipit din cartea funciară se înscrie în cartea funciară în care se transferă, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit la imobilul existent în acea carte funciară.------------Alin. (2) al art. 84 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (3) Prin dezlipire se micşorează întinderea imobilului din care s-a preluat suprafaţa ce primeşte numărul cadastral nou. Prin alipire se măreşte suprafaţa.(3^1) Dezmembrarea unei părţi dintr-un imobil se face, în lipsa unei convenţii contrare, împreună cu sarcinile şi celelalte înscrieri care grevează imobilul.------------Alin. (3^1) al art. 84 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (4) Fiecare imobil trebuie să aibă un număr cadastral şi o suprafaţă arătată în mý.  +  Articolul 85 (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral. Modificările săvârşite prin alipire, dezlipire, reînscriere şi transcriere se vor arăta atât în partea A, cât şi în partea B. Imobilul care s-a împărţit se va sublinia, prin trecerea la rubrica «Observaţii» a numărului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cărţi funciare individuale.------------Alin. (1) al art. 85 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (2) Imobilele care se unesc se vor sublinia şi se vor transcrie într-o carte funciară nouă, reînscriindu-se unite concomitent cu închiderea cărţilor din care provin, dacă în acestea nu se mai regăsesc alte imobile. (3) Modificările se vor arăta în partea B cu indicarea înscrisurilor în temeiul cărora s-au săvârşit, iar în partea A, în dreptul imobilelor subliniate, precum şi al celor nou-înscrise, se va arăta, în rubrica de observaţii, numărul de ordine al înscrisurilor săvârşite în partea B. (4) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri.------------Alin. (4) al art. 85 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.3.7. EVIDENŢIEREA STĂRII DE COPROPRIETATE  +  Articolul 86 (1) Când se cere înscrierea unei stări de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii şi cota cuvenită acestora, sau se va face menţiunea că aceştia au cote nedeterminate. (2) Coproprietarii vor fi înştiinţaţi despre această operaţiune. (3) Dacă unul dintre soţi refuză menţionarea comunităţii, în actul de dispoziţie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt soţ.  +  Articolul 87 (1) Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente, se va ataşa un desfăşurător de plan pentru întreaga clădire, pe tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate exclusivă şi a drepturilor imobiliare în indiviziune forţată, certificat de administratorul clădirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari, verificându-se totodată, dacă nu a fost deschisă anterior cartea funciară colectivă pentru imobilul respectiv. (2) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se află construcţia ce face obiectul proprietăţii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciară colectivă care cuprinde menţionarea părţilor de folosinţă comună ale terenului, ale clădirii, precum şi descrierea tuturor apartamentelor care intră în componenţa clădirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora. (3) Numărul cărţii funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de cărţi funciare, ţinut pe fiecare unitate administrativ teritorială în parte, iar numărul cadastral se acordă de către biroul teritorial, conform evidenţelor acestuia. (4) Numărul fiecărei cărţi funciare individuale se acordă din acelaşi registru ca şi pentru cartea funciară colectivă, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, în ordine crescătoare. (5) Dacă înscrierile privesc întreaga clădire, acestea se vor face în ambele cărţi funciare.3.8. ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE  +  Articolul 88 (1) Erorile materiale care nu afectează fondul dreptului, săvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivată de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea încheierii, persoanelor interesate. (2) Cererea de îndreptare a erorilor materiale este imprescriptibilă, dacă nu aduce atingere drepturilor personale şi nu modifică conţinutul dreptului înscris.3.9. RECTIFICAREA ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ  +  Articolul 89 (1) Rectificarea este operaţiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (2) Rectificarea unei înscrieri în cartea funciară poate fi cerută de orice persoană interesată. Prin persoană interesată se înţelege acea persoană care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciară, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare. (3) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (4) În acest ultim caz, rectificarea de carte funciară se dispune prin încheiere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în nulitate, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului.-----------Alin. (4) al art. 89 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009. (5) Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil. (6) Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară.3.10. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR  +  Articolul 90 (1) La finalizarea procedurii succesorale notariale, notarul public va înainta biroului teritorial competent, în numele succesorilor, cererea de înscriere a drepturilor lor în cartea funciară, împreună cu certificatul de moştenitor şi cu celelalte acte necesare, după caz, inclusiv chitanţa de plată a tarifelor de înscriere. (2) În cazul succesiunilor succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciară, aceasta va fi cerută de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.3.11. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE  +  Articolul 91Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă referitoare la un bun imobil se va nota în cartea funciară, la cerere sau din oficiu.-----------Art. 91 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.  +  Articolul 92Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi pentru înscrierea altor acte sau fapte juridice, aşa cum rezultă din hotărâre, persoana interesată va depune copia legalizată a hotărârii judecătoreşti cu menţiunea că este irevocabilă, precum şi dovada achitării tarifelor.  +  Articolul 93 (1) Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu la sesizarea instanţei de judecată. Notarea se va face în baza copiei acţiunii având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul.-----------Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.-----------Alin. (2) al art. 93 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.3.12. INTABULAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ŞI A DREPTULUI DE CONCESIUNE  +  Articolul 94 (1) Dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cărţii funciare, menţionându-se, totodată, cartea funciară în care este înscrisă superficia ca un imobil de sine stătător. În cartea funciară a imobilului în favoarea căruia s-a constituit un drept de superficie se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren), însoţit de un indice, ca şi în cartea funciară a dreptului de proprietate, facându-se menţiune în rubrica observaţii, a părţii A despre numărul cărţii funciare de proprietate. (2) Dacă dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porţiunea grevată de dreptul de superficie, iar cealaltă parte se va constitui într-un imobil neafectat de această sarcină. (3) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers, cartea funciară în care este descrisă construcţia se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi transcrierea construcţiei în cartea funciară în care se regăseşte terenul.  +  Articolul 95 (1) Darea în administrarea instituţiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cărţii funciare a terenului, proprietate publică sau privată de stat, ori proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, menţionându-se totodată cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, dacă este cazul. (2) În cartea funciară a construcţiei în favoarea căreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcţia în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.3.13. INTABULAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT, UZ, ABITAŢIE ŞI SERVITUTE  +  Articolul 96 (1) Dreptul de uz, uzufruct, abitaţie şi servitute se vor înscrie în partea C a cărţii funciare care evidenţiază imobilul asupra căruia se constituie, fâcându-se menţiune la rubrica observaţii din partea B a cărţii funciare, în dreptul poziţiei la care este înscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv. (2) Servitutea va fi înscrisă şi în cartea funciară a imobilului dominant.  +  Articolul 97 (1) Dacă uzufructul, uzul sau servitutea au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se vor întocmi schite care să ilustreze această situaţie. (2) Dacă dreptul de abitaţie are ca obiect o parte dintr-un imobil-construcţie, se vor întocmi schite care să ilustreze această situaţie. (3) Schiţele vor fi întocmite şi vizate de biroul teritorial urmând a se actualiza corespunzător şi anexa la partea A a cărţii funciare.  +  Articolul 98Radierea unei servituţi constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris vreun drept asupra imobilului.3.14. INTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ ŞI A PRIVILEGIULUI IMOBILIAR  +  Articolul 99 (1) Ipoteca se înscrie numai asupra unui imobil în întregul său sau asupra unei cote părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi înscrisă atât asupra acestora, cât şi asupra cotei din indiviziunea forţată aferente imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comună în devălmăşie înscrierea nu se poate face decât cu acordul celorlalţi coproprietari. (2) Dreptul de ipotecă asupra unui bun viitor se poate înscrie în condiţiile legii, cu condiţia ca în prealabil să fi fost notată existenţa autorizaţiei de construire. (3) Rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primeşte în momentul înregistrării cererii în registrul general de intrare.  +  Articolul 100 (1) Înscrierea ipotecii în cartea funciară va menţiona: a) identificarea persoanei în favoarea căreia se înscrie ipoteca; b) titlul juridic care justifică garanţia ipotecii; c) cuantumul creanţei. (2) Urmărirea creanţei ipotecare se notează în cartea funciară. (3) Dobânzile, rentele sau celelalte prestaţiuni scadente vor avea rangul ipotecii.  +  Articolul 101 (1) Când înscrisul doveditor al vânzării învederează că preţul nu a fost plătit integral, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în beneficiul vânzătorului, cu excepţia situaţiei în care s-a renunţat în mod expres la înscrierea acestuia. (2) Dacă vânzarea a fost desfiinţată, privilegiul se va radia din oficiu. (3) Dispoziţiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemănare, şi în caz de schimb sau împărţeală pentru diferenţa de valoare datorată în bani. (4) Radierea înscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciară se poate efectua: a) cu consimţământul titularului dreptului; b) în baza procesului-verbal încheiat de executorul judecătoresc, în cadrul procedurii ofertei de plată urmată de consemnarea sumei.------------Alin. (4) al art. 101 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011. (5) Dispoziţiile alineatului precedent se aplică, prin asemănare, în cazul radierii sultei şi a altor drepturi de creanţă.------------Alin. (5) al art. 101 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 102Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de copărtaşul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va înscrie, din oficiu şi gratuit, asupra imobilului, în temeiul încheierii registratorului.  +  Articolul 103 (1) Arhitecţii, antreprenorii şi maiştrii vor putea solicita, în temeiul înscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitării preţului lucrărilor ce le-au executat.-----------Alin. (2) al art. 103 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 133 din 26 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 13 aprilie 2009.  +  Articolul 104 (1) Cesionarul unei creanţe garantate prin ipotecă va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza înscrisului constatator al cesiunii de creanţă. (2) Debitorul cedat va putea cere notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicării încheierii şi pe care înţelege să le opună cesionarului.  +  Articolul 105.Dacă înscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtător", se va menţiona acest lucru în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecă asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciară prin însăşi strămutarea titlului la ordin sau la purtător.  +  Articolul 106Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorităţii, în temeiul învoielii făcute între creditorii ipotecari al căror rang se schimbă.  +  Articolul 107Drepturile reale imobiliare afectate de o condiţie rezolutorie expresă sau de un termen extinctiv, precum şi sarcina, în cazul liberalităţii, se vor arăta în cuprinsul cărţii funciare.3.15. INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR ADUSE CA APORT LA CAPITALUL SOCIAL  +  Articolul 108 (1) Aportul unui asociat în cadrul unei asociaţii cu personalitate juridică, care constă într-un bun imobil, se va înscrie în cartea funciară pe numele asociaţiei. (2) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care urmează a fi adus ca aport în cadrul unei asociaţii sau societăţi, se va face în baza unui act încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege. (3) Bunul imobil adus ca aport se va înscrie pe numele persoanei juridice, în temeiul actului încheiat cu respectarea formelor prevăzute de lege, precum şi a unui certificat eliberat de oficiul registrului comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul societăţii comerciale.3.16. ÎNSCRIEREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITA IMOBILIARĂ  +  Articolul 109 (1) În executarea silită imobiliară, conform normelor Codului de procedură civilă, somaţiile sau notificările vor menţiona numărul cadastral al imobilului. (2) Actele de executare silită imobiliară se vor nota în cartea funciară.  +  Articolul 110.Începerea procedurii de valorificare a dreptului de ipotecă se va menţiona în cartea funciară a imobilului care se urmăreşte. Încheierea care va consemna această operaţiune se comunică tuturor părţilor interesate.  +  Articolul 111Dacă executarea silită se efectuează asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate, înscrierea se face, în primul caz, până la nivelul cotei-părţi cuvenite debitorului, şi pe întreg imobilul, în al doilea caz.  +  Articolul 112 (1) Toate lucrările pentru publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă ca fiind obligatorii de efectuat în cadrul procedurii de urmărire silită se vor nota în cartea funciară asupra imobilului determinat şi se radiază la încunoştinţarea scrisă a instanţei judecătoreşti sau a executorului judecătoresc ori bancar, atunci când efectul lor juridic a încetat. (2) Actul de adjudecare se va înainta biroului teritorial la care este înscris imobilul adjudecat, pentru înscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia, ca urmare a cererii depuse în acest sens, în urma achitării tarifului legal.  +  Capitolul 4 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE  +  Articolul 113 (1) Până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judeţ, în localităţile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938sau, după caz, Decretului nr. 2.142/1930, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile legii. (2) În cazul imobilelor cuprinse în cărţi funciare deschise în temeiul actelor normative menţionate la alin. (1), pentru care s-a întocmit documentaţie cadastrală, numărul cadastral se va menţiona în cartea funciară alături de numărul topografic până la efectuarea următoarei operaţiuni care presupune o dezmembrare sau o comasare. Ulterior se va indica doar numărul cadastral. (3) În localităţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, până la deschiderea cărţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale, privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară, vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară, potrivit Codului civil şi Codului de procedură civilă. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13. (4) În ceea ce priveşte actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încă lucrările tehnice de cadastru, se vor avea în vedere prevederile art. 58^1 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciară conform prevederilor acesteia.------------Art. 113 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 114În situaţiile în care s-au înscris în cartea funciară, acte juridice referitoare la imobile aflate în evidenţa unui teritoriu administrativ, iar amplasamentul acestora este pe un alt teritoriu administrativ, punerea în concordanţă a situaţiei scriptice cu situaţia faptică se va realiza la cerere sau din oficiu, după cum urmează: a) Oficiul teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului terenului, va proceda prin referat la anularea numărului cadastral acordat. b) Atunci când terenul în cauză este situat pe un teritoriu administrativ aflat în raza sa de competenţă, oficiul teritorial va aloca un număr cadastral nou imobilului, corespunzător amplasamentului acestuia.c)Documentaţia cadastrală însoţită de referatul privind anularea numărului cadastral, vor fi transmise biroului teritorial în evidenţa căruia se află imobilul, pentru efectuarea modificărilor şi transferul cărţii funciare. d) În cazul în care unităţile administrativ-teritoriale de evidenţă, respectiv de amplasament ale imobilului sunt în raza de activitate ale aceluiaşi birou teritorial, registratorul va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral şi transcrierea imobilului în cartea funciară a unităţii administrativ teritoriale de amplasament a terenului. Totodată se va proceda la închiderea cărţii funciare iniţiale şi la deschiderea unei cărţi funciare noi, pe unitatea administrativ-teritorială aferentă amplasamentului terenului. Cartea funciară nou deschisă va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastrală şi situaţia juridică din cartea funciară închisă. Încheierea va fi comunicată tuturor persoanelor interesate. e) În situaţia în care amplasamentul terenului este în raza de competenţă a altui birou teritorial decât cel în evidenţa căruia se află imobilul, dar în subordinea aceluiaşi oficiu teritorial, registratorul sesizat cu cererea de transfer va dispune prin încheiere notarea anulării numărului cadastral şi transcrierea imobilului pe unitatea administrativ teritorială aferentă amplasamentului terenului. După închiderea cărţii funciare şi modificarea celorlalte evidente, biroul teritorial va transmite încheierea de transfer împreună cu documentaţia cadastrală şi o copie conformă a cărţii funciare închise, la biroul teritorial omolog. f) După primirea documentaţiei, registratorul din cadrul biroului teritorial în evidenta căruia se află unitatea administrativ-teritorială de amplasament a terenului va dispune prin încheiere deschiderea unei cărţi funciare noi, pe unitatea administrativ teritorială aferentă situării terenului. Elementele de identificare ale imobilului vor fi preluate conform descrierii din documentaţia cadastrală, iar situaţia juridică va fi preluată din cartea funciară transmisă. Încheierea se va comunică tuturor persoanelor interesate. g) Atunci când în procedură sunt implicate două oficii teritoriale, oficiul sesizat va proceda conform prevederilor de la literele b şi d. După efectuarea modificărilor, oficiul teritorial va transmite oficiului teritorial corespondent documentaţia cadastrală însoţită de încheierea de transcriere a imobilului şi copia conformă a cărţii funciare închise. Oficiul teritorial în raza căruia se află terenul, va proceda la recepţionarea documentaţiei, alocarea numărului cadastral şi va transmite lucrarea la biroul teritorial competent, spre operare. În acest caz se va urma procedura prevăzută la litera f. h) Prevederile prezentului articol vor fi aplicate prin asemănare şi imobilelor aflate sub incidenţa Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.  +  Articolul 115 (1) Notarii publici, la întocmirea actelor care urmează să se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura, în prealabil, la oficiile teritoriale în circumscripţia cărora se situează imobilele ce fac obiectul raporturilor juridice, de situaţia de carte funciară şi cea cadastrală a acestor imobile şi vor stărui la efectuarea lucrărilor de către birourile teritoriale, în condiţiile art. 45 alin. 3 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifică sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Modelul de extras de carte funciară pentru autentificare este prevăzut în anexele nr. 14/a şi 14/b.------------Art. 115 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 784 din 11 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 14 iunie 2011.  +  Articolul 116Dacă dintr-un registru de publicitate, cartea funciară veche sau din actele prezentate de părţi rezultă că imobilul este proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă aceşti coproprietari se găsesc, în fapt, în stăpânirea unor părţi determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt în posesia fiecăruia să se formeze câte un imobil determinat prin documentaţie cadastrală, înscriindu-se într-o carte funciară separat sau alipindu-se, unui imobil înscris în cartea funciară pe numele aceluiaşi proprietar.  +  Articolul 117 (1) Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciară, pot fi arhivate şi redate pe suport digital. (2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. 1, forţa probantă a datelor de carte funciară este echivalentă cu aceea a înscrisurilor şi lucrărilor în baza cărora s-a operat în cartea funciară, dacă sunt certificate de biroul teritorial. (3) Certificarea se face prin menţionarea codului de origine în cazul semnăturii electronice, iar în cazul în care se editează datele pe suport de hârtie, va cuprinde semnătura asistentului registrator şi sigiliul biroului teritorial. (4) Schimbul de date digitale între birourile teritoriale, oficiile teritoriale şi alte instituţii autorizate se certifică numai prin codul de origine al biroului teritorial.  +  Articolul 118 (1) Baza de date digitală a oficiului teritorial, respectiv a biroului teritorial va fi protejată împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaţiei. Biroul teritorial va conserva în siguranţă o copie a registrelor şi evidenţelor de carte funciară, ţinute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Această copie va fi actualizată zilnic şi nu va fi folosită în mod curent. (2) Accesul la informaţiile conţinute în baza de date a biroului teritorial se face numai de către persoanele autorizate de către Agenţia Naţională.  +  Articolul 119Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 120Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu prevederile regulamentului de ordine interioară al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin ordinul directorului general nr. 1019/25.11.2005.  +  Anexa 1.1la regulamentOficiul de Cadastru şiPublicitate Imobiliară Alba┌────┬───────┬───────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │Biroul de │ ││crt.│Judeţul│cadastru şi│Unitatea administrativ- ││ │ │publicitate│ teritorială ││ │ │imobiliară │ │├────┼───────┼───────────┼────────────────────────┤│ 1. │ALBA │Alba Iulia │municipiul Alba Iulia │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 2. │ │ │oraşul Cugir │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 3. │ │ │oraşul Zlatna │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 4. │ │ │comuna Almaşu Mare │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 5. │ │ │comuna Berghin │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 6. │ │ │comuna Blandiana │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 7. │ │ │comuna Ceru Băcăinţi │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 8. │ │ │comuna Ciugud │├────┤ │ ├────────────────────────┤│ 9. │ │ │comuna Cricău │├────┤ │ ├────────────────────────┤│10. │ │ │comuna Galda de Jos │├────┤ │ ├────────────────────────┤│11. │ │ │comuna Ighiu │├────┤ │ ├────────────────────────┤│12. │ │ │comuna Întregalde │├────┤ │ ├────────────────────────┤│13. │ │ │comuna Meteş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│14. │ │ │comuna Săliştea │├────┤ │ ├────────────────────────┤│15. │ │ │comuna Sântimbru │├────┤ │ ├────────────────────────┤│16. │ │ │comuna Şibot │├────┤ │ ├────────────────────────┤│17. │ │ │comuna Vinţu de Jos │├────┤ ├───────────┼────────────────────────┤│18. │ │Aiud │municipiul Aiud │├────┤ │ ├────────────────────────┤│19. │ │ │oraşul Ocna Mureş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│20. │ │ │oraşul Teiuş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│21. │ │ │comuna Fărău │├────┤ │ ├────────────────────────┤│22. │ │ │comuna Hopârta │├────┤ │ ├────────────────────────┤│23. │ │ │comuna Livezile │├────┤ │ ├────────────────────────┤│24. │ │ │comuna Lopadea Nouă │├────┤ │ ├────────────────────────┤│25. │ │ │comuna Lunca Mureşului │├────┤ │ ├────────────────────────┤│26. │ │ │comuna Mirăslău │├────┤ │ ├────────────────────────┤│27. │ │ │comuna Noşlac │├────┤ │ ├────────────────────────┤│28. │ │ │comuna Ponor │├────┤ │ ├────────────────────────┤│29. │ │ │comuna Rădeşti │├────┤ │ ├────────────────────────┤│30. │ │ │comuna Râmeţ │├────┤ │ ├────────────────────────┤│31. │ │ │comuna Râmetea │├────┤ │ ├────────────────────────┤│32. │ │ │comuna Stremţ │├────┤ │ ├────────────────────────┤│33. │ │ │comuna Unirea │├────┤ ├───────────┼────────────────────────┤│34. │ │Blaj │municipiul Blaj │├────┤ │ ├────────────────────────┤│35. │ │ │comuna Bucerdea Grânoasă│├────┤ │ ├────────────────────────┤│36. │ │ │comuna Cenade │├────┤ │ ├────────────────────────┤│37. │ │ │comuna Cergău │├────┤ │ ├────────────────────────┤│38. │ │ │comuna Cetatea de Baltă │├────┤ │ ├────────────────────────┤│39. │ │ │comuna Crăciunelu de Jos│├────┤ │ ├────────────────────────┤│40. │ │ │comuna Jidvei │├────┤ │ ├────────────────────────┤│41. │ │ │comuna Roşia de Secaş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│42. │ │ │comuna Sâncel │├────┤ │ ├────────────────────────┤│43. │ │ │comuna Şona │├────┤ │ ├────────────────────────┤│44. │ │ │comuna Valea Lungă │├────┤ │ ├────────────────────────┤│45. │ │ │comuna Mihalţ │├────┤ ├───────────┼────────────────────────┤│46. │ │Câmpeni │oraşul Abrud │├────┤ │ ├────────────────────────┤│47. │ │ │oraşul Baia de Arieş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│48. │ │ │oraşul Câmpeni │├────┤ │ ├────────────────────────┤│49. │ │ │comuna Albac │├────┤ │ ├────────────────────────┤│50. │ │ │comuna Arieşeni │├────┤ │ ├────────────────────────┤│51. │ │ │comuna Avram Iancu │├────┤ │ ├────────────────────────┤│52. │ │ │comuna Bistra │├────┤ │ ├────────────────────────┤│53. │ │ │comuna Bucium │├────┤ │ ├────────────────────────┤│54. │ │ │comuna Ciuruleasa │├────┤ │ ├────────────────────────┤│55. │ │ │comuna Gârda de Sus │├────┤ │ ├────────────────────────┤│56. │ │ │comuna Horea │├────┤ │ ├────────────────────────┤│57. │ │ │comuna Lupşa │├────┤ │ ├────────────────────────┤│58. │ │ │comuna Mogoş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│59. │ │ │comuna Ocoliş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│60. │ │ │comuna Poiana Vadului │├────┤ │ ├────────────────────────┤│61. │ │ │comuna Poşaga │├────┤ │ ├────────────────────────┤│62. │ │ │comuna Roşia Montană │├────┤ │ ├────────────────────────┤│63. │ │ │comuna Sălciua │├────┤ │ ├────────────────────────┤│64. │ │ │comuna Scărişoara │├────┤ │ ├────────────────────────┤│65. │ │ │comuna Sohodol │├────┤ │ ├────────────────────────┤│66. │ │ │comuna Vadu Moţilor │├────┤ │ ├────────────────────────┤│67. │ │ │comuna Vidra │├────┤ ├───────────┼────────────────────────┤│68. │ │Sebeş │municipiul Sebeş │├────┤ │ ├────────────────────────┤│69. │ │ │comuna Câlnic │├────┤ │ ├────────────────────────┤│70. │ │ │comuna Cut │├────┤ │ ├────────────────────────┤│71. │ │ │comuna Daia Română │├────┤ │ ├────────────────────────┤│72. │ │ │comuna Doştat │├────┤ │ ├────────────────────────┤│73. │ │ │comuna Gârbova │├────┤ │ ├────────────────────────┤│74. │ │ │comuna Ohaba │├────┤ │ ├────────────────────────┤│75. │ │ │comuna Pianu │├────┤ │ ├────────────────────────┤│76. │ │ │comuna Săsciori │├────┤ │ ├────────────────────────┤│77. │ │ │comuna Spring │├────┤ │ ├────────────────────────┤│78. │ │ │comuna Şugag │└────┴───────┴───────────┴────────────────────────┘-----------Anexa 1.1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 587 din 8 iulie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1.2la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ ARAD │ Arad │municipiul Arad │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Curtici │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Nădlac │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Dorobanţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Fântânele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Felnac │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Frumuşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Iratoşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Livada │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Macea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Pecica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Peregu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Şagu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Secusigiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Şeitin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Semlac │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Şiria │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Şofronea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Vinga │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Vladimirescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Zădăreni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Zimandu Nou │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ Chişineu-Criş │oraşul Chişineu-Criş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Apateu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Grăniceri │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Mişca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Olari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Pilu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Sântana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Şepreuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Şimand │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Sintea Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Socodor │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Zărand │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Zerind │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ Gurahonţ │oraşul Sebiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Almaş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Brazii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Buteni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Chisindia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Dezna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Dieci │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Gurahonţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Hălmagiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Hălmăgel │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Igneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Moneasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Pleşcuţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Vârfurile │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ Ineu │oraşul Ineu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │oraşul Pâncota │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Archiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Bârsa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Beliu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Bocsig │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Cărand │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Cermei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Craiva │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Hăşmaş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Seleuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Şicula │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Şilindia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Tauţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Târnova │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ Lipova │oraşul Lipova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Bârzava │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Bata │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Birchiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Conop │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Covăsânţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Ghioroc │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Păuliş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Petriş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Săvârşin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Şiştarovăţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Ususău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Vărădia de Mureş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Zăbrani │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.3la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ ARGEŞ │ Piteşti │municipiul Piteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Mioveni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Ştefăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Albota │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Bascov │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Băbana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Bradu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Budeasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Ciomăgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Cocu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Cotmeana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Cuca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Drăganu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Mărăcineni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Merişani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Miceşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Morăreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Moşoaia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Oarja │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Poiana Lacului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Uda │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Vedea │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ Câmpulung │municipiul Câmpulung │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Albeştii de Muscel │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Aninoasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Bălileşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Berevoieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Boteni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Bughea de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Bughea de Sus │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Cetăţeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Coşeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Davideşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Dâmbovicioara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Dârmăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Dragoslavele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Godeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Hârtieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Lereşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Mihăeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Mioarele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Poienarii de Muscel │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Rucăr │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Schitu Goleşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Stâlpeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Stoeneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Ţiţeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Valea Mare Pravăţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Vlădeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Vultureşti │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ Costeşti │oraşul Costeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Bârla │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Buzoieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Căldăraru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Hârseşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Izvoru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Lunca Corbului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Miroşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Mozăceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Negraşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Popeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Râca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Recea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Rociu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Săpata │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Slobozia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Ştefan cel Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Stolnici │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Suseni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Ungheni │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ Curtea de Argeş │municipiul Curtea de Argeş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Albeştii de Argeş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Arefu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Băiculeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Brăduleţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Cepari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Cicăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Ciofrângeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 79.│ │ │comuna Corbeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 80.│ │ │comuna Corbi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 81.│ │ │comuna Domneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 82.│ │ │comuna Mălureni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 83.│ │ │comuna Muşăteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 84.│ │ │comuna Nucşoara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 85.│ │ │comuna Pietroşani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 86.│ │ │comuna Poienarii de Argeş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 87.│ │ │comuna Sălătrucu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 88.│ │ │comuna Şuici │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 89.│ │ │comuna Tigveni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 90.│ │ │comuna Valea Danului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 91.│ │ │comuna Valea Iaşului │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 92.│ │ Topoloveni │oraşul Topoloveni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 93.│ │ │comuna Beleţi Negreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 94.│ │ │comuna Bogaţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 95.│ │ │comuna Boţeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 96.│ │ │comuna Călineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 97.│ │ │comuna Căteasca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 98.│ │ │comuna Dobreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 99.│ │ │comuna Leordeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 100│ │ │ comuna Priboieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 101│ │ │ comuna Răteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 102│ │ │ comuna Teiu │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.4la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BACĂU │ Bacău │municipiul Bacău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │comuna Buhoci │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │comuna Cleja │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Coloneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Corbasca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Dămieneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Dealu Morii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Faraoani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Filipeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Găiceana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Gioseni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Glăvăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Hemeiuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Horgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Huruieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Izvorul Berheciului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Letea Veche │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Lipova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Luizi Călugăra │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Măgura │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Mărgineni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Motoşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Negri │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Nicolae Bălcescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Odobesti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Onceşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Orbeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Parava │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Parincea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Pănceşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Plopana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Podu Turcului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Prăjeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Răcăciuni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Răchitoasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Roşiori │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Sărata │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Sascut │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Săuceşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Secuieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Stănişeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Tamaşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Tătărăşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Traian │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Ungureni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Valea Seacă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Vultureni │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ Buhuşi │oraşul Buhuşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Bereşti-Bistriţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Blăgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Filipeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Gârleni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Iteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Racova │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ Moineşti │municipiul Moineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │oraşul Comăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │oraşul Dărmăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Agăş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Ardeoani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Asău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Balcani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Bereşti Tazlău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Brusturoasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Ghimeş-Făget │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Măgireşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Palanca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Pârjol │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Poduri │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Scorţeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Solonţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Strugari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Zemeş │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ Oneşti │municipiul Oneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │oraşul Slănic-Moldova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │oraşul Târgu Ocna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Bârsăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Berzunţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Bogdăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 79.│ │ │comuna Buciumi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 80.│ │ │comuna Caşin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 81.│ │ │comuna Căiuţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 82.│ │ │comuna Coţofăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 83.│ │ │comuna Dofteana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 84.│ │ │comuna Gura Văîi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 85.│ │ │comuna Helegiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 86.│ │ │comuna Livezi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 87.│ │ │comuna Mănăstirea Caşin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 88.│ │ │comuna Oituz │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 89.│ │ │comuna Pârgăreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 90.│ │ │comuna Sănduleni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 91.│ │ │comuna Ştefan cel Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 92.│ │ │comuna Târgu Trotuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 93.│ │ │comuna Urecheşti │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.5la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BIHOR │ Oradea │municipiul Oradea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │comuna Biharia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │comuna Borş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Cetariu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Ciuhoi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Copăcel │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Diosig │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Drăgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Girişu de Criş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Hidişelu de Sus │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Husasău de Tinca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Ineu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Lăzăreni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Nojorid │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Oşorhei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Paleu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Roşiori │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Săcădat │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Sălard │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Sânmartin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Sântandrei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Sârbi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Tămăşeu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Toboliu │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ Aleşd │oraşul Aleşd │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Aştileu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Auşeu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Borod │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Bratca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Brusturi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Bulz │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Lugaşu de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Măgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Şinteu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Şuncuiuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Ţeţchea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Tileagd │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Vadu Crişului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Vârciorog │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ Beiuş │municipiul Beiuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │oraşul Nucet │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │oraşul Ştei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │oraşul Vaşcău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Budureasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Bunteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Căbeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Căpâlna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Cărpinet │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Ceica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Criştioru de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Curăţele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Câmpani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Dobreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Drăgăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Finiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Holod │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Lazuri de Beiuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Lunca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Pietroasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Pocola │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Pomezeu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Răbăgani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Remetea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Rieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Roşia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Şoimi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Sâmbăta │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Tărcaia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Uileacu de Beiuş │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ Marghita │municipiul Marghita │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │oraşul Săcueni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │oraşul Valea lui Mihai │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Abram │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Abrămuţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Balc │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Boianu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Buduslău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Cherechiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 79.│ │ │comuna Chişlaz │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 80.│ │ │comuna Curtuişeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 81.│ │ │comuna Derna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 82.│ │ │comuna Popeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 83.│ │ │comuna Sălacea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 84.│ │ │comuna Şimian │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 85.│ │ │comuna Spinuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 86.│ │ │comuna Suplacu de Barcău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 87.│ │ │comuna Tarcea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 88.│ │ │comuna Tăuteu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 89.│ │ │comuna Viişoara │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 90.│ │ Salonta │municipiul Salonta │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 91.│ │ │comuna Avram Iancu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 92.│ │ │comuna Batăr │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 93.│ │ │comuna Cefa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 94.│ │ │comuna Ciumeghiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 95.│ │ │comuna Cociuba Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 96.│ │ │comuna Gepiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 97.│ │ │comuna Mădăras │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 98.│ │ │comuna Olcea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 99.│ │ │comuna Sânnicolau Român │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 100│ │ │ comuna Tinca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 101│ │ │ comuna Tulca │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.6la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ Bistriţa │municipiul Bistriţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │comuna Bistriţa Bârgăului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │comuna Budacu de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Budeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Cetate │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Dumitriţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Galaţii Bistriţei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Josenii Bârgăului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Livezile │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Mărişelu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Miceştii de Câmpie │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Milaş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Monor │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Prundu Bârgăului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Sânmihaiu de Câmpie │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Şieu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Şieu-Măgheruş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Şieuţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Silivaşu de Câmpie │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Teaca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Tiha Bârgăului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Urmeniş │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ Beclean │oraşul Beclean │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Braniştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Căianu Mic │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Chiochiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Chiuza │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Ciceu-Giurgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Ciceu-Mihăieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Lechinţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Matei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Negrileşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Nuşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Petru Rareş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Şieu-Odorhei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Şintereag │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Spermezeu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Târlişua │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Uriu │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ Năsăud │oraşul Năsăud │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │oraşul Sângeorz-Băi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Coşbuc │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Dumitra │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Feldru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Ilva Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Ilva Mică │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Leşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Lunca Ilvei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Măgura Ilvei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Maieru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Nimigea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Parva │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Poiana Ilvei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Rebra │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Rebrişoara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Rodna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Romuli │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Runcu Salvei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Salva │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Şanţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Telciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Zagra │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.7la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BOTOŞANI │ Botoşani │municipiul Botoşani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Bucecea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Flămânzi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │oraşul Săveni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │oraşul Ştefăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Albeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Adăşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Avrămeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Băluşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Blândeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Călăraşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Copălău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Corni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Coşula │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Cristeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Curteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Dângeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Dobârceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Drăguşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Durneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Frumuşica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Gorbăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Hăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Hlipiceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Lunca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Manoleasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Mihai Eminescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Mihălăşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Mitoc │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Nicşeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Prăjeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Răchiţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Răuseni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Ripiceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Roma │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Româneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Santa Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Stăuceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Suliţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Ştiubieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Todireni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Truşeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Tudora │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Ungureni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Unţeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Vlădeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Vlăsineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Vorniceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Vorona │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ Dorohoi │municipiul Dorohoi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │oraşul Darabani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Brăeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Broscăuţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Cândeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Conceşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Cordăreni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Corlăteni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Coţuşca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Cristineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Dersca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Dimăcheni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna George Enescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Havârna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Hilişeu-Horia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Hudeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Ibăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Leorda │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Lozna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Mihăileni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Mileanca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Păltiniş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Pomârla │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Rădăuţi-Prut │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Şendriceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Suharău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Văculeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Viişoara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Vârfu Câmpului │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.8la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BRAŞOV │ Braşov │municipiul Braşov │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │municipiul Codlea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │municipiul Săcele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │oraşul Ghimbav │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │oraşul Predeal │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Bod │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Budila │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Cristian │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Crizbav │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Dumbrăviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Feldioara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Hălchiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Hărman │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Măieruş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Prejmer │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Sânpetru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Tărlungeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Teliu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Vama Buzăului │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ Făgăraş │municipiul Făgăraş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │oraşul Victoria │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Beclean │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Cincu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Drăguş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Hârseni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Lisa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Mândra │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Părău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Recea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Sâmbăta de Sus │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Şercaia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Şinca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Şoarş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Ucea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Viştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Voila │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ Rupea │oraşul Rupea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Apaţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Augustin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Buneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Caţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Comăna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Hoghiz │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Homorod │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Jibert │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Ormeniş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Racoş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Ticuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Ungra │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ Zărneşti │oraşul Râşnov │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │oraşul Zărneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Bran │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Fundata │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Holbav │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Moieciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Poiana Mărului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Şinca Nouă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Vulcan │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.9la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BRĂILA │ Brăila │municipiul Brăila │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │comuna Cazasu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │comuna Chiscani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Frecăţei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Gemenele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Gropeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Măraşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Măxineni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Movila Miresii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Râmnicelu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Romanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Salcia Tudor │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Scorţaru Nou │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Siliştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Tichileşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Traian │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Tudor Vladimirescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Unirea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Vădeni │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ Făurei │oraşul Făurei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │oraşul Ianca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Bordei Verde │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Cireşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Dudeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Galbenu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Gradiştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Jirlău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Mircea Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Racoviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Surdila-Găiseanca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Surdila-Greci │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Şuţeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Ulmu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Vişani │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ Însurăţei │oraşul Însurăţei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Bărăganul │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Berteştii de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Ciocile │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Roşiori │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Stăncuţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Tufeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Victoria │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Viziru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Zăvoaia │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.10la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BUCUREŞTI │ Sectorul 1 │ Sectorul 1 │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ Sectorul 2 │ Sectorul 2 │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ Sectorul 3 │ Sectorul 3 │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ Sectorul 4 │ Sectorul 4 │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ Sectorul 5 │ Sectorul 5 │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ Sectorul 6 │ Sectorul 6 │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.11la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ BUZĂU │ Buzău │municipiul Buzău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │municipiul Râmnicu Sărat │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Nehoiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │oraşul Pătârlagele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │oraşul Pogoanele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Amaru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Bălăceanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Balta Albă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Beceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Berca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Bisoca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Blăjani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Boldu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Bozioru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Brădeanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Brăieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Breaza │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Buda │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna C.A. Rosetti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Calvini │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Căneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Cătina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Cernăteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Chiliile │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Chiojdu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Cilibia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Cislău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Cochirleanca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Colţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Costeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Cozieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Florica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Gălbinaşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Gherăseni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Ghergheasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Glodeanu Sărat │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Glodeanu-Siliştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Grebănu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Gura Teghii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Largu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Lopătari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Luciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Măgura │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Mânzăleşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Mărăcineni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Mărgăriteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Merei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Mihăileşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Movila Banului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Murgeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Năeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Odăile │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Padina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Pănătău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Pardoşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Pârscov │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Pietroasele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Podgoria │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Poşta Câlnău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Puieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Racoviţeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Râmnicelu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Robeasca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Ruşeţu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Săgeata │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Săhăteni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Săpoca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Săruleşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Scorţoasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Scutelnici │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Siriu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Smeeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Stâlpu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Ţinteşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Tisău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Topliceni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Ulmeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Unguriu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 79.│ │ │comuna Vadu Paşii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 80.│ │ │comuna Vâlcelele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 81.│ │ │comuna Valea Râmnicului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 82.│ │ │comuna Valea Salciei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 83.│ │ │comuna Verneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 84.│ │ │comuna Vintilă Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 85.│ │ │comuna Vipereşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 86.│ │ │comuna Zărneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 87.│ │ │comuna Ziduri │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.12la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ CARAŞ-SEVERIN │ Reşiţa │municipiul Reşiţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Bocşa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Moldova Nouă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Bănia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Berzasca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Berzovia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Bozovici │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Brebu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Brebu Nou │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Caraşova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Coronini │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Dalboşeţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Doclin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Dognecea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Eftimie Murgu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Ezeriş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Fârliug │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Gârnic │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Lăpuşnicel │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Lăpuşnicu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Lupac │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Măureni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Ocna de Fier │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Pojejena │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Prigor │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Ramna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Sicheviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Socol │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Şopotu Nou │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Târnova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Văliug │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Vermeş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Zorlenţu Mare │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ Caransebeş │municipiul Caransebeş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │oraşul Băile Herculane │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │oraşul Oţelu Roşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Armeniş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Băuţar │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Bolvaşniţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Buchin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Bucoşniţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Constantin Daicoviciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Copăcele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Cornea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Cornereva │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Domaşnea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Glimboca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Iablaniţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Luncaviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Marga │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Mehadia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Mehadica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Obreja │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Păltiniş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Rusca Montană │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Sacu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Slatina-Timiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Teregova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Topleţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Turnu Ruieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Zăvoi │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ Oraviţa │oraşul Anina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │oraşul Oraviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Berlişte │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Cărbunari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Ciclova Română │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Ciuchici │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Ciudanoviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Forotic │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Goruia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Grădinari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Naidăş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Răcăşdia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Sasca Montană │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Ticvaniu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Vărădia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Vrani │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.13la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ CĂLĂRAŞI │ Călăraşi │municipiul Călăraşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Fundulea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Lehliu-Gară │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Alexandru Odobescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Belciugatele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Borcea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Ciocăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Cuza Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Dichiseni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Dor Mărunt │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Dorobanţu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Dragalina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Dragoş Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Frăsinet │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Grădiştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Gurbăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Ileana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Independenţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Jegălia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Lehliu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Lupşanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Modelu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Nicolae Bălcescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Perişoru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Roseţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Săruleşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Ştefan cel Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Ştefan Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Tămădău Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Ulmu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Unirea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Valea Argovei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Vâlcelele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Vlad Ţepeş │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ Olteniţa │municipiul Olteniţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │oraşul Budeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Căscioarele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Chirnogi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Chiselet │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Crivăţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Curcani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Frumuşani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Fundeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Gălbinaşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Luica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Mânăstirea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Mitreni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Nana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Plătăreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Radovanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Sohatu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Spanţov │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Şoldanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Ulmeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Vasilaţi │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.14la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ CLUJ │ Cluj-Napoca │municipiul Cluj-Napoca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │comuna Apahida │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │comuna Baciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Căianu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Cămăraşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Chinteni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Cojocna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Feleacu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Floreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Gilău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Măguri-Răcătău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Mociu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Pălatca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Sânpaul │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Suatu │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ Dej │municipiul Dej │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Bobâlna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Căşeiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Chiuieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Câţcău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Cuzdrioara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Jichişu de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Mica │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Panticeu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Recea-Cristur │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Unguraş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Vad │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ Gherla │municipiul Gherla │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Aluniş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Aşchileu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Bonţida │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Borşa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Buza │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Cătina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Corneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Dăbâca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Fizeşu Gherlii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Geaca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Iclod │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Jucu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Mintiu Gherlii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Sic │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Sânmartin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Ţaga │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Vultureni │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ Huedin │oraşul Huedin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Aghireşu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Beliş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Călăţele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Căpuşu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Ciucea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Gârbău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Izvoru Crişului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Mănăstireni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Mărgău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Mărişel │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Negreni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Poieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Râşca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Săcuieu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Sâncraiu │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ Turda │municipiul Turda │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │municipiul Câmpia Turzii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Aiton │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Băişoara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Călăraşi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Ceanu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Ciurila │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Frata │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Iara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Luna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Mihai Viteazu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Moldoveneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Petreştii de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Ploscoş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Sănduleşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Săvădisla │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Tritenii de Jos │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 79.│ │ │comuna Tureni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 80.│ │ │comuna Valea Ierii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 81.│ │ │comuna Viişoara │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.15la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ CONSTANŢA │ Constanţa │municipiul Constanţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Eforie │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │oraşul Murfatlar │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │oraşul Năvodari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │oraşul Ovidiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │oraşul Techirghiol │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Agigea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Cogealac │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Corbu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Cumpăna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Fântânele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Grădina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Istria │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Lumina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Mihai Viteazu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Mihail Kogălniceanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Nicolae Bălcescu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Săcele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Târguşor │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Valu lui Traian │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ Mangalia │municipiul Mangalia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │oraşul Negru Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna 23 August │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Albeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Amzacea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Bărăganu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Cerchezu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Chirnogeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Comana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Costineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Dumbrăveni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Independenţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Limanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Mereni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Pecineaga │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Topraisar │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Tuzla │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ Medgidia │municipiul Medgidia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │oraşul Băneasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │oraşul Cernavodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │oraşul Hârşova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Adamclisi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Aliman │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Castelu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Ciobanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Ciocârlia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Cobadin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Crucea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Cuza Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Deleni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Dobromir │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Gârliciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Ghindăreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Horia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Ion Corvin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Lipniţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Mircea Vodă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Oltina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Ostrov │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Pantelimon │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Peştera │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Poarta Albă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Rasova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Saligny │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Saraiu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Seimeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Siliştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Topalu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Tortoman │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Vulturu │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.16la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ COVASNA │ Sfântu Gheorghe │municipiul Sfântu Gheorghe │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │oraşul Baraolt │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │comuna Aita Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │comuna Arcuş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │comuna Băţani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│ │ │comuna Belin │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7.│ │ │comuna Bixad │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8.│ │ │comuna Bodoc │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9.│ │ │comuna Boroşneu Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Brăduţ │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Chichiş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Ghidfalău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Hăghig │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Ilieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Malnaş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Micfalău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Ozun │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Reci │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Valea Crişului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Vâlcele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Vârghiş │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ Întorsura Buzăului │oraşul Întorsura Buzăului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Barcani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Dobârlău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Sita Buzăului │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Valea Mare │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ Târgu Secuiesc │municipiul Târgu Secuiesc │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │oraşul Covasna │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Brateş │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Breţcu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Catalina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Cernat │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Comandău │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Dalnic │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Estelnic │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Ghelinţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Lemnia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Mereni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Moacşa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Ojdula │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Poian │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Sânzieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Turia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Zagon │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Zăbala │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.17la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dâmboviţa ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1. │ DÂMBOVIŢA │ Târgovişte │municipiul Târgovişte │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2. │ │ │oraşul Fieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3. │ │ │oraşul Găeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4. │ │ │oraşul Pucioasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5. │ │ │oraşul Răcari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6. │ │ │oraşul Titu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 7. │ │ │comuna Aninoasa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 8. │ │ │comuna Băleni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 9. │ │ │comuna Bărbuleţu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 10.│ │ │comuna Bezdead │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 11.│ │ │comuna Bilciureşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 12.│ │ │comuna Braniştea │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 13.│ │ │comuna Brăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 14.│ │ │comuna Brezoaele │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 15.│ │ │comuna Buciumeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 16.│ │ │comuna Bucşani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 17.│ │ │comuna Butimanu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 18.│ │ │comuna Cândeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 19.│ │ │comuna Ciocăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 20.│ │ │comuna Cobia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 21.│ │ │comuna Cojasca │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 22.│ │ │comuna Comişani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 23.│ │ │comuna Conţeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 24.│ │ │comuna Corbii Mari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 25.│ │ │comuna Cornăţelu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 26.│ │ │comuna Corneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 27.│ │ │comuna Costeştii din Vale │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 28.│ │ │comuna Crângurile │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 29.│ │ │comuna Crevedia │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 30.│ │ │comuna Dobra │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 31.│ │ │comuna Doiceşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 32.│ │ │comuna Dragodana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 33.│ │ │comuna Dragomireşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 34.│ │ │comuna Finta │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 35.│ │ │comuna Glodeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 36.│ │ │comuna Gura Foii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 37.│ │ │comuna Gura Şuţii │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 38.│ │ │comuna Hulubeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 39.│ │ │comuna Lucieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 40.│ │ │comuna Ludeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 41.│ │ │comuna Lunguleţu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 42.│ │ │comuna Malu cu Flori │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 43.│ │ │comuna Măneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 44.│ │ │comuna Mătăsaru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 45.│ │ │comuna Mogoşani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 46.│ │ │comuna Moroeni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 47.│ │ │comuna Morteni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 48.│ │ │comuna Moţăieni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 49.│ │ │comuna Niculeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 50.│ │ │comuna Nucet │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 51.│ │ │comuna Odobeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 52.│ │ │comuna Perşinari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 53.│ │ │comuna Petreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 54.│ │ │comuna Pietrari │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 55.│ │ │comuna Pietroşiţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 56.│ │ │comuna Poiana │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 57.│ │ │comuna Potlogi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 58.│ │ │comuna Produleşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 59.│ │ │comuna Pucheni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 60.│ │ │comuna Raciu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 61.│ │ │comuna Răscăeţi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 62.│ │ │comuna Râu Alb │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 63.│ │ │comuna Răzvad │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 64.│ │ │comuna Runcu │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 65.│ │ │comuna Sălcioara │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 66.│ │ │comuna Slobozia Moară │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 67.│ │ │comuna Şelaru │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 68.│ │ │comuna Şotânga │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 69.│ │ │comuna Tărtăşeşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 70.│ │ │comuna Tătărani │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 71.│ │ │comuna Ulieşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 72.│ │ │comuna Ulmi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 73.│ │ │comuna Văcăreşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 74.│ │ │comuna Valea Mare │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 75.│ │ │comuna Văleni-Dâmboviţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 76.│ │ │comuna Vârfuri │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 77.│ │ │comuna Vişina │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 78.│ │ │comuna Voineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 79.│ │ │comuna Vulcana-Băi │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 80.│ │ │comuna Vulcana-Pandele │ ├────┤ ├─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 81.│ │ Moreni │municipiul Moreni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 82.│ │ │comuna Dărmăneşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 83.│ │ │comuna Gura Ocniţei │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 84.│ │ │comuna I.L. Caragiale │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 85.│ │ │comuna Iedera │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 86.│ │ │comuna Ocniţa │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 87.│ │ │comuna Valea Lungă │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 88.│ │ │comuna Vişineşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 89.│ │ │comuna Vlădeni │ └────┴────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘  +  Anexa 1.18la regulamentOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj ┌────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐ │Nr. │ Judeţul │ Biroul de cadastru │ Unitatea │ │crt.│ │ şi publicitate │ administrativ-teritorială │ │ │ │ imobiliară │ │ ├────┼────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ 1.│ DOLJ │ Craiova │municipiul Craiova │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 2.│ │ │municipiul Băileşti │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 3.│ │ │municipiul Calafat │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 4.│ │ │oraşul Bechet │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 5.│ │ │oraşul Dăbuleni │ ├────┤ │ ├────────────────────────────────┤ │ 6.│