ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale(actualizată până la data de 14 aprilie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 aprilie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007; LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 30 iunie 2009; LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorŢinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare şi închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare şi reorganizare a unor societăţi naţionale, regii autonome şi companii naţionale sau societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2007-2008 a pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a activităţii acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2007 a termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare, pentru protecţia socială a persoanelor concediate şi totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activităţi necesare închiderii şi conservării minelor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare societăţi.  +  Articolul 2Societăţile care pot efectua concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în condiţiile în care au un program de restructurare sau reorganizare aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depăşească termenul de 31 decembrie 2012 pentru persoanele concediate din cadrul societăţilor prevăzute în anexa nr. 3.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009.  +  Articolul 3 (1) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în baza programelor de restructurare şi reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, aprobate de autoritatea publică implicata. (2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu: a) numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determina restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea; c) numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării şi reorganizării sau numai restructurării ori reorganizării; d) numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective. (3) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi data la care va avea loc fiecare etapa.  +  Articolul 4 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată cu societăţile prevăzute la art. 1 cu cel puţin 12 luni înainte de data concedierii.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care: a) au fost preluate prin protocol de alte societăţi dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată cu societăţile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1); b) au fost preluate de societăţile rezultate în urma divizării sau a altor forme de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durata nedeterminată cu societăţile supuse divizării sau altor forme de reorganizare, în perioada prevăzută la alin. (1).------------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007.  +  Articolul 4^1Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care au fost disponibilizate prin concedieri colective efectuate în perioada 1 februarie 2006-31 ianuarie 2007 de societăţile stabilite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui program de restructurare şi de reorganizare aprobat de instituţia publică implicata în privatizare, dacă au fost preluate de aceste societăţi după data de 1 ianuarie 2005, în baza actelor normative în vigoare.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007.  +  Articolul 5 (1) Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2. (2) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, prevederile alin. (1) se aplică pentru concedierea colectivă efectuată în prima etapa, urmând ca pentru celelalte etape concedierea colectivă să se efectueze în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 3 alin. (3).------------Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 171 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007.  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în condiţiile legii, de serviciile de preconcediere, precum şi de serviciile realizate în vederea stimulării ocupării forţei de muncă, acordate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 7Persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de următoarele drepturi: a) abrogată;-------------Litera a) a art. 7 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) abrogată.------------Litera c) a art. 7 a fost abrogată de lit. e) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010. d) venit lunar de completare.------------Litera d) a art. 7 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 8Abrogat.------------Art. 8 a fost abrogat de lit. e) a alin. (1) al art. 15 din LEGEA nr. 118 din 30 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 30 iunie 2010.  +  Articolul 8^1 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. d) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani; b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 9Nu beneficiază de venit lunar de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.  +  Articolul 10 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în mai multe etape, dar nu mai mult decât duratele maxime cuvenite potrivit art. 8^1 alin. (2).------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (2) Venitul lunar de completare prevăzut la alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării indicatorului social de referinţă prin hotărâre a Guvernului.-----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspenda, şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare.  +  Articolul 11 (1) Persoanele care se reincadreaza în munca beneficiază de venit lunar de completare în următoarele situaţii: a) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8^1 alin. (2) se încadrează în munca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alte societăţi decât cele de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrata, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8^1 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8^1 alin. (2) se încadrează în munca, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la societăţile de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrata, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8^1 alin. (2), de venit lunar de completare în cuantumul stabilit la lit. a), dacă la data încadrării societăţile respective nu mai au capital majoritar de stat.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (2) Dacă încadrarea în munca este pe perioada determinata, venitul lunar de completare se acordă în condiţiile alin. (1) pe perioada lucrata şi se reia în plata, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 8^1 alin. (1) sau la art. 8^1 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8^1 alin. (2).----------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (3) Dacă în perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8^1 alin. (2), persoanele beneficiare solicita înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (4) Persoanele concediate colectiv, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 decembrie 2006, de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 1, dacă se reincadreaza în munca, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă, pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrata de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă, egal cu jumătate din venitul lunar de completare stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă. (5) Persoanele concediate colectiv de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 2, dacă se reincadreaza în munca, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8^1 alin. (2), pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrata de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8^1 alin. (2), egal cu jumătate din venitul lunar de completare, stabilit la art. 8^1 alin. (3).-----------Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 12Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului.  +  Articolul 13 (1) În perioada prevăzută la art. 8^1 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidenta agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (2) În perioada prevăzută la art. 8^1 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în munca; b) sa comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c) sa caute activ un loc de muncă, sa participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în munca potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8^1 alin. (1) şi (3) se suspenda la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a). (2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8^1 alin. (2). (3) În situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestării preventive sau din cauza îmbolnăvirii, dovedită cu certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8^1 alin. (2). (4) Repunerea în plata a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8^1 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii beneficiarului.------------Art. 14 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 15 (1) În situaţia persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj doresc sa caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8^1 alin. (1) se suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obţinerii aprobării.-----------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1). (3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8^1 alin. (2), în situaţia în care în această perioadă plata indemnizaţiei de şomaj s-a realizat de instituţia competenţa în materie de şomaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi pe cheltuiala acesteia.----------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (4) Repunerea în plata a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8^1 alin. (1) după suspendarea în condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării.----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8^1 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării termenului de 3 luni de la data suspendării.----------Alin. (5) al art. 15 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 16 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. d) încetează la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi la data depistării faptului că prestează activităţi lucrative fără forme legale. (2) Se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) refuzul motivat de: a) primirea unui salariu egal sau mai mic decât venitul lunar de completare; b) neparticiparea la programe de reconversie profesională furnizate gratuit de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sub formă de servicii de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare, în situaţia în care persoanele nu participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Nu se consideră refuz nejustificat în sensul alin. (1) starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiză medicală şi prezentat de persoanele în cauză, în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011.  +  Articolul 17 (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a monitoriza: a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de muncă pe baza documentelor medicale care atestă starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, în vederea integrării cât mai rapide în muncă; b) ofertele zilnice de locuri de muncă, în vederea încadrării în muncă, potrivit pregătirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflaţi în evidenţă. (2) Inspecţia Muncii are obligaţia de a comunică Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după efectuarea controalelor, numele şi prenumele, adresa şi codul numeric personal ale persoanelor depistate că prestează activităţi fără forme legale. (3) Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii venitului lunar de completare, precum şi a sancţionării propriilor angajaţi, conform legii, care nu respectă prevederile alin. (1) se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 şi 11 se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul "Asigurări şi asistenţa socială", titlul "Asistenţa socială", articolul "Asigurări sociale". (2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societăţile pot solicita aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur program de restructurare şi reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prezentat în cursul aceluiaşi an.  +  Articolul 19 (1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) şi d) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat.------------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (2) Perioada prevăzută la art. 8^1 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natura salariala care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. (5) Perioada prevăzută la art. 8^1 alin. (2), în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiatii sau 15 ani în condiţii speciale în zona ÎI de radiatii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) şi (5).-----------Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni. (6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condiţiile alin. (2) şi (5), începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 20 (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8^1 alin. (3) persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse. (2) Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează şi se plăteşte din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada prevăzută la art. 8^1 alin. (3), la nivelul indemnizaţiei de şomaj.------------Art. 20 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni.  +  Articolul 21Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 22 (1) Debitele create la bugetul asigurărilor pentru şomaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se recuperează în termenul legal de prescripţie, pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii. (2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmăresc.  +  Articolul 23 (1) Angajatorii care au încadrat în munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare, prevăzut la art. 8^1 alin. (2), au obligaţia de a anunta în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenta cărora s-au aflat aceste persoane.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 aprilie 2011, prin înlocuirea unor termeni.(1^1) Angajatorii care refuză încadrarea în muncă, în condiţiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.--------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007. (2) Societăţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a transmite agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă programele prevăzute la art. 3, precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.  +  Articolul 24Constituie contravenţii următoarele fapte: a) necomunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2); b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (1^1).----------Lit. b) a art. 24 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 26 octombrie 2007.  +  Articolul 25Contravenţiile prevăzute la art. 24 se sancţionează după cum urmează: a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei; b) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 26Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se realizează de organele de control ale agentiilor pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 27Dispoziţiile prevăzute la art. 24 şi 25 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 28Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 29Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică până la data de 31 decembrie 2012, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societăţile prevăzute în anexa nr. 3.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009.  +  Articolul 32În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.-------------Art. 32 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 7 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 14 februarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 116.  +  Anexa 1 ListaSocietăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comercialedin sectorul minier, ai căror salariaţi au fostdisponibilizaţi conform O.U.G. nr. 8/2003după data de 1 decembrie 2006 şi pot participa la activităţile deconservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor1. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani3. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale6. Societatea Naţionala a Lignitului "OLTENIA" S.A. TĂrgu Jiu7. Societatea Comercială Miniera "BANAT" S.A. Anina8. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei9. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Noua10. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud11. Societatea Comercială "BAITA" S.A. Stei12. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI" S.A.13. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A.  +  Anexa 2 ListaSocietăţilor naţionale, companiilornaţionale şi societăţilor comerciale care potangaja salariaţi concediati colectiv Ia activităţi de conservare, închidere,ecologizare şi monitorizare postinchidere a minelor1. Compania Naţionala a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţionala a Huilei S.A. Petrosani3. Compania Naţionala a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţionala a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţionala a Carbunelui S.A. Ploiesti, cu filialele sale6. Societatea Naţionala a Lignitului "OLTENIA" S.A. Targu Jiu7. Societatea Naţionala a Sarii S.A. Bucureşti8. Societatea Comercială Miniera "BANAT" S.A. Anina9. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei10. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Noua11. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud12. Societatea Comercială "BAITA" S.A. Stei13. Societatea Comercială "COMPLEXUL-ENERGETIC ROVINARI" S.A.14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.15. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A.  +  Anexa 3 LISTAsocietăţilor care au programe de restructurare sau reorganizare aprobate până în anul 20121. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani2. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti3. Societatea Naţională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu4. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti5. Complexul Energetic Rovinari - S.A.6. Complexul Energetic Turceni - S.A.7. Complexul Energetic Craiova - S.A.8. Societatea Comercială MINBUCOVINA - S.A. Vatra Dornei9. Societatea Comercială CUPRU MIN - S.A. Abrud10. Societatea Comercială MOLDOMIN - S.A. Moldova Nouă11. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti12. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST - S.A. Deva13. Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. Bucureşti14. Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti - S.A.15. Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A.16. Societatea Comercială Electrocentrale Galaţi - S.A.17. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin.-------------Anexa 3 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009.----