ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale(actualizată până la data de 29 septembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007; LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 8 decembrie 2010; ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere continua degradare a mediului cultural rural al României în ultimii ani, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat domeniului atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor privaţi,în considerarea faptului că majoritatea căminelor culturale, caselor de cultură, altor aşezăminte culturale se află fie în situaţia de a oferi cetăţenilor doar servicii culturale minimale şi de cele mai multe ori de o calitate îndoielnică, fie şi-au încetat activitatea, deoarece sediile acestora şi-au schimbat destinaţia, fie s-au degradat în aşa măsură încât sunt total inadecvate activităţilor culturale,în vederea pregătirii domeniului cultural pentru a fi capabil să participe la efortul general de integrare europeană, prin alocarea, în următorii 2 ani, de resurse financiare importante pentru ca aşezămintele culturale din mediul rural să poată fi reabilitate,în scopul creării cadrului legal pentru dezvoltarea şi finanţarea, în regim de urgenţă, a unui program naţional de reabilitare a aşezămintelor culturale şi a instituţiilor culturale din mediul rural, care va avea ca principale obiective reabilitarea infrastructurii culturale, precum şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural cu echipamentul de practică culturală necesar, pentru întărirea rolului aşezămintelor culturale şi transformarea acestora în centre comunitare de acces la informaţie şi cultură şi de coeziune socială, diversificarea ofertei culturale, creşterea gradului de acces şi de participare a populaţiei rurale la viaţa culturală,având în vedere faptul că după integrare obiectivele Programului naţional de reabilitare a aşezămintelor culturale şi a instituţiilor culturale din mediul rural vor fi realizate în cadrul anexei nr. 3 "Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale" din Programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR), care cuprinde măsuri ce privesc "Conservarea patrimoniului natural, cultural şi arhitectural" şi "Renovarea satelor", asigurându-se astfel complementaritatea celor două programe, finanţarea urmând a fi asigurată şi din alte resurse atrase şi disponibile la data aderării României la Uniunea Europeană,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al înfiinţării, organizării şi desfăşurării activităţii aşezămintelor culturale.  +  Articolul 2 (1) în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie.-----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. (2) Aşezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universităţile populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi altele asemenea. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot fi organizate şi pot funcţiona ca aşezăminte culturale fără personalitate juridică: a) oricare dintre aşezămintele culturale prevăzute la alin. (2), înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, ca şi compartimente de resort în aparatul de specialitate al autorităţilor executive; b) ansamblul sau trupa artistică, indiferent de genul reprezentat, atelierul sau cenaclul cultural, galeria de artă şi altele asemenea.--------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.  +  Articolul 3 (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba funcţionarea aşezămintelor culturale de drept public ca instituţii-gazdă de spectacole şi/sau concerte, asigurând următoarele: a) existenţa unui imobil care să dispună de condiţiile tehnico-administrative necesare prezentării de producţii artistice; b) bugetul necesar funcţionării şi acoperirii cheltuielilor aferente prezentării de producţii artistice. (2) Producţiile artistice sunt spectacolele şi/sau concertele definite conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 4 (1) Aşezămintele culturale, instituţii publice, îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanta cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autorităţile sau de instituţiile în subordinea cărora funcţionează. (2) Desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor obiective: a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie. (3) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (2), aşezămintele culturale pot organiza şi desfăşura activităţi de tipul: a) evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea; b) susţinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific; c) promovării turismului cultural de interes local; d) conservării, cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;-----------Lit. d) a alin. (3) al art. 4 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. e) organizării de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă. f) organizării de rezidente artistice.---------Lit. f) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007. (4) Aşezămintele culturale se pot asocia în scopul desfăşurării unor activităţi culturale de tipul celor prevăzute la alin. (3). (5) Autorizarea aşezămintelor culturale pentru a desfăşura activităţi de formare profesională continuă se face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale  +  Articolul 5 (1) Aşezămintele culturale, instituţii publice, se înfiinţează şi funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. (2) Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot înfiinţa filiale pe raza administrativ-teritoriala a autorităţii administraţiei publice locale în subordinea căreia funcţionează, cu avizul acesteia. (3) Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot purta numele uneia dintre personalităţile istoriei şi culturii naţionale sau locale; atribuirea denumirii se face conform legislaţiei în vigoare.--------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă: a) regulamentele de organizare şi funcţionare proprii; b) numărul de posturi; c) statul de funcţii; d) bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, instituţii publice, se aprobă prin actul autorităţii administraţiei publice centrale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau a consiliului judeţean, după caz, adoptată cu votul a două treimi din numărul total de consilieri. (3) în cazul aşezămintelor culturale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, prefectul veghează la respectarea dispoziţiilor alin. (2), în condiţiile legii.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 7Autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul de specialitate al bibliotecilor judeţene, pot organiza în cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, servicii de documentare şi informare comunitară.  +  Articolul 8La nivelul fiecărui judeţ se organizează şi funcţionează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, cel puţin un aşezământ cultural, instituţie publică, în subordinea consiliului judeţean, care poate sprijini metodologic activitatea aşezămintelor culturale la nivel comunal.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 9 (1) Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, ca instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 10Aşezămintele culturale de drept privat sunt înfiinţate de persoane fizice şi/sau juridice de drept privat, în condiţiile legii.  +  Articolul 11 (1) Aşezămintele culturale fără personalitate juridică se înfiinţează şi funcţionează în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat. (2) Aşezămintele culturale prevăzute la alin. (1) pot funcţiona numai în cazul în care persoana juridică în structura căreia sunt înfiinţate asigura resurse umane, materiale şi financiare.  +  Capitolul III Personalul şi conducerea aşezămintelor culturale, instituţii publice  +  Articolul 12 (1) Funcţionarea aşezămintelor culturale, instituţii publice, se asigura prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcţii de specialitate, în funcţii tehnice şi administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care participa la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenţii reglementate de Codul civil. (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul personalului încadrat pe perioadă determinată, pe durata desfăşurării unui program sau proiect, încheierea contractelor de muncă se poate face şi în mod direct, prin acordul părţilor.  +  Articolul 13 (1) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice în cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de pregătirea profesională, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar. (2) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă în cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de pregătirea profesională. (3) Pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar, care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă în cadrul aşezămintelor culturale, instituţii publice, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Conducerea aşezămintelor culturale, instituţii publice, este asigurată de directorul general sau, după caz, de director. (2) Angajarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor aşezămintelor culturale, instituţii publice, se face pe baza susţinerii unui concurs de proiecte de management, câştigătorii urmând să încheie un contract de management, în conformitate cu prevederile legii. (3) Contractul de management va conţine programele şi proiectele minimale pe care directorul general sau, după caz, directorul se angajează să le realizeze, în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Finanţarea aşezămintelor culturale  +  Articolul 15 (1) Finanţarea aşezămintelor culturale, instituţii publice ale administraţiei publice centrale, se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Finanţarea aşezămintelor culturale, organizate la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, se realizează după cum urmează: a) din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate în aparatul de specialitate al autorităţilor executive sau sunt organizate fără personalitate juridică; b) din venituri proprii şi subvenţii acordate din bugetele locale, pentru cele care sunt organizate ca instituţii publice locale cu personalitate juridică; c) din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.--------Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014.  +  Articolul 16 (1) Aşezămintele culturale, instituţii publice, pot stabili, în condiţiile legii, preturi sau tarife pentru activităţile pe care le desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora. (2) Veniturile proprii vor fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale.--------Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 143 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Articolul 17Aşezămintele culturale pot beneficia şi de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de ori ce fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă nu sunt contrare obiectului sau de activitate.  +  Articolul 18 (1) Finanţarea activităţii de formare profesională continuă şi promovare socială a persoanei, desfăşurată de aşezămintele culturale, se face potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru finanţarea sistemului de educaţie permanentă prin aşezămintele culturale, instituţii publice, se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finanţare din taxele şi impozitele locale.  +  Articolul 19Sursele suplimentare locale pentru finanţarea activităţilor de educaţie permanentă pot fi utilizate pentru: a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestări cultural-educative de interes local; b) cheltuieli pentru activităţi organizate în colaborare cu alte instituţii din ţară sau din străinătate.  +  Articolul 20Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte ale aşezămintelor culturale, instituţii publice, indiferent de subordonare, precum şi ale aşezămintelor culturale de drept privat, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21ABROGAT.-----------Art. 21 a fost abrogat de lit. o) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.  +  Articolul 22ABROGAT.-----------Art. 22 a fost abrogat de lit. o) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.  +  Articolul 23Abrogat.-----------Art. 23 a fost abrogat de lit. o) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.  +  Articolul 24Abrogat.-----------Art. 24 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin aprobarea cu modificări a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 de către LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007, abrogarea art. 24 este menţinută de către pct. 8 al articolului unic din acest act normativ.  +  Articolul 25Abrogat.-----------Art. 25 a fost abrogat de lit. o) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.  +  Articolul 25^1Abrogat.-----------Art. 25^1 a fost abrogat de lit. o) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.  +  Articolul 26Abrogat.-----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 29 iunie 2007.NOTĂ C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin aprobarea cu modificări a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 de către LEGEA nr. 357 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 8 decembrie 2007, abrogarea art. 26 este menţinută de către pct. 9 al articolului unic din acest act normativ.  +  Articolul 27Aşezămintele culturale existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să funcţioneze.  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003, se abrogă.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul muncii, solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Dan Stefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 118.-------