LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 18 decembrie 2006  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi reglementează cadrul general de stabilire a cerințelor minime ale dreptului la informare și consultare a angajaților.  +  Articolul 2(1) Modalitățile de informare și consultare se pun în aplicare potrivit legii și contractelor colective de muncă.(2) În definirea și aplicarea modalităților de informare și consultare, angajatorul și reprezentanții angajaților vor respecta drepturile și obligațiile reciproce, ținând seama atât de interesele întreprinderii, cat și de cele ale angajaților.  +  Articolul 3În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:a) întreprindere - entitatea publică sau privată care desfășoară o activitate economică cu ori fără scop lucrativ;b) angajator - persoana fizica sau juridică parte la contracte de muncă ori raporturi de muncă cu angajații în conformitate cu legislația română în vigoare;c) angajat - persoana fizica, parte a unui contract individual de muncă sau raport de muncă, care prestează munca pentru și sub autoritatea unui angajator și beneficiază de drepturile prevăzute de legea română, precum și de contractele și acordurile de muncă;d) reprezentanții angajaților - reprezentanții organizațiilor sindicale sau, în cazul în care nu exista sindicat, persoanele alese și mandatate sa reprezinte angajații, potrivit legii;e) informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanții angajaților, pentru a le permite să se familiarizeze cu problematica dezbaterii și sa o examineze în cunoștința de cauza;f) consultare - schimbul de păreri și stabilirea unui dialog între angajator și reprezentanții angajaților.  +  Secţiunea a 2-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 4(1) Prezenta lege se aplică întreprinderilor cu sediul în România care au cel puțin 20 de angajați.(2) Numărul de angajați luat în considerare la nivelul întreprinderii este cel existent la data începerii procedurilor de informare.(3) Abrogat. (la 17-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 )  +  Capitolul II  +  Secţiunea 1 Modalități de informare și consultare  +  Articolul 5(1) Angajatorii au obligația sa informeze și sa consulte reprezentanții angajaților, potrivit legislației în vigoare, cu privire la:a) evoluția recenta și evoluția probabila a activităților și situației economice a întreprinderii;b) situația, structura și evoluția probabila a ocupării forței de muncă în cadrul întreprinderii, precum și cu privire la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când exista o amenințare la adresa locurilor de muncă;c) deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relațiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de legislația română privind procedurile specifice de informare și consultare în cazul concedierilor colective și al protecției drepturilor angajaților, în cazul transferului întreprinderii.(2) Informarea se face într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanților angajaților sa examineze problema în mod adecvat și sa pregătească, dacă este cazul, consultarea.(3) Consultarea are loc:a) într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanților angajaților sa examineze problema în mod adecvat și sa elaboreze un punct de vedere;b) la un nivel relevant de reprezentare a conducerii și a reprezentanților angajaților, în funcție de subiectul discutat;c) pe baza informațiilor furnizate de angajator, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) și a punctului de vedere pe care reprezentanții angajaților au dreptul sa îl formuleze;d) astfel încât să permită reprezentanților angajaților să se intalneasca cu angajatorul și să obțină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula;e) în vederea negocierii unui acord privind deciziile care se încadrează în obligațiile angajatorului, prevăzute la alin. (1) lit. c).  +  Articolul 6(1) Modalitățile de informare și consultare a angajaților pot fi definite în mod liber și în orice moment, în contractele și acordurile colective de muncă, încheiate conform legii.(2) Contractele și acordurile prevăzute la alin. (1), precum și orice innoiri ulterioare ale acestora pot prevedea dispoziții diferite de cele prevăzute la art. 5, cu respectarea dispozițiilor art. 2 alin. (2).  +  Articolul 7(1) Reprezentanților angajaților, precum și experților care îi asista pe parcursul derulării oricăror proceduri de consultare sau negociere colectivă le este interzis sa divulge angajaților sau terților orice informații care, în interesul legitim al întreprinderii, le-au fost furnizate în mod expres cu titlu confidențial. Aceasta obligație continua să se aplice reprezentanților sau experților și după expirarea mandatului lor. Tipul de informații supus regimului de confidențialitate este convenit de părți în acordurile colective sau în alta forma agreată de parteneri și face obiectul unui contract de confidențialitate.(2) Angajatorul nu este obligat sa comunice informații sau sa întreprindă consultări, dacă acestea sunt de natura sa dăuneze grav funcționarii întreprinderii sau să-i prejudicieze interesele. Decizia de a nu comunică aceste informații sau de a nu întreprinde consultări trebuie motivată față de reprezentanții angajaților.(3) În condițiile în care reprezentanții angajaților nu considera justificată decizia angajatorului de a invoca confidențialitatea informațiilor sau de a nu furniza informațiile relevante ori de a nu iniția consultări în condițiile alin. (1) și (2), aceștia se pot adresa instanțelor judecătorești de drept comun competente.  +  Secţiunea a 2-a Protecția reprezentanților angajaților și a drepturilor părților  +  Articolul 8Reprezentanții angajaților beneficiază de protecție și garanții care să le permită să-și îndeplinească corespunzător obligațiile ce le-au fost încredințate, în conformitate cu prevederile legislației române, pe toată durata exercitării mandatului.  +  Articolul 9Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, nerespectarea de către angajator a obligației de a transmite reprezentanților angajaților informațiile prevăzute la art. 5 alin. (1);b) cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei, nerespectarea obligației angajatorului de a iniția consultări potrivit art. 5 alin. (3);c) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, transmiterea cu rea-credința de informații incorecte sau incomplete, în condițiile art. 5 alin. (2), de natura a nu permite reprezentanților angajaților formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregătirea unor consultări ulterioare.  +  Articolul 10Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei sau de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul.  +  Articolul 11Contravențiilor prevăzute la art. 9 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 12Dispozițiile prezentei legi nu aduc atingere legislației române privind:a) procedurile specifice de informare și consultare, în cazul concedierilor colective;b) protecția drepturilor angajaților, în cazul transferului întreprinderii;c) constituirea comitetului european de întreprindere sau instituirea procedurii de informare și consultare a angajaților în întreprinderile de dimensiune comunitara și în grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitara.d) reglementarea specifică a transportului maritim. (la 17-06-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 )  +  Articolul 13Reglementarea procedurilor de informare și consultare a angajaților în domenii specifice se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.*Prezenta lege transpune:– prevederile art. 3 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;– Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a salariaților din Comunitatea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 80 din 23 martie 2002. (la 17-06-2018, Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 127 din 11 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 14 iunie 2018 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  București, 12 decembrie 2006.Nr. 467.------