ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 1.092 din 7 septembrie 2006
 • MINISTERUL ADMINISTRAţiEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 1.500 din 13 noiembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 98 alin. (3) şi ale art. 101 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Echipajele publice de intervenţie sunt clasificate după competenţele membrilor echipajului sau, după caz, ale şefului echipajului.  +  Articolul 2În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a serviciilor de urgenţă prespitaliceşti de la autoritatea de sănătate publică, directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al unui serviciu mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) va înainta actele solicitate, care vor include şi o listă cu personalul, echipajele şi clasificarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Obţinerea autorizaţiei de funcţionare pe baza clasificării iniţiale a competenţelor nu împiedică reclasificarea unor echipaje sau persoane de la un nivel superior la un nivel inferior, până la următoarea autorizaţie de funcţionare sau până la rezolvarea problemei care a dus la reclasificare, de acest lucru răspunzând directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al SMURD.  +  Articolul 4Reclasificarea unui echipaj sau a unei persoane la un nivel superior celui autorizat iniţial necesită obţinerea aprobării autorităţii de sănătate publică ce a emis autorizaţia, pe baza unei cereri la care sunt anexate documentele necesare şi a unei vizite de evaluare la faţa locului, dacă se consideră necesar.  +  Articolul 5Echipajele publice de intervenţie sunt clasificate după competenţele şefului echipajului, respectiv dacă sunt conduse de un medic sau un asistent medical, membrii echipajului putând avea diferite nivele de competenţă.  +  Articolul 6Competenţele stabilite pentru un echipaj sunt respectate de toţi membrii echipajului respectiv, dacă au acelaşi nivel de competenţă, responsabilitatea respectării regulamentului revenind şefului/comandantului de echipaj desemnat, în subordinea căruia se află restul membrilor echipajului.  +  Articolul 7Competenţele stabilite pentru un echipaj cu diferite nivele de competenţă sunt respectate de şeful echipajului, restul membrilor echipajului fiind subordonaţi acestuia, participând la îngrijirea şi transportul pacientului, administrând medicamentele şi efectuând manevrele de asistenţă medicală de urgenţă împreună cu şi sub directa coordonare şi supraveghere a şefului echipajului care deţine competenţa cea mai mare.  +  Articolul 8Depăşirea neautorizată a competenţelor de către membrii unui echipaj cu competenţe egale sau de către şeful unui echipaj cu competenţe de diferite nivele va duce la aplicarea unor sancţiuni administrative, civile ori penale persoanei sau, după caz, persoanelor vinovate.  +  Articolul 9Directorul medical al unui serviciu de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD monitorizează modul de lucru al echipajelor, având responsabilitatea stabilirii situaţiilor în care s-a depăşit competenţa unui echipaj, prin autosesizare sau la sesizarea unor terţe părţi, cum ar fi medicii de la unităţile de primire a urgenţelor.  +  Articolul 10Medicii din cadrul unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor sau din alte secţii ale spitalelor sau clinicilor la care sunt transportaţi pacienţii au obligaţia, prin medicul şef al unităţii, compartimentului sau secţiei, de a sesiza, în scris, directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD asupra situaţiilor în care pacientul este adus în condiţii incorecte, fără aplicarea măsurilor de prim ajutor calificat ori de asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asupra situaţiilor în care un echipaj a depăşit competenţele sau a aplicat un tratament dăunător pacientului.  +  Articolul 11În cazul primirii sesizărilor în privinţa unor abateri de la prevederile prezentului ordin, directorul medical al serviciului de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD care a primit sesizarea are obligaţia de a investiga cazul şi de a răspunde, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea sesizării, în scris, medicului şef al unităţii care semnează sesizarea, prezentând rezultatele investigaţiei şi măsurile luate.  +  Articolul 12Depăşirea competenţelor poate fi autorizată pentru un caz individual de un medic care deţine competenţele respective, dacă situaţia o impune, cu condiţia justificării deciziei şi ataşării unui raport în acest sens la fişa de intervenţie a echipajului respectiv sau a trecerii datelor necesare direct în fişa de intervenţie a cazului respectiv de către medicul care a autorizat acţiunea.  +  Articolul 13 (1) Echipajele clasificate la un anumit nivel au obligaţia şi responsabilitatea să aplice competenţele prevăzute pentru nivelul respectiv dacă situaţia o impune. (2) Echipajele care nu pot asigura asistenţa de urgenţă adecvată unui pacient aflat în stare critică au obligaţia de a solicita imediat sprijinul unui alt echipaj avansat la locul intervenţiei sau la întâlnire.  +  Articolul 14Neaplicarea, fără justificare, a măsurilor terapeutice de către un echipaj medical de urgenţă sau de terapie intensivă mobilă ori de către un şef de echipaj, dacă membrii echipajului au diferite competenţe, în conformitate cu competenţele prevăzute pentru nivelul la care este clasificat acesta, duce la reclasificarea echipajului la un nivel inferior, până la organizarea unor cursuri de pregătire a echipajului sau a şefului echipajului, după caz.  +  Articolul 15Neaplicarea, fără justificare, a măsurilor de prim ajutor de către un echipaj de prim ajutor calificat impune investigarea cazului şi organizarea, dacă se consideră necesar, a unui curs de reciclare a echipajului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi punerea sub monitorizare a acestuia de către medicul şef al serviciului.  +  Articolul 16Responsabilitatea monitorizării modului de aplicare a măsurilor terapeutice de către echipajele unui serviciu de ambulanţă revine directorului medical al acestuia, iar în cazul SMURD, aceasta revine medicului şef al serviciului.  +  Articolul 17În lipsa unui echipaj avansat care să acorde sprijinul, echipajul care nu poate asigura asistenţa de urgenţă la nivelul necesar procedează la evacuarea de urgenţă a pacientului, fără întârziere, la cel mai apropiat spital, acordând primul ajutor pe durata transportului.  +  Articolul 18Competenţele unui echipaj vor fi corelate şi cu tipul vehiculului utilizat, precum şi cu dotarea cu materiale, medicamente şi aparatură, în conformitate cu anexele nr. I şi II.  +  Articolul 19Lipsa dotării necesare unui nivel de competenţă face ca echipajul să nu fie clasificat ca atare sau să fie reclasificat la un nivel inferior, temporar sau permanent, după caz.  +  Articolul 20Serviciile de urgenţă prespitalicească raportează sau decontează costurile în conformitate cu clasificarea reală a echipajului, luând în considerare tipul vehiculului, precum şi competenţele echipajului sau ale şefului acestuia, după caz. Decontarea include costul/kilometru sau costul/oră de zbor şi costul/solicitare. Costul/solicitare include şi costul real al medicamentelor şi materialelor sanitare.  +  Articolul 21Directorul medical al unui serviciu de ambulanţă sau medicul şef al unui SMURD răspunde de clasificarea corectă a echipajelor şi reclasificarea acestora în cadrul serviciului pe care îl coordonează, aceasta fiind o operaţiune continuă şi flexibilă care depinde de resursele umane disponibile într-o tură şi de tehnica de lucru aflată în stare operativă în tura respectivă, situaţia putând fi schimbată chiar în cursul unei ture.  +  Articolul 22Dispeceratul medical sau dispeceratul integrat de urgenţă va fi informat în scris, prin fax ori prin sistem de transmisie a datelor, în cazul în care nu se află în incinta serviciului de ambulanţă, în legătură cu nivelul de clasificare al fiecărui echipaj de gardă şi cu modificările survenite asupra clasificării, dacă este cazul.  +  Articolul 23Clasificarea unor echipaje la un nivel mai înalt decât competenţele reale ale membrilor echipajului sau la un nivel mai înalt decât permite dotarea echipajului va duce la sancţionarea de către autoritatea de sănătate publică a directorului medical al serviciului de ambulanţă sau a medicului şef al SMURD din care face parte echipajul, precum şi a persoanelor care au emis autorizaţia iniţială, dacă aceasta a stat la baza clasificării eronate. În cazul unor consecinţe grave asupra pacientului, persoanele implicate răspund, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind posibilă desfacerea contractului de muncă ori eliberarea din funcţia de conducere a persoanei sau persoanelor responsabile, în urma unei anchete efectuate de organele abilitate din judeţul respectiv ori de la un nivel regional sau central.  +  Articolul 24Echipajele publice de intervenţie de urgenţă, transport şi consultaţii în faza prespitalicească sunt clasificate după cum urmează:1. echipaj de prim ajutor fără capacitate de evacuare a victimei (PA):- mijlocul utilizat: poate include orice tip de vehicul dotat cu echipamentele necesare acordării primului ajutor calificat;- astfel de echipaj poate acţiona şi fără vehicul, cu condiţia deţinerii echipamentului necesar;- minimum două persoane:2 salvatori cu instruire paramedicală;- după caz, un conducător auto cu instruire paramedicală;- în cazul echipajelor de pompieri care intervin la incendii cu autospeciale de intervenţie dotate cu echipament de prim ajutor calificat şi defibrilator semiautomat, cel puţin 3 persoane din cadrul echipajului vor fi formate ca personal paramedical;2. echipaj de prim ajutor cu capacitate de evacuare a victimei (PA-T):- mijlocul utilizat: ambulanţe tip B2 sau nave;- minimum 3 persoane: a) 2 salvatori cu instruire paramedicală; b) un conducător al mijlocului de intervenţie cu instruire paramedicală;3. echipaj medical de urgenţă cu asistent (EMU-A):- mijlocul utilizat: ambulanţe tip B2 sau nave;- minimum două persoane: a) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă; b) un conducător al mijlocului de intervenţie ambulanţier sau cu instruire paramedicală;4. echipaj medical de urgenţă cu medic (EMU-M):- mijlocul utilizat: ambulanţe tip B1, C2 sau nave;- minimum 3 persoane: a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau cu competenţă/atestat în domeniu; b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă; c) un conducător al mijlocului de intervenţie ambulanţier sau cu instruire paramedicală;5. echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM):- mijlocul utilizat: ambulanţe tip C1;- minimum 4 persoane: a) un medic de urgenţă sau un medic de anestezie terapie intensivă (specialist sau rezident cel puţin în semestrul II al anului III de rezidenţiat, cu acordul directorului programului de rezidenţiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidenţilor în anestezie terapie intensivă, cu experienţă spitalicească continuă, instruit în utilizarea medicaţiei anestezice); b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă cu experienţă spitalicească în manevrele de urgenţă şi terapie intensivă şi utilizarea medicaţiei anestezice; c) o persoană cu pregătire paramedicală care a absolvit cursul de prim ajutor calificat şi de lucru în cadrul unui echipaj medical de urgenţă; d) un conducător auto pompier care a absolvit cursul de prim ajutor calificat sau un conducător auto ambulanţier;6. echipaj de terapie intensivă mobilă nou-născuţi (TIM-NN);- mijlocul utilizat: ambulanţe tip C1 cu dotare specifică transportului neonatal;- minimum 3 persoane: a) un medic neonatolog, anestezist reanimator sau de urgenţă cu pregătire specifică în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapia intensivă a nou-născutului aflat în stare critică, în condiţii de prespital şi transport (specialist sau rezident cel puţin în semestrul II al anului III de rezidenţiat, cu acordul directorului programului de rezidenţiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidenţilor în anestezie terapie intensivă sau în neonatologie); b) un asistent medical cu pregătire specifică în îngrijirea nou-născutului; c) un conducător auto ambulanţier sau un conducător auto care a absolvit un curs de prim ajutor calificat;7. echipaj de salvare aeriană (ESA):- mijlocul utilizat: aeronave de diferite categorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- minimum 4 persoane: a) un medic de urgenţă sau un medic de anestezie terapie intensivă (specialist sau rezident cel puţin în semestrul II al anului III de rezidenţiat, cu acordul directorului programului de rezidenţiat ori al îndrumătorului, în cazul rezidenţilor în anestezie terapie intensivă sau în neonatologie); b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă; c) un pilot şi un copilot;8. echipaj de ambulanţă aeriană (EAA):- mijlocul utilizat: avion sanitar sau alte aeronave în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- minimum 4 persoane: a) un medic care a absolvit cursuri în acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau cu competenţă/atestat în domeniu; b) un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă; c) un pilot şi un copilot;9. echipaj de consultaţii de urgenţă la domiciliu (ECU):- mijlocul utilizat: un vehicul neclasificat cu dotare specifică, fără capacitate de transport al pacientului;- minimum o persoană:- un medic de medicină generală/medicină de familie, cu carnet de conducere şi cu pregătire în acordarea primului ajutor avansat în cazurile de urgenţă;- după caz, un conducător auto ambulanţier;10. echipaj de transport sanitar neasistat (ET):- minimum o persoană:- un ambulanţier;- după caz, echipajul poate fi format din 2 ambulanţieri sau un ambulanţier şi un asistent medical.  +  Articolul 25Competenţele fiecărui tip de echipaj sunt prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 26Anumite competenţe sunt facultative pentru unele tipuri de echipaje şi sunt marcate în tabel cu semnul (-/+). Restul competenţelor sunt obligatorii pentru un anumit nivel de clasificare, dacă sunt marcate cu semnul (+), sau incompatibile cu nivelul respectiv de clasificare, dacă sunt marcate cu semnul (-).  +  Articolul 27Dotarea minimă obligatorie pentru fiecare tip de echipaj este prevăzută în anexa nr. II.  +  Articolul 28Echipajele de prim ajutor şi de urgenţă cu asistent pot fi autorizate de către un medic abilitat care face parte din structura serviciilor de urgenţă prespitalicească sau a unităţilor de primiri urgenţe, pentru cazuri individuale, să efectueze manevre ori să administreze medicaţie care nu face parte din competenţele prevăzute în anexa nr. I. În aceste situaţii, răspunderea este integrală a medicului care autorizează depăşirea competenţei, după caz, pe baza informaţiilor obţinute de la echipaj şi/sau a datelor obţinute prin sistemul de transmisie telemedicală, dacă acesta există. Medicul are obligaţia să documenteze dispoziţiile în scris, cu menţionarea orei la care a ordonat echipajului să efectueze o anumită manevră sau să administreze un anumit medicament şi a motivului. Manevrele care pot fi autorizate, după caz, sunt marcate în anexa nr. I cu litera "R" în dreptul lor.  +  Articolul 29Echipajele care primesc autorizaţie să depăşească anumite competenţe în timpul intervenţiei la un caz documentează în fişele lor acest lucru, cu menţionarea conţinutului autorizaţiei primite telefonic, radiotelefonic sau personal la locul intervenţiei, a orei la care s-a emis şi a persoanei care a emis-o, precum şi a rezultatului aplicării asupra pacientului a măsurilor prevăzute în autorizaţie.  +  Articolul 30Dacă medicul care autorizează un echipaj de prim ajutor să efectueze anumite manevre care nu sunt în conformitate cu protocoalele aplicate de echipaj nu face parte din structurile sistemului medical de urgenţă, echipajul are obligaţia să confirme ordinul cu dispeceratul medical sub coordonarea căruia se află. În asemenea situaţii, medicul care a intervenit din afara sistemului este legitimat şi înregistrat cu datele de contact în fişa cazului.  +  Articolul 31Medicii din afara sistemului medical de urgenţă care intervin în sprijinul echipajelor de prim ajutor, cum sunt medicii de familie în zonele rurale, au obligaţia să respecte protocoalele de lucru ale echipajelor şi faptul că echipajul este subordonat direct dispeceratului medical în zona căruia funcţionează. Echipajul de prim ajutor va aplica prevederile art. 29.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1-8, precum şi anexele nr. 2 şi 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004.  +  Articolul 33Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 34Direcţia generală de politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi toate serviciile medicale de urgenţă prespitalicească, prim ajutor calificat şi de transport sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 35Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de stat  +  Anexa I Competenţele echipajelor publice deurgenţă, transport şi consultaţii la domiciliu
                       
    1. Prim ajutor de bază fără echipamentePAPA-TEMU-AEMU-MTIM TIM-NNESAEAAECUET
    A-B-C
    Evaluarea primară a pacientului (ABC)+++++++++
    Recunoaşterea stopului cardiac+++++++++
    Deschiderea manuală a căilor aeriene la adult, copil şi nou născut+++++++++
    Menţinerea libertăţii căilor aeriene fără echipament la adult, copil şi nou-născut+++++++++
    Poziţia de siguranţă+++++++++
    Ventilaţia gură la gură la adult, copil şi nou-născut+++++++++
    Ventilaţia gură la mască+++++++++
    Manevra Heimlich+++++++++
    Masaj cardiac extern+++++++++
    Hemostaza prin pansament compresiv+++++++++
    2. Prim ajutor cu echipamentePAPA-TEMU-AEMU-MTIM TIM-NNESAEAAECUET
    Management căi respiratorii
    Eliberarea căilor respiratorii superioare utilizând aspiratorul de secreţii+++++++++
    Eliberarea căilor respiratorii inferioare utilizând aspiratorul de secreţii prin intermediul tubului de traheostomieLa pacienţi care au dejaLa pacienţi care au deja +La pacienţi care au dejaLa pacienţi care au deja++La pacienţi care au dejaLa pacienţi care au deja-
    Utilizarea căilor orofaringiene++++++++-/+
    Ventilaţie
    Ventilaţia cu balonul şi masca la adult, copil şi nou-născut++++++++-/+
    Utilizarea adjuvanţilor de ventilaţie: Combitube/easytube/ obturator faringian sau dispozitive similare-/+ Doar în caz de Stop C-R-/+ Doar în caz de Stop C-R-/+ Doar în caz de Stop C-R++++-/+ Doar în caz de Stop C-R-
    Masca laringiană-/+ Doar în caz de Stop C-R-/+ Doar în caz de Stop C-R-/+ Doar în caz de Stop C-R++++-/+ Doar în caz de Stop C-R-
    Administrare medicaţie
    Oxigen+++++++++
    Protoxid de azot pentru analgezic-/+-/+-/++++-/+-/+-
    Adrenalină în caz de Stop C-RRR++++++-
    Atropină în stop C-RRRR+++++-
    Adrenalină în caz de soc anafilacticRRR+++++-
    Nitroglicerină spray sau tablete sublingual în caz de dureri precordiale - angină pectoralăRR++++++-
    Aspirina la pacienţi cu dureri precordiale - suspiciune IMARR++++++-
    Glucoză 33%RR++++++-
    Defibrilare/electroversie/stimulare cardiacă
    Defibrilare semi-automată++++++++-/+
    Imobilizare/manevrare/evacuare - transport pacient
    Imobilizare coloană+++++++++
    Aplicare guler cervical+++++++-/+-
    Utilizare echipamente de imobilizare coloană+++++++-/+-
    Utilizare echipamente de extracţie (KED)++++++-/+-/+-
    Utilizare atele pentru membre+++++++-/+-
    Utilizare atelă tracţiune-/+-/+-/++++-/+-/+-
    Evaluare/Monitorizare
    Măsurarea TA ne-invaziv++++++++-
    Pulsoximetrie-/++++++++-
    Capnometrie calitativă-/+-/+-/+-/+++-/+-/+-
    3. Asistenţă medicală de urgenţăPAPA-TEMU-AEMU-MITIM TIM-NNESAEAAECUET
    Management căi respiratorii
    Eliberarea căilor respiratorii inferioare utilizând aspiratorul de secreţii prin intermediul tubului de intubaţie endotraheală--În cazul pacienţilor În stop cardio - respirator++++în cazul pacienţilor în stop cardio - respirator-
    Minitraheostomie de urgenţă---++++-/+-
    Intubaţia endotraheală---/+ În cazul pacienţilor În stop cardio - respirator++++-/+ în cazul pacienţilor în stop cardio - respirator-
    Ventilaţie/respiraţie
    Ventilaţia mecanică controlată a adultului cu ventilatorul prin intermediul tubului endotraheal sau de traheostomie---++++-+
    Decomprimare toracică cu ac---/++++++-
    Acces intra-venos
    Acces intravenos periferic şi vena jugulară externă-/+ Doar în cazul stopului C-R şi Doar linie periferică cu condiţia absolvirii unui instructaj-/+ doar în cazul stopului C-R şi doar linie periferică cu condiţia absolvirii unui instructaj++++++-
    Administrare medicaţie
    Administrare aerosoliRR-/++++++-
    Administrare Heliox (amestec Heliu şi Oxigen)----/+-/+-/+-/+--
    Administrare sedative/ anticonvulsivante - IV--R Doar în caz de convulsii-/+++-/+-/+-
    Administrare analgetice neopioide--R+++++-
    Administrare analgetice opioide---+++++-
    Administrare anti-aritmice IV---++++-/+-
    Administrare medicaţie inotropă IV prin seringă automată----/+++-/+-/+-
    - Nitroglicerină                  
    - Dopamină                  
    Administrare antihipertensive orale--R+++++-
    Administrare antihipertensive IV----/++++-/+-
    Administrare antispastice IV--R+++++-
    Administrare diuretice IV--R+++++-
    Administrare antibiotice IV----/+++-/+-/+-
    Administrare antidoturi-RR++++-/+-
    Administrare Calciu IV---++++--
    Defibrilare/electroversie/stimulare cardiacă
    Defibrilare manuală---+++-/+-/+-
    Pacemaker extern----/+++-/+-/+-
    Electroversie sincronă----/+++-/+-/+-
    4. Terapie Intensivă mobilăPAPATEMU-AEMU-MTIM TIM-NNESAEAAECUET
    Management căi respiratorii
    Traheostomie----++---
    Tehnici alternative pentru intubaţie dificilă----++---
    Ventilaţie/respiraţie
    Ventilaţia mecanică asistată a adultului prin intermediul ventilatorului şi a tubului endotraheal sau de traheostomie----/+++-/+--
    Alte modalităţi de ventilaţie specializate - adulţi/copii----++-/+--
    Drenaj toracic----++-/+--
    Acces Intravenos
    Acces intravenos central----++-/+--
    Acces intraosos----++-/+--
    Administrare medicaţie
    Administrare hipnotice IV----++-/+--
    Administrare Anestezice IV----++-/+--
    Administrare succinilcolină----++-/+--
    Administrare paralizante musculare de lungă durată----++-/+--
    Administrare medicaţie inotropă cu seringă automată IV----++-/+--
    - Dobutamină                  
    - Adrenalină                  
    Administrare antihipertensive IV----++-/+--
    - Nitroprusiat de sodiu                  
    Evaluare/Monitorizare
    Măsurarea TA/PVC invaziv----++-/+--
    Capnometrie cantitativă----/+++-/+--
    5. Consultaţii de urgenţă la domiciliuPAPATEMU-AEMU-MTIM TIM-NNESAEAAECUET
    Prescriere reţete----/+---+-
    Decizia de a lăsa pacientul la domiciliu--R+++-+-
    Lăsarea pacientului la domiciliu sau la locul intervenţiei contra semnăturii acestuia sau a aparţinătorilor în fişa de solicitare (refuz de transport sau de asistenţă de urgenţă)RR++++++R
    EKG 12 derivaţii şi interpretarea---+++++-
    Transmisia de date la distanţă pentru interpretare (Ritm cardiac 3 derivaţii, EKG 12 derivaţii şi alţi parametrii)+++----+-
   +  Anexa II LISTAECHIPAMENTELOR, MATERIALELOR ŞI MEDICAMENTELOR MINIMEOBLIGATORII PENTRU DOTAREA MIJLOACELOR DE INTERVENTIEPENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTA PRESPITALICEASCA,PRIMUL AJUTOR ŞI TRANSPORT SANITAR
           
    Lista mijloacelor de intervenţie şi transport:
    1.Ambulanţă tip C  
      a.Echipaje Terapie Intensivă Mobilă(C1)
      b.Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic(C2)
      c.Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuţi(C-NN)
    2.Ambulanţă tip B1 cu medic  
      a.Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic(B1)
    3.Ambulanţă B2 cu alt personal acreditat fără medic  
      a.Echipaj Medical de Urgenţă cu Asistent(B2/A)
      b.Echipaj de Prim Ajutor(B2/P)
    4.Ambulanţă tip A1  
      a.Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat(A1)
    5.Autosanitară tip A2  
      a.Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat(A2)
    6.Autospecială de intervenţie al medicului de urgenţă(MU)
      a.Transport Echipaj Medical de Urgenţă cu Medic/Terapie Intensivă Mobilă, cu baza la spital
    7.Autospecială de consultaţii la domiciliu(AMD)
      a.Transport Echipaj Consultaţii la Domiciliu  
    8.Elicopter intervenţie/transport sanitar  
      a.Echipaj Terapie Intensivă Mobilă(Eli/TI)
      b.Echipaj Terapie Intensivă Mobilă - Nou-Născuţi(Eli/TI-NN)
    9.Avion de transport sanitar  
      a.Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Asistent(AV/A)
      b.Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Medic(AV/M)
      c.Echipaj Terapie Intensivă Mobilă(AV/TI)
      d.Echipaj Terapie Intensivă Mobilă Nou-Născuţi(AV/TI-NN)
    10.Navă de intervenţie/transport sanitar  
      a.Echipaj Prim Ajutor(NAV/P)
      b.Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Asistent(NAV/A)
      c.Echipaj Asistenţă Medicală de Urgenţă/Medic(NAV/M)
      d.Echipaje Terapie Intensivă Mobilă(NAV/TI)
      e.Echipaj Terapie Intensivă Nou-Născuţi(NAV/TI-NN)
      f.Echipaj Consultaţii de Urgenţă la Domiciliu(NAV/AMD)
      g.Echipaj Transport Sanitar Ne-Asistat(NAV/TS)
  I. Echipament pentru manevrarea, imobilizarea şi transportulpacientului (Cerinţele minime)
                           
    Nr. crt.Echipament1 C12 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Nava
    1Suport targă/sistem prindere-asigurare targă în timpul transportului, sistem independent de amortizare, targa putând fi amplasabilă în mijloc, lateral stâng şi lateral drept permiţând acces la pacient din toate părţile respectând regulamentele din standardul CEN 1789++ C2--------
    2Suport targă/sistem prindere-asigurare targă în timpul transportului amplasat lateral sau în mijloc-+ B1++---+++
    3Targa principală (cu roţi în cazul autosanitarelor), cu sistem fixare pacient++++---+++
    4Targa Lopată (Scoop Stretcher)+++-----/+--/+
    5Saltea vacuum+++----+++
    6Scaun cu rotile (în afara cazului când targa principală are şi această funcţie), cu sistem fixare pacient+++++-----
    7Cearşaf de transport sau saltea de transfer+++++--+++
    8Targă rigidă completă pentru coloană (cu imobilizare/fixare pentru cap dacă nu este inclusă fixarea capului în targa lopată)+/-+/-+/-----+/-+/-+/-
    9Sistem de încălzire cabină medicală+++++--+++
    10Bimotor în conformitate cu reglementările Europene în vigoare pentru elicopterele de salvare aeriană-------+--
    11Dispozitiv de tracţiune pentru fracturile de femur++-/+-----/+--/+
    12Set atele vacuum sau gonflabile+++--+-+++
    13Atele cervicale adulţi/copii set complet sau un număr minim de 3 gulere cervicale reglabile la care se vor adăuga mărimile pediatrice+++--+-+++
    14KED (extractor pentru imobilizarea în ax a extremităţii cefalice/ gâtului şi trunchiului în vederea extragerii accidentaţilor din autovehicule)+++--+--/+--
    15Suport agăţare perfuzii++++-/+--+++
      II. Aparatura / echipamente pentru resuscitare - respiratie        (cerinţele minime)
                           
    Nr. crt.Echipament1 C12 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Nava
    1Oxigen staţionar - minim 2x10 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitate maximă de cel puţin 15 l/min. şi robinet de reglare Conexiune rapidă+++++--+ (5 litri)++
    2Oxigen portabil - minim 5 l, NTP, contor debit/ventil debit cu capacitate maximă de cel puţin 15 l/min. şi robinet de reglare Conexiune rapidă++++++++++
    3Balon ventilaţie adult/copil cu măşti de diferite mărimi şi rezervor suplimentar pentru oxigen+ (2 buc.)+++++++ (2 buc.)+ (2 buc.)+
    4Set căi orofaringiene adult/copil+ (2 buc.)++--+++ (2 buc.)+ (2 buc.)+
    5Laringoscop cu lame de diferite mărimi (adult/copil) şi cu mandren+ (2 buc.)++--+++ (2 buc.)+ (2 buc.)+
    6Pensa Mcgill diferite mărimi+ (2 buc.)+---+++ (2 buc.)+ (2 buc.)+
    7Ventilator volumetric adult/copil portabil cu PEEP şi cu posibilitatea de conectare la sursa fixă de oxigen++ C2---+-++-
    8Piesa intermediară de ventilaţie artificială cu gura (mască de insuflaţie)++++++++++
    9Aspirator staţionar electric cu capacitate min. a rezervorului de 1 l+++----+++
    10Aspirator portabil electric re-încărcabil cu rezervor minim de 1 l++++++++++
      III. Aparatura monitorizare - defibrilare - evaluare - administrare         medicamente / solutii (cerinţele minime)
                           
    Nr. crt.Echipament1 C2 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Navă
    1Defibrilator/monitor EKG manual cu stimulator cardiac extern++ C2---+-++-
    2Defibrilator semiautomat-+ B1+---+--+
    3Tensiometru automat (poate fi integrat în defibrilator cu excepţia elicopterului şi a avionului)++ C2---+-++-
    4Pulsoximetru (poate fi integrat în defibrilator cu excepţia elicopterului şi a avionului)+++--+-+++
    5Capnometru (poate fi integrat în defibrilator cu excepţia elicopterului şi a avionului)++ C2---+-++-
    6Termometru central (poate fi integrat în defibrilator cu excepţia elicopterului şi a avionului)++ C2---+-++-
    7Monitor EKG cu pulsoximetru, capnometru, TA invaziv, TA neinvaziv, Termometru central-------++-
    8Injectomat (Seringă automată)++---+-+ (2 buc)+ (2 buc)-
    9Sistem încălzire soluţii perfuzabile++---+-++-
    10Glucometru++---++++-
    11Stetoscop+++--+++++
    12Tensiometru manual+++--+++++
    13Lampă pentru examinarea pupilelor+++--+++++
    14Ciocan reflexe++---++++-
    15Dispozitiv pentru perfuzie sub presiune++---+-++-
                IV. Materiale sanitare (cerinţele minime)
                           
    Nr. crt.Echipament1 C2 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Navă
    1Sonde de aspiraţie tip Yankauer++++++++++
    2Sonde de aspiraţie flexibile endotraheale/incl. pediatrice+++--+++++
    3Seringi 5 şi 10 ml+++--+++++
    4Truse perfuzie+++--+++++
    5Seringi şi truse pentru injectomat++---+-++-
    6Sonde de intubaţie traheală (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10)++---+-++-
    7Sonde de intubaţie traheală (6, 7, 8, 9)--+---+--+
    8Combitube/easytube (2 mărimi)--+------+
    9Mască laringiană (adulţi/copii)+----+-++-
    10Trusă minitraheostomie++---+-++-
    11Paturi minimum 2++++++-+++
    12Cearceaf+++++--+++
    13Feşi şi pansamente sterile şi nesterile+++--+-+++
    14Truse pentru drenaj thoracic (2 adulţi/2 copii)+----+-++-
    15Pansamente speciale pentru arsuri şi folie izolantă+++--+-+++
    16Container "pentru replantare" cu menţinerea temperaturii interne la 4 ±2°C, pentru cel puţin 2 ore+++--+-+-+
    17Tăviţă renală+++++--+++
    18Saci pt. vomă+++++--+++
    19Trusă sondaj urinar/pungi colectoare urină++----+++-
    20Ploscă urinară+++++--+++
    21Container materiale ascuţite++++++++++
    22Sondaj gastric++---+-++-
    23Mănuşi chirurgicale sterile++---+-++-
    24Mănuşi nesterile/de consult/de unică folosinţă++++++++++
    25Canule intravenoase periferice diferite mărimi adulţi/copii+++--+++++
    26Catetere acces IV central+----+-++-
    27Ac pentru acces intraosos pediatric+----+-++-
    28Valiză/rucsac pentru materialele de intervenţie portabile+++--+++++
       V. Medicamentele şi solutiile - Cerinţele minime la care se pot adauga        şi alte medicamente conform categoriei mijlocului de interventie şi        luand în considerare pregătirea personalului medico-sanitar
                           
    Nr. crt.Echipament1 C12 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Navă
    1Soluţii cristaloide (ser fiziologic, Ringer şi Gluc. 5%, Gluc. 10%)+++--+++++
    2Soluţii coloide (Altele decât Dextran!)++---+-++-
    3Manitol++---+-+   -
    4Analgetice majore (morfinice/opioide)++---+-++-
    5Analgetice minore ne-morfinice++---++++-
    6Aspirina+++--+++++
    7Beta2 mimetice inhalatorii+++--+++++
    8Adrenalină+++--+++++
    9Atropină+++--+++++
    10ATP++---+-++-
    11Glucoză 33%+++--+++++
    12Calciu gluconat sau calciu clorurat++---+-++-
    13Sulfat de magneziu++---+-++-
    14Diazepam+++--+++++
    15Midazolam+----+-++-
    16Ketamină+----+-++-
    17Tiopental/Etomidat+----+-++-
    18Propofol+----+-++-
    19Succinilcolină+----+-++-
    20Paralizante musculare de lungă durată+----+-++-
    21HCHS++---++++-
    22Dexametazonă/solumedrol sau echivalent++---+-++-
    23Nitroglicerină spray sau tablete sublingual+++--+++++
    24Nitroglicerină IV++---+-++-
    25Dopamină++---+-++-
    26Dobutamină+----+-++-
    27Metoprolol injectabil+----+-++-
    28Cordarone injectabil+----+-++-
    29Diltiazem injectabil+----+-++-
    30Xilină++---++++-
    31Trombolitic+------++-
    32Heparină sau alte derivate+----+-++-
    33Antiemetic injectabil++---++++-
    34Furosemid++---++++-
    35Vitamina B1, B6++---++++-
    36Bicarbonat de sodiu IV++---+-++-
    37Miofilina IV++---++++-
    38Isoprenalină++---+-++-
    39Glucagon++---+-++-
    40Toxogonin sau echivalent++---+-++-
    41Antihipertensive injectabile++---++++-
    42Antispastice injectabile++---++++-
    43Medicaţie orală antihipertensivă, antispastică, antiemetică ... ETC.-+----+-+-
       VI. Echipament protecţie personal (pentru fiecare membru al echipajului -         protecţie şi identificare personala, rang şi pregatire profesionala)
                           
    Nr. crt.Echipament1 C12 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Navă
    1Îmbrăcăminte protecţie de bază de culoare vizibilă la distanţă şi reflectorizante (bluză/pantalon sau salopetă)++++++++++
    2Îmbrăcăminte protecţie avansată (haină de protecţie/salopetă ignifugă cu reflectorizante)-----+-+--
    3Mănuşi protecţie din material gros (pentru accidente)+++--+-+-+
    4Bocanci de protecţie/pantofi de protecţie+++--+-+-+
    5Cască de protecţie (în mijlocul de intervenţie pentru fiecare membru al echipajului)+++--+-+-+
    6Ochelari de protecţie (în mijlocul de intervenţie pentru fiecare membru al echipajului)+++--+-+++
                 VII. Materiale şi dispozitive auxiliare
                           
    Nr. crt.Echipament1 C12 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Navă
    1Material pentru curăţenie şi dezinfecţie (în cantitate suficientă)++++++++++
    2Trusă de prim ajutor auto------+---
    3Cuţit tăiere pentru centura de siguranţă++++++++--
    4Foarfecă medicală pentru tăiat haine+++--*-+++
    5Triunghi/lămpi de avertizare++++++++--
    6Proiector mobil sau pe mijlocul de intervenţie+++--+-+-+
    7Lanternă (cu acumulatori)+++--+++++
    8Stingător de incendiu++++++++++
         VIII. Aparate pentru comunicatii / avertizare
                           
    Nr. crt.Echipament1 C12 B1/C23 B24 A15 A26 MU7 AMD8 Eli.9 Avion10 Navă
    1Staţie radio emisie-recepţie mobilă++++++++++
    2Staţie radio emisie-recepţie portabilă+++--+-+-+
    3Acces la reţeaua telefonică prin emiţătorul radio sau cu telefon mobil+++--+-+-+
    4Comunicaţie internă între compartimentul şofer/pilot şi cabina medicală+++----++-
    5Semnale luminoase de avertizare conform legislaţiei rutiere/navale+++--+---+
    6Sistem de avertizare sonoră+++--+-+-+
    7Sistem de adresare publică+++--+-+-+
  Comentarii:1. O ambulanta tip C care nu respecta cerinţele minime pentru ambulanta tip C1 sau C2 se va clasifica ca ambulanta tip B1 cu condiţia să aibă toate cerinţele minime ale unei ambulante tip B1.2. În ambulanta tip C1, elicopter şi avion echipamentele de resuscitare şi management al cailor respiratorii vor trebui sa existe în dublura, un set în valiza şi unul în masina în sertare sau dulap imediat accesibil fără să fie necesară deschiderea valizei.3. Ambulantele care vor efectua transferul nou-nascutilor vor trebui să aibă în dotare incubator încălzit şi echipamentele necesare asigurarii asistentei de urgenta a nou-nascutului.4. Ambulantele care vor efectua transfer sau interventie al nou-nascutilor aflati în stare critica vor avea dotarea necesară şi personalul special instruit în ingrijirea nou-nascutilor aflati în stare critica. Dotarea va fi similara unei ambulante tip C, din care se exclude materialele necesare interventiei la cazurile de trauma, şi se adaugă incubatorul, ventilatorul, echipamentele de resuscitare adaptate şi medicatia necesară.5. Medicatia şi echipamentele din liste sunt doar cele minime obligatorii pentru fiecare mijloc de interventie / transport. La aceste liste se pot adauga şi restul materialelor şi medicamentelor considerate necesare potrivit tipului mijlocului de interventie şi categoria personalului care îi deserveşte.6. Ambulantele tip B2 şi autospecialele destinate consultatiilor la domiciliu pot avea sisteme de transmisie de date în vederea efectuării transmisiilor EKG şi a altor parametri la centrele de expertiza. -------