LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizata*)privind Statutul functionarilor publici**)(actualizata până la data de 7 decembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ____________**) Republicată în temeiul art. XXVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 188/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999 şi a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 28 iunie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 284/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 661/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 30 noiembrie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 291/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 308/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 33/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001;- Legea nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 şi 784 bis din 11 decembrie 2001;- Legea nr. 744/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001;- Legea nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 şi 863 bis din 29 noiembrie 2002;- Legea nr. 632/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 3 decembrie 2002;- Legea nr. 161/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;- Legea nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 şi 853 bis din 2 decembrie 2003;- Legea nr. 519/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administratia publică locala, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu. (2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi impartial, în interesul cetatenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică centrala şi locala.--------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 2 (1) Functia publică reprezinta ansamblul atribuţiilor şi responsabilitatilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administratia publică centrala, administratia publică locala şi autorităţile administrative autonome. (2) Functionarul public este persoana numita, în condiţiile legii, intr-o functie publică. Persoana care a fost eliberata din functia publică şi se afla în corpul de rezerva al functionarilor publici îşi păstrează calitatea de functionar public. (3) Activităţile desfăşurate de funcţionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt urmatoarele: a) punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative; b) elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementari specifice autorităţii sau institutiei publice, precum şi asigurarea avizarii acestora; c) elaborarea proiectelor politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi statisticilor necesare realizării şi implementarii politicilor publice, precum şi a documentatiei necesare executarii legilor, în vederea realizării competentei autorităţii sau institutiei publice; d) consilierea, controlul şi auditul public intern; e) gestionarea resurselor umane şi a resurselor financiare; f) colectarea creanţelor bugetare; g) reprezentarea intereselor autorităţii sau institutiei publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara şi strainatate, în limita competentelor stabilite de conducatorul autorităţii sau institutiei publice, precum şi reprezentarea în justiţie a autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; h) realizarea de activităţi în conformitate cu strategia de informatizare a administraţiei publice. (4) Functiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. (5) În sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică centrala şi locala constituie corpul functionarilor publici.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 2 au fost modificate de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Lit. c) a alin. (3) al art. 2 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 3Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt: a) legalitate, imparţialitate şi obiectivitate; b) transparenta; c) eficienta şi eficacitate; d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale; e) orientare către cetatean; f) stabilitate în exercitarea functiei publice; g) subordonare ierarhica.  +  Articolul 4 (1) Raporturile de serviciu se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire, emis în condiţiile legii. (2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioada nedeterminata. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), functiile publice de execuţie temporar vacante pe o perioadă de cel puţin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel: a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective; b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs în condiţiile legii, în situaţia în care în corpul de rezerva nu exista functionari publici care să indeplineasca cerinţele specifice pentru a fi redistribuiti în conformitate cu dispozitiile prevăzute la lit. a). Persoana numita în aceste condiţii dobandeste calitatea de functionar public numai pe această perioadă şi nu beneficiaza la încetarea raportului de serviciu de dreptul de a intră în corpul de rezerva al functionarilor publici.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 5 (1) Pot beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul urmatoarelor servicii publice: a) structurile de specialitate ale Parlamentului României; b) structurile de specialitate ale Administraţiei Prezidentiale; c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ; d) serviciile diplomatice şi consulare; e) autoritatea vamala; f) politia şi alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor; g) alte servicii publice stabilite prin lege. (2) Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa: a) drepturi, indatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decat cele prevăzute de prezenta lege; b) functii publice specifice. (3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, precum şi politistilor şi altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum şi cu privire la cariera.--------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 6Prevederile prezentei legi nu se aplică: a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire, paza, precum şi altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publică. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public şi li se aplică legislatia muncii; b) personalului salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului; c) corpului magistratilor; d) cadrelor didactice; e) persoanelor numite sau alese în functii de demnitate publică.--------------Lit. a) a art. 6 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publiciClasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici  +  Articolul 7 (1) Functiile publice se clasifica după cum urmeaza: a) functii publice generale şi functii publice specifice; b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a; c) functii publice de stat, functii publice teritoriale şi functii publice locale. (2) Functiile publice generale reprezinta ansamblul atribuţiilor şi responsabilitatilor cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea realizării competentelor lor generale. (3) Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atribuţiilor şi responsabilitatilor cu caracter specific unor autorităţi şi institutii publice, stabilite în vederea realizării competentelor lor specifice, sau care necesita competente şi responsabilităţii specifice. (4) Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, în condiţiile legii, se face prin statutele speciale prevăzute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice, de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici.--------------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusa de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 7^1 (1) Functiile publice de stat sunt functiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome. (2) Functiile publice teritoriale sunt functiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale. (3) Functiile publice locale sunt functiile publice stabilite şi avizate, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.--------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 8Functiile publice se impart în 3 clase, definite în raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice, după cum urmeaza: a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta; b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma; c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 9 (1) După nivelul atribuţiilor titularului functiei publice, functiile publice se impart în trei categorii după cum urmeaza: a) functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici; b) functii publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de conducere; c) functii publice corespunzătoare categoriei functionarilor publici de execuţie. (2) Funcţionarii publici numiti în functiile publice din clasele a II-a şi a III-a pot ocupa numai functii publice de execuţie.--------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 10 (1) Funcţionarii publici sunt debutanti sau definitivi. (2) Pot fi numite functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant. (3) Pot fi numiti functionari publici definitivi: a) funcţionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare; b) persoanele care intră în corpul functionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni şi, respectiv, 6 luni, în functie de nivelul studiilor absolvite.--------------Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 11Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre urmatoarele functii publice: a) secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului; b) secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; c) prefect; d) secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; e) subprefect; f) inspector guvernamental.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 12 (1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre urmatoarele functii publice: a) director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în functiile publice specifice asimilate acestora; b) director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în functiile publice specifice asimilate acestora; c) secretar al unităţii administrativ-teritoriale; d) director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, în cadrul institutiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, precum şi în functiile publice specifice asimilate acestora; e) sef serviciu, precum şi în functiile publice specifice asimilate acesteia; f) sef birou, precum şi în functiile publice specifice asimilate acesteia. (2) În cadrul autorităţilor administrative autonome pot fi stabilite şi functiile publice prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), precum şi alte functii publice prevăzute în reglementarile specifice. (3) Functiile publice prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot stabili şi în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala care au un numar de minimum 150 de posturi.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 13 (1) Sunt functionari publici de execuţie din clasa I persoanele numite în urmatoarele functii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum şi în functiile publice specifice asimilate acestora. (2) Sunt functionari publici de execuţie din clasa a II-a persoanele numite în functia publică generală de referent de specialitate, precum şi în functiile publice specifice asimilate acesteia. (3) Sunt functionari publici de execuţie din clasa a III-a persoanele numite în functia publică generală de referent, precum şi în functiile publice specifice asimilate acesteia.--------------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 14Functiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, după cum urmeaza: a) superior, ca nivel maxim; b) principal; c) asistent; d) debutant.  +  Capitolul III Categoria inaltilor functionari publiciCategoria inaltilor functionari publici  +  Articolul 15*) (1) Inaltii functionari publici realizează managementul de nivel superior în administratia publică centrala şi în autorităţile administrative autonome. (2) Pentru a ocupa o functie publică corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici persoana trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) cele prevăzute la art. 50; b) studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalenta; c) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; d) a absolvit programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar. e) a promovat concursul naţional pentru intrarea în categoria inaltilor functionari publici. (3) Pentru ocuparea functiilor publice prevăzute la art. 11 lit. a), b) şi d) se pot stabili condiţii specifice sau proceduri specifice, în condiţiile legii.--------------Art. 15 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.--------------Lit. d) a alin. (2) al art. 15 a fost modificata de articolul unic din LEGEA nr. 442 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 4 decembrie 2006.  +  Articolul 16Programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici se organizeaza în condiţiile legii.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 17 (1) Intrarea în categoria inaltilor functionari publici se face prin concurs naţional. Recrutarea se face de către o comisie permanenta, independenta, formata din 7 membri, numiti prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani şi jumătate şi sunt numiti prin rotatie. (2) Persoanele care au promovat concursul naţional prevăzut la alin. (1) pot fi numite în functiile publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici. (3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atribuţiile şi modul de organizare şi functionare ale comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 18 (1) Numirea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, precum şi sanctionarea disciplinara a inaltilor functionari publici se fac, în condiţiile legii, de către: a) Guvern, pentru functiile publice prevăzute la art. 11 lit. a), c) şi e); b) primul-ministru, pentru functiile publice prevăzute la art. 11 lit. b), d) şi f). (2) Numirea intr-o functie publică prevăzută la art. 11 lit. a), b) şi d) se face dintre persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (2) şi (3). (3) La eliberarea din functia publică, inaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.--------------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 18^1 (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face anual, în condiţiile legii. (2) Evaluarea generală a inaltilor functionari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confirmarii cunoştinţelor profesionale, aptitudinilor şi abilitatilor necesare exercitarii functiei publice. (3) Inaltii functionari publici au obligaţia de a urma anual cursuri de perfectionare profesionala, în condiţiile legii. (4) Evaluarea anuală prevăzută la alin. (1) şi evaluarea generală prevăzută la alin. (2) se fac de către o comisie de evaluare, ai carei membri sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul IV Managementul functiilor publice şi al functionarilor publiciManagementul functiilor publice şi al functionarilor publici  +  Secţiunea 1 Agentia Naţionala a Functionarilor PubliciAgentia Naţionala a Functionarilor Publici  +  Articolul 19 (1) Pentru crearea şi dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil şi impartial se infiinteaza, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica. (2) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de către primul-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ şi individual. (3) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici este finanţată de la bugetul de stat.  +  Articolul 20 (1) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza politicile şi strategiile privind managementul functiei publice şi al functionarilor publici; b) elaboreaza şi avizeaza proiecte de acte normative privind functia publică şi funcţionarii publici; c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind functia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; d) elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind functiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitara a legislaţiei în domeniul functiei publice şi al functionarilor publici; e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici; f) stabileste criteriile pentru evaluarea activităţii functionarilor publici; g) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluării performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici; h) colaboreaza cu Institutul Naţional de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata în administratia publică şi de perfectionare a functionarilor publici; i) întocmeşte şi administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice şi a functionarilor publici; j) aproba condiţiile de participare şi procedura de organizare a recrutarii şi promovarii pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, avizeaza şi monitorizează recrutarea şi promovarea pentru celelalte functii publice, în condiţiile prezentei legi; k) realizează redistribuirea functionarilor publici cărora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor; l) acorda asistenţa de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale; m) participa la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor; n) colaboreaza cu organisme şi cu organizaţii internationale din domeniul sau de activitate; o) elaboreaza anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului; p) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul functiilor publice şi al functionarilor publici, pe care îl prezinta Guvernului. q) constata contraventii şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii. (2) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege. (3) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici are legitimare procesuala activa şi poate sesiza instanţa de contencios administrativ competenţa cu privire la: a) actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislatia referitoare la functia publică şi funcţionarii publici, constatate ca urmare a activităţii proprii de control; b) refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul functiei publice şi al functionarilor publici. (4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept. (5) Preşedintele Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autorităţile sau instituţiile publice locale.--------------Lit. j) a alin. (1) al art. 20 a fost modificata de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Lit. q) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusa de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 21 (1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste: a) numărul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici; b) numărul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovarii rapide; c) numărul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; d) numărul maxim al functiilor publice care vor fi înfiinţate; e) numărul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii; f) numărul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie şi pe grade profesionale; g) numărul maxim al functiilor publice de conducere şi al functiilor publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici. (2) Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel: a) de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică centrala; b) de către primar sau, după caz, de către preşedintele consiliului judetean, prin aparatul propriu de specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică locala. (3) Planul de ocupare a functiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite şi pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul sau. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotărâre a Guvernului. În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judetean. (5) Pentru autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică locala, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situaţia în care Agentia Naţionala a Functionarilor Publici constata neregularitati în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 22Gestiunea curenta a resurselor umane şi a functiilor publice este organizata şi realizata, în cadrul fiecarei autorităţi şi institutii publice, de către un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici.  +  Secţiunea a 2-a Evidenta functiilor publice şi a functionarilor publiciEvidenta functiilor publice şi a functionarilor publici  +  Articolul 23 (1) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici administreaza evidenta naţionala a functiilor publice şi a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autorităţile şi instituţiile publice. (2) Evidenta functiilor publice şi a functionarilor publici se tine în cadrul fiecarei autorităţi sau institutii publice, potrivit formatului stabilit de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a transmite Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenta functiilor publice şi a functionarilor publici din cadrul acestora. (3) În scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmarirea carierei functionarului public, autorităţile şi instituţiile publice intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public. (4) Formatul standard al evidentei functiilor publice şi a functionarilor publici, precum şi conţinutul dosarului profesional se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 24 (1) Autorităţile şi instituţiile publice raspund de intocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici şi asigura pastrarea acestora în condiţii de siguranţă. (2) În cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publică păstrează o copie a dosarului profesional şi inmaneaza originalul functionarului public, pe bază de semnatura. (3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita în situaţia functionarilor publici. (4) Persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenta naţionala a functiilor publice şi a functionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al functionarului public au obligaţia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal, în condiţiile legii. (5) La solicitarea functionarului public, autoritatea sau institutia publică este obligata sa elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în munca, în specialitate şi în functia publică.  +  Capitolul V Drepturi şi indatoririDrepturi şi indatoriri  +  Secţiunea 1 Drepturile functionarilor publiciDrepturile functionarilor publici  +  Articolul 25 (1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat. (2) Este interzisa orice discriminare între funcţionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natură.  +  Articolul 26Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentului statut şi care îl vizeaza în mod direct.  +  Articolul 27 (1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici. (2) Funcţionarii publici pot, în mod liber, sa infiinteze organizaţii sindicale, sa adere la ele şi sa exercite orice mandat în cadrul acestora. (3) În situaţia în care inaltii functionari publici sau funcţionarii publici de conducere sunt aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale, acestia au obligaţia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii. În cazul în care functionarul public opteaza pentru desfăşurarea activităţii în functia de conducere în organizaţiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioadă egala cu cea a mandatului în functia de conducere din organizaţia sindicala. (4) Funcţionarii publici se pot asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop protejarea intereselor profesionale.--------------Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 28 (1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, în condiţiile legii. (2) Funcţionarii publici care se afla în greva nu beneficiaza de salariu şi alte drepturi salariale pe durata grevei.--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 29*) (1) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din: a) salariul de baza; b) sporul pentru vechime în munca; c) suplimentul postului**); d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare**). (2) Funcţionarii publici beneficiaza de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii. (3) Salarizarea functionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici.--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 29 a fost modificata de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 30Funcţionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma în timpul serviciului o primesc gratuit.  +  Articolul 31Abrogat.--------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 32 (1) Durata normala a timpului de lucru pentru funcţionarii publici este, de regula, de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămâna. (2) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau institutiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau în zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul orelor platite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an*).___________*) Conform Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 şi Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, aplicarea prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se suspenda până la data de 31 decembrie 2004.Pe perioada suspendarii, munca prestata peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza în condiţiile art. 31 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.--------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 33 (1) Funcţionarii publici pot fi aleşi sau numiti intr-o functie de demnitate publică, în condiţiile legii. (2) Inaltii functionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot fi numiti în functii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu. (3) Inaltii functionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 34 (1) Funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii. (2) Functionarul public are dreptul, pe lângă indemnizatia de concediu, la o primă egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii în concediu, care se impoziteaza separat*).__________  +  Articolul 35În perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate şi a celor pentru cresterea şi ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta şi nu pot fi modificate decat din iniţiativa functionarului public în cauza.  +  Articolul 36 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure functionarilor publici condiţii normale de muncă şi igiena, de natura să le ocroteasca sănătatea şi integritatea fizica şi psihica. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 36 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 37Funcţionarii publici beneficiaza de asistenţa medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii.  +  Articolul 38Funcţionarii publici beneficiaza de pensii, precum şi de celelalte drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii.  +  Articolul 39 (1) În caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat. (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autorităţii sau a institutiei publice în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1) până la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.  +  Articolul 40 (1) Funcţionarii publici beneficiaza în exercitarea atribuţiilor lor de protectia legii. (2) Autoritatea sau institutia publică este obligata să asigure protectia functionarului public împotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victima în exercitarea functiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii. (3) Masurile speciale de protecţie pentru funcţionarii publici cu atribuţii de control şi inspecţie, executare silita a creanţelor bugetare, precum şi pentru alte categorii de functionari publici care desfăşoară activităţi cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici sau de către autorităţi şi institutii publice, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Alin. (3) al art. 40 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 41Autoritatea sau institutia publică este obligata sa îl despagubeasca pe functionarul public în situaţia în care acesta a suferit, din culpa autorităţii sau a institutiei publice, un prejudiciu material în timpul indeplinirii atribuţiilor de serviciu.  +  Secţiunea a 2-a Indatoririle functionarilor publiciIndatoririle functionarilor publici  +  Articolul 42 (1) Funcţionarii publici au obligaţia să îşi indeplineasca cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea indatoririle de serviciu şi să se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici. (2) Funcţionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile şi initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetatenilor. (3) Funcţionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala şi civica prevăzute de lege.  +  Articolul 43 (1) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice. (2) Inaltilor functionari publici le este interzis sa faca parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundatiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice. (3) Funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abtina de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie careia îi este aplicabil acelasi regim juridic ca şi partidelor politice.--------------Art. 43 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 44 (1) Funcţionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atribuţiilor ce le revin din functia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate. (2) Functionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici. (3) Functionarul public are dreptul sa refuze, în scris şi motivat, indeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le considera ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formuleaza în scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunoştinţa superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia, astfel de situaţii.  +  Articolul 45Funcţionarii publici au obligaţia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidentialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea functiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public.  +  Articolul 46 (1) Functionarilor publici le este interzis să solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, în considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje. (2) La numirea intr-o functie publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligati să prezinte, în condiţiile legii, conducătorului autorităţii sau institutiei publice declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii.  +  Articolul 47 (1) Funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrarile repartizate. (2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intră în competenţa lor sau sa discute direct cu petentii, cu excepţia celor cărora le sunt stabilite asemenea atribuţii, precum şi sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.  +  Articolul 48Abrogat.--------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 49Funcţionarii publici au obligaţia să respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.  +  Secţiunea a 3-a Perfectionarea profesionala a functionarilor publiciPerfectionarea profesionala a functionarilor publici--------------Secţiunea a 3-a a fost introdusa de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 49^1Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi imbunatati în mod continuu abilitatile şi pregătirea profesionala.--------------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 49^2 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa prevada în bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau institutiei publice. (2) Pe perioada în care funcţionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt: a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau institutiei publice; b) urmate la iniţiativa functionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau institutiei publice. (3) Funcţionarii publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata este mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic, organizate în tara sau în strainatate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati să se angajeze în scris ca vor lucra în administratia publică între 2 şi 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu numărul zilelor de perfectionare profesionala, dacă pentru programul respectiv nu este prevăzută o alta perioada. (4) Funcţionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesionala, în condiţiile alin. (3), ale caror raporturi de serviciu inceteaza, potrivit dispoziţiilor art. 84 lit. b), d) şi e), ale art. 84^1 alin. (1) lit. f) şi g) sau ale art. 84^2 alin. (1) lit. d), înainte de implinirea termenului prevăzut sunt obligati sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum şi, după caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate în condiţiile legii proportional cu perioada rămasă până la implinirea termenului. (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care functionarul public nu mai detine functia publică din motive neimputabile acestuia. (6) În cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie institutiei sau autorităţii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum şi drepturile salariale primite în perioada perfectionarii, calculate în condiţiile legii, dacă acestea au fost suportate de autoritatea sau institutia publică.--------------Art. 49^2 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 49^3*)Nu constituie forme de perfectionare profesionala şi nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.--------------Art. 49^3 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 49^4Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa comunice anual Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în condiţiile legii, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau institutiei publice.--------------Art. 49^4 a fost introdus de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul VI Cariera functionarilor publiciCariera functionarilor publici  +  Secţiunea 1 Recrutarea functionarilor publiciRecrutarea functionarilor publici  +  Articolul 50Poate ocupa o functie publică persoana care indeplineste urmatoarele condiţii: a) are cetatenia română şi domiciliul în România; b) cunoaste limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe bază de examen medical de specialitate; f) indeplineste condiţiile de studii prevăzute de lege pentru functia publică; g) indeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea functiei publice; h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) nu a fost destituita dintr-o functie publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) nu a desfăşurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.--------------Lit. i) a art. 50 a fost modificata de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 50^1Ocuparea functiilor publice vacante şi a functiilor publice temporar vacante se poate face numai în condiţiile prezentei legi.--------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 51Ocuparea functiilor publice se face prin: a) promovare; b) transfer; c) redistribuire; d) recrutare; e) alte modalităţi prevăzute expres de prezenta lege.--------------Art. 51 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 51^1 (1) Recrutarea în vederea intrarii în corpul functionarilor publici se face prin concurs, în limita functiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice. (2) Condiţiile de participare şi procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii. (3) Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale şi competentei, precum şi cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste condiţiile legale. (4) Anunţul privind concursul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un cotidian de larga circulatie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. În mod excepţional, termenul de 30 de zile poate fi redus, în condiţiile legii, pentru concursul organizat în vederea ocuparii functiilor publice de execuţie temporar vacante. (5) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de execuţie se stabilesc astfel: a) un an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a III-a; b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de execuţie de grad profesional principal; c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de execuţie de grad profesional superior. (6) Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel: a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu şi secretar al comunei, precum şi a functiilor publice specifice asimilate acestora; b) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decat cele prevăzute la lit. a). (7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice*).--------------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 51^2 (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice centrale este organizat, în condiţiile legii, astfel: a) de către comisia prevăzută la art. 17 alin. (1) pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici; b) de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale şi specifice; c) de către autorităţi şi institutii publice, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de execuţie generale şi specifice. (2) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică locala este organizat, în condiţiile legii, astfel: a) de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele domenii: protectia copilului, evidenta informatizata a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism şi arhitectura, resurse umane, integrare europeana, pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru functiile publice de execuţie din domeniul auditului public intern; b) de către autorităţi şi institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decat cele prevăzute la lit. a). (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b), autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică locala au obligaţia de a informa Agentia Naţionala a Functionarilor Publici înainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursurilor. În situaţia în care Agentia Naţionala a Functionarilor Publici constata că nu sunt indeplinite condiţiile legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor dispune amanarea sau suspendarea organizarii şi desfăşurării concursului. (4) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici poate delega autorităţilor sau instituţiilor publice, în condiţiile legii, competenţa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale şi specifice.--------------Art. 51^2 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 51^3Concursul pentru admiterea la programele organizate în condiţiile legii pentru obtinerea statutului de manager public se organizeaza şi se gestioneaza de instituţiile abilitate potrivit legii sa organizeze astfel de programe, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Art. 51^3 a fost introdus de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Perioada de stagiuPerioada de stagiu  +  Articolul 52 (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale în indeplinirea atribuţiilor şi responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum şi cunoasterea de către acestia a specificului administraţiei publice şi a exigentelor acesteia. (2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 52 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 53 (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate, functionarul public debutant va fi: a) numit functionar public de execuţie definitiv în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în functiile publice prevăzute la art. 13, în gradul profesional asistent; b) eliberat din functia publică, în cazul în care a obţinut la evaluarea activităţii calificativul "necorespunzator". (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei functii publice.--------------Alin. (2) al art. 53 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Numirea functionarilor publiciNumirea functionarilor publici  +  Articolul 54 (1) Numirea în functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se face în conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1). (2) Numirea în functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs în condiţiile art. 51^2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. a) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice din administratia publică centrala şi locala, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (3) Numirea în functiile publice pentru care se organizeaza concurs în condiţiile art. 51^2 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică centrala şi locala. (4) Actul administrativ de numire are forma scrisa şi trebuie să conţină temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publică, drepturile salariale, precum şi locul de desfăşurare a activităţii. (5) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza functionarului public. (6) La intrarea în corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta în termen de trei zile de la emiterea actului de numire în functia publică definitivă. Juramantul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile şi libertatile fundamentale ale omului, sa aplic în mod corect şi fără partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin în functia publică în care am fost numit, sa pastrez secretul profesional şi sa respect normele de conduita profesionala şi civica. Asa să-mi ajute Dumnezeu". Formula religioasa de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. (7) Depunerea juramantului prevăzut la alin. (6) se consemneaza în scris. Refuzul depunerii juramantului se consemneaza în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în functia publică. Obligaţia de organizare a depunerii juramantului aparţine persoanei care are competenţa legala de numire.--------------Alin. (1), (2), (3) şi (7) ale art. 54 au fost modificate de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Promovarea functionarilor publici şi evaluarea performantelor profesionalePromovarea functionarilor publici şi evaluarea performantelor profesionale  +  Articolul 55În cariera, functionarul public poate promova în functia publică şi poate avansa în treptele de salarizare, în condiţiile legii. Promovarea în clasa, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenta unui post vacant.--------------Art. 55 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 56*) (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare. (2) Promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat în functia publică se completeaza cu noi atribuţii şi responsabilităţii.--------------Art. 56 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 57*) (1) Examenul de promovare în gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publică, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea în fondurile bugetare alocate. (2) Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează; b) să aibă cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare din care avanseaza; c) sa fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani; d) sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în condiţiile prezentei legi. (3) Funcţionarii publici care nu indeplinesc condiţiile de vechime prevăzute pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, în condiţiile legii, în vederea promovarii rapide în functia publică.--------------Art. 57 a fost modificat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 58Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice; b) să fie numiti intr-o functie publică din clasa I; c) sa indeplineasca cerinţele specifice prevăzute în fisa postului; d) sa indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 51^1 alin. (6); e) sa nu aiba în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în condiţiile prezentei legi.--------------Art. 58 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 58^1*)Avansarea în trepte de salarizare se face în condiţiile legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.--------------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 59 (1) În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, funcţionarii publici de execuţie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei în care sunt incadrati, în condiţiile legii. (2) Promovarea în condiţiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.--------------Art. 59 a fost modificat de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 60 (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual. (2) În urma evaluării performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acordă unul dintre urmatoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfacator», «nesatisfacator». (3) Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute în vedere la: a) avansarea în treptele de salarizare; b) promovarea intr-o functie publică superioara; c) eliberarea din functia publică. (4) În cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesionala a functionarilor publici. (5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, după consultarea organizaţiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel naţional.--------------Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 60 au fost modificate de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Secţiunea a 5-a Sistemul de promovare rapida în functia publicăSistemul de promovare rapida în functia publică--------------Secţiunea a 5-a a fost introdusa de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 60^1 (1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapida în functia publică: a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condiţiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public; b) funcţionarii publici care au promovat concursul prevăzut la art. 57 alin. (3)*). (2) Pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) funcţionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii: a) au cel puţin 1 an vechime în gradul profesional al functiei publice din care promovează; b) au obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an; c) nu au în cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata în condiţiile prezentei legi; d) au urmat cel puţin o formă de perfectionare profesionala în ultimul an. (3) Concursul pentru promovarea rapida prevăzut la art. 57 alin. (3) se organizeaza anual, de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, în limita numarului de functii publice rezervate promovarii rapide.--------------Art. 60^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 60^2 (1) Perioada în care o persoană a urmat programe organizate, în condiţiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public este asimilata perioadei de stagiu. (2) În cazul nepromovarii programelor prevăzute la alin. (1), perioada de stagiu nu constituie vechime în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice şi nici vechime în functia publică.--------------Art. 60^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritareAcorduri colective. Comisii paritare  +  Articolul 61 (1) Autorităţile şi instituţiile publice pot incheia anual, în condiţiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la: a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; b) sănătatea şi securitatea în munca; c) programul zilnic de lucru; d) perfectionarea profesionala; e) alte măsuri decat cele prevăzute de lege, referitoare la protectia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se incheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publică, desemnaţi în condiţiile legii. (3) Autoritatea sau institutia publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informaţiile necesare pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii.  +  Articolul 62 (1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii paritare. (2) În alcatuirea comisiei paritare intra un numar egal de reprezentanti desemnaţi de conducatorul autorităţii sau institutiei publice şi de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnaţi prin votul majorităţii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publică. (3) Modul de constituire, organizare şi functionare a comisiilor paritare, precum şi componenta, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Art. 62 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 63 (1) Comisiile paritare sunt consultate în urmatoarele situaţii: a) la stabilirea masurilor de imbunatatire a activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice pentru care sunt constituite; b) la stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesionala a functionarilor publici, dacă costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare; c) la stabilirea programului de lucru de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice; d) alte situaţii prevăzute de lege. (2) În exercitarea atribuţiilor, comisiile paritare emit avize consultative. (3) Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite între sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autorităţile sau instituţiile publice. (4) Comisia paritara întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor incheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau institutiei publice, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 63 au fost modificate de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul VIII Sanctiunile disciplinare şi raspunderea functionarilor publiciSanctiunile disciplinare şi raspunderea functionarilor publici  +  Articolul 64Incalcarea de către funcţionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, după caz.  +  Articolul 64^1 (1) Orice persoană care se considera vatamata într-un drept al său sau într-un interes legitim se poate adresa instanţei judecătorești, în condiţiile legii, împotriva autorităţii sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. (2) În cazul în care actiunea se admite şi se constata vinovatia functionarului public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia publică. (3) Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative aplicabile autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.--------------Art. 64^1 a fost introdus de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 65 (1) Incalcarea cu vinovatie de către funcţionarii publici a indatoririlor corespunzătoare functiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduita profesionala şi civica prevăzute de lege constituie abatere disciplinara şi atrage raspunderea disciplinara a acestora. (2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte: a) intarzierea sistematica în efectuarea lucrărilor; b) neglijenta repetata în rezolvarea lucrărilor; c) absente nemotivate de la serviciu; d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri în afara cadrului legal; f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrărilor cu acest caracter; g) manifestari care aduc atingere prestigiului autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdictii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici; k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul functiei publice şi functionarilor publici. (3) Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrare scrisa; b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în functia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani; d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în functia publică pe o perioadă de până la un an; e) destituirea din functia publică. (4) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile în care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie şi consecintele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a functionarului public, precum şi de existenta în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi. (5) Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare. (6) În cazul în care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara şi ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda până la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmărire penala ori încetării urmaririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. (7) Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenţa cercetarea administrativa, conducatorul autorităţii sau institutiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori institutiei publice.--------------Lit. k) a alin. (2) al art. 65 a fost modificata de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Lit. d) a alin. (3) al art. 65 a fost modificata de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (5) al art. 65 a fost modificat de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (6) şi (7) ale art. 65 au fost introduse de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 66 (1) Sancţiunea disciplinara prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legala de numire în functia publică. (2) Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 65 alin. (3) lit. b)-e) se aplică de persoana care are competenţa legala de numire în functia publică, la propunerea comisiei de disciplina. (3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat după cercetarea prealabila a faptei savarsite şi după audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza într-un proces-verbal.--------------Art. 66 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 67 (1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie comisii de disciplina. (2) Din comisia de disciplina face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat. (3) Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice sa cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare. (4) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 5 inalti functionari publici, numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (5) Modul de constituire, organizare şi functionare a comisiilor de disciplina, precum şi componenta, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Art. 67 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 68Functionarul public nemultumit de sancţiunea aplicata se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.  +  Articolul 69 (1) Pentru evidentierea situaţiei disciplinare a functionarului public, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza. (2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public şi care nu au fost radiate în condiţiile legii. (3) Cazierul administrativ este necesar în urmatoarele cazuri: a) desemnarea unui functionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici; b) desemnarea unui functionar public în calitate de presedinte şi membru în comisia de disciplina; c) desemnarea unui functionar public ca membru în comisia paritara; d) ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere; e) în orice alte situaţii prevăzute de lege. (4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea: a) functionarului public interesat; b) conducătorului autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; c) presedintelui comisiei de disciplina; d) altor persoane prevăzute de lege.  +  Articolul 70 (1) Sanctiunile disciplinare se radiază de drept, după cum urmeaza: a) în termen de 6 luni de la aplicare, sancţiunea disciplinara prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. a); b) în termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 65 alin. (3) lit. b)-d); c) în termen de 7 ani de la aplicare, sancţiunea prevăzută la art. 65 alin. (3) lit. e). (2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se constata prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau institutiei publice.  +  Articolul 71 (1) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajează în cazul în care acestia au savarsit o contraventie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria în a carei circumscriptie îşi are sediul autoritatea sau institutia publică în care este numit functionarul public sanctionat.  +  Articolul 72Raspunderea civila a functionarului public se angajează: a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autorităţii sau institutiei publice în care funcţionează; b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publică, în calitate de comitent, unor terte persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile.  +  Articolul 73 (1) Repararea pagubelor aduse autorităţii sau institutiei publice în situaţiile prevăzute la art. 72 lit. a) şi b) se dispune prin emiterea de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situaţia prevăzută la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive şi irevocabile. (2) Împotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public în cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ. (3) Dreptul conducătorului autorităţii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.  +  Articolul 74 (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile functiei publice pe care o ocupa se angajează potrivit legii penale. (2) În cazul în care functionarul public este trimis în judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 50 lit. h), persoana care are competenţa legala de numire în functia publică va dispune suspendarea functionarului public din functia publică pe care o detine. (3) Dacă instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal, suspendarea din functia publică inceteaza, iar functionarul public respectiv îşi va relua activitatea în functia publică deţinută anterior şi îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. (4) În situaţia în care nu sunt intrunite condiţiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenţa. (5) De la momentul începerii urmaririi penale, în situaţia în care functionarul public poate influenţa cercetarea, persoana care are competenţa numirii în functia publică are obligaţia sa dispună mutarea temporara a functionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridica a autorităţii ori institutiei publice.--------------Alin. (2) şi (3) ale art. 74 au fost modificate de pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (5) al art. 74 a fost introdus de pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul IX Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciuModificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu  +  Secţiunea 1 Modificarea raportului de serviciuModificarea raportului de serviciu  +  Articolul 75 (1) Mobilitatea în cadrul corpului functionarilor publici se realizeza prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel: a) pentru eficientizarea activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice; b) în interes public; c) în interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei în functia publică. (2) Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de execuţie şi functionarilor publici de conducere are loc prin: a) delegare; b) detasare; c) transfer; d) mutarea în cadrul altui compartiment sau altei structuri fără personalitate juridica a autorităţii sau institutiei publice; e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere. (3) Dacă mobilitatea functionarilor publici de execuţie şi a functionarilor publici de conducere se dispune în interes public, în condiţiile legii, funcţionarii publici nu pot refuza aplicarea masurilor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi d), cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 77 alin. (3), sub sancţiunea eliberarii din functia publică. În aceste cazuri, modificarea raportului de serviciu se dispune de către persoana care are competenţa de numire în functia publică, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Art. 75 a fost modificat de pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 76 (1) Delegarea se dispune în interesul autorităţii sau institutiei publice în care este incadrat functionarul public, pe o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. (2) Functionarul public poate refuza delegarea dacă se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea. (3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public. (4) Pe timpul delegării functionarul public îşi păstrează functia publică şi salariul, iar autoritatea sau institutia publică care îl deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii şi al indemnizatiei de delegare.--------------Alin. (3) al art. 76 a fost modificat de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 77 (1) Detasarea se dispune în interesul autorităţii sau institutiei publice în care urmeaza să îşi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris. (2) Detasarea se poate dispune dacă pregătirea profesionala a functionarului public corespunde atribuţiilor şi responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune şi pe o functie publică de conducere, cu aplicarea dispoziţiilor art. 80 alin. (2), dacă functionarul public indeplineste condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor şi dacă nu exista în cadrul autorităţii sau institutiei publice functionari publici care să exercite cu caracter temporar functia publică. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publică inferioara, numai cu acordul sau scris. (3) Functionarul public poate refuza detasarea dacă se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sănătăţii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea; d) detasarea se face intr-o localitate în care nu i se asigura condiţii corespunzătoare de cazare; e) este singurul intretinator de familie; f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detaşării. (4) Pe perioada detaşării functionarul public îşi păstrează functia publică şi salariul. Dacă salariul corespunzător functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşării în alta localitate autoritatea sau institutia publică beneficiara este obligata să-i suporte costul integral al transportului, dus şi intors, cel puţin o dată pe luna, al cazarii şi al indemnizatiei de detasare.--------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 78 (1) Transferul poate avea loc după cum urmeaza: a) în interesul serviciului; b) la cererea functionarului public. (2) Transferul se poate face intr-o functie publică pentru care sunt indeplinite condiţiile specifice prevăzute în fisa postului. (3) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. În cazul transferului în interesul serviciului în alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei în care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publică la care de face transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului. (4) Transferul în interesul serviciului se face intr-o functie publică de aceeasi categorie, clasa şi grad profesional cu functia publică deţinută de functionarul public sau intr-o functie publică de nivel inferior. (5) Transferul la cerere se face intr-o functie publică de aceeasi categorie, clasa şi grad profesional sau intr-o functie publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a functionarului public de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice la care se solicita transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorităţi sau institutii publice din administratia publică centrala, între autorităţi administrative autonome ori, după caz, între autorităţi sau institutii publice din administratia publică locala. (6) În cazul functionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe functii publice de conducere ale caror atribuţii sunt similare cu atribuţiile functiei publice de pe care se efectueaza transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) şi (5). (7) Autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. În situaţia în care doi sau mai mulţi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selecţia se face pe bază de interviu.--------------Alin. (1), (4) şi (5) ale art. 78 au fost modificate de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (6) şi (7) ale art. 78 au fost introduse de pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 79 (1) Mutarea în cadrul altui compartiment al autorităţii sau institutiei publice poate fi definitivă sau temporara. (2) Mutarea definitivă în cadrul altui compartiment poate avea loc în urmatoarele situaţii: a) când se dispune de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice în care îşi desfăşoară activitatea functionarul public, pe o functie publică vacanta de aceeasi categorie, clasa şi grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzător functiei publice deţinute, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public şi a salariului acestuia. În acest caz este necesar acordul scris al functionarului public; b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau institutiei publice, pe o functie publică de aceeasi categorie, clasa şi grad profesional, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public; c) în alte situaţii prevăzute de dispozitiile legale. (3) Mutarea temporara în cadrul altui compartiment se dispune motivat, în interesul autorităţii sau institutiei publice, de către conducatorul autorităţii sau institutiei publice, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an, cu respectarea pregatirii profesionale şi a salariului pe care îl are functionarul public. (4) Mutarea temporara sau definitivă în cadrul altui compartiment poate fi solicitata de functionarul public în cazul în care starea sănătăţii, dovedita cu certificat medical, nu îi mai permite desfăşurarea activităţii în acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publică corespunzătoare, dacă functionarul public în cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atribuţii care îi revin. (5) Dacă mutarea se dispune în alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 78 alin. (3). (6) Functionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorităţii sau institutiei publice în alta localitate, dacă se afla intr-una dintre situaţiile prevăzute la art. 77 alin. (3).--------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 79 au fost introduse de pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 80 (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizează prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice şi care nu are în cazierul administrativ sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile prezentei legi. (2) Dacă functia publică este vacanta, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa numirii în functia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, astfel: a) cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, pentru functiile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică centrala; b) cu obligaţia înştiinţării înainte cu cel puţin 10 zile a Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala. În situaţia în care Agentia Naţionala a Functionarilor Publici constata că nu sunt indeplinite condiţiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, dispune neefectuarea masurii sau, după caz, încetarea acesteia. (3) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, dacă autoritatea sau institutia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi functia publică nu a fost ocupata, în condiţiile legii. (4) Dacă functia publică este temporar vacanta, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competenţa numirii în functia publică, până la data încetării suspendarii din functia publică, a detaşării titularului functiei publice sau, după caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului functiei publice a sanctiunii disciplinare prevăzute la art. 65 alin. (3) lit. d). (5) Dacă salariul corespunzător functiei publice pe care o exercită cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.--------------Art. 80 a fost modificat de pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 80^1 (1) Inaltii functionari publici sunt supuşi mobilitatii în functie şi prezinta disponibilitate la numirile în functiile publice prevăzute la art. 11, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (3). (2) Refuzul neintemeiat al numirilor prevăzute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publică. (3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum şi locuinte de serviciu, în condiţiile legii.--------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea raportului de serviciuSuspendarea raportului de serviciu  +  Articolul 81 (1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci când functionarul public se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publică, pentru perioada respectiva, cu excepţiile prevăzute la art. 33; b) este incadrat la cabinetul unui demnitar; c) este desemnat de către autoritatea sau institutia publică sa desfasoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva; d) desfăşoară activitate sindicala pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii; e) efectueaza stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat; f) este arestat preventiv; g) efectueaza tratament medical în strainatate, dacă functionarul public nu se afla în concediu medical pentru incapacitate temporara de muncă, precum şi pentru insotirea sotului sau, după caz, a sotiei ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condiţiile legii; h) se afla în concediu pentru incapacitate temporara de muncă, pe o perioadă mai mare de o luna, în condiţiile legii; i) carantina, în condiţiile legii; j) concediu de maternitate, în condiţiile legii; k) este disparut, iar dispariţia a fost constatata prin hotărâre judecătorească irevocabila; l) forta majoră;l^1) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevăzute la art. 50 lit. h);l^2) pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenţa cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de disciplina; m) în alte cazuri expres prevăzute de lege. (2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai tarziu de data luării la cunoştinţa de motivul încetării suspendarii de drept, functionarul public este obligat sa informeze în scris persoana care are competenţa legala de numire în functia publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenţa legala de numire în functia publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) şi l). (3) Persoana care are competenţa legala de numire în functia publică are obligaţia să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condiţiile necesare reluării activităţii de către functionarul public.--------------Lit. a) şi h) ale alin. (1) al art. 81 au fost modificate de pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Lit. l^1) şi l^2) ale alin. (1) al art. 81 au fost introduse de pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (2) şi (3) ale art. 81 au fost modificate de pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 82 (1) Raportul de serviciu se suspenda la iniţiativa functionarului public în urmatoarele situaţii: a) concediu pentru cresterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la implinirea varstei de 3 ani, în condiţiile legii; b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, până la implinirea varstei de 18 ani; c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau institutii internationale, în alte situaţii decat cele prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. c); d) pentru participare la campania electorala; e) pentru participarea la greva, în condiţiile legii. (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decat cele prevăzute la alin. (1) şi la art. 81 alin. (1), pe o perioadă cuprinsa între o luna şi 3 ani. (3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicita suspendarea, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. e), când cererea de suspendare se face cu 48 de ore înainte de declanşarea grevei. (4) Suspendarea raportului de serviciu se constata în cazurile prevăzute la alin. (1) şi la art. 81 alin. (1), precum şi în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aproba în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenţa numirii în functia publică. (5) Dispozitiile art. 81 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2).--------------Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 82 au fost modificate de pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 83 (1) Reluarea activităţii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legala de numire în functia publică. (2) Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu, precum şi cel prin care se dispune reluarea activităţii de către functionarul public se comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii. (3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinata, în condiţiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta şi nu pot fi modificate decat din iniţiativa sau cu acordul functionarului public în cauza. (4) Perioada suspendarii raporturilor de serviciu în condiţiile art. 81 alin. (1) lit. c) şi art. 82 alin. (1) lit. c) se considera vechime în functia publică.--------------Alin. (1) şi (3) ale art. 83 au fost modificate de pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (4) al art. 83 a fost introdus de pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Încetarea raportului de serviciuÎncetarea raportului de serviciu  +  Articolul 84Încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenţa legala de numire în functia publică şi are loc în urmatoarele condiţii: a) de drept; b) prin acordul părţilor, consemnat în scris; c) prin eliberare din functia publică; d) prin destituire din functia publică; e) prin demisie.--------------Art. 84 a fost modificat de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 84^1 (1) Raportul de serviciu inceteaza de drept: a) la data decesului functionarului public; b) la data ramanerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a mortii functionarului public; c) dacă functionarul public nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 50 lit. a), d) şi f); d) la data indeplinirii cumulative a condiţiilor de vârsta standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vârsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata parţială ori invaliditate a functionarului public, potrivit legii; e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire în functia publică, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila; f) când functionarul public a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă prevăzută la art. 50 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii de condamnare; g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca măsura de siguranţă ori ca pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdictia; h) la data expirarii termenului în care a fost ocupata pe perioada determinata functia publică. (2) Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, în termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legala de numire în functia publică. Actul administrativ prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.--------------Art. 84^1 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 84^2Persoana care are competenţa legala de numire în functia publică va dispune eliberarea din functia publică prin act administrativ, care se comunică functionarului public în termen de 5 zile lucratoare de la emitere, în urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publică şi-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze; b) autoritatea sau institutia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activităţii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public; c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia publică ocupata de către functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea; d) pentru incompetenta profesionala, în cazul obtinerii calificativului «nesatisfacator» la evaluarea performantelor profesionale individuale; e) functionarul public nu mai indeplineste condiţia prevăzută la art. 50 lit. g); f) starea sănătăţii fizice sau/şi psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi indeplineasca atribuţiile corespunzătoare functiei publice deţinute; g) ca urmare a refuzului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii în condiţiile art. 80^1 . (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici. (3) În cazul eliberarii din functia publică, autoritatea sau institutia publică este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. (4) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legala de numire în functia publică poate acorda celui în cauza reducerea programului de lucru, până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite. (5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzătoare, aceasta are obligaţia de a le pune la dispoziţie functionarilor publici. (6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu exista functii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publică are obligaţia de a solicita Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. În cazul în care exista o functie publică vacanta corespunzătoare, identificata în perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere. (7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante de nivel inferior.--------------Art. 84^2 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 84^3 (1) În caz de reorganizare a autorităţii sau institutiei publice, funcţionarii publici vor fi numiti în noile functii publice sau, după caz, în noile compartimente în urmatoarele cazuri: a) se modifica atribuţiile aferente unei functii publice mai puţin de 50%; b) sunt reduse atribuţiile unui compartiment; c) este schimbata denumirea fără modificarea în proportie de peste 50% a atribuţiilor aferente functiei publice; d) este schimbata structura compartimentului. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor criterii: a) categoria, clasa şi, după caz, gradul profesional ale functionarului public; b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publică; c) pregătirea profesionala; d) sa fi desfăşurat activităţi similare. (3) În cazul în care exista mai mulţi functionari publici, se organizeaza examen de către autoritatea sau institutia publică. (4) Reducerea unui post este justificata dacă atribuţiile aferente acestuia se modifica în proportie de peste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. (5) În cazul reorganizarii activităţii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publică nu poate înfiinţa posturi similare celor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizarii.--------------Art. 84^3 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 84^4 (1) Destituirea din functia publică se dispune, în condiţiile art. 66, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legala de numire în functia publică, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public, în urmatoarele cazuri: a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave; b) dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. (2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se comunică functionarului public în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie să se faca anterior datei destituirii din functia publică.--------------Art. 84^4 a fost introdus de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 85Functionarul public poate să comunice încetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata în scris persoanei care are competenţa legala de numire în functia publică. Demisia nu trebuie motivata şi produce efecte după 30 de zile calendaristice de la înregistrare.--------------Art. 85 a fost modificat de pct. 82 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 86 (1) La modificarea, la suspendarea şi la încetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitarii atribuţiilor de serviciu. (2) La încetarea raportului de serviciu functionarul public îşi păstrează drepturile dobandite în cadrul carierei, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia. (3) Funcţionarii publici beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-au incetat în condiţiile prevăzute la: a) art. 84^1 alin. (1) lit. c), cu excepţia cazului în care functionarul public nu mai indeplineste condiţia prevăzută la art. 50 lit. a); b) art. 84^1 alin. (1) lit. e) şi h); c) art. 84^2 alin. (1).--------------Art. 86 a fost modificat de pct. 83 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 87 (1) Redistribuirea functionarilor publici se face de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, astfel: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de până la 50 km de localitatea de domiciliu; b) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public. (2) Redistribuirea functionarilor publici se face intr-o functie publică de aceeasi categorie, clasa şi acelasi grad profesional cu functia publică deţinută de functionarul public. (3) Redistribuirea se poate face şi intr-o functie publică inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.(3^1) Redistribuirea intr-o functie publică de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, după caz, a alin. (3) numai dacă functionarul public a indeplinit atribuţii similare cu atribuţiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea. (4) Agentia Naţionala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioadă de cel puţin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. În cazul în care exista mai mulţi functionari publici care indeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici organizeaza, în colaborare cu autoritatea sau institutia publică în cadrul careia se afla functia publică vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza să fie redistribuit. (5) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (6) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice au obligaţia de a numi funcţionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar. (7) În cazul în care conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici în condiţiile alin. (6), functionarul public se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.--------------Alin. (2) al art. 87 a fost modificat de pct. 84 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.Alin. (3^1) al art. 87 a fost introdus de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 88 (1) Corpul de rezerva este format din funcţionarii publici care au fost eliberati din functia publică în condiţiile art. 84^ 2 alin. (1) lit. a)-c), e) şi g) şi este gestionat de Agentia Naţionala a Functionarilor Publici. (2) Funcţionarii publici parasesc corpul de rezerva şi pierd calitatea de functionar public în urmatoarele situaţii: a) după implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii în corpul de rezerva; b) în cazul în care Agentia Naţionala a Functionarilor Publici îl redistribuie intr-o functie publică vacanta corespunzătoare studiilor absolvite şi pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza; c) angajarea în baza unui contract de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni; d) la cererea functionarului public.--------------Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 86 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 89 (1) În cazul în care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanţei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi plata de către autoritatea sau institutia publică emitenta a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public. (2) La solicitarea functionarului public, instanţa care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în functia publică deţinută.--------------Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 87 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Capitolul X Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 90Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate şi institutie publică, în parte, de conducatorul acesteia ori prin hotărâre a consiliului judetean sau, după caz, a consiliului local, pe baza activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3) şi cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.  +  Articolul 91În unitatile administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minoritati naţionale deţin o pondere de peste 20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetatenii vor cunoaste şi limba minoritatii naţionale respective.  +  Articolul 91^1Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenţa altor instante.--------------Art. 91^1 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 91^2Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligaţia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea şi avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.--------------Art. 91^2 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 91^3 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a stabili functii publice în condiţiile art. 90. (2) Functiile publice vacante, functiile publice de conducere, precum şi functiile publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupa în condiţiile prezentei legi. (3) Persoanele incadrate cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata în posturi de natura contractuala care au fost stabilite şi avizate ca functii publice vor fi numite în functii publice de execuţie dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 50 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale functiei publice. (4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupa functii publice în condiţiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizarii functiilor publice în care au fost numite.--------------Art. 91^3 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 91^4 (1) Numărul total al functiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autorităţi sau institutii publice, cu excepţia functiilor publice de secretar al unităţii administrativ-teritoriale şi de sef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al functiilor publice. (2) Prin excepţie, în cadrul aparatului propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, ponderea functiilor publice de conducere se poate stabili, pe baza justificarii autorităţii sau institutiei publice, la maximum 15% din numărul total al functiilor publice. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi al instituţiilor publice subordonate acestora.--------------Art. 91^4 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 91^5Programele organizate pentru obtinerea statutului de manager public potrivit art. 60^1 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare.--------------Art. 91^5 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 91^6Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi autorităţilor administrative autonome.--------------Art. 91^6 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 91^7Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (1), comisia de recrutare se constituie în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, astfel: a) un membru numit pe o perioadă de un an şi jumătate; b) un membru numit pe o perioadă de 3 ani; c) un membru numit pe o perioadă de 4 ani şi jumătate; d) un membru numit pe o perioadă de 6 ani; e) un membru numit pe o perioadă de 7 ani şi jumătate; f) un membru numit pe o perioadă de 9 ani; g) un membru numit pe o perioadă de 10 ani şi jumătate.--------------Art. 91^7 a fost introdus de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 92Cauzele având ca obiect litigii de muncă în care una dintre părţi are calitatea de functionar public, aflate pe rolul instanţelor judecătorești la data intrarii în vigoare a prezentului statut, vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizarii instanţei.  +  Articolul 93Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislaţiei muncii, precum şi cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice functiei publice.  +  Articolul 94La data intrarii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.---------------NOTĂ:Reproducem mai jos art. XIV-XXV din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, care nu au fost cuprinse în forma republicabila a Legii nr. 188/1999:Art. XIV - (1) Regulamentul de organizare şi functionare al Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a dispoziţiilor prezentei legi. (2) În termen de 60 de zile de la aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, autorităţile şi instituţiile publice vor transmite acesteia datele personale ale functionarilor publici, precum şi functiile publice vacante.Art. XV - (1) În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentului titlu, cu consultarea şi avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (2) Prin statutele speciale prevăzute la alin. (1) se pot reglementa: a) drepturi, indatoriri şi incompatibilităţi specifice, altele decat cele prevăzute de prezenta lege; b) functii publice specifice. (3) În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare şi politistilor, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum şi cu privire la cariera.Art. XVI - (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică centrala şi locala au obligaţia: a) de a solicita avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici pentru stabilirea functiilor publice, până la data de 1 iunie 2003; b) de a face modificările corespunzătoare în structura organizatorica şi în statele de functii, stabilirea numarului maxim de functii publice, cu respectarea prevederilor prezentei legi, până la data de 1 iulie 2003; c) de a face reincadrarea functionarilor publici, conform prevederilor prezentei legi, până la data de 15 iulie 2003. (2) Structura organizatorica a autorităţilor şi instituţiilor publice trebuie să respecte urmatoarele cerinţe: a) pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minimum 5 posturi de execuţie; b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un numar de minimum 7 posturi de execuţie; c) pentru constituirea unei direcţii este necesar un numar de minimum 15 posturi de execuţie; d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un numar de minimum 25 de posturi de execuţie. (3) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică centrala numărul functiilor publice din clasa I este de minimum 70% din numărul total al functiilor publice. (4) Numărul total al functiilor publice corespunzătoare, în mod cumulat, categoriei inaltilor functionari publici şi categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autorităţi sau institutii publice este de maximum 12% din numărul total al functiilor publice. (5) La stabilirea numarului maxim al functiilor publice de execuţie din cadrul autorităţii sau institutiei publice se vor avea în vedere urmatoarele: a) numărul functiilor publice de execuţie din grad profesional superior este de maximum 20%; b) numărul functiilor publice de execuţie din grad profesional principal este de maximum 40%; c) numărul functiilor publice de execuţie din grad profesional asistent este de maximum 30%; d) numărul functiilor publice de execuţie din grad profesional debutant este de maximum 10%. (6) Numărul maxim al functiilor publice de execuţie, stabilit conform alin. (5), poate fi majorat numai în situaţii temeinic justificate de către autoritatea sau institutia publică respectiva, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.Art. XVII - (1) Funcţionarii publici numiti în functiile publice prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi: a) numiti în functiile publice prevăzute în anexa la prezentul titlu, dacă desfăşoară una dintre activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în limita functiilor publice stabilite conform art. XVI; b) eliberati din functiile publice deţinute, în cazul în care nu indeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) şi condiţiile de reincadrare. Acestia vor fi incadrati cu contract individual de muncă, în condiţiile legii. (2) Reincadrarea în functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici şi categoriei functionarilor publici de conducere din cadrul fiecarei autorităţi sau institutii publice se face astfel: a) în limita functiilor publice prevăzute potrivit structurii organizatorice; b) cu respectarea condiţiilor minime de vechime în specialitate şi a studiilor necesare exercitarii functiei publice, prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Funcţionarii publici reincadrati în functii publice conform alin. (2) îşi păstrează functiile publice deţinute, dacă în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi au absolvit programele de formare specializata şi perfectionare în administratia publică, organizate de Institutul Naţional de Administratie, sau o formă de invatamant postuniversitar, cu durata de minimum un an, în tara sau în strainatate, ori au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea functiei publice respective. (4) Funcţionarii publici care nu indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) pot fi reincadrati, potrivit studiilor absolvite, în functii publice de execuţie, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege. (5) Funcţionarii publici eliberati din functiile publice beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj, în condiţiile legii.Art. XVIII - Pentru anul 2003 funcţionarii publici îşi mentin drepturile salariale stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 decembrie 2002.Art. XIX - Functionarilor publici care au absolvit forme de invatamant postuniversitar în specialitatea administratie publică sau care, la data intrarii în vigoare a prezentului titlu, urmeaza una dintre formele de invatamant menţionate le sunt echivalate aceste studii cu programele de formare şi perfectionare în administratia publică, organizate de Institutul Naţional de Administratie.Art. XX - (1) În mod excepţional, la concursul pentru ocuparea functiei publice de secretar al comunei pot participa şi persoane cu studii superioare de alta specialitate decat cea juridica sau administrativa şi care nu indeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege. (2) Dacă la concurs nu se prezinta persoane care indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), pot candida şi persoane care au studii liceale atestate prin diploma de bacalaureat. În aceasta situaţie, anual, se va organiza concurs pentru ocuparea functiei de secretar al comunei de către persoane care indeplinesc condiţiile legii. (3) Secretarii de comune care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare îşi pot pastra functia publică, cu obligaţia ca în termen de 6 ani sa absolveasca o formă de invatamant superior de lunga durata în specialitatea juridica sau administratie publică, sub sancţiunea eliberarii din functie.Art. XXI - În functiile de prefect şi subprefect pot fi numite persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul titlu pentru numirea ca înalt functionar public, începând cu anul 2006, în mod esalonat, în baza hotărârii Guvernului. Până la acea data functiilor de prefect şi subprefect li se aplică regimul juridic prevăzut de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.Art. XXII - Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a comunică Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, până la data de 15 august 2003, datele cuprinse în dosarele profesionale ale functionarilor publici, precum şi date privind functiile publice.Art. XXIII - La propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, prin hotărâre a Guvernului, se aproba: a) normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi; b) normele privind organizarea şi functionarea comisiilor de disciplina şi a comisiilor paritare, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.Art. XXIV - Comisiile de disciplina şi comisiile paritare organizate în temeiul Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se considera legal constituite până la data intrarii în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi functionarea comisiilor de disciplina şi a comisiilor paritare. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile functionarilor publici debutanti şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea functiilor publice se aplică în mod corespunzător.Art. XXV - Prevederile art. 22, art. 29 alin. (1), art. 49^1 , art. 52-56, art. 74^1 , precum şi ale art 83 alin. (4), referitoare la acordarea indemnizatiei de detasare, din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004*).__________*) ART. 22 a devenit, în urma renumerotarii, art. 21; art. 49 a devenit, în urma renumerotarii, art. 50; art. 49^1 a devenit, în urma renumerotarii, art. 51; art. 52-56 au devenit, în urma renumerotarii, art. 54-58; art. 74^1 a devenit, în urma renumerotarii, art. 69, iar art. 83 alin. (4) a devenit, în urma renumerotarii, art. 77 alin. (4)  +  Anexă-------------Anexa la Legea nr. 188/1999 a fost inlocuita cu anexa la LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 4 iulie 2006, conform art. II din acest act normativ.LISTAcuprinzand functiile publiceI. Functii publice generaleA. Functii publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici1. secretar general al Guvernului;2. secretar general adjunct al Guvernului;3. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;4. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;5. prefect;6. subprefect;7. inspector guvernamental.B. Functii publice de conducere1. director general din cadrul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;2. director general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;3. secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti;4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al orasului şi comunei;7. sef serviciu;8. sef birou.C. Functii publice de execuţie1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;2. referent de specialitate;3. referent.NOTĂ:1. Functiile publice generale, altele decat cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.2. Functiile publice prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 se pot stabili şi în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administratia publică locala care au un numar de minimum 150 de posturi.3. Functiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 şi 8, precum şi functiile publice de execuţie prevăzute la lit. C pot fi functii publice de stat, teritoriale sau locale.II. Functii publice specificeA. Functii publice de conducere1. arhitect-sef.B. Functii publice de execuţie1. inspector de concurenta;2. inspector vamal;3. inspector de muncă;4. controlor delegat;5. expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicatiilor;6. comisar.C. Alte functii publice specifice1. manager public.NOTĂ:Functiile publice specifice, altele decat cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.-------