ORDIN nr. 506 din 10 noiembrie 2006privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, rectificat, al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legi.  +  Articolul 4Direcţia economică, resurse umane şi administrativă şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Ovidiu-Vasile Călin,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2006.Nr. 506.  +  Anexa MINISTERUL/AUTORITATEA: M.C.TJINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIRECTIFICAT PE ANUL 2006
                                                                 - MII LEI -
  INDICATORI Nr rd. BVC 2006 aprobat BVC 2006 rectificat %
  A 0 1 2 3
  I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: a) Venituri din activitatea de baza*) b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE din care: 1. Cheltuieli de exploatare-total, din care: a) bunuri şi servicii b) cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salarii - contribuţii pentru asigurări sociale de stat - contribuţiile pentru asigurările de şomaj - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii - contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate - contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale - alte cheltuieli de personal din care: - deplasări, detaşări - tichete de masa c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele d) Cheltuieli de protocol e) Cheltuieli de reclama şi publicitate f) Cheltuieli cu sponsorizarea g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal h) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII V. IMPOZIT PE PROFIT VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002 aprobata prin legea 324/2003) din care: a) pentru cointeresarea personalului angajat b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator c) pentru desfăşurarea activităţii curente IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite banele - interne - externe 4. Alte surse X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe XI. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale (rd. 01) 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 3. Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 4. Nr. mediu de personal total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare - dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) - lei 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei 7. Rentabilitatea (rd 53/rd.52*100) 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd. 02/rd. 54) 9. Rata rentabilităţii financiare rd.35*100/capital propriu 10. Plaţi restante 11. Creanţe de incasat 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 12.250 12.250 8.000 4.250 - - 11.450 11.447 3.869,5 6.474,5 4.400 856 108,4 32,5 308,0 59,6 710,0 350 360 600 100 15 - 88 300 3 - 3 800 - 128 672 - 672 134,4 403,2 134,4 5.300 5.100 - - - - 200 5.300 5.300 - - - 12.250 11.450 800 215 125 1.502 1.883 6,98 56,97 10 500 15.650 15.640 8.990 6.650 10 - 13.953,9 13.943,9 5.511 6.996,9 4.800 932,6 118,0 35,4 336 64,9 710 350 360 950 75 15 - 96 300 10 - 10 1.696,10 - 271,4 1424,7 - 1424,7 284,9 854,9 284,9 9.224,2 9.024,2 - - - - 200 9.224,2 9.224,2 - - - 15.650 15.640 1.696,10 215 125 1.802 2.265 10,84 72,74 18,12 500 127,75 127,67 112,37 156,47 - - 121,86 121,81 142,42 108,06 109,09 108,94 108,85 108,92 109,09 108,89 100,0 100,0 100,0 158,33 75,0 100,0 - 109,09 100,0 333,33 - 333,33 212,01 - 212,01 212,01 - 212,01 212,01 212,01 212,01 174,04 176,94 - - - - 100,0 174,04 174,04 - - - 127,75 127,67 212,01 100,0 100,0 119,97 120,28 155,30 127,68 181,20 100,6
  ---------- Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 8.990 mii lei, încheiate până la data de 31.08.2006. Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi:- suma de 78 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;- suma de 74 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;- contribuţiile pentru asigurări sociale de stat (19,75%), şomaj (2,5%) şi accidente (1,375%) şi contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii (0,75%), sunt calculate la cheltuieli cu salariile, minus indemnizaţia membrilor CA (78 mii lei).---------