LEGE nr. 422 din 22 noiembrie 2006privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează cadrul legal pentru organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri, având ca obiectiv producerea statisticilor privind schimburile de bunuri dintre România și celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum și schimburile de bunuri ale României cu state terțe ale Uniunii Europene, potrivit Regulamentului (UE) 2019/2.152 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 17 decembrie 2019. (la 03-02-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) (2) Sistemul statistic de comerț intra-UE cu bunuri este denumit în continuare sistemul statistic Intrastat, iar sistemul statistic de comerț cu state terțe ale Uniunii Europene este denumit în continuare sistemul statistic Extrastat. (la 03-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) (3) Valoarea totală a comerțului internațional cu bunuri este stabilită prin însumarea valorilor comerțului realizat în sistemele Intrastat și Extrastat.  +  Capitolul II Atribuții și organizare  +  Articolul 2Statisticile de comerț internațional cu bunuri se elaborează de Institutul Național de Statistică. Pentru realizarea acestora, Institutul Național de Statistică colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 3Institutul Național de Statistică are următoarele atribuții în realizarea statisticilor de comerț internațional cu bunuri:a) aplică legislația națională și legislația Uniunii Europene în domeniul statisticii comerțului internațional cu bunuri;b) proiectează sistemul național de indicatori și elaborează metodologiile și normele în domeniul statisticilor de comerț internațional cu bunuri, care se aprobă prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică;c) armonizează conceptele, definițiile și metodologia de calcul ale indicatorilor sistemelor Instrastat și Extrastat cu cele utilizate în Sistemul statistic european;d) elaborează și actualizează modelul și conținutul declarației statistice Intrastat și metodele de colectare a informațiilor privind comerțul intra-UE cu bunuri; (la 03-02-2022, Litera d) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) e) elaborează normele de completare a declarației Instrastat și le actualizează ori de câte ori este necesar;f) publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de completare a declarației Intrastat, aprobate prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică;g) organizează cercetarea statistică Intrastat pentru obținerea informațiilor privind comerțul intra-UE cu bunuri; (la 03-02-2022, Litera g) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) h) creează sistemul de gestiune a Registrului statistic Intrastat al operatorilor economici care sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și care au activitate de comerț intra-UE cu bunuri și asigură actualizarea permanentă a acestuia pe baza informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor; (la 03-02-2022, Litera h) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) i) stabilește pragurile valorice pentru fiecare flux, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri, în vederea colectării informațiilor de la operatorii economici în cadrul sistemului statistic Intrastat, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene în domeniu;j) publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I, și transmite la Eurostat pragurile valorice pentru cercetarea statistică Intrastat, stabilite pe cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri;k) asigură asistență tehnică și metodologică operatorilor economici în completarea și transmiterea la Institutul Național de Statistică a declarației statistice Intrastat;l) recepționează lunar declarațiile statistice Intrastat de la furnizorii de date;m) verifică, prelucrează și validează lunar informațiile din declarațiile statistice Intrastat;n) preia lunar de la Ministerul Finanțelor Publice, prelucrează și gestionează datele din declarațiile vamale pentru sistemul Extrastat;o) preia lunar, prelucrează și gestionează informațiile furnizate de Ministerul Finanțelor, la nivel de operator economic cu activitate de comerț intra-UE cu bunuri, din formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată și din Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intra-UE; (la 03-02-2022, Litera o) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) p) efectuează periodic revizuiri ale datelor de comerț internațional cu bunuri, în conformitate cu cerințele regulamentelor Uniunii Europene în domeniu;q) produce lunar și diseminează date statistice de comerț internațional cu bunuri;r) transmite la Eurostat datele de comerț internațional cu bunuri, în structura și la termenele stabilite, conform regulamentelor europene în vigoare;s) asigură calitatea datelor statistice de comerț internațional cu bunuri, în conformitate cu regulamentele europene în domeniu.  +  Articolul 4Ministerul Finanțelor Publice are următoarele atribuții în realizarea statisticilor de comerț internațional cu bunuri:a) asigură cadrul necesar pentru colectarea informațiilor fiscale conform cerințelor legislației Uniunii Europene în domeniul comerțului intra-UE cu bunuri; (la 03-02-2022, Litera a) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) b) informează operatorii economici înregistrați în scopuri de taxă pe valoarea adăugată privind obligațiile pe care aceștia le au ca părți responsabile în ceea ce privește furnizarea informațiilor Intrastat;c) transmite lunar Institutului Național de Statistică informații din formularul Decont de taxă pe valoarea adăugată pentru fiecare operator economic care declară că în timpul perioadei de referință a efectuat schimburi intra-UE de bunuri; (la 03-02-2022, Litera c) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) d) transmite lunar Institutului Național de Statistică date detaliate pe bunuri și țări privind statistica sistemului Extrastat și informații din declarațiile vamale pentru fiecare operator economic care realizează în luna de referință exporturi și/sau importuri în alte țări decât statele membre ale Uniunii Europene, precum și date revizuite pentru lunile anterioare;e) transmite lunar Institutului Național de Statistică informații din Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intra-UE pentru fiecare operator economic care realizează schimburi intra-UE de bunuri în luna de referință; (la 03-02-2022, Litera e) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) f) informează Institutul Național de Statistică cu privire la orice modificare pe care intenționează să o opereze în legislația fiscală în vigoare care se referă la schimburile intra-UE de bunuri; (la 03-02-2022, Litera f) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) g) asigură resursele financiare necesare pentru realizarea statisticilor de comerț internațional cu bunuri.  +  Articolul 5(1) Modalitățile de comunicare a informațiilor între Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor Publice se stabilesc prin protocoale.(2) Informațiile comunicate de Ministerul Finanțelor Publice sunt utilizate de Institutul Național de Statistică în conformitate cu regulile de confidențialitate stabilite potrivit prevederilor legale.  +  Capitolul III Obligațiile operatorilor economici pentru furnizarea informațiilor statistice Intrastat  +  Articolul 6(1) Operatorii economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care expediază bunuri într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau care primesc bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sunt responsabili, conform regulamentelor Uniunii Europene, cu furnizarea informațiilor statistice Intrastat.(2) Obligația furnizării informațiilor statistice Intrastat revine operatorilor economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care efectuează comerț intra-UE cu bunuri și realizează o valoare a acestuia ce depășește pragul valoric stabilit anual de Institutul Național de Statistică, separat pentru cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri. (la 03-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) (3) Operatorii economici înregistrați în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care realizează schimburi intra-UE cu bunuri au obligația de a cunoaște pragurile valorice stabilite anual de Institutul Național de Statistică pentru furnizarea informațiilor statistice Intrastat pe cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri de bunuri. (la 03-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) (4) Operatorii economici, furnizori de informații statistice Intrastat, declară separat introducerile și expedierile de bunuri, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2019/2.152 al Parlamentului European și al Consiliului, pe baza declarației statistice Intrastat, elaborată de Institutul Național de Statistică. (la 03-02-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) (5) Declarația statistică Intrastat completată se transmite lunar la Institutul Național de Statistică la termenul stabilit prin normele de completare.(6) Perioada de referință luată în considerare pentru completarea declarației statistice Intrastat este luna calendaristică în care sunt realizate operațiunile de comerț intra-UE cu bunuri. (la 03-02-2022, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 ) (7) Declarația statistică Intrastat se depune în format electronic, utilizându-se aplicațiile informatice pentru transmiterea datelor puse la dispoziția operatorilor economici cu titlu gratuit de Institutul Național de Statistică sau fișiere cu date a căror structură trebuie să respecte specificațiile Institutului Național de Statistică.  +  Capitolul IV Confidențialitatea statistică  +  Articolul 7Datele statistice de comerț internațional cu bunuri la nivel de operator economic sunt utilizate numai în scopuri statistice și nu pot constitui probe în instanță sau pentru determinarea obligațiilor privind plata taxei pe valoarea adăugată.  +  Articolul 8Datele statistice privind comerțul internațional al României, detaliate pe bunuri și țări, se diseminează aplicându-se prevederile regulamentelor Uniunii Europene în domeniul statisticii comerțului internațional cu bunuri.  +  Articolul 9(1) Operatorii economici care furnizează date privind comerțul internațional cu bunuri pot solicita Institutului Național de Statistică să asigure ca datele care permit identificarea lor directă sau indirectă să fie diseminate, cu respectarea principiilor confidențialității statistice.(2) Solicitarea operatorilor economici trebuie să specifice perioada de aplicare a acesteia, bunurile pentru care se solicită asigurarea confidențialității, fluxurile aferente tranzacțiilor cu bunuri pentru care se solicită asigurarea confidențialității. (la 03-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 5 din 31 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2022 )  +  Capitolul V Sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor privind furnizarea informațiilor statistice Intrastat  +  Articolul 10(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de informații statistice Intrastat:a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;b) întârzieri în transmiterea datelor;c) comunicarea de date incorecte și incomplete;d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Național de Statistică documentele și evidențele necesare verificării datelor statistice;e) neaplicarea măsurilor dispuse de Institutul Național de Statistică prin atenționări sau procese-verbale de constatare a contravenției.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice.(4) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit pentru aceasta, prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.  +  Articolul 11Prevederile art. 10 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 12Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 669/2004 privind pregătirea și implementarea sistemului statistic de comerț exterior Intrastat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 13 mai 2004, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 22 noiembrie 2006.Nr. 422.